P. Marcusen Euangelium.

Pyhen Marcusen Eleme P. Hieronimusen cautta. MArcus oli Petarin Opetuslapsi ia Tulki/ sen ielken quin hen oli cwlut Petarin sarnauan/ nin hen kirioitti Lyhykeisen Euangeliumin/ että weliet Romisa hende rucoilit. Coska/ nyt Petari sen cwli/ nin hen wahwisti sen Luetta Seurakunnissa/ ninquin Clemens cwdhenes Kirias Hypotiposeonis mainitzepi. Ja Papias Jerosalim Pijspa tete Marcusta muistapi/ ia Petari henen Ensimeises Lehetuskiriasans/ Babilonin nimen alla/ merkitze modholisesta Romin/ sanopi/ Teruechte teite se seuracu'da Babilonias/ sen rackaha' cansa/ mös Marcus minun poica'. Nin hen otti sijs sen Euangeliumins/ ionga hen oli cokonpannut/ ia matkusti Egyptin/ ia ensin Alexandrias Christusta ilmoitti/ sielle hen asetti Seurakunnan nin swrella Opilla ia Elemen hallitoxella/ että caiki Christusen Seuraijat/ hen saatti henen Esicuuans ielkeen elemen. Wimein Philo se caikein Judasten seas puhelias/ coska hen näki Alexandrias/ sen ensimeisen Seurakunnan wiele Judan taualla eleuen/ nin hen kirioiti ychden kiria' quin henen cansans cunniaxi/ heiden menostans/ Ja ninquin Lucas sanopi/ että ne wskowaiset Jerusalemis pidhit caiki ychteisse/ nin hen mös/ iota hen Alexandrias näki Marcusen opetuxist tapachtauan/ yleskirioitti. Mutta hen cooli Cadhexan aiastaican Neronin aigalla/ ia haudhattin Alexandrias/ ionga ielkin Anianus tuli.

Ensimeinen Lucu.

1:1 ALcu Iesusen Christusen Jumala' Poian Euägeliumist/ ninquin kirioitettu on Prophetis/
Alku Jesuksen Kristuksen Jumalan Pojan ewankeliumista/ niinkuin kirjoitettu on prophetissa/
1:2 Catzo mine leheten minun Engelin sinun casuos eten/ ioca walmistaman pite sinun Tietes sinun edheses.
Katso minä lähetän minun enkelin sinun kaswosi eteen/ joka walmistaman pitää sinun tietäsi sinun eteesi.
1:3 Hwtawaisen äni on corwesa/ Walmistaka Herran tiete/ oijendacat henen polghunsa.
Huutawaisen ääni on korwessa/ Walmistakaa Herran tietä/ ojentakaat hänen polkunsa.
1:4 Johannes castoi coruesa/ sarnaten Paranoxen Castetta syndein andexiandamisexi.
Johannes kastoi korwessa/ saarnaten parannuksen kastetta syntein anteeksiantamiseksi.
1:5 Ja vlgoskeuit henen tygens coko Judean makunda/ ia ne Jerusalemist/ ia castettin caiki henelde Jordanin wirdhasa/ tunnustaden heiden Synninse.
Ja uloskäwit hänen tykönsä koko Judean maakunta/ ja ne Jerusalemista/ ja kastettiin kaikki häneltä Jordanin wirrassa/ tunnustaen heidän syntinsä.
1:6 Mutta Johannes oli pugetettu Camelin caruoilla/ ia henen Solinsa ymberi hihinainen Wöö/ ia söi Kimalaisi ia Metzehonaia/
Mutta Johannes oli puetettu kamelin karwoilla/ ja hänen suolinsa ympäri hihnainen wyö/ ja soi kimalaisia ja metsähunajaa/
1:7 ia sarnasi/ sanoden. Se tule minun ielkin/ ioca on minua wekeuembi/ Jonga em mine keluolinen ole/ cumartuna pästemen Kengäin rihima.
ja saarnasi/ sanoen. Se tulee minun jälkeen/ joka on minua wäkewämpi/ Jonka en minä kelwollinen ole/ kumartuna päästämään kenkäin rihmoja.
1:8 Mine tosin castan teite wedhelle/ mutta hen Castapi teite pyhelle Hengelle.
Minä tosin kastan teitä wedellä/ mutta hän kastaapi teitä Pyhällä Hengellä.
1:9 Ja se tapactui nine peiuine/ että Iesus Galilean Nazaretist tuli/ ia castettin Johanneseld Jordanis.
Ja se tapahtui niinä päiwinä/ että Jesus Galilean Nazaretista tuli/ ja kastettiin Johannekselta Jordanissa.
1:10 Ja cochta quin hen ylesastui wedheste/ näki hen aukeneuan Taiuat/ ia Hengen/ ninquin Mettisen alastuleuan henen pälens.
Ja kohta kuin hän ylös astui wedestä/ näki hän aukenewan taiwaat/ ja Hengen/ niinkuin mettisen alas tulewan hänen päällensä.
1:11 Ja äni tuli Taiuahist/ Sine olet minun se Racas Poican/ iossa minulle ombi soosio.
Ja ääni tuli taiwahista/ Sinä olet minun se rakas Poikani/ jossa minulla ompi suosio.
1:12 Ja cochta Hengi aijoi henen corpehen/
Ja kohta Henki ajoi hänen korpehen/
1:13 ia oli sijne coruesa neliekymende peiue/ ia kiusattin perchelelde/ Ja oli Petoin seas. Ja Engelit paluelit hende.
ja oli siinä korwessa neljäkymmentä päiwää/ ja kiusattiin perkeleeltä/ Ja oli petoin seassa. Ja enkelit palwelit häntä.
1:14 Mutta sijttequin Johannes kiniotettu oli/ tuli Iesus Galileaan/ sarnaten Jumalan Waldakunnan Euangeliumi/ ia sanoi/
Mutta sittenkuin Johannes kiinniotettu oli/ tuli Jesus Galileaan/ saarnaten Jumalan waltakunnan ewankeliumi/ ja sanoi/
1:15 Aica ombi teutetty/ ia Jumalan Waldakunda on lehestynyt/ Tehcket paranost/ ia wskokat/ Euangelium.
Aika ompi täytetty/ ja Jumalan waltakunta on lähestynyt/ Tehkäät parannusta/ ja uskokaat/ ewankeliumi.
1:16 Mutta coska Iesus keui Galilean meren sijw/ näki hen Simonin ia Andrean henen weliens/ werckoians heitteuen merehen/ sille he olit Calamiehet/
Mutta koska Jesus käwi Galilean meren siwu/ näki hän Simonin ja Andrean hänen weljensä/ werkkojansa heittäwän merehen/ sillä he olit kalamiehet/
1:17 ia sanoi heille Iesus/ Seuratka minua/ ia mine tegen teiden Inhimisten calamiehixi.
ja sanoi heille Jesus/ Seuratkaa minua/ ja minä teen teidän ihmisten kalamiehiksi.
1:18 Ja cochta he iätit heiden werckonsa/ ia seurasit hende.
Ja kohta he jätit heidän werkkonsa/ ja seurasit häntä.
1:19 Ja quin hen sielde wehen edheskeui/ näki hen Jacobin Zebedeusen poian ia Johannem henen weliens/ että he wenehese paransit Werckoians/ Ja cochta hen heite cutzui.
Ja kuin hän sieltä wähän edeskäwi/ näki hän Jakobin Zebedeuksen pojan ja Johanneksen hänen weljensä/ että he weneessä paransit werkkojansa/ Ja kohta hän heitä kutsui.
1:20 Ja he iätit heiden Isens Zebedeusen wenehesen palcolisten cansa/ ia seurasit hende.
Ja he jätit heidän isänsä Zebedeuksen weneeseen palkollisten kanssa/ ja seurasit häntä.
1:21 Ja he sisellemenit Capernaum/ ia cochta Lepopeiuene hen sisellemeni Synagogan/ ia opetti.
Ja he sisälle menit Kapernaumiin/ ja kohta lepopäiwänä hän sisälle meni synagogaan/ ja opetti.
1:22 Ja he hemmestyit henen Opetuxens päle. Sille että hen opetti heite * woimalisesta/ ia ei ninquin Kirianoppenuet.
Ja he hämmästyit hänen opetuksensa päälle. Sillä että hän opetti heitä woimallisesti/ ja ei niinkuin kirjanoppineet.
1:23 Ja oli heiden Sinagogas yxi Inhiminen riuattu sastaisest Hengest/ ia hen hwsi sanoden/
Ja oli heidän synagogassa yksi ihminen riiwattu saastaisesta hengestä/ ja hän huusi sanoen/
1:24 Oy mite meiden on tekemiste sinun cansas Iesu Nazarene? Tulicos meite cadhottaman? Mine tieden mikes olet/ iuri se Jumalan Pyhe.
Oi mitä meidän on tekemistä sinun kanssasi Jesus Nazarene? Tulitkos meitä kadottamaan? Minä tiedän mikäs olet/ juuri se Jumalan Pyhä.
1:25 Ja Iesus nuchteli hende sanoden/ Waickene ia wlgosmene Inhimiseste.
Ja Jesus nuhteli häntä sanoen/ Waikene ja ulos mene ihmisestä.
1:26 Ja quin se sastainen hengi reueisi henen ia hwsi surella änelle/ nin hen wlgoslexi heneste.
Ja kuin se saastainen henki rewäisi hänen ja huusi suurella äänellä/ niin hän ulosläksi hänestä.
1:27 Ja he caiki hemmestyit/ nin että he keskenens kyselit sanoden/ Mike on teme? Mike wsi Oppi teme on? Sille hen woimalla mös sastaiset henget käske/ ia he cwleuat hende?
Ja he kaikki hämmästyit/ niin että he keskenänsä kyselit sanoen/ Mikä on tämä? Mikä uusi oppi tämä on? Sillä hän woimalla myös saastaiset henget käskee/ ja he kuulewat häntä?
1:28 Ja henen Sanomans cochta cwlui ymberi caiken Galilean Lehimakunnan.
Ja hänen sanomansa kohta kuului ympäri kaiken Galilean lähimaakunnan.
1:29 Ja he cochta wlgoskeuit Sinagogasta/ ia tulit Simonin ia Andreasen honesen/ Jacobin ia Johannesen cansa.
Ja he kohta uloskäwit synagogasta/ ja tulit Simonin ja Andreaan huoneeseen/ Jakobin ja Johanneksen kanssa.
1:30 Mutta Simonin Anoppi macasi wilutaudis/ ia cochta he heneste sanoit henelle.
Mutta Simonin anoppi makasi wilutaudissa/ ja kohta he hänestä sanoit hänelle.
1:31 Ja hen edeskeui ia yleskohensi hene'/ ia rupesi hene' käteens/ ia sillens Wilutauti ietti henen/ ia hen palueli heite.
Ja hän edeskäwi ja ylös kohensi hänen/ ja rupesi hänen käteensä/ ja sillens wilutauti jätti hänen/ ja hän palweli heitä.
1:32 Mutta Echtona coska Auringo laskijn/ toidh he henen tygens caikinaiset Sairat ia Riuatudh percheleilde.
Mutta ehtoona koska aurinko laski/ toit he hänen tykönsä kaikkinaiset sairaat ja riiwatut perkeleiltä.
1:33 Ja coko Caupungi cokounsi Ouen eteen/
Ja koko kaupunki kokoontui owen eteen/
1:34 ia paransi hen monda/ iotca sairastit moninaisis Taudhis/ ia palio perkelie hen wlgosaioi/ ia ei hen sallinut perkeletten puhua että he tunsit henen.
ja paransi hän monta/ jotka sairastit moninaisissa taudissa/ ja paljon perkeliä hän ulosajoi/ ja ei hän sallinut perkeleitten puhua että he tunsit hänen.
1:35 Ja homeneltan sangen warhan ennen peiue/ quin hen ylesnousi/ wlgosmeni hen/ Ja poiskeui Iesus ychten erineisen Sijan/ ia sielle rucoeli/
Ja huomeneltain sangen warhain ennen päiwää/ kuin hän ylös nousi/ ulos meni hän/ Ja pois käwi Jesus yhteen erinäiseen sijaan/ ja siellä rukoili/
1:36 ia Petari riensi henen ielkens/ ia ne iotca henen cansans olit.
Ja Petari riensi hänen jälkeensä/ ja ne jotka hänen kanssansa olit.
1:37 Ja coska he leusit henen/ sanoit he henelle/
Ja koska he löysit hänen/ sanoit he hänelle/
1:38 Jocainen sinu etzi. Ja hen sanoi heille/ Mengeme lähimeisin kylihin/ että mine sielleki sarnaisin/ sille site warten mine olen tullut/
Jokainen sinua etsii. Ja hän sanoi heille/ Menkäämme lähimmäisiin kyliin/ että minä sielläkin saarnaisin/ sillä sitä warten minä olen tullut/
1:39 Ja hen sarnasi heiden Sinagogasans coko Galileas/ ia wlgosaijoi perchelet.
Ja hän saarnasi heidän synagogassansa koko Galileassa/ ja ulos ajoi perkeleet.
1:40 Ja tuli henen tygens yxi Spitalinen rucoli hende/ langesi poluillens henen etens/ ia sanoi henelle/ Jos sine tahdot/ sine woit minun puhdista.
Ja tuli hänen tykönsä yksi spitalinen rukoili häntä/ lankesi polwillensa hänen eteensä/ ja sanoi hänelle/ Jos sinä tahdot/ sinä woit minun puhdistaa.
1:41 Ja Iesus armachti henen pälens/ ia wlgosoijensi kätens/ rupesi heneen/ ia sanoi henelle/ Mine tahdon/ ole puhdas.
Ja Jesus armahti hänen päällensä/ ja ulos ojensi kätensä/ rupesi häneen/ ja sanoi hänelle/ Minä tahdon/ ole puhdas.
1:42 Ja quin hen oli sanonut/ cochta spitali heneste poislexi/ ia hen tuli puchtaxi.
Ja kuin hän oli sanonut/ kohta spitali hänestä poisläksi/ ja hän tuli puhtaaksi.
1:43 Ja Iesus hastoi hende/ ia cochta tyköens poislehetti/ ia sanoi henelle/
Ja Jesus haastoi häntä/ ja kohta tyköänsä pois lähetti/ ja sanoi hänelle/
1:44 Catzos ettes kellengen miten sanone/ mutta mene osotta itzes papille/ ia wffra sinun puhdistoxes edheste/ mitke Moses on käskenyt/ heille todhistuxexi.
Katsos ettes kellenkään mitään sanone/ mutta mene osoita itsesi papille/ ja uhraa sinun puhdistuksesi edestä/ mitkä Moses on käskenyt/ heille todistukseksi.
1:45 Mutta coska hen wlgoskeui/ rupesi hen sarnamaa' palio ia ilmoittaman site Töte/ Nin ettei Iesus sijtte tainud iulkisesta caupugijn siselletulla/ mutta wlcona erineisis Sijoisa hen oli/ ia caikilda polilda he tulit hene' tygens.
Mutta koska hän uloskäwi/ rupesi hän saarnaaman paljon ja ilmoittamaan sitä työtä/ Niin ettei Jesus siitä tainnut julkisesti kaupunkiin sisälle tulla/ mutta ulkona erinäisissä sijoissa hän oli/ ja kaikilta puolilta he tulit hänen tykönsä.

* Woimalisesta) Se on/ caiki henen sarnans oli ninquin sen/ ioca todhesta iotakin tekepi. Ja mite hen sanoi sille oli woima/ ia oli eleue.

Toinen Lucu.

2:1 JA taas mwtamain peiuein ielkin/ sisellemeni hen Capernaumin/ Ja se tuli cwluxi/ että hen hones oli.
Ja taas muutamain päiwäin jälkeen/ sisälle meni hän Kapernaumiin/ Ja se tuli kuulluksi/ että hän huoneessa oli.
2:2 Ja cochta cokounsit monda/ nin ettei io ne sijat/ quin Ouen tykene olit/ heite wetänyet/ ia hen puhui heille sarnan.
Ja kohta kokoontui monta/ niin ettei jo ne sijat/ kuin owen tykönä olit/ heitä wetäneet/ ja hän puhui heille saarnan.
2:3 Ja tulit henen tygens wiedhen ychte Ramba/ ioca nelielde cannettin.
Ja tulit hänen tykönsä wieden yhtä rampaa/ joka neljältä kannettiin.
2:4 Ja quin eiuet he woinuet hende lehestyue canssan tehden/ nin he kiskoit honecten caton/ ioissa hen oli/ ia lepitzencaiwoit caton/ ia kieusille alaslaskit wooten/ iossa se Ramba macasi.
Ja kuin eiwät he woineet häntä lähestyä kansan tähden/ niin he kiskoit huoneitten katon/ jossa hän oli/ läwitse kaiwoit katon/ ja köysillä alaslaskit wuoteen/ jossa se rampa makasi.
2:5 Quin nyt Iesus neki heiden wskons/ sanoi hen Rammalle/ Poican/ sinun synnis andexiannetan sinulle.
Kuin nyt Jesus näki heidän uskonsa/ sanoi hän rammalle/ Poikani/ sinun syntisi anteeksiannetaan sinulle.
2:6 Nin olit sielle mwtamat Kirianoppenuist/ istudhen/ ia aijattelit heiden sydhemisens/ Mite teme nein pilca puhupi?
Niin olit siellä muutamat kirjanoppineista/ istuen/ ja ajattelit heidän sydämissänsä/ Mitä tämä näin pilkkaa puhuupi?
2:7 Cuca woipi synnit andeexianda/ mutta ainoa Jumala?
Kuka woipi synnit anteeksi antaa/ mutta ainoa Jumala?
2:8 Ja cochta quin Iesus tunsi Hengesens/ että he nin aiattelit itzellens/ sanoi hen heille. Mite te neite aiattelette teiden sydhemisen?
Ja kohta kuin Jesus tunsi hengessänsä/ että he niin ajattelit itsellensä/ sanoi hän heille. Mitä te näitä ajattelette teidän sydämissän?
2:9 Cumbi on keuiembi sanoa sillen rammalle/ synnit andexiannetaan sinulle/ taicka sano/ Nouse ota sinun wotes/ ia mene?
Kumpi on keweämpi sanoa sillen rammalle/ synnit anteeksi annetaan sinulle/ taikka sanoa/ Nouse ota sinun wuoteesi/ ja mene?
2:10 Mutta senpäle että teiden pite tietemen/ että Inhimisen Poialla/ ombi woima maan päle syndi andexianda/ nin hen sanoi Rammalle/
Mutta sen päälle että teidän pitää tietämän/ että Ihmisen Pojalla/ ompi woima maan päällä synti anteeksi antaa/ niin hän sanoi rammalle/
2:11 Sinulle mine sanon/ nouse ota wootes ia mene cotias.
Sinulle minä sanon/ nouse ota wuoteesi ja mene kotiasi.
2:12 Ja cochta hen nousi otti wootens ia wlgosmeni caikein nähden/ nin että he caiki hemmestyit ia cunnioitzit Jumalata sanoden/ Emme me ikenens semmotoista nähneet.
Ja kohta hän nousi otti wuoteensa ja ulosmeni kaikkein nähden/ niin että he kaikki hämmästyit ja kunnioitsit Jumalata sanoen/ Emme me ikänänsä semmotoista nähneet.
2:13 Ja hen wlgoslexi/ taas meren poleen/ ia caiki Canssa tuli henen tygens/ ia hen opetti heite.
Ja hän ulosläksi/ taas meren puoleen/ ja kaikki kansa tuli hänen tykönsä/ ja hän opetti heitä.
2:14 Ja quin Iesus ohitzemeni/ näki hen Leuin Alphein poian/ istuuan Tullin tykene/ ia sanoi henelle/ Seura minua.
Ja kuin Jesus ohitse meni/ näki hän Lewin Alphein pojan/ istuwan tullin tykönä/ ja sanoi hänelle/ Seuraa minua.
2:15 Ja hen ylesnousi/ seurasi hende. Ja se tapachtui/ coska hen atrioitzi henen honesans monda mös Publicani ia Syndiste ynne atroitzit Iesusen/ ia henen Opetuslastens cansa/ sille nijte oli monda iotca hende olit seuraneet.
Ja hän ylösnousi/ seurasi häntä. Ja se tapahtui/ koska hän aterioitsi hänen huoneessansa monta myös publikaania ja syntistä ynnä aterioitsit Jesuksen/ ja hänen opetuslastensa kanssa/ sillä niitä oli monta jotka häntä olit seuranneet.
2:16 Ja ne Kirianoppeneet ia Phariseuset quin he neit henen söuen Publicanein ia Syndiste' cansa/ sanoit he henen Opetuslapsillens/ Mixi hen sööpi ia ioopi Publicanein ia Synneisten cansa?
Ja ne kirjanoppineet ja phariseukset kuin he näit hänen syöwän publikanein ja syntisten kanssa/ sanoit he hänen opetuslapsillensa/ Miksi hän syöpi ja juopi publikanein ja syntisten kanssa?
2:17 Coska Iesus sen cwli/ sanoi hen heille. Ei taruitze ne Teruet läkerite/ mutta ne Sairahat. Em mine ole tullut cutzuman wanhurskaita/ mutta synnisite parannoxelle.
Koska Jesus sen kuuli/ sanoi hän heille. Ei tarwitse ne terweet lääkäriä/ mutta ne sairaat. En minä ole tullut kutsumaan wanhurskaita/ mutta syntisiä parannukselle.
2:18 Ja ne Johannesen ia Phariseusten Opetuslapset paastosit palio/ Ja nin he tulit ia sanoit henelle/ Mixi Johannesen ia Phariseusten Opetuslapset paastouat/ mutta sinun Opetuslapses eiuet paasto?
Ja ne Johanneksen ja phariseusten opetuslapset paastosit paljon/ Ja niin he tulit ja sanoit hänelle/ Miksi Johanneksen ja phariseusten opetuslapset paastoawat/ mutta sinun opetuslapsesi eiwät paastoa?
2:19 Ja sanoi heille Iesus/ Quinga Hääcansa taita paastota/ nincauuan quin Ylke on heiden cansans? Quincauuan Ylke on heiden cansans ei he woi paastota.
Ja sanoi heille Jesus/ Kuinka hääkansa taitaa paastota/ niinkauan kuin ylkä on heidän kanssansa? Kuin kauan ylkä oon heidän kanssansa ei he woi paastota.
2:20 Mutta ne peiuet tuleuat/ coska Ylke heilde poisotetan/ ia silloin nijne peiuine he paastouat.
Mutta ne päiwät tulewat/ koska ylkä heiltä pois otetaan/ ja silloin niinä päiwinä he paastoawat.
2:21 Eikengen wtta Paicka ombele wanhan waattein/ mutoin se wsi Paicka reuäise quitengin sijte wanhasta/ ia lepi tule pahemaxi.
Ei kenkään uutta paikkaa ompele wanhan waatteihin/ muuton se uusi paikka rewäisee kuitenkin siitä wanhastä ja läpi tulee pahemmaksi.
2:22 Ja eikengen pane Norta wina wanhoin Leilijn/ mutoin se nori wina särcke Leilit ia wina haaskandu/ ia Leilit huckanduuat/ mutta noori wina pite pandama' wsijn Leilijn.
Ja ei kenkään pane nuorta wiinaa wanhoihin leileihin/ muutoin se nuori wiina särkee leilit ja wiina haaskaantuu/ ja leilit hukkaanuwat/ mutta nuori wiina pitää pantaman uusiin leiliin.
2:23 Ja se tapachtui että hen Sabbathina keui Laihoin lepitze/ ia rupesit henen Opetuslapsens tien ohes tehckepeite catkoimahan/
Ja se tapahtui että hän sabbathina käwi laihoin läwitse/ ja rupesit hänen opetuslapsensa tien ohessa tähkäpäitä katkomahan/
2:24 Ja ne Phariseuset sanoit henelle/ Catzos mixi he tekeuet Sabbathina quin ei soui?
Ja ne phariseukset sanoit hänelle/ Katsos miksi he tekewät sabbathina kuin ei sowi?
2:25 Ja hen sanoi heille/ Ettekö te ole ikenens lukeneet mite Dauid hädhillens teki coska hen isoisi/ ia ne iotca henen cansans olit?
Ja hän sanoi heille/ Ettekö te ole ikänänsä lukeneet mitä Dawid hädällänsä teki koska hän isosi/ ja ne jotka hänen kanssansa olit?
2:26 Quinga hen sisellemeni Jumalan Honesen/ sen ylimeisen Papin Abiatharin aican/ ia söi * Näkyleiuet/ ioita eikengen mactanut södhe/ mutta wan Papit/ Ja hen annoi mös ninen/ iotca henen cansans olit.
Kuinka hän sisälle meni Jumalan huoneeseen/ sen ylimmäisen papin Abiatharin aikaan/ ja söi näkyleiwät/ joita eikenkään mahtanut syödä/ mutta waan papit/ Ja hän antoi myös niiden/ jotka hänen kanssansa olit.
2:27 Ja hen sanoi heille/ Sabbathi on Inhimiste warten techty/ ia ei Inhiminen Sabbathi warten.
Ja hän sanoi heille/ Sabbathi on ihmistä warten tehty/ ja ei ihminen sabbathia warten.
2:28 Nin ombi mös Inhimisen Poica Herra Sabbathin päle.
Niin ompi myös Ihmisen Poika Herra sabbathin päälle.

* Näkyleiuet) cutzutan Hebraican taualla Panis facierum/ se ombi se Leipe/ quin aina on silmein edes/ ninquin Jumalan sanat aina meiden Sydhemen edes ölle ia peiuel oleman pite Psal. 23.

III. Lucu.

3:1 IA hen iellens Sinagogan sisellemeni/ ia sielle oli yxi Inhiminen/ iolla oli quiuettu Käsi.
Ja hän jällens synagogaan sisälle meni/ ja siellä oli yksi ihminen/ jolla oli kuiwettu käsi.
3:2 Ja he otit heneste waarin ios hen Sabbathina piti parandaman henen/ että he saanet olisit canda henen pälens.
Ja he otit hänestä waarin jos hän sabbathina piti parantaman hänen/ että he saaneet olisit kantaa hänen päällensä.
3:3 Ja hen sanoi sille Inhimiselle/ iolla oli quiuettu Käsi/ Seiso keskelle.
Ja hän sanoi sille ihmiselle/ jolla oli kuiwettu käsi/ Seiso keskellä.
3:4 Ja sanoi hen heille/ Cumbi sopi Sabbathina/ hyuesti eli pahasti tehdä? Henge wapautta taicka tappa? Mutta he waickenit.
Ja sanoi hän heille/ Kumpi sopii sabbathina/ hywästi eli pahasti tehdä? Henki wapauttaa taikka tappaa? Mutta he waikenit.
3:5 Nin hen heidhen pälens catzoi wihaisesta/ ia oli murehesans heiden Sydhemens sockiudhen ylitze/ Ja sanoi Inhimiselle/ Ulosoienna sinun Kätes. Ja hen oiensi/ Ja se Käsi tuli henen teruexi/ ninquin toinen.
Niin hän heidän päällensä katsoi wihaisesti/ ja oli murheessansa heidän sydämensä sokeuden ylitse/ Ja sanoi ihmiselle/ Ulos ojenna sinun kätesi. Ja hän ojensi/ Ja se käsi tuli hänen terweeksi/ niinkuin toinen.
3:6 Ja ne Phariseuset vloskeuit/ ia pidhit cochta ynne Herodianusten cansa Neuuo hende wastan/ quinga he henen huckaisit.
Ja ne phariseukset uloskäwit/ ja pidit kohta ynnä herodianusten kanssa neuwoa häntä wastaan/ kuinka he hänen hukkaisit.
3:7 Mutta Iesus Opetuslastens cansa poickesi meren tyge/ ia swri Canssa Galileasta hende seurasi ia Judeasta/
Mutta Jesus opetuslastensa kanssa poikkesi meren tykö/ ja suuri kansa Galileasta häntä seurasi ja Judeasta/
3:8 ia Jerosolimista/ ia Idumeasta/ ia tooldapolen iordanin/ ia iotca Tyron ia Sidonin ymberille asuit/ Inhimisi swri ioucko/ iotca henen Teghonsa cwlit/ ne tulit henen tyghens.
Ja Jerusalemista/ ja Idumeasta/ ja tuolta puolen Jordanin/ ja jotka Tyron ja Sidonin ympärillä asuit/ Ihmisiä suuri joukko/ jotka hänen tekonsa kuulit/ ja ne tulit hänen tykönsä.
3:9 Ja hen sanoi Opetuslapsillens/ että heiden piti saattaman henelle yhden wenehe' Canssan tehden/ ettei he hende ahdistaisi.
Ja hän sanoi opetuslapsillensa/ että heidän piti saattaman hänelle yhden weneen kansan tähden/ ettei he häntä ahdistaisi.
3:10 Sille hen oli monda parandanut/ nin että he tunghit henen pälens/ caiki iotca waiwattin/ että he olisit heneen ruuenueet.
Sillä hän oli monta parantanut/ niin että he tungit hänen päällensä/ kaikki jotka waiwattiin/ että he olisit häneen ruwenneet.
3:11 Ja quin ne Saastaiset Henget negit henen/ mahanlangesit he henen eteens/ hwsit ia sanoit/ Sine olet Jumalan Poica.
Ja kuin ne saastaiset henget näit hänen/ maahan lankesit he hänen eteensä/ huusit ja sanoit/ Sinä olet Jumalan Poika.
3:12 Ja hen hartasta heite hastoi/ ettei he hende pitenyt ilmoittaman.
Ja hän hartaasti heitä haastoi/ ettei he häntä pitänyt ilmoittaman.
3:13 Ja hen ylesastui worelle/ ia cutzui tygens/ iotca hen itze tachtoi/ ia he tulit henen tygens.
Ja hän ylös astui wuorelle/ ja kutsui tykönsä/ jotka hän itse tahtoi/ ja he tulit hänen tykönsä.
3:14 Ja hen sääsi ne Caxitoistakymende oleman henen tykenens/ ia että hen heite vloslehetteis sarnaman/
Ja hän sääsi ne kaksitoistakymmentä olemaan hänen tykönänsä/ ja että hän heitä ulos lähettäisi saarnaaman/
3:15 ia että heille piti woima oleman Taudhit parata/ ia percheleit vlosaia.
ja että heille piti woima oleman taudit parata/ ja perkeleet ulos ajaa.
3:16 Ja annoi Simonille sen Nimen Petari/
Ja antoi Simonille sen nimen Petari/
3:17 ia Jacobille Zebedeusen poialle/ ia Johannesel Jacobin welielle/ ia annoi heille sen Nimen * Bnehargem/ se on sanottu/ Pitkesen poiat/
ja Jakobille Zebedeuksen pojalle/ ja Johannekselle Jakobin weljelle/ ja antoi heille sen nimen Bnehargem/ se on sanottu/ Pitkäisen pojat/
3:18 Ja Andreasel Philippusel/ ia Bartholomeusel/ ia Mattheusel ia Tomal ia Jacobil Alphein poialle/ ia Taddeusel ia Simonin Cananeusel/
Ja Andealle Philippukselle/ ja Bartholomeuselle/ ja Mattheukselle ja Tomalle ja Jabobille Alphein pojalle/ ja Taddeukselle ja Simon Kananeukselle/
3:19 ia Judalle Ischariotille/ ioca mös henen petti.
ja Judalle Ischariotille/ joka myös hänen petti.
3:20 Ja he tulit Honesen ia Canssa taas cokounsi/ nin ettei heille ollut tila södhecke/
Ja he tulit huoneeseen ja kansa taas kokoontui/ niin ettei heillä ollut tilaa syödäkään.
3:21 Ja coska ne cwlit/ iotca henen omahitzens olit/ nin he vloslexit ia tahdoit henen kijniotta/ Sille he sanoit/ Hen on tullut * mielettömexi.
ja koska ne kuulit/ jotka hänen omaisensa olit/ niin he ulosläksit ja tahdoit hänen kiinniottaa/ Sillä he sanoit/ Hän on tullut mielettömäksi.
3:22 Mutta ne Kirianoppenuet/ iotca Jerusalemist alastullet olit sanoit * Beelzebub henelle on/ ia sen percheleiden pämiehen cautta hen percheleet wlosaiapi.
Mutta ne kirjanoppineet/ jotka Jerusalemista alastulleet olit sanoit beelsebub hänellä on/ ja sen perkeleiden päämiehen kautta hän perkeleet ulosajaapi.
3:23 Ja hen cutzui heite tygens/ ia sanoi heille werdauxisa. Quinga yxi Sathanas toisen taita vlosaia?
Ja hän kutsui heitä tykönsä/ ja sanoi heille wertauksissa. Kuinka yksi satanas toisen taitaa ulos ajaa?
3:24 Ja ios Waldakunda itzens wastan erkane/ ei se waldakunda woi seiso/
Ja jos waltakunta itseensä wastaan erkanee/ ei se waltakunta woi seisoa/
3:25 Ja ios Hone itzens wastan erkanepi/ ei se Hone woi seiso/
Ja jos huone itsensä wastaan erkaneepi/ ei se huone woi seisoa/
3:26 Ja ios Sathanas ylescarkapi itzeens wastan/ ia ombi eroitettu/ nin ei hen woi seiso/ mutta hen häuiepi.
Ja jos sathanas ylös karkaapi itseensä wastaan/ ja ompi eroitettu/ niin ei hän woi seisoa/ mutta hän häwiääpi.
3:27 Ei woi kengen yhden Wekeuen Honeseen yllette/ ia henen Calunsa poisröuete/ ellei hen ennen site Wekewete kijnisido/ ia sijtte henen Honetans röue.
Ei woi kenkään yhden wäkewän huoneeseen yllättää/ ja hänen kalunsa pois ryöwätä/ ellei hän ennen sitä wäkewää kiinni sido/ ja sitten hänen huonettansa ryöwää.
3:28 Totisesta sanon mine teille/ Caiki synnit andexiannetan Inhimisten Lasten/ möskin ne pilcat/ iolla he JUMALATA pilcauat/
Totisesti sanon minä teille/ Kaikki synnit anteeksiannetaan ihmisten lasten/ myöskin ne pilkat/ jolla he JUMALATA pilkkaawat/
3:29 Mutta ioca pilca puhu pyhe Hengi wastan/ ei hen saa ijancaikisesta andexi/ mutta hen on wicapä ijancaikisen Domion.
Mutta joka pilkkaa puhuu Pyhää Henkeä wastaan/ ei hän saa iankaikkisesti anteeksi/ mutta hän on wikapää iankaikkiseen tuomioon.
3:30 Sille he sanoit/ Henelle on se Sastainen Hengi.
Sillä he sanoit/ Hänellä on saastainen henki.
3:31 Ja tulit henen Eitens ia Weliense/ ia vlcona seisoit/ lehetit henen tygens/ iotca henen piti vloscutzuman.
Ja tulit hänen äitinsä ja weljensä/ ja ulkona seisoit/ lähetin hänen tykönsä/ jotka hänen piti uloskutsuman.
3:32 Ja Canssa istui henen ymberillens/ ia he sanoit henelle/ Catzo sinun Eites ia Welies vlcona sinua kysyuet.
Ja kansa istui hänen ympärillensä/ ja he sanoit hänelle/ Katso sinun äitisi ja weljesi ulkona sinua kysywät.
3:33 Ja hen wastasi heite sanode'/ Cuca on minun Eiten ia minun welieni?
Ja hän wastasi heitä sanoen/ Kuka on minun äitini ja minun weljeni?
3:34 Ja coska hen oli ymberijnscatzonut henen opetuslastens päle iotka henen ymberillens istuidh/ sanoi hen/ Catzo minun Eiteni ia minun Welieni.
Ja koska hän oli ympäriinsä katsonut hänen opetuslasten päälle jotka hänen ympärillänsä istuit/ sanoi hän/ Katso minun äitini ja minun weljeni.
3:35 Sille ioca tekepi Jumalan tahdon/ hen minun Welien ia minun Sisaren ia Eiten ombi.
Sillä joka tekeepi Jumalan tahdon/ hän minun weljeni ja minun sisareni ja äitini ompi.

* Bnehargem) se on pitkesen lapset/ se merkitze/ että Johannes erinens pideis kirioittaman site oikea Euangeliumi/ Quin on yxi wekeue Sarna/ Joca caiki Pelette/ sercke/ ia ymberikiende/ ia maan hedelmelisexi saatta. * Mielettömexi) He pelkesit/ että hen olis ylen palio henens waiwanut. Ninquin me Sanoma. Sine willitet pääs ia Aiuos. * Beelzebub) on nin palio/ Quin Isoikerueinen/ wapsainen eli kerueisten Kuningas. Sille nin perchele andapi itzens omains cautta ylencatzotta/ ia wietteltä ninquin ne tekoin Pyhet.

IV Lucu.

4:1 JA taas rupesi hen opettaman meren tykene ia cokounsi palio Canssa henen tygense/ nin että henen piti astuma' hachtee'/ ia istuma' meren päle.
Ja taas rupesi hän opettamaan meren tykönä ja kokoontui paljon kanssa hänen tykönsä/ niin että hänen piti astuman haahteen/ ja istumaan meren päälle.
4:2 Ja caiki Canssa iäi maalle mere' tyge/ Ja hen opetti heite palio werdausten cautta/ Ja hen sanoi heille henen Sarnasans/
Ja kaikki kansa jäi maalle meren tykö/ Ja hän opetti heitä paljon wertausten kautta/ Ja hän sanoi heille hänen saarnassansa.
4:3 Cwlcat. Catzo vloslexi kylueije kyluemen.
Kuulkaat. Katso ulosläksi kylwäjä kylwämään.
4:4 Ja tapachtui kyluetteis/ että monicahda langesit Tien wiereen/ Nin tulit Taiuas alda linnut ia söit sen.
Ja tapahtui kylwettäissä/ että monikahdat lankesit tien wiereen/ Niin tulit taiwas alta linnut ja söit sen.
4:5 Monicadhat langesit Kiuiraunion/ iossa ei ollut palio multa/ ia cochta se ylescasuoi/ sille ettei henelle ollut syue maata/
Monikahdat lankesit kiwiraunioon/ jossa ei ollut paljon muita/ ja kohta se ylöskaswoi/ sillä ettei hänellä ollut sywää maata/
4:6 Coska nyt Auringo ylescoitti/ nin se poudhittijn/ ia sille ettei hen ollut iwrdunut/ nin se quiuettijn.
Koska nyt aurinko ylös koitti/ niin se poudittiin/ ja sillä ettei hän ollut juurtunut/ niin se kuiwettiin.
4:7 Ja mwtamat langesit Oriantappuroijn/ ia ne Oriantappurat ylescasuoit/ ia läkeytit ne/ ia ei candanut hedelmete.
Ja muutamat lankesit orjantappuroihin/ ja ne orjantappurat ylös kaswoit/ ja läkähdytit ne/ ja ei kantanut hedelmätä.
4:8 Ja mwtamat langesit hyuen mahan/ ia se cannoi hedhelmen/ ioca ylespuhckesi ia casuoi. Ja mwtamat edhestoit colmenkymenkerdhaiset/ ia mwtamat cwsikymenkerdhaiset/ ia mwtamat sadhankerdhaiset/
Ja muutamat lankesit hywään maahan/ ja se kantoi hedelmän/ joka ylöspuhkesi ja kaswoi. Ja muutamat edestoit kolmenkymmenkertaiset/ ja muutamat kuusikymmenkertaiset/ ja muutamat sadankertaiset/
4:9 ia hen sanoi heille. Jolla coruat on cwlla/ hen cwlcaan.
ja hän sanoi heille. Jolla korwat on kuulla/ hän kuulkaan.
4:10 Ja quin hen rupesi yxinens oleman/ nin ne/ iotca henen ymberillens olit cahde'toistakymenen cansa kysyit henelde/ sijte werdauxest/
Ja kuin hän rupesi yksinänsä olemaan/ niin ne/ jotka hänen ympärillänsä olit kahdentoistakymmenen kanssa kysyit häneltä/ siitä wertauksesta/
4:11 ia hen sanoi heille/ Teille on annettu tuta Jumalan Waldakunnan salaus/ mutta nijlle/ iotca vlcon ouat/ Wertauxen cautta/ caiki tapachtuuat/
ja hän sanoi heille/ Teille on annettu tuta Jumalan waltakunnan salaus/ mutta niille/ jotka ulkona owat/ wertauksen kautta/ kaikki tapahtuwat/
4:12 senpäle että heidhen pite näkeueisil silmille näkemen/ ia ei sitteken tundeman/ ia cwleuaisilla Coruilla cwleman/ ia ei sitteken ymmertemen/ ettei he ioskus palaiaisi/ ia heiden synnit andexiannetaisi.
sen päälle että heidän pitää näkewäisin silmillä näkemän/ ja ei sittenkään tunteman/ ja kuulewaisilla korwilla kuuleman/ ja ei sittenkään ymmärtämän/ ettei he joskus palaisi/ ja heidän synnit anteeksi annettaisiin.
4:13 Ja sanoi heille/ Eikö te ymmerdä tetä Wertausta? Ja quinga sijs te tahdotta caiki wertauxet ymmerte?
Ja sanoi heille/ eikö te ymmärrä tätä wertausta? ja kuinka siis te tahdotte kaikki wertaukset ymmärtää?
4:14 Se Kylueije sanan kyluepi.
Se kylwäjä sanan kylwääpi.
4:15 Mutta nemet ouat ne quin Tien wieresse ouat/ cussa sana kyluetten/ ia quin he sen ouat cwlluet/ cochta tulepi Sathanas/ ia poisotta Sanan ioca kyluetty oli heidhen Sydhemihins.
Mutta nämät owat ne kuin tien wieressä owat/ kussa sana kylwettiin/ ja kuin he sen owat kuulleet/ kohta tuleepi satanas/ ja pois ottaa sanan joka kylwetty oli heidän sydämihinsä.
4:16 Ja mwtamad ouat sencaltaiset/ iotca Kiuiraunion Kylwetydh owat/ coska he sarnan cwlleet ouat/ cochta he ilon cansa site wastan rupeuat/
Ja muutamat owat senkaltaiset/ jotka kiwiraunioon kylwetyt owat/ koska he saarnan kuulleet owat/ kohta he ilon kanssa sitä wastaan rupeewat/
4:17 ia ei ole heisse iwrta mutta ouat aijaliset/ Sitte coska mureh taicka waiua sattu sanan tedhen/ nin he cochta pahaneuat.
ja ei ole heissä juurta mutta owat ajalliset/ Sitten koska murhe taikka waiwa sattuu sanan tähden/ niin he kohta pahenewat.
4:18 Ja mwtamadh ouat iotca Oriantappuroihin ouat kyluetyt/
Ja muutamat owat jotka orjantappuroihin owat kylwetyt/
4:19 Ne ouat iotca sanan cwleuat/ ia temen mailman surut/ ia rickaudhen wiettelus/ ia muidhen rijstain himodh siselemeneuet/ ia läkäyttewet sanan ia se saatetan hedhelmettömexi.
Ne owat jotka sanan kuulewat/ ja tämän maailman surut/ ja rikkauden wiettelys/ ja muiden riistain himot sisälle menewät/ ja läkähdyttäwät sanan ja se saatetaan hedelmättömäksi.
4:20 Ja mwtamadh ouat iotca hyueen Mahan ouat kyluetydh/ Ne ouat iotca sarnan cwleuat/ ia wastanrupeuat/ ia hedhelmeitzeuet/ Nin ette mwtamadh candauat colmenkymenin/ ia mwtamat cusinkymenin/ ia mwtamat Sadhoin kerdhoin.
Ja muutamat owat jotka hywään maahan owat kylwetyt/ Ne owat jotka saarnan kuulewat/ ja wastaan rupeawat/ ja hedelmäitsewät/ Niin että muutamat kantawat kolmenkymmenen/ ja muutamat kuusinkymmenen/ ja muutamat sadoin kerroin.
4:21 Ja sanoi hen heille/ Sytytetengö Kyntele sitewarten että se wacan ala pannan/ eli woten ala? Eikö että se pannan kynttelijalgan päle?
Ja sanoi hän heille/ Sytytetäänkö kynttilä sitä warten että se wakan alle pannaan/ eli wuoteen alle? Eikö että se pannaan kynttiläjalan päälle?
4:22 Sille ettei ole miten peitetty/ quin ei ilmoiteta/ ia ei ole Salaista/ quin ei iulghisteta.
Sillä ettei ole mitään peitetty/ kuin ei ilmoiteta/ ja ei ole salaista/ kuin ei julkisteta.
4:23 Jolla coruat on cwleman/ hen cwlkan.
Jolla korwat on kuuleman/ hän kuulkaan.
4:24 Ja hen sanoi heille/ Catzocat mite te cwletta. Jolla mitalla te mittatta/ sille mwdh teille mittauat/ ia wiele liseteen teille iotca temen cwletta/
Ja hän sanoi heille/ Katsokaat mitä te kuulette. Jolla mitalla te mittaatte/ sillä muut teille mittaawat/ ja wielä lisätään teille jotka tämän kuulette/
4:25 Sille iolla ombi/ henelle annetan/ Ja iolla ei ole/ sekin mös quin henelle on/ se henelde poisotetan.
Sillä jolla ompi/ hänelle annetaan/ Ja jolla ei ole/ sekin myös kuin hänellä on/ se häneltä pois otetaan.
4:26 Ja hen sanoi/ Nin Jumalan Waldakunda on/ quin ios Inhiminen heitteis siemenen mahan/
Ja hän sanoi/ Niin Jumalan waltakunta on/ kuin jos ihminen heittäisi siemenen maahan/
4:27 ia macais/ ia ylesnousis öte ia peiue/ ia se Laiho wihottais/ ia casuais coska ei hen tiedhecken.
ja makaisi / ja ylös nousisi yötä ja päiwää/ ja se laiho wihottaisi / ja kaswaisi koska ei hän tiedäkään.
4:28 Sille ette maa mielellens hedhelmeitzepi/ ensin Oraxen/ sijtten tehckepäen/ sijtte teudhen iyuen tehckepäes.
Sillä että maa mielellänsä hedelmöitsee/ ensin oraksen/ sitten tähkäpään/ sitten täyden jywän tähkäpäässä.
4:29 Mutta coska hedhelme edhestulepi/ cochta hen sirpin Lehette/ sille että Elonaica ombi Lesse.
Mutta koska hedelmä edestuleepi/ kohta hän sirpin lähettää/ sillä että elonaika ompi läsnä.
4:30 Ja hen sanoi/ Kelle me werdhoittamme Jumalan Waldakunnan? Taicka minge wertauxen cansa me sen werdautam?
Ja hän sanoi/ Kelle me wertautamme Jumalan waltakunnan? Taikka minkä wertauksen kanssa me sen wertautamme?
4:31 Se ombi ninquin Sinapin iyue/ coska se mahan kyluetän/ nin se ombi wehin caikia siemenite iotca maasa ouat/
Se ompi niinkuin sinapin jywä/ koska se maahan kylwetään/ niin se ompi wähin kaikkia siemeniä jotka maassa owat/
4:32 Ja quin hen kyluetty on/ nin hen ylesnouse/ ia tule swremaxi quin iocu Caali/ ia teke swret Oxat/ nin ette Linnut Taiuas alla henen warions alla pesiuet.
Ja kuin hän kylwetty on/ niin hän ylös nousee/ ja tulee suuremmaksi kuin joku kaali/ ja tekee suuret oksat/ niin että taiwaan linnun taiwasalla hänen warjonsa alla pesiwät.
4:33 Ja semmotoisille monella wertauxella puhui hen heille Sarnan/ semperäst quin he woisit cwlla/
Ja semmosilla monella wertauksella puhuin hän heille saarnan/ sen perästä kuin he woisit kuulla/
4:34 mutta ilman werdauxita ei hen miten heille puhunut/ waan erinens hen caiki Opetuslapsillens vlgostoimitti.
mutta ilman wertauksia ei hän mitäään heille puhunut/ waan erinänsä hän kaikki opetuslapsillensa ulos toimitti.
4:35 Ja saman Peiuen Echtona sanoi hen heille/ Mengem ylitze toiseen ra'taan.
Ja saman päiwän ehtoona sanoi hän heille/ Menkäämme ylitse toiseen rantaan.
4:36 Ja he laskit Canssan/ ia otit henen Hahden cansa/ iosa hen io sisell oli/ ia oli mös muita Haaxia henen cansans.
Ja he laskit kansan/ ja otit hänen haahden kanssa/ jossa hän jo sisällä oli/ ja oli myös muita haaksia hänen kanssansa.
4:37 Ja nousi swri Tuulispä/ ia Aldhot löit siselle Hachten/ nin ette se io teutettin.
Ja nousi suuri tuulispää/ ja aallot löit sisälle haahteen/ niin että se jo täytettiin.
4:38 Ja hen oli Peräs ia macasi Penalaisen päle. Ja he heräytit henen ia sanoit henelle/ Mestari etkös tottele että me hukuma?
Ja hän oli perässä ja makasi päänalaisen päällä. Ja he heräytit hänen ja sanoit hänelle/ Mestari etkös tottele että me hukumme?
4:39 Ja quin hen ylesherätetty oli/ nuchteli hen Tuulda/ ia sanoi merelle/ Waickene ia asetu/
Ja kuin hän ylösherätetty oli/ nuhteli hän tuulta/ ja sanoi merelle/ Waikene ja asetu/
4:40 Nin Tuuli asettui ia tuli swri tyuen. Ja hen sanoi heille/ Mite te oletta nin palio pelkeueiset? Quinga se tule ettei teille ole vsko?
Niin tuuli asettui ja tuli suuri tywen. Ja hän sanoi heille/ Mitä te olette niin paljon pelkääwäiset? Kuinka se tulee ettei teillä ole usko?
4:41 Ja he peliestyit sangen/ ia sanoit keskenens/ Cuca teme on/ sille seke Tuuli ia meri henen ouat cwliaiset?
ja he peljästyit sangen/ ja sanoit keskenänsä/ Kuka tämä on/ sillä sekä tuuli ja meri hänen owat kuuliaiset?

V Lucu.

5:1 JA he tulit ylitze meren/ ninen Gadarenein makundan/
Ja he tulit ylitse meren/ niiden Gadarenein maakunnan/
5:2 ia quin hen Hahdest vlgosmeni/ cochta henen cochtasi Haudhoista yxi Inhiminen Sastaisel Hengel riuattu/ iolla oli maia Haudhoisa.
ja kuin hän haahdesta ulos meni/ kohta hänen kohtasi haudoista yksi ihminen saastaisella hengellä riiwattu/ jolla oli maja haudoissa.
5:3 Ja eikengen woinut he'de cahleilla sitoa/
Ja ei kenkään woinut häntä kahleilla sitoa/
5:4 sille että hen oli vsein Jalcapuis ia Cahleis sidhottuna/ ia Cahleet oli serckenyt/ ia Jalcapuudh rickonut/ ia eikengen woinut hende asetta.
sillä että hän oli usein jalkapuissa ja kahleissa sidottuna/ ja kahleet oli särkenyt/ ja jalkapuut rikkonut/ ja ei kenkään woinut häntä asettaa.
5:5 Ja hen oli aina öte ia peiue Woorisa ia Haudhoisa parckui/ ia hosui itzens kiuille.
Ja hän oli aina yötä ja päiwää wuorissa ja haudoissa parkui/ ja hosui itsensä kiwillä.
5:6 Coska hen nyt taamban näki Iesusen/ ioxi hen/ ia cumarsi hende/ ia hutain swrella änelle/ sanoi/
Koska hän nyt taampana näki Jesuksen/ juoksi hän/ ja kumarsi häntä/ ja huutain suurella äänellä/ sanoi/
5:7 Mite minun ombi sinun cansas Iesu/ sen corckeiman Jumalan Poica? mine wannotan sinua Jumalan cautta/ etet sine minua waiwaisi.
Mitä minun ompi sinun kanssasi Jesus/ sen Korkeimman Jumalan Poika? minä wannotan sinua Jumalan kautta/ ettet sinä minua waiwaisi.
5:8 Nin hen sanoi henelle/ Uloslehdhe sine Sastainen Hengi Inhimisest.
Niin hän sanoi hänelle/ Ulos lähde sinä saastainen henki ihmisestä.
5:9 Ja hen kysyi henelde/ Mike sinun Nimes on? Ja hen wastasi sanoden henelle/ Legio minun Nimen on/ sille meite ombi monda.
Ja hän kysyi häneltä/ Mikä sinun nimesi on? Ja hän wastasi sanoen hänelle/ Legio minun nimeni on/ sillä meitä ompi monta.
5:10 Ja hen rucoli palio hende/ ettei hen poisleheteisi hende sijte makunnasta.
Ja hän rukoili paljon häntä/ ettei hän pois lähetettäisi häntä siitä maakunnasta.
5:11 Nin oli sine woortein tyken swri Sica Lauma laitumellans/
Niin oli siinä wuorten tykönä suuri sikalauma laitumellansa/
5:12 Ja rucolit hende caiki ne Perchelet sanoden/ Laske meite sikohin/ että me heiden sisellens menisim.
Ja rukoilit häntä kaikki ne perkeleet sanoen/ Laske meitä sikoihin/ että me heidän sisällensä menisimme.
5:13 Ja cochta Iesus salli heiden. Ja ne sastaiset Henget vlosmenit/ ia sikain sisellemenit. Ja se Lauma söxihin cohdastans merehen. Ja oli heite Lehes caxi tuhatta/ Ja läkehdyit merehen.
Ja kohta Jesus salli heidän. Ja ne saastaiset henget ulosmenit/ ja sikain sisälle menit. Ja se lauma syöksihin kohdastansa merehen. Ja oli heitä lähes kaksi tuhatta/ ja läkähdyit merehen.
5:14 Mutta ne sikurit poispakenit/ ia sanoman satid Caupungihin ia maan kylijn. Ja he vlosmenit catzoman mite tapachtunut oli/
Mutta ne sikurit pois pakenit/ ja sanoman sait kaupunkihin ja maan kyliin. Ja he ulos menit katsomaan mitä tapahtunut oli/
5:15 ia tulit IesuSEN tyge/ ia neit henen/ ioca Perchelelda oli riuattu/ istuuan ia wateitun/ ia toimelissa/ iolla se Legio oli ollut/ ia he pelkesit.
ja tulit Jesuksen tykö/ ja näit hänen/ joka perkeleeltä oli riiwattu/ istuwan ja waatetun/ ja toimelissa/ jolla se legio oli ollut/ ja he pelkäsit.
5:16 Ja ne sanelit heille iotca sen nähnyet olit/ mite sen riuatun Perchelelda tapachtunut oli/ ia sighoista.
Ja ne sanelit heille jotka sen nähneet olit/ mitä sen riiwatun perkeleeltä tapahtunut oli/ ja sioista.
5:17 Ja he rupesit hende rucoleman/ poismenemen heiden maaldans.
ja he rupesit häntä rukoileman/ pois menemän heidän maaltansa.
5:18 Ja quin hen astui Hachten/ nin se ioca oli Perchelelde riuattu rucoli/ että hen mahdais henen cansans olla/
Ja kuin hän astui haahteen/ niin se joka oli perkeleeltä riiwattu rukoili/ että hän mahtaisi hänen kanssansa olla/
5:19 Mutta ei IesuS hende sallinut/ waan sanoi henelle/ Mene cotias omais tyge/ ia ilmoita heille quinga swren hyuenteghon HERRA on tehnyt sinun cansas/ ia on armachtanut sinu' päles.
Mutta ei Jesus häntä sallinut/ waan sanoi hänelle/ Mene kotiasi omiesi tykö/ ja ilmoita heille kuinka suuren hywän teon HERRA on tehnyt sinun kanssasi/ ja on armahtanut sinun päällesi.
5:20 Ja hen poismeni/ ia rupeis sarnaman nijsse Kymenes Caupungis/ quinga swren hyuentegon IesuS oli henelle tehnyt. Ja caiki imechtelit.
Ja hän pois meni/ ja rupeis saarnaaman niissä kymmenessä kaupungissa/ kuinka suuren hywän teon Jesus oli hänelle tehnyt. Ja kaikki ihmettelit.
5:21 Ja quin Iesus taas ylitzemeni Hahdella toiseen rantaan/ cokounsi palio Canssa henen tygens/ ia oli lesse merta.
Ja kuin Jesus taas ylitse meni haadella toiseen rantaan/ kokoontui paljon kanssa hänen tykönsä/ ja oli läsnä merta.
5:22 Ja catzo/ Nin tuli yxi Sinagogan Pämies/ Jairus nimelde/ ia quin hen näki henen/ langesi hen henen ialcains tyge/
Ja katso/ Niin tuli yksi synagogan päämies/ Jairus nimeltään/ ja kuin hän näki hänen/ lankesi hän hänen jalkainsa tykö/
5:23 ia rucoli hende palio sanoden/ Minun Tytteren wimeisillens ombi/ mine rucolen ettäs tulisit/ ia panisit Kätes henen pälens/ että hen paranis ia eläis.
ja rukoili häntä paljon sanoen/ Minun tyttäreni wiimeisillänsä ompi/ minä rukoilen ettäs tulisit/ ja panisit kätesi hänen päällensä/ että hän paranisi ja eläisi.
5:24 Nin hen meni henen cansans/ ia palio Canssa seurasi hende/ ia ahdistit.
Niin hän meni hänen kanssansa/ ja paljon kansaa seurasi häntä/ ja ahdistit.
5:25 Ja yxi waimo/ ioca oli sairastanut punaista Tautia io caxitoistakymende aiastaica/
Ja yksi waimo/ joka oli sairastanut punaista tautia jo kaksitoistakymmentä ajastaikaa/
5:26 ioca oli palio kerssinyt monilda Läkerilde/ ia oli culuttanut caiken Hywuydens/ ia ei miteken apu tundenut/ waan palio pahembi tuli henen cansans/
joka oli paljon kärsinyt monilta lääkäriltä/ ja oli kuluttanut kaiken hywyytensä/ ja ei mitäkään apua tuntenut/ waan paljon pahempi tuli hänen kanssansa/
5:27 Quin hen cwli IesuSESTA/ tuli hen ioukon seas taka/ ia rupesi henen Waatteinsa/
Kuin hän kuuli Jesuksesta/ tuli hän joukon seassa takaa/ ja rupesi hänen waatteisiinsa/
5:28 Sille hen sanoi/ Jos mine waiwoin henen Waatteinsa rupeisin/ nin mine paranen.
Sillä hän sanoi/ Jos minä waiwoin hänen waatteisiinsa rupeisin/ niin minä paranen.
5:29 Ja cochta henen weri lechtens quiuettui/ Ja hen tunsi Rumihistans/ että hen oli henen Witzauxestans parattu.
Ja kohta hänen werilähteensä kuiwettui/ Ja hän tunsi ruumiistansa/ että hän oli hänen witsauksestansa parattu.
5:30 Ja IesuS cochta tunsi itzesens sen auwun/ ioca heneste vloskieunyt oli/ ia kiensi hene's Canssan seasa ia sanoi/ Cuka minun Watteini rupeisi?
Ja Jesus kohta tunsi itsessänsä sen awun/ joka hänestä ulos käynyt oli/ ja käänsi hänen kansan seassa ja sanoi/ Kuka minun waatteini rupesi?
5:31 Ja henen Opetuslapsens sanoit henelle/ Sine näget että Canssa sinua ymberins ahdista/ ia sine sanot? Cuca minuun rupesi?
Ja hänen opetuslapsensa sanoi hänelle/ Sinä näet että kansa sinua ympäriinsä ahdistaa/ ja sinä sanot? Kuka minuun rupesi?
5:32 Ja hen ymberinscatzoi/ että hen näkis sen/ ioca sen teki.
Ja hän ympärinsä katsoi/ että hän näkisi sen/ joka sen teki.
5:33 Mutta waimo pelkesi ia wapitzi/ Sille hen tiesi mite henen cochtaansa tapachtunut oli/ Nin hen tuli ia langesi henen eteens/ ia sanoi henelle caiken totudhen.
Mutta waimo pelkäsi ja wapisi/ Sillä hän tiesi mitä hänen kohtaansa tapahtunut oli/ Niin hän tuli ja lankesi hänen eteensä/ ja sanoi hänelle kaiken totuuden.
5:34 Mutta hen sanoi henele/ Tytteren/ sinun vskos sinun wapautti/ Mene rauhan cansa/ ia ole terueh sinun witzauxestas.
Mutta hän sanoi hänelle/ Tyttäreni/ sinun uskosi sinun wapautti/ Mene rauhan kanssa/ ja ole terwe sinun witsauksestasi.
5:35 Quin hen wiele puhui/ nin tulit mwtamat Sinagogan pämiehelde/ iotca sanoit/ Sinun tytteres on coollut/ mites sillen Mestarita waiwat?
Kuin hän wielä puhui/ niin tulit muutamat synagogan päämieheltä/ jotka sanoit/ Sinun tyttäresi on kuollut/ mitäs silleen Mestaria waiwaat?
5:36 Nin IesuS cochta sen sanan cwltuans quin sanottijn/ sanoi Sinagogan pämihelle/ Ele pelke/ waiwoin vskoo.
Niin Jesus kohta sen sanan kuultuansa kuin sanottiin/ sanoi synagogan päämiehelle/ Älä pelkää/ waiwoin usko.
5:37 Ja ei hen sallinut että iocu hende piti seuraman/ waan Petari ia Jacobus/ ia Johannes Jacobin welij.
Ja ei hän sallinut että joku häntä piti seuraaman/ waan Petari ja Jakobus/ ja Johannes Jakobin weli.
5:38 Ja hen tuli Sinagogan pämiehen hoonesen/ ia näki sen tohun/ ia ne iotca idkit ia parghuit sangen/
Ja hän tuli synagogan päämiehen huoneeseen/ ja näki sen touhun/ ja ne jotka itkit ja parkuit sangen/
5:39 Ja hen sisellemeni/ ia sanoi heille/ Mite te messet ia idkette? Ei pika ole collut/ waan macapi.
Ja hän sisälle meni/ ja sanoi heille/ Mitä te mesoat ja itkette? Ei piika ole kuollut/ waan makaapi.
5:40 Ja he nauroit hende. Mutta quin hen oli caiki vlosaianut/ nin hen cansans otti pican Isen ia Eitin/ ia ne iotca henen cansans olit/ ia sinne sisellemeni/ cussa pica macasi/ ia ruueten pican käteen/ sanoi henelle/
Ja he nauroit häntä. Mutta kuin hän oli kaikki ulos ajanut/ niin hän kanssansa otti piian isän ja äitin/ ja ne jotka hänen kanssansa olit/ ja sinne sisälle meni/ kussa piika makasi/ ja ruweten piian käteen/ sanoi hänelle/
5:41 Talitha cumi/ se on somexi sanottu/ Pica/ mine sanon sinulle/ Nouse yles. Ja cochta pica ylesnousi/ ia keui.
Talitha kumi/ se on suomeksi sanottu/ Piika/ minä sanon sinulle/ Nouse ylös. Ja kohta piika ylös nousi/ ja käwi.
5:42 Sille hen oli cahdentoistakymenen aijastaikanen.
Sillä hän oli kahdentoistakymmenen ajastaikainen.
5:43 Ja he hämmestuit swrella hämmestuxella. Ja hen haastoi heite hartasti/ ettei kengen site pideisi tietemen/ ia käski anda henelle söteuete.
Ja he hämmästyit suurella hämmästyksellä. Ja hän haastoi heitä hartaasti/ ettei kenkään sitä pitäisi tietämän/ ja käski antaa hänelle syötäwää.

VI. Lucu.

6:1 IA hen vlosmeni sielde ia tuli henen Isense maalle/ ia henen Opetuslapsens seurasit hende.
Ja hän ulos meni sieltä ja tuli hänen isänsä maalle/ ja hänen opetuslapsensa seurasit häntä.
6:2 Ja quin Sabbathi Lehestui/ rupesi hen Sinagogas opettaman/ ia monda cwleuaista hämmestyit/ sanode'/ Custa telle nämet ouat? ia mike Wijsaus teme on/ quin henelle annettu on/ ia sencaltaiset auwudh henen kättens cautta tapachtuuat?
Ja kuin Sabbathi lähestyi/ rupesi hän synagogassa opettamaan/ ja monta kuulewaista hämmästyit/ sanoen/ Kusta tällä nämät owat? ja mika wiisaus tämä on/ kuin hänelle annettu on/ ja senkaltaiset awut hänen kättensä kautta tapahtuwat?
6:3 Eikö teme se Seppe ole Marian poica/ Jacobin ia Josen ia Judan ia Simonan welij? Eikö mös henen Sisarens tesse meiden cansam ole? Ja he pahenit henen cauttans.
Eikö tämä se seppä ole Marian poika/ Jakobin ja Josen ja Judan ja Simonin weli? Eikö myös hänen sisarensa tässä meidän kanssamme ole? ja he pahenit hänen kauttansa.
6:4 Mutta IesuS sanoi heille/ Ei ole Propheta ylencatzottu waa' henen Isense maalla/ ia langoins seasa/ ia omas perehesens.
Mutta Jesus sanoi heille/ Ei ole propheta ylenkatsottu waan hänen isänsä maalla/ ja lankojensa seassa/ ja omassa perheessänsä.
6:5 Ja ei hen woinut sielle ychten auwua tehdä/ waan ette hen haruain sairasten päle kätens pani/ ia paransi heijet/
Ja ei hän woinut siellä yhtään awua tehdä/ waan että hän harwain sairasten päälle kätensä pani/ ja paransi heidät.
6:6 ia imechteli heiden epeuskoans. Ja hen ymberinswaelsi caicki käsin Kyläin cautta opettade'.
ja ihmetteli heidän epäuskoansa. Ja hän ympärinsä waelsi kaikki käsin kyläin kautta opettaen.
6:7 Ja hen cutzui ne caxitoistakymende/ ia rupeis ne caxin ia caxin lehettemen/ ia annoi heille woiman sastaisi Hengi wastoin.
Ja hän kutsui ne kaksitoistakymmentä/ ja rupesi ne kaksin ja kaksin lähettämän/ ja antoi heille woiman saastaisia henkiä wastaan.
6:8 Ja hen kielsi heite miten ottamasta tielle cansans/ mutta waa' sauuan. Ei prentzelite/ ei leipe/ ei raha cuckarosa/ mutta olema' kengese/
Ja hän kielsi heitä mitään ottamasta tielle kanssansa/ mutta waan sauwan. Ei prentzelitä/ ei leipää/ ei rahaa kukkarossa/ mutta olemaan kengissä/
6:9 ia ettei he pukisi cachta hametta.
ja ettei he pukisi kahta hametta.
6:10 Ja hen sanoi heille/ Cuhunga honesen te siselle tuletta/ sijne te olcat/ nincauuan quin te sielde poismenette.
Ja hän sanoi heille/ Kuhunka huoneeseen te sisälle tulette/ siinä te olkaat/ niinkauan kuin te sieltä pois menette.
6:11 Ja cutca ei teite wastanrupe/ eike cwle teite/ Nin vlosmenget sielde/ ia pyhckiket tomu/ quin teiden ialcain alla on/ todhistoxexi heiden ylitzens. Totisesta sanon mine teille/ Että Sodoman ia Gomorran tulepi Domio peiuen hookiambi/ quin sille Caupungille.
Ja kutka ei teitä wastaan rupeaa/ eikä kuule teitä/ Niin ulos menkäät sieltä/ ja pyyhkikäät tomu/ kuin teidän jalkain alla on/ todistukseksi heidän ylitsensä. Totisesti sanon minä teille/ Että Sodoman ja Gomorran tuleepi tuomiopäiwän huokeampi/ kuin sille kaupungilla.
6:12 Ja he vloslexit ia sarnasit että heiden piti parannosta tekemen.
Ja he ulosläksit ja saarnasit että heidän piti parannusta tekemään.
6:13 Ja monda Perkelette he vlosaioit/ ia he woitelit * öliolla monda sairasta/ ia paransit.
Ja monta perkelettä he ulos ajoit/ ja he woitelit öljyllä monta sairasta/ ja paransit.
6:14 Ja Kuningas Herodes saij sen cwlla (sille henen Nimense oli io iulghistettu) ia hen sanoi/ Se Johannes ioca castoi/ on ylesnosnudh coolluista/ ia sentehden auwudh waickuttauat hänese.
Ja kuningas Herodes sai sen kuulla (sillä hänen nimensä oli jo julkistettu) ja hän sanoi/ Se Johannes joka kastoi/ on ylösnoussut kuolleista/ ja sentähden awut waikuttawat hänessä.
6:15 Mutamat sanoit/ Se on Elias/ mutta monicahdat sanoit/ Se on yxi Propheta/ taicka ninquin yxi Prophetaista.
Muutamat sanoit/ Se on Elias/ mutta monikahdat sanoit/ Se on yksi propheta/ taikka niinkuin yksi prophetaista.
6:16 Coska nyt Herodes sen cwli/ sanoi hen. Se on se Johannes ionga mine caulan leickautin/ se on coolleista ylesnosnudh.
Koska nyt Herodes sen kuuli/ sanoi hän. Se on se Johannes jonka minä kaulan leikkautin/ se on kuolleista ylösnoussut.
6:17 Sille se Herodes oli lehettenyt Houi Johannest kijniottaman/ ia oli pannut henen tornihin/ Herodiasen tähden/ henen weliens Philippusen Emenen/ sille hen oli henen nainudh.
Sillä se Herodes oli lähettänyt howin Johannesta kiinniottamaan/ ja oli pannut hänen tornihin/ Herodiasen tähden/ hänen weljensä Philippuksen emännän/ sillä hän oli hänen nainut.
6:18 Mutta Johannes oli sanonut Herodesel/ Ei soui sinun pite sinun welies Emende.
Mutta Johannes oli sanonut Herodekselle/ Ei sowi sinun pitää sinun weljesi emäntää.
6:19 Nin Herodias wäijyi hende/ ia tachtoi henen tappa/ eike woinut.
Niin Herodias wäijyi häntä/ ja tahtoi hänen tappaa/ eikä woinut.
6:20 Sille Herodes pelkesi Johannest/ tieten henen oleuan hurskan miehen ia pyhen/ ia otti uarin heneste/ ia cwli henen monisa Asijoisa/ ia kernasti cwldeli hende.
Sillä Herodes pelkäsi Johannesta/ tietäen hänen olewan hurskaan miehen ja pyhän/ ja otti waarin hänestä/ ja kuuli hänen monissa asioissa/ ja kernaasti kuunteli häntä.
6:21 Ja coska souelias peiue tuli/ että Herodes Syndyme peiuens päle/ Echtolisen teki nijnen ylimeisten ia Pämiesten ia Sangariten Galileas/
Ja koska sowelias päiwä tuli/ että Herodes syntymäpäiwänsä päälle/ Ehtoollisen teki niiden ylimmäisten ja päämiesten ja sankarien Galileassa/
6:22 ia quin Herodiasen tytter siselletuli/ ia hyppesi/ ia se kelpasi Herodeselle ia ynne atrioitzeuille/ Nin sanoi Kuningas Picalle/ Ano minulda mites tahdot/ ia mine annan sinulle.
ja kuin Herodiasen tytär sisälle tuli/ ja hyppäsi/ ja se kelpasi Herodekselle ja ynnä aterioitsewille/ Niin sanoi kuningas piialle/ Ano minulta mitäs tahdot/ ja minä annan sinulle.
6:23 Ja hen wannoi henelle yhden walan/ Mitkes minulda anot mine annan sinulle/ haman poleen minun Waldakundani.
Ja hän wannoi hänelle yhden walan/ Mitkäs minulta anot minä annan sinulle/ hamaa puoleen minun waltakuntani.
6:24 Hen vlgosmeni ia sanoi Eitillens. Mite minun pite anoman? Se sanoi. Johannesen castaian pätä.
Hän ulos meni ja sanoi äitillensä. Mitä minun pitää anoman? Se sanoi. Johannes Kastajan päätä.
6:25 Ja hen cochta kijruusti sisellemeni Kuningan tyge/ anoi ia sanoi/ Mine tahdo'/ ettäs minun cochta sillens annat Johannesen Castaian pään yhden Fatin päle.
Ja hän kohta kiiruusti sisälle meni kuninkaan tykö/ anoi ja sanoi/ Minä tahdon/ ettäs minun kohtasillens annat Johannes Kastajan pään yhden wadin päällä.
6:26 Nin Kuningas tuli murehesens/ Quitengin Walans tähden ia ninen/ iotca ynne atrioitzit/ ei hen tachtonut hende poisaija.
Niin kuningas tuli murheeseensa/ Kuitenkin walansa tähden ja niiden/ jotka ynnä aterioitsit/ ei hän tahtonut häntä pois ajaa.
6:27 Ja cochta lehetti Kuningas sinne Böuelins/ ia käski hene' päens siselletoda. Nin hen poismeni ia mestasi henen Tornis/
ja kohta lähetti kuningas sinne pyöwelinsä/ ja käski hänen päänsä sisälle tuoda. Niin hän pois meni ja mestasi hänen tornissa/
6:28 ia edhestoi henen päens Fatisa/ ia annoi sen Picalle/ ia Pica annoi sen eitillens.
Ja edestoi hänen päänsä wadissa/ ja antoi sen piialle/ ja piika antoi sen äidillensä.
6:29 Coska henen Opetuslapsens sen cwlit/ tulit he ia otit henen Rumins/ ia panit sen Hautan.
Koska hänen opetuslapsensa sen kuulit/ tulit he ja otit hänen ruumiinsa/ ja panit sen hautaan.
6:30 Ja ne Apostolit cokounsit IesuSEN tyge/ ia ilmoitidh henelle caikia/ seke mite he teit että opetit.
Ja ne apostoli kokoontui Jesuksen tykö/ ja ilmoitit hänelle kaikkia/ sekä mitä he teit että opetit.
6:31 Ja hen sanoi heille/ Tulkat te waan erinens corpeen/ ia leuätke yrielde. Sille sielle olit monda/ iotca tulit ia menit/ nin ettei he södhä ioutaneet.
Ja hän sanoi heille/ tulkaa te waan erinensä korpeen/ ja lewätkää yrjältä (wähän). Sillä siellä oli monta/ jotka tulit ja menit/ niin ettei he syödä joutaneet.
6:32 Ja hen meni Hahdhella erineiseen sijaan/ Ja Canssa neit henen matkustauan/ ia moni tunsit henen/
Ja hän meni haahdella erinäiseen sijaan/ Ja kansa näit hänen matkustawan/ ja moni tunsit hänen/
6:33 Ja ioxit sinne ialgan/ caikista Caupungeista/ ia he ennetit heidhet/ ia he cokounsit henen tygens.
Ja juoksit sinne jalan/ kaikista kaupungeista/ ja he ennätit heidät/ ja he kokoontui hänen tykönsä.
6:34 Ja IesuS vlgoskeui/ ia näki palio Canssa/ ia hen armachti heiden pälens/ Sille he olit ninquin La'bat ilman Paimeneta. Ja rupesi heite palio opettaman.
Ja Jesus uloskäwi/ ja näki paljon kansaa/ ja hän armahti heidän päällensä/ Sillä he olit niinkuin lampaat ilman paimenia. Ja rupesi heitä paljon opettamaan.
6:35 Ja coska nyt peiue palio culunut oli/ edheskeuit Opetuslapset henen tygens/ sanoden/
Ja koska nyt päiwä paljon kulunut oli/ edeskäwit opetuslapset hänen tykönsä/ sanoen/
6:36 Teme sija ombi eremaa/ ia aica ombi io culunut/ laske heite menemähen ymberins Kylihin ia maiohin ostaman heidens leipe/ sille ettei ole heille söteuete. Mutta hen wastaten sanoi heille/
Tämä sija ompi erämaa/ ja aika ompi jo kulunut/ laske heitä menemähän ympäriinsä kyliin ja majoihin ostamaan heidäns leipää/ sillä ettei ole heille syötäwää. Mutta hän wastaten sanoi heille/
6:37 Andaca te heille söteuete. Ja he sanoit henelle/ Pitekö meiden meneme' ia cahdel sadhalla peningil leipe ostama'/ ia andama' heiden södhe?
Antakaa te heille syötäwää. Ja he sanoit hänelle/ Pitääkö meidän menemän ja kahdella sadalla penningillä leipää ostamaan/ ja antaman heidän syödä?
6:38 Mutta hen sanoi heille/ Mondaco leipe teille on? Menget ia catzocat. Ja coska he tiesit/ sanoit he/ Wijsi/ ia caxi cala.
Mutta hän sanoi heille/ Montako leipää teillä on? Menkäät ja katsokaat. Ja koska he tiesit/ sanoit he/ Wiisi/ ja kaksi kalaa.
6:39 Ja hen käski heite että he caiki istutaisit atrioitzema'/ iaghetuihin iouckohin wiherieisen Rohon päle.
Ja hän käski heitä että he kaikki istuttaisit aterioitsemaan/ jaettuihin joukkoihin wiheriäisen ruohon päälle.
6:40 Ja he istuit iouckoisa sadhoin ia wisinkymenin.
Ja he istuit joukoissa sadoin ja wiisinkymmenin.
6:41 Ja quin hen otti ne wisi leipe ia caxi cala/ Yles catzoi Taiuasen pein/ kijtti Jumala murssi ne leiuet/ ia annoi henen Opetuslastens/ että heiden piti ninen eten paneman/ ia ne caxi cala hen iakoi caikille.
Ja kuin hän otti ne wiisi leipää ja kaksi kalaa/ Ylös katsoi taiwaaseen päin/ kiitti Jumalaa mursi ne leiwät/ ja antoi hänen opetuslastensa/ että heidän piti niiden eteen paneman/ ja ne kaksi kalaa hän jakoi kaikille.
6:42 Ja he söit caiki ia rauitettihin.
Ja he söit kaikki ja rawittiin.
6:43 Ja he coriasit caxitoistakymende Corgia teunens muruia/ ia nijste caloista.
Ja he korjatsit kaksitoistakymmentä koria täynnänsä muruja/ ja niistä kaloista.
6:44 Nin oli nijte iotca söit/ wijsi tuhatta mieste.
Niin oli niitä jotka söit/ wiisi tuhatta miestä.
6:45 Ja cochta hen aijoi Opetuslapsens astuman Hachten/ että he edhelmenisit ylitze meren Bethsaidahan/ sihenasti quin hen laskis Canssan.
Ja kohta hän ajoi opetuslapsensa astumaan haahteen/ että he edellä menisit ylitse meren Bethsaidaan/ siihen asti kuin hän laskisi kansan.
6:46 Ja coska hen oli lowuttanut heiden/ meni hen mäelle rucoleman.
Ja koska hän oli luowuttanut heidän/ meni hän mäelle rukoilemaan.
6:47 Ja quin Echto tuli/ Haaxi oli keski meres/ ia hen yxinens maalla/
Ja kuin ehtoo tuli/ Haaksi oli keskimeressä/ ja hän yksinänsä maalla/
6:48 ia hen näki heijet hädese soutauan/ Sille että tuuli oli heille wastainen. Ja liki nelienne öen wartiona hen tuli heiden tygens/ kieudhen meren päle/
ja hän näki heidät hädässä soutawan/ Sillä että tuuli oli heille wastainen. Ja liki neljännen yön wartionsa hän tuli heidän tykönsä/ käyden meren päällä/
6:49 ia tahdoi heiden ohitzens me'ne.
ja tahtoi heidän ohitsensa mennä.
6:50 Ja quin he neit henen kieuuen meren päle/ luulit he Köpelin oleuan ia parghuit. Sille caiki he neit henen ia hämmestuit.
Ja kuin he näit hänen käywän meren päällä/ luulit he köpelin olewan ja parkuit. Sillä kaikki he näit hänen ja hämmästyit.
6:51 Ja cochta hen puhui heiden cansans/ ia sanoi heille/ Olcat hyues turuas/ Mine olen/ elket pelietkö. Ja hen astui heiden tygens Hachten/ ia tuuli heickeni. Ja he hämmestyit/ ia imehtelit ylitze mären.
Ja kohta hän puhui heidän kanssansa/ ja sanoi heille/ Olkaat hywässä turwassa/ Minä olen/ älkäät peljätkö. Ja hän astui heidän tykönsä haahteen/ ja tuuli heikkeni. Ja he hämmästyit/ ja ihmettelit ylitse määrän.
6:52 Sille eiuet he * ymmerteneet Leiuiste/ ia heiden Sydhemens oli soghennut.
Sillä eiwät he ymmärtäneet leiwistä/ ja heidän sydämensä oli soennut.
6:53 Ja quin he ylitzemennyet olit/ tulit he Genezarethin maalle/ ia laskit satamahan.
Ja kuin he ylitsemenneet olit/ tulit he Genesarethin maalle/ ja laskit satamaan.
6:54 Ja quin he vloskeuit Hahdesta cochta he tunsit henen/
Ja kuin he ulos käwit haahdesta kohta he tunsit hänen/
6:55 ia ymberi iooxit caiken sen makunnan/ ia rupesit nijte Sairahita ymberinswiemen heiden Wooteisans sinne cussa he cuulit henen oleuan/
ja ympäri juoksit kaiken sen maakunnan/ ja rupesit niitä sairaita ympärins wiemään heidän wuoteissansa sinne kussa he kuulit hänen olewan/
6:56 Ja cuhunga hen sisellemeni Kylihin eli Caupungihin/ taicka Maiohin/ nin he panit cuialle Sairaita/ ia rucolit hende/ että he waiwoin henen waatteins Palteseen mahdaisit ruueta. Ja nin monda quin rupesit/ he paranit.
Ja kuhunka hän sisälle meni kyliin ja kaupunkiin/ taikka majoihin/ niin he panit kujalle sairaita/ ja rukoilit häntä/ että he waiwoin hänen waatteinsa palteeseen mahtaisit ruweta. Ja niin monta kuin rupesit/ he paranit.

* Se öliu paransi ne Sairat ia Kipiet Josta sijtte hullusti yxi Sacramenti techtin Coleuaisten tehden. Joca paramin mahdetaisin cutzutta Magdalenan Woitehexi/ Sille että hen mös woiteli Cristusta hautamisexi. Matt 27. * Ymmerteneet) se on/ Sencaltaisist ielkimerkeist/ piti heiden oleman wahuistettuna wskoon/ ettei heiden taruinut pelkemen iongumotoista Köpelite.

VII. Lucu.

7:1 IA cokounsit henen tygens Phariseuset/ ia mutamat Kirianoppenuista/ iotca Jerusalemist olit tulluet/
Ja kokoontui hänen tykönsä phariseukset/ ja muutamat kirjanoppineista/ jotka Jerusalemista olit tulleet/
7:2 ia quin he neit mutamat henen Opetuslapsistans ychteitzille käsille/ se on/ pesemettömille söuen leipe/ laitoit he sen.
ja kuin he näit muutamat hänen opetuslapsistansa yhteisillä käsillä/ se on/ pesemättömillä käsillä syöwän leipää/ laitoit he sen.
7:3 Sille Phariseuset ia caicki Juttaat/ eiuet söö ellei he wsein pese käsijens/ pitedhen wanhembain säty/ ia quin he turulda tuleuat/ eiuet he söö pesemete.
Sillä phariseukset ja kaikki juuttaat/ eiwät syö ellei he usein pese käsiänsä/ pitäen wanhempain säätyä/ ja kuin he turuilta tulewat/ eiwät he syö pesemättä.
7:4 Ja palio muita ouat/ quin he otit pitexens/ quin on/ Jomaastioiten/ ia emberiten ia cupariastioiten/ ia Peutedhen pesemiset.
Ja paljon muita owat/ kuin he otit pitääksensä/ kuin on/ Juoma-astioitten/ ja ämpärien ja kupariastioiden/ ja pöytäiden pesemiset.
7:5 Sijtte kysyit henelle Phariseuset ia Kirianoppenuet/ Mixei sinun Opetuslapses waella wanhembadhen sädhyn ielkin/ mutta pesemettemille käsille söuet Leiuen?
Sitten kysyit häneltä phariseukset ja kirjanoppineet/ Miksei sinun opetuslapsesi waella wanhempaiden säädyn jälkeen/ mutta pesemättömillä käsillä syöwät leiwän?
7:6 Nin hen wastaten sanoi heille/ Hyuesti ombi Esaias noitunut teiste vlcokullatuista/ ninquin Kirioitettu on. Teme Canssa hwlilla minua cu'nioitze/ mutta heiden Sydheme's ombi taambana minusta.
Niin hän wastaten sanoi heille/ Hywästi ompi Esaias noitunut teistä ulkokullatuista/ niinkuin kirjoitettu on. Tämä kansa huulilla minua kunnioitsee/ mutta heidän sydämensä ompi taampana minusta.
7:7 Mutta he turhaan minua palueleuat opettaden site oppi/ quin on Inhimisten käsky/
Mutta he turhaan minua palwelewat opettaen sitä oppia/ kuin on ihmisten käsky/
7:8 Te ylenannatta Jumalan käskyt/ ia pidhette Inhimisten Sädhyt/ emberiten ia iomaistiain pesemiseste/ ia semmotoista monda mwta te teette.
Te ylenannatte Jumalan käskyt/ ja palwelette ihmisten säädyt/ ämpärien ja juoma-astiain pesemisestä/ ja semmoisia monta muuta te teette.
7:9 Ja hen sanoi heille/ Ratki hyuesti te poisheitette JUMALAN käskyn/ ia teiden Sädhyn te pidhette/
Ja hän sanoi heille/ Ratki hywästi te pois heitätte JUMALAN käskyn/ ja teidän säädyn te pidätte/
7:10 Sille Moses sanoi/ Sinun pite cunnioitzeman sinun Ises ia Eites/ ia cuca kirole Isens eli eitens/ colemalla henen pite coleman.
Sillä Moses sanoi/ Sinun pitää kunnioitseman sinun isääsi ja äitiäsi/ ja kuka kiroilee isänsä eli äitinsä/ kuolemalla hänen pitää kuoleman.
7:11 Mutta te sanotta/ Jocu Inhiminen machta sanoa Isellens taicka eitillens/ *
Corban/ se on sanottu/ JUMALALLE se on annettu/ mitke sinun pideis minunlda tarpexes saaman.
Mutta te sanotte/ Joku ihminen mahtaa sanoa isällensä taikka äitillensä/ Corban/ se on sanottu/ JUMALALLE se on annettu/ mitkä sinun pitäisi minulta tarpeeksesi saaman.
7:12 Ja nin sijtte ette te salli henen miteken tekemeen Isens taicka eitens/
Ja niin sitten ette salli hänen mitään tekemään isänsä taikka äitinsä/
7:13 ia nin te turmeletta JUMALAN Sanan teiden sädhynne cautta/ ionga te sätenyet oletta. Ja semmotoista monda mwta te teette.
ja niin te turmelette JUMALAN sanan teidän säätynne kautta/ jonka te säätänyt olette. Ja semmoista monta muuta te teette.
7:14 Ja hen cutzui tygens caiken Canssan/ ia sanoi heille/ Culcat minua caiki ia ymmerteket/
Ja hän kutsui tykönsä kaiken kansan/ ja sanoi heille/ Kuulkaat minua kaikki ja ymmärtäkäät/
7:15 Ei ole miten vlcona Inhimises/ quin henen sisellens mene ioca taita henen sastutta/ mutta ne iotca Inhimiseste vlosmeneuet/ ne ouat quin sastuttauat Inhimisen.
Ei ole mitään ulkona ihmisestä/ kuin hänen sisällensä menee joka taitaa hänen saastuttaa/ mutta ne jotka ihmisestä ulos menewät/ ne owat kuin saastuttawat ihmisen.
7:16 Jos iollaki coruat on cwlemaan se cwlcan.
Jos jollakin korwat on kuulemaan se kuulkaan.
7:17 Ja coska hen Canssalda welti meni hen Honesen. Nin kysyit henen Opetuslapsens henelde teste Werdauxesta.
Ja koska hän kansalta wältti meni hän huoneeseen. Niin kysyit hänen opetuslapsensa häneltä tästä wertauksesta.
7:18 Ja sanoi hen heille/ Ningö mös tekin ymmertemettömet oletta? Ettekö te wiele nyt ymmerdhä? Että caiki vlcoa Inhimisen siselle meneue/ ei se woi hende sastutta?
Ja sanoi hän heille/ Niinkö myös tekin ymmärtämättömät olette? Ettekö te wielä nyt ymmärrä? Että kaikki ulkoa ihmisen sisälle menee/ ei se woi häntä saastuttaa?
7:19 Sille ettei se mene henen sydhemens siselle/ mutta watzan/ ia loonnolisesta vlosmenepi/ quin puhdista caiki roghat.
Sillä ettei se mene hänen sydämensä sisälle/ mutta watsaan/ ja luonnollisesti ulosmeneepi/ kuin puhdistaa kaikki ruoat.
7:20 Ja hen sanoi/ Mite Inhimisest vlosmene/ se saastutta Inhimisen/
Ja hän sanoi/ Mitä ihmisestä ulos menee/ se saastuttaa ihmisen/
7:21 Sille että siselliseste Inhimisten sydhemest vloskeuuet pahat aijatoxet/ Horudhet/ salawoteet/ miestapot/
Sillä että sisällisestä ihmisen sydämestä uloskäywät pahat ajatukset/ huoruudet/ salawuoteet/ miestapot/
7:22 warkaudhet/ Ahnaudhet/ Petoxet/ wiettelyxet/ häpiemettys/ paha silme/ JUMALAN pilkat/ Coreus * hulluus.
warkaudet/ ahneudet/ wiettelykset/ häpeämättömyys/ paha silmä/ JUMALAN pilkat/ coreus hulluus.
7:23 Caiki neme pahat/ siselde vloskeuuet/ ia sastuttauat Inhimisen.
Kaikki nämä pahat/ sisältä ulos käywät/ ja saastuttawat ihmisen.
7:24 Nin hen ylesnousi/ ia sielde poismeni ninen Tyrin ia Sidonin maan ärihin/ ia meni honen siselle/ Ja ei tachtonut site kene'ge tiete.
Niin hän ylös nousi ja sieltä poismeni niiden Tyron ja Sidonin maan ääriin/ ja meni huoneen sisälle/ Ja ei tahtonut sitä kenenkään tietää.
7:25 Ja ei quitengan tainut sala olla/ Sille että yxi Waimo cochta quin hen cwli heneste/ ionga Tytterelle oli se sastainen Hengi/ hen tuli/ ia langeisi henen ialcains iureen/
Ja ei kuitenkaan tainnut salaa olla/ Sille että yksi waimo kohta kuin hän kuuli hänestä/ jonka tyttärellä oli se saastainen henki/ hän tuli/ ja lankesi hänen jalkainsa juureen/
7:26 Ja se oli Grekilainen Waimo/ Syrophenias syndynyt/ Ja hen rucoli hende perkelet poisaijaman henen tytterestens.
Ja se oli krekiläinen waimo/ Syropheniassa syntynyt/ Ja hän rukoili häntä perkeleet ulos ajamaan hänen tyttärestänsä.
7:27 Nin sanoi IesuS henelle/ Salli ensin Lapset rauitta. Sille ei ole se cochtolinen otta Lasten leipe/ ia heitte Penickadhen eteen.
Niin sanoi Jesus hänelle/ Salli ensin lapset rawittaa. Sillä ei ole se kohtuullinen ottaa lasten leipää/ ja heittää penikoiden eteen.
7:28 Mutta hen wastasi ia sanoi henelle/ Ja tosin HERRA/ Söuet mös Penicatki peudhen alla Lasten muruista.
Mutta hän wastasi ja sanoi hänelle/ Ja tosin HERRA/ Syöwät myös penikatkin pöydän alta lasten muruja.
7:29 Ja hen sanoi henelle/ Teme' puhen tedhen mene/ Perkele vloslexi sinu' tytterestes.
Ja hän sanoi hänelle/ Tämän puheen tähden mene/ perkele ulosläksi sinun tyttärestäsi.
7:30 Ja quin hen meni Cotijns/ nin hen leusi perkelen vloslechteneexi/ ia Tytteren macauan wooten päl.
Ja kuin hän meni kotiinsa/ niin hän löysi perkeleen ulos lähteneeksi/ ja tyttären makaawan wuoteen päällä.
7:31 Ja taas quin hen vlosmeni Tyrin ia Sidonin maanäriste/ tuli hen Galilean meren tyge/ ninen kymenen Caupungein maan ärten keskitze.
Ja taas kuin hän ylosmeni Tyron ja Sidonin maan ääristä/ tuli hän Galilean meren tykö/ niiden kymmenen kaupunkein maan äärten keskitse.
7:32 Ja nin he toit henen tygens Cwroin/ ioca mös Mycke oli/ Ja he rucolit hende paneman kättens henen pälens.
Ja niin he toit hänen tykönsä kuuron/ joka myös mykkä oli/ Ja he rukoilit häntä panemaan kättänsä hänen päällensä.
7:33 Ja hen otti henen erinäns canssasta/ ia pisti sormens hene' coruijns/ ia Sylki ia rupesi henen kielehens/
Ja hän otti hänen erinänsä kansasta/ ja pisti sormensa hänen korwiinsa/ ja sylki ja rupesi hänen kieleensä/
7:34 ylescatzachtain Taiuasen/ hoghasi/ ia sanoi henelle/ Hephethah/ se on/ Aukene.
ylös katsahtain taiwaaseen/ huokasi/ ja sanoi hänelle/ Hephathah/ se on/ Aukene.
7:35 Ja cochta Aukesit henen coruans/ Ja henen kielens sidhe tuli wallalens/ ia puhui selkiest.
Ja kohta aukesit hänen korwansa/ Ja hänen kielensä side tuli wallallensa/ ja puhui selkeästi.
7:36 Ja hen hastoi heiden kellengen sanomasta. Mutta iota enämin quin hen hastoi/ site enämin he ilmoitit.
Ja hän haastoi kellenkään sanomasta. Mutta jota enemmin kuin hän haastoi/ sitä enemmin he ilmoitit.
7:37 Ja ylitze mären he hämmestyit/ sanoden/ Hyuesti hen caiki teki/ Cwroit hen teki culeman/ ia Myket puhuman.
Ja ylitse määrän he hämmästyit/ sanoen/ Hywästi hän kaikki teki/ Kuurot hän teki kuulemaan/ ja mykät puhumaan.

* Corban) Cutzutan yxi wffri/ sen on/ Parambi olis että mine sen wffraisin/ quin autaisin Wanhembitani. Sille se annetan Jumalalle/ se tule seke wanhembain että meiden hyuexi. Teme' wären toimituxen Christus tesse laitta. * Hulluus) se on/ Tompelus ia iäriettömös/ Lehimeiste' wastan/ Nin quin ne/ iotca ylpiest ia coriast muita ylencatzouat.

VIII. Lucu.

8:1 NIne peiuine/ coska sangen palio Canssa oli/ eike ollut heille miteken sömist/ cutzui IesuS Opetuslapset tygens/ ia sanoi heille/
Niinä päiwinä/ koska sangen paljon kansaa oli/ eikä ollut mitään syömistä/ kutsui Jesus opetuslapset tykönsä/ ja sanoi heille/
8:2 Mine armadhan Canssan päle/ Sille io he colme peiue wipyneet ouat minun tykeneni/ ia ei ole heille miteken sömist/
Minä armahdan kansan päälle/ Sillä jo he kolme päiwää wiipyneet owat minun tykönäni/ ja ei ole heillä mitäkään syömistä/
8:3 Ja ios mine lasken heijen minuldani cotijns sömete/ nin he waipuuat tielle/ Sille että mwtamat heiste olit cauka tulluat.
Ja jos minä lasken heidät minultani kotiinsa syömättä/ niin he waipuwat tielle/ Sillä että muutamat heistä olit kaukaa tulleet.
8:4 Wastasit hende Opetuslapsens/ Custa iocu woipi neite rauita Leiuille tesse Eremaas?
Wastasit häntä opetuslapsensa/ Kusta joku woipi näitä rawita leiwällä tässä erämaassa?
8:5 Ja hen kysyi heille/ Mondaco Leipe teille on? Nin he sanoit/ Seitzmen.
Ja hän kysyi heiltä/ Montako leipää teillä on? Niin he sanoit/ Seitsemän.
8:6 Ja hen käski Canssan istua atrioitzeman maan päle. Ja hen otti ne seitzemen Leipe/ quin hen kijttenyt oli/ murssi hen/ ia annoi Opetuslastens/ ia ne panit Canssan eteen.
Ja hän käski kansan istua aterioitsemaan maan päälle. Ja hän otti ne seitsemän leipää/ kuin hän kiittänyt oli/ mursi hän/ ja antoi opetuslapsensa/ ja ne panit kansan eteen.
8:7 Ja heille oli wähe calaisita/ ia hen kijtti/ ia käski mös ne edhespanda.
Ja heillä oli wähän kalaisia/ ja hän kiitti/ ja käski myös ne edes panna.
8:8 Nin he söit/ ia rauittin. Ja he ylesotit ne tächteet/ Jotca ieneet olit/ seitzemen Corgia muruia.
Ja he söit/ ja rawittiin. Ja he ylös otit ne tähteet/ Jotka jääneet olit/ seitsemän koria muruja.
8:9 Ja oli nijte iotca söit liki nelie tuhatta. Ja hen laski heidet.
Ja oli niitä jotka söit liki neljä tuhatta. Ja hän laski heidät.
8:10 Ja cochta hen astui Hachten Opetuslastens cansa/ ia tuli Dalmanuthan maan paickoin.
Ja kohta hän astui haahteen opetuslastensa kanssa/ ja tuli Dalmanuthan maan paikkoihin.
8:11 Ja vloslexit Phariseuset/ ia rupesit henen cansans campaileman/ kiusasit hende/ pyten henelde mercki Taiuahast.
Ja ulosläksit phariseukset/ ja rupesit hänen kanssansa kamppailemaan/ kiusasit häntä/ pyytäen häneltä merkkiä taiwahasta.
8:12 Ja quin hen hoghanut oli Hengesens/ nin hen sanoi/ Mixi teme suku mercki pyte? Totisesta sanon mine teille/ Ei anneta telle Sughulle mercki.
Ja kuin hän hokannut (huomannut) oli hengessänsä/ niin hän sanoi/ Miksi tämä suku merkkiä pyytää? Totisesti sanon minä teille/ Ei anneta tälle suwulle merkkiä.
8:13 Ja hen iätti heijen/ ia taas hachten astui/ ia meni ylitze meren.
Ja hän jätti heidän/ ja taas haahteen astui/ ja meni ylitse meren.
8:14 Ja he olit wnochtaneet Leipe cansans otta/ Ja ei ollut heille enä ychte Leipe Hahdes mötens.
Ja he olit unohtaneet leipää kanssansa ottaa/ Ja ei ollut heillä enää yhtään leipää haahdessa myötänsä.
8:15 Ja hen käski heite sanoden/ Catzocat ia carttacat Phariseusten Hapatoxest/ ia Herodesen Hapatoxest.
Ja hän käski heitä sanoen/ Katsokaat ja karttakaat phariseusten hapatuksesta/ ja Herodeksen hapatuksesta.
8:16 Ja he aijattelit sinne ia tenne/ sanoden keskenens/ Se se on/ ettei meille ole Leipe.
Ja he ajattelit sinne ja tänne/ sanoen keskenänsä/ Se se on/ ettei meillä ole leipää.
8:7 Ja quin Iesus sen ymmersi sanoi hen heille/ Mite te sijs tutkistelette ettei teille Leipe ole? Ettekö te wiele nyt homaitze ia ymmerdhä? Wielekö teille nyt on soghaistu sydhen?
Ja kuin Jesus sen ymmärsi sanoi hän heille/ MItä te siist tutkiskelette ettei teillä leipää ole? Ettekö te wielä nyt huomaitse ja ymmärrä? Wieläkö teillä nyt on sokaistu sydän?
8:18 Silmet teille on/ ia ette te näghe/ ia Coruat teille on/ ia ette te cwle/
Silmä teillä on/ ja ette te näe/ ja korwat teillä on/ ja ette te kuule/
8:19 Ja ettekö te muista/ coska mine wijsi Leipe mursin/ widen tuhanen Inhimisen/ quin monda Corgia te teunens techteite ylesotitta?
Ja ettekö te muista/ koska minä wiisi leipää mursin/ wiiden tuhannen ihmisen/ kuin monta koria te täynnänsä tähteitä ylös otitte?
8:20 Nin he sanoit/ Caxitoistakymende. Nin mös coska mine ne seitzemen murssin/ Nelien tuhanen seas/ Quin monda Corgia teunens tehde muruia te silloin ylesotitta? Nin he sanoit/ Seitzemen.
Niin he sanoit/ Kaksitoistakymmentä. Niin myös koska minä ne seitsemän mursin/ Neljän tuhannen seassa/ Kuin monta koria täynnänsä tähdemuruja te silloin ylös otitte? Niin he sanoit/ Seitsemän.
8:21 Ja sanoi hen heille/ Mixei te sijs ymmerdhä?
Ja sanoi hän heille/ Miksei te siis ymmärrä?
8:22 Ja hen tuli Bethsaidan/ Ja he edhestoit yhden Sokian/ ia rucolit hende/ että hen rupeis henehen.
Ja hän tuli Bethsaidaan/ Ja he edestoit yhden sokean/ ja rukoilit häntä/ että hän rupeisi häneen.
8:23 Ja hen rupesi sen Sokian käten/ ia vloswei henen Kylest/ ia sylki henen Silmijns/ ia pani kätens henen pälens/ ia kysyi henelle/ Jos hen iotaki näkis.
Ja hän rupesi sen sokean käteen/ ja ulos wei hänen kylästä/ ja sylki hänen silmiinsä/ ja pani kätensä hänen päällensä/ ja kysyi häneltä/ Jos hän jotakin näkisi.
8:24 Nin hen catzoi yles ia sanoi/ Mine näen Inhimiset keuxendeluen ninquin näkisin puudh.
Niin hän katsoi ylös ja sanoi/ Minä näen ihmiset käyskentelewän niin kuin näkisin puut.
8:25 Sijtte hen taas pani Kädhens henen Silmeins päle/ ia teki henen näkemähen. Ja tuli paratuxi/ nin että hen selkeste caiki wastwdhest näki.
Sitten hän taas pani kätensä hänen silmäinsä päälle/ ja teki hänen näkemään. Ja tuli paratuksi/ niin että hän selkeästi kaikki wastuudesta näki.
8:26 Ja hen lehetti henen Cotians sanoden/ Ele Kyleen mene/ ele mös kellengen tete sielle sano.
Jä hän lähetti hänen kotiansa sanoen/ Älä kylään mene/ älä myös kellenkään tätä siellä sano.
8:27 Ja IesuS vloslexi ia henen Opetuslapsens nihin Kylihin Cesarean tyge/ ioca cutzuttan Philippi. Ja tielle hen kysyi Opetuslapsillens sanoden heille/ Kenengä sanouat Inhimiset minun oleuan?
Ja Jesus ulos äksi ja hänen opetuslapsensa niihin kyliin Kesarean tykö/ joka kutsutaan Philippi. Ja tiellä hän kysyi opetuslapsiltansa sanoen heille/ Kenenkä sanowat ihmiset minun olewan?
8:28 Nin he wastasit/ Johannesen castaian/ ia mutamat Eliam/ mutamat taas yhden Prophetain lughusta.
Niin he wastasit/ Johannes Kastajan/ ja muutaman Elian/ muutamat taas yhden prophetain luwusta.
8:29 Ja hen sanoi heille/ Mutta kenengä te sanotta minun oleuan? Nin Petari wastasi ia sanoi henelle/ Sine olet se CHRISTUS.
Ja hän sanoi heille/ Mutta kenenkä te sanotte minun olewan? Niin Petari wastasi ja sanoi hänelle/ Sinä olet se KRISTUS.
8:30 Ja hen hastoi heite/ ettei he kellekä sanoisi heneste.
Ja hän haastoi heitä/ ettei he kellekään sanoisi hänestä.
8:31 Ja hen rupesi heite opettaman/ ette Inhimisen Poian pite palio kerssimen/ ia poishyliettemen Wanhimilda ia ylimeisilde Papeilda/ ia Kirianoppenuilda/ ia tapettaman/ ia colmen peiuen peräst ylesnousema'. Nin iulkisesta hen sen Puhen puhui.
Ja hän rupesi heitä opettaman/ että Ihmisen Pojan pitää paljon kärsimän/ ja pois hyljättämän wanhimmilta ja ylimmäisiltä papeilta/ ja kirjanoppineilta/ ja tapettaman/ ja kolmen päiwän perästä ylösnouseman. Niin julkisesti hän sen puheen puhui.
8:32 Ja Petari otti henen tygens/ rupesi hende rangaitzeman.
Ja Petari otti hänen tykönsä/ rupesi häntä rangaitseman.
8:33 Mutta hen känsijn/ ia catzoi Opetuslapsijns pein nuchteli Petarita sanoden. Mene minun ielkeni sine Sathanas/ sille ettei sine ymmerdhä mitke JUMALAN ouat/ waan mite Inhimisten ouat.
Mutta hän käänsi/ ja katsoi opetuslapsiinsa päin nuhteli Petaria sanoen. Mene minun jälkeeni sinä sathanas/ sillä ettei sinä ymmärrä mitkä JUMALAN owat/ waan mitä ihmisten owat.
8:34 Ja hen cutzui tygens Ca'ssan ynne Opetuslaste's cansa/ ia sanoi heille/ Cuca minua tachto seurata hen poiskielken itzens/ ia ottacan henen Ristins pälens ia seuratkan minua.
Ja hän kutsui tykönsä kansan ynnä opetuslastensa kanssa/ ja sanoi heille/ Kuka minua tahtoo seurata hän pois kielkään itsensä/ ja ottakaan hänen ristinsä päällensä ja seuratkaan minua.
8:35 Sille että cucaikenens tachto Hengens wapatta/ se hucutta sen. Mutta cucaikenens Hengens hucutta minun ia Euangeliumin tedhen/ se henen wapatta.
Sillä että kuka ikänänsä tahtoo henkensä wapahtaa/ se hukuttaa sen. Mutta kuka ikänänsä henkensä hukuttaa minun ja ewankeliumin tähden/ se hänen wapahtaa.
8:36 Sille mite se autta Inhimisen/ ios hen woittais caiken mailman/ ia sapi henen Hengens wahingon?
Sillä mitä se auttaa ihmisen/ jos hän woittaisi kaiken maailman/ ja sapi hänen henkensä wahingon?
8:37 Eli mite Inhiminen on andaua iolla hen taita Hengens lunasta?
Eli mitä ihminen on antawa jolla hän taitaa henkensä lunastaa?
8:38 Mutta ioca häpepi minua ia minun Sanani tesse hooralises ia synnises sughusa/ site mös pite Inhimisen Poian häpiemen/ coska hen tulepi henen Isens cunniasa pyhein Engelittein cansa.
Mutta joka häpeepi minua ja minun sanaani tässä huorallisessa ja syntisessä suwussa/ sitä myös pitää Ihmisen Pojan häpeämän/ koska hän tuleepi hänen Isänsä kunniassa pyhäin enkelitten kanssa.

IX Lucu.

9:1 Ja hen sanoi heille/ Totisesta sano mine teille/ Ouat mutamat neisse/ iotca tesse seisouat/ iotca ei maistaman pide colemata/ Sihenasti quin he näkeuet JUMALAN Waldakunnan woimalla tulluexi.
Ja hän sanoi heille/ Totisesti sanon minä teille/ Owat muutamat näistä/ jotka tässä seisowat/ jotka ei maistaman pidä kuolemaa/ Siihen asti kuin he näkewät JUMALAN waltakunnan woimalla tulleeksi.
9:2 IA Cudhen peiuen peräst/ otti IesuS tygens Petarin ia Jacobin ia Johannesen/ ia wei heidet corckian Wooren päle erinens yxineiset/ ia kirkastettijn heiden edhesens/
Ja kuuden päiwän perästä/ otti Jesus tykönsä Petarin ja Jakobin ja Johanneksen/ ja wei heidät korkian wuoren päälle erinänsä yksinäiset/ ja kirkastettiin heidän edessänsä/
9:3 Ja henen Wattens tulit kijldeuexi ia sangen walkiaxi ninquin Lumi/ ettei yxiken Waatten painaija taida nin walkiaxi paina maan päle.
Ja hänen waatteensa tuli kiiltäwäksi ja sangen walkeaksi niinkuin lumi/ ettei yksikään waattein painaja taida niin walkeaksi painaa maan päällä.
9:4 Ja ilmestui heille Elias Mosesen cansa/ ia puhelit IesuSEN cansa.
Ja ilmestyi heille Elias Moseksen kanssa/ ja puhelit Jesuksen kanssa.
9:5 Ja Petari wastaten sanoi IesuSelle Rabbi/ Hyue o'bi meiden tesse olla/ Tehckeme tähen colme maia/ sinu' yxi/ Mosesen yxi/ ia Elian yxi.
Ja Petari wastaten sanoi Jesukselle Rabbi/ Hywä ompi meidän tässä olla/ Tehkäämme tähän kolme majaa/ sinun yksi/ Moseksen yksi/ ja Elian yksi.
9:6 Waan ei hen tienyt mite he' puhui/ Sille he olit hämmestynyet.
Waan ei hän tiennyt mitä hän puhui/ Silllä he olit hämmästyneet.
9:7 Ja tuli Pilui quin wariosi heijet. Ja äni tuli pilueste sanoden/ TEME Ombi Minun Racas Poican/ site cwlcat.
Ja tuli pilwi kuin warjosi heidät. Ja ääni tuli pilwestä sanoen/ Tämä ompi minun rakas poikani/ sitä kuulkaat.
9:8 Ja cochta quin he ymberinscatzadhit/ nin eiuet he sille' Kete mwta nähnyet/ mutta yxinens IesuSEN heiden tykenens.
Ja kohta kuin he ympärinsä katsahdit/ niin eiwät he silleen ketään muuta nähneet/ mutta yksinänsä Jesuksen heidän tykönänsä.
9:9 Coska he nyt Worelda alasmenit/ kielsi heite IesuS ettei he kellengen sanoisi nijte quin he neit/ sihenasti quin Inhimisen Poica colluista ylesnousis.
Koska he nyt wuorelta alasmenit/ kielsi heitä Jesus ettei he kellenkään sanoisi niitä kuin he näit/ siihenasti kuin Ihmisen Poika kuolleista ylösnousisi.
9:10 Ja he pidhit sen Sanan tykenens/ ia tutkit keskenens/ mite olis se quin hen sanoi/ Ylesnouse coolemasta.
Ja he pidit sen sanan tykönänsä/ ja tutkit keskenänsä/ mitä olisi se kuin hän sanoi/ Ylös nouse kuolemasta.
9:11 Ja he kysyit henelle sanoden/ Mite se on quin ne Kirianoppeneet sanouat/ Ette Elian pite ennen tuleman?
Ja he kysyit häneltä sanoen/ Mitä se on kuin ne kirjanoppineet sanowat/ Että Elian pitää ennen tuleman?
9:12 Hen wastasi ia sanoi heille/ Elias tosin coska hen edhelletulepi/ nin hen caiki cohdhe'da. Ja ninquin kirioitettu on Inhimisen Poiasta/ ette henen palio pite kerssime'/ ia ylencatzottama'.
Hän wastasi ja sanoi heille/ Elias tosin koska hän edellä tuleepi/ niin hän kaikki kohdentaa. Ja niinkuin kirjoitettu on Ihmisen Pojasta/ että häne paljon pitää kärsimän/ ja ylenkatsottaman.
9:13 Mutta mine sanon teille/ Elias ombi tullut/ ia he teit henelle/ mitke he tachtoit/ ninquin heneste kirioitettu oli.
Mutta minä sanon teille/ Elias ompi tullut/ ja he teit hänelle/ mitkä he tahtoit/ niinkuin hänestä kirjoitettu oli.
9:14 Ja quin hen tuli Opetuslastens tyge/ ia näki palio Canssa heiden ymberillens ia Kirianoppenuet campaileuan heiden ca'sans.
Ja kuin hän tuli opetuslastensa tykö/ ja näki paljon kansaa heidän ympärillänsä ja kirjanoppineet kamppailewan heidän kanssansa.
9:15 Ja cochta quin caiki Canssa neit hene'/ hämmestyit he ia wastan ioosten teruetit hende.
Ja kohta kuin kaikki kansa näit hänen/ hämmästyit he ja wastaan juosten terwehdit häntä.
9:16 Ja hen kysyi Kirianoppenuilda/ Mitke te Campalet teidhen keskenen?
Ja hän kysyi kirjanoppineilta/ Mitkä te kamppailet teidän keskenän?
9:17 Nin yxi Ca'ssan seas wastasi ia sanoi/ Mestari/ mine edhestoin sinun tyges minun Poicani/ iolla on mycke Hengi/
Niin yksi kansan seassa wastasi ja sanoi/ Mestari/ minä edestoin sinun tykösi minun poikani/ jolla on mykkä henki/
9:18 ia coska ikenens hen riuapi hene'/ nin hen räpele henen/ ia hen Waachtupi/ ia kiristele hambaillans ia quiuettu. Ja mine sanoin sinun Opetuslapsilles/ että he henen vlosaijaisit/ ia eiuet he woinuet.
ja koska ikänänsä hän riiwaapi häntä/ niin hän repii häntä/ ja hän waahtoaapi/ ja kiristelee hampaillansa ja kuiwettuu. Ja minä sanoin sinun opetuslapsillesi/ että he hänen ulosajaisit/ ja eiwät he woineet.
9:19 Nin hen wastasi ia sanoi/ O sine vskotoin Sucukunda/ quincauuan minun pite oleman teiden cansa? Quincauuan mine teite kerssin? Tookat hende minun tykeni.
Niin hän wastasi ja sanoi/ Oi sinä uskotoin sukukunta/ niin kauan minun pitää oleman teidän kanssa? Kuin kauan minä teitä kärsin? Tuokaat häntä minun tyköni.
9:20 Ja he edhestoit sen henen tygens. Ja cochta quin se Hengi näki henen/ reueisi hen henen/ Ja la'ngesi mahan/ ia kieritteli henens ia Waachtui.
Ja he edestoit sen hänen tykönsä. ja kohta kuin se henki näki hänen/ rewäisi hän hänen/ Ja lankesi maahan/ ja kieritteli hänensä ja waahtoi.
9:21 Ja hen kysyi hene' Iseldens/ Quinpalio aica on sijtte quin teme on henelle tullut? Hen sanoi/ Lapsest saadhen/
Ja hän kysyi hänen isältänsä/ Kuin paljon aikaa on siitä kuin tämä on hänelle tullut? Hän sanoi/ Lapsesta saaden/
9:22 ia monaiste hen seke tuleen ette wesijn hene' heitti/ ette hen hucutais henen. Mutta ios sine iotakin woidh/ nin armadha meiden pälen ia auta meite.
ja monesti hän sekä tuleen että wesiin hänen heitti/ että hän hukuttaisi hänen. Mutta jos sinä jotakin woit/ niin armahda meidän päällen ja auta meitä.
9:23 Nin sanoi IesuS henelle/ Jos sine sen woidh vskoa/ Caiki ouat vskowaisten mahdoliset.
Niin sanoi Jesus hänelle/ Jos sinä sen woit uskoa/ kaikki owat uskowaisten mahdolliset.
9:24 Ja cochta Poian Ise hwsi idku kynelille/ ia sanoi/ HERRA/ Mine wskon/ Auta minun epewskoani.
Ja kohta pojan isä huusi itku kyynelillä/ ja sanoi/ HERRA/ Minä uskon/ Auta minun epäuskoani.
9:25 Coska nut IesuS näki että Canssa ynne tyge iooxi/ nuchteli hen site sastaist Henge sanoden henelle/ Sine mycke ia Cwroi Hengi/ Mine manan sinun/ vlosmene heneste/ ia ele testedhes henen sisellensmene.
Koska nyt Jesus näki että kansaa ynnä tykö juoksi/ nuhteli hän sitä saastaista henkeä sanoen hänelle/ Sinä mykkä ja kuuro henki/ Minä manaan sinun/ ulos mene hänestä/ ja älä tästedes hänen sisällensä mene.
9:26 Nin se Hengi parghui/ ia couan repeli hende/ ia vloslexi. Ja se tuli ninquin coollut/ nin ette moni sanoi/ Hen on coollut.
Niin se henki parkui/ ja kowin repi häntä/ ja ulosläksi. Ja se tuli niinkuin kuollut/ niin että moni sanoi/ Hän on kuollut.
9:27 Mutta IesuS tarttui henen käteens/ ia codhensi henen/ Ja se ylesnousi.
Mutta Jesus tarttui hänen käteensä/ ja kohdensi hänen/ Ja se ylösnousi.
9:28 Ja quin hen oli honesen sisellemennyt/ kysyit henen Opetuslapsens henelde erinens/ Mixei me woinuet hende vlosaija?
Ja kuin hän oli huoneeseen sisälle mennyt / kysyit hänen opetuslapsensa häneltä erinänsä/ Miksei me woineet häntä ulos ajaa?
9:29 Ja hen sanoi/ Teme suku ei woidha mille mwla/ quin rucouxen ia paston cautta vlosaijetta.
Ja hän sanoi/ Tämä suku ei woida millä kuulla/ kuin rukouksen ja paaston kautta ulosajettaa.
9:30 Ja he sielde poiskeuit ia waelsit Galilean lepitze/ ia eike tahtonut site kenengen tiete/
Ja he sieltä pois käwit ja waelsit Galilean läwitse/ ja eikä tahtonut sitä kenenkään tietää/
9:31 Nin hen opetti Opetuslapsians ia sanoi heille/ Inhimisen Poica ylenannetan Inhimisten käsijn/ ia he tappauat henen/ Ja quin hen on tapettu/ nin hen colmandena peiuen ylesnouse.
Niin hän opetti opetuslapsiansa ja sanoi heille/ Ihmisen Poika ylenannetaan ihmisten käsiin/ ja he tappawat hänen/ Ja kuin hän on tapettu/ niin hän kolmantena päiwänä ylös nousee.
9:32 Mutta ei he ymmertenet site quin hen sanoi/ Ja he pelkesit henelde kysyue.
Mutta ei he ymmärtäneet sitä kuin hän sanoi/ Ja he pelkäsit häneltä kysyä.
9:33 Ja hen tuli Capernaumin/ ia quin hen honesen tuli/ kysyi hen heille/ Mite te tielle keskenen campalitta?
Ja hän tuli Kapernaumiin/ ja kuin hän huoneeseen tuli/ kysyi hän heiltä/ Mitä te tiellä keskenään kamppailitte?
9:34 Mutta he waikenit/ Sille he olit campaleet keskenens tielle cuca heiste olis Swrin.
Mutta he waikenit/ Sillä he olit kamppaileet keskenään tiellä kuka heistä olis suurin.
9:35 Ja quin hen istui cutzui hen ne caxitoistakymende/ ia sanoi heille/ Joca tachto ensimeinen olla/ sen pite oleman caikein wimeisen/ ia caikedhen paluelian.
Ja kuin hän istui kutsui hän ne kaksitoistakymmentä/ ja sanoi heille/ Joka tahtoo ensimmäinen olla/ sen pitää oleman kaikkein wiimeisin/ ja kaikkein palwelijan.
9:36 Ja nin hen temmasi yhden Lapsen/ ia seisatti sen heiden keskellens.
Ja niin hän tempasi yhden lapsen/ ja seisatti sen heidän keskellensä.
9:37 Ja quin hen otti sen sylihins/ sanoi hen heille/ Cuca yhden sen caltaisen Lapsen coriapi minun Nimeni tehden se minu' coriapi. Ja ioca minun coriapi/ ei hen minua coria/ mutta sen ioca minu' lehetti.
Ja kuin hän otti sen sylihinsä/ sanoi hän heille/ Kuka yhden sen kaltaisen lapsen korjaapi minun nimeni tähden se minun korjaapi. Ja joka minun korjaapi/ ei hän minua korjaa/ mutta sen joka minun lähetti.
9:38 Mutta Johannes wastasi henelle sanoden/ Mestari/ Me neime yhden sinun Nimes cautta Perkelet vlosaijauan/ eike hen meite seura/ ia me kielsime henen/ sentedhen ettei hen meite seura.
Mutta Johannes wastasi hänelle sanoen/ Mestari/ Me näimme yhden sinun nimesi kautta perkeleet ulos ajawan/ eikä hän meitä seuraa/ ja me kielsimme hänen/ sen tähden ettei hän meitä seuraa.
9:39 Nin sanoi IesuS/ Ei teiden pitenyt hende kieldemen/ Sille ettei kengen ole ioca teke iongun auwun minun Nimeni cautta/ ioca malta cochta pahasti puhu minusta.
Niin sanoi Jesus/ Ei teidän pitänyt ketään kieltämän/ Sillä ettei kenkään ole joka tekee jonkun awun minun nimeni kautta/ joka maltaa kohta pahasti puhua minusta.
9:40 Sille cuca ei ole meite wastan/ se on meiden edhestem.
Sillä kuka ei ole meitä wastaan/ se on meidän edestämme.
9:41 Ja cuca iootta teite wesi picarilla minun Nimeeni/ senteden että te oletta Christusen/ Totisesta sano' mine teille/ ei hen swingan cadhottaman pidhe henen palcans.
Ja kuka juottaa teitä wesipikarilla minun nimeeni/ sentähden että te olette Kristuksen/ Totisesti sanon minä teille/ ei hän suinkaan kadottaman pidä hänen palkkansa.
9:42 Ja cuca yhde' nijste wehimist/ iotca vskaltauat minu' päleni pahoittapi/ parambi henelle olis/ ios myllyn kiui henen caulans riputettu olis/ ia mereen heitettu olis.
Ja kuka yhden niistä wähimmistä/ jotka uskaltawat minun päälleni pahoittaapi/ parempi hänelle olisi/ jos myllynkiwi hänen kaulaansa ripustettu olis/ ja mereen heitetty olisi.
9:43 Ja ios sinun Kätes olis sinulle pahanoxexi/ nin poishacka se/ Parambi on sinun kesipoola elemehen sisellemenne/ quin sinulla olis caxi kätte ia poismenne Heluettijn/ sihen Iancaickiseen tuleen/
Ja jos sinun kätesi olis sinulle pahennukseksi/ niin pois hakkaa se/ Parempi on sinun käsipuolena elämähän sisälle mennä/ kuin sinulla olis kaksi kättä ja pois mennä helwettiin/ siihen iankaikkiseen tuleen/
9:44 cussa heiden matons ei cole ia tuli ei sammuteta.
kussa heidän matonsa ei kuole ja tuli ei sammuteta.
9:45 Ja ios sinu' Jalcas pahanoxexi sinulle olis/ poishacka se/ Parambi on ettes onduuana elemen sisellemenet/ quin sinulla caxi Jalca olis ia heiteteisin Heluettin/ sihen Iancaickiseen tuleen/
Ja jos sinun jalkasi pahennukseksi sinulle olisi/ pois hakkaa se/ Parempi on ettäs ontuwana elämään sisälle menet/ kuin sinulla kaksi jalkaa olisi ja heitettäisiin helwettiin/ siihen iankaikkiseen tulee/
9:46 cussa ei heiden matons cole/ eike tuli sammuteta.
kussa heidän matonsa ei kuole ja tuli ei sammuteta.
9:47 Ja ios sinun Silmes ombi sinulle pahanoxexi/ nin puchkaise se/ Parambi on sinun Silmepoolla JUMALAN Waldakunnan sisellemenne/ quin sinulla caxi silme olis/ ia heiteteisin Heluettin tuleen/
Ja jos sinun silmäsi ompi sinulle pahennukseksi/ niin puhkaise se/ Parempi on sinun silmäpuolla JUMALAN waltakuntaan sisälle mennä/ kuin sinulla kaksi silmää olisi/ ja heitettäisiin helwettiin tuleen/
9:48 cussa heiden matons ei cole/ ia tuli ei sammuteta.
kussa ei heidän matonsa kuole/ eikä tuli sammuteta.
9:49 Sille iocainen Inhiminen pite tulella * solattama'/ ia iocainen wffri pite solalla solattama'.
Sillä jokainen ihminen pitää tulella suolattaman/ ja jokainen uhri pitää suolalla suolattaman.
9:50 Hyue calu ombi soola/ mutta ios sola tule maguttomaxi/ mille te sen höistette? Piteket itzeteisenne sola/ ia rauha teiden keskenen.
Hywä kalu ompi suola/ mutta jos suola tulee mauttomaksi/ millä te sen höystätte? Pitäkäät itse teissänne suola/ ja rauha teidän keskenään.

* Solattaman) Wanhas Testamentis caiki vffri solattijn/ ia caikista vffreista iotakin poltettijn. Sen Christus tenne sisellewetä/ ia vlostoimitta sen Hengelisesta/ se on/ ette Euangeliumin opin cautta/ ninquin tulen ia solan cautta/ pite se wanha Adam/ se on Inhimisen paha sisu asetetuxi ia solatuxi tuleman/ Cuhunga ei se oppi tule/ nin casuauat sielle madhot/ se on/ sijne on yxi paha omatundo Ja että sola leicka/ sentäden taruitan kärsimys ia rauha/ ninquin Christus tesse käskepi.

X. Lucu.

10:1 IA quin hen sielde ylesnousi/ tuli hen Judean maan ärille/ sen makunnan cautta/ ioca on sille polella Jordanin. Ja taas Canssa cokounsi henen tygens/ Ja ninquin hen tottunut oli/ taas hen heite opetti.
Ja kuin hän sieltä ylös nousi/ tuli hän Judean maan äärille/ sen maakunnan kautta/ joka on sillä puolella Jordanin. Ja taas kansa kokoontui hänen tykönsä/ Ja niinkuin hän tottunut oli/ taas hän heitä opetti.
10:2 Ja ne Phariseuset edheskeude' kysyit henelle/ Sopico miehen waimons hyliete? kiusaten hende.
Ja ne phariseukset edeskäwit kysyit häneltä/ Sopiiko miehen waimonsa hylätä? kiusaten häntä.
10:3 Mutta hen wastaten sanoi heille/ Mite Moses teille käski?
Mutta hän wastaten sanoi heille/ Mitä Moses teille käski?
10:4 He sanoit/ Moses salli eroitus kirian kirioitta/ ia eroitta.
He sanoit/ Moses salli eroituskirjan kirjoittaa/ ja eroittaa.
10:5 IesuS Wastaten sanoi heille/ Teiden sydhemen cangiudhen tehden kirioitti hen teille sen käskyn.
Jesus wastaten sanoi heille/ Teidän sydämen kankeuden tähden kirjoitti hän teille sen käskyn.
10:6 Mutta loomisen alghusta/ ombi JUMALA heijet loonudh miehen ia waimon.
Mutta luomisen alusta/ ompi JUMALA heidät luonut miehen ja waimon.
10:7 Sentedhen pitepi Inhimisen ylenandaman henen Isens ia eitens/ ia pite waimoonsa kijnitarttuman/ ia caxi tuleuat yhdexi lihaxi.
Sentähden pitääpi ihmisen ylenantaman hänen isänsä ja äitinsä/ ja pitää waimoonsa kiinni tarttumaan/ ja kaksi tulewat yhdeksi lihaksi.
10:8 Nin eiuet he nyt ole caxi/ mutta yxi liha.
Niin eiwät he nyt ole kaksi/ mutta yksi liha.
10:9 Mite sijs JUMALA on ychten sitonut/ site ei Inhimisen pidhe eroittaman.
Mitä siin JUMALA on yhteen sitonut/ sitä ei ihmisen pidä eroittaman.
10:10 Ja honesa kysyit taas hene' Opetuslapse's sijte samasta asijasta.
Ja huoneessa kysyit taas hänen opetuslapsen siitä samasta asiasta.
10:11 Ja hen sanoi heille/ Joca hene's eroitta waimostans/ ia toisen naipi/ se tekepi Hoori henen wastans.
Ja hän sanoi heille/ Joka hänens eroittaa waimostansa/ ja toisen naipi/ se tekeepi huorin hänen wastaansa.
10:12 Ja ios waimo erijepi miehestens/ ia hoole toiselle/ hen tekepi Hoorin.
Ja jos waimo eriääpi miehestänsä/ ja huolee toiselle/ hän tekeepi huorin.
10:13 Ja he toit henen tygens Lapsia/ ette hen heihin rupeis. Nin Opetuslapset nuchtelit heite/ iotca nijte edhestoit.
Ja he toit hänen tykönsä lapsia/ että hän heihin rupeisi. Niin opetuslapset nuhtelit heitä/ jotka niitä edestoit.
10:14 Coska nyt IesuS sen näki/ närckestyi hen/ Ja sanoi heille/ Sallicat lasten tulla minun tyken/ ia elkette kieldekö heite Sille että sencaltaisten ombi JUMALAN Waldakunda.
Koska nyt Jesus sen näki/ närkästyi hän/ Ja sanoi heille/ Sallikaat lasten tulla minun tyköni/ ja älkäätte kieltäkö heitä sillä että senkaltaisten ompi JUMALAN waltakunta.
10:15 Totisesta mine sanon teille/ Jocainen quin JUMALAN Waldakunda ei ota ninquin Lapsi/ ei hen swingan sinne sisellemene.
Totisesti minä sanoin teille/ Jokainen kuin JUMALAN waltakuntaa ei ota niinkuin lapsi/ ei hän suinkaan sinne sisälle mene.
10:16 Ja hen otti heidhet sylijns/ ia pani kätens heidhen pälens/ ia siugnasi heijet.
Ja hän otti heidät syliinsä/ ja pani kätensä heidän päällensä/ ja siunasi heidät.
10:17 Ja quin hen vloslechtenyt oli tielle/ edhesiooxi yxi/ ia cumarsi hende ia kysyi henelle/ Hyue Mestari/ mite minun tekemen pite/ että mine ijancaikisen eleme' omistaisin?
Ja kuin hän ulos lähtenyt oli tielle/ edesjuoksi yksi/ ja kumarsi häntä ja kysyi häneltä/ Hywä Mestari/ mitä minun tekemän pitää/ että minä iankaikkisen elämän omistaisin?
10:18 Nin Iesus sanoi henelle/ Mixi sine sanot minu' hyuexi? Eikengen ole hyue/ mutta se ainoa JUMALA.
Niin Jesus sanoi hänelle/ Miksi sinä sanot minun hywäksi? Ei kenkään ole hywä/ mutta se ainoa JUMALA.
10:19 Kylles keskyt tiedhet. Ei pidhe sinun hoori tekemen/ ei tappaman/ ei warghastaman/ ei wäre todhistust sanoman/ ei wiettelemen/ Cunnioita Ises ia eites.
Kylläs käskyt tiedät. Ei pidä sinun huorin tekemän/ ei tappaman/ ei warastaman/ ei wäärää todistusta sanoman/ ei wiettelemän/ Kunnioita isääsi ja äitiäsi.
10:20 Nin se wastasi ia sanoi henelle/ Mestari/ nemet caiki olen mine pitenyt hamast Norudhestani.
Niin se wastasi ja sanoi hänelle/ Mestari/ nämät kaikki olen minä pitänyt hamasta nuoruudestani.
10:21 Mutta Iesus quin hen catzachti hene' pälens/ racasti hende ia sanoi henelle * Yxi sinulda puuttupi/ Mene/ ia myy caiki mite sinulla ombi ia anna waiuasten/ ia sine saadh rickaudhen Taiuahas/ ia tule seuraman minua/ ottadhen hartiolles risti.
Mutta Jesus kuin hän katsahti hänen päällensä/ rakasti häntä ja sanoi hänelle/ Yksi sinulta puuttuupi/ Mene/ ja myy kaikki mitä sinulla ompi ja anna waiwasten/ ja sinä saat rikkauden taiwahassa/ ja tulee seuraamaan minua/ ottaen hartioillesi risti.
10:22 Mutta hen tuli murehesans sen puhen tedhen/ ia murehisans poismeni. Sille henelle oli palio Tauarata.
Mutta hän tuli murheessansa sen puheen tähden/ ja murheessansa pois meni. Sillä hänellä oli paljon tawarata.
10:23 Ja quin IesuS ymberinscatzachti sanoi hen Opetuslapsillens/ Quinga tölest ne rickat tuleuat JUMALAN Waldakundan.
Ja kuin Jesus ympäriinsä katsahti sanoi hän opetuslapsillensa/ Kuinka työläästi ne rikkaat tulewat JUMALAN waltakuntaan.
10:24 Mutta Opetuslapset he hämmestyit hene' sanans päle. Nin IesuS taas wastaten sanoi heille/ Rackat poijat/ quinga töles on heille sisellekieudhe JUMALAn Waldakundan/ iotca vskaldauat peningihin.
Mutta opetuslapset he hämmästyit hänen sanansa päälle. Niin Jesus wastaten sanoi heille/ Rakkaat pojat/ kuinka työläs on heille sisälle käydä JUMALAN waltakuntaan/ jotka uskaltawat penninkeihin.
10:25 Keuiembi on Camelin neulan silmen lepitze kieudhe/ quin rickan/ JUmalan Waldakunnan sisellekieudhe.
Keweämpi on kamelin neulan silmän läwitse käydä/ kuin rikkaan/ Jumalan waltakuntaan sisälle käydä.
10:26 Mutta he wiele sijtte ylitze mären imehtelit sanoden keskenens/ Ja cuca woipi wapaxi tulla?
Mutta he wielä siitä ylitse määrän ihmettelit sanoen keskenänsä/ Ja kuka woipi wapaaksi tulla?
10:27 Nin IesuS catzachti heiden pälens ia sanoi/ Inhimisten tykene ombi se mahdotoin/ mutta ei JUMALAN tykene/ Sille caiki cappalet ouat mahdoliset JUMALAN tykene.
Niin Jesus katsahti heidän päällensä ja sanoi/ Ihmisten tykönä ompi se mahdotoin/ mutta ei JUMALAN tykönä/ Sillä kaikki kappaleet owat mahdolliset JUMALAN tykönä.
10:28 Nin rupeis Petari sanoman henelle/ Catzo me olema caiki ylen andaneet/ ia seuranuet olema sinua.
Niin rupesi Petari sanomaan heille/ Katso me olemme kaikki ylen antaneet/ ja seuranneet olemme sinua.
10:29 Nin IesuS wastasi ia sanoi/ Totisesta mine sanon teille/ Eikengen ole/ ioca iätti hone's/ taicka welie's eli Sisare's/ taicka Isens eli Eitens/ taicka waimo's eli lapsens/ taicka pello's minun ia Eua'geliumin tehde'/
Niin Jesus wastasi ja sanoi/ Totisesti minä sanon teille/ Ei kenkään ole/ joka jätti huoneensa/ taikka weljensä eli sisarensa/ taikka isänsä eli äitinsä/ taikka waimonsa eli lapsensa/ taikka peltonsa minun ja ewankeliumin tähden/
10:30 ellei hen ielles saa sada'kerdaiset nyt telle aijalla honet ia weliet/ sisaret ia eitet/ lapset ia pellot * wastoinkieumisen cansa/ ia tuleuaises mailmas ijancaikisen elemen.
ellei hän jällens saa sadankertaiset nyt tällä ajalla huoneet ja weljet/ sisaret ja äitit/ lapset ja pellot wastoinkäymisen kanssa/ ja tulewaisessa maailmassa iankaikkisen elämän.
10:31 Mutta monda nite ensimeiste tuleuat ielkimeisexi/ ia ne ielkimeiset esimeisixi.
Mutta monta niitä ensimmäisistä tulewat jälkimmäiseksi/ ja ne jälkimmäiset ensimmäisiksi.
10:32 Ja he olit tielle meneueiset Jerosoliman/ Ja IesuS heiden edelenskeui/ ia he olit hämmestynyet/ seurasit hende ia pelkesit.
Ja he olit tielle menewäiset Jerusalemiin/ Ja Jesus heidän edellänsä käwi/ ja he olit hämmästyneet/ seurasit häntä ja pelkäsit.
10:33 Ja Iesus otti taas ne caxitoistakymende tygens/ rupesi heille sanoman/ mitke henelle tapachtuman piti. Catzo/ me ylesmene'me Jerusalemijn/ ia Inhimisen Poica ylenannetaan Pappein Pämiehille ia Kirianoppenuille. Ja he domitzeuat henen colemaha'/ ia he ylenandauat henen pacanoille/
Ja Jesus otti taas ne kaksitoistakymmentä tykönsä/ rupesi heille sanomaan/ mitkä hänelle tapahtumaan piti. Katso/ me ylösmenemme Jerusalemiin/ ja Ihmisen Poika ylenannetaan pappein päämiehille ja kirjanoppineille. Ja he tuomitsewat hänet kuolemahan/ ja he ylenantawat hänen pakanoille/
10:34 ia he pilcauat hende/ ia piexeuet henen ia sylkeuet henehen ia tappauat/ Ja colmandena peiuen hen ylesnouse.
Ja he pilkkaawat häntä/ ja pieksäwät hänen ja sylkewät hänehen ja tappawat/ Ja kolmantena päiwän hän ylösnousee.
10:35 Nin edheskeuit henen tygens Jacobus ia Johannes Zebedeusen poijat sanoden/ Mestari/ me tadhoma ettes teet meille mite me anoma.
Niin edeskäwit hänen tykönsä Jakobus ja Johannes Zebedeuksen pojat sanoen/ Mestari/ me tahdomme ettäs teet meille mitä me anomme.
10:36 Hen sanoi heille/ Mite te tahdotta ette minun pite tekemen teille?
Hän sanoi heille/ Mitä te tahdotte että minun pitää tekemän teille?
10:37 Nin sanoit he henelle/ Anna meille että toinen sinun oikealla/ ia toinen wasemella polelas istu'ma sinun cunniasas.
Niin sanoit he hänelle/ Anna meille että toinen sinun oikealla/ ja toinen wasemmalla puolellas istuman sinun kunniassasi.
10:38 Nin sanoi IesuS heille/ Ei te tiedhe mite te anotta/ Woitteco te ioodha sen calkin ionga mine ioon/ ia sille castella castetta iolla mine castettan?
Niin sanoi Jesus heille/ Ei te tiedä mitä te anotte/ Woitteko te juoda sen kalkin jonka minä juon/ ja sillä kasteella kastettaa jolla minä kastetaan?
10:39 Nin he sanoit/ Me wooimma. Nin sanoi heille IesuS/ sen calkin tosin te iootta ionga mine ioon/ ia sille castella te castetat iolla mine castetan/
Niin he sanoit/ Me woimme. Niin sanoi heille Jesus/ sen kalkin tosin te juotte jonka minä juon/ ja sillä kasteella te kastetaan jolla minä kastetaan/
10:40 Mutta istuman minun oikealle ia minu' wasemalle poleleni/ ei se ole minun andamallani/ mutta nijlle se tapachtu/ ioille walmistettu on.
Mutta istuman minun oikealla ja minun wasemmalla puolelleni/ ei se ole minun antamallani/ mutta niille se tapahtui/ joille walmistettu on.
10:41 Ja quin ne Kymenen sen cwlit/ rupesit he närckestymen Jacobist ia Johannesest.
Ja kuin ne kymmenen sen kuulit/ rupesit he närkästymään Jakobista ja Johanneksesta.
10:42 Mutta coska IesuS cutzui heite tygens/ sanoi hen heille/ Te tiedhettä ette mailmaiset Pämiehet waldauat/ Ja ne iotca woimaliset ouat heiden seasans/ Nijlle on walda/
Mutta koska Jesus kutsui heitä tykönsä/ sanoi hän heille/ Te tiedätte että maailmaiset päämiehet waltaawat/ Ja ne jotka woimalliset owat heidän seassansa/ Niillä on walta/
10:43 Mutta ei nin pidhe oleman teiden keskenen/ waan ioca teiden seasan tachtopi swrin olla/ sen pite teiden palwelian oleman/
Mutta ei niin pidä oleman teidän keskenän/ waan joka teidän seassan tahtoopi suurin olla/ sen pitää teidän palwelijan oleman/
10:44 Ja ioca teiste tachto olla ensimeinen/ henen pite caikein oriana oleman.
Ja joka teistä tahtoo olla ensimmäinen/ hänen pitää kaikkein orjana oleman.
10:45 Sille että Inhimisen Poica ei ole tullut paluelta/ mutta että hen paluele/ ia annais henen Hengens lunastuxexi monen edheste.
Sillä että Ihmisen Poika ei ole tullut palweltaa/ mutta että hän palwelee/ ja antais hänen henkensä lunastukseksi monen edestä.
10:46 Ja he tulit Jericon. Ja quin hen vloskeui Jericon Caupungist/ ia hene' Opetuslapsens/ ia swri iocko Canssa. Nin istui tien ohesa yxi Sockia Bartimeus Timein poica ia keriesi/
Ja he tulit Jerikoon. Ja kuin hän uloskäwi Jerikon kaupungista/ ja hänen opetuslapsensa/ ja suuri joukko kansaa. Niin istui tien ohessa yksi sokea Bartimeus Timein poika ja kerjäsi/
10:47 ia coska hen cwli ette se oli Iesus Nazaretist/ Rupesi hen hwtaman ia sanoman/ Iesu Dauidin Poica/ armadha minua.
Ja koska hän kuuli että se oli Jesus Nazaretista/ Rupesi hän huutamaan ja sanomaan/ Jesus Dawidin Poika/ armahda minua.
10:48 Ja moni hende nuchteli/ ette henen piti waickeneman. Mutta site enämin hen hwsi/ Dauidin poica armadha minua.
Ja moni häntä nuhteli/ että hänen piti waikeneman. Mutta sitä enemmin hän huusi/ Dawidin poika armahda minua.
10:49 Ja IesuS seisatti ia käski hende cutzu. Ja he cutzuit sen sockian ia sanoit henelle/ Ole hyues mieles/ nouse hen cutzu sinua.
Ja Jesus seisahti ja käski hänen kutsua. Ja he kutsuit sen sokean ja sanoit hänelle/ Ole hywässä mielessä/ nouse hän kutsuu sinua.
10:50 Nin hen poisheitti waattens yldens/ nousi ia tuli Iesusen tyge.
Niin hän pois heitti waatteensa yltänsä/ nousi ja tuli Jesuksen tykö.
10:51 Ja wastasi Iesus ia sanoi henelle/ Mites tachtot minua sinun tekemen? Nin se sockia sanoi henelle/ Rabboni/ ette mine saisin näköni.
Ja wastasi Jesus ja sanoi hänelle/ Mitäs tahdot minua sinun tekemän? Niin se sokea sanoi hänelle/ Rabboni/ että minä saisin näköni.
10:52 Nin sanoi IesuS henelle/ Mene/ sinun vskos teki sinun teruexi. Ja cochta hen näköns ielle'ssai/ ia hen seurasi IesuSTA tiellä.
Niin sanoi Jesus hänelle/ Mene/ sinun uskosi teki sinun terweeksi. Ja kohta hän näkönsä jällens sai/ ja hän seurasi Jesusta tiellä.

* Yxi) Se on/ Caiki sinulda pänens pwttu/ Sille sine tahdot hurskas olla/ ia ett tahdo lopua hywydhestes minun tehteni/ eike minun kansani kärssie. Sentedhen ombi Mammon totisest sinun Jumalas/ ia sen sine rackamban pidhe/ quin minun. * Wastoinkieumisen) Se on/ ioca vsko henen tule wastoinkieumist ia wiha kerssie/ ia caiki cappalet sen päle wogaman/ Ja quitengi on henelle kylle/ cunna hen tule/ hen leute Isen/ Eiten/ Sisaren ia welien/ lapset ia Tauaron ia Carttanon/ enemen quin hen taisi ylenanda.

XI. Lucu.

11:1 IA quin he lehestyit Jerosoliman Bethphagin tyge ia Bethanian ölio mäen tyge/ nin hen vloslehetti caxi Opetuslastans/ ia sanoi heille/
Ja kuin he lähestyit Jerusalemin Bethphagin tykö ja Bethanian öljymäen tykö/ niin hän ulos lähetti kaksi opetuslastansa/ ja sanoi heille/

11:2 Menget sihen Kylen ioca ombi teiden edhesen ia cochta sinne siselletultuan leudhette te warsan sidhottun/ ionga päle ei yxiken Inhiminen istunut ole/ pästeket se/ ia toocat tenne.
Menkäät siihen kylään joka ompi teidän edessän ja kohta sinne sisälle tultuan löydätte te warsan sidotun/ jonka päällä ei yksikään ihminen istunut ole/ päästäkäät se/ ja tuokaat tänne.
11:3 Ja ios iocu sano teille/ Mixi te sen teette? Sanocat että HERRA site taruitze/ ia cochta hen laske henen tenne.
Ja jos joku sanoo teille/ Miksi te sen teette? Sanokaat että HERRA sitä tarwitsee/ ja kohta hän laskee hänen tänne.
11:4 Nin he menit/ ia leusit warsan sidhottun vlcona ouen tykön tien haaras/ Ja he pästit henen.
Niin he menit/ ja löysit warsan sidotun ulkona owet tykö tien haarassa/ Ja he päästit hänen.
11:5 Ja mwtamat nijste/ iotca sielle seisoit/ sanoit heille/ Mite te teette warsa pästein?
Ja muutamat niistä/ jotka siellä seisoit/ sanoit heille/ MItä te teette warsan päästäin?
11:6 Mutta he sanoit heille ninquin IesuS oli keskenyt. Nin he sallit heijet/
Mutta he sanoit heille niinkuin Jesus oli käskenyt. Niin he sallit heidät/
11:7 Ja he edhestoit warsan IesuSEN tyge/ ia heitit heiden waatteins henen pälens/ ia hen istui sihen päle.
Ja he edestoit warsan Jesuksen tykö/ ja heitit heidän waatteensa hänen päällensä/ ja hän istui siihen päälle.
11:8 Mutta moni heiden waatteins haijotit tijelle/ Ja monicadhat oxi carsit puista/ ia haijotit tielle.
Mutta moni heidän waatteensa hajoitit tielle/ Ja monikahdat oksia karsit puista/ ja hajoitit tielle.
11:9 Ja iotca edhellekeuit/ ia iotca seurasit hwdhit sanoden/
Ja jotka edellä käwit/ ja jotka seurasit huusit sanoen/
11:10 Hosianna/ Hyuestisiugnattu olcon se/ ioca tule HERRAN Nimeen/ Hyuestisiugnattu olcon se Dauidin meiden Isen Waldakunda/ ioca tulepi HERRAN Nimeen/ Hosianna corkeuxes.
Hosianna/ Hywästi siunattu olkoon se/ joka tulee HERRAN nimeen/ Hywästi siunattu olkoon se Dawidin meidän isän waltakunta/ joka tuleepi HERRAN nimeen/ Hosianna korkeuksessa.
11:11 Ja HERRA sisellekeui Jerusalemin/ ia Templijn/ ia quin hen caiki catzeli. Nin hen Echtona vloslexi Bethaniaan ninen Cahdentoistakymenen cansa.
Ja HERRA sisälle käwi Jerusalemiin/ ja templiin/ ja kuin hän kaikki katseli. Niin hän ehtoona ulosläksi Bethaniaan niiden kahdentoista kymmenen kanssa.
11:12 Ja toisna peiuen/ koska he vloslexit Bethaniasta isoisi hen.
Ja toisna päiwän/ koska he ulosläksit Bethaniasta isosi hän.
11:13 Ja hen näki taambata Fikunapuun/ iolla lehdhet olit/ Nin hen leheskeui ios hen iotaki henesse leunyt olis. Ja quin hen tuli sen tyge/ nin ei hen mwta leunyt quin lehdhet/ Sille ei ollut wiele Fikunain aica.
Ja hän näki taempana wiikunapuun/ jolla lehdet olit/ Niin hän lähes käwi jos hän jotakin hänessä löytänyt olisi. Ja kuin hän tuli sen tykö/ niin ei hän muuta löytänyt kuin lehdet/ Sillä ei ollut wielä wiikunain aika.
11:14 Ja wastaten IesuS sanoi Fikunapuulle/ Elken testedes kengen sinusta sökö hedhelmete ijancaikisesta. Ja henen Opetuslapsens cwlit sen.
Ja wastaten Jesus sanoi wiikunapuulle/ Älkään tästedes kenkään sinusta syökö hedelmätä iankaikkisesti. Ja hänen opetuslapsensa kuulit sen.
11:15 Ja he tulit Jerusalemijn. Ja IesuS sisellekeui Templijn/ Ja rupesi vlosaiaman Caupitzijat ia Ostaiat Templis/ ia Waiechtaiain Peudhet/ ia Mettiste' Myiein istuimet hen cukisti.
Ja he tulit Jerusalemiin. Ja Jesus sisälle käwi templiin/ Ja rupesi ulos ajamaan kaupitsijat ja ostajat templissä/ ja waihtajain pöydät/ ja mettisten myyjien istuimet hän kukisti.
11:16 Ja ei hen sallinut että iocu piti candaman iotaki Templin lepitze/
Ja ei hän sallinut että joku piti kantaman jotakin templin läwitse/
11:17 Ja hen opetti ia sanoi heille. Eikö kirioitettu ole? Minun Honen pite cutzuttaman Rucous Honexi caikelle Canssalle/ Mutta te oletta henen tehnyet Röuerein lolaxi.
Ja hän opetti ja sanoi heille. Eikö kirjoitettu ole? Minun huoneeni pitää kutsuttaman rukoushuoneeksi kaikelle kansalle/ Mutta te olette tehneet siitä ryöwärein luolaksi.
11:18 Ja kirianoppenuet ia papein pämiehet sen cuulit/ Nin he etzit quinga he hene' hucutaisit/ Sille he pelkesit hende/ ette coko Canssa imechteli henen Opetustans.
Ja kirjanoppineet ja pappein päämiehet sen kuulit/ Niin he etsit kuinka he hänen hukuttaisit/ Sillä he pelkäsit häntä/ että koko kansa ihmetteli hänen opetustansa.
11:19 Ja quin io Echto oli/ vlosmeni Iesus Caupugista.
Ja kuin jo ehtoo oli/ ulosmeni Jesus kaupungista.
11:20 Ja quin he homeneltan ohitzekeuit neit he Ficunapuun quiuetuxi iurinens.
Ja kuin hän huomeneltain ohitse käwit näit he wiikunapuun kuiwetuksi juurinensa.
11:21 Ja Petari muisti ia sanoi henelle/ Rabbi/ catzo se Ficunapw iongas kirosit o'bi quiuettu.
Ja Petari muisti ja sanoi hänelle/ Rabbi/ katso se wiikunapuu jonkas kirosit ompi kuiwettu.
11:22 Nin wastasi Iesus ia sanoi henelle/ Wscalca Jumala' tyge.
Niin wastasi Jesus ja sanoi hänelle/ Uskaltakaa Jumalan tykö.
11:23 Totisesta mine sanon teille/ että iocainen/ quin telle woorelle sanoisi/ Temma sinuas ia laske sinus merehen/ Ja ei epele henen sydhemesens/ mutta Wscopi tapachtuuan sen mite hen sanois/ nin henelle tulepi mitke hen sanois.
Totisesti minä sanon teille/ että jokainen/ kuin tälle wuorelle sanoisi/ Tempaa sinuas ja laske sinus merehen/ Ja ei epäile hänen sydämessänsä/ mutta uskoopi tapahtuwan sen mitä hän sanoisi/ niin hänelle tuleepi mitkä hän sanoisi.
11:24 Sentede' sano' mine teille/ Mite te Rucoellen anotta wscocat teiden saauan/ nin se tulepi teille.
Sentähden sanon minä teille/ Mitä te rukoellen anotte uskokaat teidän saawan/ niin se tuleepi teille.
11:25 Ja coska te seisotta ia rucoletta/ nin andexiandacat/ ios teille iotakin on iongun wastan/ Senpälle/ että teiden Isen ioca ombi Taiuhais/ teille mös ricoxet andexiannais.
Ja koska te seisotte ja rukoilette/ niin anteeksi antakaat/ jos teillä jotakin on jonkun wastaan/ Senpäälle/ että teidän Isän joka ompi taiwahassa/ teille myös rikokset anteeksi antaisi.
11:26 Ja he tulit taas Jerusalemijn/ Ja quin hen keui Templise/ tulit henen tygens Pappein Pämiehet/ ia Kirianoppenuet/ ia ne Wanhimat ia sanoit henelle/
Ja he tulit taas Jerusalemiin/ Ja kuin hän käwi templissä/ tulit hänen tykönsä pappein päämiehet/ ja kirjanoppineet/ ja ne wanhimmat ja sanoit hänelle/
11:27 Mille woimalla sine neite teet? ia cuca annoi sinulle sen woiman ettes neite teet?
Millä woimalla sinä näitä teet? ja kuka antoi sinulle sen woiman ettäs näitä teet?
11:28 Nin IesuS wastaten sanoi heille/ Wielepä mineki kysyn mös iotakin teilde/ ia wastatcat minu/ Nin mine sanon teille mille woimalla mine neite teen.
Niin Jesus wastaten sanoi heille/ Wieläpä minäkin kysyn myös jotakin teiltä/ ja wastatkaat minun/ Niin minä sanon teille millä woimalla minä näitä teen.
11:29 Johannesen Caste/ olico hen Taiuahast elicke Inhimisilde? Wastacat minu.
Johanneksen kaste/ oliko hän taiwahasta elikkä ihmisiltä? Wastatkaat minun.
11:30 Nin he aijattelit keskenens sanoden/ Jos me sanom/ Taiuahast/ Nin hen sanopi/ Mingeteden ette te vskonuet hende?
Niin he ajattelit keskenänsä sanoen/ Jos me sanomme/ Taiwahasta/ Niin hän sanoopi/ Minkä tähden ette te uskoneet häntä?
11:31 Mutta ios me sanoma/ Inhimisilde/ Nin me pelkem Canssa/ Sille että caiki pidit Johannesen että hen oli totisesta Propheta.
Mutta jos me sanomme/ Ihmisiltä/ Niin me pelkäämme kansaa/ Sillä että kaikki pidit Johanneksen että hän oli totisesti propheta.
11:32 Ja wastasit/ sanoden IesuSELle/ Emme me tiedhe. Ja Iesus wastasi ia sanoi heille/ em mineken sano teille mille woimalla mine neite teien.
Ja wastasit/ sanoen Jesukselle/ Emme me tiedä. Ja Jesus wastasi ja sanoi heille/ en minäkään sano teille millä woimalla minä näitä teen.

XII. Lucu.

12:1 JA hen rupeis heille wertauxilla puhuman. Yxi Inhiminen istutti Winatarhan/ ia pani Aidhan sen ymberins/ ia caiwoi Wina Copan/ * Rakensi Tornin/ ia pani sen woroille Winatarhamiehille/ ia hen matkusti muille maille.
Ja hän rupesi heille wertauksilla puhuman. Yksi ihminen istutti wiinatarhan/ ja pani aidan sen ympärinsä/ ja kaiwoi wiinakuopan/ Rakensi tornin/ ja pani sen wuorolle wiinatarhamiehille/ ja hän matkusti muille maille.
12:2 Ja lehetti yhden paluelian coska aica tuli/ Winatarha miesten tyge ette henen piti ottaman hedhelmen Winatarhamiehilde winatarhast.
Ja lähetti yhden palwelijan koska aika tuli/ Wiinatarha miesten tykö että hänen piti ottaman hedelmän wiinatarhamiehiltä wiinatarhasta.
12:3 Mutta he otit henen kijni/ ia hosuit henen ia laskit henen tyhijene.
Mutta he otit hänen kiinni/ ja hosuit hänen ja laskit hänen tyhjänä.
12:4 Taas hen lehetti heiden tygens toisen paluelian/ sen pään he kiuille särijt ia laskit henen pois pilcattuna.
Taas hän lähetti heidän tykönsä toisen palwelijan/ sen pään he kiwillä särjit ja laskit hänen pois pilkattuna.
12:5 Ja taas hen lehetti toisen/ sen he tapoit ia monda mwta/ Mwtamat tosin he hosuit/ ia monicadhat he tapoit.
Ja taas hän lähetti toisen/ sen he tapoit ja monta muuta/ Muutamat tosin he hosuit/ ja monikahdat he tapoit.
12:6 Nin henelle wiele oli yxi ainoa Poica/ ioca oli henelle racas/ Sen lehetti hen mös wimein heiden tygens sanoden/ He cartauat minun Poicani.
Niin hänellä wielä oli yksi ainoa poika/ joka oli hänelle rakas/ Sen lähetti hän myös wiimein heidän tykönsä sanoen/ He karttawat minun poikaani.
12:7 Mutta ne winatarhamiehet sanoit keskenens/ Teme ombi se Perilinen/ Tulcat tappacam hende/ nin Perimys ieepi meillen.
Mutta ne wiinatarhamiehet sanoit keskenänsä/ Tämä ompi se perillinen/ Tulkaat tappakaamme häntä/ niin perimys jääpi meillen.
12:8 Ja he temmasit henen ia tapoit/ Ja vlosheitit henen Winatarhast.
Ja he tempasit hänen ja tapoit/ ja ulos heitit hänen wiinatarhasta.
12:9 Mite sijs nyt Winatarha' Herra ombi tekeue? Hen tulepi ia huckapi ne Winatarhamiehet/ ia andapi sen Winatarhan muille.
Mitä siis nyt wiinatarhan Herra ompi tekewä? Hän tuleepi ja hukkaapi ne wiinatarhamiehet/ ja antaapi sen wiinatarhan muille.
12:10 Ettekö mös te ole lukenuet tete Kirioitust? Se kiui ionga rakendaijat ouat poishylijenyet/ se ombi techty nurcka kiuexi.
Ettekö myös te ole lukeneet tätä kirjoitusta? Se kiwi jonka rakentajat owat pois hyljänneet/ se ompi tehty nurkkakiweksi.
12:11 HERRALda on teme techty/ ia on ihmelinen meiden Silmisem.
HERRALTA on tämä tehty/ ja on ihmeellinen meidän silmissämme.
12:12 Ja he etzit hende kijniottaxens/ ia pelkesit quitengi Canssa. Sille he ymmersit/ että hen heite wastoin temen Tapauxen oli sanonut. Ja he ietit henen ia poismenit.
Ja he etsit häntä kiinniottaaksensa/ ja pelkäsit kuitenkin kansaa. Sillä he ymmärsit/ että hän heitä wastoin tämän tapauksen oli sanonut. Ja he jätit hänen ja pois menit.
12:13 Ja he lehetit henen tygens mwtamat Phariseusist ia Herodesen paluelioist/ että he solmiaisit henen Sanasa.
Ja he lähetit hänen tykönsä muutamat phariseuksista ja Herodeksen palwelijoista/ että he solmisiwat hänen sanassa.
12:14 Ja quin he tulit sanoit he henelle/ Mestari/ Me tiedhem ettes waca olet/ ia et sine tottele kestekän/ Sille ettet sine catzo Inhimisen moodhon ielken/ mutta totudhen cansa sine opetat JUMAlan tiete. Ongo se oikein/ Ette me Keisarin Weron annama/ taicka ei?
Ja kuin he tulit sanoit he hänelle/ Mestari/ Me tiedämme ettäs wakaa olet/ ja et sinä tottele kestäkään/ Sillä ettet sinä katso ihmisen muodon jälkeen/ mutta totuuden kanssa sinä opetat Jumalan tietä. Onko se oikein/ Että me keisarin weron annamme/ taikka ei?
12:15 Pitekö meiden andaman/ taicka ei andaman? Nin hen tiesi heiden caualuxe's/ ia sanoi heille/ Mite te minua kiusatte? Tokat minulle Raha nädhexen. Ja he toit.
Pitääkö meidän antaman/ taikka ei antaman? Niin hän tiesi heidän kawaluutensa/ ja sanoi heille/ Mitä te minua kiusaatte? Tuokaat minulle raha nähdäksen. Ja he toit.
12:16 Nin sanoi hen heille/ Kenenge ombi teme Cuua/ ia pällekirioitus? He sanoit henelle/ Keisarin.
Niin hän sanoi heille/ Kenenkä ompi tämä kuwa/ ja päällekirjoitus? He sanoit hänelle/ Keisarin.
12:17 Nin wastasi IesuS ia sanoi heille/ Andaca Keisarin mite Keisarin tule/ ia JUMALAN mite JUMALAN tule. Ja he imehttelit heneste.
Niin wastasi Jesus ja sanoi heille/ Antakaa keisarin mitä keisarin tulee/ ja JUMALAN mitä JUMALAN tulee. Ja he ihmettelit hänestä.
12:18 Nin edheskeuit henen tygens ne Sadduceuset/ iotca sanouat/ Ei oleuan Ylesnousemista/ ne kysyit henelle ia sanoit/ Mestari/ Moses kirioitti meille/
Niin edeskäwit hänen tykönsä ne saddukeukset/ jotka sanowat/ Ei olewan ylösnousemista/ ne kysyit häneltä ja sanoit/ Mestari/ Moses kirjoitti meille/
12:19 Jos iongun Welij coolis/ ia iättepi Waimon/ ia ei iäte Lapsia/ Nin pite henen Weliens ottaman sen Waimon/ ia saattaman welijellens Siemenen.
Jos jonkun weli kuolisi/ ja jättääpi waimon/ ja ei jätä lapsia/ Niin pitää hänen weljensä ottaman sen waimon/ ja saattaman weljellensä siemenen.
12:20 Nyt seitzemen Welie ouat olluet/ ia ensimeinen otti waimon/ ia coollesans ei iättenut hedhelme.
Mutta seitsemän weljeä owat olleet/ ja ensimmäinen otti waimon/ ja kuollessansa ei jättänyt hedelmää.
12:21 Ja se toinen otti henen/ ia cooli/ ia ei henke iättenyt hedhelme.
Ja se toinen otti hänen/ ja kuoli/ ja ei hänkään jättänyt hedelmää.
12:22 Se colmas samallamoto/ ia otit henen caiki seitzemen/ ia ei iättenyuet siemende.
Ja kolmas samalla muotoa/ ja otit hänen kaikki seitsemän/ ja ei jättänyt siementä.
12:23 Caikein wimein cooli mös se waimo. Nyt sijs ylesnousemises coska he ylesnouseuat/ kenenge heiste se waimo pite oleman? Sille ette seitzeme' pidhit site waimo.
Kaikkein wiimein kuoli myös se waimo: Nyt siis ylösnousemisessa koska he ylösnousewat/ kenenkä heistä se waimo pitää oleman? Sillä että seitsemän piti sitä waimoa.
12:24 Ja IesuS wastaten sanoi heille/ Te exytte/ Sille ettei te tiedhe kiriotuxia/ eike JUMALAN auwu.
Ja Jesus wastaten sanoi heille/ Te eksytte/ Sillä ettei te tiedä kirjoituksia/ eikä JUMALAN awua.
12:25 Sille coska he coluista ylesnouseuat/ Eike he nai/ eike hoole/ mutta he ouat ninquin Engelit Taiuasa.
Sillä koska he kuolleista ylösnousewat/ Eikä he nai/ eikä huole/ mutta he owat kuin enkelit taiwaassa.
12:26 Mutta coolluista/ että he ylesheräytetän/ Ettekö te lukeneet ole Mosesen Ramatus/ Quinga JUMALA pensahas henelle puhui sanoden/ Mine olen se Abrahamin JUMALA/ ia Isaachin JUMALA/ ia Jacobin JUMALA?
Mutta kuolleista/ että he ylösheräytetään/ Ettekö te lukeneet ole Moseksen Ramatussa/ Kuinka JUMALA pensaassa hänelle puhui sanoen/ Minä olen se Abrahamin JUMALA/ ja Isaachin JUMALA/ ja Jakobin JUMALA?
12:27 Mutta ei hen ole colutten JUMALA/ waan ninen JUMALA iotca eleuet. Sentedhen te sangen exytte.
Mutta ei hän ole kuolleitten JUMALA/ waan niiden JUMALA jotka eläwät. Sentähden te sangen eksytte.
12:28 Ja quin yxi Kirianoppenuista edheskeui/ ia cuuli heidhet ychten Campaleuan/ ia näki että hen hyuesti wastasi heite/ kysyi hen henelde/ Cuca ombi se caikein ialoin käsky?
Ja kuin yksi kirjanoppineista edeskäwi/ ja kuuli heidät yhteen kamppailewan/ ja näki että hän hywästi wastasi heitä/ kysyi hän häneltä/ Kuka ompi se kaikkein jaloin käsky?
12:29 Nin wastasi IesuS hende/ Teme caikista käskyiste ialoin on/ Cuule Israel/ HERRA meiden JUMALA/ ainoa JUMALA on/
Niin wastasi Jesus häntä/ Tämä kaikista käskyistä jaloin on/ Kuule Israel/ HERRA meidän JUMALA/ ainoa JUMALA on/
12:30 Ja sinun pite rakastaman sinun HERRAS JUMALAS caikesta sinun sydhemestes/ ia kaikesta sinun Sielustas/ ia caikesta sinun mielestes/ ia caikesta sinun wäestes. Teme ombi se ialoin käsky.
Ja sinun pitää rakastaman sinun HERRAASI JUMALAASI kaikesta sinun sydämestäsi/ ja kaikesta sinun sielustasi/ ja kaikesta sinun mielestäsi/ ja kaikesta sinun wäestäsi. Tämä ompi se jaloin käsky.
12:31 Ja se toinen ombi temen caltainen/ Sinun pite racastaman sinun Lehimeistes ninquin itze sinuas. Ei ole neite swremba käsky.
Ja se toinen ompi tämän kaltainen/ Sinun pitää rakastaman sinun lähimmäistäsi niinkuin itse sinua. Ei ole näitä suurempaa käskyä.
12:32 Ja sanoi henelle se Kirianoppenut/ Mestari/ sine olet totisesta oikein puhunut/ Että yxi ombi JUMALA/ ia ei ole toista paitzi henen.
Ja sanoi häneltä se kirjanoppinut/ Mestari/ sinä olet totisesti oikein puhunut/ Että yksi ompi JUMALA/ ja ei ole toista paitsi hän.
12:33 Ja rakasta site caikest sydhemest/ ia caikest ymmerdhyxest/ ia caikest sielust/ ia caikest wäest/ ia racastaman Lehimeist ninquin itzense/ se ombi enäy quin caiki Poltewffri/ ia caikinaiset wffrit.
Ja rakasta sitä kaikesta sydämestä/ ja kaikesta ymmärryksestä/ ja kaikesta sielusta/ ja kaikesta wäestä/ ja rakastaman lähimmäistä niinkuin itsensä/ se ompi enemmin kuin kaikki polttouhri/ ja kaikkinaiset uhrit.
12:34 Nin IesuS näki että hen toimelisesta wastasi/ sanoi hen henelle/ Edh ole sine caucan JUMALAN Waldakunnasta. Ja ei kenge' tochtinut sijtte henelle kysye.
Niin Jesus näki että hän toimellisesti wastasi/ sanoi hän hänelle/ Et ole sinä kaukana JUMALAN waltakunnasta. Ja ei kenkään tohtinut siitä häneltä kysyä.
12:35 Ja IesuS wastasi ia sanoi opettain Templis/ Quinga sanouat ne Kirianoppenuet/ CHRISTUSEN oleuan Dauidin Poian?
Ja Jesus wastasi ja sanoi opettajain templissä/ Kuinka sanowat ne kirjanoppineet/ KRISTUKSEN olewan Dawidin pojan?
12:36 Sille itze Dauid sanoi pyhen Hengen cautta/ HERRA sanoi minun Herraleni/ Istu minun oikealle Kädheleni/ sihenasti quin mine panen sinun wiholises sinun ialcais astilaudhaxi.
Sillä itse Dawid sanoi Pyhän Hengen kautta/ HERRA sanoi minun Herralleni/ Istu minun oikealle kädelleni/ siihen asti kuin minä panen sinun wihollisesi sinun jalkaisi astinlaudaksi.
12:37 Sijne Dauid sijs cutzupi henen Herraxens. Custa hen ombi sijs henen poicans? Ja enimitten Canssa cuuli hende kernasta.
Siinä Dawid siis kutsuupi hänen Herraksensa. Kusta hän ompi siis hänen poikansa? Ja enimmiten kansa kuuli häntä kernaasti.
12:38 Ja hen opetti heite/ ia sanoi heille/ Cauattaca teiten nijlde Kirianoppenuilda/ iotca pitkise waatteisa kieuuet/ ia andauat kernasta heitens teruechte turulla/
Ja hän opetti heitä/ ja sanoi heille/ Kawahtakaat teitän niiltä kirjanoppineilta/ jotka pitkissä waatteissa käywät/ ja antawat kernaasit heitänsä terwehtiä turulla/
12:39 ia kernasta istuuat ylimeis Cokouxisa/ ia ensimeisis sijois Echtolisis.
Ja kernaasti istuwat ylimmäisenä kokouksissa/ en ensimmäisissä sijoissa ehtoollisissa.
12:40 Jotca ylessöuet Leskein hooneet/ ia edhesweteuet pitket Rucouxet. Neme samat saauat site raskaman cadhotuxen.
Jotka ylössyöwät leskein huoneet/ je edeswetäwät pitkät rukoukset. Nä mä samat saawat siitä raskaamman kadotuksen.
12:41 Ja quin IesuS istui wffriarkun cohdhalla/ ia catzeli quinga Canssa pani peningite wffriarkun. Ja monda ricasta panit palion.
Ja kuin Jesus istui uhriarkun kohdalla/ ja katseli kuinka kanssa pani penninkiä uhriarkkuun. Ja monta rikasta pani paljon.
12:42 Nin tuli yxi kieuhe leski/ ia pani caxi ropoija/ ne tekeuet yhden peningin.
Niin tuli yksi köyhä leski/ ja pani kaksi ropoa/ ne tekewät yhden penningin.
12:43 Nin hen cutzui Opetuslapsens tygens ia sanoi heille/ Totisesta sanon mine teille/ että teme keuhe Leski pani enäme' wffriarkun/ quin caiki ne iotca sinne sisellepanit/
Niin hän kutsui opetuslapsen tykönsä ja sanoi heille/ Totisesti sanon minä teille/ että tämä köyhä leski pani enemmin uhriarkkuun/ kuin kaikki ne jotka sinne sisälle panit/
12:44 Sille että he caiki ouat pa'nuuet nijste/ quin heille lijaxi oli/ mutta teme ombi henen kieuhydhestens caiki mite henelle oli/ caike' henen tauarans pannut.
Sillä että he kaikki owat panneet niistä/ kuin heille liiaksi oli/ mutta tämä ompi hänen köyhyydestänsä kaikki mitä hänellä oli/ kaiken hänen tawaransa pannut.

XIII. Lucu.

13:1 IA quin hen vlosmeni Templist/ sanoi yxi henen Opetuslapsistans/ Mestari/ catzo mingemootoiset kiuet/ ia quin caltaiset rakennuxet ouat neme?
Ja kuin hän ulos meni templistä/ sanoi yksi hänen opetuslapsistansa/ Mestari/ katso minkä muotoiset kiwet/ ja kuin kaltaiset rakennukset owat nämä?
13:2 Ja IesuS wastaten sanoi henelle/ Näetkös nemet swret rakennoxet? Ei iätete kiui kiuen päle ioca ei särijetä.
Ja Jesus wastaten sanoi hänelle/ Näetkös nämät suuret rakennukset? Ei jätetä kiwi kiwen päälle joka ei särjetä.
13:3 Ja coska hen istui ölio mäelle Templin cohdalla/ kysyit henelde erinens Petari ia Jacobus ia Johannes ia Andreas/ Sanos meille coska nemet tapachtuuat?
Ja koska hän istui Öljymäellä templin kohdalla/ kysyit häneltä erinensä Petari ja Jakobus ja Johannes ja Andreas/ Sanos meille koska nämät tapahtuwat?
13:4 Ja mite mercki on/ coska nemet caiki päteteen?
Ja mitä merkki on/ koska nämät kaikki päätetään?
13:5 Nin IesuS wastaten heite rupeis sanoman/
Niin Jesus wastaten heitä rupesi sanomaan/
13:6 Catzocat ettei iocu teite petä/ Sille ette mo'da tuleuat minu' nimeeni sanoden/ Mine olen CHRISTUS. Ja petteuet monda.
Katsokaat ettei joku teitä petä/ Sillä että monta tulewat minun nimeeni sanoen/ Minä ole KRISTUS. Ja pettäwät monta.
13:7 Mutta coska te cwletta Sotija/ ia Sotain sanomita/ Nin elkette pelietkö/ Sille ette ne pite tapachtuman/ waan ei cochta loppu ole.
Mutta koska te kuulette sotia/ ja sotain sanomia/ Niin älkäätte peljätkö/ SIllä että ne pitää tapahtuman/ waan ei kohta loppu ole.
13:8 Sille Canssa carckapi Canssa wastan/ ia Waldakunda waldakunnan wastan. Ja maan iäristyxet pite oleman iocahitzes paicas/ Ja tuleuat Nelke/ ia pelghot. Nemet ouat murechten alghut.
Sillä kansa karkaapi kansaa wastaan/ ja waltakunta waltakunnan wastaan. Ja maanjäristykset pitää oleman jokaisessa paikassa/ Ja tulewat nälkä/ ja pelot. Nämät owat murheitten alut.
13:9 Mutta te cauattacat teiten. Sille he ylenandauat teiden Radztupijn ia Sinagogijn. Ja te piexeteen ia edhesiohdatetan Pämiesten ia Kuningasten eteen minun techten/ heille todhistoxexi.
Mutta te kawahtakaat teitän. Sillä he ylenantawat teidän raastupiin ja synagogiin. Ja te pieksetään ja edes johdatetaan päämiesten ja kuningasten eteen minun tähteni/ heille todistukseksi.
13:10 Ja ennen pite sarnataman Euangelium caikesa Canssas.
Ja ennen pitää saarnattaman ewankelium kaikessa kansassa.
13:11 Coska he nyt iohdattauat teite ia ylenandauat/ nin elkette murehtico/ mite teiden puhuman pite/ Nin elket mös ennen aiattelco/ waan mite teille samalla hetkelle annetaan se te puhucat. Sille ettei te ole ne/ iotca puhutta/ waan pyhe Hengi.
Koska he nyt johdattawat teitä ja ylenantawat/ niin älkäätte murehtiko/ mitä teidän puhuman pitää/ Niin älkäät myös ennen ajatelko/ waan mitä teille samalla hetkellä annetaan se te puhukaat. Sillä ettei te ole ne/ jotka puhutte/ waan Pyhä Henki.
13:12 Nin ombi Welij weliens ylenandawa colemahan/ ia Ise poicans/ ia Lapset ylescarckauat wanhembitans wastan/ ia saattauat heijet colemahan.
Niin ompi weli weljensä ylenantawa kuolemaan/ ja isä poikansa/ ja lapset ylöskarkaawat wanhempiansa wastaan/ ja saattawat heidät kuolemaan.
13:13 Ja caiki teite wihauat minun Nimeni tedhen. Waan ioca pysypi haman loppun asti/ se tule autuaxi.
Ja kaikki teitä wihaawat minun nimeni tähden. Waan joka pysyypi hamaan loppuun asti/ se tulee autuaaksi.
13:14 Nin coska te saatta nähde heuitöxe' iulmaudhe'/ iosta Daniel Propheta' cautta sanottu on/ seisouan cussa ei tulisi (ioca sen lukepi hen ymmerteke') Silloin iotca ouat Judeas ne paetkan wortein päle.
Niin koska te saatte nähdä häwityksen julmauden/ josta Daniel prophetan kautta sanottu on/ seisowan kussa ei tulisi (joka sen lukeepi hän ymmärtäkään) Silloin jotka owat Judeassa ne paetkaan wuorten päälle.
13:15 Ja ioca o'bi caton päle/ elken alasastuco honesen Ja elken sisellemengö hakeman iotacan honestans.
Ja joku ompi katon päällä/ älkään alas tulko huoneeseen. Ja älkään sisälle menkö hakemaan jotakin huoneestansa.
13:16 Ja ioca ombi Pellolla/ nin elken palaitko ninen ielkin/ quin hen tagans ietti/ ottaman henen waattetans.
Ja joka ompi pellolla/ niin älkään palatko niiden jälkeen/ kuin hän taaksensa jätti/ ottamaan hänen waatteitansa.
13:17 Mutta we olcoon nijlle wastoin oleuaisille/ ia imetteuein nijne peiuine.
Mutta woi olkoon niille wastoin olewaisille/ ja imettäwäin niinä päiwinä.
13:18 Mutta rucolcat/ ettei teiden packonna tapachtuisi taluella.
Mutta rukoilkaat/ ettei teidän pakonne tapahtuisi talwella.
13:19 Sille että nijne aicoina pite oleman sencaltainen waiwa quin ei ole ollut loonnon alghusta iotca JUMALA oli loonut tehenasti/ eike mös tuleua ole.
Sillä että niinä aikoina pitää oleman senkaltainen waiwa kuin ei ole ollut luonnon alusta jotka JUMALA oli luonut tähän asti/ eikä myös tulewa ole.
13:20 Ja ellei HERRA lyhenneisi nijte peiui/ ei tulisi yxiken Inhiminen wapadhexi. Mutta ninen vloswalitudhen tedhen iotca hen on vloswalinnut/ hen lyhensi ne peiuet.
Ja ellei HERRA lyhentäisi niitä päiwiä/ ei tulisi yksikään ihminen wapahdetuksi. Mutta niiden uloswalittujen tähden jotka hän on uloswalinnut/ hän lyhensi ne päiwät.
13:21 Ja silloin ios iocu teille sanopi/ Catzo/ tesse ombi CHRISTUS/ catzo/ sielle ombi CHRISTUS. nin elket vskoko.
Ja silloin jos joku teille sanoopi/ Katso/ tässä ompi KRISTUS/ katso/ siellä ompi KRISTUS. niin älkäät uskoko.
13:22 Sille että wäret Christuset ylesnouseuat ia falskit Prophetat iotca merckie ia tunnustechti tekeuet/ ette he mös ne vloswalitudh petteuet/ ios se taidhais olla.
Sillä että wäärät Kristukset ylösnousewat ja falskit prophetat jotka merkkiä ja tunnustähtiä tekewät/ että he myös ne uloswalitut pettäwät/ jos se taitaisi olla.
13:23 Mutta te cauattaca teiten/ catzo mine olen teille caiki ennen sanonut.
Mutta te kawahtakaat teitän/ katso minä olen teille kaikki ennen sanonut.
13:24 Mutta nijne peiuine/ temen waiwan ielken Auringoisen pite pimieme'/ ia cuu ei anna hene' waluuans/
Mutta niinä päiwinä/ tämän waiwan jälkeen aurinkoisen pitää pimenewän/ ja kuu ei anna hänen waloansa/
13:25 techdet Taiuahast putouat/ ia ne auwudh iotca taiuas ouat/ cokonsyseiten.
tähdet taiwahasta putoawat/ ja ne awut jotka taiwaassa owat/ kokoon sysätään.
13:26 Ja silloin heiden pite näkemen Inhimisen Poian tuleuan piluise swrella woimalla ia cunnialla.
Ja sillon heidän pitää näkemän Ihmisen Pojan tulewan pilwissä suurella woimalla ja kunnialla.
13:27 Ja silloin hen vloslehette Engelins/ ia hen cokopi henen vloswalituns nelielde twlelda/ hamast maan lopusta ia Taiuan loppun asti.
Ja sillon hän ulos lähettää enkelinsä/ ja hän kokoopi hänen uloswalittunsa neljältä tuulelta/ hamasta maan lopusta ja taiwaan loppuun asti.
13:28 Mutta Ficuna Puusta oppecat Wertaus/ coska nyt henen oxans heikot ouat/ ia Lehdhet puhckeuat/ nin te tiedhet/ ette Suui ombi lesne.
Mutta wiikunapuusta oppikaat wertaus/ koska nyt hänen oksansa heikot owat/ ja lehdet puhkeawat/ niin te tiedät/ että suwi ompi läsnä.
13:29 Nin mös te coska te näme näet tapachtuuan/ nin tietket ette lesne ombi io ouen edhes.
Niin myös te koska te nämä näet tapahtuwan/ niin tietkää että läsnä ompi jo owen edessä.
13:30 Totisesta sanon mine teille/ Ettei teme sucukunda hucku sihenasti quin caiki näme tapachtuuat.
Totisesti sanon minä teille/ Ettei tämä sukukunta huku siihen asti kuin kaikki nämä tapahtuwat.
13:31 Taiuas ia maa pite huckuman/ mutta minun Sanani ei pidhe huckandeman.
Taiwas ja maa pitää hukkuman/ mutta minun sanani ei pidä hukkaantuman.
13:32 Mutta sijte peiueste ia sijte aijasta ei tiedhe kengen/ Ei Engelitken iotca ouat Taiuahas/ Ja ei itze Poicakan/ waan ainoa Ise.
Mutta siitä päiwästä ja siitä ajasta ei tiedä kenkään/ Ei enkelitkään jotka owat taiwahassa/ Ja ei itse Poikakaan/ waan ainoa Isä.
13:33 Cauattaca/ waluoca ia rucolca/ Sille ettei te tiedhe coska se aica on.
Kawahtakaa/ walwokaa ja rukoilkaa/ Sillä ettei te tiedä koska se aika on.
13:34 Ninquin yxi Inhiminen ioca muille maille waelsi/ iätti henen Honens/ ia annoi Paluelioillens woiman/ ia culleki henen askareens/ ia käski Ouenwartian walua.
Niinkuin yksi ihminen joka muille maille waelsi/ jätti hänen huoneensa/ ja antoi palwelijoillensa woiman/ ja kullekin hänen askareensa/ ja käski owenwartijan walwoa.
13:35 Nin waluacat sijs/ sille ettei te tiedhe coska Honen Herra tuleua on/ echtona taicka poli öen/ eli cukoin laulais/ eli homenelda/
Niin walwokaat siis/ sillä ettei te tiedä koska huoneen Herra tulewa on/ ehtoona taikka puoli öin/ eli kukon laulaissa/ eli huomenelta/
13:36 Senpäle ettei hen eckiste tvle/ ia leudhe teite macamast.
Senpäälle ettei hän äkisti tule/ ja löydä teitä makaamasta.
13:37 Mutta mite mine sanon teille/ sen mine caikille sanon/ Waluacat.
Mutta mitä minä sanon teille/ sen minä kaikille sanon/ Walwokaat.

XIV. Lucu.

14:1 NIn oli cahden peiuen peräste Päsieinen/ ia makijaleiuen peiuet. Ja ne ylimeiset Papit ia Kiria'oppenuet etzit quinga he caualuxel hene' kijniotaisit/ ia tappaisit.
Niin oli kahden päiwän perästä Pääsiäinen/ ja makeanleiwän päiwät. Ja ne ylimmäiset papit ja kirjanoppineet etsit kuinka he kawaluksella hänen kiinniottaisit/ ja tappaisit.
14:2 Nin he sanoit/ Ei Juhla peiuen ette capina nousisi Canssasa.
Niin he sanoit/ Ei juhlapäiwän että kapina nousisi kansassa.
14:3 Ja quin hen oli Bethanias/ sen Spitalisen Simonin hoonesa ia atrioitzi/ nin tuli yxi waimo iolla oli yxi Clasi turmelematoind ia callist Nardusen woidhet/ Ja hen serki Clasin/ ia wodhatti henen päens päle.
Ja kuin hän oli Bethaniassa/ ja sen spitaalisen Simonin huoneessa ja aterioitsi/ niin tuli yksi waimo jolla oli yksi klasi turmelematointa ja kallista narduksen woidetta/ Ja hän särki klasin/ ja wuodatti hänen päänsä päälle.
14:4 Nin olit mutamat/ iotca närckestyit itzellens/ ia sanoit/ Mihinge teme woiten haaskaus?
Niin oli muutamat/ jotka närkästyit itsellensä/ ja sanoit/ Mihinkä tämä woiteen haaskaus?
14:5 Sille teme olis taittu mytä enämpeen quin colmen satan peningijn/ ia annetta waiuasten. Ja he napitzit hende wastan.
Sillä tämä olis taidettu myydä enempään kuin kolmeen sataan penninkiin/ ja annettaa waiwasten. Ja he napitsit häntä wastaan.
14:6 Nin IesuS sanoi/ Sallicat hende rauhas/ mixi te hende waiuat?
Niin Jesus sanoi/ Sallikaat hänen rauhassa/ miksi te häntä waiwaat?
14:7 Hyuen töen hen teki minun cochtaani/ Sille aina ouat teille waiuaset tykenen/ ia coska ikenens te tahdotta/ nin te taidhatta heille hyuetehde. Mutta em mine teille aina ole/
Hywän työn hän teki minun kohtaani/ Sillä aina owat teilllä waiwaiset tykönän/ ja koska ikänänsä te tahdotte/ niin te taidatte heille hywää tehdä. Mutta en minä teille aina ole/
14:8 Teme teki mite hen woi/ hen ennetti minun Rumin woitileman Hautamisexi.
Tämä teki mitä hän woi/ hän ennätti minun ruumiin woiteleman hautaamiseksi.
14:9 Totisesta sanon mine teille/ Cussa teme Euangelium sarnatan caikes mailmas/ nin mös teme quin hen nyt teki/ sarnattaman pite henen muistoxens.
Totisesti minä sanon teille/ Kussa tämä ewankeliumi saarnataan kaikessa maailmassa/ niin myös tämä kuin hän nyt teki/ saarnattaman pitää hänen muistoksensa.
14:10 Ja Judas Ischarioth yxi nijste cadhestoistakymenest poismeni ylimeisten Pappein tyge/ ette henen piti heille henen pettemen.
Ja Judas Ischariot yksi niistä kahdestatoista kymmenestä pois meni ylimmäisten pappein tykö/ että hänen piti heille hänen pettämän.
14:11 Coska he sen cwlit/ ihastuidh he ia lupasit henen penningite andaxens. Ja hen etzi quinga hen soueliasti henen petteis.
Koska he sen kuulit/ ihastuit he ja lupasit hänen penninkiä antaaksensa. Ja hän etsi kuinka hän soweliaasti hänen pettäisi.
14:12 Ja ensimeisne makianleiuen peiuen coska Päsieis Lammas wffrattijn/ sanoit henelle henen Opetuslapsens/ Cussa sine tahdot ette me meneme/ ia walmistam sinun södhexes Päsieis Lamban?
Ja ensimmäisenä makeanleiwän päiwänä koska pääsiäislammas uhrattiin/ sanoit hänelle hänen opetuslapsensa/ Kussa sinä tahdot että me menemme/ ja walmistamme sinun syödäksesi pääsiäislampaan?
14:13 Ja hen vloslehetti caxi henen Opetuslapsistans/ ia sanoi heille/ Menget Caupungin/ ia nin yxi Inhimine' teiden cohdapi candain wesi Crusi/ noudhattaca hende/
Ja hän ulos lähetti kaksi hänen opetuslapsistansa/ ja sanoi heille/ Menkäät kaupunkiin/ ja niin yksi ihminen teidän kohtaapi kantain wesikrusia/ noudattakaa häntä/
14:14 ia cuhunga hen sisellemenepi/ sanocat Peren Isenelle/ Mestari käski sinulle sanoa/ Cussa ombi wieraste' hone/ iossa mine Opetuslasten cansa Päsieis Lamban söön?
ja kuhunka hän sisälle meneepi/ sanokaat perheen isännälle/ Mestari käski sinulle sanoa/ Kussa ompi wierasten huone/ jossa minä opetuslasten kanssa pääsiäislampaan syön?
14:15 Ja hen osottapi teille yhden swren Salin/ leuitettyn ia walmistettun/ sielle walmistacat meiden eten.
Ja hän osoittaapi teille yhden suuren salin/ lewitetyn ja walmistetun/ siellä walmistakaat meidän eteen.
14:16 Ja henen Opetuslapsens ulosmenit/ ia tulit Caupungin/ Ja leusit ninquin hen oli sanonut heille. Ja walmistit Päsieis Lamban.
Ja hänen opetuslapsensa ulos menit/ ja tulit kaupunkiin/ Ja löysit niinkuin hän oli sanonut heille. Ja walmistit pääsiäislampaan.
14:17 Nin quin ioo Echto oli/ tuli hen Cahdhentoistakymenen cansa.
Niin kuin jo ehtoo oli/ tuli hän kahdentoista kymmenen kanssa.
14:18 Ja quin he istuit peudhen tyken ia söit/ sanoi IesuS/ Totisesta mine sanon teille/ Yxi teiste ioca söpi minun cansani/ ombi minun petteue.
Ja kuin he istuit pöydän tykönä ja söit/ sanoi Jesus/ Totisesti minä sanon teille/ Yksi teistä syöpi minun kanssani/ ompi minun pettäwä.
14:19 Ja he tulit murehisans/ ia rupeisit henelle itzecuki sanoman/ Ollengo mine? Ja toinen/ Ollengo mine?
Ja he tulit murheisiinsa/ ja rupesit hänelle itsekukin sanoman/ Ollenko minä? Ja toinen/ Ollenko minä?
14:20 Nin hen wastasi ia sanoi heille/ Yxi Cahdestatoistakymenest ioca minun cansani Fatijn rupeile.
Niin hän wastasi ja sanoi heille/ Yksi kahdestatoista kymmenestä joka minun kanssani watiin rupeilee.
14:21 Inhimisen Poica tosin mene ninquin heneste on kirioitettu/ Mutta we sen Inhimisen ionga cautta Inhimisen Poica peteteen/ Se olis sen Inhimisen paranbi/ ios ei hen olisi syndynyt.
Ihmisen Poika tosin menee niinkuin hänestä on kirjoitettu/ Mutta woi sen ihmisen jonka kautta Ihmisen Poika petetään/ Se olisi sen ihmisen parempi/ jos ei hän olisi syntynyt.
14:22 Ja heiden atrioidhesans otti IesuS Leiuen/ kijtti ia murssi/ ia annoi heille/ ia sanoi/ Ottacat/ söket/ Teme on minu' Rumin.
Ja heidän aterioidessanssa otti Jesus leiwän/ kiitti ja mursi/ ja antoi heille/ ja sanoi/ Ottakaat/ syökäät/ Tämä on minun ruumiini.
14:23 Ja otti Calkin kijtti/ ia annoi heille. Ja he iooit caiki heneste.
Ja otti kalkin kiitti/ ja antoi heille. Ja he joit kaikki hänestä.
14:24 Ja hen sanoi heille/ Teme on minun weren/ sen vden Testamentin/ ioca monen edhest vloswodhatetan.
ja hän sanoi heille/ Tämä on minun wereni/ sen uuden testamentin/ joka monen edestä uloswuodatetaan.
14:25 Totisesta mine sanon teille/ Em mine sillen ioo Winapuun hedhelmest sihen peiuen asti/ coska mine sen wden ioon JUMALAN Waldakunnas.
Totisesti minä sanon teille/ En minä silleen juo wiinapuun hedelmästä siihen päiwään asti/ koska minä sen uuden juon JUMALAN waltakunnassa.
14:26 Ja quin he Kijtoswirdhen olit sanonuet/ vlosmenit he Ölio mäen päle.
Ja kuin he kiitoswirren olit sanoneet/ ulos menit he Öljymäen päälle.
14:27 Ja IesuS sanoi heille/ Caiki te pahannet minun techteni tene öenä. Ninquin kiriotettu ombi/ Minun pite lömen Paimene'/ ia La'bat pite haioma'.
Ja Jesus sanoi heille/ Kaikki he pahennat minun tähteni tänä yönä. Niinkuin kirjoitettu ompi/ Minun pitää lyömän paimenen/ ja lampaat pitää hajoaman.
14:28 Mutta sijtte quin mine ylesnousen/ nin mine teidhe' edhellen kieun Galilean.
Mutta sitten kuin minä ylösnousen/ niin minä teidän edellän käyn Galileaan.
14:29 Nin Petari sanoi henelle/ Ja ios wiele caiki pahenisit/ quitenga' em mine pahene.
Niin Petari sanoi hänelle/ Ja jos wielä kaikki pahenisit/ Kuitenkin en minä pahene.
14:30 Ja IesuS sanoi henelle/ Totisesta mine sano' sinulle Ette tenepene/ ennenquin tene öene Cuckoi cahdiste laula/ sine colmaisti minun kiellet.
Ja Jesus sanoi hänelle/ Totisesti minä sanon sinulle että tänä päiwänä/ ennenkuin tänä yönä kukko kahdesti laulaa/ sinä kolmesti minun kiellät.
14:31 Mutta hen wiele wekeuemest sanoi Eipe semmengen ios minun pideis coleman sinun cansas/ em mine sinua kielleisi. Samallamodholla mös caiki sanoit.
Mutta hän wielä wäkewämmästi sanoi Eipä semmenkään jos minun pitäisi kuoleman sinun kanssasi/ en minä sinua kieltäisi. Samalla muodolla myös kaikki sanoit.
14:32 Ja he tulit sijhen Sijan ionga Nimi oli Gethsemani. Ja hen sanoi Opetuslapsillens/ Istucat tesse nincauuan quin mine menen toonna rucoleman.
Ja he tulit siihen sijaan jonka nimi oli Gethsemane. Ja hän sanoi opetuslapsillensa/ Istukaat tässä niinkauan kuin minä menen tuonne rukoilemaan.
14:33 Ja hen otti Petarin ia Johannese' ia Jacobuse' ca'sans/ ia rupesi wapitzemaa' ia cauhistuma' ia sanoi heille/
Ja hän otti Petarin ja Johanneksen ja Jakobuksen kanssansa/ ja rupesi wapisemaan ja kauhistumaan ja sanoi heille/
14:34 Minun sielu' o'bi murehisans colema' asti/ Olca tesse ia waluacat.
Minun sielun ompi murheissansa kuolemaan asti/ Olkaa tässä ja walwokaat.
14:35 Ja hen wehe edheme keui/ la'gesi maan päle ia rucoili/ ette ios se mahdoline' olis/ se aica henelde paitzi keuis
Ja hän wähän edemmä käwi/ lankesi maahan ja rukoili/ että jos se mahdollinen olisi/ se aika häneltä paitsi käwisi.
14:36 ia sanoi/ Abba minu' Isen/ caiki ouat sinu' woimaliset/ poisota minulda teme Calki. Mutta ei quitengan ninquin mine tadhon/ waan ninquin sine.
ja sanoi/ Abba minun Isäni/ kaikki owat sinun woimalliset/ pois ota minulta tämä kalkki. Mutta ei kuitenkaan niinkuin minä tahdon/ waan niinkuin sinä.
14:37 Ja hen tuli ia leusi heiden macamast/ ia sanoi Petarille/ Simon macakos? Etkös maltanut ychte hetke walua?
Ja hän tuli ja löysi heidän makaamasta/ ja sanoi Petarille/ Simon makaatkos? Etkös malttanut yhtä hetkeä walwoa?
14:38 Waluocat/ ia rucolcat/ ettei te tulisi kiusauxeen. Hengi tosin walmis on/ Mutta Liha o'bi heicko.
Walwokaat/ ja rukoilkaat/ ettei te tulisi kiusaukseen. Henki tosin walmis on/ Mutta liha ompi heikko.
14:39 Nin hen taas poismeni/ ia rucoli/ ia sanoi saman puhen.
Niin hän taas pois meni/ ja rukoili/ ja sanoi saman puheen.
14:40 Ja palaitesans leusi hen taas heiden macamast/ Sille ette heiden silmense olit wneliset/ Ja eiuet tienneet mite heiden piti hende wastaman.
Ja palatessansa löysi hän taas heidän makaamasta/ Sillä että heidän silmänsä olit uneliaiset/ Ja eiwät tienneen mitä heidän piti häntä wastaaman.
14:41 Ja hen tuli colmanen kerdhan ia sanoi heille/ Ah/ nytkö maata tahdotta/ ia leueite? Jo kylle on. Se Hetki on tullut/ catzo Inhimisen Poica ylenannetan syndisten käsijn/
Ja hän tuli kolmannen kerran ja sanoi heille/ Ah/ nytkö maata tahdotte/ ja lewätä? Jo kyllä on. Se hetki on tullut/ katso Ihmisen Poika ylenannetaan syntisten käsiin/
14:42 Noskat ia mengeme. Catzo/ ioca minun pette/ se lehestypi.
Nouskaat ja menkäämme. Katso/ joka minun pettää se lähestyypi.
14:43 Ja cochta wiele henen puhuesans edhesastui Judas/ ioca oli yxi Cahdesttoistakymenest/ ia henen cansans palio weki Mieckain ia Seiweste' ca'sa nijlde ylimeisilde Papeilda ia Kirianoppenuilda ia Wanhimilda.
Ja kohta wielä hänen puhuessansa edesastui Judas/ joka oli yksi kahdestatoista kymmenestä/ ja hänen kanssansa paljon wäkeä miekan ja seiwästen kanssa niiltä ylimmäisiltä papeilta ja kirjanoppineilta ja wanhimmilta.
14:44 Nin oli se ioca henen petti/ andanut heille ychteitzen merckin sanoden/ Kenenge mine swta anna'/ se ombi se/ kijniottaca hende/ ia wisusta poiswiekä.
Niin oli se joka hänen petti/ antanut heille yhteisen merkin sanoen/ Kenenkä minä suuta annan/ se ompi se/ kiinni ottakaa häntä/ ja wisusti pois wiekää.
14:45 Ja quin hen tuli/ astui hen ekiste henen tygens ia sanoi henelle/ Rabbi/ Rabbi/ Ja annoi henelle swta.
Ja kuin hän tuli/ astui hän äkisti hänen tykönsä ja sanoi hänelle/ Rabbi/ Rabbi/ Ja antoi hänelle suuta.
14:46 Mutta ne paiskasit kädhens henen pälens/ ia kijniotit henen.
Mutta ne paiskasit kätensä hänen päällensä/ ja kiinni otit hänen.
14:47 Nin yxi nijste iotca tykene seisoit vlosweti Mieckans/ ia löi sen ylimeisen Papin paluelia/ ia poishackasi henen coruans.
Niin yksi niistä jotka tykönä seisoit ulos weti miekkansa/ ja löi sen ylimmäisen papin palwelijaa/ ja poishakkasi hänen korwansa.
14:48 Ja wastate' IesuS sanoi heille/ Te olette vloslechtenet ninquin Röuerin tyge Mieckain ia Seiuesten cansa minua kijniottaman.
Ja wastaten Jesus sanoi heille/ Te olette ulos lähteneet niinkuin ryöwärin tykö miekkain ja seiwästen kanssa minua kiinni ottamaan.
14:49 Mine olen iocapeiue teiden tykenen ollut/ ia opettanut Templis/ ia ette te minua kiniottanuet. Mutta nemet tapachtuuat/ ette Ramattu pite teutetemen.
Minä olen jokapäiwä teidän tykönän ollut/ ja opettanut templissä/ ja ette te minua kiinni ottaneet. Mutta nämät tapahtuwat/ että Raamattu pitää täytettämän.
14:50 Nin caiki Opetuslapset ylenannoit henen ia pakenit.
Niin kaikki opetuslapset ylenannoit hänen ja pakenit.
14:51 Ja oli yxi Noricainen se seurasi hende/ Lijnaisel waatteel palian rumin päle pughetettu.
Ja oli yksi nuorukainen se seurasi häntä/ Liinaisilla waatteilla paljaan ruumiin päälle puetettu.
14:52 Ja noret miehet henen kijniotit/ Mutta hen iätti Lijna waatten ia alasti pakeni heilde.
Ja nuoret miehet hänen kiinni otit/ Mutta hän jätti liinawaateen ja alasti pakeni heiltä.
14:53 Ja he poisweit IesuSEN sen ylimeisen Papin tyge/ cuhunga caiki ylimeiset Papit ia Wanhimat ia Kiria'oppenuet olit cokonduneet.
Ja he pois weit Jesuksen sen ylimmäisen papin tykö/ kuhunka kaikki ylimmäiset papit ja wanhimman ja kirjanoppineet olit kokoontuneet.
14:54 Mutta Petari noudhatti hende taambana/ sihenasti quin hen tuli sen ylimeisen Papin Salin porstoan/ Ja hen ynne istui sielle palueliain seas/ ia lemmitteli Tulen tykene.
Mutta Petari noudatti häntä taampana/ siihen asti kuin hän tuli sen ylimmäisen papin salin porstuaan/ Ja hän ynnä istui siellä palwelijain seassa/ ja lämmitteli tulen tykönä.
14:55 Mutta ne ylimeiset Papit/ ia caiki Radhi etzi todhistusta IesuSTA wastan/ senpäle/ ette he saattaisit henen colemahan/
Mutta ne ylimmäiset papit/ ja kaikki raati etsi todistusta Jesusta wastaan/ senpäälle/ että he saattaisit hänen kuolemahan/
14:56 ia ei leuneet/ Sille ette moni sanoit Wären todhistuxen hende wastan. Mutta heiden todhistuxens ei olluet soueliat.
ja ei löytäneet/ Sillä että moni sanoit wäärän todistuksen häntä wastaan. Mutta heidän todistuksensa ei olleet soweliaat.
14:57 Ja mutamat ylesnousit/ ia ca'noit wären todhistuxen henen wastans sanoden/
Ja muutamat ylös nousit/ ja kannoit wäärän todistuksen hänen wastaansa sanoen/
14:58 Me olema cwluet henen sanouan/ Mine tahdon temen Templin/ ioca käsille ombi techty/ sercke/ ia colmena peiuen toisen ylesrakenda/ ioca ei ole käsille techty.
Me olemme kuulleet hänen sanowan/ Minä tahdon tämän templin/ joka käsillä ompi tehty/ särkeä/ ja kolmena päiwän toisen ylösrakentaa/ joka ei ole käsillä tehty.
14:59 Ja ei wiele nijngä ollet heiden todhistuxens soueliat.
Ja ei wielä niinkään olleet heidän todistuksen soweliaat.
14:60 Ja se ylimeinen Pappi nousi keskelle/ ia kysyi Iesuselle/ sanoden/ Etkös wasta miteken nijhin quin nemet sinun wastas todhistauat?
Ja se ylimmäinen pappi nousi keskelle/ ja kysyi Jesukselta/ sanoen/ Etkös wastaa mitäkään niihin kuin nämät sinun wastaasi todistawat?
14:61 Mutta hen oli waijt/ eike miteken wastanut. Taas se ylimeinen Pappi kysyi ia sanoi henelle/ Oleco sine se CHRISTUS sen hyuestisiugnatun Poica?
Mutta hän oli waiti/ eikä mitäkään wastannut. Taas se ylimmäinen pappi kysyi ja sanoi hänelle/ Oletko sinä se KRISTUS sen hywästi siunatun Poika?
14:62 Nin sanoi IesuS/ Mine olen/ ia teiden pite näkeme' Inhimisen Poia' istuua' auwn oikealla polela/ ia tuleua' Taiuahan piluisse.
Niin sanoi Jesus/ Minä olen/ ja teidän pitää näkeman Ihmisen Pojan istuwan awun oikealla puolella/ ja tulewan taiwaan pilwissä.
14:63 Nin se ylimeinen Pappi rickireueisi waattens ia sanoi/ Mite me sillen todhistoxia taruitzem?
Niin se ylimmäinen pappi rikkirewäisi waatteensa ja sanoi/ Mitä me silleen todistuksia tarwitsemme?
14:64 Te oletta cuulluet JUMALAN pilcan. Mite te luletta? Nin he caiki domitzit henen wicapexi colemahan.
Te olette kuulleet JUMALAN pilkan. Mitä te luulette? Niin he kaikki tuomitsit hänen wikapääksi kuolemahan.
14:65 Ja nin mwtamat rupesit sylkemen henen pälens/ ia peittemen henen caswoitans/ ia rusicoitzeman hende ia sanoman henelle/ Arua/ Ja palueliat annoit henelle coruapwstit.
Ja ne muutamat rupesit sylkemään hänen päällensä/ ja peittämään hänen kaswojansa/ ja rusikoitsemaan häntä ja sanoman hänelle/ Arwaa/ Ja palwelijat annoit hänelle korwapuustit.
14:66 Ja Petari oli alhalla Salis/ Nin tuli yxi ylimeisen Papin picoista/
Ja Petari oli alhaalla. Salissa/ Niin tuli yksi ylimmäisen papin piioista/
14:67 ia coska hen näki Petarin itzens le'mittelue'/ catzachti se henen pälens ia sanoi/ Ja sineki olit IesuSEN Nazarenusen cansa?
ja koska hän näki Petarin itsensä lämmittelewän/ katsahti se hänen päällensä ja sanoi/ Ja sinäkin olit Jesuksen Nazarenuksen kanssa?
14:68 Mutta hen kielsi sanoden/ Em mine tunne hende/ Enge mös tiedhe mitkes sanot. Ja hen vlosmeni porstoan/ ia Cuckoi lauloi.
Mutta hän kielsi sanoen/ En minä tunne häntä/ Enkä myös tiedä mitkäs sanot. Ja hän ulosmeni porstuaan/ ja kukko lauloi.
14:69 Ja se pika/ coska hen näki henen/ rupesi hen taas sanoman nijlle/ iotca tykene seisoit/ Teme heiste on.
Ja se piika/ koska hän näki hänen/ rupesi hän taas sanomaan niille/ jotka tykönä seisoit/ Tämä heistä on.
14:70 Mutta hen taas kielsi. Ja hetken perest iellens/ iotca lesse seisoit/ sanoit Petarille/ Totisesta sine heiste olet/ Sille ette sine olet Galileus/ ia sinun puhes mös nin cwlu.
Mutta hän taas kielsi. Ja hetken perästä jällens/ jotka läsnä seisoit/ sanoit Petarille/ Totisesti sinä heistä olet/ Sille että sinä olet Galileus/ ja sinun puheesi myös niin kuuluu.
M14:71 Mutta nin rupeis hen itzens sadhatteleman/ ia sanoman/ Em mine tunne site mieste iosta te puhutta. Ja Cuckoi toisen hauan lauloi.
Mutta niin rupesi hän itsensä sadattelemaan/ ja sanoman/ En minä tunne sitä miestä josta te puhutte. Ja kukko toisen haawan lauloi.
14:72 Nin muisti Petari sen Sanan/ ionga IesuS henelle oli sanonut/ Ennenquin Cuckoi laulapi cahdiste/ pite sinun kieldemen minun colmaiste. Ja hen rupeis idkemen.
Niin muisti Petari sen sanan/ jonka Jesus hänelle oli sanonut/ Ennenkuin kukko laulaapi kahdesti/ pitää sinun kieltämän minun kolmesti. Ja hän rupesi itkemään.

XV. Lucu.

15:1 IA cochta Homeneltain pidhit ne ylimeiset Papit neuuo/ ninen vanhimbaiden/ ia Kirianoppenutten cansa/ Ja mös caiken Radhin cansa/ Ja sidhottuna IesuSEN poisweit/ ia yle'annoit Pilatuselle.
Ja kohta huomeneltain pidit ne ylimmäiset papit neuwoa/ niiden wanhimpaiden/ ja kirjanoppineittein kanssa/ ja myös kaiken raadin kanssa/ Ja sidottuna Jesuksen poisweit/ ja ylenannoit Pilatukselle.
15:2 Ja Pilatus kysyi henelle/ Oleco sine Judasten Kuningas? Nin hen wastasi ia sanoi henelle/ Sinäpe sen sanot.
Ja Pilatus kysyi häneltä/ Oletko sinä judasten kuningas? Niin hän wastasi ja sanoi hänelle/ Sinäpä sen sanoit.
15:3 Ja ne ylimeiset Papit cannoit hartasti henen pälens.
Ja ne ylimmäiset papit kannoit hartaasti hänen päällensä.
15:4 Nin Pilatus kysyi taas henelle ia sanoi/ Etkös miteken wasta? Catzo quin palio he sinu' päles candauat?
Niin Pilatus kysyi taas häneltä ja sanoi/ Etkös mitäkään wastaa? Katso kuin paljon he sinun päällesi kantawat?
15:5 Mutta ei Iesus sijtte ensingen wastanut/ nin ette Pilatus ihmetteli.
Mutta ei Jesus sitten ensinkään wastannut/ niin että Pilatus ihmetteli.
15:6 Mutta Päsieis iuhlana he' pästi heille yhden Fa'gin kete he anoit.
Mutta Pääsiäisjuhlana hän päästi heille yhden wangin ketä he anoit.
15:7 Nin oli yxi ioca cutzuttin Barrabas/ ioca ninen Capina' nostaite' cansa sidottu oli/ Ja capinan cautta murha' tehenyt oli.
Niin oli yksi joka kutsuttiin Barrabas/ joka niiden kapinan nostajain kanssa sidottu oli/ Ja kapinan kautta murhan tehnyt oli.
15:8 Ja nin Canssa ylesmeni/ rupeisit rucoleman/ ette hen tekis ninquin hen aina tottunut oli heiden tekemen.
Ja niin kansa ylös meni/ rupesit rukoileman/ että hän tekin niinkuin hän aina tottunut oli heidän tekemän.
15:9 Nin Pilatus wastasi heite sanoden/ Tadhottako ette mine pästen teille sen Judasten Kuningan?
Niin Pilatus wastasi heitä sanoen/ Tahdotteko että minä päästän teille sen judasten kuninkaan?
15:10 Sille hen tiesi/ ette ne ylimeiset Papit olit henen ylenandanuet catehuden tedhen.
Sillä hän tiesi/ että ne ylimmäiset papit olit hänen ylenantaneet kateuden tähden.
15:11 Mutta ne ylimeiset Papit Canssan yllytit/ ette hen heille paramin pästeis Barrabam.
Mutta ne ylimmäiset papit kansan yllytit/ että hän heille paremmin päästäisi Barrabaan.
15:12 Nin Pilatus taas wastasi ia sanoi heille/ Mite sijs te tadhotta ette minun pite henelle tekemen/ ionga te cutzutta Judaste' Kuningaxi? Nin he taas hwdhit/ Ristinnaulitze hende.
Niin Pilatus taas wastasi ja sanoi heille/ Mitä siis te tahdotte että minun pitää hänelle tekemän/ jonka te kutsutte judasten kuninkaaksi? Niin he taas huusit/ Ristiinnaulitse häntä.
15:13 Nin sanoi Pilatus heille/ Miteste hen paha tehnyt ombi?
Niin sanoi Pilatus heille/ Mitä hän pahaa tehnyt ompi?
15:14 Mutta he wiele cowemin hwdhit/ Ristinnaulitze hende.
Mutta he wielä kowemmin huusit/ Ristiinnaulitse häntä.
15:15 Mutta Pilatus tachtoi Canssan mielen nouta/ ia laski Barraban. Ja ylenannoi IesuSEN Roskitta ia Ristinnaulitta.
Mutta Pilatus tahtoi kansan mielen noutaa/ ja laski Barrabaan. Ja ylen antoi Jesuksen ruoskittaa ja ristiinnaulittaa.
15:16 Nin Houit poisweit henen siselle Radhinhoneseen/ ia cokon cutzuit caiken iouckon/
Niin howit pois weit hänen sisälle raatihuoneeseen/ ja kokoon kutsuit kaiken joukon/
15:17 Ja he pughetit henen purpuran waattehin/ ia he wänsit Orientappuroisen Crunon/ panit henen pähens/
Ja he puetit hänen purppurawaatteihin/ ja he wäänsit orjantappuraisen kruunun/ panit hänen päähänsä/
15:18 ia rupeisit hende teruettemen/ Terue Judasten Kuningas.
ja rupesit häntä terwehtämään/ Terwe judasten kuningas.
15:19 Ja he löit henen päens Rogholla/ ia sylijt henen pälens/ laskit poluillens ia cumarsit hende.
Ja he löit hänen päänsä ruokolla/ ja syljit hänen päällensä/ laskit polwillensa ja kumarsit häntä.
15:20 Ja quin he olit henen pilcanuet/ rijsuit he henelde sen purpuran waatten/ ia pughetit henen omin waattehins/ Ja vlosweit henen Ristinnaulitta.
Ja kuin he olit hänen pilkanneet/ riisuit he häneltä sen purppurawaatteen/ ja puetit hänen omiin waatteihinsa/ Ja ulosweit hänen ristiinnaulittaa.
15:21 Ja nin he waadhit yhden/ ioca ohitzekeui nimelde Simon Kyrenesta/ quin tuli pellolda (Alexandrin ia Ruffin Ise) candaman henen Ristiens.
Ja niin he waadit yhden/ joka ohitse käwi nimeltä Simon Kyrenestä/ kuin tuli pellolta (Alexandrin ja Ruffin isä) kantamaan hänen ristiänsä.
15:22 Ja he weit henen sihen Sijan/ quin cutzuttan Golgata/ se on tulkittu/ Päcalloin paicka.
Ja he weit hänen siihen sijaan/ kuin kutsutaan Golgata/ se on tulkittu/ Pääkallon paikka.
15:23 Ja he annoit henelle ioodha Myrrhatun winan. Waan ei hen ottanut.
Ja he annoit hänelle juoda Mirrhatun wiinan. Waan ei hän ottanut.
15:24 Ja coska he olit henen Ristin naulinuet/ iaghoit he henen waatteins/ heitedhen arpa ninen päle/ mite cunghi piti saaman.
Ja koska he olit hänen ristiinnaulinneet/ jaoit he hänen waatteensa/ heittäen arpaa niiden päälle/ mitä kunkin piti saaman.
15:25 Ja se oli colmas hetki coska he Ristinnaulitzit henen.
Ja se oli kolmas hetki koska he ristiinnaulitsit hänen.
15:26 Ja oli henen päens päle kirioitettu mike henen syyns oli/ nimittein/ Judasten Kuningas.
Ja oli hänen päänsä päälle kirjoitettu mikä hänen syynsä oli/ nimittäin/ judasten kuningas.
15:27 Ja he ristinnaulitzit caxi Röuerite hene' cansans/ yxi oikealle ia toinen wasemella polelle.
Ja he ristiinnaulitsit kaksi ryöwäriä hänen kanssansa/ yksi oikealle ja toinen wasemmalle puolelle.
15:28 Ja nin teutettin se kirioitus ioca sanopi/ Hen ombi Pahointekiedhen cansa luettu.
Ja niin täytettiin se kirjoitus joka sanoopi/ Hän ompi pahointekijäiden kanssa luettu.
15:29 Ja ne iotca sijte ohitzekeuit/ pilcasit hende ia wändelit pätens sanoden/ Pfui sinuas/ quinga hyuesti sine Templin mahanricot/ ia sen colmena peiuen ylesrakennat/
Ja ne jotka siitä ohitsekäwit/ pilkkasit häntä ja wääntelit päätänsä sanoen/ Woi sinuas/ kuinka hywästi sinä templin maahanrikot/ ja sen kolmena päiwän ylösrakennat/
15:30 Wapadha nyt itzes/ ia alasastu Ristild.
Wapahda nyt itses/ ja alasastu ristiltä.
15:31 Samalamoto mös ne ylimeiset Papit pilcasit hende keskenens Kirianoppenutten cansa/ ia sanoit/ Muita hen autti/ mutta ei hen woi itzens autta.
Samalla muotoa myös ne ylimmäiset papit pilkkasit häntä keskenänsä kirjanoppineitten kanssa/ ja sanoit/ Muita hän autti/ mutta ei hän woi itseensä auttaa.
15:32 Jos hen ombi Christus/ ia Kuningas Israelis/ nin alasastucan nyt Rististe/ ette me näkisim/ ia vskoisim. Ja ne iotca henen cansans Ristinnaulitut olit pilcasit mös hende.
Jos hän ompi Kristus/ ja kuningas Israelissa/ niin alas astukaan nyt rististä/ että me näkisimme/ ja uskoisimme. ja ne jotka hänen kanssansa ristiinnaulitut olit pilkkasit myös häntä.
15:33 Ja quin Cudes Hetki tapachtui/ tuli Pimeys caiken maan päle haman Yhdexenden Hetken asti.
Ja kuin kuudes hetki tapahtui/ tuli pimeys kaiken maan päälle hamaan yhdeksänteen hetkeen asti.
15:34 Nin yhdexenel hetkel hwsi IesuS swrella änelle sanoden/ ELI/ ELI lama asabthani/ se on tulkittu/ Minun JUMALAN/ Minun JUMALAN/ Mixis minun ylenannoit?
Niin yhdeksännellä hetkellä huusi Jesus suurella äänellä sanoen/ ELI/ ELI lama sabaktani/ se on tulkittu/ Minun JUMALANI/ Minun JUMALANI/ Miksi minun ylenannoit?
15:35 Ja mwtamat iotca tykene seisoit/ quin he sen cwlit/ sanoit he/ Catzo hen cutzupi Eliast.
Niin muutamat jotka tykönä seisoit/ kuin he sen kuulit/ sanoit he/ Katso hän kutsuupi Eliasta.
15:36 Nin yxi iooxi ia teutti Sienen Eticalla/ ia pani sen Roghon pähen/ taritzi henen iooma sanoden/ Sallicat/ catzokam ios Elias tule hende poispaneman.
Niin yksi juoksi ja täytti sienen etikalla/ ja pani sen ruokon päähän/ taritsi hänen juomaan sanoen/ Sallikaat/ Katsokaamme jos Elias tulee häntä pois paneman.
15:37 Mutta IesuS hwti swrella änelle/ ia ylesa'noi Henge's
Mutta Jesus huusi suurella äänellä/ ja ylösantoi henkensä.
15:38 Ja Templin purie halkeisi cachtia/ ylhelde hamaha' alhalle.
Ja templin purje halkesi kahtia/ ylhäältä hamaan alhaalle.
15:39 Coska nyt Pämies/ ioca sijne hene' Cohdalla's seisoi/ näki ette hen semmotoisella hwdholla/ Hengens annoi/ sanoi hen/ Totisesta teme Inhiminen oli JUMALAN Poica.
Koska nyt päämies/ joka siinä hänen kohdallansa seisoi/ näki että hän semmoisella huudolla/ Henkensä antoi/ sanoi hän/ Totisesti tämä ihminen oli JUMALAN Poika.
15:40 Ja olit mös Waimot sielle taamba catzelit/ ioinenga seas oli Maria Magdalena ia Maria sen wehen Jacobin ia Josesin eiti ia Salome/
Ja olit myös waimot siellä taempana katselit/ joidenka seassa oli Maria Magdaleena ja Maria sen wähän Jakobin ja Josesin äiti ja Salome/
15:41 iotca mös/ coska hen oli Galileas/ hende seuraneet ia paluelluet olit/ ia monda mwta iotca ynne ylesmennyet olit henen cansans Hierosoliman.
jotka myös/ koska hän oli Galileassa/ häntä seuranneet ja palwelleet olit/ ja monta muuta jotka ynnä ylös mennyt olit hänen kanssansa Jerusalemiin.
15:42 Ja Echtona sill ette Walmistus peiue oli/ ioca ombi se Esisabbathi/
Ja ehtoona sillä että walmistuspäiwä oli/ joka ompi esisabbathi/
15:43 tuli Joseph Arimathiast/ Yxi cunnialinen Radhin mies/ ioca mös odhotti JUMALAN Waldacu'da. Hen rohkeisi/ ia sisellemeni Pilatusen tyge/ ia anoi henelde Iesusen Rumista.
tuli Joseph Arimatiasta/ Yksi kunniallinen raadin mies/ joka myös odotti JUMALAN waltakuntaa. Hän rohkaisi/ ja sisälle meni Pilatuksen tykö/ ja anoi häneltä Jesuksen ruumista.
15:44 Nin Pilatus imehteli ette hen io coollut oli/ ia cutzui tygens Pämiehen ia kysyi henelde/ Jos hen io Amu coollut oli/
Niin Pilatus ihmetteli että hän jo kuollut oli/ ja kutsui tykönsä päämiehen ja kysyi häneltä/ Jos hän jo aamulla kuollut oli/
15:45 Ja quin hen ymmersi asian Pämiehelde/ Annoi hen Josephille Rwmijn.
Ja kuin hän ymmärsi asian päämieheltä/ Antoi hän Josephille ruumiin.
15:46 Ja hen osti Linawaatten/ ia poisotti henen/ ia käri Linawaattehin Ja pani hene' Hautan quin oli hacattu Callion ia wieritti kiuen Haudhan ouelle.
Ja hän osti liinawaatteen/ ja pois otti hänen/ ja kääri liinawaatteihin. Ja pani hänen hautaan kuin oli hakattu kallioon ja wieritti kiwen haudan owelle.
15:47 Mutta Maria Magdalena ia Maria Jose catzelit cuhunga hen pandijn.
Mutta Maria Magdaleena ja Maria Jose katselit kuhunka hän pantiin.

XVI. Lucu.

16:1 Ja coska Sabbathi edesioutunut oli/ ostit Maria Magdalena ia Maria Jacobi ia Salome Hyuenhaiulisi Yrtie ette he tulisit ia woitelisit hene'.
Ja koska Sabbathi edes joutunut oli/ ostin Maria Magdaleena ja Maria Jakob ja Salome hywänhajuisia yrttejä että he tulisit ja woitelisit hänen.
16:2 Ja he tulit Haudhalle ensimeisne Sabbathin peiue' sange' waraha'/ coska Auringo coitti/
Ja he tulit haudalle ensimmäisenä Sabbathin päiwän sangen warhain/ koska aurinko koitti/
16:3 ia he puhuit keskene's/ Cuca meille kiue' wieritte hauda' ouelda?
ja he puhuit keskenänsä/ Kuka meille kiwen wierittää haudan owelta?
16:4 Ja quin he catzoit/ neit he Kiuen poiswieritettyn/ sille hen oli sange' swri.
Ja kuin he katsoit/ näit he kiwen pois wieritetyn/ sillä hän oli sangen suuri.
16:5 Ja quin he olit Hauda' siselleme'net/ nin he neit yde' Noricaise' istuua' oikealla pole'/ ioca oli waatteittu pitkil walkeil waatteil/ Ja he he'mestuit.
Ja kuin he olit haudan sisälle menneet/ niin he näit yhden nuorukaisen istuwan oikealla puolen/ joka oli waatetettu pitkillä walkeilla waatteilla/ Ja he hämmästyit.
16:6 Mutta hen sanoi heille Elkette He'mestykö/ te etzitta Iesust Nazarenusta/ ioca oli Ristinnaulittu/ hen ylesnousi/ ei ole hen tälle/ Catzos/ sija cunga he henen panit.
Mutta hän sanoi heille. Älkäätte hämmästykö/ te etsitte Jesusta Nazarenusta/ joka oli ristiinnaulittu/ hän ylös nousi/ ei hän ole täällä/ Katsos/ sijaa kuhunka he hänen panit.
16:7 Mutta me'get ia sanocatta henen Opetuslapsillens/ ia petarille/ ette hen teiden edellenkieupi Gallieaa'/ sielle te hene' näette/ ninquin he' sanoi teille.
Mutta menkäät ja sanokaatte hänen opetuslapsillensa/ ja Petarille/ että hän teidän edellä käypi Galileaan/ siellä te hänen näette/ niinkuin hän sanoi teille.
16:8 Ja he nopiasta wlosmenit/ ia pakenit Haudhalda/ Sille ette wapistus ia hämmestus oli heiden Ylitze's tullut/ Eike he mös kellekä miten sanonuet/ Sille ette he pelkesit.
Ja he nopeasti ulos menit/ ja pakenit haudalta/ Sillä että wawistus ja hämmästys oli heidän ylitsensä tullut/ Eikä he myös kellekään mitään sanoneet/ Sillä he pelkäsit.
16:9 Mutta quin Iesus Ylesnosnut oli warahin ensimeis Sabbathin peiuene/ ilmestyi hen ensin Maria Magdalenale/ iosta hen Setzemen Perckelet wlosaijanut oli.
Mutta kuin Jesus ylösnoussut oli warhain ensimmäisenä Sabbathin päiwänä/ ilmestyi hän ensin Maria Magdalenalle/ josta hän seitsemän perkelettä ulos ajanut oli.
16:10 Ja se meni matka's ia ilmoitti nijlle iotca olit tottunuet henen cansans oleman/ iotca murehisans ia idkeueisse olit.
Ja se meni matkaansa ja ilmoitti niille jotka olit tottuneet hänen kanssansa olemaan/ jotka murheessansa ja itkewäisenä olit.
16:11 Ja quin ne samat cwlit ette he' eleuene oli/ ia hen nechty oli henelde/ eiuet he wskoneet.
Ja kuin ne samat kuulit että hän eläwänä oli/ ja hän nähty oli häneltä/ eiwät he uskoneet.
16:12 Sijtte/ cosca Caxi heiste waelsit/ ilmestij hen heille toisenmoissa coska he maalle menit.
Sitten/ koska kaksi heistä waelsit/ ilmestyi hän heille toisen moisessa koska he maalle menit.
16:13 Ja ne samat menit ia iulgistit nille muylle Eike he mös nijteken wstonuat.
Ja ne samat menit ja julkistit niille muille. Eikä he myös niitäkään uskoneet.
16:14 Wimein/ cosca ne Yxitoistakymende atrioitzit nin hen ilmestyi/ ia soimasi heijen epevskonsa/ ia heiden Sydeme's cangiutta/ ettei he vskconuet nijte iotca henen nähnyet olit/ Ylesnosnuexi.
Wiimein/ koska ne yksitoista kymmentä aterioitsit niin hän ilmestyi/ ja soimasi heidän epäuskonsa/ ja heidän sydämensä kankeutta/ ettei he uskoneet niitä jotka hänen nähneet olit/ ylosnousseeksi.
16:15 Ja sanoi heille/ Menget caicke' mailman/ ia sarnatka Euangeleumi caikille lodhuille/
Ja sanoi heille/ Menkäät kaikkeen maailmaan/ ja saarnatkaa ewankelium kaikille luoduille/
16:16 ioca wskopi ia tule Castetuxi/ se autuaxi tulepi. Mutta ioca ei wsko/ se tule cadhotetuxi.
Joka uskoopi ja tulee kastetuksi/ se autuaaksi tuleepi. Mutta joka ei usko/ se tulee kadotetuksi.
16:17 Mutta näme ouat ne merckit/ iotca noudhattauat nijte quin wskouat. Minu' Nimeni cauta pitte heiden Perkelet wlosaijaman. Wsilla Kielille puhuma'/ Kermeet poisaiama'.
Mutta nämä owat ne merkit/ jotka noudattawat niitä kuin uskowat. Minun nimeni kautta pitää heidän perkeleet ulosajaman. Uusilla kielillä puhuman/ käärmeet pois ajaman.
16:18 Ja ios he iotaki myrcky ioouat/ ei heille miten wahingoitta. Sairasten pälle heiden pite Kädhens paneman/ ia ne paraneuat.
Ja jos he jotakin myrkkyä juowat/ ei heille mitään wahingoita. Sairasten päälle heidän pitää kätensä paneman/ ja he paranewat.
16:19 Ja se Herra/ sijttequin hen oli heille puhunut/ ylesotettihin Taiuasee'/ ia istupi Jumala' Oikealla kädelle.
Ja se Herra/ sittenkuin hän oli heille puhunut/ Ylös otettiin taiwaaseen/ ja istuupi Jumalan oikealla kädellä.
16:20 Mutta he wllosmenit/ ia sarnasit Jocapaicas. Ja HErra teeskeli heide' ca'sans ia wahwisti Sanan/ noutauaisten Merckien cautta.
Mutta he ulosmenit/ ja saanasit joka paikassa. Ja HERRA työskenteli heidän kanssansa ja wahwisti sanan/ noutawaisten merkkien kautta.

Loppu P. Marcusen Euangeliumista.


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16