Se P. Paualin Epistola Galaterin tyge.

Alcupuhe P. Paualin Epistolan päle Galaterin tyge.

NE Galaterit olit P. Paualin cautta/ oikean Christilisen Uskoon/ ia Euangeliumin siselle/ Lain alda satetud. Mutta quin hen oli heiste poisolge'nut/ nin tulit ne Falschit Apostolit/ iotca olit nijnen oikeain Apostolein Opetuslapset olluet/ ia iellens palautit ne Galaterit Uskoman/ Ette he Lain töidhen cautta piti autuaxi tuleman/ Ja ette he syndi teit ellei he Lain töite piteneet/ Ninquin Act. xv. mös mwtomat cwluisat Miehet Jerusalemis opetit ia neuuoit. Neite wastan Pyhe Pauali henen Wirghansa corghotta/ ia ei tahdho ensingen haluembi olla quin mwtka Apostolit. Ja kerska itzens ette henen Oppins ia Wircans ainostans oli Jumalasta/ Senpäle ette henen piti ninen Wärein Apostolein kerskamisen alaslömen/ iotca heitens kerskasit ninen oikein Apostolein Töidhe' ia Nimen cansa. Ja sano/ Ettei se ole oikein/ ehcke ios iocu Engeli/ taicka he' Itze Sarnais/ Ja palio wähemin/ ios Apostolein Opetuslapset/ eli he itze toisin opetaisit. Täte hen opetta sijnä. j. Ja. ij. Lugusa. Ja päätte/ ette ilman Ansiota/ ilman Töite/ ilman Laita/ Waan ainostans Christusen cautta/ pite iocaitzen Wanhurskaxi tuleman. Sijnä iij. Ja. iiij. Lu. Kijnitte he' nämet caiki Ramattudhe' Esikuuain/ ia Wertausten ia Tunnustosten cansa. Ja he' osottapi/ Quinga Laki palio enemin syndi ia kirouxen matkan saata/ quin Wanhuskaudhen/ Ja ilman Laita/ waan sulasta Armosta teutetän/ ionga Jumala Christusen cautta meille luuanut ia andanut on. Sijnä. v. Ja. vj. hen opetta Rackaudhen töiste/ iotca pite Usko seuraman/ ia noutaman.

Se P. Paualin Epistola Galaterin tyge.

Ensimeinen Lucu.

1:1 PAuali Apostoli/ Ei Inhimisiste eikä mös Inhimisen cautta/ Waa' Iesusen Christusen cautta/ ia Isen Jumalan/ Joca henen ylesherettenyt on Coolleista.
Pawali apostoli/ ei ihmisistä eikä myös ihmisten kautta/ Waan Jesuksen Kristuksen kautta/ ja Isän Jumalan/ Joka hänen ylös herättänyt on kuolleista.
1:2 Ja caiki Weliet/ iotca minun tykeneni ouat. Nillen Seurakunnille Galatias.
Ja kaikki weljet/ jotka minun tykönäni owat/ Niillen seurakunnille Galatiassa.
1:3 Armo olcoon teiden cansan/ ia Rauha Iselde Jumalalda/ ia meiden Herralda.
Armo olkoon teidän kanssan/ ja rauha Isältä Jumalalta/ ja meidän Herralta.
1:4 Joca itzehenens meiden Syndein edeste wlosandanut on/ Senpäle ette hen Meite wapautais teste nykysest pahasta Mailmasta/ Jumalan/ ia meiden Isen tahdhon ielkin/
Joka itse hänens meidän syntein edestä ulos antanut on/ Senpäälle että hän meitä wapauttaisi tästä nykyisestä pahasta maailmasta/ Jumalan/ ja meidän Isän tahdon jälkeen/
1:5 Jonga olcoon kijtos ijancaikisesta ijancaikisehen Amen.
Jonka olkoon kiitos iankaikkisesta iankaikkisehen Amen
1:6 Mine ihmettelen/ Ette te nin pian teiten annatta toiseen Eua'geliumijn poissijrtte/ sijtä ioca teite cutzunut on Christusen Armohon/
Minä ihmettelen/ Että te niin pian teidän annatte toiseen ewankeliumiin pois siirtää/ siitä joka teitä kutsunut on Kristuksen armohon/
1:7 Cuta ei mwta ole/ Waan ette mwtomat ouat/ iotca teite Häiritzeuet/ ia tachtouat Christusen Euangelium ymberinskiendä.
Kuta ei muuta ole/ Waan että muutamat owat/ jotka teitä häiritsewät/ ja tahtowat Kristuksen ewankelium ympärinsä kääntää.
1:8 Mutta ehke ios me/ taicka iocu Engeli taiuahasta/ teille Euangelium sarnais/ toisin quin me olema teille sarnaneet/ se olcohon kirottu.
Mutta ehkä jos me/ taikka joku enkeli taiwahasta/ teille ewankeliumin saarnaisi/ toisin kuin me olemme teille saarnanneet/ se olkohon kirottu.
1:9 Sillemoto quin me nyt sanoima/ nin mine wiele nyt sanon. Jos iocu teille Euangelium sarnapi toisin quin te ottaneet oletta/ se olcohon kirottu.
Sillä muotoa kuin me nyt sanoimme/ niin minä wielä nyt sanon. Jos joku teille ewankelium saarnaapi toisin kuin te ottaneet olette/ se olkohon kirottu.
1:10 Sarnango mine nyt Inhimisten eli Jumalan mielen ielkin? Eli pydengö mine Inhimisten Keluata? Sille ios mine tehenasti Inhimisten olisin Keluanut/ Nin em mine Christusen paluelia olisi.
Saarnaanko minä nyt ihmisten eli Jumalan mielen jälkeen? Eli pyydänkö minä ihmisten kelwata? Sillä jos minä tähän asti ihmisten olisin kelwannut/ Niin en minä Kristuksen palwelija olisi.
1:11 Mutta mine teen teille tietteuexi (Rackat Weliet) Ette se Eua'gelium ioca minulda sarnattu on/ ei se Inhimillinen ole.
Mutta minä teen teille tiettäwäksi (Rakkaat weljet) Että se ewankelium joka minulta saarnattu on/ ei se inhimillinen (ihmisistä) ole.
1:12 Sille/ em mine ole site Inhimisilde saanut/ eike oppinut/ wan Iesusen Christusen ilmoituxen cautta.
Sillä/ en minä ole sitä ihmisiltä saanut/ eikä oppinut/ waan Jesuksen Kristuksen ilmoituksen kautta.
1:13 Sille te oletta kylle cwlluet minun kieuttemisen wanhasti Juttain tauoissa/ Quinga mine ylenpaltisesta Jumalan Seurakunda Wainosin/ ia site häwitin/
Sillä te olette kyllä kuulleet minun käyttämisen wanhasti Juuttain tawoissa/ Kuinka minä ylenpalttisesti Jumalan seurakuntaa wainosin/ ja sitä häwitin/
1:14 ia menestyin Juttain menoissa/ ylitze monen minun Wertaitzeni minun Sughussani/ ia ylenpaltisesta itzeni ahckeroitzin Iselistein Sääthyin polesta.
ja menestyin juuttain menoissa/ ylitse monen minun wertaiseni minun suwussani/ ja ylenpalttisesti itseni ahkeroitsin isällisten säätyin puolesta.
1:15 Coska nyt Jumala tachtoi (ioca minun oli wloseroittanut minun Eiteni cohdhusta/ ia cutzui minun henen Armons cautta sihen/
Koska nyt Jumala tahtoi (joka minun oli uloseroittanut minun äitini kohdusta/ ja kutsui minun hänen armonsa kautta siihen/
1:16 ette hen ilmoitais henen Poians minun cauttani/ ette mine henen iulghistaisin Euangeliumin cautta Pacanaiden seassa) nin mine cochta altijxi annoin/ ia en tutkinut Lihan ia Weren cansa/
että hän ilmoittaisi hänen Pojansa minun kauttani/ että minä hänen julkistaisin ewankeliumin kautta pakanaiden seassa) niin minä kohta alttiiksi annoin/ ja en tutkinut lihan ja weren kanssa/
1:17 en mös Jerusalemijn iellenstullut/ ninen tyge iotca enne' minua Apostolit olit/ Waan matkustin Arabiaha'/ ia iellenspalasin Damaskuhun.
en myös Jerusalemiin jällens tullut/ niiden tykö jotka ennen minua apostolit olit/ Waan matkustin Arabiahan/ ja jällens palasin Damaskuhun.
1:18 Sijtte colmen Woodhen pereste/ mine iellenstulin Jerusalemijn/ Petarita näkemen/ ia olin hene' tykenens Wijsitoistakymende peiue.
Sitten kolmen wuoden perästä/ minä jällens tulin Jerusalemiin/ Pietarita näkemän/ ja olin hänen tykönänsä wiisitoistakymmentä päiwää.
1:19 Muita Apostolita en mine ychten nähnyt/ paitzi Jacobin HERRAN Welien.
Muita apostolita en minä yhtään nähnyt/ paitsi Jakobin HERRAN weljen.
1:20 Sen quin mine teille kirioitan/ Catzo/ Jumala tiete ettei mine walechtele.
Sen kuin minä teille kirjoitan/ Katso/ Jumala tietää ettei minä walehtele.
1:21 Senielkin mine tulin Sirian ia Cilician makundijn.
Sen jälkeen minä tulin Syrian ja Kilikian maakuntiin.
1:22 Mutta mine olin tuttamatoin Casuoista sille Christiliselle Seurakunnalle Judeas.
Mutta minä olin tuttamatoin kaswoista sille kristilliselle seurakunnalle Judeassa.
1:23 Mutta he olit ainostans cwlleet/ ette se ioca meite mwijnen wainosi/ hen sarnapi nyt Usko iota hen mwijnen häuitti/ ia kijtit Jumala minun techteni.
Mutta he olit ainoastansa kuulleet/ että se joka meitä muinen wainosi/ hän saarnaapi nyt usko jota hän muinen häwitti/ ja kiitit Jumala minun tähteni.

II. Lucu.

2:1 SItte nelientoistakymenen Woodhen pereste/ taas mine ylesmenin Jerusalemin Barnaban cansa/ ia otin mös Titusen minun cansani.
Sitten neljäntoistakymmenen wuoden perästä/ taas minä ylösmenin Jerusalemiin Barnabaan kanssa/ ja otin myös Tituksen minun kanssani.
2:2 Ja mine ylesmenin Ilmoituxen ielkin/ ia ehdhoittelin heiden cansans Euangeliumista/ ionga mine iulghistan Pacanain seas/ Mutta erinomaisesta ninen cansa/ iotca ionaki pidhettijn. Senpäle ettei mine huckan ioxisi/ eli io olisin ioosnut.
Ja minä ylösmenin ilmoituksen jälkeen/ ja ehdottelin heidän kanssansa ewankeliumista/ jonka minä julkistan pakanain seassa/ Mutta erinomaisesti niiden kanssa/ jotka jonakin pidettiin. Sen päälle ettei minä hukkaan juoksisi/ eli jo olisin juossut.
2:3 Mutta eipe mös Titus ioca oli minu' cansani wadhittu ollut itzens ymberinsleickauttamaan/ ehcke hen Greki oli.
Mutta eipä myös Titus joka oli minun kanssani waadittu ollut itsensä ympärileikkauttamaan/ ehkä hän Kreki oli.
2:4 Sille coska mwtomat Falskit Weliet heitens ynne siselletungit/ ia io olit cansa siselletulleet/ coetteleman meide' Wapautta/ ioca meille ombi Christuses Iesuses/ senpäle ette he meite Oriutehen watisit/
Sillä koska muutamat falskit weljet heitäns ynnä sisälle tungit/ ja jo oli kansa sisälle tulleet/ koettelemaan meidän wapautta/ joka meille ompi Kristuksessa Jesuksessa/ sen päälle että he meitä orjuutehen waatisit/
2:5 Eipe me tosin nijte samoi weltenyt ychten hetke alamaisexi olla. Senpäle ette Euangeliumin Totws teiden tykenen seisouainen olis.
Eipä me tosin niitä samoja wäittänyt yhtään hetkeä alamaiseksi olla. Sen päälle että ewankeliumin totuus teidän tykönän seisowainen olisi.
2:6 Mutta nijste iotca ionaki pidhettijn * mingecaltaiset he mwinen olit/ ei minun sihen miten tule. Sille ei Jumala catzo Inhimisen modhon ielkin. Mutta ne iotca ionaki pidhettin/ eiuet minua miteken opettaneet.
Mutta niistä jotka jonakin pidettiin minkäkaltaiset he muinen olit/ ei minun siihen mitään tule. Sillä ei Jumala katso ihmisen muodon jälkeen. Mutta ne jotka jonakin pidettiin/ eiwät minua mitäkään opettaneet.
2:7 Waan wastoinpein/ coska he näit/ ette minulle vskottu oli Euangelium Esinahan poleen Ninquin mös Petarille Euangelium ymberinsleickauxen poolen
Waan wastoinpäin/ koska he näit/ että minulle uskottu oli ewankelium esinahan puoleen. Niinkuin myös Petarille ewankelium ympärinsleikkauksen puoleen.
2:8 (Sille ioca Petarin cansa woimalinen oli Apostolin wirghasa Ymberileickamisen seas/ Se ombi mös minun cansani woimalinen ollut Pacanain seas)
(Sillä joka Petarin kanssa woimallinen oli apostolin wirassa ympärileikkaamisen seassa/ Se ompi myös minun kanssani woimallinen ollut pakanain seassa)
2:9 ia quin he tunsit sen Armon ioca minulle annettu oli/ nin Jacobus ia Cephas ia Johannes/ iotca Pilarein edeste pidhettin/ Annoit he minulle ia Barnaban oikian Kädhen/ ia souitit heidens meiden cansan/ Ette me Pacanain seas/ Mutta he ymberileickamisen seas sarnaman piti.
Ja kun he tunsit sen armon joka minulle annettu oli/ niin Jakobus ja Kephas ja Johannes/ Jotka pilarein edestä pidettiin/ Annoit he minulle ja Barnabaan oikean käden/ ja sowitit heidäns meidän kanssan/ Että me pakanain seassa/ Mutta he ympärileikkaamisen seassa saarnaaman piti.
2:10 Waiuoin ette meiden piti Waiuasten päle muistaman/ Jonga mine mös olen ahckeroinut tekemen.
Waiwoin että meidän piti waiwasten päälle muistaman/ Jonka minä myös olen ahkeroinut tekemän.
2:11 Mutta quin Petari Antiochian tuli/ nin mine iulkisesta seisoin hende wastan/ Sille ette Canne oli tullut henen pälens.
Mutta kuin Petari Antiokiaan tuli/ niin minä julkisesti seisoin häntä wastaan/ Sillä että kanne oli tullut hänen päällensä.
2:12 Sille ennenquin iocu Jacobin tyke tullut oli/ nin hen söi Pacanain cansa. Waan quin he tulit/ welti hen itzens/ ia eroitti henens heiste/ Senteden ette hen waroi nijte iotca Ymberileickamisesta olit.
Sillä ennenkuin joku Jakobin tykö tullut oli/ niin hän soi pakanain kanssa. Waan kun he tulit/ wältti hän itsensä/ ja eroitti hänen heistä/ Sentähden että hän waroi niitä jotka ympärileikkaamisesta olit.
2:13 Ja ne mwdh Juttat wieckastelit ynne henen cansans/ nin ette Barnabas mös wieteltin sihen saman Wieckauxen.
Ja ne muut juttaat wiekastelin ynnä hänen kanssansa/ niin että Barnabas myös wieteltiin siihen samaan wiekkaukseen.
2:14 Mutta quin mine sen näin/ ettei he oikein waeldaneet/ sen Euangeliumin totudhen ielkin/ nin mine sanoin Petarille iulkisesta caikein edesse/ Jos sine ioca Judeus olet/ Pacanan taualla elet/ ia ei Juttan taualla/ Mixi sis sine wadhit pacanoita elemen Judasten taualla?
Mutta kuin minä sen näin/ ettei he oikein waeltaneet/ sen ewankeliumin totuuden jälkeen/ niin minä sanoin Petarille julkisesti kaikkein edessä/ Jos sinä joka judeus olet/ pakanain tawalla elät/ ja ei juuttaan tawalla/ Miksi siis sinä waadit pakanoita elämän judasten tawalla?
2:15 Vaicka me ole'me Judeuset loonno' polesta/ ia ei synniset Pacanoista/
Waikka me olemme judauset luonnon puolesta/ ja ei syntiset pakanoista/
2:16 Quite'gin ette me tiedeme ettei Inhimine' Wanhurskaxi tule Lain töidhen cautta/ Waan Uskon cautta Iesusen Christusen päle. Nin me mös Uskoma Iesusen Christusen päle/ Ette me pite Wanhurskaxi tuleman Uskon cautta Christusen päle/ JA ei Lain Töidhen cautta. Sille ettei yxiken Liha tule Wanhurskaxi Lain Töidhen cautta.
Kuitenkin että me tiedämme ettei ihminen wanhurskaaksi tule lain töiden kautta/ Waan uskon kautta Jesuksen Kristuksen päälle. Niin me myös uskomme Jesuksen Kristuksen päälle/ Että me pitää wanhurskaaksi tuleman uskon kautta Kristuksen päälle/ Ja ei lain töiden kautta. Sillä ettei yksikään liha tule wanhurskaaksi lain töiden kautta.
2:17 Mutta ios me/ iotca etzime Christusen cautta Wanhurskaxi tulla/ wiele itzeme Synnisexi leudhenme/ Nin olis Christus yxi * Synnin paluelia. Pois se.
Mutta jos me/ jotka etsimme Kristuksen kautta wanhurskaaksi tulla/ wielä itsemme syntiseksi löydämme/ Niin olis Kristus yksi synnin palwelija. Pois se.
2:18 Sille ios mine site taas ylesrakenan/ iota mine ole' serckenyt/ Nin mine teen itzeni ylitzekieuuexi.
Sillä jos minä sitä taas ylösrakennan/ jota minä olen särkenyt/ Niin minä teen itseni ylitse käywäksi.
2:19 Mutta mine olen Lain cautta Laista poiskoollut/ ette mine Jumalasa eleisin/ Mine olen Christusen cansa ristinnaulittu.
Mutta minä olen lain kautta laista pois kuollut/ että minä Jumalassa eläisin/ Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu.
2:20 Mutta mine elen/ waicka en nyt mine/ Waan Christus quitengi minussa elepi. Sille iota mine nyt elen Lihassa/ sen mine elen Jumalan Poian Uskossa/ Joca ombi minua racastanut/ ia Itze henens minun edesteni vlosannoi.
Mutta minä elän/ waikka en nyt minä/ Waan Kristus kuitenkin minussa elääpi. Sillä jota minä nyt elän lihassa/ sen minä elän Jumalan Pojan uskossa/ Joka ompi minua rakastanut/ ja itse hänens minun edestäni ulos antoi.
2:21 Em mine poishylke Jumalan Armo. Sille ios Wanhurskaus Laista tule/ Nin on Christus Huckan coollut.
En minä pois hylkää Jumalan armoa. Sillä jos wanhurskaus laista tulee/ Niin on Kristus hukkaan kuollut.

* Mingecaltaiset) Ne Falskit Apostolit edheswedit/ ette ne 12. iotca Christusen cansa waeldanet olit/ piti senuoxi Paualita paremat oleman/ sen P. Pauali tesse laitta/ ia sano/ Ettei sijte ole Lucu/ quinga ialot eli cunnialiset he ouat/ Sille Euangeliumis nin hyue on yxi Sarnaia quin toinengi. j Chorin iij. * Synnin paluelia) Joca töidhens cautta tacto Hurskaxi ia Autuaxi tulla/ hen tekepi iwri nin/ quin Christus tekis meite henen Palueluxens/ Wircans/ Sarnans/ Pijnans ia Kersimisens cautta caikein ensin Synnisexi/ iotca sijtte Lain cautta pidheis Wanhurskaxi tuleman. Se olis iwri poiskielde/ ristinnaulita/ ia pilcata Christusta/ Ja iellens Syndiä ylesrakenda/ ioca ennen Uskon Sarnamisen cautta oli poiscwlutettu.

III. Lucu.

3:1 O Te Hullut Galaterit/ Cuca teite on Wimmanut/ totwtta Uskomasta? Joinen Silmein edese Iesus Cheistus maalattu oli/ ia nyt teiden seasan ristinnaulittu on.
Te hullut Galateri/ kuka teitä on wimmannut/ totuutta uskomasta? Joiden silmäin edessä Jesus Kristus maalattu oli/ ja nyt teidän seassan ristiinnaulittu on.
3:2 Sen tahdhon mine waiuoin teilde tietä. Cummasta te oletta Hengen saneet Lain töidhen cauttaco/ Wai Uskon sarnamisen cautta?
Sen tahdon minä waiwoin teiltä tietää. Kummasta te olette Hengen saaneet lain töiden kauttako/ Wai uskon saarnaamisen kautta?
3:3 Olettaco te nin tompelit? Hengese te oletta alcaneet/ Tahdhottaco te nyt sen Lihassa lopetta?
Oletteko niin tomppelit? Hengessäkö te olette alkaneet/ Tahdotteko te nyt lihassa sen lopettaa?
3:4 Olettaco te nin palio Huckan kerssineet? Jos se mwtoin huckan on.
Oletteko te niin paljon hukkaan kärsineet? Jos se muutoin hukkaan on.
3:5 Joca sis teille nyt Hengen andapi/ ia tekepi sencaltaiset Auudh teiden keskenen/ Tekekö hen sen Lain töidhen cautta/ eli Uskon sarnamisen cautta?
Joka siis teille nyt Hengen antaapi/ ja tekeepi senkaltaiset awut teidän keskenän/ Tekeekö hän sen lain töiden kautta/ eli uskon saarnaamisen kautta?
3:6 Ninquin Abraham oli Jumalan vskonut/ ia se on luettu henelle Wanhurskaudexi.
Niinkuin Abraham oli Jumalaan uskonut/ ja se on luettu hänelle wanhurskaudeksi.
3:7 Nin te mös io nyt tiedhette/ ette iotca Uskosta ouat/ ne ouat Abrahamin Lapset.
Niin te myös jo nyt tiedätte/ että jotka uskosta owat/ ne owat Abrahamin lapset.
3:8 Mutta Ramattu oli sen io ennen edeskatzonut/ Ette Jumala Pacanat Uskon cautta wanhurskauttapi/ Senteden se ilmoitti Abrahamille/ Sinussa (ma hen) caiki Pacanat pite hyuestisiugnatudh oleman.
Mutta Raamattu oli sen jo ennen edeskatsonut/ Että Jumala pakanat uskon kautta wanhurskauttaapi/ Sentähden se ilmoitti Abrahamille/ Sinussa kaikki pakanat pitää hywästi siunatut oleman.
3:9 Nin tuleuat nyt caiki ne/ iotca Uskossa ouat/ hyuestisiugnatuxi sen vskolisen Abrahamin cansa.
Niin tulewat nyt kaikki ne/ jotka uskossa owat/ hywästi siunatuksi sen uskollisen Abrahamin kanssa.
3:10 Sille ette nin monda quin Lain Töisse rippuuat/ ne ouat kirotuxen alla. Sille kirioitettu on/ Kirottu olcoon iocahinen/ quin ei pysy caikissa nijsse quin Laki Ramatusa kirioitettu ombi/ ette hen nijte tekis.
Sillä että niin monta kuin lain töissä riippuwat/ ne owat kirouksen alla. Sillä kirjoitettu on/ Kirottu olkoon jokainen/ kuin ei pysy kaikissa niissä kuin laki Raamatussa kirjoitettu ompi/ että hän niitä tekisi.
3:11 Mutta ettei kengen wanhurskaxi tule Jumalan edes Lain cautta/ se on iulkinen/ Sille ette se wanhurskas pite elemen Uskostans.
Mutta ettei kenkään wanhurskaaksi tule Jumalan edessä lain kautta/ se on julkinen/ Sillä että se wanhurskaus pitää elämän uskostansa.
3:12 Mutta Laki ei ole se vskosta/ Waan se Inhiminen ioca sen tekepi/ hen elepi sen cautta.
Mutta laki ei ole se uskosta/ Waan se ihminen joka sen tekeepi/ hän elääpi sen kautta.
3:13 Mutta Christus ombi meite lunastanut Lain kirotuxesta/ coska Hen oli yxi Kirous Meiden edesten (Sille ette kirioitettu on/ Kirottu ombi iocahinen quin Puun päle rippu)
Mutta Kristus ompi meitä lunastanut lain kirouksesta/ koska hän oli yksi kirous meidän edestän (Sillä että kirjoitettu on/ Kirottu ompi jokainen kuin puun päälle riippuu)
3:14 Se'päle ette Abrahamin Hyuesti siugnaus pideis pacanain ylitze tulema' Iesusen Christusen cautta/ Ja me nin saisima sen luuatun Hengen/ Uskon cautta.
Senpäälle että Abrahamin hywästisiunaus pitäisi pakanain ylitsen tuleman Jesuksen Kristuksen kautta/ Ja me niin saisimme sen luwatun Hengen/ uskon kautta.
3:15 Rackat Weliet/ Mine puhun Inhimisten taualla/ Eikenge' poishylke ydhengen Inhimisen Testamenti (coska se ombi wahwistettu) eikä mös sihen miteken lise.
Rakkaat weljet/ Minä puhun ihmisten tawalla/ Ei kenkään poishylkää yhdenkään ihmisen testamentti (koska se ompi wahwistettu) eikä myös siihen mitäkään lisää.
3:16 Mutta nyt ouat tosin Lupauxet annetut Abrahamille/ ia henen Siemenellens. Ei hen sano/ nijlle Siemenille/ ninquin monille/ waan ninquin ydhe' cautta/ Sinun Siemeneses/ ioca on Christus.
Mutta nyt owat tosin lupaukset annetut Abrahamille/ ja hänen siemenellensä. Ei hän sano/ niille siemenille/ niinkuin monille/ waan niinkuin yhden kautta/ sinun siemenessäsi/ joka on Kristus.
3:17 Mutta sijtä mine sanon/ Se Testamenti ioca Jumalasta ennen wahwistettu oli Christusen päle/ ei tule ricotuxi/ nin ette Lupaus ei mixiken tulis Lain cautta/ Joca sen ielken oli neliensadhan ia colmenkymenen woodhen pereste annettu.
Mutta siitä minä sanon/ Se testamentti joka Jumalasta ennen wahwistettu oli Kristuksen päälle/ ei tule rikotuksi/ niin että lupaus ei miksikään tulisi lain kautta/ Joka sen jälkeen oli neljänsadan ja kolmenkymmenen wuoden perästä annettu.
3:18 Sille ios nyt Perimys Lain cautta ansaitaisijn/ Nin ei se olis Lupauxen cautta annettu. Mutta Jumala ombi sen Abrahamille Lupauxen cautta lahianut.
Sillä jos nyt perimys lain kautta ansaittaisiin/ Niin ei se olis lupauksen kautta annettu. Mutta Jumala ompi sen Abrahamille lupauksen kautta lahjoittanut.
3:19 * Mihinge sis pite Lain? Hen ombi tullut Ylitzekieumisten warten/ Sihenasti ette se Siemen piti tuleman/ iolle Lupaus tapachtanut oli/ Ja ombi Engeleiste asetettu * Wälimiehen Kätten cautta.
Mihinkä siis pitää lain? Hän ompi tullut ylitsekäymisten warten/ Siihen asti että sen siemen piti tuleman/ jolle lupaus tapahtunut oli/ Ja ompi enkeleistä asetettu wälimiehen kätten kautta.
3:20 Mutta Wälimies ei ole ydhen ainoan wäli mies/ Waan Jumala ombi yxi ainoa.
Mutta wälimies ei ole yhden ainoan wälimies/ Waan Jumala ompi yksi ainoa.
3:21 Ongo sis Laki Jumalan Lupausta wastan? Pois se. Coska nyt yxi Laki olis annettu ioca taidhais eleuexi tehdhä/ Nin totta Wanhurskaus tulis Laista.
Onko siis laki Jumalan lupausta wastaan? Pois se. Koska nyt yksi laki olisi annettu joka taitaisi eläwäksi tehdä/ Niin totta wanhurskaus tulisi laista.
3:22 Mutta Ramattu on caiki sulkenut Synnin ala/ Senpäle ette se Lupaus pideis annettaman Uskon cautta Iesusen Christusen päle nijlle Uskouaisille.
Mutta Raamattu oli kaikki sulkenut synnin alle/ Sen päälle että se lupaus pitäisi annettaman uskon kautta Jesuksen Kristuksen päälle niille uskowaisille.
3:23 Mutta ennenquin Usko tuli/ me olima Lain alla ketketydh/ ia swlietudh sihen Uskohon/ ionga piti ilmei tuleman.
Mutta ennenkuin usko tuli/ me olimme lain alle kätketyt/ ja suljetut siihen uskohon/ jonka piti ilmi tuleman.
3:24 Nin on nyt Laki ollut meiden Haltian Christusen tyge/ ette meiden pite Uskon cautta Wanhurskaxi tuleman.
Niin on nyt laki ollut meidän haltjian Kristuksen tykö/ että meidän pitää uskon kautta wanhurskaaksi tuleman.
3:25 Mutta nyt sijttä quin Usko tuli/ ei me enembi ole sen Haltian alla/
Mutta nyt siitä kuin usko tuli/ ei me enempi ole sen haltian alla/
3:26 Sille te oletta caiki Jumalan Lapset sen Uskon cautta Iesusen Christusen päle.
Sillä te olette kaikki Jumalan lapset sen uskon kautta Jesuksen Kristuksen päälle.
3:27 Sille quin mo'da te castetut oletta nin te oletta Christusen pälenepukeneet.
Sillä kuin monta te kastetut olette niin te olette Kristuksen päälle pukeneet.
3:28 Ei ole tesse Judeus eli Greki/ Ei ole tesse Oria eli Wapah/ Ei ole tesse Mies eli Waimo/ Sille te oletta caikitynni yxi Christusesa Iesusesa.
Ei ole tässä Judeus eli Kreki/ Ei ole tässä orjaa eli wapaa/ Ei ole tässä mies eli waimo/ Sillä te olette kaikki tyynni yksi Kristuksessa Jesuksessa.
3:29 Mutta ios te oletta Christusen/ Nin te oletta sis Abrahamin Siemen/ ia Lupauxen ielken Periliset.
Mutta jos te olette Kristuksen/ Niin te olette siis Abrahamin siemen/ ja lupauksen jälkeen perilliset.

* Mihinge sis) Jumala on sulasta Armosta Abrahamille Perimisen luuanut/ se on/ Wanhurskaus ia ijancaikinen Eleme Mite sis Laki auitta? Wastaus. Laki lisepi ia ilmoitta Synnit coska hen palio vloswaati/ iota ei me woi teutte/ Ja samalmoto mös ilmoitta synnit/ sitewarten/ ette me tundisim/ ette Jumala meite Wanhurskautta paliahast Armosta. Jos kylle olis waiuoin Laista Inhimisi wanhurskauttaman/ miteste me sis Armolla tekisimme/ ioca meille luuattu on? * Wälimiehen) Se on Mosesen/ ioca Wälimies oli Jumalan ia Israelin Ca'ssan Wälille/ Eipe sihen Wälimieste olisi taruittu/ ios Canssa olis maltanut Laki cwltha/ Exodi xx. Deut. v. Ellei he nyt Laki malta cwlla/ Quinga sis Laki heite woi wanhurskautta? Waan Jumala ombi yxi ainoa/ se on/ hen on yxinens/ ia eikengen ole henen Wertans/ Senteden ei taidha yxiken henen cansans olla ilman Wälimiehete/ ninquin mös Pyhe Job todistapi.

IV. Lucu.

4:1 MUtta mine sanon/ Nincauuan quin Periline' on Lapsi/ ei ole Henen ia Paluelian keskenä ychten eroitusta/ waicka hen ombi HErra ylitze caiken Tauaran/
Mutta minä sanon/ Niin kauan kuin perillinen on lapsi/ ei ole hänen ja palwelijan keskenä yhtään eroitusta/ waikka hän ompi Herra ylitse kaiken tawaran/
4:2 Waan hen on Edhustosmiesten ia Edesseisouain Hallusa hama' sihen Iselde märettyhyn aican asti.
Waan hän on edustusmiesten ja edessä seisowain hallussa hamaan siihen Isältä määrättyhyn aikaan asti.
4:3 Nin mös me/ coska me olima Lapset/ nin me olima ahdhistetud wlconaiste' Sätydhen alla.
Niin myös me/ koska me olimme lapset/ niin me olimme ahdistetut ulkonaisten säätyjen alla.
4:4 Mutta coska aica oli teutetty/ wloslehetti Jumala hene' Poiansa syndyneen Waimosta/ ia Lain alaisexi techtyn/ Ette hen ne iotca Lain alaiset olit/ lunastais/
Mutta koska aika oli täytetty/ uloslähetti Jumala hänen poikansa syntyneen waimosta/ ja lain alaiseksi tehdyn/ Että hän ne jotka lain alaiset olit/ lunastaisi/
4:5 Ette me henen Lapsixens pidheis luettama'
Että me hänen lapsiksen pitäisi luettaman.
4:6 Mutta ette te nyt Lapset oletta/ wloslehetti Jumala henen Poians Hengen teiden sydhemihin/ ioca hwta/ Abba/ racas Ise.
Mutta että te nyt lapset olette/ ulos lähetti Jumala hänen Poikanss Hengen teidän sydämihin/ joka huutaa/ Abba/ rakas Isä.
4:7 Nin eipe nyt sillen yxiken Oria ole/ waan auio Lapset/ Mutta ios he Lapset ouat/ Nin he mös ouat Jumalan Periliset Christusen cautta.
Niin eipä nyt silleen yksikään orja ole/ waan awiolapset/ Mutta jos he lapset owat/ Niin he myös owat Jumalan perilliset Kristuksen kautta.
4:8 Mutta sille aijalla coska te Jumalata ette tundeneet/ paluelitta te nijte iotca loonnostans eiuet Jumalat ollet.
Mutta sillä ajalla koska te Jumalata ette tunteneet/ palwelitte te niitä jotka luonnostansa eiwät jumalat olleet.
4:9 Mutta nyt sittequin te Jumalan tundenut oletta (ia palio enemin te Jumalalda tutudh oletta) Quinga te sis teiten iellenskienette ninen Heickoin ia taruitzepain Säätydhen tyge/ ioita te taas wastwdhesta caiketi tahdhotta paluella?
Mutta nyt sitten kuin te Jumalan tuntenut olette (ja paljo enemmin te Jumalalta tutut olette) Kuinka te siis teitän jällens käännätte niiden heikkoin ja tarwitsewain säätyjen tykö/ joita te taas wastuudesta kaiketi tahdotte palwella?
4:10 Te waarinotat Peiuest ia Cwcaudest/ ia Juhlast ia wodhenaijasta/
Te waarin otat päiwästä ja kuukaudesta/ ja juhlasta ja wuodenajasta/
4:11 Mine pelken teiste/ ettei mine ole lehes turhan teiden cochtan tötetehnyt.
Minä pelkään teistä/ ettei minä ole lähes turhaan teidän kohtaan työtä tehnyt.
4:12 Olcatta ninquin mine olen/ ette mine olen ninquin te.
Olkaatte niinkuin minä olen/ että minä olen niinkuin te.
4:13 Rackat Weliet (Mine rucolen teite) ette te miten ole minua wastan tehnyet. Te tiedhette/ ette mine olen Lihan heickoudhen cautta teille ensiste sarnanut Euangelium/
Rakkaat weljet (Minä rukoilen teitä/ että te mitään ole minua wastaan tehneet. Te tiedätte/ että minä olen lihan heikkouden kautta teille ensisti saarnannut ewankelium/
4:14 ia minun Kiusauxen ionga mine kerssin Lihan polesta/ eipe te ole ylencatzoneet eike hyliennet/ Waan ninquin Jumalan Engelin te minun coriasitta/
ja minun kiusauksen jonka minä kärsin lihan puolesta/ eipä te ole ylenkatsoneet eikä hyljänneet/ Waan niinkuin Jumalan enkelin te minut korjasitte/
4:15 Ja/ ninquin Christusen Iesusen. Mixi te silloin nin autuat olitta? Mine olen teiden Todhistaijan/ ios se olis mhadholinen ollut/ te olisitta teiden Silmen wloskaiuaneet/ ia minulle andaneet.
Ja/ niinkuin Kristuksen Jesuksen. Miksi te silloin niin autuaat olitte/ Minä olen teidän todistajain/ jos se oli mahdollinen ollut/ te olisitte teidän silmän ulos kaiwaneet/ ja minulle antaneet.
4:16 Olengo mine sis nyt tullut teiden Wiholisexi/ ette mine sanon teille totudhen?
Olenko minä siis nyt tullut teidän wiholliseksi/ että minä sanon teille totuuden?
4:17 He kijuauat teite ei hyuesti/ waan he tachtouat teite poiskietä minusta/ ette te kijuaisitta heite.
He kiiwaawat teitä ei hywästi/ waan he tahtowat teitä pois kääntää minusta/ että te kiiwaisitte heitä.
4:18 Kylle hyue on kijuata/ ios se aina tapachtupi Hywuydhen polen/ ia ei waiuoin silloin coska mine teiden tykenen olen.
Kyllä hywä on kiiwata/ jos se aina tapahtuupi hywyyden puoleen/ ja ei waiwoin silloin koska minä teidän tykönän olen.
4:19 Minun rackahat Lapseni/ iotca mine wastwdhest kiuun cansa iellenssynnyten/ sihenasti qin Christus teisse iongun moodhon sais.
Mutta rakkahat lapseni/ jotka minä wastuudesta kiwun kanssa jällens synnytin/ siihen asti kuin Kristus teissä jonkun muodon saisi.
4:20 Mutta mine soisin oleuani nyt teiden tykenän/ ia taidhaisin mwutta minun äneni. Eipe mine tiedhe mite mine teen testedes teiden cansan.
Mutta minä soisin olewani nyt teidän tykönän/ ja taitaisin muuttaa minun ääneni. Eipä minä tiedä mitä minä teen tästedes teidän kanssan.
4:21 Sanocat te minulle iotca tahdhotta Lain alla olla/ Eikö te Lakia ole cwleet?
Sanokaat te minulle jotka tahdotte lain alla olla/ Eikö te lakia ole kuulleet?
4:22 Sille kirioitettu o'bi/ Ette Abrahamilla caxi Poica oli/ Yxi Palckauaimost/ Toine' sijte wapahasta.
Sillä kirjoitettu ompi/ Että Abrahamilla kaksi poikaa oli/ Yksi palkkawaimosta/ Toinen siitä wapahasta.
4:23 Mutta ioca Palckauaimost oli/ se Lihasta syndynyt oli/ Mutta ioca sijte wapahasta oli/ se oli Lupauxe' cautta syndynyt.
Mutta joka palkkawaimosta oli/ se lihasta syntynyt oli/ Mutta joka siitä wapahasta/ se oli lupauksen kautta syntynyt.
4:24 Nämet sanat iotakin merkitzeuet/ Sille he ouat ne Caxi Testame'ti/ Yxi sijte Sinain woresta/ ioca Oriutehe' synnyttepi/ ioca o'bi se Agar.
Nämät sanat jotakin merkitsewät/ Sillä he owat ne kaksi testamentti/ Yksi siitä Sinain wuoresta/ joka orjuutehen synnyttääpi/ joka ompi se Agar.
4:25 Sille se Sinain woori Arabias cutzutan Agar/ ia wlottu haman Jerusalemin/ ioca nyt on/ Ja ombi Oriana ynne henen Lastens cansa.
Sillä se Sinain wuori Arabiassa kutsutaan Agar/ ja ulottuu hamaan Jerusalemiin/ joka nyt on/ Ja ompi orjana ynnä hänen lastensa kanssa.
4:26 Mutta se Jerusalem ioca ylhelle on/ se o'bi se wapah/ He' on caikein meiden Eiti.
Mutta se Jerusalem joka ylhäällä on/ se ompi se wapaa/ Hän on kaikkein meidän äiti.
4:27 Sille ette kirioitettu on/ Iloitze sine Lapsitoin ioca ei synnyte/ wlospacahdha ia Hwda sine ioca ei wastoin ole/ Sille ette sille yxineiselle palio enembi Lapsia on/ Quin sille iolla Mies on.
Sillä että kirjoitettu on/ Iloitse sinä lapsetoin joka ei synnytä/ Ulos pakahda ja huuda sinä joka ei wastoin ole/ Sillä että sillä yksinäisellä paljon enempi lapsia on/ Kuin sillä joka mies on.
4:28 Mutta Me (rackat Weliet) olema Lupauxen Lapset/ Isaachin cautta.
Mutta me (rakkaat weljet) olemme lupauksen lapset/ Isakin kautta.
4:29 Mutta sillemoto quin se ioca silloin Lihan cautta syndynyt oli/ wainosi hende ioca He'gen cautta syndynyt oli/ Nin se mös nyt kieupi.
Mutta sillä muotoa kuin se joka silloin lihan kautta syntynyt oli/ wainosi häntä joka Hengen kautta syntynyt oli/ Niin se myös nyt käypi.
4:30 Mutta mite Ramattu sanopi? Wlossyse palckauaimo Poicans ca'sa. Sille ette se Palckauaimon poica ei pidhe perime' sen wapahan Poian cansa.
Mutta mitä Raamattu sanoopi? Ulossysää palkkawaimo poikansa kanssa. Sillä että se palkkawaimon poika ei pidä perimän sen wapahan pojan kanssa.
4:31 Nin me nyt olema (rackat Weliet) ei Palckauaimo' poijat/ Waan sen Wapahan.
Niin me nyt olemme (rakkaat weljet) ei palkkawaimon pojat/ Waan sen wapahan.

V. Lucu.

5:1 NIn seisocat sis nyt sijnä Wapaudhesa/ iolla Christus meite wapauttanut on/ Ja elket taas secoittako teiten Oriudhe' Ikehesen.
Niin seisokaat siis nyt siinä wapaudessa/ jolla Kristus meitä wapauttanut on/ Ja älkäät taas sekoittako teitä orjuuden ikeesehen.
5:2 Catzo/ mine Pauali sanon teille/ Jos te annatta teidhe'ne ymberileickatta/ nin ei ole Christus teille ychten tarpelinen.
Katso/ minä Pawali sanon teille/ Jos te annatte teitänne ympärileikattaa/ niin ei ole Kristus teille yhtään tarpeellinen.
5:3 Mutta taas mine todhistan iocaitzelle quin henens ymberinsleickauttapi/ Ette hen caiken Lain on welghalinen tekemen.
Mutta taas minä todistan jokaiselle kuin hänens ympärinsleikkauttaapi/ Että hän kaiken lain on welwollinen / welallinen tekemän.
5:4 Te oletta Christusen cadhottaneet/ iotca Lain töidhen cautta tahdhotta wanhurskaxi tulla/ ia oletta Armosta poislangeneet.
Te olette Kristuksen kadottaneet/ jotka lain töiden kautta tahdotte wanhurskaaksi tulla/ ja olette armosta pois langenneet.
5:5 Mutta me odhotanme Hengese wskon cautta/ sen Wanhurskudhen ielken ioca toiuottapa on.
Mutta me odotamme Hengessä uskon kautta/ sen wanhurskauden jälkeen joka toiwottawa on.
5:6 Sille ette Christuses Iesuses eikä ymberileickaus/ eikä Esinachka miten kelpa/ Waan se Usko ioca Rackaudhen cautta tötetekepi.
Sillä että Kristukses Jesuksessa eikä ympärileikkaus/ eikä esinahka mitään kelpaa/ Waan se usko joka rakkauden kautta työtä tekeepi.
5:7 Te iooxitta Hyuesti/ Cuca on teite estenyt site Totutta vskomasta?
Te juoksitte hywästi/ Kuka on teitä estänyt sitä totuutta uskomasta?
5:8 Sencaltainen yllytos ei ole heneste ioca teite cutzunut on.
Senkaltainen yllytys ei ole hänestä joka teitä kutsunut on.
5:9 Wäheinen Hapatosta se Hapatta caiken Taikinan.
Wähäinen hapatusta se hapattaa kaiken taikinan.
5:10 Mine vskallan minuni teiden tyghen Herrassa/ ettei te otaisi toista mieldä. Mutta ioca teite willitze/ henen pite Domions candaman/ olcan cuca hen on.
Minä uskallan minuni teidän tykön Herrassa/ ettei te ottaisi toista mieltä. Mutta joka teitä willitsee/ hänen pitää tuomionsa kantaman/ olkaan kuka hän on.
5:11 Jos mine wiele nyt (rackat Weliet) ymberileickausta sarnan/ Mingetedhe' mine sis wiele nyt waino kerssin? Nin olis Ristin pahennos häwinyt.
Jos minä wielä nyt (rakkaat weljet) ympärileikkausta saarnaan/ Minkä tähden minä siis wielä nyt wainoa kärsin? Niin olisi ristin pahennus häwinnyt.
5:12 Joska mös ne poisleicataisin/ iotca teite hucuttauat.
Joska myös ne pois leikattaisiin/ jotka teitä hukuttawat.
5:13 Mutta te (rackat Weliet) oletta Wapautehen cutzutud/ Waiuoin carttacat site/ ettei te salli sen wapaudhen Lihalle tila anda/ Waan Rackauden cautta paluelcata toinen toistanna.
Mutta te (rakkaat weljet) olette wapautehen kutsutut/ Waiwoin karttakaat sitä/ ettei te salli sen wapauden lihalle tilaa antaa/ Waan rakkauden kautta palwelkaat toinen toistanne.
5:14 Sille ette caiki Laki ydhes sanas teutetään/ quin on/ Racasta sinun Lähimeistes/ ninquin Itzesinuas.
Sillä että kaikki laki yhdessä sanassa täytetään/ kuin on/ Rakasta sinun lähimmäistäsi/ niinkuin itse sinuas.
5:15 Mutta ios te keskenen toinen toistan puretta ia söötte/ Nin catzocat ettei te keskenen ylessödhyxi tule.
Mutta jos te keskenään toinen toistan purette ja syötte/ Niin katsokaat ettei te keskenään ylös syödyksi tule.
5:16 Mutta mine sanon/ Waeldacat Hengese/ nin ette te Lihan Himo teutä/
Mutta minä sanon/ Waeltakaat Hengessä/ niin ette te lihan himoa täytä/
5:17 Sille ette Liha himoitze Henge wastoin/ Ja Hengi Liha wastan. Nämet samat ouat wastan toinen toistansa nin ettei te tee mite te tahdhotta.
Sillä että liha himoitsee Henkeä wastoin/ Ja Henki lihaa wastaan. Nämät samat owat wastaan toinen toistansa niin ettei te tee mitä te tahdotte.
5:18 Mutta ios te Hengeste hallitaan/ nin eipe te ole Lain alla.
Mutta jos te Hengestä hallitaan/ niin eipä te ole lain alla.
5:19 Mutta ne Lihan tööd ouat iulkiset/ quin ouat Hoorws/ Salawoteus/ Saastaus/ Haureus/
Mutta ne lihan työt owat julkiset/ kuin owat huoruus/ salawuoteus/ saastaus/ haureus/
5:20 Epeiumalde' paluelus/ Noitws/ Wiholisus/ Rijta/ Cateus/ Wiha/ Torat/ Eripuraus/ Eriseuraus/ Pahasomus/
epäjumalten palwelus/ noituus/ wihollisuus/ riita/ kateus/ wiha/ torat/ eripuraus/ eriseuraus/ pahasuomus/
5:21 Murha/ Jopumus/ Ylensömys/ ia muita sencaltaisi/ Joista mine olen teille enne' sanonut/ ia wiele nyt edhelle sanon/ Ette ne iotca sencaltaisi tekeuet/ ei pidhe Jumalan Waldakunda perimen.
Murha/ juopumus/ ylensyömys/ ja muita sen kaltaisia/ Joista minä olen teille ennen sanonut/ ja wielä nyt edelleen sanon/ Että ne jotka sen kaltaisia tekewät/ ei pidä Jumalan waltakuntaa perimän.
5:22 Mutta Hengen Hedhelme on Rackaus/ Ilo/ Rauha/ Pitkemielisus/ Ystewys/ Hywyys/ Usko/
Mutta Hengen hedelmä on rakkaus/ ilo/ rauha/ pitkämielisyys/ ystäwyys/ hywyys/ usko/
5:23 Hiliasus/ Hallitzus/ Sencaltaisi wasta' ei ole ychten Laki.
Hiljaisuus/ hallitsuus/ Sen kaltaisia wastaan ei ole yhtään laki.
5:24 Mutta iotca Christusen omat ouat/ ne ristinnaulitzeuat heide' Lihans ynne Himoins ia halamisens cansa. Jos me nyt Hengese eleme/ Nin waeldakam mös Hengese.
Mutta jotka Kristuksen omat owat/ ne ristiinnaulitsewat heidän lihansa ynnä himoinsa ja halajamisensa kanssa. Jos me nyt Hengessä elämme/ Niin waeltakaamme myös Hengessä.
5:25 Elkem ahnet alco turhan Cunnian pydhöse keskenem wihoittaman ia cadhechtiman.
Älkäämme ahneet olko turhan kunnian pyydössä keskenämme wihoittaman ja kadehtiman.

VI. Lucu.

6:1 RAckat Weliet/ Jos yxi Inhiminen osapi iohungun Wicahan ennetetuxi tulla/ Nin te iotca Hengeliset oletta/ sencaltaista ylesoijetka siweydhen Hengese/ Ja catzo itze päles/ Ettei sine mös kiusata.
Rakkaat weljet/ Jos yksi ihminen osaapi johonkun wikahan ennätetyksi tulla/ Niin te jotka hengelliset olette/ senkaltaista ylös oijetkaa siweyden hengessä/ Ja katso itse päällesi/ Ettei sinä myös kiusata.
6:2 Keskenen candaca toinen toisens Coorma/ ia nin te Christusen Lain teutätte.
Keskenään kantakaa toinen toisens kuormaa/ ja niin te Kristuksen lain täytätte.
6:3 Sille ios iocu lwle itzens iotaki oleuan/ waicka ei hen miteken ole/ hen wiettele itzense.
Sillä jos joku luulee itsensä jotakin olewan/ waikka ei hän mitäkään ole/ hän wiettelee itsensä.
6:4 Mutta itzecukin coetelcan henen omans teghonssa/ Ja sijtte hen taita waiuoin itzehenesens kerskamisen pite/ ia ei ydheseken * muisa.
Mutta itsekukin koetelkaan hänen omansa tekonsa/ Ja siitä hän taitaa waiwoin itse hänessäns kerskaaman pitää/ ja ei yhdessäkään muissa.
6:5 Sille ette itzecukin pite omans Coormans candaman/
Sillä että itsekukin pitää omans kuormansa kantaman/
6:6 Mutta ioca sanalla neuuotan/ se iacakan caikia Hyue sen cansa ioca hende neuuopi.
Mutta joka sanalla neuwotaan/ se jakakaan kaikkia hywää sen kanssa joka häntä neuwoopi.
6:7 Elket exykö/ Ei anna Jumala itzens pettä. Sille mite Inhiminen kylue/ site hen mös ylesleicka/
Älkäät eksykö/ Ei anna Jumala itsensä pettää/ Sillä mitä ihminen kylwää/ sitä hän myös ylös leikkaa/
6:8 Joca Lihasansa kyluepi/ se Lihastans turmeluxen ylesleickapi. Mutta ioca Hengese kyluepi/ se Hengeste ijancaikisen Elemen ylesleickapi.
Joka lihassansa kylwääpi/ se lihastansa turmeluksen ylös leikkaapi. Mutta joka Hengessä kylwääpi/ se Hengestä iankaikkisen elämän ylös leikkaapi.
6:9 Ja quin me Hyue teeme/ elkem me swttuco/ Sille ette aijallans meiden pite ylesleickaman/ ilman lackamata.
Ja kuin me hywää teemme/ älkäämme me suuttuko/ Sillä että ajallansa meidän pitää ylös leikkaaman/ ilman lakkaamatta.
6:10 Coska sis meille nyt aica on/ nin techkeme hyue iocaitze' wastan/ Mutta enimitten ninen cochtan iotca meiden Cansanweliet Uskosa ouat.
Koska siis meillä nyt aika on/ niin tehkäämme hywää jokaista wastaan/ Mutta enimmiten niiden kohtaan jotka meidän kanssa weljet uskossa owat.
6:11 Catzocat/ quinga swren Lehetuskirian mine olen teille omalla Kädhellä kirioittanut/
Katsokaat/ kuinka suuren lähetyskirjan minä olen teille omalla kädellä kirjoittanut/
6:12 Jotca tachtouat Caswon ielken keluata Lihassa/ ne waatiuat teite ymberileickauxehen/ ainostans ettei heite Christusen Ristin cansa wainotaisi.
Jotka tahtowat kaswon (näön) jälkeen kelwata lihassa/ ne waatiwat teitä ympärileikkauksehen/ ainoastansa ettei heitä Kristuksen ristin kanssa wainottaisi.
6:13 Sille ette ne samat iotca ybmerinsleicataan/ eipe heken itze Laki pidhe/ Wan he tachtouat teite ymberinsleickautta/ Senpäle ette he saisit teiden Lihastanna itzens kerskata.
Sillä että ne samat jotka ympärinsleikataan/ eipä hekään itse lakia pidä/ Waan he tahtowat teitä ympärinsleikkauttaa/ Senpäälle että he saisit teidän lihastanne itsensä kerskata.
6:14 Mutta pois se/ ette minun pideis iostacusta itzeni kerskaman/ waan ainostans meide' Herran Iesusen Christusen Rististe/ Jonga cautta Mailma ombi minulle ristinnaulittu/ ia mine mailmalle.
Mutta pois se/ että minun pitäisi jostakusta itseni kerskaaman/ waan ainoastansa meidän Herran Jesuksen Kristuksen rististä/ Jonka kautta maailma ompi minulle ristiinnaulittu/ ja minä maailmalle.
6:15 Sille ette Christuses Iesuses eikä ymberileickaus/ eikä esinachka miten kelpa/ waan se Usi Loondo.
Sillä että Kristuksessa Jesuksessa eikä ympärileikkaus/ eikä esinahka mitään kelpaa/ waan se uusi luonto.
6:16 Ja nin mo'da quin teme' * Mären ielki waeldauat/ hene' päle's olcohon Rauha ia Laupius/ ia sen Jumala' Israelin päle.
Ja niin monta kuin tämän määrän jälki waeltawat/ hänen päällänsä olkohon rauha ja laupius/ ja sen Jumalan Israelin päällä.
6:17 Testelehin elköön yxiken sillen minua raskauttaco/ Sille mine cannan minun Rumisani meiden HErran Iesusen Christusen Arpimerckit.
Tästä lähin älköön yksikään silleen minua raskauttako/ Sillä minä kannan minun ruumiissani meidän Herran Jesuksen Kristuksen arpimerkit.
6:18 Meiden HERRA Iesusen Christusen Armo olcoho' teiden Hengene cansa rackat Weliet/ AMEN.
Meidän HERRAN Jesuksen Kristuksen armo olkohon teidän henkenne kanssa rakkaat weljet/ AMEN.

* Muisa) Se on Eikenengen pidhe/ sijtä itzense ylistemen/ ette hen o'bi wäkeuembi/ ia hurskambi quin henen Lehimeisens/ Waan catzocaan itzens/ ia kerskakan omasta wskostansa/ ia sijte Armosta ioca henelle Jumalalda on. * Mären) Ei teme Märe ole Inhimisten Opetus/ waan Euangelium ia Usko Christusen päle. Ja ne Christusen Arpimerckit/ ioista hen tesse puhupi/ ei ne olluet ne Haauat Christusen Rumissa/ waan caikinaiset Kerssimiset/ quin meille ombi Christusen tedhen. Galaterin tyge Lehetetty Romista.


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6