Se P. Petarin Ensimeinen Epistola.

Alcupuhe sen Ensimeisen P. Petarin Epistolan päle.

TEmen Epistolan ombi Pyhe Petari nijlle kietuille ia vskolisille Pacanoille kirioitanut/ ia manapi heite Uskosa wahwana oleman/ ia alati casuaman caikinaisen Kersimisen ia hyuein töidhen cautta. Ensimeises cap. Wahwistapi hen heiden vskonsa/ Jumala' Lupauxen ia woiman cautta sijte saatauasta Autuudhesta. Ja osotapi/ ettei se sama luuattu Autuus meilte ole ansattu/ Waa' io ennen Prophetain cautta ilmoitettu. Senteden heiden nyt pite wdhes ia cunnialises Elemes waeltaman/ ia sen wanhan wnochtaman/ Ninquin ne wdhesta syndyneet/ sen Eleuen ijancaikisen Sanan cautta. Toisesa cap. Hen opeta sen Pään ia Culmakiuen tu'deman/ quin on Christus. Ja ette he ninquin toimeliset ia oikiat Papit itzense Jumalalle wffrasisit/ quin mös Christus henens wffranut on. Ja rupepi caikinaisi Sädhyiä neuuoman. Ensin/ hen opeta päldiskein/ cwliaiset oleman mailmaiselle Esiuallalle. Sitelehin/ hen erinens Palueliat keske heiden Omains Herrains alamaiset oleman/ ia wärytte heilde kersimen Christusen tedhen/ Joca mös meiden tedhen wärytte on kersinyt. Colmanesa cap. Hen opeta Waimoija cwliaiset oleman/ nijlle möskin Uskomattomille Miehille/ ia ette he itzens enemin caunistaisit pyhelle menolla/ quin wlconaisella modholla. Ite' ne Miehet/ ette he heiden Waimoijans kersisit. Ja sitelehin päldiskein/ ette he olisit keskenens neuret/ kersiueiset/ ia ysteuelliset/ ninquin mös Christus meiden syndijene tedhen ombi ollut. Nelienese cap. Hen opetapi Liha waiuaman/ raitiudhella waluolla/ cochtudhella/ rucuxilla/ ia Christusen pina' muistolla heitens lodhuttaman ia wahuistaman. Ja neuuopi sille Hengeliselle Kircon wirghalle/ quinga ainoa Jumalan sana ia teko tule edestoota/ ia iocainen henen Lahijoillansa muita pite palueleman. Ja ei imechtelemen/ waan iloitzeman/ Jos me iotakin Christusen Nimen tedhen kersime. Widhennese cap. Manapi hen Pispoija ia Papeia/ quinga heiden elemen pite ia Canssa rockiman Jumalan sanalla. Ja cauatta meite Perkelehelda/ ette hen lackamata meite wäijupi ia tacaaijapi iocapaicas.

Se P. Petarin Ensimeinen Epistola.

I Lucu.

1:1 PEtari Iesusen Christusen Apostoli.
Petari Jesusen Kristuksen apostoli.
1:2 Nijlle wloswalituille Oudhoille haiolla asuuaisille Po'tos/ Galatias/ Cappadotias/ Asias ia Bithynias/ Isen Jumalan Aiuotuxen ielkin/ sen Hengen pyhitoxen cautta/ Culiaisudhexi ia Iesusen Christusen Weren pirskumisexi. Jumala andacoho' teille palio Armo ia Rauha.
Niille uloswalituille oudoille hajalla asuwaisille Pontossa/ Galatiassa/ Cappadotiassa/ Asiassa ja Bithyniassa/ Isän Jumalan aiwoituksen jälkeen/ sen Hengen pyhityksen kautta/ Kuuliaisuudeksi ja Jesuksen Kristuksen weren pirskumiseksi. Jumala antakohon teille paljon armoa ja rauhaa.
1:3 Kijtettu olcohon Jumala ia meiden HERRan Iesusen Christusen Ise/ ioca on meite henen swre' Laupiudhens cautta iellenssynnyttenyt/ ychtehen eleuen Toiuohon/ sen Iesusen Christusen Ylesnousemisen cautta nijste Cooleista/
Kiitetty olcohon Jumalan ja meidän Herran Jesuksen Kristuksen Isä/ joka on meitä hänen suuren laupeutensa kautta jällens synnyttänyt/ yhtehen eläwän toiwohon/ sen Jesuksessa Kristuksen ylösnousemisen kautta niistä kuolleista/
1:4 ychtehen catomattoman ia saastamattoman ia turmelemattoman Perimisehen Joca ombi Taiuasa tedhellepa'du teite warten/
yhtehen katoamattoman ja saastumattoman ja turmelemattoman perimisehen, Joka ompi taiwaassa tähdelle pantu (tallelle pantu) teitä warten
1:5 Jotca Jumalan wäelle/ sen Uskon cautta kätketehen Autuudexi/ Joca sitewarten walmistettu ombi/
Jotka Jumalan wäellä/ sen uskon kautta kätketähän autuudeksi/ Joka sitä warten walmistettu ompi/
1:6 ette sen pite ilmei tuleman wimeisella aijalla/ Jossa teiden pite teiten iloitzema'/ Te iotca nyt wähelle hetkelle (ios taruitan) waiuataan moninaisis kiusauxis/
että sen pitää ilmi tuleman wiimeisella ajalla/ Jossa teidän pitää teitän iloitseman/ Te jotka nyt wähällä hetkellä (jos tarvitaan) waivataan moninaisissa kiusauksissa./
1:7 Senpäle ette teiden Uskon toimelisexi ia palio callimaxi leuteisijn/ quin se catoua Culta (ioca Tulella coetellan) Kijtoxexi/ ylistoxexi ia Cunniaxi/ silloin coska Iesus Christus ilmandupi/
Senpäälle että teidän uskonne toimelliseksi ja paljon kalliimmaksi löytäisiin/ kuin se katoawa kulta (joka tulella koetellaan) Kiitokseksi/ ylistykseksi ja kunniaksi/ silloin koska Jeesus Kristus ilmaantuupi/
1:8 Jota te racastatte waicka ette te hende näe/ ionga päle te nyt mös vskotta/ echke te ei hende näe/ Nin teiden pite quitengin iloitzema' sanomattoman ia Cunnialisen ilon cansa/
Jota te rakastatte, waikka ette te häntä näe/ jonka päälle te nyt myös uskotte/ ehkä te ei häntä näe/ Niin teidän pitää kuitenkin iloitseman sanomattoman ja kunniallisen ilon kanssa/
1:9 Ja te saatta teiden vskonna lopun/ nimittein/ Sieludhen Autuudhen.
Ja te saatte teidän uskonne lopun/ nimittäin/ sielujen autuuden.
1:10 Jonga Autuuden ielkin ouat etzinyuet ia tutkinuuet ne Prophetat/ iotca sijte tygetuleuaisesta Armosta teiden pälen noitunuet ouat/
Jonka autuuden jälkeen ovat etsineet ja tutkineet ne prophetat/ jotka siitä tykö tulewaisesta armosta teidän päällenne noituneet ovat.
1:11 Ja ouat tutkinuet/ mine taicka mille aijalla Christusen Hengi wloswijsasi ioca heisse oli/ ia ennen oli todhistanut ne Pinat tuleuaiset iotca Christuses ouat/ Ja sen Cunnialisudhen ioca senielkin tuleman piti/ ioille se mös ilmoitettu oli.
Ja ovat tutkineet/ minä taikka mille ajalle Kristuksen Henki uloswiisasi, joka heissä oli/ ja ennen oli todistanut ne piinat, tulevaiset jotka Kristuksessa owat/ Ja sen kunniallisuuden, joka sen jälkeen tuleman piti/ joille se myös ilmoitettu oli.
1:12 Sille eiuet he itzeheitens/ waan meite sen cautta paluelit. Nämet iotca nyt teille iulghistetudh ouat ninen cautta/ iotca teille sen Euangeliumin sarnanut ouat sen pyhen Hengen cautta Taiuahasta lehetetyn/ Jota Engelitki mös ihoitzeuat catzoa.
Sillä eiwät he itseheitänsä/ waan meitä sen kautta palwelit. Nämät jotka nyt teille julkistetut owat niiden kautta/ jotka teille sen Ewankeliumin saarnannut owat sen Pyhän Hengen kautta taiwahasta lähetetyn/ Jota enkelitkin myös ikäwöitsewät katsoa.
1:13 Senteden wöötteket teiden Mielen cupehet/ ia olcatta raitijdh/ Ja panga te teiden teudhelinen Toiuon sen Armon päle/ ioca teille taritahan Iesusen Christusen ilmestoxen cautta/ ninquin cwliaiset Lapset.
Sentähden wyöttäkäät teidän mielenne kupeet/ ja olkaatte raittiit/ Ja pankaa te teidän täydellinen toiwonne sen armon päälle/ jota teille tarjotahan Jesuksen Kristuksen ilmestyksen kautta/ niinkuin kuuliaiset lapset.
1:14 Ja elkette asettaco teiten ninquin ennen/ coska te tyhmydhes Himodhen ielkin elitte.
Ja älkäätte asettako teitän niinkuin ennen/ koska te tyhmyydessä himojen jälkeen elitte.
1:15 Waan sen ielkin ioca teite cutzunut on/ ia ombi pyhe/ olcatta te mös pyhet/ caikisa teiden menosanne.
Waan sen jälkeen, joka teitä kutsunut on/ ja ompi pyhä/ Olkaatte te myös pyhät/ kaikissa teidän menoissanne.
1:16 Sille ette kirioitettu on/ Teiden pite Pyhet oleman/ Sille ette mine Pyhe olen.
Sillä että kirjoitettu on/ Teidän pitää pyhät oleman/ Sillä että minä Pyhä olen.
1:17 Ja ette te sen auxenhwdhatta Isen polesta/ ioca domitzepi cungin töiden ielkin ilman Inhimisten moodhon catzomista/ Nin catzocat/ ette te tesse teiden Radhoilisudes pelghosa waellaisitte.
Ja että te sen awuksi huudatte Isän puolesta/ joka tuomitseepi kunkin töiden jälkeen ilman ihmisen muodon katsomista/ Niin katsokaat/ että te tässä teidän raadollisuuden pelossa waeltaisitte.
1:18 Ja tieteket ettei te ole catouaisella Cullalla taicka Hopialla lunastetudh/ teiden turhasta menostanne/ ionga te saitta Iseiden sädhyste/
Ja tietäkäät, ettei te ole katoawaisella kullalla taikka hopealla lunastetut/ teidän turhasta menostanne/ jonka te saitte Isien säädystä.
1:19 Waan sen callin Christusen weren cansa Ninquin ydhen wighattoman ia saastattoman Caritzan/
Waan sen kalliin Kristuksen weren kanssa. Niinkuin yhden wiattoman ja saastattoman karitsan./
1:20 Joca tosin io ennen oli aiuottu quin Mailman perustos pandu oli/ Mutta ilmoitettu wimeisine aighoina/ teiden tedhen iotca henen cauttans Jumalan päle vskotte/
Joka tosin jo ennen oli aiottu kuin maailman perustus pantu oli/ Mutta ilmoitettu wiimeisinä aikoina/ teidän tähden, jotka hänen kauttansa Jumalan päälle uskotte/
1:21 Joca henen ylesherettenyt on nijste Coleista/ ia henelle sen Cu'nialisuden annoi Se'päle ette teille pidheis olema' Usko ia Toiuo Jumala' tyge.
Joka hänen ylösherättänyt oli niistä kuolleista/ ja hänelle sen kunniallisuuden antoi sen päälle, että teille pitäisi oleman usko ja toivo Jumalan tykö.
1:22 Ja techkette puchtaxi teiden Sieluna sen Totudhen cwlemises Hengen cautta welielisehen Rackautehen ioca wilpitöin olis/ ia piteket teite keskenenne palauaisesta racasna puchtahasta Sydhemeste/
Ja tehkäätte puhtaaksi teidän sielunne sen totuuden kuulemisesta Hengen kautta weljellisehen rakkautehen, joka wilpitön olisi/ ja pitäkäät teitä keskenänne palawaisesta rakasna puhtahasta sydämestä/
1:23 ninquin ne iotca iellenssyndynet ouat/ Ei catouallisesta waan catomattomast Siemenesta/ nimittein/ sijte eletteueste Jumalan sanasta/ ia ioca ijancaikisesta pysypi.
niinkuin ne jotka jällens syntyneet owat/ Ei katoawaisesta waan katoamattomasta siemenestä/ nimittäin elettäwästä/ eläwäksi tekewästa Jumalan Sanasta/ ja joka iankaikkisesti pysyy.
1:24 Sille ette caiki Liha on ninquin Roho/ ia caiki Inhimisen Cunnialisus/ ninquin sen Rohon cuckaiset. Se Roho on poisquiuettu/ ia ne cuckaiset ouat poislangenet.
Sillä että kaikki liha on niinkuin ruoho/ ja kaikki ihmisen kunniallisuus/ niinkuin ruohon kukkaset. Se ruoho on pois kuivattu ne ne kukkaiset ovat pois langenneet.
1:25 Mutta se Herran Sana pysypi ijancaikisesta. Ja se ombi se Sana ioca teiden seasan on sarnattu.
Mutta se Herran Sana pysyypi iankaikkisesti. Ja ompi se sana, joka teidän seassanne on saarnattu.

II Lucu.

2:1 NIn poispangat nyt caiki Pahuus ia caiki Petos/ ia wlconkullasus ia Cateus ia caiki panetus.
Niin pois pankaat nyt kaikki pahuus ja kaikki petos/ ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panetus.
2:2 Ja halatka sen selkien * ierghielisen Reeskan ielkin/ ninquin ne eskensyndynet Lapsucaiset/ Senpäle ette te sen saman cautta yleskaswaisitte.
Ja halatkaa sen selkiän * järjellisen rieskan/ leivän jälkeen/ Niinkuin ne äskensyntyneet lapsukaiset / Senpäälle että te sen saman kautta ylöskasvaisitte.
2:3 Jos te mwtoin maistanet oletta/ ette HERRA ombi Lakia/
Jos te muuton maistaneet olette/ että HERRA onpi lakia/
2:4 ionga tyge te mös tullet oletta/ ninquin sen eleuen Kiuen tyge/ Joca Inhimisilde on hylietty/ Mutta Jumalan tykene hen ombi wloswalittu ia callis.
jonka tykö te myös tulleet olette/ niinkuin sen eläwän kiven tykö/ Joka ihmisiltä on hyljätty/ Mutta Jumalan tykönä hän ompi uloswalittu ja kallis.
2:5 Ja mös te nin quin ne eleuet Kiuet raketka teiten Hengelisexi Hoonexi/ ia pyhexi Pappiudhexi wfframahan Hengelisi Uffri/ iotca Jumalalle otoliset olisit Iesusen Christusen cautta.
Ja myös te niinkuin ne eläwät kirvet, raketkaa/ rakentakaa teitä hengelliseksi huoneeksi/ ja pyhäksi pappeudeksi uhraamaan hengellisiä uhria/ jotka Jumalalle otolliset olisit Jesuksen Kristuksen kautta.
2:6 Sente'den seisopi mös Ramatusa/ Catzo/ Mine panen Syonin ydhen wloswalitun callin culmakiuen/ Ja ioca henen pälens vskopi/ ei se wilpistetä.
Sentähden seisoopi myös Raamatussa/ Katso/ Minä panen Sioniin yhden uloswalitun kalliin kulmakiwen/ Ja joka hänen päällensä uskoopi/ ei se wilpistele.
2:7 Teille iotca nyt vskotte/ ombi hen callis. Mutta nijlle vskottomille (ombi se Kiui ionga Rakendaijat ouat poishylienet/ ia on Culmakiuexi tullut)
Teille, jotka nyt uskotte/ ompi hän kallis. Mutta niille uskottomille (ompi se Kiwi, jonka rakentajat ovat pois hyljänneet/ ja on kulmakiweksi tullut.)
2:8 ydhexi Louckamisen Kiuexi/ ia ydhexi Pahennoxen Callioxi/ Nimittein/ nijlle iotca heidens Sanan päle louckauat/ ia eiuet sen päle vsko/ iohonga he mös asetetudh olit.
Yhdeksi loukkaamisen kiweksi/ ja yhdeksi pahennuksen kallioksi/ Nimittäin/ niille jotka heitänsä Sanan päälle loukkaawat/ ja eiwät sen päälle usko/ johonka he myös asetetut oli.
2:9 Mutta te oletta se wloswalittu Sucu/ se Kuningalinen pappius/ se pyhe Canssa/ se Erinomaisudhen Canssa/ Ette teiden pite ilmoittaman sen Auwudh/ ioca teite cutzunut on pimeydhesta henen ihmeliseen Walkiuteens.
Mutta te olette se uloswalittu suku/ Se kuninkaallinen pappeus/ se pyhä kansa/ se erinomaisuuden kansa/ että teidän pitää ilmoittamaan se autuus/ joka teitä kutsunut on pimeydestä hänen ihmeelliseen walkeuteensa.
2:10 Te iotca muijnen eipe Canssa olleet/ Mutta nyt te oletta Jumalan Canssat. Ja te iotca muijnen eipe Armosa olleet/ Mutta nyt Armosa oletta.
Te, jotka muinoin eipä kansa olleet/ Mutta nyt te olette Jumalan kansa. Ja te jotka muinoin eipä armossa olleet/ Mutta nyt te armossa olette.
2:11 Rackat weliet/ Mine manan teite ninquin Oudhoija ia mucalaisi/ poispiteket teiten Lihalisista Himoista/ iotca sotiuat Sielua wastan.
Rakkaat weljet/ Minä manaan teitä niinkuin outoja ja muukalaisia/ pois pitäkää teitä lihallisista himoista/ jotka sotivat sielua wastaan.
2:12 Ja piteket hye meno Pacanaidhen seas/ Sen päle ette ne iotca teite panetteleuat ninquin Pahointekijte/ aruaisit teite teiden hyuiste töisten/ ia kijtteisit sijte Jumala/ sinä peiuenä/ iona hen caiki iulghistapi.
Ja pitäkää hywä meno pakanoiden seassa/ Sen päälle, että ne jotka teitä panettelewat niinkuin pahantekijöitä/ arwaisit teitä teidän hywistä töistänne/ ja kiittäisit siitä Jumalaa/ sinä päivänä/ jona hän kaikki julkistaapi.
2:13 Senteden olcatta alamaiset caikille Inhimilisille Sädhyille Herran tedhen/ Waicka se olis Kuningelle/ ninquin sen ylimeisen/ taicka Pämiehillen/
Sentähden olkaatte alamaiset kaikille ihmisten säädyille Herran tähden/ Waikka se olisi kuninkaalle/ niinkuin sen ylimmäisen/ taikka päämiehillenne.
2:14 ninquin ne iotca henelde lehetetydh ouat/ nijlle Pahointekijoille tosin rangastoxexi/ ia nijlle Hurskaille kijtoxei.
niinkuin, ne jotka häneltä lähetetyt owat/ niille pahantekijöille tosin rangaistukseksi/ ja niille hurskaille kiitokseksi.
2:15 Sille ette se ombi Jumalan tachto/ ette te hyuelle töelle tukitzetta Hulluen ia tyhmein Inhimisten suun.
Sillä että se ompi Jumalan tahto/ että te hywällä työllä tukitsette hullujen ja tyhmäin ihmisten suun.
2:16 Ninquin ne wapahat/ ia ei nin ette sa wapaus olis quin Pahudhen peitos/ waan ninquin ne Jumalan Palueliat.
Niin kuin ne wapahat/ ja ei niin, että se wapaus olisi pahuuden peitossa/ waan niinkuin ne Jumalan Palwelijat.
2:17 Olcatta cunnialiset iocaista wastan. Racastacat Welijä/ Pelietke Jumalata/ Cunnioittaca Kuningasta.
Olkaatte kunnialliset jokaista wastaan. Rakastakaa weljiä/ Peljätkää Jumalaa/ Kunnioittakaa kuningasta.
2:18 Te Palueliat olca alamaiset caikella pelgholla teide' Herrain/ ei waiuoin ninen Lakiain ia siuiede'/ Waan mös nijlle tuimille.
Te palvelijat olkaa alamaiset kaikella pelolla teidän herrain/ ei waivoin niiden lakiain ja siweiden/ Waan myös niille tuimille.
2:19 Sille se on Armo/ ios iocu Omantunnons tedhen Jumalan tyge/ pitepi waiua/ ia ilman ansiotans wärytte kerssipi.
Sillä se on armo/ jos joku omantuntonsa tähden Jumalan tykö/ pitääpi waivaa/ ja ilman ansiotansa wääryyttä kärsiipi.
2:20 Sille mike kijtos se on ios te pahain tekoinne tedhen piexeteen/ ia te kerssitte? Mutta coska te hyuestiteet/ ia quitengin waiuataan/ ia te sen kersitte/ se ombi Armo Jumalan edes.
Sillä mikä kiitos se on, jos te pahain tekoinne tähden pieksetään/ ja te kärsitte? Mutta koska te hywästi teette/ ja kuitenkin waivataan/ ja te sen kärsitte/ se ompi armo Jumalan edessä.
2:21 Sille siteuarte' te oletta cutzutud/ Se'uoxi ette Christus mös kersi meiden edesten/ ia meille ydhen Esicuuan ietti/ Ette teide' pitepi noudhattaman hene' Askelens.
Sillä sitä warten te olette kutsutut/ Senwuoksi että Kristus myös meidän edestä/ ja meille yhden esikuwan jätti/ Että teidän pitääpi noudattaman hänen askeleensa.
2:22 Joca ei ychten syndi tehnyt ollut/ Eike mös ychten petosta ole henen Suustans leutty.
Joka ei yhtään syntiä tehnyt ollut/ Eikä myös yhtään petosta ole hänen suustansa löydetty.
2:23 Joca ei wastankironudh/ coska he' kirottijn/ Ei whgannudh/ coska hen kerssi. Mutta hen annoi henelle Coston ioca oikein domitze.
Joka ei wastaan kironnut/ koska hän kirottiin/ ei uhkannut/ koska hän kärsi. Mutta hän antoi hänelle koston, joka oikein tuomitsee.
2:24 Joca meiden syndinne itze wffrasi omas Rumisans Puun pääle/ senpäle ette me synneiste poiskooleet/ sille Wanhurskaudhelle eleisimme. Jonga haauain cautta te oletta teruexi tulleheet/
Joka meidän syntimme itse uhrasi oman ruumiinsa puun päälle/ senpäälle että me synneistä pois kuolleet/ sille wanhurskaudelle eläisimme. Jonka haawain kautta te olette terweeksi tulleet.
2:25 Sille te olitta ninquin exyueiset Lambat Waan nyt te oletta palaineet/ sen teiden Sieludhen Paimenen ia Pispan tyge.
Sillä te olitte niinkuin eksywäiset lampaat, waan nyt te olette palanneet/ sen teidän sielujen paimenen ja piispan tykö.

III. Lucu.

3:1 SAmalmoto/ Olcohon Waimot heiden Miestens alamaiset/ Ette mös ne iotca eiuet wsko Sanan päle/ machtaisit waimoin menosta/ ilman sanata tulla woitetuxi/
Samalla muotoa/ Olkohon waimot heidän miestensä alamaiset/ Että myös ne jotka eiwät usko Sanan päälle/ mahtaisivat waimoin menosta/ ilman sanatta tulla woitetuksi.
3:2 coska he merkitzeuet teiden puchtan Menon pelghosa.
koska he merkitsewät (näkevät) teidän puhtaan menon pelossa.
3:3 Joinenga Caunistos ei pidhe oleman wlconaista hiuxien palmicoisa/ ia cullan ymberirippumisesa/ eli calleisa waateisa.
Joidenka kaunistus ei pidä oleman ulkonaista hiuksien palmikoimista/ ja kullan ympäri riippumisessa / eli kalliissa waatteissa.
3:4 Waan ios se salainen Inhiminen sydhemes/ ombi ilman wighata/ lakian ia hiliaisen Hengen cansa/ Se on callis Jumalan silmein edes.
Waan jos se salainen ihminen sydämessä/ ompi ilman wihaa/ lakian ja hiljaisen Hengen kanssa/ Se on kallis Jumalan silmäin edessä.
3:5 Sille ette tellemodholla ouat mös muinen Pyhet Waimot heidens caunistanuet/ Jotca heide' Toiuons Jumalan päle panit/ ia olit heiden Miestense alemaiset.
Sillä että tällä muodolla owat myös muinoin pyhät waimot heidäns kaunistaneet/ Jotka heidän toiwonsa Jumalan päälle panit/ ja oli heidän miestensä alamaiset.
3:6 Ninquin Sara oli Abrahamin cwliainen/ ia cutzui Hende Herraxensa. Jonga tytterixi te tullet oletta/ ios te hyuesti teette/ ia ei nin * arghat olisi.
Niinkuin Sara oli Abrahamin kuuliainen/ ja kutsui häntä herraksensa. Jonka tyttäriksi te tulleet olette/ jos te hywästi teette/ ja ei niin arat olisi.
3:7 Te Miehet samalmoto/ asucat heiden tykenens taidhon cansa. Ja andacat sen Waimolisen (ninquin sen heicolisiman) * Käsialaisen/ henen cunniansa/ ninquin mös ynneperilisen sen Elemen Armohon/ Senpäle ettei teiden Rucuxenne estetyxi tulisi.
Te miehet samalla muotoa/ asukaat heidän tykönänsä taidon kanssa. Ja antakaat sen waimollisen (niinkuin sen heikomman) käsialaisen/ hänen kunniansa/ niinkuin myös ynnäperillisen sen elämän armoon/ Sen päälle, ettei teidän rukouksenne estetyksi tulisi.
3:8 Mutta päldiskein/ caiki olcatta yximieliset/ Ynnekersiueiset Welieliset keskenen/ Laupialiset/ Ysteueliset/
Mutta (wiimein) / kaikki olkaatte yksimieliset/ ynnäkärsiwäiset weljelliset keskenään/ laupiaalliset/ ystäwälliset/
3:9 Ei costain paha pahalla/ Eike kirolla kirotusta/ Waan site wastan/ hyuestisiughnatca/ Tieten ette te oletta sihen cutzutudh/ perimehen hyuestisiughnauxen.
Ei kostain pahaa pahalla/ eikä kirolla kirousta/ waan sitä wastaan/ hywästi siunatkaa/ Tieten, että te olette siihen kutsutut/ perimään hywästi siunauksen.
3:10 Sille ette ioca elä tachtopi/ ia hyuet peiuet nähdhä/ hen hilitkän henen Kielense paha puhumasta/ Ja henen Hwlensa petoxesta.
Sillä että joka elää tahtoopi/ ja hywät päiwät nähdä/ hän hillitkään hänen kielensä pahaa puhumasta/ ja hänen huulensa petoksesta.
3:11 Hen wälteken pahasta/ ia techken hyue. Hen etziken Rauha/ ia noutakan site.
Hän wälttäkään pahasta/ ja tehkään hywää. Hän etsikään rauhaa/ ja noutakaan sitä.
3:12 Sille ette HERRan silmet ouat Wanhurskain päle/ ia henen Coruansa heiden rucuxisans. Mutta HERran casuo o'bi pahointekiedhen päle.
Sillä että HERRan silmät ovat wanhurskaiden päälle/ ja hänen korwansa heidän rukouksissansa. Muttä HERran kaswo ompi pahaintekijäiden päälle.
3:13 Ja cuca on/ ioca teite taita wahingoitta/ ios te hywen ielkinseisotta?
Mutta kuka on/ joka teitä taitaa wahingoittaa/ jos te hywän jälkeen seisotte?
3:14 Ja ios te wiele iotakin lijca mös kersisitte Oikiudhen tedhen/ nin te quitengin autuat oletta. Mutta elkette pelietkö heiden hirmutostans/ elkette mös heite hemmestyghö.
Ja jos te wielä jotakin liikaa myös kärsisitte oikeuden tähden/ niin te kuitenkin autuaat olette. Mutta älkäätte peljätkö heidän hirmutustansa/ älkäätte myös heitä hämmästykö.
3:15 Mutta HERRA JUMalata pyhittekä teiden sydhemisenne.
Mutta HERRA JUMalata pyhittäkää teidän sydämissänne.
3:16 Olcatta mös walmihit aina wastaman iocaista quin tutkistele teiden Toiuon perustoxen ielkin ioca teisse o'bi/ hiliaisudhe' ia cauatuxen cansa. Ja piteke yxi Hyue Omatundo/ Senpäle ette ne/ iotca teite panetteleuat/ ninquin Pahointekijte/ häpieisit/ ette he ouat häweisnuet teiden hyuen menon Christusesa.
Olkaatte myös walmihit aina wastaamaan jokaista kuin tutkiskelee teidän toiwonne perustuksen jälkeen, joka teissä ompi/ hiljaisuuden ja kavahduksen kanssa. Ja pitäkää yksi hywä omatunto/ Sen päälle että ne/ jotka teitä panettelevat/ niinkuin pahantekijät/ häpeäisit/ että he ovat häwäisseet teidän hywän menon Kristuksessa.
3:17 Sille ette se ombi parambi (ios Jumalan tachto nin on) ette te kersisitte hyuen teghon tedhen/ quin pahan.
Sillä että se ompi parempi (jos Jumalan tahto niin on) että te kärsisitte hywän teon tähden/ kuin pahan.
3:18 Senwoxi ette Christus mös wihdoin meiden synnein tedhen kersi/ Hurscas Ricolisten edeste/ Senpäle ette hen meite piti Jumalalle wfframan/ Ja on tosin coletettu Lihan cautta/ Mutta eleuexi techty Hengen cautta.
Sen vuoksi että Kristus myös wihdoin meidän syntein tähden kärsi/ Hurskas rikollisten edestä/ Senpäälle, että hän meitä piti Jumalalle uhraaman/ Ja on tosin kuoletettu lihan kautta/ Mutta eläväksi tehty Hengen kautta.
3:19 Sijne samas he' mös poismeni/ ia sarnasi nijlle He'gille Fangiuxes/
Siinä samassa hän myös pois meni/ ja saarnasi niille hengille wankeudessa/
3:20 iotca eiuet muinen vskonuet/ Coska Jumala widhoin odotti/ ia kersiueinen oli Noen aicana/ coska se Archi walmistettin/ iosa wähe (Se on/ cadhexan sielua) tulit pästetyxi Wedhe' cautta/
jotka eivät muinen uskoneet/ Koska Jumala wihdoin odotti/ ja kärsiväinen oli Noan aikana/ koska se arkki walmistettiin/ jossa wähän (Se on / kahdeksan sielua) tuli päästetyksi weden kautta/
3:21 Joca nyt mös meite autuaxi tekepi Castesa/ ioca sille merkittu on/ Jolla ei Liha' saastauxet poispa'na/ Waan ette se on yxi * Lijtto hyues Omastunnosa Jumalan tykene Iesusen Chrstusen ylesnousemisen cautta.
Joka nyt myös meitä autuaaksi tekeepi kasteessa/ joka sillä merkitty on/ Jolla ei lihan saastaukset pois panna/ Waan että se on yksi* liitto hyvässä omassa tunnossa Jumalan tykönä Jeesuksen Kristuksen ylösnouseminen kautta.
3:22 Joca on Jumalan oikialle Kädhelle Taiuasen ylesmennyt/ ia henelle ouat Engelit/ ia Wallat/ ia Woimat alamaiset.
Joka on Jumalan oikialla kädelle taivaaseen ylösmennyt/ ja hänelle ovat enkelit/ ja wallat/ ja woimat alamaiset.

* Arghat) Waimot ouat Loonolisesta arghat/ ia pian pelietetydh. Mutta heiden pite oleman wahwat/ ios iotakin Kersimyste tapachtuis/ ia ei nin waimolisesta hemmestymän. * Käsialaiset) Caiki Christitudh auat Jumalan Käsialaiset. Mutta Waimo ombi seke rumista ette mieleste heicombi quin Mies/ Sentedhen henen pite site armachtaman toimen cansa/ Ettei pahawäli ia rijta nousis/ iolla caiki Rucoxet esteteen. * Lijtto) Stipulatio/ Ette Jumala sulasta Armostans Lijton tekepi Castesa meiden cansanna/ ottaxens meite Armohinsa. Jotca me Uskon cautta käsitemme. Ja sijtte meiden Omatundon ombi aina leuolinen Jumalan tykene.

IV Lucu.

4:1 ETTE nyt CHRISTUS Lihasa meiden edesten on kersinyt/ Nin Harniskoitka mös teiten samalla mielelle. Sille ette ioca Lihasa kersipi/ se poislackapi synniste/
ETTÄ nyt KRISTUS lihassa meidän edestämme on kärsinyt/ niin haarniskoikaa myös teitän samalle mielelle. Sillä että joka lihassa kärsiipi/ se pois lakkaapi synnistä.
4:2 senpäle ettei hene' site aica quin Lihasa edespeiten on/ pide Inhimiste' himoin ielkin/ Waa' Jumala' tahdon ielkin elemen.
sen päälle ettei hänen sitä aikaa kuin lihassa edespäiten on/ pidä ihmisten himoin jälkeen/ Waan Jumalan tahdon jälkeen elämän.
4:3 Sille ette io kylle on/ ette me sen edesioutunuen Elemen aighan culutimme Pacanaidhen mielen ielkin/ coska me waelsinma irtaudhesa/ himoisa/ ioopumisesa/ ylensömises/ Lainouxisa/ ia hirmulisisa Epeiumalden palueluxisa. Sillä että jo kyllin on/ koska me waelsimme irtaudessa/ himoissa/ juopumisessa/ ylensyömisessa/ lainouksissa/ ja hirmuisissa epäjumalten palveluksissa.
4:4 Site he oudhoxuat/ ettei te ynne heiden cansansa iooxe sijnä samassa sädhyttömes Hecuman menosa/ iotca teiste pahasti puhuuat/
Sitä he oudoksuvat/ ettei te ynnä heidän kansansa juokse siinä samassa säädyttömässä hekuman menossa/ joka teistä pahasti puhuvat/
4:5 Joinenga pite lughun tekemen Henelle ioca ombi walmis domitzeman nijte Eleuite ia coleita.
Joidenka pitää lukua tekemän Hänelle, joka ompi walmis tuomitsemaan niitä eläwiä ja kuolleita.
4:6 Sille sitewarte' mös Euangelium ombi sarnattu nijlle Coolluille/ senpäle ette he domitaan Inhimisten polesta Lihasa/
Sillä sitä warten myös evankeliumi ompi saarnattu niille kuolleille/ senpäälle että he tuomitaan ihmisten puolesta lihassa.
4:7 Mutta Hengese eleuet Jumalasa. Mutta nyt caikein cappalten Loppu lehestupi.
Mutta Hengessä elävät Jumalassa. Mutta nyt kaikkein kappalten loppu lähestyypi.
4:8 Nin olcatta sis raitijdh ia walpat Rucoleman. Mutta ennen caikia piteket keskenen palaua Rackaus. Sille ette Rackaus * peitte palio ricoxita.
Niin olkaatte siis raittiit ja walppaat rukoileman. Mutta ennen kaikkia pitäkäät keskenän palava rakkaus. Sillä että Rakkaus *peittää paljon rikoksia.
4:9 Olcatta Wieroinholhoiat keskenen ilman napistuxia.
Olkaatte wierainholhojat keskenään ilman napistuksia.
4:10 Ja paluelcat keskenen/ iocainen sille Lahialla quin hen saanut ombi/ ninquin ne hyuet moninaisen Jumalan armon Hoonenhaltiat.
Ja palvelevat keskenän/ jokainen sillä lahjalla kuin hän on saanut ompi/ niinkuin ne hyvät moninaisen Jumalan armon huoneenhaltijat.
4:11 Jos iocu puhupi/ se puhucan ninquin Jumalan sanoijo. Jos iollaki on iocu Wirca/ ette he' tekis ninquin sijte auuosta ionga Jumala andapi. Senpäle ette Jumala caikisa cunniotetaisijn Iesusen Christusen cautta. Jolle olcohon Cunnia ia walda ijancaikisesta ijancaikisehen Amen.
Jos joku puhuupi/ se puhukaan niinkuin Jumalan sanoja. Jos jollakin on joku wirka/ että hän tekisi niinkuin siitä awusta, jonka Jumala antaapi. Senpäälle, että Jumala kaikissa kunnioitettaisiin Jesuksen Kristuksen kautta. Jolle olkohon kunnia ja walta iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.
4:12 Minun rackahani/ Elket oudhoxuco site hellecte (quin teille tapachtupi/ ette te coetelluxi tuletta) ninquin teille iotaki uutta tapadhuis/
Minun rakkahani/ Älkäät oudoksuko sitä hellettä (kuin teille tapahtuupi/ että te koetelluksi tulette) niinkuin teille jotakin uutta tapahtuis/
4:13 Waan iloitcat paramin ette te ynne Christusen cansa kersitte/ Senpäle ette te mös aijalans madhaisitte henen Cunnians ilmeistuxes iloitta ia riemuita.
Waan iloitkaat paremmin, että te ynnä Kristuksen kanssa kärsitte/ Senpäälle että te myös ajallansa mahtaisitte hänen kunniansa ilmestyksessä iloita ja riemuita.
4:14 Autuat oletta te/ ios te Christusen Nimen tädhen pilcataan/ Sille ette se Hengi/ ioca ombi Cunnian ia Jumalan Hengi/ leuäpi teiden pälenne. Heiden tykenens hen pilcataan/ waan teiden tykenenne hen cunnioitetaan.
Autuaat olette te/ jos te Kristuksen nimen tähden pilkataan/ Sillä että se Henki/ joka ompi Kunnian ja Jumalan Henki/ lepääpi teidän päällenne/ Heidän tykönänsä hän pilkataan/ waan teidän tykönänne hän kunnioitetaan.
4:15 Mutta eikengen teiste kärsi ninquin iocu Murhaija eli Warghas taicka Pahointekia/ eli ninquin se ioca * Wierasen Wircan rupepi.
Mutta ei kenkään teistä kärsi niinkuin joku murhaaja eli waras taikka pahointekijä/ eli niinkuin se joka *wieraaseen wirkaan rupeepi.
4:16 Mutta ios he' kersipi ninquin Christittu/ elken häuetkö/ Waan kijtteken Jumalata sen osan polesta.
Mutta jos hän kärsiipi niinkuin kristitty/ älkään hävetkö/ waan kiittäkään Jumalata sen osan puolesta.
4:17 Sille ette aica on/ ette Domion pite rupiaman Jumalan Hoonesta. Mutta ios se ensin meiste rupiapi/ Minge lopun he saauat iotca Jumalan Euangeliumi eiuet vsko?
Sillä että aika on/ että tuomion pitää rupeaman Jumalan huoneesta. Mutta jos se ensin meistä rupeaa/ Minkä lopun he saawat, jotka Jumalan evankeliumia eivät usko?
4:18 Ja ios se Hurskas tuscalla wapaxi tulepi/ cuhunga sijtte Jumalatoin ia Syndinen tulepi?
Ja jos se hurskas tuskalla wapaaksi tuleepi/ kuhunka sitten jumalatoin ja syntinen tuleepi?
4:19 Senteden iotca kersiuet Jumalan tahdhon ielkin/ ne andacan heiden Sielunsa ninquin Uskolisen Loian hyuein töiden cansa.
Sentähden jotka kärsivät Jumalan tahdon jälkeen/ ne antakaan heidän sielunsa niinkuin uskollisen Luojan hyväin töiden kanssa.

* Peitte) Joca henen Lähimeistens racastapi/ ei sen mieli ricota/ wan caiki mite henen wastans ricotan/ se cutzutan tesse/ peitteuen caiken ricotuxen 1. Cor. 13. Rackaus caiki wedhättepi. * Wierasen Wircan) Temen wighan Perkele enimesti waickuttapi ninen wärein Christittydhen cautta/ iotca tachtouat aina palio hallita ia wallita/ cussa Jumala ei ole heite keskenyt.

V. Luku

5:1 NIjte Pappia iotca teiden seasan ouat/ mine manan/ Joca mös olen Pappi/ ia Christusen pinan tunnustaija/ ia osalinen sijnä Cunniasa ionga pite ilmei tuleman.
Niitä pappeja, jotka teidän seassanne ovat/ minä manaan (neuwon)/ Joka myös olen pappi/ ja Kristuksen piinan tunnustaja/ ja osallinen siinä kunniassa, jonka pitää ilmi tuleman.
5:2 Caitzecat se Christusen Lauma/ ioca teiden Hallusan on/ ia piteket waari heneste Ei waadhitudh/ waan mieleliset Ei häpielisen Woiton tedhen/ waan hyueste mieleste/
Kaitsevat se Kristuksen laumaa/ joka teidän hallussanne on/ ja pitäkäät waari hänestä. Ei waaditut/ waan mieleiset. Ei häpeällisen woiton tähden/ waan hyvästä mielestä/
5:3 Eikä mös ninquin HERRAT Canssans ylitze/ waan olcatta Laumalle Esicuuaxi/
Eikä myös niinkuin herrat kansansa ylitse/ waan olkaatte laumalle esikuvaksi/
5:4 Nin teiden pite (coska se ylimeinen Paimen ilmestupi) sen catomattoman Cunnian Crunon saaman.
Niin teidän pitää (koska se ylimmäinen Paimen ilmestyypi) sen katoamattoman kunnian kruunun saaman.
5:5 Samalmoto Te Nooret/ olcatta Wanhoille alamaiset. Olcatta caiki keskenen toinen toisenne alamiset. Ja piteket teidenne kijndiesti Neurydhesa/ Sille ette Jumala wastanseiso Coreita. Mutta nijlle Neurille hen Armon andapi.
Samalla muotoa te nuoret/ olkaatte wanhoille alamaiset. Olkaatte kaikki keskenän toinen toiselle alamaiset. Ja pitäkää teitänne kiinteästi nöydyydessä/ Sillä että Jumala wastaanseisoo koreita. Mutta niille nöyrille hän armon antaapi.
5:6 Nin neurytteket sis teiden Jumalan wäkeuen Kädhen ala/
Niin nöyryyttäkäät siis teidän Jumalan wäkevan käden alla/
5:7 ette hen teite corghottais aijallansa/ Caiki teiden murehen heitteket henen pälens. Sille ette hen murechtipi teiste.
että hän teitä korottaisi ajallansa/ Kaikki teidän murhehen heittäkäät hänen päällensä. Sillä että hän murehtiipi teistä.
5:8 Olcatta raitijdh ia waluocat/ Sille ette teiden Wiholisen Perkele ymberiskieupi ninquin kilijuua Jalopeura/ ia etzipi ketä hen ylesnielis/
Olkaatte raittiit ja walvokaat/ Sillä että teidän wihollisenne perkele ympärinskäypi niinkuin kiljuva jalopeura/ ja etsiipi ketä hän ylösnielisi.
5:9 Site te wastanseisocat wahwat Uskosa. Ja tieteket/ ette iwri ne samat Waiuat tapachtuuat teiden Welijllen Mailmasa.
Sitä te wastaan seisokaat wahvana uskossa. Ja tietäkäät/ että juuri ne samat waivat tapahtuvat teidän weljillenne maailmassa.
5:10 Mutta se Jumala iolda caiki Armo tule/ ioca meite cutzunut on henen ijancaikisehen Cunniahansa Christuses Iesuses/ se sama teite/ iotca wähen Hetken kersitte/ päättepi/ wahuistapi tukepi ia kijnittepi/
Mutta se Jumala, jolta kaikki armo tulee/ joka meitä kutsunut on hänen iankaikkisehen kunniahansa Kristuksessa Jesuksessa/ se sama teitä/ jotka wähan hetken kärsitte/ päättääpi /wahvistaapi, tukeepi ja kiinnittääpi.
5:11 Sille samalle olcohon Cunnia ia Walda ijancaikisesta ijancaikisehen/ AMEN.
Sille samalle olkohon kunnia ja walta iankaikkisesta iankaikkisehen /AMEN
5:12 Siluanusen teiden Uskolisen Welien cautta (quin mine lwlen) ole mine teille wähille sanoilla kirioittanudh/ manaten ia tunnustain/ Ette teme se oikia Jumalan Armo ombi/ iossa te seisotta.
Silvanuksen, teidän uskolisen weljen kautta (kuin minä luulen) olen minä teille wähillä sanoilla kirjoittanut / manaten ja tunnustain/ Että tämä se oikia Jumalan armo ompi/ jossa te seisotte.
5:13 Teruettepi teite se ynnä teiden cansan wloswalittu Seurakunda Babilonias/ ia minun Poican Marcus.
Tervehtääpi teitä se ynnä teidän kanssan uloswalittu seurakunta Babyloniassa/ ja minun poikani Marcus
5:14 Teruetteket teite keskenen Rackaudhen Suunannon cansa. Rauha olcohon caikein cansa/ iotca Christuses Iesuses ouat/ AMen.
Tervehtäkää teitä keskenän rakkauden suunannon kanssa. Rauha olkohon kaikkein kanssa/ jotka Kristuksessa Jesuksessa ovat/ AMen.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5