Apostolein Teghot/ quin on/ Se Toinen Cappale Pyhe' Lucan Euangeliumist

Alcupuhe Apostolein Tekoin päle.

TEme Kiria pite Lwettaman ia tutkittaman/ Ei ninquin mwtomat tehnet ouat/ Quin Pyhe Lucas olis waiwoin Apostolitten Hyuet Teghot eli Hyuen/ Elemen nille Esikuuaxi/ erinomaisesta tesse kirioittanut. Ninquin Pyhe Augustinus ia moni mw/ temen Kirian sen parahan Esikuuan edest pitenyet ouat/ Ette Apostolit ynne Christikunna' cansa/ ouat caiki Tauarat pitenyet ychteisse etc. Joca meno ei quitengan cauuan wipynyt/ Mutta aijalans piti Lackaman. Waan se pälen meiden tule paramin merkite/ Ette Pyhe Lucas temen Kirian cansa coco Christikunda opetta/ haman Mailman Loppun asti/ sen oikean Päcappalen Christilisest Opist/ Quin ombi/ Ette Caiki/seke Juttat ette Pacanat/ seke Wanhurskat/ ette Syndiset wanhurscaxi tuleuat ainoast vskost Iesusen Christusen päle/ ilman caiken Lain auuta/ eli meiden tödhen ansiota. Jotca osottauat seke Apostolitten/ Petarin/ Paualin/ Stephanin/ Philippusen/ ia muiden Apostolitten sarnat/ seke mös Pacanaiten ia Judasten Esikuuat. Sencaltainen Asia ombi se swrin tila ia syy/ ette hen temen Kjrian kirioitti. Senteden Hen mös nin wekeuesti hoke/ Ei waiwoin Apostolitte' Sarnoi Uskosta Christusen päle/ quinga seke Pacanat ette Juttat sen cautta piti wanhurskaxi tuleman ilman caiketa a'siota ia tööt Mutta mös sencaltaisen Opin Esikuuat ia teghot/ Quinga ne Pacanat/ ninquin Juttaatki waiwoin Eua'geliumin cautta/ ilman Laki ouat wanhurskaxi tullut. Ja ninquin P. Petari todhista 10 ia 15 Lugus. Ettei Jumala tesse Asias ychte eroitusta pitenyt Judasten ia Pacanain waihella. Waan ninquin hen Pacanoille/ iotca ilman Laita elit/ sen Pyhen Hengen annoi Euangeliumin cautta. Nin hen mös sen saman annoi Juttaille/ Euangeliumin ia ainoa' Wskon sarnamisen cautta/ ia ei Lain cautta/ taicka heiden Töidens ia ansions teden/ eike mös sen Wffrin ia Palueluxen cautta/ quin Lais kesketty oli. Ja nin hen asetta tesse Kirias ychten/ seke se' Opin vskost/ ette mös Wskon Esikuuat. Senteden macta teme Kiria kylle cutzutta yxi Toimitus ylitze Pyhen Paualin Lehetuskiriain. Sille mite pyhe Pauali opetta ia neuuo sanoilla ia puheilla pyhista Ramatuista/ site pyhe Lucas tesse osotta/ ia todhista Esikuuilla ia Teghoilla/ ette se iuri nin kieunyt o'bi ia nin kieumen pite/ quin pyhe Pauali opetapi/ nimittein. Ettei yxiken Laki/ eike yxiken Töö/ woi Inhimisi wanhurscautta eli wapautta/ Mutta waiwoin se Wsko Christusen päle. Ja sine leudhet tesse Kirias ydhen caunin Speilin/ iossas mahdat nähdhä/ sen todhen oleuan/ ette SULA WSCO WANHURSCAUTTA. Sille temen cappalen Esikuuat ia Tekot tesse Kirias ouat/ quin sen todhistauat/ iotca sinua eike wiettele/ eike walectele/ waan paramin Wskosa wachwistauat ia lohuttauat. Sille catzo nyt itze/ quinga pyhe Pauali on palainut ia kiendynyt. Nin mös quinga se Pacana Cornelius kiendui pyhen Petarin sanain cautta/ ninquin Engeli henelle ennen sanoi. Sille Petarin tuli sarnata henelle/ minge cautta henen piti autuaxi tuleman. Samalmoto mös se Manwanhin Sergius ia caiki Caupungit/ ioissa pyhe Pauali ia Barnabas sarnasit. Catzo mös sen ensimeisen Apostolitten neuuon päle/ ionga he Jerusalemis pidhit. Act. 15. Catzo mös caiki pyhen Petarin sarnat/ Stephanin ia Philippusen/ Nin sine leudhet ett se caiki sinne pein kieupi/ Ette meiden waan Christusen Wskon cautta/ ilman Laki ia Töite/ pite armohon tuleman/ ia wanhurscaxi. Ja sen me taidham temen Kirian cansa hyuin osotta/ ia Wastanseisowaisten suun sangen kempist ia wäkeueste kijnitukita/ Jotca meite Lain päle ia meiden oma' Töiden tyge lehetteuet/ ia heiden hullun tyhmydhens ilmoittauat caiken Mailman edes. Senteden mös Lucas sano/ ette sencaltainen Wskon esikuua/ on mös ne Hurscat Juttat (iotca olit vskon saneet) sangen wahwistanut. Ja ne mwdh Wskottomat Juttat ouat senwoxi hulluxi ia kiuckun tulluet. Quin ei mös palio ihmet ollut/ ette he Laissa yleskaswatetut olit/ ia sijnä samas hamast Abrahamist olit hariotetut/ Josta he mös närckestyit/ ette Pacanat/ iotca olit ilman Laita ia Jumalata/ piti heiden werdaitzens Jumalan Armois oleman. Mutta ette meiden Canssa/ iotca caiki Pacanat olema/ sencaltaiset Cappalet sille wirca laitauat ia Wainouat/ se on tuhat Osa pahembi/ Ette me selkesti tesse näemme/ ia ei kielde taidha/ ette Jumalan Armo ia Christusen tundemus/ on tullut meiden Esijseden cochtan/ ilman Laki ia ansiota/ ia/ silloin quin he wiele olit Hirmulises Epeiumaludhes ia pilcas. Mutta iuri nin palio he sen cautta/ pilcans ia wainons cansa woitit/ quin Juttatki heide' pahudens ia coirudens cautta woitit. Sille ette Jumala oli ennen sencaltaisita Käänyt/ ia Mosesen cautta andanut ilmoitta/ Mine tadhon teite wihoitella ninen cansa/ iotca ei ouat minun Canssan/ ia yhden tyhmen Canssan cautta tadon teite Hullutta. Ja Oseas 2. Lugus/ Mine cutzun sen minun Canssaxeni/ ioca ei oleca minun Canssan (Se on/ quin ilman Laki ia Töite elepi) ia on quitengin ne pitenyt. Juri nin mös tapactupi meiden Wiholisten/ ette Jumala heite Hylkepi (quin hen io on Ruuenut) ette he henen Armons Christuses haluemaxi piteuet/ quin Laki ia oma ansiotans. Mutta eiuet he site vsko/ sihenasti quin he sen (ninquin Juttatki) itze näkeuet ia cadhotuxens leuteuet.

Apostolein Teghot/ quin on/ Se Toinen Cappale Pyhe' Lucan Euangeliumist

Ensimeinen Lucu.

1:1 Sijne tosin entises Kirias mine ole' Puhunut (O Racas Theophile) caikista nijste/ quin Iesus Rupesi seke tekemen ette opettama'
Siinä tosin entises kirjassa minä olen puhunut ( Oi rakas Theophile) kaikista niistä/ kuin Jesus rupesi sekä tekemään että opettamaan.
1:2 Hama' sihen peiuen asti/ cuna hen oli ylesotettu/ Sijtte quin hen Apostoleiten (iotca hen wloswalinut oli) pyhen Hengen cautta oli keskyn andanut.
Hamaan siihen päiwään asti/ kuna hän oli ylösotettu/ Siitä kuin hän apostoleitten ( jotka hän uloswalinnut oli) Pyhän Hengen kautta oli käskyn antanut.
1:3 Joille hen mös Kersimise's ielkin oli itzens eleuexi osottanut moninaisen opettamisen cautta/ ia neutteli hene's heille Neliekymende peiue/ ia puhui heille Jumalan Waldakunnast.
Joille hän myös kärsimisensä jälkeen oli itsensä eläwäksi osoittanut moninaisen opettamisen kautta/ ja näytteli hänensä heille neljäkymmentä päiwää/ ja puhui heille Jumalan waltakunnasta.
1:4 Ja quin he' heite oli coonut/ kielsi hen heite Jerusalemist poismenemest waan Odhottaman Isen Lupausta/ Josta te cwlluet oletta (ma hen) minulda.
Ja kuin hän heitä oli koonnut/ kielsi hän heitä Jerusalemista pois menemästä waan odottamaan Isän lupausta/ Josta te kuulleet olette minulta.
1:5 Sille ette Johannes tosin wedhelle castoi/ Mutta teiden pite pyhelle Hengelle castettaman/ ei nyt monen peiuen peräst.
Sillä että Johannes tosin wedellä kastoi/ Mutta teidän pitää Pyhällä Hengellä kastettaman/ ei nyt monen päiwän perästä.
1:6 Coska he sis cocondunet olit/ kysyit he henelle sanoden/ HERRA/ nytkös ylesrakennat sen Israelin Waldakunnan?
Koska he siis kokoontuneet olit/ kysyit he hänelle sanoen/ HERRA/ nytkös ylösrakennat sen Israelin waltakunnan?
1:7 Nin hen sanoi heille/ Ei teiden tule tiete aica eli hetki/ iotca Ise o'bi pannut henen woimasans.
Niin hän sanoi heille/ Ei teidän tule tietää aikaa eli hetki/ jotka Isä ompi pannut hänen woimassansa.
1:8 Waan teiden pite saaman sen pyhen Hengen auwun/ ioca teiden pälen tulepi. Ja teiden pite oleman minun todhistaiani/ ei waiuoin Jerusalemis/ mutta mös caikes Judeas ia Samarias/ ia sijtte Haman Maan ären
Waan teidän pitää saaman se Pyhän Hengen awun/ joka teidän päällen tuleepi. Ja teidän pitää oleman minun todistajani/ ei waiwoin Jerusalemis/ mutta myös kaikes Judeassa ja Samariassa/ ja siitä hamaan maan ääreen.
1:9 Ja quin hen nämet sanonut oli/ nin hen heiden nähdens ylesotettin/ ia yxi Pilui ylesuei henen heiden silmeins edest.
Ja kuin hän nämät sanonut oli/ niin hän heidän nähdens ylösotettiin/ ja yksi pilwi ylösjäi hänen heidän silmäinsä edest.
1:10 Ja quin he catzelit Taiuasen henen mennesens/ Catzo/ nin seisoit heiden tykenens caxi Mieste walkeis waatteis/ iotca mös sanoit/
Ja kuin he katselit taiwaaseen hänen mennessänsä/ Katso/ niin seisoit heidän tykönänsä kaksi miestä walkeissa waatteissa/ jotka myös sanoit/
1:11 Te Galilean miehet/ mite te seisotta ia catzotta Taiuasen? Teme Iesus ioca teilde ylesotettin Taiuasen/ hen ombi nin tuleua/ quin te näitte henen meneuen Taiuasen.
Te Galilean miehet/ mitä te seisotte ja katsotte taiwaaseen? Tämä Jesus joka teiltä ylösotettiin taiwaaseen/ hän ompi niin tulewa/ kuin te näitte hänen menewän taiwaaseen.
1:12 Nin he palasit Jerusalemin Woorelda/ ioca cutzutan Olio meki/ ia taambana on Jerusalemist ydhen Lepopeiuekunnan matka.
Niin he palasit Jerusalemiin wuorelta/ joka kutsutaan Öljymäki/ ja taampana on Jerusalemista yhden lepopäiwäkunnan matka.
1:13 Ja quin he siselletulit/ nin he ylesastuit sihen Salijn/ cussa nämet oleskelit/ Petari ia Jacobus/ Johannes ia Andreas/ Philippus ia Thomas/ Bartholomeus ia Mattheus/ Jacobus Alphein poica ia Simon Zelotes/ Ja Judas Jacobin weli.
Ja kuin he sisälle tulit/ niin he ylös astuit siihen saliin/ kussa nämät oleskelit/ Pietari ja Jakobus/ Johannes ja Andreas/ Philippus ja Thomas/ Bartholomeus ja Mattheus/ Jakobus Alphein poika ja Simon Zelotes/ ja Judas Jakobin weli.
1:14 Nämet caiki olit alati ynne yximielisesta Rucouxes ia auxenshwtamises ynne Waimoin/ ia Marian Iesusen eitin cansa/ ia henen Welieins cansa.
Nämät kaikki olit alati ynnä yksimielisestä rukouksessa ja awuksi huutamisessa ynnä waimoin/ ja Marian Jesuksen äitin kanssa/ ja hänen weljeinsä kanssa.
1:15 Ja nijne peiuine ylesnousi Petari Opetuslasten seas/ ia sanoi (ia oli Joucko nimilde ychten lehes caxikymende toista sata)
Ja niinä päiwinä ylösnousi Pietari opetuslasten seassa/ ja sanoi (ja oli joukko nimeltä yhtään lähes kaksikymmentä toista sataa)
1:16 Te Miehet ia Weliet/ Sen Kirioituxen piti teutetteme'/ ionga pyhe Hengi ennen sanonut oli Dauidin suun läpitze Judasesta/ ioca oli heiden Johdattaians quin Iesusen kijniotit/
Te miehet ja weljet/ Sen kirouksen piti täytettämän/ jonka Pyhä Henki ennen sanonut oli Dawidin suun läwitse Judasesta/ joka oli heidän johdattajansa kuin Jesuksen kiinni otit/
1:17 Sille ette hen oli meiden Luussa luettu/ ia on temen Wirghan meiden cansam saanut/
Sillä että hän oli meidän luwussa luettu/ ja on tämän wiran meidän kanssamme saanut/
1:18 Teme o'bi ansanut sen Pellon Wärydhen palcasta/ ia itzens hirtti/ ia on keskelde cachti pacachtanut/ ia caiki henen Siselyxens wlosputoisit.
Tämä ompi ansainnut se pellon wääryyden palkasta/ ja itsensä hirtti/ ja on keskeltä kahtia pakahtunut/ ja kaikki hänen sisällyksensä ulos putoisit.
1:19 Ja se ilmestui caikille/ iotca Jerusalemis asuuat/ nin ette se sama Peldo cutzutan heiden Kielellens Hakeldama/ se on/ Weri peldo.
Ja se ilmestyi kaikille/ jotka Jerusalemissa asuwat/ niin että se sama pelto kutsutaan heidän kielellänsä Hakeldama/ se on/ Weripelto.
1:20 Sille se on kiriotettu Psaltari Ramatus/ Henen Cotons pite tuleman kylmille/ Ja ei pide oleman sijne asuijanda. Ja henen Pijspawdhens toinen pite saaman.
Sillä se on kirjoitettu psaltari Raamatussa/ Hänen kotinsa pitää tuleman kylmille/ Ja ei pidä oleman siinä asujainta. Ja hänen piispautensa toinen pitää saaman.
1:21 Nin pite nyt neiste Miehiste/ iotca meiden cansan ouat olluet (caiken sen aijan culla HERRA IesuS wlos ia sisellekeui meiden cansan/
Niin pitää nyt näistä miehistä/ jotka meidän kanssan owat olleet (kaiken sen ajan kulla HERRA JesuS ulos ja sisälle käwi meidän kanssan/
1:22 Ruueten Johannesen Castesta/ hama' sihen peiuen asti/ cuna hen meilde ylesotettin) yxi otettama' hene' Ylesnousemisens Todistaiaxi ynne meiden cansam.
Ruweten Johanneksen kasteesta/ hamaan siihen päiwään asti/ kuna hän meiltä ylösotettiin) yksi otettaman hänen ylösnousemisensa todistajaksi ynnä meidän kanssamme.
1:23 Ja he asetit caxi ehdolle/ Josephin ioca cutzutin Barsabas/ ioca mös lijalda Nimelde cutzuta' Just9/ Ja Mathiasen.
Ja he asetit kaksi ehdolle/ Josephin joka kutsuttiin Barsabas/ joka myös liialta nimeltä kutsutaan Justus/ ja Matthiaksen.
1:24 Rucolit ia sanoit/ Sine HERRA ioca caikein sydhemet tunnet/ osota cumman sine neiste Cadhest olet wloswalinnut
Rukoilit ja sanoit/ Sinä HERRA joka kaikkein sydämet tunnet/ osoita kumman sinä näistä kahdesta olet ulos walinnut
1:25 Ette henen pite Aruan saaman tesse Palueluxes ia Apostolin wirghas/ custa Judas ombi poiswilpistenyt/ ette henen piti poismenemen sialens.
Että hänen piti arwan saaman tässä palweluksessa ja apostolin wirassa/ kusta Judas ompi pois wilpistellyt/ että hänen piti pois menemän sijallensa.
1:26 Ja he heitit Aruan heiste. Ja se Arpa langesi Mathiasen päle. Ja hen lwettin ninen ydhen toistakymmenen Apostoliten Secaan.
Ja he heitit arwan heistä. Ja se arpa lankesi Matthiaksen päälle. Ja hän luettiin niiden yhden toistakymmenen apostolin sekaan.

Toinen Lucu.

2:1 Ia quin se Wideskymenes peiue teutettin/ olit he caiki yximieliseste ynne samas paicas.
Ja kuin se wiideskymmenes päiwä täytettiin/ olit he kaikki yksimielisesti ynnä samassa paikassa.
2:2 Ja ekiste tapachtui Taiuahast yxi Hwmaus/ ninquin sangen ialo Tulispä olis tullut/ Ja teutti caiken Honen/ cussa he olit istumas.
Ja äkisti tapahtui taiwahasta yksi humaus/ niinkuin sangen jalo tuulispää olisi tullut/ Ja täytti kaiken huoneen/ kussa he olit istumassa.
2:3 Ja heille näwyit wileskellyt kielet ninquin Tuliset/ Ja ne istuit itzecunghin heidhen Pälens.
Ja heille näkyit wiileskellyt kielet niinkuin tuliset/ Ja ne istuit itsekunkin heidän päällensä.
2:4 Ja he teutettin caiki Pyhe Henge/ ia Rupesit puhuman muilla Kielille/ sen ielken quin se Hengi andoi heiden wlospuhua.
Ja he täytettiin kaikki Pyhä Henkeä/ ja rupesit puhumaan muilla kielillä/ sen jälkeen kuin se Henki antoi heidän ulos puhua.
2:5 Nin oli Jerusalemis Juttat asuuaiset Jumalata pelkeueiset Miehet/ caikinaisest Canssast/ quin Taiuan alla on.
Niin oli Jerusalemista juuttaat asuwaiset Jumalata pelkääwäiset miehet/ kaikkinaisesta kansasta/ kuin taiwaan alla on.
2:6 Coska nyt teme äni tapachtui/ cocontuli Ca'ssan palious/ ia hemmestyit/ Sille ette itzecukin cwli nijnen puhuuan heiden Kielillens.
Koska nyt tämä ääni tapahtui/ kokoontui kansan paljous/ ja hämmästyit/ Sillä että itsekukin kuuli niiden puhuwan heidän kielillänsä.
2:7 Ja nin he caiki tyhmestyid/ ia jhmettelit keskene's saden/ Catzos/ Eikö näme caiki iotca puhuuat/ ole Galilealaiset?
Ja niin he kaikki tyhmästyit/ ja ihmettelit keskenänsä sanoen/ Katsos/ Eikö nämä kaikki jotka puhuwat/ ole Galilealaiset?
2:8 Ja quingasta sis me itzecuki cwle'ma heiden puhuuan meide' Kielilem iossa me syndynet olema?
Ja kuinkaste siis me itsekukin kuulemme heidän puhuwan meidän kielillämme jossa me syntyneet olemme?
2:9 Parthit ia Medit ia Elamitit/ ia ne asuuaiset Mesopotamias/ ia Judeas/ ia Cappadotias/ Pontos ia Asias/
Parthit ja medit ja elamitit/ ja ne asuwaiset Mesopotamiassa/ ja Judeassa/ ja Kappadotiassa/ Pontossa ja Asiassa/
2:10 Phrygias ia Pamphilias/ Egyptis ia Libian Maanraioilla liki Kyreni/ Ja ne mwcalaiset Romista/ Juttat ia ne Wdhet Juttat/ Cretit/ ia Arabit.
Phrygiassa ja Pamphiliassa/ Egyptissä ja Libyan maanrajoilla liki Kyreneä/ Ja ne muukalaiset Romasta/ Juuttaat ja ne uudet juuttaat/ Kretit/ ja arabit.
2:11 Me cwlema heiden puhuuan meiden Kielille/ Jumalan swria Tekoia.
Me kuulemme heidän puhuwan meidän kielillä/ Jumalan suuria tekoja.
2:12 Nin tyhmestyid caiki/ ia ihmettelit keskenens sanoden/ mites lwlet temen oleuan?
Niin tyhmästyit kaikki/ ja ihmettelit keskenänsä sanoen/ mitäs luulet tämän olewan?
2:13 Waan ne mwdh nauroit heite ia sanoit/ He ouat teune makiat Wina.
Waan ne muut nauroit heitä ja sanoit/ He owat täynnä makeat wiinaa.
2:14 Nin ylesnousi Petari ninen Ydhentoistakymenen cansa/ ia corotti änens/ ia puhui heille/ Te Judan Miehet/ ia te caiki iotca asutta Jerusalemis/ teme olcoon teille tietteue/ Ja ottaca minun Sanan teiden Coruijn.
Niin ylösnousi Petari niiden yhdentoista kymmenen kanssa/ ja korotti äänensä/ ja puhui heille/ Te Judan miehet/ ja te kaikki jotka asutte Jerusalemissa/ tämä olkoon teille tiettäwä/ Ja ottakaa minun sanani teidän korwiin.
2:15 Sille ei näme ole iowxis ninquin te lwletta/ sille ette nyt peiueste ombi colmas hetki.
Sillä ei nämä ole juowuksissa niinkuin te luulette/ sillä että nyt päiwästä ompi kolmas hetki.
2:16 Waan se onopi/ quin ennen sanottu on Joelin Prophetan cautta.
Waan se ompi/ kuin ennen sanottu on Joelin prophetan kautta.
2:17 Ja se pite tapachtuman Wimeisine Peiuine sanopi JVMALA/ Mine wloswodhatan minun Hengesteni caiken Lihan päle/ Ja teidhen Poijat ia teidhen Tytteret pite Propheteraman/ Ja teiden Noricaiset pite Näwuyt näkemen/ ia teiden Wanhinmat pite Wnia wnestuman.
Ja se pitää tapahtuman wiimeisinä päiwinä sanoopi JUMALA/ Minä ulos wuodatan minun hengestäni kaiken lihan päälle/ Ja teidän pojat ja teidän tyttäret pitää propheteraaman/ Ja teidän nuorukaiset pitää näkyjä näkemän/ ja teidän wanhimmat pitää unia uneksuman.
2:18 Ja mös minun Palueliaiten päle/ ia minun Picaini päle nijne peiuine mine wloswodhatan minun Hengesteni/ ia heiden pite Propheteraman.
Ja myös minun palwelijain päälle/ ja minun piikani päälle niinä päiwinä minä ulos wuodatan minun hengestäni/ ja heidän pitää propheteraaman.
2:19 Ja mine annan Ihmeit ylhel Taiuahas/ ia Mercki alahal Maan päle/ Weren ia Tulen ia sawnswitzun.
Ja minä annan ihmeitä ylhääl taiwahassa/ ja merkki alhaalla maan päälle/ Weren ja tulen ja sawusuitsun.
2:20 Auringo pite mwttuma' pimeydhexi/ ia Cw werexi/ ennen quin se swri ia iulkinen HERRAN peiue tulepi.
Aurinko pitää muuttuman pimeydeksi/ ja kuu wereksi/ ennen kuin se suuri ja julkinen HERRAN päiwä tuleepi.
2:21 Ja tapachtaman pite/ ette Jocainen quin HERRAN Nime auxenshwtapi/ hen tule wapadhexi.
Ja tapahtuman pitää/ että jokainen kuin HERRAN nimeä awuksensa huutaapi/ hän tulee wapahdetuksi.
2:22 Te Miehet Israelist cwlcat nämet sanat/ Iesusen Nazarenusen/ sen Jumalalda annetun Miehen teiden cochtan/ Tekoin/ Ihmechten/ ia Merckein cansa/ iotca Jumala henen cauttans teki teiden keskellen (ninquin te mös itze tiedhette)
Te miehet Israelista kuulkaat nämät sanat/ Jesuksen Nazarenuksen/ sen Jumalalta annetun miehen teidän kohtaan/ tekoin/ ihmeitten/ ja merkkein kanssa/ jotka Jumala hänen kauttansa teki teidän keskellän (niinkuin te myös itse tiedätte)
2:23 Sen sama' (ioca Jumalan edesaigoitun neuuon ia sädhyn ielkeen oli wlosannettu) te otitta wärein Miesten Kätten cautta/ ia Ristinnaulittuna te surmasit.
Sen saman (joka Jumalan edes aiotun neuwon ja säädyn jälkeen oli ulosannettu) te otitte wääräin miesten kätten kautta/ ja ristiinnaulittuna te surmasit.
2:24 Sen ombi Jumala ylesherettenyt/ ia masewaxi teki Cooleman kiwud/ ettei se mahdolinen ollut/ ette henen piti silde pidhettemen.
Sen ompi Jumala ylösherättänyt/ ja masewaksi teki kuoleman kiwut/ ettei se mahdollinen ollut/ että hänen piti siltä pidettämän.
2:25 Sille Dauid sanopi heneste/ Mine Olen aina HERRAN minun casuoni eten Pannut/ Sille ette hen on minun Oikealla polella/ senpäle/ ettei minun pide Wawachtuman.
Sillä Dawid sanoopi hänestä/ Minä olen aina HERRAN minun kaswoni eteen pannut/ Sillä että hän on minun oikealla puolella/ senpäälle/ ettei minun pidä wawahtuman.
2:26 Senteden minun sydemen iloitze/ ia minun Kielen riemuitze/ Ja mös minun Lihani pite Lepemen toiwouxes.
Sentähden minun sydämen iloitsee/ ja minun kieleni riemuitsee/ Ja myös minun lihani pitää lepäämän toiwossa.
2:27 Sille ettet sine ylenanna Minun Sieluani Heluetis/ ia et sine mös salli sinun Pyhes Turmelusta näkemen.
Sillä ettet sinä ylenanna minun sieluani helwetissä/ ja et sinä myös salli sinun pyhäsi turmelusta näkemän.
2:28 Sine olet minulle tietteuexi tehnyt Elemen tiedh/ Sine teutet minun Ilolla sinun Casuos edhes.
Sinä olet minulle tiettäwäksi tehnyt elämän tiet/ Sinä täytät minun ilolla sinun kaswosi edessä.
2:29 Te Miehet Rackat Weliet/ Ette lupa ombi rochkiast teille puhu sijte Esijsest Dauidist. Hen on coollut ia Haudattu ia henen Hautans ombi meiden tykene/ haman tehen peiuen asti.
Te miehet rakkaat weljet/ Että lupa ompi rohkeasti teille puhua siitä esi-isästä Dawidista. Hän on kuollut ja haudattu ja hänen hautansa ompi meidän tykönä/ hamaan tähän päiwään asti.
2:30 Quin hen nyt yxi Propheta oli/ ia tiesi ette Jumala oli henelle wannotull Walall luuanut/ iotta henen Cupens hedhelmest pideis istuman henen Istuimens päle/
Kuin hän nyt yksi propheta oli/ ja tiesi että Jumala oli hänelle wannotulla walalla luwannut/ jotta häne kupeensa hedelmästä pitäisi istuman hänen istuimensa päällä/
2:31 nin hen ennen näki ia puhui Christusen Ylesnousemisest/ Ettei hene' Sieluns pitenyt ylenannettaman Heluetis/ eikä henen Lihans pitenyt näkemen turmelusta.
niin hän ennen näki ja puhui Kristuksen ylösnousemisesta/ Ettei hänen sielunsa pitänyt ylenannettaman helwetissä/ eikä hänen lihansa pitänyt näkemän turmelusta.
2:32 Temen Iesusen ombi Jumala ylesherettenyt/ ionga Todhistaijat me caiki olema.
Tämän Jesuksen ompi Jumala ylösherättänyt/ jonka todistajat me kaikki olemme.
2:33 Ette hen nyt Jumalan oikealla Kädhelle ombi yleskorghotettu/ Ja on saanut Iselde Lupauxen Pyhest Hengest/ hen onopi nyt wloswodhattanut teme' quin te näett ia cwlet.
Että hän nyt Jumalan oikealle kädelle ompi ylös koroitettu/ Ja on saanut Isältä lupauksen Pyhästä Hengestä/ hän ompi nyt ulos wuodattanut tämän kuin te näet ja kuulet.
2:34 Sille eipe Dauid ole Taiuasen astunut/ waan hen sanoi/ HERRA sanoi minun Herralleni/ Istu minun Oikealle Kädhelleni/
Sillä eipä Dawid ole taiwaaseen astunut/ waan hän sanoi/ HERRA sanoi minun Herralleni/ Istu minun oikealle kädelleni/
2:35 Sihe'asti ette mine panen sinun Wiholises sinun Jalcais astinlaudhaxi.
Siihen asti että minä panen sinun wihollisesi sinun jalkaisi astinlaudaksi.
2:36 Nin pite nyt wissiste caiken Israelin Honen tietemen/ Ette Jumala ombi sen Iesusen ionga te Ristinnaulitzitt HErraxi ia Christusexi tehnyt.
Niin pitää nyt wissiste kaiken Israelin huoneen tietämän/ että Jumala ompi sen Jesuksen jonka te ristiinnaulitsit Herraksi ja Kristukseksi tehnyt.
2:37 Coska he sis nämet cwlit/ se keui heiden lepi sydhemens/ ia sanoit Petarille/ ia muille Apostolille/ Te Miehet Rackat weliet/ Mite meiden pite tekemen?
Koska he siis nämät kuulit/ se käwi heidän läpi sydämensä/ ja sanoit Petarille/ ja muille apostoleille/ Te miehet rakkaat weljet/ Mitä meidän pitää tekemän?
2:38 Petari sanoi heille/ Techket para'nost/ ia iocainen teiste andacan Henens casta Iesuse' Christusen Nimen/ syndein andexiandmisexi/ Nin te satta sen Pyhen Hengen Lahian.
Petari sanoi heille/ Tehkäät parannusta/ ja jokainen teistä antakaan hänen kastaa Jesuksen Kristuksen nimeen/ syntein anteeksiantamiseksi/ Niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.
2:39 Sille ette teille ia teiden Lapsillen ombi teme Lupaus annettu/ ia caikille iotca taambana ouat/ cutka Jumala meiden HErra tehen cutzupi.
Sillä että teille ja teidän lapsillen ompi tämä lupaus annettu/ ja kaikille jotka taampana owat/ kutka Jumala meidän Herra tähän kutsuupi.
2:40 Ja mös monilla muilla sanoilla hen todhisti/ ia neuuoi heite sanoden/ Andacat teiten autetta teste pahaelkisest Sughusta.
Ja myös monilla muilla sanoilla hän todisti/ ja neuwoi heitä sanoen/ Antakaat teitä autettaa tästä pahanilkisestä suwusta.
2:41 Jotca sis mielellens wastanotit henen Sana's/ ne annoit heidens casta/ Ja sinä peiuene iouckoon tuli/ lehes colmet Tuhata Sielua.
Jotka siis mielellänsä wastaanotit hänen sanansa/ ne annoit heidäns kastaa/ Ja sinä päiwänä joukkoon tuli/ lähes kolme tuhatta sielua.
2:42 Mutta nin he pysyit alati Apostolitten opis/ ia Osaliseuxes/ ia Leiuen murtamises/ ia Rucouxes.
Mutta niin he pysyit alati apostolitten opissa/ ja osallisuudessa/ ja leiwän murtamisessa/ ja rukouksessa.
2:43 Ja iocaitzen Sielun päle tuli pelco/ Ja monda Ihmett ia Mercki techtin Apostoleiten cautta.
Ja jokaisen sielun päälle tuli pelko/ Ja monta ihmettä ja merkkiä tehtiin apostoleiden kautta.
2:44 Mutta caiki iotca Uskoit/ olit ydhes/ ia pidhit caiki mite heille oli ychteisse.
Mutta kaikki jotka uskoit/ olit yhdessä/ ja pidit kaikki mitä heillä oli yhteistä.
2:45 Heiden Hywydhens ia Tauarans he poismyit ia iagoit ne caikille/ senperest quin cuki taruitzi/
Heidän hywyytensä ja tawaransa he pois myit ja jaoit ne kaikille/ sen perästä kuin kukin tarwitsi/
2:46 Ja he olit iocapeiue ia alati yximielisest Templis/ ia mwrsit Leipe hone Honelda/ södhen toinen toisens cansa/
Ja he olit jokapäiwä ja alati yksimielisesti templissä/ ja mursit leipää huone huoneelta/ syöden toinen toisensa kanssa/
2:47 ia kijtit Jumalata/ remulla ia sydhemen yxikertauxella/ ia olit caiken Canssan sosios. Ja HERRA lisesi iocapeiue Seurakunda nijllä/ iotca wapadhexi piti tuleman.
Ja kiitit Jumalata/ riemulla ja sydämen yksikertaisuudella/ ja olit kaiken kansan suosiossa. Ja HERRA lisäsi jokapäiwä seurakuntaa niillä/ jotka wapahaksi piti tuleman.

III Lucu

3:1 NIn Petari ia Johannes ynne ylesastuit Templin/ yhdexenden Rucoxen hetkene.
Niin Petari ja Johannes ynnä ylös astuit templiin/ yhdeksännen rukouksen hetkenä.
3:2 Ja nin oli yxi Mies/ Saattamatoin hamast Eitins Cohdost/ Ja cannettin/ ia pandin iocapeiue sen Templin ouen eten/ ioca cutzutan/ Caunis/ ette henen piti Almuista anoman nijlde iotca Templin sisellemenit.
Ja niin oli yksi mies/ Saattamatoin hamasta äitinsä kohdusta/ Ja kannettiin/ ja pantiin jokapäiwä sen templin owen eteen/ joka kutsutaan/ Kaunis/ että hänen piti almuista anomaan niiltä jotka templiin sisälle menit.
3:3 Coska hen nyt näki Petarin ia Johannesen/ ette he tachtoit Templin sisellemenne/ anoi hen Almuista.
Koska hän nyt näki Petarin ja Johanneksen/ että he tahtoit templiin sisälle mennä/ anoi hän almusta.
3:4 Nin Petari Johannesen cansa catzoi henen pälens ia sanoi/ Catzo meiden pälen.
Niin Petari Johanneksen kanssa katsoi hänen päällens ja sanoi/ Katso meidän päällen.
3:5 Ja hen catzeli heiden pälens/ toiuodhen iotakin heilde saapans.
Ja hän katseli heidän päällensä/ toiwoen jotkain heiltä saawansa.
3:6 Nin Petari sanoi/ Culta ia Hopia ei ole minulla/ waan sijte quin minulla onopi/ sen mine annan sinulle. IesuSEN CHristusen Nazarenusen Nimen nouse yles/ ia kieu.
Niin Petari sanoi/ Kultaa ja hopeaa ei ole minulla/ waan sitä kuin minulla ompi/ sen minä annan sinulle. Jesuksen Kristuksen Nazarenuksen nimeen nouse ylös/ ja käy.
3:7 Ja hen Rupeis henen oikean Käteens/ ia ylesoijensi henen. Nin cochta henen Särens ia Candans wahwistuit/
Ja hän rupes hänen oikeaan käteensä/ ja ylös ojensi hänen. Niin kohta hänen säärensä ja kantansa wahwistuit/
3:8 ylescarckasi/ seisoi/ ia keui/ ia sisellemeni heidhen cansans Templijn keydhen ia hyppeten/ ia kijtti Jumalata.
ylös karkasi/ seisoi/ ja käwi/ ja sisälle meni heidän kanssansa templiin käyden ja hyppien/ ja kiitti Jumalata.
3:9 Ja caiki Canssa näki henen kieuuen/ ia kijtteuen Jumalata. Ja tunsit mös hene' ette he' se sama oli/ ioca Almuisan tedhen jstui sen Templin Caunin Ouen edes.
Ja kaikki kansa näki hänen käywän/ ja kiittäen Jumalata. Ja tunsit myös hänen että hän se sama oli/ joka almujen tähden istui sen templin kauniin owen edessä.
3:10 Ja he tulit teuten jhmeydhest ia hemmestyst sen ylitzen quin sille tapachtanut oli.
Ja he tulit täyteen ihmetystä ja hämmästystä sen ylitsen kuin sille tapahtunut oli.
3:11 Coska nyt teme saattamatoin Mies/ ioca nyt terue oli/ piteli hendens Petarin ia Johannesen tyge/ iooxi caiki Canssa heiden tygens Porstoan/ ioca cutzutan Salomonin/ ia ihmettelit
Koska nyt tämä saattamatoin mies/ joka nyt terwe oli/ piteli häntäns Petarin ja Johanneksen tykö/ juoksi kaikki kansa heidän tykönsä porstuaan/ joka kutsutaan Salomonin/ ja ihmettelit.
3:12 Quin nyt Petari sen näki/ wastasi hen Canssalle/ Te Miehet Israelist/ Mite te jhmettelet temen päle? Eli mite te catzota meiden pälen/ Ninquin me olisima meiden Woimalla taicka Ansiolla temen saatanut kieumen?
Kuin nyt Petari sen näki/ wastasi hän kansalle/ Te miehet Israelista/ Mitä te ihmettelet tämän päälle? Eli mitä te katsotte meidän päällen/ Niinkuin me olisimme meidän woimalla taikka ansiolla tämän saattanut käymän?
3:13 Abrahamin ia Isaachin ia Jacobin Jumala/ se meiden Iseden Jumala ombi henen Poicans Iesusen kircastanut/ Jo'ga te ylenannoitta ia kielsitte Pilatusen edes/ coska hen Domitzi ette hene' piti pästetteme'.
Abrahamin ja Isakin ja Jakobin Jumala/ se meidän Isien Jumala ompi hänen Poikansa Jesuksen kirkastanut/ Jonka te ylen annoitte ja kielsitte Pilatuksen edes/ koska hän tuomitsi että hänen piti päästettämän.
3:14 Mutta te kielsitte sen Pyhen ia Hurskan/ ia anoitta teillen Murhamiest annetta/
Mutta te kielsitte sen pyhän ja hurskaan/ ja anoitte teillen murhamiestä annettaa/
3:15 mutta sen Elemen Päruchtinan te tapoitta. Sen Jumala ombi coolluista yleshereyttenyt/ ionga Todhistaijat me olema.
Mutta sen elämän pääruhtinaan te tapoitte. Sen Jumala ompi kuolleista ylösherättänyt/ jonka todistajat me olemme.
3:16 Ja sen Wskon cautta henen Nimens päle/ ombi hen Temen päle ionga te näet ia tunnet/ wahwistanut henen Nimens. Ja se Wsko quin on henen cauttans/ ombi Telle andanut henen terueydhens caikein teiden näcten.
Ja sen uskon kautta hänen nimensä päälle/ ompi hän tämän päälle jonka te näet ja tunnet/ wahwistanut hänen nimensä. Ja se usko kuin on hänen kauttansa/ ompi teille antanut hänen terweytensä kaiken teidän nähden.
3:17 Nyt rackat Weliet/ Mine tiedhen ette te sen tyhmydhen cautta teitte/ ninquin mös teiden Ylimeisetki.
Nyt rakkaat weljet/ Minä tiedän että te sen tyhmyyden kautta teitte/ niinkuin myös teidän ylimmäisetkin.
3:18 Mutta Jumala ioca caikein henen Prophetains Suun cautta ennustanut oli/ ette Christusen pite Kersimen/ sen hen nein nyt teutti.
Mutta Jumala joka kaikkein hän prophetain suun kautta ennustanut oli/ että Kristuksen piti kärsimän/ sen hän näin nyt täytti.
3:19 Nin techket nyt paranost ia palaitkat/ Senpäle/
Niin tehkäät nyt parannusta ja palatkaa/ Sen päälle/
3:20 ette teiden syndinne poispyhiteisin/ Ette silloin ne Wirgottamise' aighat tulisit HERRAN Casuon edest/ coska hen Lehettepi sen/ ioca teille nyt ennen sarnatan/ Iesusen Christusen.
että teidän syntinne pois pyyhittäisiin/ Että silloin ne wirwoittamisen ajat tulisit HERRAN kaswon edestä/ koska hän lähettääpi sen/ joka teille nyt ennen saarnataan/ Jesuksen Kristuksen.
3:21 Jonga tule toisin Taiuas omista/ hama sihen aican asti ette caiki ne iellens asetetan/ quin Jumala puhunut ombi caikein henen pyhein Prophetains suun cautta hamast Maliman alghusta.
Jonka tulee toisin taiwas omistaa/ hamaan siihen aikaan asti että kaikki ne jällens asetetaan/ kuin Jumala puhunut ompi kaikkein hänen pyhäin prophetainsa suun kautta hamasta maailman alusta.
3:22 Sille Moses tosin on sanonut Isille/ HERRA teiden Jumala ylesnostapi teille Ydhen Prophetan teiden Welijsten ninquin minun/ Cwlcatta hende caikis mite hen teille sanopi.
Sillä Moses tosin on sanonut isille/ HERRA teidän Jumala ylös nostaapi teille yhden prophetan teidän weljistän niinkuin minun/ Kuulkaatte häntä kaikissa mitä hän teille sanoopi.
3:23 Ja se pite tapachtaman/ ette Jocainen Sielu quin ei cwle Täte sama Propheta/ se pite poisheitettemen Canssasta.
Ja sen piti tapahtuman/ että jokainen sielu kuin ei ole tätä samaa prophetaa/ se pitää pois heitettämän kansasta.
3:24 Ja caiki mös Prophetat hamast Samuelist/ ia sijtte edespein nin monda quin puhunut ouat/ ne ouat mös neite Peiuie ilmoittaneet.
Ja kaikki myös prophetat hamasta Samuelista/ ja siitä edespäin niin monta kuin puhunut owat/ ne owat myös näitä päiwiä ilmoittaneet.
3:25 Te oletta Prophetain ia sen Lijton lapset/ ionga Jumala teki meiden Iseden cansa/ coska hen sanoi Abrahamille/ Ja sinun Siemenes cautta Pite caiki Canssa Maan päle Hyuestisiugnattaman.
Te olette prophetan ja sen liiton lapset/ jonka Jumala teki meidän isien kanssa/ koska hän sanoi Abrahamille/ Ja sinun siemenessä kautta pitää kaikki kansa maan päällä hywästi siunattaman.
3:26 Teille ensin Jumala henen Poians Iesusen on ylesherettenyt/ ia lehettenyt teite hyuestisiugnaman/ Ette itzecukin teiste pite palaijaman pahudhestans.
Teille ensin Jumala hänen Poikans Jesuksen on ylös herättänyt/ ja lähettänyt teitä hywästi siunaaman/ Etta itsekukin teistä pitää palajaman pahuudestansa.

IV Lucu

4:1 COska he nyt Canssalle puhuit/ nin Papit ia Templin Esimies ia ne Saduceuset tulit sinne
Koska he nyt kansalle puhuit/ niin papit ja templin esimies ja ne saddukeukset tulit sinne.
4:2 (ia nerckestuit ette he opetit Canssa/ ia ilmoitit Iesusen cautta Ylesnousemisen coolluista)
(ja närkästyit että he opetit kansaa/ ja ilmoitit Jesuksen kautta ylösnousemisen kuolleista)
4:3 ia he heitit kätens heiden pälen/ ia panit heidet kijni Hoomenexi/ Sille ette Echto io oli.
ja he heitit kätensä heidän päällen/ ja panit heidät kiinni huomeneksi/ Sillä että ehtoo jo oli.
4:4 Mutta monda nijste/ iotca sanan cwlit/ wskoit/ ia tuli Miesten Lucu Wijsi tuhatta.
Mutta monta niistä/ jotka sanan kuulit/ uskoit/ ja tuli miesten luku wiisi tuhatta.
4:5 Mutta toisna peiuen tapachtui/ ette heiden Ylimeiset ia Wanhimat/ ia Kirianoppenut Jerusalemis/
Ja toisena päiwänä tapahtui/ että heidän ylimmäiset ja wanhimmat/ ja kirjanoppineet Jerusalemissa/
4:6 ia Hannas se Ylimeinen pappi ia Caiphas ia Johannes ia Alexander/ ia nin monda quin olit Ylimeisten Pappedhen Sughusta/ cokosit heidens/
ja Hannas se ylimmäinen pappi ja Kaiphas ja Johannes ja Alexander/ ja niin monta kuin olit ylimmäisten pappien suwusta/ kokosit heidäns/
4:7 ia asetit heite Keskellens/ ia kysyit heille. Mille woimalla taicka minge Nimeen/ te oletta temen tehnet?
ja asetit heitä keskellensä/ ja kysyit heiltä. Millä woimalla taikka minkä nimeen/ te olette tämän tehneet?
4:8 Nin Petari teunens pyhe Henge/ sanoi heille/ Te Ylimeiset Canssast/ ia te Wanhimat Israelis/
Niin Petari täynnänsä Pyhää Henkeä/ sanoi heille/ Te ylimmäiset kansasta/ ja te wanhimmat Israelissa/
4:9 Ette me tenepene Domitamma/ sen Hyuenteghon polest/ quin me teim sen Sairan Miehen cochtan/ mille moto hen ombi parattu/
Että me tänäpänä tuomitaamme/ sen hywän teon puolesta/ kuin me teimme sen sairaan miehen kohtaan/ millä muotoa hän ompi parattu/
4:10 Nin se olcon teille/ ia caikelle Israelin Canssalle tietteue/ ette IesuSEn Christusen Nazarenusen Nimeen quin te Ristinnaulitzit/ Jo'ga Jumala cooluista ylesheretti henen cauttans seiso Teme teruene teiden edesen.
Niin se olkoon teille/ ja kaikelle Israelin kansalle tiettäwä/ että Jesuksen Kristuksen Nazarenuksen nimeen kuin te ristiinnaulitsit/ Jonka Jumala kuolleista ylösherätti hänen kauttansa seisoo tämä terweenä teidän edessän.
4:11 Se ombi se Kiui/ ioca teilde Rakendailda hyliettu on/ Joca nyt on Culmakiuexi tullut/ ei ole yhdheseke toises Terueys.
Se ompi se kiwi/ joka teiltä rakentajailta hyljätty on/ Joka nyt on kulmakiweksi tullut/ ei ole yhdessäkään toisessa terweys.
4:12 Eike mös ole mwta Nime Taiuan alla Inhimisille annettu/ iossa meiden pite wapadhexi tuleman.
Eikä myös ole muuta nimeä taiwaan alla ihmisille annettu/ jossa meidän pitää wapaaksi tuleman.
4:13 Quin he nyt näit Petarin ia Johannesen puhen rohckeudhen/ ia ihmettelit. Sille he vissist tiesit/ ette he olit oppemattomat/ ia Kiriantaitamattomat Miehet/ ia hyuesti heijet tunsit/ ette he Iesusen cansa olit olleet.
Kuin he nyt näit Petarin ja Johanneksen puheen rohkeuden/ ja ihmettelit. Sillä he wissiste tiesit/ että he olit oppimattomat/ ja kirjantaitamattomat miehet/ ja hywästi heidät tunsit/ että he Jesuksen kanssa olit olleet.
4:14 Ja he neit heiden cansans seisouan sen Inhimisen/ ioca parattu oli/ ia eiuet Woinut miten site wastanpuhua.
Ja he näit heidän kanssansa seisowan sen ihmisen/ joka parattu oli/ ja eiwät woineet mitään sitä wastaan puhua.
4:15 Mutta he keskit heite Neuuosta Wlosmenne/ nin he neuuo pitelit keskenens/ ia sanoit/
Mutta he käskit heitä neuwostosta ulos mennä/ ja he neuwoa pitelit keskenänsä/ ja sanoit/
4:16 Mite me teem neinen Miesten? Sille ette iulkinen Mercki ombi heide' cauttans tehcty/ ia on caikille Jerusalemis asuuaisille tietteue/ ia emme me site woi kieldä.
Mitä me teemme näiden miesten? Sillä että julkinen merkki ompi heidän kauttansa tehty/ ja on kaikille Jerusalemissa asuwaisille tiettäwä/ ja emme me sitä woi kieltää.
4:17 Waan senpäle/ ettei se enämbi haijo Canssan Keskelle/ nin haastacam Hartasti heite/ Ettei he testedes puhuisi Ydhellecke Inhimiselle teste Nimeste.
Waan sen päälle/ ettei se enempi hajoa kansan keskelle/ niin haastakaamme hartaasti heitä/ Ettei he tästedes puhuisi yhdellekään ihmiselle tästä nimestä.
4:18 Ja he cutzuit heite/ ia kielsit/ ettei heiden swingan pitenyt puhuman eikä opettaman Iesusen Nimeen.
Ja he kutsuit heitä/ ja kielsit/ ettei heidän suinkaan pitänyt puhumaan eikä opettamaan Jesuksen nimeen.
4:19 Mutta Petari ia Johannes wastasit/ ia sanoit heille/ Itze te Domitca/ Jos se on Jumalan edes oikea/ ette me teite enämen cwlema quin Jumalata.
Mutta Petari ja Johannes wastasit/ ja sanoit heille/ Itse te tuomitkaa/ Jos se on Jumalan edes oikea/ että me teitä enemmin kuulemme kuin Jumalata.
4:20 Sille emme me taidha swingan wai olla site/ iota me neim ia cwlima.
Sillä emme me taida suinkaan waiti olla sitä/ jota me näimme ja kuulimme.
4:21 Mutta he whckasit Heite/ ia annoit Heiet me'ne/ ia eiuet miten leunyet miste he olisit heite pijnaneet canssan tede'/ Sille ette he caiki kijtit Jumalata/ sen edhest quin tapachtanut oli.
Mutta he uhkasit heitä/ ja annoit heidät mennä/ ja eiwät mitään löytäneet mistä he olisit heitä piinanneet kansan tähden/ Sillä että he kaikki kiitit Jumalata/ sen edestä kuin tapahtunut oli.
4:22 Sille/ se Inhiminen oli Wanha ylitze nelienkymenen aiastaijan/ ionga päle teme Terueydhen Mercki tehcty oli.
Sillä/ se ihminen oli wanha ylitse neljänkymmenen ajastajan/ jonka päälle tämä terweyden merkki tehty oli.
4:23 Mutta quin he poislaskettin nin he tulit omains tyge/ ia ilmoittit nijlle mitke Pappeden pämiehet ia Wanhimat olit sanoneet.
Mutta kuin he pois laskettiin niin he tulit omainsa tykö/ ja ilmoitit niille mitkä pappeuden päämiehet ja wanhimmat olit sanoneet.
4:24 Coska he sen cwlit/ yleskorghotit he yximielisest heiden änens Jumalan tyge/ ia sanoit/ HERRA/ sine olet Jumala/ ioca Taiuan ia Maan/ ia Meren/ ia caiki mite nijsse on tehnyt olet/
Koska he sen kuulit/ ylöskorotit he yksimielisesti heidän äänensä Jumalan tykö/ ja sanoit/ HERRA/ sinä olet Jumala/ joka taiwaan ja maan/ ja meren/ ja kaikki mitä niissä on tehnyt olet/
4:25 Sine ioca Dauidin/ sinun Paluelias suun cautta puhunut olet/ Mixi Paicanat kiuckuuat/ ia Canssat turha etensottauat?
Sinä joka Dawidin/ sinun palwelijasi suun kautta puhunut olet/ Miksi pakanat kiukkuawat/ ja kansat turhaa eteensä ottawat?
4:26 Mailman Kuningat ychtenastuuat/ ia Pämiehet heitens ychten cokouat/ HERRA Wastan/ ia henen Christusens wasta'?
Maailman kuninkaat yhteen astuwat/ ja päämiehet heitänsä yhteen kokoawat/ HERRAA wastaan/ ja hänen Kristuksen wastaan?
4:27 Sille he ouat tosin cokonduneet/ wastoin sinun pyhe Poicas Iesusta/ iongas woitelit/ seke HERODES/ ette Pontius Pilatus/ Pacanain ia Israelin Canssan cansa/
Sillä he owat tosin kokoontuneet/ wastoin sinun pyhää Poikasi Jesusta/ jonkas woitelit/ sekä Herodes/ että Pontius Pilatus/ pakanain ja Israelin kansan kanssa/
4:28 tekemen/ mite sinun Kätes/ ia sinun Neuuos ennen aikonut oli/ ette tapachtaman pideis.
tekemään/ mitä sinun kätesi/ ja sinun neuwosi ennen aikonut oli/ että tapahtuman pitäisi.
4:29 Ja nyt HERRA/ catzo heiden whckauxens päle/ ia anna sinun Paluelias caikelle wscaluxel sinun Sanas puhua/
Ja nyt HERRA/ katso heidän uhkauksensa päälle/ ja anna sinun palwelijasi kaikellä uskalluksella sinun sanaasi puhua/
4:30 Ja wlosoijenna sinun Kätes/ sitewarten ette Terueys ia Merckit/ ia Ihmet tedheisin sinu' pyhen Lapses Iesusen Nimen cautta.
Ja ulos ojenna sinun kätesi/ sitä warten että terweys ja merkit/ ja ihmeet tehtäisiin sinun pyhän lapsesi Jesuksen nimen kautta.
4:31 Ja quin he Rucolluet olit/ lijkui se Sija iossa he coghossa olit/ ia teutettin Caiki pyhelle Hengelle/ ia puhuit Jumalan sana wscaluxella.
Ja kuin he rukoilleet olit/ liikkui se sija jossa he koossa olit/ ja täytettiin kaikki Pyhällä Hengellä/ ja puhuit Jumalan sanaa uskalluksella.
4:32 Ja nijnen Wskolisten Palioudhes/ oli yxi Sydhen/ ia yxi Sielu. Eike kengen heiste/ sanonut miteken omaxens/ iota henelle oli/ Waan caiki oli heille ychteitzet.
Ja niiden uskollisten paljoudessa/ oli yksi sydän/ ja yksi sielu. Eikä kenkään heistä/ sanonut mitäkään omaksensa/ jota hänellä oli/ Waan kaikki oli heille yhteiset.
4:33 Ja swrella awulla annoit Apostolit todhistuxen HERRAN Iesusen Ylesnousemasta/ Ja swri armo oli heiden caikein pälens.
Ja suurella awulla annoit apostolit todistuksen HERRAN Jesuksen ylösnousemasta/ Ja suuri armo oli heidän kaikkein päällänsä.
4:34 Ja ei mös ollut yxiken heiden keskenens taruitzepa/ Sille ette nin monda/ ioilla Pelto eli Hone oli/ he myidh ne/
Ja ei myös ollut yksikään heidän keskenänsä tarwitsewa/ Sillä että niin monta/ joilla pelto eli huone oli/ he myit ne.
4:35 ia panit sen myydhyn Tauaran Hinnan Apostoliten ialcain eten/
ja panit sen myydyn tawaran hinnan apostolien jalkain eteen/
4:36 Ja annettin iocaitzen/ quin cukin taruitzi.
Ja annettiin jokaisen/ kuin kukin tarwitsi.
4:37 Mutta Joses ioca mös lialdanimeldä Apostoleist cutzuttin Barnabas (se on tulkittu/ Lohutus Poica) sughusta yxi Leuita Cyprist/ henelle oli yxi Pelto/ sen hen myi/ ia edestoi Hinnan/ ia pani sen Apostoliten ialcain eten.
Mutta Joses jota myös liialta nimeltä apostoleista kutsuttiin Barnabas ( se on tulkittu/ lohdutuspoika) suwusta yksi lewita Kyprost/ hänellä oli yksi pelto/ sen hän myi/ ja edestoi hinnan/ ja pani sen apostolien jalkain eteen.

V Lucu

5:1 MUtta yxi Mies Ananias nimelde/ Saphiran henen Emenens cansa myi henen Tauarans/
Mutta yksi mies Ananias nimeltä/ Saphiran hänen emäntänsä kanssa myi hänen tawaransa/
5:2 ia poisketki iotakin Hinnasta/ henen Emendens tieten/ ia ydhen osan edestoi/ ia pani sen Apostoliten ialcain eten.
ja pois kätki jotakin hinnasta/ hänen emäntänsä tieten/ ja yhden osan edestoi/ ja pani sen apostolitten jalkain eteen.
5:3 Nin Petari sanoi/ Anania/ mixi Perkele teutti sinun Sydhemes ettes pyhen Hengen edes walectelisit/ ia poisketkit monicachtoi Pellon Hinnasta?
Niin Petari sanoi/ Ananias/ miksi perkele täytti sinun sydämesi ettäs Pyhän Hengen edessä walehtelist/ ja pois kätkit monikahtoi pellon hinnasta?
5:4 Olisit sine kylle tainut sen pite/ ia coska hen myty oli/ oli se wiele sinun hallusas. Mixi sine sis sencaltaista olet sinun sydhemees ottanut?
Olisit sinä kyllä tainnut sen pitää/ ja koska hän myyty oli/ oli se wielä sinun hallussasi. Miksi sinä siis senkaltaista olet sinun sydämeesi ottanut?
5:5 Et sine ole Inhimiste' waan Jumalan edes Walehdellut. Coska nyt Ananias nemet sanat cwli/ langesi hen maha'/ ia ylenannoi Hengens.
Et sinä ole ihmisten waan Jumalan edessä walehdellut. Koska nyt Ananias nämät sanat kuuli/ lankesi hän maahan/ ja ylen antoi henkensä.
5:6 Ja suri pelco tuli caikein ninen ylitze/ iotca temen cwlit. Nin nooret miehet Ylesnousit/ ia coriasit henen tielde/ ia poisweit henen ia Hautasit.
Ja suuri pelko tuli kaikkein niiden ylitse/ jotka tämän kuulit. Niin nuoret miehet ylös nousit/ ja korjasit hänen tieltä/ ja pois weit hänen ja hautasit.
5:7 Ja wähen aijan peräste lehes colmen hetken/ siselletuli mös henen Emendens ia ei tienyt/ mite tapachtanut oli.
Ja wähän ajan perästä lähes kolmen hetken/ sisälle tulli myös hänen emänstänsä ja ei tiennyt/ mitä tapahtunut oli.
5:8 Nin Petari wastasi hende/ Sanos minulle/ Olettaco sen Pellon sihen Hindan mynyet? Hen sanoi/ Ja sihen Hindan.
Niin Petari wastasi häntä/ Sanos minulle/ Oletteko sen pellon siihen hintaan myyneet? Hän sanoi/ Ja siihen hintaan.
5:9 Sanoi sitte Petari henelle/ Mixi te oletta sosionut keskenen HERran Henge kiusaman? Catzo ninen ialcoija/ iotca sinun Miehes hautasit/ ouat Ouen edes/ ia pian mös wloswieuet sinun.
Sanoi sitten Petari hänelle/ Miksi te olette suosinut keskenän Herran Henkeä kiusaaman? Katso niiden jalkoja/ jotka sinun miehesi hautasit/ owat owen edessä/ ja pian myös ulos wiewät sinun.
5:10 Ja cochta hen maan la'gesi hene' ialcains eten/ ia ylena'noi He'gens. Nin ne nooret Miehet siseltulit/ ia leusit hene' coolluna wlosweit hene'/ ia hautasit hene' Miehens tyge.
Ja kohta hän maan lankesi hänen jalkainsa eteen/ ja ylenantoi henkensä. Niin ne nuoret miehet sisälle tulit/ ja löysit hänen kuolleena ulos weit hänen/ ja hautasit hänen miehensä tykö.
5:11 Ja swri pelco tuli coko Seurakunnan ylitze/ ia caikein ninen ylitze iotca temen cwlit.
Ja suuri pelko tuli koko seurakunnan ylitse/ ja kaikkein niiden ylitse jotka tämän kuulit.
5:12 Ja Apostolitten Kätten cautta tectin monda Mercki/ ia Ihmette canssan seas. Ja he olit caiki yximielisesta Salomonin Esihones/
Ja apostolitten kätten kautta tehtiin monta merkkiä/ ja ihmettä kansan seassa. Ja he olit kaikki yksimielisesti Salomonin esihuoneessa.
5:13 Mutta eikengen nijste muista wskaldanut itzens anda heiden secans/ waan Ca'ssa palio heiste piti/
Mutta ei kenkään niistä muista uskaltanut itsensä antaa heidän sekaansa/ waan kansa paljon heistä piti/
5:14 Ja Joucko enämin caswoi Miehiste ia Waimoista/ iotca vskoit HERRAN päle/
Ja joukko enemmin kaswoi miehistä ja waimoista/ jotka uskoit HERRAN päälle/
5:15 Nin ette he Sairaat Catuille wloska'noit/ ia panit heiden Wootein ia Parein päle/ ette Petarin tulles/ mactais waiwoin henen Warions iongun heiste ylitzewariotta.
Niin että he sairaat kaduille ulos kannoit/ ja panit heidän wuotein ja paarein päälle/ että Petarin tullessa/ mahtaisi waiwoin hänen warjonsa jonkun heistä ylitse warjottaa.
5:16 Ja cokontuli mös swri Joucko nijste lehimeisist Caupungeist Jerusalemijn/ ia edestoit Sairaita/ ia Riuattut saastasilde Hengilde/ ia ne caiki parattin.
Ja kokoon tuli mysö suuri joukko niistä lähimmäisistä kaupungeista Jerusalemiin/ ja edestoit sairaita/ ja riiwatut saastaisilta hengiltä/ ja ne kaikki parattiin.
5:17 Nin ylesnousi se Ylimeinen Pappi/ ia caiki/ iotca henen cansans olit (ioca on se Saduceusten lahcko) ia tuli teuten Kiuautta/
Niin ylös nousi se ylimmäinen pappi/ ja kaikki/ jotka hänen kanssansa olit (joka on se saddukeusten lahko) ja tuli täyteen kiiwautta/
5:18 Ja paiskasit kätens Apostolitten päle/ ia heitit ne ychteitzen Fangihonesen. Mutta HERRAN Engeli öelle tornin Wxen ylesauasi/ ia heijet wloswei/
Ja paiskasit kätensä apostolitten päälle/ ja heitit ne yhteiseen wankihuoneeseen. Mutta HERRAN enkeli yöllä tornin uksen (owen) ylös awasi/ ja heidät ulos wei/
5:19 Ja sanoi/ Menget/ seisocat ia puhucat Templis Canssalle/ caiki temen Elemen sanat.
ja sanoi/ Menkäät/ seisokaat ja puhukaat templissä kansalle/ kaikki tämän elämän sanat.
5:20 Quin he sen cwllet olit/ nin he warhan Homeltan sisellemenit Templin ia opetit.
Kuin he sen kuulleet olit/ niin he warhain huomeneltain sisälle menit templiin ja opetit.
5:21 Nin tuli se Ylimeinen Pappi/ ia ne iotca henen cansans olit/ cokoncutzuit Neuuon ia caicki Israelin lasten Wanhimat/ ia lehetit Fangihonen tyge/ nijte Hakeman.
Niin tuli se ylimmäinen pappi/ ja ne jotka hänen kanssansa olit/ kokoon kutsuit neuwoston ja kaikki Israelin lasten wanhimmat/ ja lähetit wankihuoneen tykö/ niitä hakemaan.
5:22 Coska nyt Palueliat tulit/ eikä leutenyet heite Tornis/ nin he palasit/ ia ilmoitit heille sanoden/
Koska nyt palwelijat tulit/ eikä löytäneet heitä tornissa/ niin he palasit/ ja ilmoitit heille sanoen/
5:23 Tornin tosin me leusim suliettun kylle wisusti/ ia Wartiat wlcona seisouan ouen edes/ waan quin me auasim/ emme me keten siselde leunyet.
Tornin tosin me löysimme suljetun kyllä wisusti/ ja wartijat ulkona seisowan owen edessä/ waan kuin me awasimme/ emme me ketään sisältä löytäneet.
5:24 Coska nyt se Ylimeinen Pappi/ ia Templin Esimies/ ia mwdh Pappein pämiehet cwlit näme puhet/ epälit he heiste/ mite sijte wimein tulis.
Koska nyt se ylimmäinen pappi/ ja templin esimies/ ja muut pappein päämiehet kuulit nämä puheet/ epäilit he heistä/ mitä siitä wiimein tulisi.
5:25 Nin yxi tuli ia ilmoitti heille/ Catzos/ ne Miehet iotca te Tornin panitta ouat Templis/ seisouat ia opettauat Canssa.
Niin yksi tuli ja ilmoitti heille/ Katsos/ ne miehet jotka te torniin panitte owat templissä/ seisowat ja opettawat kansaa.
5:26 Nin meni Esimies Palueliain cansa ia heite edestoi/ ilman wallata. Sille he pelkesit Canssa/ ettei he kiuitetaisi. Ja quin he ne edestoit/ nin he asetit heite Neuuon eten.
Niin meni esimies palwelijain kanssa ja heitä edestoi/ ilman wallata. Sillä he pelkäsit kansaa/ ettei he kiwitettäisi. Ja kuin he ne edestoit/ niin he asetit heitä neuwoston eteen.
5:27 Ja se Ylimeinen Pappi kysyi heite/ ia sanoi/ Eikö me ole monaisti teite kieldenyt puhumast Canssalle tehe' Nimeen?
Ja se ylimmäinen pappi kysyi heitä/ ja sanoi/ Eikö me ole monesti teitä kieltänyt puhumasta kansalle tähän nimeen?
5:28 Ja catzos/ te oletta teuttenyet Jerusalemin teiden opetuxellan/ ia tadhotta temen Inhimisen Weren meiden ylitzen wetä.
Ja katsos/ te olette täyttäneet Jerusalemin teidän opetuksillan/ ja tahdotte tämän ihmisen weren meidän ylitsen wetää.
5:29 Mutta Petari ia Apostolit wastasit ia sanoit/ Enemen tule Jumalata cwlla/ quin Inhimisie.
Mutta Petari ja apostolit wastasit ja sanoi/ Enemmin tulee Jumalata kuulla/ kuin ihmisiä.
5:30 Meidhen Isedhen Jumala yleshereytti Iesusen/ ionga te tapoitta/ ia ylesripustitta pwhun.
Meidän isien Jumala ylös heräytti Jesuksen/ jonka te tapoitte/ ja ylös ripustitte puuhun.
5:31 SEN ombi Jumala henen oikialla Kädhellens yleskorghottanut Pämiehexi ia Wapataiaxi/ andaman Israelile paranusta ia syndien andexiandamusta.
Sen ompi Jumala hänen oikealla kädellänsä ylös korottanut päämieheksi ja wapahtajaksi/ antamaan Israelille parannusta ja syntien anteeksiantamusta.
5:32 Ja me olema henen Todhistaians neinen sanain polesta/ ia sijttekin mös se Pyhe Hengi/ ionga Jumala andanut on nijlle iotca hende cwleuat.
Ja me olemme hänen todistajansa näiden sanain puolesta/ ja sittenkin myös se Pyhä Henki/ jonka Jumala antanut on niille jotka häntä kuulewat.
5:33 Coska he nyt näme cwlit/ keui se lepitze heiden sydhemens/ ia neuuo pidhit heite tappaxens.
Koska he nyt nämä kuulit/ käwi se läwitse heidän sydämensä/ ja neuwosto pidit heitä tappaaksensa.
5:34 Nin ylesnousi Neuuos yxi Phariseus/ nimelde Gamaliel/ Lainopettaia/ iosta caiki Canssa palio piti/ se keski ette Apostolit piti erinens wlosmenemen.
Niin ylös nousi neuwostosta yksi phariseus/ nimelta Gamaliel/ lainopettaja/ josta kaikki kansa paljon piti/ se käski että apostolit piti erinänsä ulos menemän.
5:35 Ja sanoi heiden tygens/ Te Miehet Israelist/ cauattacat itze teiten neiste Miehiste/ mite te heiden teette.
Ja sanoi hän heidän tykönsä/ Te miehet Israelista/ kawahtakaat itse teitän näistä miehistä/ mitä te heidän teette.
5:36 Ennen neite peiui ylisti Theudas itzens/ sanoi henens iongun Oleuan/ Ja henen tygens langesi Mies lucu lehes nelie sata/ Joca tapettin/ ia caiki iotca heneen turuasit/ ne haijotettin/ ia turhaxi tectin.
Ennen näitä päiwiä ylisti Theudas itsens/ sanoi hänens jonkun olewan/ Ja hänen tykönsä lankesi miesluku lähes neljä sataa/ Joka tapettiin/ ja kaikki jotka häneen turwasit/ ne hajoitettiin/ ja turhaksi tehtiin.
5:37 Sen ielkin Judas Galileast/ ylisti henens weronlaskemisen peiuinä/ se poiskiensi palio Canssa henen ielkins hen mös huckui/ ia caiki iotca hende cwlit/ haijotettin.
Sen jälkeen Judas Galileasta/ ylisti hänens weronlaskemisen päiwänä/ se pois käänsi paljon kansaa hänen jälkeensä hän myös hukkui/ ja kaikki jotka häntä kuulit/ hajoitettiin.
5:38 Ja nyt mine sanon teille/ Lacatka neiste Miehiste/ ia sallicat heite/ Sille ios teme Neuuo eli Teko on Inhimisiste/ kylle se catupi.
Ja nyt minä sanon teille/ Lakatkaa näistä miehistä/ ja sallikaat heitä/ Sillä jos tämä neuwo eli teko on ihmisistä/ kyllä se kaatuupi.
5:39 Waan ios se on Jumalasta/ nin ette te site woi alaspaina/ Senpäle ettei te leuteisi sotiua Jumalata wastan. Nin ne caiki mielistuit henen neuuoons/
Waan jos se on Jumalasta/ niin ette te sitä woi alas panna/ Sen päälle ettei te löytäisi sotiwan Jumalata wastaan. Niin he kaikki mielistyit hänen neuwoonsa/
5:40 Ja quin he sisellecutzuit Apostolit/ nin he hosuttit heite/ ia kielsit ettei heiden pitenyt puhuman Iesusen Nimeen/ Ja laskit heiden menemen.
Ja kuin he sisälle kutsuit apostolit/ niin he hosutit heitä/ ja kielsit ettei heidän pitänyt puhuman Jesuksen nimeen/ Ja laskit heidän menemään.
5:41 Nin he sis menit iloiten pois Neuuon edest/ ette he otoliset olit pilca kersimen henen Nimens tedhen/ Ja eiuet lacanut iocapeiue Templis/ ia ioca Hones opettamast ia sarnamast Euangeliu' Iesusest Christusest.
Niin he siis menit iloiten pois neuwoston edestä/ että he otolliset olit pilkkaa kärsimän hänen nimensä tähden/ Ja eiwät lakanneet jokapäiwä templissä/ ja joka huoneessa opettamasta ja saarnaamasta ewankelium Jesuksesta Kristuksesta.

VI Lucu.

6:1 MUtta nine peiuinä/ coska Opetuslasten Lucu eneni/ nousi napina Grekelde ninen Hebrein wastan/ senteden/ ette heiden Leskense Ylencatzottin iocapeiueses Elatoxes.
Mutta niinä päiwinä/ koska opetuslasten luku eneni/ nousi kapina Krekeiltä niiden Hebrein wastaan/ sentähden/ että heidän leskensä ylenkatsottiin jokapäiwäisessä elatuksessa.
6:2 Nin ne Caxitoistakymende cokoncutzuit Opetuslaste' Jouckon/ ia sanoit/ Ei se ole coctolinen ette me ylena'nama Jumala' sana'/ ia paluelenma Peutein edes/
Niin ne kaksitoista kymmentä kokoon kutsuit opetuslasten joukon/ ja sanoit/ EI se ole kohtuullinen että me ylen annamme Jumalan sanan/ ja palwelemme pöytäin edessä/
6:3 Senteden/ te Rackat weliet/ walitka sis teisten Seitzemen toimelist Mieste/ iotca ouat Pyhe Hengi ia Wisautta teunä/ ioille me temen Wirghan haltun annama/
Sen tähden/ te rakkaat weljet/ walitkaa siis teistän seitsemän toimellista miestä/ jotka owat Pyhää Henkeä ja wiisautta täynnä/ joille me tämän wiran haltuun annamme/
6:4 Mutta me tadhom Rucouxes ia Sarnan palueluxes alati olla.
Mutta me tahdomme rukouksessa ja saarnan palweluksessa alati olla.
6:5 Ja se Puhe caikelle Jouckolle sangen kelpasi. Ja he wloswalitzit Stephanin/ ioca oli Mies teune's vsko ia Pyhe He'ge/ ia Philippun/ ia Prochorum/ ia Nicanorem/ ia Timonem/ ia Parmenan/ ia Nicolaum sen Wdeniwttan Antijochiasta.
Ja se puhe kaikelle joukolle sangen kelpasi. Ja he ulos walitsit Stephanin/ joka oli mies täynnänsä uskoa ja Pyhää Henkeä/ ja Philippuksen/ ja Prochorumin/ Ja Nicanoremin/ ja Timonem/ ja Parmenan/ ja Nikolaum sen uuden juuttaan Antiokiasta.
6:6 Nemet he asetit Apostolite' eten/ ia rucolit/ ia panit kädens heide' pälens.
Nämät he asetit apostolitten eteen/ ja rukoilit/ ja panit kätensä heidän päällensä.
6:7 Ja Jumalan Sana caswoi/ ia Opetuslasten Lucu tuli sangen swrexi Jerusalemis. Nin mös swri ioucko Pappi tuli vskon cwliaisexi.
Ja Jumalan sana kaswoi/ ja opetuslasten luku tuli sangen suureksi Jerusalemissa. Niin myös suuri joukko pappeja tuli uskon kuuliaiseksi.
6:8 Mutta Stephanus ioca oli vsko teunens ia wäkewuytte/ teki Ihmeit ia swri tunnustechti Canssan seas.
Mutta Stephanut joka oli uskoa täynnänsä ja wäkewyyttä/ teki ihmeitä ja suuria tunnustähtiä kansan seassa.
6:9 Nin ylesnousit mwtomat sijte Sinagogasta/ ioca cutzuttin se Libertinein/ ia se Kyreneusten/ ia ninen Alexandriten/ ia ninen iotca olit Ciciliasta/ ia Asiasta/ ia campalit Stephanin cansa.
Niin ylös nousit muutamat siitä synagogasta/ joka kutsuttiin se libertinein/ ja se Kyreneusten/ ja niiden alexandriten/ ja niiden jotka olit Ciciliasta/ ja Asiasta/ ja kamppailit Stephanin kanssa.
6:10 Ja eiuet he woinet sijtteken site Wijsautta wastanseiso/ Ja Henge ioca puhui.
Ja eiwät he woineet sittenkään sitä wiisautta wastaan seisoa/ Ja Henkeä joka puhui.
6:11 Nin he wlosteit Miehie/ iotca sanoit/ Me olema henen cwlluet puhuuan Pilcasanoia Mosesta ia Jumalata wastan.
Niin he ulos toit miehiä/ jotka sanoit/ Me olemme hänen kuulleen puhuwan pilkkasanoja Mosesta ja Jumalata wastaan.
6:12 Nin he yllytit Canssan ia ne Wanhimat ia Kirianoppenuet ia karghaten he kijniotit henen ia weit henen Neuuon eten.
Niin he yllytit kansan ja ne wanhimmat ja kirjanoppineet ja karaten he kiinni otit hänen ja weit hänen neuwoston eteen.
6:13 Ja asetit wäret Todhistaiat iotca sanoit/ Teme Mies ei lacka puhumast Pilcasanoia täte pyhe Sija wastan ia Laki/ Sille me olema cwlluet henen sanouan/
Ja asetit wäärät todistajat jotka sanoit/ Tämä mies ei lakkaa puhumasta pilkkasanoja tätä pyhää sijaa wastaan ja lakia/ Sillä me olemme kuulleet hänen sanowan/
6:14 Iesus Nazarenus temen Sijan häuitte/ ia mwttapi Sädhyt/ iotca Moses meille andoi.
Jesus Nazarenus tämän sijan häwittää/ ja muuttaapi säädyt/ jotka Moses meille antoi.
6:15 Ja ne caiki catzoit henen pälens/ iotca Neuuosa istuit/ ia neit henen Caswonsa ninquin Engelin caswon.
Ja ne kaikki katsoit hänen päällensä/ jotka neuwostossa istuit/ ja näit hänen kaswonsa niinkuin enkelin kaswon.

VII. Lucu.

7:1 Nin sanoi sis se ylimeine' Pappi. Lieneuetkö näme nein?
Niin sanoi siis se ylimmäinen pappi. Lienewätkö nämä näin?
7:2 Nin hen sanoi/ Te miehet rackat weliet ia Iset/ cwlcat. Cunnia' Jumala ilmeistui meiden iselle Abrahamille/ coska he' oli Mesopotamias/ enne' quin hen Haramis asui/ ia sanoi henelle/
Niin hän sanoi/ Te miehet rakkaat weljet ja isät/ kuulkaat. Kunnian Jumala ilmestyi meidän isälle Abrahamille/ koska hän oli Mesopotamias/ ennen kuin hän Haramissa asui/ ja sanoi hänelle/
7:3 Wlosmene sinu' maaldas ia sinun Sughustas/ ia waella sihen mahan ionga mine osotan sinulle.
Ulos mene sinun maaltasi ja sinun suwustasi/ ja waella siihen maahan jonka minä osoitan sinulle.
7:4 Nin hen wloslexi Caldean maalda/ ia asui Haramis. Ja sittequin henen Isens coollut oli/ nin hen wei henen sielde tehen maha' cussa te nyt asutta.
Niin hän ulos läksi Kaldean maalta/ ja asui Haramissa. Ja sittenkuin hänen isänsä kuollut oli/ niin hän wei hänen sieltä tähän maahan kussa te nyt asutte.
7:5 Ja ei andanut henelle ychten perimist sihen mahan/ ei Jalanca ladhiutta. Ja hen lwpasi sijttengi henelle sen andauans asuuaxens/ ia henen Siemenellens henen ielkins/ coska henelle ei wiele ychten Lasta ollut.
Ja ei antanut hänelle yhtään perimistä siihen maahan/ ei jalankaan lahiutta (leweyttä). Ja hän lupasi sittenkin hänelle sen antawansa asuaksensa/ ja hänen siemenellensä hänen jälkeensä/ koska hänellä ei wielä yhtään lasta ollut.
7:6 Sanoi sis Jumala henelle nein/ Sinun Siemenes pite oleman Cotakundaine' wieralla maalla/ ia heiden ne pite Oriaxi tekeme'/ ia pahasti menemen heiden cansans Neliesata aijastaica.
Sanoi siis Jumala hänelle näin/ Sinun siemenesi pitää oleman kotakuntainen (muukalainen) wieraalla maalla/ ja heidän ne pitää orjaksi tekemän/ ja pahasti menemän heidän kanssansa neljäsataa ajastaikaa.
7:7 Ja sen Canssan iota he palueleman pite/ tadho mine Domita/ sanoi Jumala. Ja sitelehin pite heiden wloslectemen/ ia palueleman minua tesse Sias.
Ja sen kansan jota he palweleman pitää/ tahdon minä tuomita/ sanoi Jumala. Ja siitä lähin pitää heidän ulos lähtemän/ ja palweleman minua tässä sijassa.
7:8 Ja andoi henelle Ymberileickauxen Lijton. Ja hen synnytti Isaachin/ ia Ymberileickasi hene' Cadhexanden peiuen. Ja Isaach synnytti Jacobin/ Ja Jacob synnytti ne Caxitoistakymende Esijse.
Ja antoi hänelle ympärileikkauksen liiton. Ja hän synnytti Isaachin/ ja ympärileikkasi hänen kahdeksantena päiwän/ Ja Isaach synnytti Jakobin/ ja Jakob synnytti ne kaksitoista kymmentä esi-isää.
7:9 Ja ne Esijset cateuden teden poismyidh Josephin Egiptihin/
Ja ne esi-isät kateuden tähden pois myit Josephin Egyptiin/
7:10 Ja Jumala oli henen cansans/ ia pelasti hende caikest henen tuskastans/ ia annoi henelle Armon ia wijsauden Egiptin Kuningan Pharaonin caswon edes/ Ja hen pani henen Waldamiehexi ylitze Egiptin/ ia caiken henen Hoonens päle.
Ja Jumala oli hänen kanssansa/ ja pelasti häntä kaikesta hänen tuskastansa/ ja antoi hänelle armon ja wiisauden Egyptin kuninkaan pharaon kaswon edessä/ Ja hän pani hänen waltamieheksi ylitse Egyptin/ ja kaiken hänen huoneensa päälle.
7:11 Nin tuli Nelke ylitze caiken Egiptin ia Canaan Maan/ ia swri tuska. Ja meiden Iset eiuet Rauinota leunyet.
Niin tuli nälkä ylitse kaiken Egyptin ja Kanaan maan/ ja suuri tuska. Ja meidän isät eiwät rawintoa löytäneet.
7:12 Mutta coska sis Jacob cwli Egiptis oleua' Jyuije/ lehetti hen ensin meiden Isemme.
Mutta koska siis Jakob kuuli Egyptissä olewan jywiä/ lähetti hän ensin meidän isämme.
7:13 Ja quin hen taas heite lehetti/ nin Joseph tuttijn henen Welildens. Ja Josephin sucu tuli Pharaon tietteuexi.
Ja kuin hän taas heitä lähetti/ niin Joseph tuttiin hänen weljillensä. Ja Josephin suku tuli pharaon tiettäwäksi.
7:14 Nin lehetti Joseph ia annoi toodha henen Isens Jacobin/ ia caike' hene' Sughunsa/ wisi Hengi cadhexattakymmende.
Niin lähetti Joseph ja antoi tuoda hänen isänsä Jakobin/ ja kaiken hänen sukunsa/ wissi henkiä kahdeksatta kymmentä.
7:15 Ja Jacob alasmeni Egiptijn/ ia hen cooli/ ia mös meiden Iset.
Ja Jakob alas meni Egyptiin/ ja hän kuoli/ ja myös meidän isät.
7:16 Ja ylitzewietin Sichemin/ ia pantijn sijhen Hautan ionga Abraham oli ostanut Rahalla Hemorrin lapsilda/ ioca oli Sichemin poica.
Ja ylitse wietiin Sichemiin/ ja pantiin siihen hautaan jonka Abraham oli ostanut rahalla Hemorrin lapsilta/ joka oli Sichemin poika.
7:17 Coska nyt lupauxen aica lähestui/ iosta Jumala oli Abrahamille wannonut/ caswoi Canssa/ ia enäni Egiptis/
Koska nyt lupauksen aika lähestyi/ josta Jumala oli Abrahamille wannonut/ kaswoi kansa/ ja eneni Egyptissä/
7:18 sihenasti quin toinen Kuningas ylestuli/ ioca ei miten Josephist tietenyt.
siihenasti kuin toinen kuningas ylös tuli/ joka ei mitään Josephista tietänyt.
7:19 Teme meiden Sughun caualast wietteli/ ia pahasti meni meiden Isein cansa/ nin ette heiden piti heiden Nooret Lapsens poisheittemen/ ettei sickiet eleueiset olis.
Tämä meidän suwun kawalasti wietteli/ ja pahasti meni meidän isäin kanssa/ niin että heidän piti heidän nuoret lapsensa pois heittämän/ ettei sikiöt eläwäiset olisi.
7:20 Sihen aican syndyi Moses/ ia hen oli Jumalan otolinen/ ia eletettin colmet Cwcautta henen Isens Honesa.
Siihen aikaan syntyi Moses/ ja hän oli Jumalan otollinen/ ja elätettiin kolme kuukautta hänen isänsä huoneessa.
7:21 Coska he' nyt wlosheitetty oli/ nin Pharaonin Tyter otti henen/ ia yleskaswatti sen itzellens poiaxi.
Koska hän nyt ulos heitetty oli/ niin pharaon tytär otti hänen/ ja ylös kaswatti sen itsellensä pojaksi.
7:22 Ja Moses opetettin caikis Egiptin wijsauxes/ ia oli woimalinen töise ia sanoisa.
Ja Moses opetettiin kaikissa Egyptin wiisauksissa/ ja oli woimallinen töissä ja sanoissa.
7:23 Mutta quin hen oli neliekymmende aijastaica wanha/ tuli henen mieleens/ ette hen tactoi etzie henen welijens Israelin lapsia.
Mutta kuin hän oli neljäkymmentä ajastaikaa wanha/ tuli hänen mieleensä/ että hän tahtoi etsiä hänen weljiänsä Israelin lapsia.
7:24 Ja quin hen yhdelle näki wärytt techteuen/ nin he' auitti hende/ ia costi henen polestans ioca wärytte kersi/ ia löi sen Egiptin miehen.
Ja kuin hän yhdelle näki wääryyttä tehtäwän/ niin hän awitti häntä/ ja kosti hänen puolestansa joka wääryyttä kärsi/ ja löi sen Egyptin miehen.
7:25 Mutta hen lwli henen Welijens sen ymmerteuen/ ette Jumala tactoi heite wapatta henen Kädhens cautta. Waan eiuet he ymmertenet.
Mutta hän luuli hänen weljiensä sen ymmärtäwän/ että Jumala tahtoi heitä wapauttaa hänen kätensä kautta. Waan eiwät he ymmärtäneet.
7:26 Ja toisna peiuen tuli hen heiden tygens/ Coska he keskenens ritelit/ nin hen souitteli heite sanoden/ Rackat Miehet/ weliexet te oletta/ mixi te toinen toisenna wärytte teet?
Ja toisena päiwän tuli hän heidän tykönsä/ Koska he keskenänsä riitelit/ niin hän sowitteli heitä sanoen/ Rakkaat miehet/ weljekset te olette/ miksi te toinen toisenne wääryyttä teet?
7:27 Mutta se ioca Lehimeisens wärytte teki/ poislyckesi henen sanoden/ Cuca sinun on pannut Pämiehexi ia Domarixi meiden pälen?
Mutta se joka lähimmäisensä wääryyttä teki/ pois lykkäsi hänen sanoen/ Kuka sinun on pannut päämieheksi ja tuomariksi meidän päällen?
7:28 Wai tadhocos mös minua tappa/ ninquin sine tapoit eilen sen Egiptin miehen?
Wai tahdotkos myös minua tappaa/ niinkuin sinä tapoit eilen sen Egyptin miehen?
7:29 Ja pakeni Moses temen puhen teden/ ia oli Mwcalainen Madian maakunnas/ iossa hen synnytti caxi poica.
Ja pakeni Moses tämän puheen tähden/ ja oli muukalainen Median maakunnas/ jossa hän synnytti kaksi poikaa.
7:30 Ja nelienkymmenen aijastaian pereste ilmestui HERran Engeli henelle Corues Sinain worell Tulises Pensahas.
Ja neljänkymmenen ajastajan perästä ilmestyi Herran enkeli hänelle korwes Sinain wuorella tulisessa pensaassa.
7:31 Coska Moses sen näki/ ihmetteli hen site näky. Mutta quin hen tygemeni catzoman/ nin Herran äni cwlui henelle/
Koska Moses sen näki/ ihmetteli hän sitä näkyä. Mutta kuin hän tykö meni katsoman/ niin Herran ääni kuului hänelle/
7:32 Mine olen sinun Iseis Jumala/ Abrahamin Jumala/ Isaachin Jumala ia Jacobin Jumala. Nin Moses wapisi ia ei tochtinut sinne catzo.
Minä olen sinun isäisi Jumala/ Abrahamin Jumala/ Isachin Jumala ja Jakobin Jumala. Niin Moses wapisi ja ei tohtinut sinne katsoa.
7:33 Nin sanoi Herra henelle/ Risu sinun Kenges ialghoistas/ Sille se Sia cussas seisot/ ombi pyhe Maa.
Niin sanoi Herra hänelle/ Riisu sinun kenkäsi jaloistasi/ Sillä se sija kussas seisot/ ompi pyhä maa.
7:34 Mine olen kylle nähnyt minun Canssani tuskan ioca Egiptis ombi/ Ja olen heiden hoocauxens cwllut/ ia alasastuin heite wapattaman. Ja tule nyt tenne/ Mine leheten sinun Egiptijn.
Minä olen kyllä nähnyt minun kansani tuskan joka Egyptissä ompi/ Ja olen heidän huokauksensa kuullut/ ja alas astuin heitä wapauttaman. Ja tule nyt tänne/ Minä lähetän sinun Egyptiin.
7:35 Temen Mosesen ionga he kielsit ia sanoit/ Cuca sinun on pannut Pämiehexi ia Domarixi? Sen ombi Jumala (ma mine) Pämiehexi ia Wapattaiaxi lehettenyt Engelin Kätte mödhen/ ioca henelle ilmestui Pensahas.
Tämän Moseksen jonka he kielsit ja sanoit/ Kuka sinun on pannut päämieheksi ja tuomariksi? Sen ompi Jumala päämieheksi ja wapahtajaksi lähettänyt enkelin kättä myöten/ joka hänelle ilmestyi pensaassa.
7:36 Teme heite wloswei/ ia teki Ihmeit ia Mercki Egiptis/ ia Punaises Meres/ ia Corues neliekymmende aijastaica.
Tämä heitä ulos wei/ ja teki ihmeitä ja merkkiä Egyptissä/ ja Punaisessa meressä/ ja korwessa neljäkymmentä ajastaikaa.
7:37 Teme ombi Moses/ ioca sanoi Israelin lapsille/ Yhden Prophetan HERRA JUMALA teille ylesnostapi teiden Welijsten/ ninquin minun/ site teiden pite cwleman.
Tämä ompi Moses/ joka sanoi Israelin lapsille/ Yhden prophetan HERRA JUMALA teille ylös nostaapi teidän weljistäni/ niinkuin minun/ sitä teidän pitää kuuleman.
7:38 Teme se on ioca Seurakunnas oli Engelin cansa corues/ ioca puhui henen cansans Sinain worella/ ia meiden Isein ca'sa.
Tämä se on joka seurakunnassa oli enkelin kanssa korwessa/ joka puhui hänen kanssansa Sinain wuorella/ ja meidän isäin kanssa.
7:39 Teme sai Elemen puhen meille andaxe's. Jota teiden Iset eiuet totelluet/ Waan poissysesit sen heiden tyköens/ ia palasit sydemestens Egiptijn
Tämä sai elämän puheen meille antaaksensa. Jota teidän isät eiwät totelleet/ Waan pois sysäsit sen heidän tyköänsä/ ja palasit sydämestänsä Egyptiin.
7:40 ia sanoit Aronille/ Tee meille Jumaloita iotca meiden edhellen kieuuet/ Sille emme me tiedhe mite telle Moseselle/ ioca meite Egiptist wloswei/ tapachtanut ombi.
ja sanoit Aronille/ Tee meille Jumaloita jotka meidän edellän käywät/ Sillä emme me tiedä mitä tälle Mosekselle/ joka meitä Egyptistä ulos wei/ tapahtunut ompi.
7:41 Ja nijne peiuine he teit yhde' Wasican/ ia wffrasit Epeiumaloille wffrit/ ia remuitzit heiden kättens töiste.
Ja niinä päiwinä he teit yhden wasikan/ ja uhrasit epäjumaloille uhrit/ ja riemuitsit heidän kättensä töistä.
7:42 Nin Jumala sis kiensi henens/ ia ylena'noi heiden paluelema' Taiuan sotakunda/ Ninquin Kirioitettu ombi Prophetain Ramatusa. Olettaco te Israelin Hoonesta minulle wffranuet Wffrija/ ia Eleimite neliekymende aijastaica coruesa?
Niin Jumala siis käänsi hänens/ ja ylen antoi heidän palweleman taiwaan sotakuntaa/ Niinkuin kirjoitettu ompi prophetain Raamatussa. Oletteko te Israelin huoneesta minulle uhranneet uhria/ ja eläimiä neljäkymmentä ajastaikaa korwessa?
7:43 Ja te ylesotit sen Molochin maian/ Ja sen teiden Jumalan Remphaxen Techdhen/ nijte Cuuia iotca te teitte teille cumartaxen/ Ja mine tahdon teite poisheitte edhemme Babiloniata.
Ja te ylös otit sen molokin majan/ Ja sen teidän jumalan remphaksen tähden/ niitä kuwia jotka te teitte teille kumartaaksen/ Ja minä tahdon teitä pois heittää edemmäs Babyloniata.
7:44 Meiden Isille oli se Todhistuxen maia coruesa/ ninquin se oli heille sätenyt ioca Mosesen cansa puhui/ Ette hen sen tekemen piti sen Esikuuan ielkin ionga hen oli nehnyt.
Meidän isille se todistuksen maja korwessa/ niinkuin se oli heille säätänyt joka Moseksen kanssa puhui/ Että hän sen tekemän piti sen esikuwan jälkeen jonka hän oli nähnyt.
7:45 Jonga mös meiden Iset wastanotit ia weit sen Josuan cansa sihen Mahan iossa Pacanat asuit/ iotca Jumala poissysesi meiden Isein caswon edeste Haman Dauidin aican asti/
Jonka myös meidän isät wastaan otit ja weit sen Josuan kanssa siihen maahan jossa pakanat asuit/ jotka Jumala pois sysäsi meidän isäin kaswon edestä hamaan Dawidin aikaan asti/
7:46 Joca sai armon Jumalan tykene/ ia anoi ette henen piti ydhen Maian leutemen Jacobin Jumalalle.
Joka sai armon Jumalan tykönä/ ja anoi että hänen piti yhden majan löytämän Jakobin Jumalalle.
7:47 Mutta Salomon Rakensi henelle ydhen Hoonen/
Mutta Salomon rakensi hänelle yhden huoneen/
7:48 Waan se Caikenylimeinen ei asu nijse Templis/ iotca Käsille techthyt ouat.
Waan se Kaikkein ylimmäinen ei asu niissä templissä/ jotka käsillä tehdyt owat.
7:49 Ninquin Propheta sanopi/ Taiuas ombi minun Istumen/ ia Maa ombi minun Jalcani astinlauta.
Niinkuin propheta sanoopi/ Taiwas ompi minun istuimen/ ja maa ompi minun jalkani astinlauta.
7:50 Minge Hoonen sis te tadhotta minun Raketa? sanopi HERRA/ eli cuca ombi minun Leposian? Eikö minun käten ole caiki neite tehnyt.
Minkä huoneen siis te tahdotte minun rakentaa? sanopi HERRA/ eli kuka ompi minun leposijan? Eikö minun käteni ole kaikki näitä tehnyt.
7:51 Te niskurit ia ilman ymberileickamata sydhemest ia coruist/ Te aina wastanseisotta pyhe He'ge/ ninquin teidhe'gi Iset/ nin mös te.
Te niskurit ja ilman ympärileikkaamatta sydämestä ja korwista/ Te aina wastaan seisotte Pyhän Hengen/ niinkuin teidänkin isät/ niin myös te.
7:52 Cuta Prophetista ei teiden Iset wainoneet? ia tappanet nijte iotca Temen Wanhurskan tulemisen ennustit/ ionga Petteijet ia Murhaijat te nyt olitta/
Kuta prophetista ei teidän isät wainonneet? ja tappaneet niitä jotka tämän wanhurskaan tulemisen ennustit/ jonka pettäjät ja murhaajat te nyt olette/
7:53 Te quin Lain saitte Engelin andamisen cautta/ Ja ei te site pitenyet.
Te kuin lain saitte enkelin antamisen kautta/ ja ei te sitä pitäneet.
7:54 Coska he sis näme cwlit/ keui se lepitze heiden sydheme's/ ia kiristelit Hambaitans hende wastan.
Koska he siis nämä kuulit/ käwi se läwitse heidän sydämensä/ ja kiristelit hampaitansa häntä wastaan.
7:55 Mutta ette hen oli teunens Pyhe He'ge catzachti he' yles Taiuasen/ ia näki Jumalan Herraudhen/ Ja Iesusen seisoua' Jumala' oikealla kädelle ia sanoi/
Mutta että hän oli täynnänsä Pyhää Henkeä katsahti hän ylös taiwaaseen/ ja anäki Jumalan Herrauden/ Ja Jesuksen seisowan Jumalan oikealla kädellä ja sanoi/
7:56 Catzos/ Mine näen Taiuahat awoi/ Ja Inhimisen Poian seisouan Jumalan oikealla Kädelle.
Katsos/ Minä näen taiwaat awoinna/ Ja Ihmisen Pojan seisowan Jumalan oikealla kädellä.
7:57 Nin he hwsit teudelle curckulla ia tukitzit coruians kijni/ Ja caiki yximielisesta carckasit henen pälens/
Niin he huusit täydellä kurkulla ja tukitsit korwiansa kiinni/ Ja kaikki yksimielisesti karkasit hänen päällensä/
7:58 ia wlosaijoit henen Caupungist/ ia kiuitit henen. Ja ne Todhistaijat poispanit Waatteins ydhen Noricaisen ialcain iuren ioca cutzuttin Saulus.
ja ulos ajoit hänen kaupungista/ ja kiwitit hänen. Ja ne todistajat pois panit waatteensa yhden nuorukaisen jalkain juureen joka kutsuttiin Saulus.
7:59 Ja he kiuitit Stephanusen/ ioca rucoli ia sanoi/ HERRA Iesu ota minun Hengen.
Ja he kiwitit Stephanuksen/ joka rukoili ja sanoi/ HERRA Jesus ota minun henkeni.
7:60 Nin hen laski poluillens/ ia hwsi swrella änelle/ HERRA/ äle lue heille tete syndi/ Ja quin hen temen oli sanonut/ nin hen nuckui.
Niin hän laski polwillensa/ ja huusi suurella äänellä/ HERRA/ älä lue heille tätä syntiä/ Ja kuin hän tämän oli sanonut/ niin hän nukkui.

VIII Lucu.
 
8:1 Ia Saulus oli sosittanut henen Coolemaha's. Nin nousi sinä peiuen swri Waino Seurakunna' wastan/ ioca oli Jerusalemis/ ia he caiki haiosit ymberi Judean ia Samarian maa kundi paitzi Apostoleita.
Ja Saulus oli suosittanut hänen kuolemaansa. Niin nousi sinä päiwänä suuri waino seurakuntaa wastaan/ joka oli Jerusalemissa/ ja he kaikki hajosit ympäri Judean ja Samarian maakuntiin paitsi apostoleita.
8:2 Ja mutamat Jumalan pelkeueiset Miehet coriasit Stephanin/ ia pidhit swren Walituxen henen ylitzens.
Ja muutamat Jumalaa pelkääwäiset miehet korjasit Stephanin/ ja pidit suuren walituksen hänen ylitsensä.
8:3 Mutta Saulus rateli Seurakunan/ ia sisellemeni hoone hoonesta/ ia edesweti Miehet ia Waimot/ ia panetti heite Fangiuxeen.
Mutta Saulus raateli seurakunnan/ ja sisälle meni huone huoneesta/ ja edes weti miehet ja waimot/ ja panetti heitä wankeuteen.
8:4 Ne sis iotca haijoneet olit/ ymberiwaelsit ia sarnasit Jumalan sana/
Ne siis jotka hajonneet olit/ ympäri waelsit ja saarnasit Jumalan sanaa/
8:5 Nin Philippus alastuli ychten Samarian Caupungin/ ia sarnasi heille Christusest.
Niin Philippus alas tuli yhteen Samarian kaupunkiin/ ja saarnasi heille Kristuksesta.
8:6 Mutta Canssa yximielisesta ia wisusta warinotti nijste mite Philippus sanoi/ Ja neit ne Merkit/ iotca hen teki.
Mutta kansa yksimielisesti ja wisusti waarin otti niistä minä Philippus sanoi/ Ja näit ne merkit/ jotka hän teki.
8:7 Sille ette ne rymet Henget monesta Riuatusta wloslexit/ Hwtaden swrella änelle/
SIllä että ne rumat henget monesta riiwatusta ulosläksit/ huutaen suurella äänellä/
8:8 Ja monda Ramba ia Saattamatoinda Paranit. Ja swri ilo nousi sihen Caupungin.
Ja monta rampaa ja saattamatointa paranit. Ja suuri ilo nousi siihen kaupunkiin.
8:9 Nin oli siele yxi Mies Simon nimelde/ ioca ennen samas Caupungis Noituxen Wirca piti/ ia oli sen Samarian Canssan willittenyt/ sanoden itzens oleuan iongun ialon. Jota seke pienet ette swret cwldelit/ sanoden/
Niin oli siellä yksi mies Simon nimeltä/ joka ennen samassa kaupungissa noituuden wirkaa piti/ ja oli sen Samarian kansan willinnyt/ sanoen itsensä olewan jonkun jalon. Jota sekä pienet että suuret kuuntelit/ sanoen/
8:10 Teme ombi Jumalan weki/ ioca se isoi on.
Tämä ompi Jumalan wäki/ joka se iso on.
8:11 Mutta senteden he cwldelit hende/ ette hen cauuan aica henen Noitudhellans oli heite cumminnut.
Mutta sen tähden he kuuntelit häntä/ että hän kauan aikaa hänen noituudellansa oli heitä kumminnut (wietellyt).
8:12 Coska he nyt wskoit Philippusen sarnauan Jumala' waldakunnast/ ia Iesusen Christusen nimest/ nin he annoit heidens casta seke Miehet ette Waimot.
Koska he nyt uskoit Philippuksen saarnaawan Jumalan waltakunnasta/ ja Jesuksen Kristuksen nimestä/ niin he annoit heidäns kastaa sekä miehet että waimot.
8:13 Nin tuli mös se Simon wskolisexi/ Ja quin hen castettu oli/ piti hen itzens Philippusen tyken/ ia quin hen näki ne merckit ia teghot iotca tapachtuit/ hemmestui hen ia ihmetteli.
Niin tuli myös se Simon uskolliseksi/ Ja kuin hän kastettu oli/ piti hän itsensä Philippuksen tykön/ ja kuin hän näki ne merkit ja teot jotka tapahtuit/ hämmästyi hän ja ihmetteli.
8:14 Coska nyt Apostolit Jerusalemis cwlit/ ette Samaria oli Jumalan sanan wastanottanut/ nin he lehetit heiden tygens Petarin ia Johannesen.
Koska nyt apostolit Jerusalemissa kuulit/ että Samaria oli Jumalan sanan wastaan ottanut/ niin he lähetit heidän tykönsä Petarin ja Johanneksen.
8:15 Coska he sinne alastulit/ Rucolit he ninen edeste ette heiden piteis saaman pyhen Hengen.
Koska he sinne alas tulit/ Rukoilit he niiden edestä että heidän pitäisi saaman Pyhän Hengen.
8:16 Sille ei hen wiele ollut ydhengen ninen päle alaslaskettu/ waan olit waiwoin castetut Iesusen Christusen Nimeen.
Sillä ei hän wielä ollut yhdenkään niiden päälle alas laskettu/ waan olit waiwoin kastetut Jesuksen Kristuksen nimeen.
8:17 Nin he panit Kätense heiden pälens/ ia he sait sen pyhen Hengen.
Niin he panit kätensä heidän päällensä/ ja he sait sen Pyhän Hengen.
8:18 Coska nyt Simon sen neki/ ette Apostolein Kädhen pälepanemisen cautta annetin pyhe Hengi/ Taritzi hen heille Raha ia sanoi/
Koska nyt Simon sen näki/ että apostolein käden päälle panemisen kautta annettiin Pyhä Henki/ Taritsi hän heille rahaa ja sanoi/
8:19 Andacat minulleki mös se woima/ ette kenenge päle mine Käteni panen/ hen sais sen Pyhe Hengen.
Antakaat minullekin myös se woima/ että kenenkä päälle minä käteni panen/ hän sais sen Pyhän Hengen.
8:20 Mutta Petari sanoi henelle/ Olcoon sinun Rahas sinun cansas cadhotuxes/ Ettes lwlet Jumalan Lahian oleuan Rahoilla ostettauan.
Mutta Petari sanoi hänelle/ Olkoon sinun rahasi sinun kanssasi kadotuksessa/ Ettäs luulet Jumalan lahjan olewan rahalla ostettawan.
8:21 Ei ole sinulla Osa eike arpa tesse Sanas/ Sille ettei sinun sydhemes ole oikea Jumalan edes.
Ei ole sinulla osaa eikä arpaa tässä sanassa/ Sillä ettei sinun sydämesi ole oikea Jumalan edessä.
8:22 Senteden tee Paranos teste sinun pahudhestas ia Rucole Jumala/ ette sinun sydhemes aijatoxet sinulle andexiannetaisin.
Sentähden tee parannus tästä sinun pahuudestasi ja rukoile Jumalaa/ että sinun sydämesi ajatukset sinulle anteeksi annettaisiin.
8:23 Sille ette mine näen sinun oleua' catkerata sappe teunnens/ ia solmittuna wärydhelle.
Sillä että minä näen sinun olewan katkerata sappea täynnänsä/ ja solmittuna wääryydellä.
8:24 Nin wastasi Simon ia sanoi/ rucolca te HERRA minun edesten/ ettei miten neiste iotca te sanoitta minun päleni tulisi.
Niin wastasi Simon ja sanoi/ rukoilkaa te HERRAA minun edestäni/ ettei mitään näistä jotka te sanoitte minun päälleni tulisi.
8:25 Mutta coska he todhistaneet ia puhuneet olit HERRAN sanan/ palasit he Jerusalemin/ ia sarnasit Euangelium mones Samarian Kylis.
Mutta koska he todistaneet ja puhuneet olit HERRAN sanan/ palasit he Jerusalemiin/ ja saarnasit ewankeliumia monissa Samarian kylissä.
8:26 Mutta HERRAN Engeli puhui Philippusen tyge ia sanoi/ Ylesnouse ia mene Lounasen pein/ site tiete mödhen ioca alasmene Jerusalemist Gazam polen ioca kylmille on/ Nin hen ylesnousi ia meni.
Mutta HERRAN enkeli puhui Philippuksen tykö ja sanoi/ Ylös nouse ja mene lounaaseen päin/ sitä tietä myöten joka alas menee Jerusalemista Gazan puoleen joka kylmillä on/ Niin hän ylös nousi ja meni.
8:27 Ja catzo/ yxi Ethiopiam Mies/ sen Ethiopian Trötingen Candacen wäkeue Rahanhaltia/ ionga hen oli pannut caiken henen Tauarans päle/ se oli tullut Jerusalemin Rucoleman.
Ja katso/ yksi Etiopian mies/ sen Etiopian Trötingin Candacen wäkewä rahanhaltija/ jonka hän oli pannut kaiken hänen tawaransa päälle/ se oli tullut Jerusalemiin rukoilemaan.
8:28 Ja palasi cotijns istudhen Rattans päle/ ia luki Esaia Propheta.
Ja palasi kotiin istuen rattaansa päällä/ ja luki Esaia prophetaa.
8:29 Nin Hengi sanoi Philippusel/ Mene edes ia leheste sinuas temen rattan tyge.
Niin Henki sanoi Philippukselle/ Mene edes ja lähesty sinuas tämän rattaan tykö.
8:30 Nin Philippus iooxi tyge/ ia cwli henen lwkeuan Esaia Propheta/ ia sanoi/ Ymmerdeckös mös mites luet?
Niin Philippus juoksi tykö/ ja kuuli hänen lukewan Esaia prophetaa/ ja sanoi/ Ymmärrätkös myös mitä luet?
8:31 Nin he' sanoi/ Quinga mine taidha' ymmerte/ ellei iocu minulle osota? Ja hen Rucoli Philippusta/ ette hen ylesastuis/ ia istuis henen tykenens.
Niin hän sanoi/ Kuinka minä taidan ymmärtää/ ellei joku minulle osoita? Ja hän rukoili Philippusta/ että hän ylös astuisi/ ja istuis hänen tykönänsä.
8:32 Mutta se quin hen lwki Ramatusta/ oli teme. HEN on ninquin yxi Lammas teuraxi talutettu/ ia änete ninquin Caritza keritzijens edes/ Nin hen ei awanut Sutans.
Mutta se kuin hän luki Raamatusta/ oli tämä/ HÄN on niinkuin yksi lammas teuraaksi talutettu/ ja ääneti niinkuin karitsa keritsijäinsä edessä/ Niin hän ei awannut suutansa.
8:33 Henen neurydhens tedhen poisotetin henen Domions/ Mutta cuka taita wlossano hene' Iiens pitudhen? Sille henen Elemens on poisotettu maasta.
Hänen nöyryytensä tähden pois otettiin hänen tuomionsa/ Mutta kuka taitaa ulos sanoa hänen ikänsä pituuden? Sillä hänen elämäns on pois otettu maasta.
8:34 Nin wastasi se Raha'haltia Philippusta ia sanoi/ Mine rucolen sinua/ Keste Propheta neite puhupi? Itzestensekö/ eli iostaki toisesta?
Niin wastasi se rahanhaltija Philippusta ja sanoi/ Minä rukoilen sinua/ Kestä propheta näitä puhuupi? Itsestäänkö/ eli jostakin toisesta?
8:35 Nin Philippus suuns auasi/ ia Rupesi teste Kirioituxest sarnaman Euangeliumi henelle Iesusest.
Niin Philippus suunsa awasi/ ja rupesi tästä kirjoituksesta saarnaaman ewankeliumia hänelle Jesuksesta.
8:36 Ja quin he waelsit tiete mödhen/ tulit he yhden Wedhen tyge. Ja se Rahanhaltia sanoi/ Catzos tesse on Wesi/ mike wallitze ettei mine castetta?
Ja kuin he waelsit tietä myöten/ tulit he yhden weden tykö/ Ja se rahanhaltija sanoi/ Katsos tässä on wesi/ mikä wallitsee ettei minä kastettaa?
8:37 Nin sanoi Philippus/ Jos sine wskot caikest sydemestes/ nin macta kylle olla. Hen wastasi ia sanoi/ Mine wskon Iesusen Christusen oleuan Jumalan Poian.
Niin sanoi Philippus/ Jos sinä uskot kaikesta sydämestä/ niin mahtaa kyllä olla. Hän wastasi ja sanoi/ MInä uskon Jesuksen Kristuksen olewan Jumalan Pojan.
8:38 Nin he' annoi seisette Rattan ia alasastuit wetehen/ seke Philippus ette se Rahanhaltia/ ia hen castoi hene'.
Niin hän antoi seisattaa rattaan ja alas astuit weteen/ sekä Philippus että se rahanhaltija/ ja hän kastoi hänen.
8:39 Mutta coska he sis wedhest Ylesastuit/ nin HERRAN Hengi te'masi Philippusen/ ia ei se Rahanhaltia hende sillen nehnyt/ waan hen meni iloite' tietense möden matcaans.
Mutta koska he siis wedestä ylös astuit/ niin HERRAN Henki tempasi Philippuksen/ ja ei se rahanhaltija häntä silleen nähnyt/ waan hän meni iloiten tietänsä myöten matkaansa.
8:40 Mutta Philippus leuttijn Asdodis/ ia ymberiwaelsi/ ia sarnasi Euangelium ioca Caupungis/ sihenasti quin hen tuli Cesarean.
Mutta Philippus löydettiin Asdodissa/ ja ympäri waelsi/ ja saarnasi ewankeliumia joka kaupungissa/ siihen asti kuin hän tuli Kesareaan.

IX Lucu.

9:1 Mutta Saulus wiele puhalsi wchkauxet ia Murhat HERRAN Opetuslapsia wastan.
Mutta Saulus wielä puhalsi uhkaukset ja murhat HERRAN opetuslapsia wastaan.
9:2 Ja meni Ylimeisen Papin tyge/ ia anoi henelde breiuie ninen Sinagogain tyge Damascos. Senpäle/ ette ios hen iongu' eli Miehiste taica Waimoista teste Tieste leuteis/ nijte piti hene' sidhottuna wiemen Jerusalemijn.
Ja meni ylimmäisen papin tykö/ ja anoi häneltä breiwin niiden synagogain tykö Damaskossa. Sen päälle/ että jos hän jonkun eli miehistä taikka waimoista tästä tiestä löytäisi/ niitä piti hänen sidottuna wiemään Jerusalemiin.
9:3 Mutta quin hen matkusti/ ia lehestui Damascu/ nin yxi walkeus Taiuahast äkitzelde ymberile'machti hene'/
Mutta kuin hän matkusti/ ja lähestyi Damaskoa/ niin yksi walkeus taiwahasta äkikseltä ympäri leimahti hänen/
9:4 ia he' langesi mahan/ ia cwli ydhen änen sanoua' henelle's/ Saul Saul/ mixi sine wainot minua? Nin hen sanoi/ Cuca sine olet HERRA?
ja hän lankesi maahan/ ja kuuli yhden äänen sanowan hänellens/ Saul Saul/ miksi sinä wainoat minua? Niin hän sanoi/ Kuka sinä olen HERRA?
9:5 sanoi HERRA/ mine olen IesuS iota sine wainot/ Coua ombi sinun tutkanda wastan potkia.
sanoi HERRA/ minä olen Jesus jota sinä wainoat/ Kowa ompi sinun tutkainta wastaan potkia.
9:6 Nin hen wapisi ia hemmestui ia sanoi/ Herra mites tadhot ette minun pite tekemen? HERRA sanoi henelle/ Nouse yles ia mene Caupungin/ ia sielle sinulle sanotan mite sinun pite tekemen.
Niin hän wapisi ja hämmästyi ja sanoi/ Herra mitäs tahdot että minun pitää tekeman? HERRA sanoi hänelle/ Nouse ylös ja mene kaupunkiin/ ja siellä sinulle sanotaan mitä sinun pitää tekemän.
9:7 Mutta ne Miehet/ iotca henen Seurasans olit/ seisoit hemmestetyt/ Sille he cwlit waiwoin änen/ mutta eiuet kete' nähnyet.
Mutta ne miehet/ jotka hänen seurassansa olit/ seisoit hämmästyneinä/ Sillä he kuulit waiwoin äänen/ mutta eiwät ketään nähneet.
9:8 Nin Saul9 ylesnousi maasta/ ia auoiomille silmille ei hen keten nehnyt.
Niin Saulus ylös nousi maasta/ ja awoimilla silmillä ei hän ketään nähnyt.
9:9 Mutta Kädheste he talutit hende/ ia siselleweit Damaschun. Ja oli colme peiue näkemete/ ia sömete ia iomata.
Mutta kädestä he talutit häntä/ ja sisälle weit Damaskoon. Ja oli kolme päiwää näkemättä/ ja syömättä ja juomatta.
9:10 Nin oli yxi Opetuslapsi Damaschus nimelde Ananias/ sanoi HErra henelle Näwuyn cautta/ Anania. Ja hen sanoi/ HERRA/ tesse mine olen.
Niin oli yksi opetuslapsi Damaskossa nimeltä Ananias/ sanoi Herra hänelle näyn kautta/ Anania. Ja hän sanoi/ HERRA/ tässä minä olen.
9:11 Nin sanoi HERRA henelle/ Ylesnouse/ ia mene sillen Cadhullen/ ioca cutzutan se Oikia/ ia kysy Judan hoones ychte ioca cutzutan Saulus Tarsilainen/ Catzo sille hen rucole.
Niin sanoi HERRA hänelle/ Ylös nouse/ ja mene sillen kadulle/ joka kutsutaan se oikea/ ja kysy Judan huoneessa yhtä joka kutsutaan Saulus Tarsolainen/ Katso sillä hän rukoilee.
9:12 Ja hen näki Näwuyn cautta ycden Miehen nimelde Ananias siselletuleuan/ ia paneuan kädhens henen pälens/ ette henen piti saaman näwuyns iellens.
Ja hän näki näyn kautta yhden miehen nimeltä Ananias sisälle tulewan/ ja panewan kätensä hänen päällensä/ että hänen piti saaman näkönsä jällens.
9:13 Nin wastasi Ananias/ HERRA/ mine olen cwllut monelda teste Mieheste/ quin palio paha hen sinun Pyheis on tehnyt Jerusalemis.
Niin wastasi Ananias/ HERRA/ minä olen kuullut monelta tästä miehestä/ kuin paljon pahaa hän sinun pyhäisi on tehnyt Jerusalemissa.
9:14 Ja henelle ombi mös täle Ylimeisilde Papilta walda annettu/ kijnisitoman caiki nijte/ iotca sinun Nimes auxenshwtauat.
Ja hänellä ompi myös tältä ylimmäiselta papilat walta annettu/ kiinni sitomaan kaikkia niitä/ jotka sinun nimeesi awuksi huutawat.
9:15 Nin sanoi HERRA henelle/ Mene/ Sille teme ombi minulle yxi wloswalittu Ase/ candaman minun Nimeni Pacanain/ ia Kuningasten/ ia Israelin lasten edes.
Niin sanoi HERRA hänelle/ Mene/ Sillä tämä ompi minulle yksi ulos walittu ase/ kantamaan minun nimeni pakanain/ ja kuningasten/ ja Israelin lasten edessä.
9:16 Ja mine osotan henelle/ quin palio henen pite kersimen minun Nimeni tedhen.
Ja minä osoitan hänelle/ kuin paljon hänen pitää kärsimän minun nimeni tähden.
9:17 Ja Ananias meni sinne/ ia tuli sihen Hoonesen/ ia pani Kädhens henen pälens ia sanoi/ Racas welien Saul. Se HERRA minun lehetti/ ioca ilmestui sinulle tielle/ iotas tulit/ Ettes näwuys iellenssaaman pite/ ia pyhelle Hengelle teutettemen.
Ja Ananias meni sinne/ ja tuli siihen huoneeseen/ ja pani kätensä hänen päällensä ja sanoi/ Rakas weljeni Saul/ Se HERRA minun lähetti/ joka ilmestyi sinulle tiellä/ jotas tulit/ Ettäs näkösi jällens saaman pitää/ ja Pyhälle Hengellä täytettämän.
9:18 Ja cochta putoisit henen Silmistens ninquin Somuxet ia hen iellenssai näwuyns Ja ylesnousi/ ia andoi henens casta.
Ja kohta putosit hänen silmistänsä niinkuin suomukset ja hän jällens sai näkönsä. Ja ylös nousi/ ja antoi hänens kastaa.
9:19 Ja quin hen otti Rooca tygens/ nin hen wahwistui.
Ja kuin hän otti ruokaa tykönsä/ niin hän wahwistui.
9:20 Oli sis Saulus mwtomat peiuet Opetuslasten cansa iotca olit Damaschus/ Ja cochta hen sarnasi Synagogis Christusen/ Ette se oli Jumalan Poica.
Oli siis Saulus muutamat päiwät opetuslasten kanssa jotka olit Damaskos/ Ja kohta hän saarnasi synagogissa Kristuksen/ että hän oli Jumalan Poika.
9:21 Nin ne caiki hemmestuit/ iotca sen cwlit ia sanoit/ Eikö teme se ole ioca caiki ne Jerusalemis häwitti quin site Nime auxenshwdhit? Ja site warten tenne tuli/ ette hen ne sidhottuna weis Ylimeisten Pappein tyge?
Niin he kaikki hämmästyit/ jotka sen kuulit ja sanoit/ Eikö tämä se ole joka kaikki ne Jerusalemissa häwitti kuin sitä nimeä awuksensa huusit? Ja sitä warten hän tänne tuli/ että hän ne sidottuna weisi ylimmäisten pappien tykö?
9:22 Mutta Saulus aina tuli ialomaxi/ ia tacaperin aioi ne Juttat iotca Damaschus asuit/ todhistain Ette teme oli Christus.
Mutta Saulus aina tuli jalommaksi/ ja takaperin ajoi ne juuttaat jotka Damaskos asuit/ todistain että tämä oli Kristus.
9:23 Ja nin monen peiuen peräst pidhit Juttat Neuuo keskenens hende tappaxens.
Ja niin monen päiwän perästä pidit juuttaat neuwoa keskenänsä häntä tappaaksensa.
9:24 Mutta se techtin Saulusel tietteuexi ette he hende wäghyit. Ja nin he wartioitzit portisa öte ia peiue/ hende tappaxens.
Mutta se tehtiin Saulukselle tiettäwäksi että he häntä wäijyit. Ja niin he wartioitsit portissa yötä ja päiwää/ häntä tappaaksensa.
9:25 Nin Opetuslapset otit henen öelle/ ia laskit henen ylitze mwrin/ mahanlaskein ydhes Coris.
Niin opetuslapset otit hänen yöllä/ ja laskit hänen ylitse muurin/ maahan laskein yhdessä korissa.
9:26 Coska nyt Saulus tuli Jerusalemin/ taritzi hen itzens Opetuslasten sekan/ Ja caiki hende pelkesit/ Ja eiuet vskonet hende Opetuslapsexi.
Koska nyt Saulus tuli Jerusalemiin/ taritsi hän itsensä opetuslasten sekaan/ Ja kaikki häntä pelkäsit/ Ja eiwät uskoneet häntä opetuslapseksi.
9:27 Waan Barnabas otti henen tygens/ ia wei Apostoleitten tyge/ ia iutteli heille quinga hen oli tielle nehnyt HERRAN/ Ja ette hen oli puhunut henen cansans/ Ja quinga hen oli Damaschos Iesusen Nimes wrholisesta puhunut.
Waan Barnabas otti hänen tykönsä/ ja wei apostoleitten tykö/ ja jutteli heille kuinka hän oli tiellä nähnyt HERRAN/ Ja että hän oli puhunut hänen kanssansa/ Ja kuinka hän oli Damaskossa Jesuksen nimessä urhoollisesti puhunut.
9:28 Ja hen oli sijtte heiden tykenens Jerusalemis/ siselle ia wloskeui/ Ja sarnasi pelkemet HERRAN Iesusen Nimeen.
Ja hän oli sitten heidän tykönänsä Jerusalemissa/ sisälle ja ulos käwi/ Ja saarnasi pelkäämät HERRAN Jesuksen nimeen.
9:29 Hen puhui mös ia campali Grekein cansa. Mutta he pysit hende tappaxens.
Hän puhui myös ja kamppailit krekein kanssa. Mutta he pyysit häntä tappaaksensa.
9:30 Coska weliet sen ymmersit/ weit he henen Cesarean/ ia lehetit Tarsumin.
Koska weljet sen ymmärsit/ weit he hänen Kesareaan/ ja lähetit Tarsumiin.
9:31 Nin oli sis Seurakunnalla Rauha caikes Judeas ia Galileas ia Samarias/ ia se Rakettijn/ ia waelsi HERRAN pelgos/ ia ylesteutettin Pyhe' Hengen lodhutuxella.
Niin oli siis seurakunnalla rauha kaikessa Judeassa ja Galileassa ja Samariassa/ ja se rakettiin/ ja waelsi HERRAN pelossa/ ja ylös täytettiin Pyhän Hengen lohdutuksella.
9:32 Nin se tapachtui/ coska Petari waelsi iocapaicas/ ette hen mös tuli ninen Pyhein tyge iotca Liddas asuit.
Niin se tapahtui/ koska Petari waelsi joka paikassa/ että hän myös tuli niiden pyhäin tykö jotka Liddassa asuit.
9:33 Nin leusi hen sielle ydhen Miehen Eneas nimelde/ ioca io cadhexan aijastaica oli Wootesa haluattuna maanut.
Niin löysi hän siellä yhden miehen Eneas nimeltä/ joka jo kahdeksan ajastaikaa oli wuoteessa halwattuna maannut.
9:34 Ja sanoi henelle Petari/ Enea/ HERRA Iesus Christus sinun paratkon ylesnouse/ ia tee itze wootees. Ja cochta hen ylesnousi.
Ja sanoi hänelle Petari/ Enea/ HERRA Jesus Kristus sinun paratkoon ylösnouse/ ja tee itse wuoteesi. Ja kohta hän ylös nousi.
9:35 Ja caiki ne iotca Liddas ia Saronas asuit neit henen/ ia tulit kätuxi HERRAN tyge.
Ja kaikki ne jotka Liddassa ja Saronassa asui näit hänen/ ja tulit käännetyksi HERRAN tykö.
9:36 Mutta Joppes oli yxi Opetuspica/ nimelde Tabea/ ioca tulkittu cutzuttan/ Metzewohi/ Teme oli teunens hywije töite ia almuista quin hen teki.
Mutta Joppes oli yksi opetuspiika/ nimelta Tabea/ joka tulkittu kutsuttiin/ Metsäwuohi/ Tämä oli täynnäns hywiä töitä ja almuista kuin hän teki.
9:37 Nin se tapachtui sihen aican/ ette se oli kipiä ia cooli/ Nin he sen pesit ia panit Salijn.
Niin se tapahtui siihen aikaan/ että se oli kipeä ja kuoli/ Niin he sen pesit ja panit saliin.
9:38 Nin ette nyt Lidda oli lesse Joppe/ ia Opetuslapset cwlit Petarin sielle oleuan/ lehetit he henen tygens/ Rucoellen/ ette hen witzis tulla haman heiden tygens.
Niin että nyt Lidda oli läsnä Joppessa/ ja opetuslapset kuulit Petarin siellä olewan/ lähetit he hänen tykönsä/ Rukoillen/ että hän wiitsisi tulla hamaan heidän tykönsä.
9:39 Nin Petari ylesnousi/ ia tuli heiden tyghens. Ja quin he' oli sinne tullut/ nin he weit henen Salijn. Ja hene' ymberins seisoit caiki Lesket/ idkein ia osotit henelle ne Hamet ia Waattet/ iotca se Tabea heille oli tehnyt/ coska hen wiele oli heiden cansans.
Niin Petari ylös nousi/ ja tuli heidän tykönsä. Ja kuin hän oli sinne tullut/ niin he weit hänen saliin. Ja hänen ympärinsä seisoit kaikki lesket/ itkein ja osoitit hänelle ne hameet ja waatteet/ jotka se Tabea heille oli tehnyt/ koska hän wielä oli heidän kanssansa.
9:40 Ja quin Petari oli heite caiki wlosaijanut/ nin hen laski poluillens/ Rucoli/ ia keensi henens Rwmin polen ia sanoi/ Tabea/ Nouse yles. Nin se auasi silmens.
Ja kuin Petari oli heitä kaikki ulos ajanut/ niin hän laski polwillensa/ Rukoili/ ja käänsi hänens ruumin puoleen ja sanoi/ Tabea/ Nouse ylös. Niin se awasi silmänsä.
9:41 Ja quin hen Petarin neki/ istui hen iellens yles. Nin hen annoi sen kätte/ ia ylesoijensi henen. Ja cutzui ne Pyhet ia Lesket/ ia andoi henen eleuene heiden haltuns.
Ja kuin hän Petarin näki/ istui hän jällens ylös. Niin hän antoi sen kättä/ ja ylös ojensi hänen. Ja kutsui ne pyhät ja lesket/ ja antoi hänen eläwänä heidän haltuunsa.
9:42 Ja se tuli tietteuexi ymberi caiken Joppen/ ia moni vskoit HERRAN päle.
Ja se tuli tiettäwäksi ympäri kaiken Joppen/ ja moni uskoit HERRAN päälle.
9:43 Nin tapachtui ette hen wipyi Joppes monda peiue/ ydhen Simonin tykene ioca oli Parckari.
Niin tapahtui että hän wiipyi Joppes monta päiwää/ yhden Simonin tykönä joka oli parkkari.

X Lucu.

10:1 Nin oli yxi Mies Cesareas nimelde Cornelius/ Sadha'pämies sijte Jouckosta/ ioca cutzuttin se Waalinmaan/
Niin oli yksi mies Kesareas nimeltä Kornelius/ Sadanpäämies siitä joukosta/ joka kutsuttiin sitä waalimaan/
10:2 Jumalinen/ ia pelkeueinen Jumalata ynne caiken henen Hoonens cansa/ iakadhen palio Almuisat Canssalle/ ia aina Jumalata Rucoeli.
Jumalinen/ ja pelkääwäinen Jumalata ynnä kaiken hänen huoneensa kanssa/ jakaen paljon almuja kansalle/ ja aina Jumalata rukoili.
10:3 Se näki iulkisest näuuyn cautta liki yhdexette hetke peiwelle Jumalan Engelin henen tyghense siselletuleuan/ ia sanouan henelle/ Corneli. Ja hen catzeli hene' pälens/ ia peliestyi ia sanoi/ HERRA/ mike ombi?
Se näki julkisesti näyn kautta liki yhdeksättä hetkeä päiwällä Jumalan enkelin hänen tykönsä sisälle tulewan/ ja sanowan hänelle/ Kornelius. Ja hän katseli hänen päällensä/ ja peljästyi ja sanoi/ HERRA/ mikä ompi?
10:4 Nin hen sanoi henelle/ Sinun Rucouxes ia sinu' Almuisas ouat ylestulluet muistoxi Jumalan edes/
Niin hän sanoi hänelle/ Sinun rukouksesi ja sinun almuisas owat ylös tulleet muistoksi Jumalan edessä/
10:5 Ja lehete nyt Miehi Joppeen/ ia cutzuta Simon/ ioca lijcanimelde cutzutan Petari/
Ja lähetä nyt miehiä Joppeen/ ja kutsuta Simon/ joka liikanimeltä kutsutaan Petari/
10:6 He' maia pite Simonin parckarin tykene ionga Hoone maca Meren tykene/ Hen sanopi sinulle mite sinun pite tekemen.
Hän majan pitää Simonin parkkarin tykönä jonka huone makaa meren tykönä/ Hän sanoopi sinulle mitä sinun pitää tekemän.
10:7 Ja quin se Engeli ioca Corneliusta puhutteli/ poismeni/ nin he' cutzui caxi hene' paluelians ia ydhen Jumalanpelkeuen Sotamiehen/ nijste/ iotca hende wartioitzit/
Ja kuin se enkeli joka Korneliusta puhutteli/ pois meni/ niin hän kutsui kaksi hänen palwelijaansa ja yhden Jumalaa pelkääwäisen sotamiehen/ niistä/ jotka häntä wartioitsit/
10:8 ia hen caiki nemet iutteli nijlle/ ia lehetti hen ne Joppeen.
ja hän kaikki nämät jutteli niille/ ja lähetti hän ne Joppeen.
10:9 Toisna peiue' coska he matkas olit/ ia lehestuit Caupungita/ ylesastui Petari Salin wllackon Rucoleman/ liki cwdhet hetki. Ja quin hen jsosi/ nin he' tadhoi swrusta.
Toisena päiwänä koska he matkassa olit/ ja lähestyit kaupunkia/ ylös astui Petari salin ullakkoon rukoilemaan/ liki kuudetta hetkeä. Ja kuin hän isosi/ niin hän tahtoi suurusta.
10:10 Coska he nyt henelle walmistit/ nin he' tuli horroxihin/
Koska he nyt hänelle walmistit/ niin hän tuli horroksiin/
10:11 Ja näki Taiuan auki/ ia alastuleua' tygens ydhen Astian/ ninquin swre' Linasen Waaten nelijs culmaissa sidhottuna/ ia alaslaskettijn Taiuahast maan päle/
Ja näki taiwaan auki/ ja alas tulewan tyköns yhden astian/ niinkuin suuren liinasen waatteen neljissä kulmaissa sidottuna/ ja alas laskettiin taiwaasta maan päälle/
10:12 Jossa olit caikinaiset nelijalcaiset maa' Eleiemet/ ia Metzeliset/ ia Mateleuaiset/ ia Le'deueiset Taiuas alla.
Jossa olit kaikkinaiset nelijalkaiset maan eläimet/ ja metsälliset/ ja matelewaiset/ ja lentäwäiset taiwasalla.
10:13 Ja yxi äni tapachtui henelle/ Petari nouse yles/ tapa ia söö.
Ja yksi ääni tapahtui hänelle/ Petari nouse ylös/ tapa ja syö.
10:14 Nin sanoi Petari/ Eiswingan HERRA/ Sille em mine ikenens ole sönyt miteken Ychteliste/ eli Saastaista.
Niin sanoi Petari/ Ei suinkaan HERRA/ Sillä en minä ikänänsä ole syönyt mitäkään/ yhtäällistä/ eli saastaista.
10:15 Ja taas äni sanoi henelle/ Mite Jumala ombi puhdastanut/ ele sine sano Ychtelisexi.
Ja taas ääni sanoi hänelle/ Mitä Jumala ompi puhdistanut/ älä sinä sano yhtäälliseksi.
10:16 Ja se tapachtui mös colmanen kerdhan. Ja se Astia ylesotettin iellens Taiuasen.
Ja se tapahtui myös kolmannen kerran. Ja se astia ylös otettiin jällens taiwaaseen.
10:17 Ja quin Petari itzellens epeli/ mike Näky teme oli/ ionga hen näki/ Catzo/ nin kyselit ne Miehet iotca Corneliuselda olit lehetetyt sen Simonin Hoonen ielkin/
Ja kuin Petari itsellens epäili/ mikä näky tämä oli/ jonka hän näki/ Katso/ niin kyselit ne miehet jotka Korneliukselta olit lähetetyt sen Simonin huoneen jälkeen/
10:18 ia seisoit owen edes ia wloskutzuit ydhen/ ia kysyit Jos Simon/ ioca lialda nimelde cutzutan Petari/ sielle keuis maia.
ja seisoit owen edessä ja ulos kutsuit yhden/ ja kysyit jos Simon/ joka liialta nimeltä kutsutaan Petari/ siellä käwisi majaa.
10:19 Mutta quin nyt Petari aiatteli sen Näwuyn päle/ sanoi henelle Hengi/ Catzos/ ne Miehet etziuet sinua/
Mutta kuin nyt Petari ajatteli sen näyn päälle/ sanoi hänelle Henki/ Katsos/ ne miehet etsiwät sinua/
10:20 Ylesnouse sis ia alasastu ia mene heiden cansans ilman epelemet/ Sille mine lehetin heite.
Ylös nouse siis ja alas astu ja mene heidän kanssansa ilman epäilemättä/ Sillä minä lähetin heitä.
10:21 Nin Petari alasastui Miesten tyge/ iotca Corneliuselda lehetetyt olit hene' tygens ia sanoi/ Catzos/ mine se olen/ iota te etzitte/ Mite warten te oletta tulleet?
Niin Petari alas astui miesten tykö/ jotka Korneliukselta lähetetyt olit hänen tykönsä ja sanoi/ Katsos/ minä se olen/ jota te etsitte? Mitä warten te olette tulleet?
10:22 Nin he wastasit/ Se sadhanpämies Cornelius hurskas ia Jumalan pelkeue Mies/ iolla todistus ombi caikilda Juttan Canssalda/ on keskyn saanut pyhest Engelist Ette henen piti sinun cutzuttaman hoonesens/ ia sanoia sinulda cwleman.
Niin he wastasit/ Se sadanpäämies Kornelius hurskas ja Jumalan pelkääwä mies/ jolla todistus ompi kaikilta juuttaan kansalta/ on käskyn saanut pyhästä enkelistä, että hänen piti sinun kutsumaan huoneeseensa/ ja sanoja sinulta kuuleman.
10:23 Nin he' sis heite sisellecutzui/ ia piti heite maias. Nin toisna peiuen meni Petari heiden cansans/ ia mwtomat Weliet Joppesta seurasit hende.
Niin he siis heitä sisälle kutsui/ ja piti heitä majassa. Niin toisena päiwänä meni Petari heidän kanssansa/ ja muutamat weljet Joppesta seurasit häntä.
10:24 Mutta toisna peiuen tulit he Cesarian siselle. Ja Cornelius odhotti heite/ ia oli cokon cutzunut henen Langonsa ia henen parahat Ysteuens.
Mutta toisena päiwänä tulit he Kesareaan sisälle. Ja Korneliusta odotti heitä/ ja oli kokoon kutsunut hänen lankonsa ja hänen parhaat ystäwänsä.
10:25 Mutta quin nyt Petari siselletuli/ nin Cornelius meni hende wastaan ia langesi henen ialcains iuren/ ia cumarsi hende.
Mutta kuin nyt Petari sisälle tuli/ niin Kornelius meni häntä wastaan ja lankesi hänen jalkainsa juureen/ ja kumarsi häntä.
10:26 Mutta Petari ylesoijensi henen/ ia sanoi/ Nouse yles/ mine olen mös Inhimine'.
Mutta Petari ylös ojensi hänen/ ja sanoi/ Nouse ylös/ minä olen myös ihminen.
10:27 Ja quin hen oli hende puhutellut/ meni he' siselle/ ia leusi monda iotca olit ychtentulluet
Ja kuin hän oli häntä puhutellut/ meni hän sisälle/ ja löysi monta jotka olit yhteen tulleet.
10:28 Ja sanoi heille/ Te tiedette ettei luuattu ole Juttan Miehen tyken olla eli tyge tulla iongu' Pacanan miehen. Waan minulle Jumala osotti/ etten mine kete Inhimiste ychteisexi taica Saastaisexi sanoisi.
Ja sanoi heille/ Te tiedätte ettei luwattu ole juuttaan miehen tykön olla eli tykö tulla jonkun pakanan miehen. Waan minulle Jumala osoitti/ etten minä ketään ihmistä yhteiseksi taikka saastaiseksi sanoisi.
10:29 Senteden mine mös ilman epelemet tulin teilde pytetty. Nin mine sis nyt teilde kysyn/ mite warten te minua cutzuitta?
Sentähden minä myös olen ilman epäilemättä tulin teiltä pyydetty. Niin minä siis nyt teiltä kysyn/ mitä warten te minua kutsuitte?
10:30 Cornelius sanoi/ Mine olen nelie peiue paastonut tehen hetken asti/ ia mine Rucolin ydhexennelle hetkelle/ minun hoonesan Ja catzos/ yxi Mies seisoi minun edesen Kijlteuis Waatteis
Kornelius sanoi/ Minä olen neljä päiwää paastonnut tähän hetkeen asti/ ja minä rukoilin yhdeksännelle hetkelle/ minun huoneessani. Ja katsos/ yksi mies seisoi minun edessäni kiiltäwissä waatteissa.
10:31 ia sanoi/ Corneli/ sinun Rucuxes on cwltu/ ia sinun Almuises on muistoxi tulluet Jumalan edes.
ja sanoi/ Kornelius/ sinun rukouksesi on kuultu/ ja sinun almut on muistoksi tulleet Jumalan edessä.
10:32 Nin lehette Joppeen/ ia cutzutta Simon/ ioca lialda nimelde cutzuttan Petari/ se quin Maia pite Simonin parckarin Hoones/ ioca maca meren tykene/ se sinua puhuttele coska hen tule.
Niin lähetä Joppeen/ ja kutsuta Simon/ joka liialta nimeltä kutsutaan Petari/ se kuin majaa pitää Simonin parkkarin huoneessa/ joka makaa meren tykönä/ se sinua puhuttelee koska hän tulee.
10:33 Nin mine sis cochta lehetin sinun tyges/ ia sine hyuesti teit ettes tulit. Nin me olema sis nyt caiki tesse Jumalan eten/ cwlemas caiki nijte mite sinulle ombi Jumalalda kesketty.
Niin minä siis kohta lähetin sinun tykösi/ ja sinä hywästi teit ettäs tulit. Niin me olemme nyt kaikki tässä Jumalan edessä/ kuulemassa kaikkia niitä mitä sinulla ompi Jumalalta käsketty.
10:34 Nin Petari Suuns auasi ia sanoi/ Nyt mine todhexi sen leudhen/ ettei Jumala catzo Inhimisen modhon ielkin/
Niin Petari suunsa awasi ja sanoi/ Nyt minä todeksi sen löydän/ ettei Jumala katso ihmisen muodon jälkeen/
10:35 Waa' caikinaises Canssas ioca hende pelke/ ia teke wanhurskautta/ se on Jumalan otolinen.
Waan kaikkinaisessa kansassa joka häntä pelkää/ ja tekee wanhurskautta/ se on Jumalan otollinen.
10:36 Kylle te tiedhette sen sarnan/ ionga Jumala lehetti Israelin Lasten/ ia iulghisti Rauhan Iesuse' Christusen cautta (Joca ombi HERRA caikein ylitze)
Kyllä te tiedätte sen saarnan/ jonka Jumala lähetti Israelin lasten/ ja julkisti rauhan Jesuksen Kristuksen kautta (Joka ompi HERRA kaikkein ylitse)
10:37 iosta sarnasta (ma mine) ombi sanoma kieunyt ymberi caiken Judean/ Ja ensin aliettin Galileast (sen Casten ielkin iota Johannes sarnasi)
josta saarnasta ompi sanoma käynyt ympäri kaiken Judean/ Ja ensin alettiin Galileasta (sen kasteen jälkeen jota Johannes saarnasi)
10:38 Quinga Jumala sen Iesusen Nazaretist oli woidhellut pyhelle Hengelle ia auwulla. Joca ymberiwaelsi/ hyueteki ia paransi caiki iotca Perkelelde waiwattin/ sille ette Jumala oli henen cansans.
Kuinka Jumala sen Jesuksen Nazarethista oli woidellut Pyhällä Hengellä ja awulla. Joka ympäri waelsi/ hywää teki ja paransi kaikki jotka perkeleeltä waiwattiin/ sillä että Jumala oli hänen kanssansa.
10:39 Ja me olema caikein ninen Todhistaiat iotca hen teki Juttan maakunnalla/ ia Jerusalemis.
Ja me olemme kaikkein niiden todistajat jotka hän teki juuttaan maakunnalla/ ja Jerusalemis.
10:40 Sen he ouat tappanut/ ia ripustit puhun. Sen saman Jumala ylesheretti colmanna peiuene/ ia ilmoitti henen/
Sen he owat tappaneet/ ja ripustit puuhun. Sen saman Jumala ylös herätti kolmantena päiwänä/ ja ilmoitti hänen/
10:41 Ei caikelle Canssalle/ Waan meille iotca Jumala ennen oli Todhistaiaxi wloswalinnut/ me quin söimme ia ioimme ynne henen cansans/ sijtte quin hen ylesnousi Coolleista.
Ei kaikelle kansalle/ Waan meille jotka Jumala ennen oli todistajaksi ulos walinnut/ me kuin söimme ja joimme ynnä hänen kanssansa/ siitä kuin hän ylös nousi kuolleista.
10:42 Ja hen keski meite Canssalle sarnaman/ ia todhistaman/ ette HEN ombi se ioca Jumalalda on säätty Eleuiten ia Cooluten Domarixi.
Ja hän käski meitä kansalle saarnaaman/ ja todistaman/ että HÄN ompi se joka Jumalalta on säädetty eläwien ja kuolleitten tuomariksi.
10:43 Heneste caiki Prophetat todhistauat/ Ette iocainen quin vsko henen pälens/ pite henen Nimens cautta synnein andexi andamisen saaman.
Hänestä kaikki prophetat todistawat/ Että jokainen kuin uskoo hänen päällensä/ pitää hänen nimensä kautta syntein anteeksi antamisen saaman.
10:44 Coska Petari wiele neite sanoia puhui/ langesi pyhe Hengi caikein päle iotca Puhen cwlit.
Koska Petari wielä näitä sanoja puhuui/ lankesi Pyhä Henki kaikkein päälle jotka puheen kuulit.
10:45 Nin ne wskouaiset Ymberileickauxest iotca Petarin cansa olit tulluet/ hemmestut/ Ette mös pacanain päle se pyhen Hengen lahia wodhatettin.
Niin ne uskowaiset ympärileikkauksest jotka Petarin kanssa olit tulleet/ hämmästyit/ Että myös pakanain päälle se Pyhän Hengen lahja wuodatettiin.
10:46 Sille ette he cwlit heiden Kielille puhuuan ia Jumalata ylisteuen. Nin Petari wastasi/ Taitaco iocu kielde ettei nemet iotca ouat sen pyhen Hengen saanuet ninquin möki/ wedhelle casteta?
Sillä että he kuulit heidän kielillä puhuwan ja Jumalata ylistäwän. Niin Petari wastasi/ Taitaako joku kieltää että nämät jotka owat sen Pyhän Hengen saaneet niinkuin mekin/ wedellä kastettaa.
10:47 Ja nin andoi hen heite castetta HERRAN nimeen. Nin he Rucolit hende/ ette hen sielle mwtomat peiuet wipyis.
Ja niin antoi hän heitä kastettaa HERRAN nimeen. Niin he rukoilit häntä/ että hän siellä muutamat päiwät wiipyisi.

XI Lucu.

11:1 TUli sis Apostolein ia Weliein corualle iotca Judeas olit/ ette mös Pacanat wastanrupesit Jumalan Sana.
Tuli siis apostolein ja weljein korwalle jotka Judeas olit/ että myös pakanat wastaanrupesit Jumalan Sanaa.
11:2 Ja quin Petari ylestuli Jerusalemin/ nin ne iotca olit Ymberileickauxesta rijtelit hende wastan sanoden/
Ja kuin Petari ylös tuli Jerusalemiin/ niin ne jotka olit ympärileikkauksesta riitelit häntä wastaan sanoen.
11:3 Sine olet sisellemennyt ninen Miesten tyge ioilla Esinahka ombi/ ia söit heiden cansans.
Sinä olet sisälle mennyt niiden miesten tykö joilla esinahka ompi/ ja söit heidän kanssansa.
11:4 Nin Petari rupesi heille luettelman alghusta ierestens/ sanoden/
Niin Petari rupesi heille luetteleman alusta järestänsä/ sanoen/
11:5 Mine olin Joppen Caupungis Rucoxes/ ia tulin Horroxijn/ Ja näin ydhen Näwuyn/ nimittein Ydhen Astian alastuleuan/ ninquin swren linasen Waatten nelis culmaisen/ ia alaslasketun Taiuahast/ ia tuli minuhun sadhen.
Minä olin Joppen kaupungissa rukouksessa/ ja tulin horroksiin/ Ja näin yhden näyn/ nimittäin yhden astian alas tulewan/ niinkuin suuren liinasen waatteen neliskulmaisen/ ja alaslasketun taiwaasta/ ja tuli minuhun saakka.
11:6 Sen siselle mine catzoin/ ia eckesin/ ia näin maan nelijalcaiset Eleimet/ ia Metzeliset/ ia Mateleuaiset/ ia Linnut Taiuas alla/
Sen sisälle minä katsoin/ ja äkkäsin/ ja näin maan nelijalkaiset eläimet/ ja metsälliset/ ja matelewaiset/ ja linnut taiwasalla/
11:7 Nin mine mös cwlin änen sanouan minulle/ Petari nouse yles/ tapa ia söö.
Niin minä myös kuulin äänen sanowan minulle/ Petari nouse ylös/ tapa ja syö.
11:8 Mutta mine sanoin/ Enswingan HERRA/ Sille ettei miten ychteliste eli Saastaista/ ole coskan minun suuni siselletullut.
Mutta minä sanoin/ En suinkaan HERRA/ Sillä ettei mitään yhteistä eli saastaista/ ole koskaan minun suuni sisälle tullut.
11:9 Mutta se äni wastasi taas minua Taiuahast/ Mite Jumala ombi puhdastanut/ äle sine sano ychtelisexi.
Mutta se ääni wastasi taas minua taiwaasta/ Mitä Jumala ompi puhdistanut/ älä sinä sano yhtäälliseksi.
11:10 Ja se colmasti tapachtui/ Ja taas caiki yleswietin Taiuahase'.
Ja se kolmesti tapahtui/ Ja taas kaikki ylös wietiin taiwaaseen.
11:11 Ja catzo/ cochta sillens seisoit colmet Mieste sen Hoonen edes iossa mine olin/ lehetetyt Cesareast minun tykeni.
Ja katso/ kohta sillens seisoit kolmet miestä sen huoneen edessä jossa minä olin/ lähetetyt Kesareasta minun tyköni.
11:12 Sanoi sis Hengi minulle ette minun piti epelemet menemen heiden cansans. Nin seurasit mös minua näme cwsi Welie/ Ja me menim sen Miehen hoonesen.
Sanoi siis Henki minulle että minun piti epäilemät meneman heidän kanssansa. Niin seurasit myös minua nämä kuusi weljeä/ Ja me menimme sen miehen huoneeseen.
11:13 Ja hen iutteli meille quinga he' oli nehnyt ydhe' Engelin Honesans seisoua'/ ia sanoua' henelle/ Lehete Miehet Joppeen/ ia noudha se Simon ioca cutzutan Petarixi/
Ja hän jutteli meille kuinka hän oli nähnyt yhden enkelin huoneessansa seisowan/ ja sanowan hänelle/ Lähetä miehet Joppeen/ ja nouda se Simon joka kutsutaan Petariksi/
11:14 hen sanopi sinulle ne sanat ioinenga cautta sine wapadhexi tulet/ ia caiki sinun hoones.
hän sanoopi sinulle ne sanat joinenka kautta sinä wapahdetuksi tulet/ ja kaikki sinun huoneessa.
11:15 Coska mine nyt parahallans puhuin/ nin la'gesi pyhe He'gi heiden pälens/ Nin quin hen mös alghusta langesi meiden pälen.
Koska minä nyt parhaallansa puhuin/ niin lankesi Pyhä Henki heidän päällensä/ Niinkuin hän myös alusta lankesi meidän päällen.
11:16 Nin mine muistin sen quin HERRA sanonut oli/ Johannes tosin castoi teite wedhelle/ mutta te pite castettaman pyhelle Hengelle.
Niin minä muistin sen kuin HERRA sanonut oli/ Johannes tosin kastoi teitä wedellä/ mutta te pitää kastettaman Pyhällä Hengellä.
11:17 Ette nyt Jumala saman Armon heillen annoi/ quin meillengi/ iotca vskoimma HERRAN Iesusen Christusen päle. Mike sis mine olisin/ ioca seisoisin Jumalata wastan?
Että nyt Jumala saman armon heillen antoi/ kuin meillekin/ jotka uskoimme HERRAN Jesuksen Kristuksen päälle. Mikä siis minä olisin/ joka seisoisin Jumalata wastaan?
11:18 Coska he nämet cwlit/ waickenit he ia cunnioitit Jumalata sanoden/ Nin ombi sis Jumala andanut mös pacanoillen paranoxen Elemisehen.
Koska he nämät kuulit/ waikenit he ja kunnioitit Jumalata sanoen/ Niin ompi siis Jumala antanut myös pakanoillen parannuksen elämiseen.
11:19 Mutta ne iotca haijoneet olit sijne wainosa/ ioca nousi Stephanin teden/ ymberiwaelsit haman Phenicean/ ia Cyprumijn/ ia Antiochian asti/ ia eikellenge he site sana puhuneet/ mutta waiwoin Juttaille.
Mutta ne jotka hajonneet oli siinä wainossa/ joka nousi Stephanin tähden/ ympäriwaelsit hamaan Pheniceaan/ ja Kyprumiin/ ja Antiochiaan asti/ ja ei kellenkään he sitä sanaa puhuneet/ mutta waiwon juuttaille.
11:20 Ja nin olit mwtomat Miehet heiste Cyprist/ ia Cyreniast/ coska he tulit Antiochian/ nin he puhuit mös Grekein tyge/ sarnaten HERRASTA IesuSEST.
Ja niin olit muutamat miehet heistä Kypristä/ ja Kyreniasta/ koska he tulit Antiochiaan/ niin he puhuit myös krekein tykö/ saarnaten HERRASTA Jesuksesta.
11:21 Ja oli HERRAN Käsi heiden cansans/ Ja yxi swri lucu tulit wskolisexi/ ia kiensijt HErran tyge.
Ja oli HERRAN käsi heidän kanssansa/ Ja yksi suuri luku tuli uskolliseksi/ ja käänsit Herran tykö.
11:22 Nin tuli teme sanoma nijste Seurakunnan coruille/ ioca Jerusalemis oli/ Nin he lehetit Barnaban menemen Antiochian.
Niin tuli tämä sanoma niistä seurakunnan korwille/ joka Jerusalemissa oli/ Niin he lähetit Barnaban menemään Antiochiaan.
11:23 Coska hen sis sinne tuli/ ia sai nädhe Jumalan armon/ ihastui hen/ ia neuuoi caikia/ Ette he wahwalla sydhemelle pysysit HERRASA/
Koska hän siis sinne tuli/ ja sai nähdä Jumalan armon/ ihastui hän/ ja neuwoi kaikkia/ Että he wahwalla sydämellä pysyisit HERRASSA/
11:24 Sille ette hen oli hyue Mies/ ia teunens Pyhe Henge ia vsko. Ja swri ioucko Canssa enäni Herralle.
Sillä että hän oli hywä mies/ ja täynnänsä Pyhää Henkeä ja uskoa. Ja suuri joukko kansaa eneni Herralle.
11:25 Nin Barnabas lexi Tarsin Saulusta etzime'. Ja quin hen leusi hene'/ toi hen hene' cansans Antiochian.
Niin Barnabas läksi Tarsiin Saulusta etsimään. Ja kuin hän löysi hänen/ toi hän hänen kanssansa Antiochiaan.
11:26 Jahe olit sen Seurakunna' cansa caike' aiastaian/ ia opetit palio Ca'ssa/ Ja Opetuslapset ruuettin ensin Antiochias cutzuma' Christityxi.
Ja he olit sen seurakunnan kanssa kaiken ajastajan/ ja opetit pajon kansaa/ Ja opetuslapset ruwettiin ensin Antiochias kutsumaan kristityiksi.
11:27 Ja nijnä peiuinä tulit Prophetat Jerusalemist Antiochian
Ja niinä päiwinä tulit prophetat Jerusalemista Antiochiaan.
11:28 Ja yxi heiste Agabus nimelde ylesnousi/ ia ilmoitti heille Hengen cautta swren Nälien tuleuan ylitze caiken Mailman pijrin. Joca mös tapachtui sen Keisarin Claudiusen Wallan aican.
Ja yksi heistä Agabus nimeltä ylös nousi/ ja ilmoitti heille Hengen kautta suuren nälän tulewan ylitse kaiken maailman piirin. Joka myös tapahtui sen keisari Claudiuksen wallan aikana.
11:29 Mutta Opetuslapset säädhit/ quin cullakin oli wara/ iotakin lehettemen ninen Weliein auxi/ iotca Judeas asuit/
Mutta opetuslapset säädit/ kuin kullakin oli wara/ jotakin lähettämään niiden weljein awuksi/ jotka Judeassa asuit/
11:30 Nin quin he mös teit ia lehetit Wanhimille Barnaban ia Saulusen Kättein cautta.
Niin kuin he myös teit ja lähetit wanhimmille Barnaban ja Sauluksen kätten kautta.

XII Lucu.

12:1 Sille samalla aijalla/ otti Herodes Kuningas monicachtoi kijni Seuraku'nasta pijnataxens.
Sillä samalla ajalla/ otti Herodes kuningas monikahtoja kiinni seurakunnasta piinataksensa.
12:2 Nin hen mestasi Jacobin Johannesen welien miecalla.
Niin hän mestasi Jakobin Johanneksen weljen miekalla.
12:3 Ja quin hen näki sen Juttaille kelpaua'/ nin hen mös pysi Petari käsitte. Ja se oli iuri Makianleiuen peiuinä.
Ja kuin hän näki sen juuttaille kelpaawan/ niin hän myös pyysi Petarin käsittää. Ja se oli juuri makeanleiwän päiwinä.
12:4 Coska he' nyt oli henen käsittenyt/ pani hen henen Fangiuxen/ ia annoi henen nelien Sotamiesten neliennexen haltun wartioita/ ia aijatteli henen Päsieisen ielkin asetta Canssan eten.
Koska hän nyt oli hänen käsittänyt/ pani hän hänen wankeuteen/ ja antoi hänen neljän sotamiesten neljänneksen haltuun wartijoita/ ja ajatteli hänen Pääsiäisen jälkeen asettaa kansan eteen.
12:5 Ja Petari tosin pidhettin Tornis. Mutta Seurakunda Rucoli lackamat henen edestens Jumalata.
Ja Petari tosi pidettiin tornissa. Mutta seurakunta rukoili lakkaamat hänen edestänsä Jumalata.
12:6 Ja quin Herodes tachtoi henen edestodha/ sen saman öön Petari macais cadhen Sotamiehen waihella/ sidhottuna cahcteen kahlein/ Ja Wartiat owen edes olit ia wartioitzit Tornia.
Ja kuin Herodes tahtoi hänen edestuoda/ sen saman yön Petari makasi kahden sotamiehen waiheilla/ sidottuna kahdin kahlein/ Ja wartijat owen edessä olit ja wartioitsit tornia.
12:7 Ja catzo HERRAN Engeli seisoi henen tykenens/ ia yxi Kircaus paisti Hoonesa/ Lyckesi Petarin kylkeen ia Hereytti henen ia sanoi/ Nouse nopiast yles. Ja ne Cahlet putoisit henen Käsistens.
Ja katso HERRAN enkeli seisoi hänen tykönänsä/ ja yksi kirkkaus paisti huoneessa/ Lykkäsi Petarin kylkeen herätti hänen ja sanoi/ Nouse nopeasti ylös. Ja ne kahleet putosit hänen käsistänsä.
12:8 Nin Engeli sanoi henelle/ Sonnusta ia kengite sinus. Ja hen teki nijn. Nin he' sanoi henelle/ Pue sinun waattees/ ia seura minua.
Niin enkeli sanoi hänelle/ Sonnusta ja kengitä sinus. Ja hän teki niin. Niin hän sanoi hänelle/ Pue sinun waatteesi/ ja seuraa minua.
12:9 Ja nin hen wlosmeni ia seurasi hende. Ja ei he' tietenyt site todhexi quin Engelin cautta techtin/ waan hen lwli näkeuens ydhen Näwyn.
Ja hän ulos meni ja seurasi häntä. Ja ei hän tietänyt sitä todeksi kuin enkelin kautta tehtiin/ waan hän luuli näkewänsä yhden näyn.
12:10 Nin he edeskeuit sen ensimeisen ia toisen Wartiuxen lepitze/ ia tulit sen Rautaisen Portin tyge/ ioca Caupungijn wiepi/ ioca mös itzestens heille aukeni. Ja he keuit sijte wlgos/ edeskieudhen ychte Catu mödhen. Ja cochta sillens Engeli erkani heneste.
Niin he edeskäwit sen ensimmäisen ja toisen wartion läwitse/ ja tulit sen rautaisen portin tykö/ joka kaupunkiin wiepi/ joka myös itsestänsä heille aukeni. Ja he käwit siita ulos/ edeskäyden yhtä katua myöten. Ja kohta sillens enkeli erkani hänestä.
12:11 Ja quin Petari toindui entisellens/ sanoi hen/ Nyt mine totisest tiedhe'/ Ette HERRA o'bi lehettenyt henen Engelins/ ia minun pästenyt herodesen käsist/ ia caiken Juttan Canssan toiwoxest.
Ja kuin Petari tointui entisellensä/ sanoi hän/ Nyt minä totisesti tiedän/ että HERRA ompi lähettänyt hänen enkelinsä/ ja minun päästänyt Herodeksen käsistä/ ja kaikkein juuttaan kansan toiwouksesta.
12:12 Ja quin hen oli teste aijatellut/ tuli hen Marian/ Johannesen Eitin Hoonen tyge/ ioca Marcus cutzuttin/ cussa monda coosa olit ia rucolit.
Ja kuin hän oli tästä ajatellut/ tuli hän Marian/ Johanneksen äidin huoneen tykö/ joka Markus kutsuttiin/ kussa monta koossa olit ja rukoilit.
12:13 Coska sis Petari alati colkutti Porstuan owen päle/ wlosmeni yxi Pica/ Rode nimelde/ cwldeleman.
Koska siis Petari alati kolkutti porstuan owen päälle/ ulos meni yksi piika/ Rode nimeltä/ kuuntelemaan.
12:14 Ja quin hen Petarin änen tunsi/ ei hen auanut Oue ilon tedhen/ waan siselleiooxi ia ilmotti sen heille/ ette Petari seisoi ouen edes.
Ja kuin hän Petarin äänen tunsi/ ei hän awannut owea ilon tähden/ waan sisälle juoksi ja ilmoitti sen heille/ että Petari seisoi owen edessä.
12:15 Nin ne sanoit henelle/ Hullutacos? Nin hen todhisti sen nijn oleuan. Nin he sanoit/ Henen Engelins se ombi.
Niin ne sanoit hänelle/ Hullutatkos? Niin hän todisti sen niin olewan. Niin he sanoit/ Hänen enkelinsä se ompi.
12:16 Mutta Petari quitengi colkutti. Coska he sis auasi/ Neit he henen ia ihmettelit/ Mutta hen wijttasi heille kädhellens/ ette heiden piti waickeneman.
Mutta Petari kuitenkin kolkutti. Koska he siis awasi/ Näit he hänen ja ihmettelit/ Mutta hän wiittasi heille kädellänsä/ että heidän piti waikeneman.
12:17 Ja hen iutteli heille quinga HErra oli henen wapachtanut Tornista/ ia sanoi/ Ilmoittacat neite Jacobille ia Welille. Ja hen wlosmeni toisehen paikan.
Ja hän jutteli heille kuinka Herran oli hänen wapahtanut tornista/ ja sanoi/ Ilmoittakaat näitä Jakobille ja weljille. Ja hän ulos meni toiseen paikkaan.
12:18 Coska sis peiue tuli/ nousi Sotamiesten kesken ei wehin suru/ mite Petarist liene tullut.
Koska siis päiwä tuli/ nousi sotamiesten kesken ei wähin suru/ mitä Petarista lienee tullut.
12:19 Ja quin Herodes piti sanan hene' ielkins/ ia ei leutenyt hende/ nin hen annoi Warttiat cwlelta/ ia keski heite poiswiedhä.
Ja kuin Herodes piti sanan hänen jälkeensä/ ja ei löytänyt häntä/ niin hän antoi wartiat kuulustella/ ja käski heitä pois wiedä.
12:20 Ja lexi alasmenemen Judeast Cesareahan/ ia sielle hen wipui. Ja Herodesen mieli oli caruas Tyron ia Sidonin päle. Mutta nin he tulit yximielisesta hene' tygens/ ia vskotit Blastum/ ioca Kuningan Rahanhaltia oli/ ia anoit rauha/ sille ette heiden Makundans sai elatoxens Kuningan maalda.
Ja läksi alas menemään Judeasta Kesareaan/ ja siellä hän wiipyi. Ja Herodeksen mieli oli karwas Tyron ja Sidonin päälle. Mutta niin he tulit yksimielisesti hänen tykönsä/ ja uskotit Blastum/ joka kuninkaan rahanhaltija oli/ ja anoit rauhaa/ sillä että heidän maakuntansa sai elatuksensa kuninkaan maalta.
12:21 Mutta ychten märättyne peiuen oli Herodes puietettu Kuningan waattein/ ia istui Domiostolin päle ia piti puhen heidhen ca'sans.
Mutta yhtenä määrättynä päiwän oli Herodes puetettu kuninkaan waattein/ ja istui tuomiotuolin päälle ja piti puheen heidän kanssansa.
12:22 Mutta se Canssa hwsi/ Se on Jumala' äni/ ia ei Inhimisen.
Mutta se kansa huusi/ Se on Jumalan ääni/ ja ei ihmisen.
12:23 Ja cochta HERRAn Engeli löi henen/ sille ettei hen site Cunniata Jumalalle andanut/ Ja he' ylessötin madhoilda/ ia andoi Hengens.
Ja kohta HERRAN enkeli löi hänen/ sillä ettei hän sitä kunniata Jumalalle antanut/ ja hän ylös syötiin madoilta/ ja antoi henkensä.
12:24 Mutta Jumalan Sana caswoi ia enäni.
Mutta Jumalan sana kaswoi ja eneni..
12:25 Mutta Barnabas ia Saulus palaisit Jerusalemin/ Ja poisannoit tykens sen Aun/ ia he otit cansans Johannem/ ioca mös Marcus cutzuttin.
Mutta Barnabas ja Saulus palasit Jerusalemiin/ Ja pois annoit tykönsä se awun/ jaa he otit kanssansa Johanneksen/ joka myös Markus kutsuttiin.

XIII Lucu.

13:1 NIn olit sijne Seurakunnas Antiochias mwtomat Prophetat ia Opettaiat/ ioista oli mös Barnabas ia Simon/ ioca cutzuttin Niger/ ia Lucius Cyreniast/ ia Manaen/ sen Nelieruchtinan Herodesen cansa yleskaswatettu/ ia Saulus.
Niin olit siinä seurakunnassa Antiochias muutamat prophetat ja opettajat/ joista oli myös Barnabas ja Simon/ joka kutsuttiin Niger/ Ja Lucius Kyreniasta/ ja Manaein/ sen neljäruhtinaan Herodeksen kanssa ylöskaswatettu/ ja Saulus.
13:2 Coska sis ne samat HERRA paluelit ia paastoisit/ sanoi heille pyhe Hengi/ Erittekä minulle Barnabam ia Saulum sihen Wircan/ cuhunga mine olen heite cutzunut.
Koska siis ne samat HERRAA palwelit ja paastosit/ sanoi heille Pyhä Henki/ Erittäkää minulle Barnabas ja Saulus siihen wirkaan/ kuhunka minä olen heitä kutsunut.
13:3 Ja quin he olit paastonut ia rucolleet/ ia pannuet Kädhens heiden pälens/ nin he laskit heite menemen.
Ja kuin he olit paastonneet ja rukoilleet/ ja panneet kätensä heidän päällens/ niin he laskit heitä menemään.
13:4 Ja quin he olit wloslechetetyt pyhest Hengest/ nin he tulit Seleuciam/ ia purietit sielde Cyprijn.
Ja kuin he olit ulos lähetetyt Pyhästä Hengestä/ niin he tulit Seleukiaan/ ja purjehdit sieltä Kyproon.
13:5 Ja quin he olit Salaminas Caupungis/ ilmoitit he Jumalan Sanat Juttain Sinagogis. Mutta heille oli mös Johannes Palueliana.
Ja kuin he olit Salaminas kaupungissa/ ilmoitit he Jumalan sanat juuttain synagogissa. Mutta heillä oli myös Johannes palwelijana.
13:6 Ja quin he sen Lodhon olit lepitze matkustanuet/ haman sihe' caupu'gin Paphos/ nin he leusit yden welhomiehe' ia falskin Propheta'/ Juttan/ io'ga nimi oli * Bar Jehu/
Ja kuin he sen luodon olit läwitse matkustaneet/ hamaan siihen kaupunkiin Paphos/ niin he löysit yhden welhomiehen ja falskin prophetan/ juuttaan/ jonka nimi oli Bar Jehu/
13:7 ioca sen Man wanhiman Sergion Paulusen/ toimelisen Miehen cansa oli. Se sama cutzui Barnabam ia Saulum tygens/ ia halasi cwlla Jumalan Sana.
joka sen maan wanhimman Sergion Pauluksen/ toimellisen miehen kanssa oli. Se sama kutsui Barnaban ja Sauluksen tykönsä/ ja halasi kuulla Jumalan sanaa.
13:8 Nin heite wastanseisoi se Welhomies * Elimas (sille nein hene' Nimens tulkitan) ia pysi Manwa'hinda poiskiendä vskosta.
Niin heitä wastaan seisoi se welhomies Elimas (sillä näin hänen nimens tulkitaan) ja pyysi maanwanhinta pois kääntää uskosta.
13:9 Mutta Saulus/ ioca mös Paulus cutzutan/ teunens pyhe Henge/ catzoi henen pälens ia sanoi/
Mutta Saulus/ joka myös Paulus kutsutaan/ täynnäns Pyhää Henkeä/ katsoi hänen päällensä ja sanoi/
13:10 O sine Perkelen poica/ teusi caikia wilpi ia petosta/ ia caiken Oikeudhen wihamies/ etpe sine lacka wändelemest HERRAN oikeit teite.
Oi sinä perkeleen poika/ täysi kaikkea wilppiä ja petosta/ ja kaiken oikeuden wihamies/ etpä sinä lakkaa wääntelemästä HERRAN oikeita teitä.
13:11 Ja catzos nyt HERRAN käsi on sinun päles/ ia sinun pite Sokian oleman/ ia ei näkemen Auringo hetken aica.
Ja katsos nyt HERRAN käsi on sinun päälläsi/ ja sinun pitää sokean oleman/ ja ei näkemän aurinkoa hetken aikaa.
13:12 Ja cochta langesi henen pälens/ syngy ia pimeys/ Ja hen ymberikeui etzien cuca hende Kädheste talutais. Coska nyt se Manwanhin näki sen Teghon/ nin hen vskoi/ ia ihmecteli HErran opetuxen ylitze.
Ja kohta lankesi hänen päällensä/ synkeys ja pimeys/ Ja hän ympäri käwi etsien kuka häntä kädestä taluttaisi. Koska nyt se maanwanhin näki sen teon/ niin hän uskoi/ ja ihmetteli Herran opetuksen ylitse.
13:13 Coska sis Pauali ia ne iotca henen cansans olit/ purietit/ nin he tulit Pergen sijne Pamphilian maakunnas/ Mutta Johannes erkani heiste/ ia palasi Jerusalemijn.
Koska siis Pawali ja ne jotka hänen kanssansa olit/ purjehdit/ niin he tulit Pergeen siinä Pamphilian maakunnassa/ Mutta Johannes erkani heistä/ ja palasi Jerusalemiin.
13:14 Mutta he waelsit Pergen lepitze/ ia tulit Antiochian/ sihen Pisidian maakundan/ ia sisellemenit Sinagogan Lepopeiuene/ ia istuit.
Mutta he waelsit Pergen läwitse/ ja tulit Antiochiaan/ siihen Pisidian maankuntaan/ ja sisälle menit synagogaan lepopäiwänä/ ja istuit.
13:15 Ja sijttequin Laki ia Prophetat olit luetut/ lehetti Sinagogan pämies heiden tygens sanodhe'/ Te Miehet rackat weliet/ Ongo teille miten puhumist Canssan manauxexi/ nin sanocat.
Ja sittenkuin laki ja prophetat olit luetut lähetti synagogan päämies heidän tykönsä sanoen/ Te miehet rakkaat weljet/ Onko teillä mitään puhumista kansan manaukseksi/ niin sanokaat.
13:16 Nin Pauali ylesnousi/ ia wijttas kädhellens/ ette he waickenisit ia sanoi/ Te Miehet Israelist/ ia iotca pelkett Jumalata/ cwlcat/
Niin Pawali ylös nousi/ ja wiittasi kädellänsä/ että he waikenisit ja sanoi/ Te miehet Israelista/ ja jotka pelkäätte Jumalata/ kuulkaat.
13:17 Temen Canssan Jumala wloswalitzi meiden Iset/ ia ylisti Temen Canssan coska he olit Cotakunnaiset Egiptin masa/
Tämän kansan Jumala ulos walitsi meidän isät/ ja ylisti tämän kansan koska he olit kotakunnaiset Egyptin maassa/
13:18 ia wloswei heite sielde corckialla Käsiwardhella/ ia lehes neliekymmende aiastaica hen kerssi heiden tawoijans Coruesa/
ja ulos wei heitä sieltä korkealla käsiwarrella/ ja lähes neljäkymmentä ajastaikaa hän kärsi heidän tapojansa korwessa/
13:19 Ja pereti cadhotti seitzemen laeista Canssa Canaan maalla/ ia Arualla iakoi nijnen Maan heiden keskenens.
Ja peräti kadotti seitsemän laista kansaa Kanaan maalla/ ja arwalla jakoi niiden maan heidän keskenänsä.
13:20 Ja sijtte lehes * nelien sadhan ia widhenkymmene' aijastaian pereste annoi hen heille Domarit/ haman Samuel Prophetan asti
Ja sitten lähes neljän sadan ja wiidenkymmenen ajastajan perästä antoi hän heille tuomarit/ hamaan Samuel prophetaan asti.
13:21 Ja senielkin pysit he Kuningasta/ Ja Jumala annoi heille Saul Kissin poian/ ydhen Miehen/ Ben Jamin sughusta/ neliexikymmenexi wodhexi.
Ja sen jälkeen pyysit he kuningasta/ Ja Jumala antoi heille Saulin Kissin pojan/ yhden miehen BenJamin suwusta/ neljäksikymmeneksi wuodeksi.
13:22 Ja quin hen oli sen poispannut/ nin hen asetti Dauid heille Kuningaxi/ iosta hen todhistoxe's annoi ia sanoi/ Mine leusin Dauid Jessen poian/ ydhen Miehen minun sydhemeni ielken/ henen pite tekemen caiki minun tachtoni.
Ja kuin hän oli sen pois pannut/ niin hän asetti Dawidin heille kuninkaaksi/ josta hän todistuksen antoi ja sanoi/ Minä löysin Dawin Jessen pojan/ yhden miehen minun sydämeni jälkeen/ hänen pitää tekemän kaikki minun tahtoni.
13:23 Henen Siemenestens ombi nyt Jumala/ lupauxens ielkin/ edestoottanut IesuSEN/ Israelin Canssan Wapattaijaxi.
Hänen siemenestänsä ompi Jumala/ lupauksen jälkeen/ edes tuottanut Jesuksen/ Israelin kansan wapahtajaksi.
13:24 Ninquin Johannes mös ennen Israelin Canssalle sarnasi Castetta paranoxexi/ ennenquin Hen rupesi.
Niinkuin Johannes myös ennen Israelin kansalle saarnasi kastetta parannukseksi/ ennenkuin hän rupesi.
13:25 Cosca nyt Johannes henen Jooxuns teuttenyt oli/ sanoi hen/ Em mine Se ole/ ionga te luletta minun oleuan/ Mutta catzo/ Hen tulepi minun ielkeni/ Jonga em mine ole keluolinen Jalgoista kengie pästemen.
Koska nyt Johannes hänen juoksunsa täyttänyt oli/ sanoi hän/ En minä se ole/ jonka te luulette minun olewan/ Mutta katso/ Hän tuleepi minun jälkeeni/ Jonka en minä ole kelwollinen jaloista kenkiä päästämän.
13:26 Te Miehet/ Rackat Weliet/ Te Abrahamin sughun Lapset/ ia ne iotca teisse Jumalata pelkeuet/ Teille ombi Temen terueydhen Puhe lähetetty.
Te miehet/ Rakkaat weljet/ Te Abrahamin suwun lapset/ ja ne jotka teissä Jumalata pelkääwät/ Teille ompi tämän terweyden puhe lähetetty.
13:27 Sille ne iotca Jerusalemis asuit/ ia heiden Ylimeisens/ ettei he Hende tundenuet/ eikä Prophetadhen änijä (iotca cunakin Sabbathina luetan) ouat he neite sanoi heiden Domiollans teuttenyet.
Sillä ne jotka Jerusalemissa asuit/ ja heidän ylimmäisensä/ ettei he häntä tunteneet/ eikä prophetaiden ääniä (jotka kunakin Sabbattina luetaan) owat he näitä sanoja heidän tuomiollansa täyttäneet.
13:28 Ja waicka eiuet he ychten Coleman szyte henen cansans leutenyet/ anoit he quitengin Pilatuselda hende tappaxens.
Ja waikka eiwät he yhtään kuoleman syytä hänen kanssansa löytäneet/ anoit he kuitenkin Pilatukselta häntä tappaaksensa.
13:29 Ja quin he nyt caiki olit teuttenyet/ mite heneste kirioitettu oli/ nin he poisotit henen Puun pälde/ ia panit henen Hautaan.
Ja kuin he nyt kaikki olit täyttäneet/ mitä hänestä kirjoitettu oli/ niin he poisotit hänen puun päältä/ ja panit hänen hautaan.
13:30 Mutta Jumala ylesheretti henen Colluista/
Mutta Jumala ylös herätti hänen kuolleista/
13:31 ia hen ombi nächty monda peiue nijlde iotca ynne olit henen cansans Galileast ylesmennyet Jerusalemijn/ iotca ouat henen Todhistaians Canssan edes.
ja hän ompi nähty monta päiwää niiltä jotka ynnä olit hänen kanssansa Galileasta ylös mennyt Jerusalemiin/ jotka owat hänen todistajansa kansan edessä.
13:32 Ja me ilmoitam mös teille sen Lupauxen/ ioca meiden Isillem techtin/ ette Jumala ombi teuttenyt sen meillen/ iotca olema heiden Lapsens/
Ja me ilmoitamme myös teille sen lupauksen/ joka meidän isillemme tehtiin/ että Jumala ompi täyttänyt sen meillen/ jotka olemme heidän lapsensa/
13:33 Sijnä ette he' ylesheretti Iesusen/ Nin quin ensimeises Psalmisa kirioitettu on/ Sine olet minun Poican/ Tenepene mine sinun synnyttin.
Siinä että hän ylösherätti Jesuksen/ Niin kuin ensimmäisessä psalmissa kirjoitettu on/ Sinä olet minun Poikani/ Tänäpänä minä sinun synnytin.
13:34 Mutta site ette hen ylesheretti henen coolluista/ nin ettei hen sillen iellenstule turmeluxen/ sanoi hen nein/ Mine wskolisesta tadhon teille anda se' Armon ioca Dauidille luuattin.
Mutta sitä että hän ylös herätti hänen kuolleista/ niin ettei hän silleen jällens tule turmelukseen/ sanoi hän näin/ Minä uskollisesti tahdon teille antaa sen armon joka Dawidille luwattiin.
13:35 Senteden he' mös sano toises paicas/ Edh sine salli/ ette sinun Pyhes turmeluxen näkepi/
Sentähden hän myös sanoo toisessa paikassa/ Et sinä salli/ ettei sinun pyhäsi turmeluksen näkeepi/
13:36 Sille tosin coska Dauid henen ijesens oli paluelut Jumalan tachto/ nin hen nukui/ ia pandin henen Iseins tyge/ ia näki turmeluxen/
Sillä tosin koska Dawid hänen ijässänsä oli palwellut Jumalan tahtoa/ niin hän nukkui/ ja pantiin hänen isäinsä tykö/ ja näki turmeluksen/
13:37 Mutta Se/ ionga Jumala ylesheretti/ ei ole turmelusta nähnyt.
Mutta se/ jonka Jumala ylös herätti/ ei ole turmelusta nähnyt.
13:38 Senteden olcoon teille tietteue/ Te Miehet Rackat weliet/ Ette teille ilmoitetan Synnein andexiandamus Temen cautta/ ia mös caikista nijste ioista ette te woineet Mosesen Lain cautta wapadhexi tulla.
Sentähden olkoon teille tiettäwä/ Te miehet rakkaat weljet/ että teille ilmoitetaan syntein anteeksiantamus tämän kautta/ ja myös kaikista niistä joista ette te woineet Moseksen lain kautta wapahdetuksi tulla.
13:39 Mutta ioca Temen päle vskopi/ se tule wanhurskaxi.
Mutta joka tämän päälle uskoopi/ se tulee wanhurskaaksi.
13:40 Catzotat sis nyt ettei teiden pälen tule/ quin Prophetisa ombi sanottu/
Katsokaat siis nyt ettei teidän päällen tule/ kuin prophetaissa ompi sanottu/
13:41 Catzocat te Ylencatzoijat ia ihmetikä ia poiskatocat/ Sille mine teen ydhen töön teiden aicanan/ iota ette te vsko/ ios iocu teille site luettelis.
Katsokaat te ylenkatsojat ja ihmehtikää ja pois katsokaat/ Sillä minä teen yhden työn teidän aikanaan/ jota ette te usko/ jos joku teille sitä luettelisi.
13:42 Quin nyt Juttat Sinagogast wlosmenit/ nin Pacanat rucolit/ ette he Sabbathin wälille ne Sanat heille puhuisit.
Kuin nyt juuttaat synagogasta ulos menit/ niin pakanat rukoilit/ että he Sabbathin wälillä ne sanat heille puhuisit.
13:43 Ja coska sis Sinagogan ioucko erkani/ seurasit Paualia ia Barnabasta monda Juttaist ia Jumalan pelkeueiset Wdhet Jwttat/ Mutta he sanoit heille/ ia neuuoit heite pysymen Jumalan armosa.
Ja koska siis synagogan joukko erkani/ seurasit Pawalia ja Barnabasta monta juuttaista ja Jumalan pelkääwäiset uuden juuttaat/ Mutta he sanoit heille/ ja neuwoit heitä pysymään Jumalan armossa.
13:44 Mutta lehimeisse Lepopeiuen senielkin coconsi lehes caiki se Caupungi cwleman Jumalan sana.
Mutta lähimmäisenä lepopäiwänä sen jälkeen kokounsi lähes kaikki se kaupunki kuulemaan Jumalan sanaa.
13:45 Coska nyt Juttat sen Canssan neit/ teutetin he Cateudhesta/ ia iuri wastan sanoit nijte/ iotca Paualilda sanottin wastan sanodhen ia pilcaten.
Koska nyt juuttaat sen kansan näit/ täytettiin he kateudesta/ ja juuri wastaan sanoit niitä/ jotka Paawalilta sanottiin wastaan sanoen ja pilkaten
13:46 Nin Pauali ia Barnabas Rochkiast puhuit ia sanoit/ Teille piti ensin puhuttaman Jumalan Sana/ Waan ette te sen teilde nyt poishylket/ ia pidhet itzenna epekeluotoinna ija'caikisen Elemeen/ Catzo/ nin me kienneme meiten Pacaniden tyge.
Niin Pawali ja Barnabas rohkeasti puhuit ja sanoit/ Teille piti ensin puhuttaman Jumalan sana/ Waan että te sen teiltä nyt pois hylkäät/ ja pidit itsenne epäkelwoitoinna iankaikkiseen elämään/ Katso/ niin me käännämme meitän pakanoiden tykö.
13:47 Sille ette nin ombi HERRA/ meille keskenyt/ Mine Panin sinun Pacanoille Walkeudhexi/ ettes olisit terueys haman Maan ärin asti.
Sillä että niin ompi HERRA/ meille käskenyt/ Minä panin sinun pakanoille walkeudeksi/ ettäs olisit terweys hamaan maan ääriin asti.
13:48 Ja quin Pacanat sen cwlit/ nin he iloitzit ia cunnioitit HERRAN sana/ ia vskoit nin wsia quin edessätyt olit ijancaikesen Elemeen.
Ja kuin pakanat sen kuulit/ niin he iloitsit ja kunnioitit HERRAN sanaa/ ja uskoit niin uusia kuin edessäädyt olit iankaikkiseen elämään.
13:49 Ja HERRAN sana wlosleuitettijn Ylitze caiken sen Maakunnan.
Ja HERRAN sana uloslewitettiin ylitse kaiken sen maakunnan.
13:50 Mutta Juttat yllytit Jumalalisi ia cunnialisi Waimoia/ ia mös Caupungin Ylismeiset/ ia matkan saatoit wainon Paualin ia Barnabam wastan/ ia wlossysesit heite heiden Maakunnistans.
Mutta juuttaat yllytyit jumalisia ja kunniallisia waimoja/ ja myös kaupungin ylimmäiset/ ja matkaan saatoit wainon Pawalin ja Barnabaan wastaan/ ja ulos sysäsit heitä heidän maakunnistansa.
13:51 Mutta he pudhistit tomun heiden ialghoistans ninen ylitze/ ia he tuli Iconiohon. Nin Opetuslapset teutettin ilolla ia pyhelle Hengelle.
Mutta he pudistit tomun heidän jaloistansa niiden ylitse/ ja he tulit Ikoniohon. Niin opetuslapset täytettiin ilolla ja Pyhällä Hengellä.

* Bar Jehu) Se on Jumalan Poica/ Sille Jehu ombi Ebreixi Jumala/ se on se Nimi Tetragrammaton/ iosta Juttat palio ihmet dictauat. Sillens ombi mös teme Cuchlari Tete Nime prucannut. Nin quin nyt ne Lumoiat/ Luitziat/ Wimmitziet/ Welhot ia Piruliset/ Ristin merkin/ ia pyhie Sanoia ia mwdh taikoxet prucauat. * Elimas) cwlu lehes Ebreixi ninquin se olis itzens eli Messiaxi se on Jumalan Kuningaxi cutzunut/ eli Woidheluxi/ Sille ette Juttat ia liaten sencaltaiset paruet totuit corkiat Jumalalliset nimet pitemen. * Colmet) Mwtamat textit piteuet nelie sata/ mutta Historiat ia wodhen lucu eipe site anna. Sille teme lucu pite ruuettaman Egiptin wloslectemisesta ninquin Ramattu osotta Exodi 12 Ja ei ensimeisist Domarista. Judicum j

XIV Lucu.

14:1 NIn tapachtui Iconios ette he coconsijt/ ia sarnasit Juttain Sinagogas/ nijn ette sangen swri Joucko seke Juttaist ette Grekist/ vskoi.
Niin tapahtui Ikoniossa että he kokounsit/ ja saarnasit juuttain synagogassa/ niin että sangen suuri joukko sekä juuttaista että krekistä/ uskoi.
14:2 Mutta ne Juttat iotca olit Wskottomat/ yllytit ia pahoitit Pacanadhen Sielut Welijein wastan.
Mutta ne juuttaat jotka olit uskottomat/ yllytin ja pahoitit pakanaiden sielut weljein wastaan.
14:3 Nin he sijtte cauuan aica sielle oleskelit/ ia opetit rochkiasta HERRASA/ ioca todhistuxen annoi henen Armons Sanohin/ ia annoi ette Merkit ia Ihmet piti heiden Kättens cautta tapachtuman.
Niin he siitä kauan aikaa siellä oleskelit/ ja opetit rohkeasti HERRASSA/ joka todistuksen antoi hänen armonsa sanoihin/ ja anoi että merkit ja ihmeet piti heidän kättensä kautta tapahtuman.
14:4 Nin sen Caupungin wäki eraunsi/ Monicadhat pidhit Juttain cansa/ Ja mwtomat Apostoleiten cansa.
Niin sen kaupungin wäki eriytyi/ Monikahdat pidit juuttain kanssa/ Ja muutamat apostoleittein kanssa.
14:5 Coska sis capina nousi Pacanoista ia Juttaista/ ynne heiden Pämiestens cansa/ ette he tadhoit wäkiwallalla carata heiden pälens/ ia kiuitte heite.
Koska siis kapina nousi pakanoista ja juuttaista/ ynnä heidän päämiesten kanssa/ että he tahdoit wäkiwallalla karata heidän päällensä/ ja kiwittää heitä.
14:6 Coska he sen ymmersit/ pakenit he nihin Caupungijn Lycaonian maalla/ Lystram ia Derben/ ia ymberi sen
Koska he sen ymmärsit/ pakenit he niihin kaupunkiin Lykaonian maalla/ Lystraan ja Derbeen/ ja ympäri sen
14:7 lehimakunnan/ ia sarnasit sielle Euangelium.
lähimaakunnan/ ja saarnasit siellä ewankelium.
14:8 Ja oli yxi mies Lystras sairas Jalghoista/ istui Rambana/ hamast henen Eitins cohdusta/ ioca eijkenens ollut kieunyt/ cwli Paualin puhuuan.
Ja oli yksi mies Lystrassa sairas jaloista/ istui rampana/ hamasta hänen äitinsä kohdusta/ joka ikänänsä ei ollut käynyt/ kuuli Pawalin puhuwan.
14:9 Ja quin hen catzachti henen pälens/ ia näki henelle oleuan vskon/ ette he' teruexi tulis/ nin hen sanoi swrella änelle/ Oienna sinus yles Jalcais pälle.
Ja kuin hän katsahti hänen päällensä/ ja näki hänellä olewan uskon/ että hän terweeksi tulisi/ niin hän sanoi suurella äänellä/ Ojenna sinun ylös jalkaisi päälle.
14:10 Ja hen yleskarkasi ia keui.
Ja hän ylös karkasi ja käwi.
14:11 Coska sis Canssa sen neki/ mite Pauali oli tehnyt/ yleskorghotit he änens Lycaoniaxi sanoden/ Jumalat ouat Inhimiste' modholla meiden tygen alasastunuet.
Koska siis kansa sen näki/ mitä Pawali oli tehnyt/ ylöskorotit he äänens Lykaoniaksi sanoen/ jumalat owat ihmisten muodolla meidän tykön alas astuneet.
14:12 Ja he cutzuit/ Barnabam/ Jupiter/ ia Paualin/ Mercuriusexi/ Sille ette hen oli sanan sattaija.
Niin he kutsuit/ Barnabaan/ jupiter/ ja Pawalin/ merkuriukseksi/ Sillä että hän oli sanansaattaja.
14:13 Mutta se Jupiterin Pappi/ ioca oli heiden Caupungins edes/ Herckie ia Crunut edestoi Ouen eten/ ia tachtoi Wffrata ynne Caupungin wäen cansa.
Mutta se jupiterin pappi/ joka oli heidän kaupunkinsa edessä/ Härkia ja kruunut edes toi owen eteen/ ja tahtoi uhrata ynnä kaupungin wäen kanssa.
14:14 Coska nyt Apostolit ia Barnabas ia Pauali sen cwlit/ reueisit he Waatteins Ricki/ ia wloskarckasit Canssan sekan/ hwsit ia sanoit/
Koska nyt apostolit ja Barnabas ja Pawali sen kuulit/ rewäisit he waatteensa rikki/ ja ulos karkasit kansan sekaan/ huusit ja sanoit/
14:15 Te Miehet/ mixi te temen teet? Me olema mös kooleuaiset Inhimiset/ ninquin tekin. Ja me sarnama teille Euangelium/ Ette te teiden kiendeme' pite neiste turhista sen eleuen Jumala' tyge/ ioca teki Taiuan ia Maan ia Mere' ia caiki mite nijsse ombi/
Te miehet/ miksi te tämän teet? Me olemme kuolewaiset ihmiset/ niinkuin tekin. Ja me saarnaamme teille ewankelium/ Että te teidän kääntämän pitää näistä turhista sen eläwän Jumalan tykö/ joka teki taiwaan ja maan ja meren ja kaikki mitä niissä ompi/
14:16 Joca entisella aialla andoi caiki Pacanat waelda heiden omisa Teisens/
Joka entisellä ajalla antoi kaikki pakanat waeltaa heidän omissa teissäns/
14:17 Waicka ei hen itzens andanut olla ilman todhistusta/ coska hen ombi palio hyue tehnyt meiden cochtan/ andadhen meille Taiuahast Satet/ ia hedhelmeliset aijat/ teuttedhen meiden Sydhemet Rualla ia Ilolla.
Waikka ei hän itseensä antanut olla ilman todistusta/ koska hän ompi paljon hywää tehnyt meidän kohtaan/ antaen meille taiwaasta sateet/ ja hedelmälliset ajat/ täyttäen meidän sydämet ruualla ja ilolla.
14:18 Ja quin he neite sanoit/ tuskalla he hilitzit Canssan/ ettei he heille Wffraneet.
Ja kuin he näitä sanoit/ tuskalla he hillitsit kansan/ ettei he heille uhranneet.
14:19 Nin tulit sinne mös monicadhat Juttat Antiochiast ia Iconiost/ ia quin he cassan olit wskottanut/ Paualita kiuittemen/ ia Riepoitit henen wlos Caupungista/ ia lulit henen coollun oleuan.
Niin tuli sinne myös monikahdat juuttaat Antiochiasta ja Ikoniosta/ ja kuin he kansan olit uskottanut/ Pawalia kiwittämään/ ja riepoitit hänen ulos kaupungista/ ja luulit hänen kuolleen olewan.
14:20 Mutta coska Opetuslapset henen ymberinsseisoit/ nousi hen yles ia sisellemeni Caupungin. Ja toisna peiuen waelsi hen Barnaban cansa Derbeen/ ia sarnasi sijnä Caupungisa Euangelium.
Mutta koska opetuslapset hänen ympärinsä seisoit/ nousi hän ylös ja sisälle meni kaupunkiin. Ja toisena päiwänä waelsi hän Barnaban kanssa Derbeen/ ja saarnasi siinä kaupungissa ewankelium.
14:21 Ja quin he olit monda sielle opetaneet/ palasit he Lystram/ ia Iconium/ ia Antiochian
Ja kuin he olit monta siellä opettaneet/ palasit he Lystraan/ ja Ikoniaan/ ja Antiochiaan.
14:22 wahwistain Opetuslasten Sieluia/ ia neuuoit heite alati pysymen wskosa/ ia Ette meiden pite monen Waiwan lepitze Jumalan Waldakundan sisellekieumen.
wahwistain opetuslasten sieluja/ ja neuwoit heitä alati pysymään uskossa/ ja että meidän pitää monen waiwan läwitse Jumalan waltakuntaan sisälle käymän.
14:23 Ja quin he olit wloswalineet Wanhimaiset iocaitzelle Seurakunnalle/ ia Rucolluet ia pastonuet/ nin he annoit heite sen Herran haltuun/ ionga päle he vskoit.
Ja kuin he olit ulos walinneet wanhimmaiset jokaiselle seurakunnalle/ ja rukoilleet ja paastonneet/ niin he annoit heitä sen Herran haltuun/ jonka päälle he uskoit.
14:24 Ja he waelsit lepitze Pisidian/ ia tulit Pamphylian.
ja he waelsit läwitse Pisidian/ ja tulit Pamphyliaan.
14:25 Ja quin he olit sarnanut Perges/ nin he alasmenit Attalian pein.
Ja kun he olit saarnanneet Pergessä/ niin he alasmenit Attaliaan päin.
14:26 Ja sielde he purietit Antiochian/ cussa he olit Jumalan armoin Haltun annetut/ sihen Wircan ionga he olit wlostoimittanut.
Ja sieltä he purjehdit Antiochiaan/ kussa he olit Jumalan armon haltuun annetut/ siihen wirkaan jonka he olit ulos toimittanut.
14:27 Mutta quin he sinne tulit ia cocosit Seurakunna'/ ia ilmoitit nille quinga palio Jumala oli heiden cansans tehnyt/ ia quinga hen oli Pacanoille vskon Ouen ylesauanut.
Mutta kuin he sinne tulit ja kokosit seurakunnan/ ja ilmoitit niille kuinka paljon Jumala oli heidän kanssansa tehnyt/ ja kuinka hän oli pakanoille uskon owen ylös awannut.
14:28 Ja he wiwuyit sielle hetken aica Opetuslasten cansa.
Ja he wiiwyit siellä hetken aikaa opetuslasten kanssa.

XV Lucu.

15:1 IA tulit mwtomat alas Judeasta ia opetit Welije/ Ellei te ymberileikata Mosesen tauan ielkin/ nin ei te taidha wapaxi tulla.
Ja tulit muutamat alas Judeasta ja opetit weljiä/ Ellei te ympärileikata Moseksen tawan jälkeen/ niin ei te taida wapaaksi tulla.
15:2 Coska sis nyt Capina nousi/ ia Pauali ia Barnabas pidhit heiden wastans ei swingan wähinde rijta. Nin he souitit ette Pauali ia Barnabas/ ia monicachta muita heiste pideis ylesmenemen Jerusalemin Apostolein ia Wanhimbain tyge/ temen Kysymisen polesta.
Koska siis nyt kapina nousi/ ja Pawali ja Barnabas pidit heidän wastaansa ei suinkaan wähintä riitaa. Niin he sowitit että Pawali ja Barnabas/ ja monikahta muita heistä pitäisi ylös menemään Jerusalemiin apostoleiden ja wanhimpain tykö/ tämän kysymisen puolesta.
15:3 Ja nin he satettijn Seurakunnalda/ ia waelsit Phenicen ia Samarian lepitze/ ia iulgistit heille Pacanoitten palauxen/ Ja sille he teit swren ilon caikille Welille.
Ja niin he saatettin seurakunnalta/ ja waelsit Phenicen ja Samarian läwitse/ ja julkistit heille pakanoitten palauksen/ Ja sillä he teit suuren ilon kaikille weljille.
15:4 Coska he nyt tulit Jerusalemin/ nin he wastanotettin Seurakunnalda/ ia Apostoleilda/ ia nijlde Wanhimilda. Ja he ilmoitit heille quinga palio Jumala heiden cansans tehnyt oli.
Koska he nyt tulit Jerusalemiin/ niin he wastaan otettiin seurakunnalta/ ja apostoleilta/ ja niiltä wanhimmilta. Ja he ilmoitit heille kuinka paljon Jumala heidän kanssansa tehnyt oli.
15:5 Nin ylesnousit mwtomat Phariseusten Eriseurasta iotca wskonut olit/ sanoden/ Ette ne pite ymberileickattaman/ ia keskettemen Mosesen Laki pite.
Niin ylös nousit muutamat phariseusten eriseurasta jotka uskonut olit/ sanoen/ Että ne pitää ympärileikattaman/ ja käskettämän Moseksen lakia pitää.
15:6 Nin Apostolit ia Wanhimat cokontulit/ täte Puhetta tutkiman.
Niin apostolit ja wanhimmat kokoon tulit/ tätä puhetta tutkiman.
15:7 Coska he nyt swrella Campauxella tutkinut olit/ nin Petari ylesnousi ia sanoi heille/ Te Miehet Rackat Weliet/ Te tiedhett ette Jumala cauuan ennen täte aica meiden seas wloswalitzi/ ette minun Swni cautta ne Pacanat piti cwleman sen Euangeliumin sanan/ ia wskoman.
Koska he nyt suurella kamppauksella tutkinut olit/ niin Petari ylös nousi ja sanoi heille/ Te miehet rakkaat weljet/ Te tiedätte että Jumala kauan ennen tätä aikaa meidän seassa ulos walitsi/ että minun suuni kautta ne pakanat piti kuuleman sen ewankeliumin sanan ja uskomaan.
15:8 Ja Jumala sydhemen tundia todhisti heiste/ ia annoi heille pyhen Hengen ninquin mös meillengi/
Ja Jumala sydämen tuntija todisti heistä/ ja antoi heille Pyhän Hengen niinkuin myös meillekin/
15:9 ia ei tehnyt ychten eroitusta heiden welillens ia meiden/ Mutta wskolla heiden Sydhemens puhdasti.
ja ei tehnyt yhtään eroitusta heidän wälillensä ja meidän/ Mutta uskolla heidän sydämensä puhdisti.
15:10 Mixi te sis nyt kiusat Jumalata/ ette te tadhotta Opetuslasten caulan päle sen Iken panna iota eikä meiden Iset eikä mös me woinut canda?
Miksi siis nyt kiusaat Jumalata/ että te tahdotte opetuslasten kaulan päälle sen ikeen panna jota eikä meidän isät eikä myös me woinut kantaa?
15:11 Waan me wskoma lepitze HERRAN IesuSEN CHRISTUSEN ARMON/ meiden wapaxi tuleuan/ sillemoto quin höki.
Waan me uskomme läwitse HERRAN Jesuksen KRISTUKSEN ARMON/ meidän wapaaksi tulewan/ sillä muotoa kun hekin.
15:12 Nin waickeni caiki Joucko/ ia cwldeli Barnabast ia Paualita/ iotca iuttelit/ quinga swret Merckit ia Ihmeet ombi Jumala heiden cauttans Pacanois tehnyt.
Niin waikeni kaikki joukko/ ja kuunteli Barnabasta ja Pawalia/ jotka juttelit/ kuinka suuret merkit ja ihmeet ompi Jumala heidän kauttansa pakanoista tehnyt.
15:13 Sijttequin he waickenit/ wastasi Jacobus ia sanoi/ Te miehet Rackat Weliet cwlcat minua/
Sittenkuin he waikenit/ wastasi Jakobus ja sanoi/ Te miehet rakkaat weljet kuulkaat minua/
15:14 Simon iutteli millemoto Jumala ensin ombi etzinyt omistaxens ydhen Canssan/ Pacanoista henen Nimens warten.
Simon jutteli millä muotoa Jumala ensin ompi etsinyt omistaaksensa yhden kansan/ pakanoista hänen nimeensä warten.
15:15 Ja henen cansans Prophetain sanat ychtepiteuet/ Ninquin kirioitettu on/
Ja hänen kansansa prophetain sanat yhtä pitäwät/ Niinkuin kirjoitettu on/
15:16 Senielken mine palaian/ ia iellensrakenan Dauidin Maian/ ioca caatunut on/ ia tadhon henen Reikens paicata/ ia tadhon sen ylesoijeta/
Sen jälkeen minä palajan/ ja jälleens rakennan Dawidin majan/ joka kaatunut on/ ja tahdon heidän reikänsä paikata/ ja tahdon sen ylösojentaa/
15:17 Senpäle/ ette ne iotca Inhimisiste ylitze ouat/ pite HERRAN ielkin kysymen. Ja nin mös Pacanat ioinenga päle minun Nimen mainittu on/ ma HERRA/ ioca caiki näme teke.
Sen päälle/ että ne jotka ihmisistä ylitse owat/ pitää HERRAN jälkeen kysymän. Ja niin myös pakanat joidenka päälle minun nimeni mainittu on/ sanoo HERRA/ joka kaikki nämä tekee.
15:18 Jumalalle ouat caiki näme henen tööns tietteuet Mailman alghusta.
Jumalalle owat kaikki nämä hänen työnsä tiettäwät maailman alusta.
15:19 Senteden mine pääten Ettei me nijte/ iotca Pacanoista ouat Jumalan tyge kiendyneet/ heiritzisi/
Sentähden minä päätän ettei me niitä/ jotka pakanoista owat Jumalan tykö kääntyneet/ häiritsisi/
15:20 Waan kirioitaisim heille/ Ette he welteisit Epeiumaloidhen saastaudhest/ ia Salawotest/ ia Läkectyneest/ ia Werest.
Waan kirjoittaisimme heille/ että he wälttäisit epäjumaloiden saastaudesta/ ja salawuoteesta/ ja läkähtyneestä/ ja werestä.
15:21 Sille ette Moseselle ombi mwineiselda iocaitzes Caupungis nijte/ iotca hende sarnauat/ ia ioca Sabbathina hen Sinagogis luetan.
Sillä että Mosekselle ompi muinaiselta jokaisessa kaupunkissa niitä/ jotka häntä saarnaawat/ ja joka Sabbathina hän synagogissa luetaan.
15:22 Nin kelpasi Apostolijn ia Wanhimbain ynne coco Seura kunnan cansa/ heistens wloswalita Miehije ia lehette Antiochian/ Paualin ia Barnaban cansa/ nimitten/ Judam/ ioca cutzuttin Barsabas/ ia Silas/ iotca Weliesten seas olit Opettaijat/ ia lehetit Breiuin heiden kättens cautta telle taualla.
Niin kelpasi apostolien ja wanhimpain ynnä koko seurakunnan kanssa/ heistänsä ulos walita miehia ja lähettää Antiochiaan/ Pawalin ja Barnaban kanssa/ nimittäin/ Judan/ joka kutsutaan Barsabas/ ja Silas/ joka weljesten seassa olit opettajat/ ja lähetit breiwin heidän kättensä kautta tällä tawalla.
15:23 ME Apostolit ia Wanhimat ia Weliet/ Toiuotam Terueydhen nijlle Welijlle/ iotca Pacanoista ouat Antiochias ia Syrias ia Cilicias.
Me apostolit ja wanhimmat ja weljet/ Toiwotamme terweyden niille weljille/ jotka pakanoista owat Antiochias ja Syriassa ja Kilikiassa.
15:24 Ette me cullut olema/ quinga mwtomat meiste wloslechtenet ouat teite Opins cansa willineet/ ia teiden Sieluianne wiettelluet sanoden/ Teiden pite itzen andaman ymberileickata/ ia Lain pitemen/ Joille emme me ole käskeneet.
Että me kuullut olemme/ kuinka muutamat meistä ulos lähteneet owat teitä opinsa kanssa willinneet/ ja teidän sielujanne wietelleet sanoen/ Teidän pitää itsensä antaman ympärileikata/ ja lain pitämän/ Joille emme me ole käskeneet.
15:25 Senteden kelpasi meille yximielisest meiden Seuracunnas/ wloswalitut Miehet teille lehette/
Sentähden kelpasi meille yksimielisesti meidän seurakunnassa/ uloswalitut miehet teille lähettää/
15:26 meiden Rackahiman Barnaban ynne Paualin cansa/ Jotca Miehet ouat heiden Sielunsa wlospannuet meiden HErran Iesusen Christusen Nimen tedhen.
meidän rakkahimman Barnaban ynnä Pawalin kanssa/ Jotka miehet owat heidän sielunsa ulos panneet meidän Herran Jesuksen Kristuksen nimen tähden.
15:27 Nin me olema lehettenyt Judam ia Silam/ iotca mös itze ne samat omalla suullans teille mainitzeuat.
Niin me olemme lähettäneet Judan ja Silan/ jotka myös itse ne samat omalla suullansa teille mainitsewat.
15:28 Sille nin kelpasi pyhelle Hengelle ia meille/ ei ychten enembete Raskautta paneman teiden pälen/ quin nämet tarpeliset.
Sillä niin kelpasi Pyhälle Hengelle ja meille/ ei yhtää enempää raskautta panemaan teidän päällen/ kuin nämät tarpeelliset.
15:29 Ette te welteisitta Epeiumaloidhen Wffrista ia wereste ia Läkectynest ia Salawotest. Joista/ ios te teiden hallitzet nin te hyuesti teet. Olcat hyuesti.
Että te wälttäisitte epäjumaloiden uhrista ja werestä ja läkähtyneest ja salawuoteesta. Joista/ jos te teidän hallitset niin te hywästi teet. Olkaat hywästi.
15:30 Coska he sis olit soritetut/ tulit he Antiochian/ ia cokosit Seurakunnan/ ia annoit heille Breiuin.
Koska he siis olit suoritetut/ tulit he Antiochiaan/ ja kokosit seurakunnan/ ja annoit heille breiwin.
15:31 Quin he sen olit lukenet/ ihastuit he sijte lohutuxesta.
Kuin he sen olit lukeneet/ ihastuit he siitä lohdutuksesta.
15:32 Mutta Judas ia Silas ette he mös olit Prophetat/ neuuoit he Welije monilla sanoilla/ ia wahuistit heite.
Mutta Judas ja Silas että he myös olit prophetat/ neuwoit he weljiä monilla sanoilla/ ja wahwistit heitä.
15:33 Ja quin he wiwuyit sielle hetken aica/ nin he lehetettin sijtte Welijlde iellens Apostolein tyge Rauhas.
Ja kuin he wiiwyit siellä hetken aikaa/ niin he lähetettiin siitä weljiltä jällens apostolien tykö rauhassa.
15:34 Nin kelpasi Silan siella olla. Mutta Pauali ia Barnabas asuit Antiochias/
Niin kelpasi Silan siellä olla. Mutta Pawali ja Barnabas asuit Antiochiassa/
15:35 opettani ia ilmottain HERRAN sana/ ynne monen muidhen cansa.
opettain ja ilmoittain HERRAN sana/ ynnä monen muiden kanssa.
15:36 Mutta monicactain peiuein pereste/ Pauali sanoi Barnaba' tyge/ Palatkam tacaperin taas Welije catzoman caikisa Caupungeis/ iossa me HERRAN sana ilmoitim/ quinga he heidens kieutteuet.
Mutta monikahtain päiwäin perästä/ Pawali sanoi Barnaban tykö/ Palatkaamme takaperin taas weljiä katsoman kaikissa kaupungeissa/ jossa me HERRAN sanaa ilmoitimme/ kuinka he heidäns käyttäwät.
15:37 Mutta Barnabas neuuoi ette he ottaisit Johannesen cansans/ ioca mös Marcus cutzuttijn.
Mutta Barnabas neuwoi että he ottaisit Johanneksen kanssansa/ joka myös Markus kutsuttiin.
15:38 Nin ei Paulus tachtonut ette henen piti seuraman heite/ ioca heiste oli ennen Pamphylias poislopunut/ eikä mennyt heiden cansans sihen Wircan.
Niin ei Paulus tahtonut että hänen piti seuraaman heitä/ joka heistä oli ennen Pamphyliassa pois luopunut/ eikä mennyt heidän kanssansa siihen wirkaan.
15:39 Ja nin hartasta he rijtelit keskenens/ ette he toinen toisestans eransit. Ja Barnabas otti sijttekin Marcusen mötens/ ia puriechti Cyprumijn.
Ja niin hartaasti he riitelit keskenänsä/ että he toinen toisestansa erosit. Ja Barnabas otti sittenkin Markuksen myötänsä/ ja purjehti Kyprumiin.
15:40 Mutta Pauali walitzi Silam/ ia matkusti Jumalan armon haltun annettuna welijlde.
Mutta Pawali walitsi Silan/ ja matkusti Jumalan armon haltuun annettuna weljiltä.
15:41 Nin hen waelsi ymberi Sijrian ia Cilician/ ia wahwisti ne Seurakunnat.
Niin hän waelsi ympäri Syrian ja Kilikian/ ja wahwisti ne seurakunnat.

XVI Lucu.

16:1 TULi hen sis Derben ia Lystram. Ja catzo/ sielle oli yxi Opetuslapsi/ Timotheus nimelde/ wskouaisen Judea' waimon poica/ mutta Ise oli Greki.
Tuli hän siis Derbeen ja Lystraan. Ja katso/ siellä oli yksi opetuslapsi/ Timotheus nimeltä/ uskowaisen Judean waimon poika/ mutta isä oli kreki.
16:2 Sille samalla oli hyue Todhistus nijlde Welijlde/ iotca Lystris ia Iconios olit.
Sillä samalla oli hywä todistus niiltä weljiltä/ jotka Lystrassa ja Ikoniossa olit.
16:3 Temen tachtoi Pauali cansans waeldaman/ ia otti/ ia ymberileickasi hene' Juttain tedhen/ iotca olit nijsse paicoissa/ Sille ette he caiki tiesit henen Isens oleuan Grekin.
Tämän tahtoi Pawali kanssansa waeltamaan/ ja otti/ ja ympärileikkasi hänen juuttain tähden/ jotka olit niissä paikoissa/ Sillä että he kaikki tiesit hänen isänsä olewan krekin.
16:4 Mutta coska he lepitze waelsit Caupungeita/ keskit he heite pitemen ne sädhyt iotca Apostoleilda ia Wanhimilda Jerusalemis pätetyt olit.
Mutta koska he läwitse waelsit kaupunkeita/ käskit he heitä pitämän kaikki ne säädyt jotka apostoleilta ja wanhimmilta Jerusalemissa päätetyt olit.
16:5 Nin Seurakunnat wahwistuit wskosa/ ia iocapeiue lucu eneni.
Niin seurakunnat wahwistuit uskossa/ ja jokapäiwä luku eneni.
16:6 Coska he Phrygian ia Galatian maakunnan lepitze waelsit/ kieltin he pyhelde Hengelde puhumast Jumala' sana Asiasa/
Koska he Phrygian ja Galatian maakunnan läwitse waelsit/ kiellettiin he Pyhältä Hengeltä puhumasta Jumalan sanaa Asiassa/
16:7 sentedhe' he sis menit Mysian/ ia kiusasit Bithinian lepitze waelda/ ia ei Hengi site heille sallinut.
sentähden he siis menit Mysiaan/ ja kiusasit Bithinian läwitse waeltaa/ ja ei Henki sitä heille sallinut.
16:8 Mutta coska he olit waeldaneet Mysian/ lepitze nin he alasmenit Troadem.
Mutta koska he olit waeltaneet Mysiaan/ läwitse niin he alas menit Troadeen
16:9 Ja yxi Näky nächtijn Paualilda öelle/ Ette yxi Macedonian Mies seisoi ia rucoli hende ia sanoi/ Matkusta alas Macedonian ia autta meite.
Ja yksi näky nähtiin Pawalilta yöllä/ Että yksi Makedonian mies seisoi ja rukoili häntä ja sanoi/ Matkusta alas Makedoniaan ja auta meitä.
16:10 Ja sijttequin hen Näwuyn näki/ nin me cochta hangitzima Macedonian menemen/ wissist tieten/ ette HERRA oli meite sinne cutzunut heille Euangelium sarnaman.
Ja sittenkuin hän näyn näki/ niin me kohta hankitsimme Makedoniaan menemään/ wissist tietäen/ että HERRA oli meitä sinne kutsunut heille ewankeliumia saarnaaman.
16:11 Coska me sis puriechtime Ttroadast/ nin me tulima oikeata leita Samotracian. Ja toisna peiuene Neapolijn/
Koska me siis purjehdimme Troadasta/ niin me tulimme oikeata laitaa Samotraciaan. Ja toisena päiwänä Neapoliin/
16:12 ia sielde Philippijn/ ioca Päcaupungi on Macedonian maakunnas/ ia on werotoin caupungi. Nin me oleskelim sijnä Caupungis mwtomat peiuet.
ja sieltä Philippiin/ joka pääkaupunki on Makedonian maakunnassa/ ja on werotoin kaupunki. Niin me oleskelimme siinä kaupungissa muutamat päiwät.
16:13 Ja Lepopeiuinä me wlosmenim Caupu'gist Wirdhan tyge/ iossa toisinans rucoltin/ ia me istuim mahan/ ia puhuttelim Waimoia/ iotca sinne coko'dunet olit.
Ja lepopäiwänä me ulos menimme kaupungista wirran tykö/ jossa toisinansa rukoiltiin/ ja me istuimme maahan/ ja puhuttelimme waimoja/ jotka sinne kokoontuneet olit.
16:14 Ja yxi Jumalan pelkeue Waimo Lydia nimelde/ purpurain caupitzija sijte Tyatiradhen caupungist cwldeli/ Jonga sydheme' HERRA auasi wariottaman mite Paualilda sanottijn/
Ja yksi Jumalan pelkääwäinen waimo Lydia nimeltä/ purppurain kaupitsija siitä Tyariran kaupungista kuunteli/ Jonka sydämen HERRA awasi waarin ottamaan mitä Paawalilta sanottiin/
16:15 Ja quin hen ia henen Honens castettu oli. Manasi hen meite/ sanoden Jos te minun pidhett wskolissa HERRAN päle/ nin tulcat minun Hoonen siselle/ ia olcatta sijnä. Ja hen waati meite.
Ja kuin hän ja hänen huoneensa kastettu oli. Manasi hän meitä/ sanoen Jos te minun pidätte uskollisena HERRAN päälle/ niin tulkaat minun huoneen sisälle/ ja olkaatte siinä. Ja hän waati meitä.
16:16 Ja se tapachtui koska me Rucouxeen menime/ cochtasi meite yxi Pica/ iolla oli Noituxen Hengi/ ia hen saattoi henen Isendeins swren Salijn noitumisellans.
Ja se tapahtui koska me rukoukseen menimme/ kohtasi meitä yksi piika/ jolla oli noituuden henki/ ja hän saattoi hänen isäntäinsä suuren saaliin noitumisellansa.
16:17 Teme alati noudhatti Paualita ia meite/ ia hwsi sanoden/ Nemet Miehet ouat sen Corckeiman Jumalan palueliat/ iotca meille opettauat Terueyden tien/ Ja site hen teki monda peiue.
Tämä alati noudatti Pawalia ja meitä/ ja huusi sanoen/ Nämät miehet owat sen Korkeimman Jumalan palwelijat/ jotka meille opettawat terweyden tien/ Ja sitä hän teki monta päiwää.
16:18 Mutta Pauali sen pahaxi otti ia kiensi henens/ ia sanoi sille Hengelle/ Mine kesken sinun Iesusen Christusen Nimen cautta/ etes heneste wlosmenet. Nin hen samalla hetkelle wloslexi.
Mutta Pawali sen pahaksi otti ja käänsi hänens/ ja sanoi sille hengelle/ Minä käsken sinun Jesuksen Kristuksen nimen kautta/ ettäs hänestä ulos menet. Niin hän samalla hetkellä ulos läksi.
16:19 Coska sis henen Isennens sen neit/ ette heiden Salijns toiuo poistuli/ nin he kijniotit Paualin ia Silam/ ia wedhit heite Turulle Pämieste' tyge/
Koska siis hänen isäntänsä sen näit/ että heidän saaliinsa toiwo pois tuli/ niin he kiinni otit Pawalin ja Silaan/ ja wedit heitä turulla päämiesten tykö/
16:20 ia edestoit heit Esiwallan eten ia sanoit/ Nämet Miehet heiritzeuet meiden Caupungin/ ette he ouat Juttat/
ja edestoit heitä esiwallan eteen ja sanoit/ Nämät miehet häiritsewät meidän kaupungin/ että he owat juuttaat/
16:21 ia opettauat nijte Sätyi/ ioita ei soui meiden wastan ruueta eisemmengen pite/ ette me olema Romarit.
ja opettawat niitä säätyjä/ joita ei sowi meidän wastaan ruweta ei siksikään pitää/ että me olemme romarit.
16:22 Ja Canssa cokoniooxi heite wastan/ ia Esiwalta annoi heiden waatteins rickireuitte/ ia keski heite witzoilla piestä.
Ja kansa kokoon juoksi heitä wastaan/ ja esiwalta antoi heidän waatteensa rikki rewittää/ ja käski heitä witsoilla.
16:23 Coska he nyt olit heite hyuesti piexenyet/ nin he heitit ne Tornijn/ ia keskit Wartian heite wisusti wartioidha.
Koska he nyt olit heitä hywästi pieksäneet/ niin he heitit ne torniin/ ja käskit wartijan heitä wisusti wartioida.
16:24 Coska hen sai semmotoisen keskyn/ nin hen heitti heidhet alimaisen Tornijn/ ia pani heite Jalcapuun.
Koska hän sai semmoisen käskyn/ niin hän heitti heidät alimmaiseen torniin/ ja pani heitä jalkapuuhun.
16:25 Mutta poli öön aican oli Pauali ia Silas rucouxes/ ia kijtit Jumalata/ Ja Fangit iotca sielle olit sen cwlit.
Mutta puoliyön aikaa oli Pawali ja Silas rukouksessa/ ja kiitit Jumalata/ Ja wangit jotka siellä olit sen kuulit.
16:26 Nin cochta tapachtui swri Maanieristus/ nin ette caiki Tornin Perus wapisi. Ja cochta aukenit caiki Ouet/ ia iocaitzen Siteet ylespäsit.
Niin kohta tapahtui suuri maanjäristys/ niin että kaikki tornin perus wapisi. Ja kohta aukenit kaikki owet/ ja jokaisen siteet ylös pääsit.
16:27 Ja quin se Wartia heresi/ ia näki Tornin Ouet auoi oleuan/ weti hen wlos mieckans/ ia tachtoi itzens surmata/ ia lwli ette Fangit olit poispaeneet.
Ja kuin se wartija heräsi/ ja näki tornin owet avoinna olewan/ weti hän ulos miekkansa/ ja tahtoi itsensä surmata/ ja luuli että wangit olit pois paenneet.
16:28 Nin hwsi Pauali swrella änelle ia sanoi/ Ele itzes miten paha tee/ Sille me olema wiele caiki täle.
Niin huusi Pawali suurella äänellä ja sanoi/ Älä itses mitään pahaa tee/ Sillä me olemme wielä kaikki täällä.
16:29 Nin hen anoi ychte Kyntele/ ia sisellecarckasi/ ia langesi mahan pelieten Paualin ia Silan ialcain iuren/
Niin hän anoi yhtä kynttilää/ ja sisälle karkasi/ ja lankesi maahan peljäten Pawalin ja Silaan jalkain juureen/
16:30 ia wlostoi heite ia sanoi/ Herrat/ mite minun pite tekemen ette mine wapaxi tulisin?
ja ulostoi heitä ja sanoi/ Herrat/ mitä minun pitää tekemän että minä wapaaksi tulisin?
16:31 Nin he sanoit/ wsko HERRAN IesuSEN päle/ nin sine ia sinun Hoones wapaxi tule.
Niin he sanoit/ usko HERRAN Jesuksen päälle/ niin sinä ja sinun huoneesi wapaaksi tulee.
16:32 Ja he puhuit henelle HERRAN sana/ ia caikille iotca henen Honesans olit.
Ja he puhuit hänelle HERRAN sanaa/ ja kaikille jotka hänen huoneessansa olit.
16:33 Ja hen otti heite tygens/ sille hetkelle ööste/ ia pesi heiden Hauans. Ja hen annoi cochta itzens casta/ ia caiki henen Perehens.
Ja hän otti heitä tykönsä/ sillä hetkellä yöstä/ ja pesi heidän haawansa. Ja hän antoi kohta itsens kastaa/ ja kaikki hänen perheensä.
16:34 Ja wei heite Cotohonsa/ ia walmisti heille Peudhen/ ia iloitzi caiken henen Perehens cansa/ ette hen Jumalan päle wskouaisexi tuli.
Ja wei heitä kotiinsa/ ja walmisti heille pöydän/ ja iloitsi kaiken hänen perheensä kanssa/ että hän Jumalan päälle uskowaiseksi tuli.
16:35 Ja quin peiue tuli/ nin Esiwalta lehetti Kylenlapset ia sanoit/ Pästeket nämet Miehet.
Ja kuin päiwä tuli/ niin esiwalta lähetti kylänlapset ja sanoit/ Päästäkäät nämät miehet.
16:36 Nin Tornin Wartia ilmoitti nämet sanat Paualille/ Esiwalta on keskenyt teite pästette/ Nin me'get sis nyt matkaan rauhasa.
Niin tornin wartija ilmoitti nämät sanat Pawalille/ Esiwalta on käskenyt teitä päästettää/ Niin menkäät siis nyt matkaan rauhassa.
16:37 Nin Pauali sanoi heille/ He ouat meite ilman syte ia Domitzemata iulkisest piexenet/ iotca quite'gi Romarit olema/ ia pälisexi meite Tornijn heittenyet/ ia nyt he tachtouat meite sala wlossysete? Ei nin/ waan tulkan itze ia wieket meite tälde wlos.
Niin Pawali sanoi heille/ He owat meitä ilman syytä ja tuomitsematta julkisesti pieksäneet/ jotka kuitenkin romarit olemme/ ja päälliseksi meitä torniin heittäneet/ ja nyt he tahtowat meitä salaa ulos sysätä? Ei niin/ waan tulkaat itse ja wiekäät meitä täältä ulos.
16:38 Nin Kylenlapset ilmoitit nämet sanat Esiwallalle/ Ja he pelkesit heitens/ quin he cwlit ette he Romarit olit/ Ja tulit ia rucolit heite.
Niin kylänlapset ilmoitit nämät sanat esiwallalle/ Ja he pelkäsit heitäns/ kuin he kuulit että he romarit olit/ Ja tulit ja rukoilit heitä.
16:39 Ja heite wlosweit/ ia keskit heite poismenne Caupungista.
Ja heitä ulos weit/ ja käskit heitä pois mennä kaupungista.
16:40 Nin he wloslexit Tornista ia menit sen Lydian tyge. Ja quin he Weliet neit ia heite lohutit/ nin he waelsit matkans.
Niin he ulos läksit tornista ja menit sen Lydian tykö. Ja kuin he weljet näit ja heitä lohdutit/ niin he waelsit matkaansa.

XVII Lucu.

17:1 COska he sis lepitze Amphipolin ia Appolonian olit waeldaneet/ nin he tulit Tessalonican/ Sielle oli yxi Juttan Sinagoga.
Koska he siis läwitse Amphipolin ja Appolonian olit waeltaneet/ niin he tulit Tessalonikaan/ Siellä oli yksi juuttain synagoga.
17:2 Nin Pauali tauans ielkin sisellemeni heiden tygens/ Ja yli colmet Lepopeiue puhutteli hen heite Ramatuista/
Niin Pawali tawansa jälkeen sisälle meni heidän tykönsä/ ja yli kolme lepopäiwää puhutteli hän heitä Raamatuista/
17:3 auasi heille/ ia pani heiden eteens/ Ette Christusen tuli kerssie ia ylesnouseman Coolleista/ Ja Ette Teme IesuS/ ionga mine (ma hen) ilmotan teille/ ombi se Christus.
awasi heille/ ja pani heidän eteensä/ Että Kristuksen tuli kärsiä ja ylösnouseman kuolleista/ Ja että tämä Jesus/ jonka minä (sanoi hän) ilmoitan teille/ ompi se Kristus.
17:4 Ja mutomat heiste wskoit/ ia annoit heidens Paualin ia Silan cumpanixi/ Ja swri ioucko Jumalan pelkeueisist Grekist/ ia nin mös nijste Jalomiste waimoista iuri monda.
Ja muutamat heistä uskoit/ ja annoit heidäns Pawalin ja Silaan kumppaniksi/ Ja suuri joukko Jumalan pelkääwäisistä krekistä/ ja niin myös niistä jalommista waimoista juuri monta.
17:5 Mutta ne wskomattomat Juttat site cadhettit/ ia wedhit tygens mutomit Coiri Joutowäeste/ ia cokosit ychten Kicurin/ ia nostit Capinan Caupungis/ ia tungit heidens Jasonin Hoonen eten/ ia pysit heite wloswete Canssan eten.
Mutta ne uskomattomat juuttaat sitä kadehdit/ ja wedit tykönsä muutamia koiria joutowäestä/ ja kokosit yhteen kikurin/ ja nostit kapinan kaupungissa/ ja tungit heidäns Jasonin huoneen eteen/ ja pyysit heitä ulos wetää kansan eteen.
17:6 Ja quin he eiuet heite leunyet/ nin he riepoitit Jasonin/ ia monicadhat Weliet Caupungin Pämiesten eten/ ia hwsit/
Ja kuin he eiwät heitä löytäneet/ niin he riepotit Jasonin/ ja monikahdat weljet kaupungin päämiesten eteen/ ja huusit/
17:7 Nämet iotca caiken Maanpijrin hemmendeuet/ ne ouat mös tenne tulluet. Jotca Jason sala coriasi/
Nämät jotka kaiken maanpiirin hämmentäwät/ ne owat myös tänne tulleet. Jotka Jason salaa korjasi/
17:8 Ja caiki nämet tekeuet Keisarin kesky wastan/ ia sanouat/ Ette yxi toinen o'bi Kuningas nimiten Iesus.
Ja kaikki nämät tekewät keisarin käskyä wastaan/ ja sanowat/ Että yksi toinen ompi kuningas nimittäin Jesus.
17:9 Nin he kihoitit Canssan ia Caupungin Pämiehet/ iotca neite cwlit. Ja quin he puhdastuxen olit ottanuet Jasonista/ ia nijlde muilda/ nin he pästit heidhet.
Niin he kiihotit kansan ja kaupungin päämiehet/ jotka näitä kuulit. Ja kuin he puhdistuksen olit ottaneet Jasonista/ ja niiltä muilta/ niin he päästit heidät.
17:10 Mutta Weliet cochta öölle laskit seke Paualin ette Silan/ menemen Berream. Coska he nyt sinne tulit/ nin he sisellemenit Juttain Sinagogan/
Mutta weljet kohta yöllä laskit sekä Pawalin että Silaan/ menemään Berrean. Koska he nyt sinne tulit/ niin he sisälle menit juuttain synagogaan/
17:11 Sille ne olit kempimest sughusta syndyneet ninen seas Tessalonicas/ Jotca olit sanan wastan ottanuet iuri mielelens/ Ja iocapeiue tutkit Ramatuita/ Jos nämet nein olisit.
Sillä ne olit kempimästä (jaloimmasta) suwusta syntyneet niiden seassa Tessalonikassa/ Jotka olit sanan wastaan ottaneet juuri mielellänsä/ Ja joka päiwä tutkit Ramatuita/ Jos nämät näin olisit.
17:12 Nin monda tosin nijste wskoit/ ia ne cunnialiset Grekein Waimot ia Miehet sangen wsia.
Niin monta tosin niistä uskoit/ ja ne kunnialliset krekein waimot ja miehet sangen uusia.
17:13 Coska nyt Juttat Tessalonicast ymmersit/ ette mös Berreas oli Jumalan sana Paualilda ilmoitettu/ tulit he mös sinne/ ia sielleki yleskihoitit Canssan.
Koska nyt juuttaat Tessalonikasta ymmärsit/ että myös Berreas oli Jumalan sana Pawalilta ilmoitettu/ tulit he myös sinne/ ja sielläkin ylöskiihoitit kansan.
17:14 Mutta Weliet cochta laskit Paualin wlos ette hen menis hama' Meren asti. Mutta Silas ia Timotheus ieit sinne alallens.
Mutta weljet kohta laskit Pawalin ulos että hän menisi hamaan mereen asti. Mutta Silas ja Timotheus jäit sinne alallensa.
17:15 Mutta ne iotca Paualita saatoit/ he seurasit hende haman Athenan. Ja quin he sait keskyn Silan ia Timotheusen tyge/ ette he sangen nopiasta rienneisit henen tygense/ nin he lexit matkan.
Mutta ne jotka Pawalilta saatoit/ ne seurasit häntä hamaan Athenaan. Ja kuin he sait käskyn Silan ja Timotheuksen tykö/ että he sangen nopeasti rientäisit heidän tykönsä/ niin he läksit matkaan.
17:16 Ja coska nyt Pauali odhotti heite Athenas/ nin henen Hengens cwmeni henesse/ quin hen näki sen Caupungin caiketi Epeiumalisexi.
Ja koska nyt Pawali odotti heitä Athenassa/ niin hänen henkensä kuumeni hänessa/ kuin hän näki sen kaupungin kaiketi epajumaliseksi.
17:17 Ja nin hen kiluotteli Judasten ia nijnen Jumalallisten cansa Sinagogisa/ ia Turulla iocapeiue nijnen cansa iotca soottans hene' tygens tulit.
Ja niin hän kilwoitteli judasten ja niiden jumalallisten kanssa synagogissa/ ja turulla joka päiwä niiden kanssa jotka suottansa hänen tykönsä tulit.
17:18 Nin mutomat Epicureit ia Stoici Philosophi campalit henen cansans. Ja monicadhat heiste sanoit/ Mite teme Lipilari tachtopi sonoa? Nin mutomat sanoit/ Nin näky quin hen tachtois wsija iumaloita ilmoita. Senwooxi ette hen sarnasi heille Euangelium Iesusesta ia ylesnousemisen Coolluista.
Niin muutamat epikureit ja stoiki philosophit kamppailit hänen kanssansa. Ja monikahdat heistä sanoit/ Mitä tämä lipilaari tahtoopi sanoa? Niin muutamat sanoit/ Niin näkyy kuin hän tahtoisi uusia jumaloita ilmoittaa. Sen wuoksi että hän saarnasi heille ewankeliumia Jesuksesta ja ylösnousemisen kuolleista.
17:19 Ja he kijniotit henen ia weit henen Mestaus paickaan ia sanoit/ Emmekö me mahda tiete/ mike wsia Opetuxi teme on/ iota sine opetat?
Ja he kiinni otit hänen ja weit hänen mestauspaikkaan ja sanoit/ Emmekö me mahda tietää/ mikä uusia opetuksia tämä on/ jota sinä opetat?
17:20 Sille ette sine iotaki wsi tootat meiden coruillen. Senteden me nyt tahdom tiete/ mitke ne lieneuet.
Sillä että sinä jotakin uusia tuotat meidän korwillen. Sentähden me nyt tahdomme tietää/ mitkä ne lienewät.
17:21 Nin caiki ne Athenist ia ne Mucalaiset ia Wierat/ ei mihingen mwhun walmimat olluet/ quin iotakin wttha sanomahan eli cwldelemahan.
Niin kaikki ne Athenasta ja ne muukalaiset ja wieraat/ ei mihinkään muuhun walmiimmat olleet/ kuin jotakin uutta sanomaan eli kuuntelemaan.
17:22 Nin seisoi Pauali keskelle Mestaus paicka/ ia sanoi/ Te Miehet Athenas/ Mine näen teiet oleuan lehes caikisa cappaleisa Taikolisemaxi/
Niin seisoit Pawali keskellä mestauspaikkaa/ ja sanoi/ Te miehet Athenas/ Minä näen teidät olewan lähes kaikissa kappaleissa taikollisemmaksi/
17:23 Sille mine tesse ymberinskeuin/ ia catzelin teiden Jumalanpalueluxen/ Ja leusin ydhen Altarin/ iossa kirioitettu oli/ SEN tuttamattoman Jumalan. Nyt mine Sen saman teille ilmotan/ iolle te tietemetä Jumalanpalueluxen teette.
Sillä minä tässä ympärins käwin/ ja katselin teidän jumalanpalweluksen/ Ja löysin yhden alttarin/ jossa kirjoitettu oli/ Sen tuntemattoman jumalan. Nyt minä sen saman teille ilmoitan/ jolle te tietämättä jumalanpalweluksen teette.
17:24 Jumala ioca Mailman teki/ ia caiki mite henesse on/ ette hen ombi Taiuahan ia Maan HERRA/ ei hen asu Templis käsillä raketuis/
Jumala joka maailman teki/ ja kaikki mitä hänessä on/ että hän ompi taiwaan ja maan HERRA/ ei hän asu templissä käsillä rakennetuissa/
17:25 Eikä hen mös Inhimisten käsille siwellä/ quin hen iotakin taruitzis/ Ette hen itze andapi iocaitzelle Elemen ia Hengen päldiskein.
Eikä hän myös ihmisten käsillä siwellä/ kuin hän jotakin tarwitsisi/ Että hän itse antaapi jokaiselle elämän ja hengen pääldiskäin (sekä kaikki).
17:26 Ja ombi tehnyt/ ette ydhest Werest caiki Inhimisten Sikiet/ päle caiken Maanpijrin asuisit/ Ja edesmäräsi aiwotudh aijat/ ia asetti raijat quinga pitkelde ia auaralda heiden asuman piti/
Ja ompi tehnyt/ että yhdestä werestä kaikki ihmisen sikiät/ päälle kaiken maanpiirin asuisit/ Ja edesmääräsi aiwoituksen ajat/ ja asetti rajat kuinka pitkältä ja awaralta heidän asuman piti/
17:27 Senpäle ette heiden piti Jumalata etzimen/ ios he henen taitasit leute ia tuta/ Waicka ei hen tosin ole caucana iocaitzesta meistä/
Senpäälle että heidän piti Jumalata etsimään/ jos he häen taitaisit löytää ja tuta/ Waikka ei hän tosin ole kaukana jokaisesta meistä/
17:28 Sille ette Henesse me Eleme/ ia likume/ ia olema. Ninquin mös mutomat teiden Poetist sanonut ouat.
Sillä että hänessä me elämme/ ja liikumme/ ja olemme. Niinkuin myös muutamat teidän poetista (runoilijoista) sanonut owat.
17:29 Me olema mös henen Sucua's/ Jos me sis Juamala' Sucu ole'ma/ Ei meiden sis pide lwlema' ette iumal9 o'bi Cullan/ Hopian/ caunistettuin Kiuein/ ia Cuuain caltainen/ eli Inhimisten aijatoxen ielken techteue/
Me olemme myös hänen sukuansa/ Jos me siis Jumalan sukua olemme/ Ei meidän siis pidä luuleman että Jumala ompi kullan/ hopean/ kaunistetun kiwen/ ja kuwan kaltainen/ eli ihmisten ajatuksen jälkeen tehtäwä/
17:30 Ja echke Jumala ombi temen exytoxen aijan tehenasti ylitze catzonut/ Mutta nyt hen quitengi ilmoitta caikille Inhimisille/ ette iocainen caikialla Paranoxen tekis/
Ja ehkä Jumala ompi tämän eksytyksen ajan tähän asti ylitse katsonut/ Mutta nyt hän kuitenkin ilmoittaa kaikille ihmisille/ että jokainen kaikkialla parannuksen tekisi/
17:31 Senteden ette hen ydhen peiuen sätenyt on/ cuna hen Maanpijrin oikeudhen cansa ombi domitzepa/ Sen ydhen Miehen cautta/ iossa hen ombi sen pättenyt/ ia iocaitzelle edespitepi wskon/ sijne ette hen ylesheretti henen Coolluista.
Sentähden että hän yhden päiwän säätänyt on/ kuna hän maanpiirin oikeuden kanssa ompi tuomitsewa/ Sen yhden miehen kautta/ jossa hän ompi sen säätänyt/ ja jokaiselle edespitääpi uskon/ siinä että hän ylösherätti hänen kuolleista.
17:32 Coska he nyt culit Coolluten Ylesnousemisen mainittauan/ Nin mutomat site nauroit/ ia monicadhat sanoit/
Koska he nyt kuulit kuolleitten ylösnousemisen mainittawan/ Niin muutamat sitä nauroit/ ja monikahdat sanoit/
17:33 Me tadhom sinua sijte enemin cwlla. Nin Pauali poislexi heiden keskelde's.
Me tahdomme sinua siitä enemmin kuulla. Niin Pawali pois läksi heidän keskeltänsä.
17:34 Mutta mutomat Miehet kijniripuit henesse/ ia wskoit/ Joine'ga seas ol mös Dionysius/ yxi Radhista/ ia yxi Waimo nimelde Damaris/ ia muita heiden cansans.
Mutta muutamat miehet kiinni riipuit hänessä/ ja uskoit/ Joidenka seassa oli myös Dionysius/ yksi raadista/ ja yksi waimo nimeltä Damaris/ ja muita heidän kanssansa.

XVIII. Lucu.

18:1 SEnielken erisi Pauali Athenast/ ia tuli Corinthijn/
Sen jälkeen erisi Pawali Athenasta/ ja tuli Korintiin/
18:2 ia leusi sielle ydhe' Juttan/ Aquila nimelde Pontost sucusin ioca eske' oli tullut Wallin malta/ ia Priscilla' hene' Eme'dens/ senuoxi ette Claudius oli keskenyt caiki Juttat Romista poismenne. Sen sama' tyge he' siselle meni.
ja löysi siellä yhden juuttaan/ Aquila nimeltä Pontosta sukuisin joka äsken oli tullut Wallin (Italiasta) maalta/ ja Priscilla hänen emäntänsä/ senwuoksi että Claudius oli käskenyt kaikki juuttaat Romasta pois mennä. Sen saman tykö he sisälle meni.
18:3 Ja ette hen oli samast Wirgast ia oli heiden tykene's. Ja he' opetti Sinagogis ioca Lepopeiue/ ia teki töte.
Ja että hän oli samasta wirasta ja oli heidän tykönänsä. Ja hän opetti synagogissa joka lepopäiwä/ ja teki työtä.
18:4 Ja oli heiden Wircans Teldoia tekemen. Ja vskotti seke Juttat ette Grekit.
Ja oli heidän wirkansa telttoja tekemän. Ja uskotti sekä juuttaat että krekit.
18:5 Coska nyt Silas ia Timotheus tulit Macedoniast/ wasi Hengi Paualita todhistaman Juttaille/ ette Iesus oli se Christus.
Koska nyt Silas ja Timotheus tulit Makedoniasta/ waati Henki Pawalilta todistamaan juuttaille/ että Jesus oli se Kristus.
18:6 Quin he nyt wastanpuhuit ia pilcasit/ nin hen pudhisti waattensa ia sanoi heille/ Teiden Weren olcoon teiden pälen/ Testedes mine menen wighatoinna Pacanoiden tyge.
Kuin he nyt wastaanpuhuit ja pilkkasit/ niin hän pudisti waatteensa ja sano heille/ Teidän weren olkoon teidän päällen/ Tästedes minä menen wiatoinna pakanoiden tykö.
18:7 Ja nin hen sielde sijrsijn ia meni ydhen Miehen Hoonesen/ ionga nimi oli Justus/ se oli Jumalinen Mies/ ionga Hoone oli lesse Sinagoga.
Ja niin hän sielta siirsin ja meni yhden miehen huoneeseen/ jonka nimi oli Justus/ se oli jumalinen mies/ jonka huone oli läsnä synagogaa.
18:8 Mutta Crispus se Sinagogan Ylimeinen/ wskoi HERRAN päle caiken henen Hoonens cansa. Ja monda Chorintist iotca päldecwlit wskoit ia annoit heidens casta.
Mutta Crispus se synagogan ylimmäinen/ uskoi HERRAN päälle kaiken hänen huoneensa kanssa. Ja monta Korintista jotka päälle kuulit uskoit ja annoit heidäns kastaa.
18:9 Ja HERRA sanoi öölle Paualille näwuyn cautta/ Ele pelke/ waan puhu ia ele waickene/
Ja HERRA sanoi yöllä Pawalille näyn kautta/ Älä pelkaa/ waan puhu ja älä waikene/
18:10 Sille ette mine olen sinun cansas/ ia eikengen pidhe carckaman sinua wahingoittaman/ Sille ette minulla ombi palio Canssa tesse Caupungis.
Sillä että minä olen sinun kanssasi/ ja eikenkään pidä karkaamaan sinua wahingoittaman/ Sillä että minulla ompi paljon kansaa tässä kaupungissa.
18:11 Nin hen istui sielle ydhen wodhen ia cwsi Cwcauta/ ia opetti heille Jumalan sanoija.
Niin hän istui siellä yhden wuoden ja kuusi kuukautta/ ja opetti heillle Jumalan sanoja.
18:12 Mutta coska Gallio Manwanhin oli Achaias/ ylescarckasit Juttat yximielisesta Paualin wastaan/ ia weit henen Domion eten ia sanoit/
Mutta koska Gallio maanwanhin oli Achaias/ ylös karkasit juuttaat yksimielisisesti Pawalia wastaan/ ja weit hänen tuomion eteen ja sanoit/
18:13 Teme neuuopi Canssa Jumalata palueleman wastoin Laki.
Tämä neuwoopi kansaa Jumalata palweleman wastoin lakia.
18:14 Coska nyt Pauali rupesi auaman Swtans/ sanoi Gallio Juttaille/ Jos olis iotaki wärytte/ eli iotai hirmulista töte techty (Rackat Juttat) nin olis cochtolinen/ ette mine teite cwlisin.
Koska nyt Pawali rupesi awaamaan suutansa/ sanoi Gallio juuttaille/ Jos olisi jotakin wääryyttä/ eli jotain hirmullista työtä tehty (rakkaat weljet) niin olisi kohtuullinen/ että minä teitä kuulisin.
18:15 Mutta ios Kysymys ombi Opista/ ia sanoista/ eli teiden Laistan/ Nin catzocat se itze/ Em mine tadho nijste Domari olla. Ja poisaijoi heite Domiostolin edest.
Mutta jos kysymys ompi opista/ ja sanoista/ eli teidän laistan/ Niin katskokaat se itse/ En minä tahdo niistä tuomari olla. Ja pois ajoi heitä tuomiotuolin edestä.
18:16 Nin caiki Grekit kijniotit Sosthenen Sinagogan pämiehen/
Niin kaikki krekit kiinniotin Sosthenen synagogan päämiehen/
18:17 ia piexit henen Domiostolin edes/ Ja ei Gallio nijte miten totellut.
ja pieksit hänen tuomiotuolin edessä/ Ja ei Gallio niitä mitään totellut.
18:18 Mutta quin Pauali wiele oli siele pitken aian/ nin hen loi terueydhet welijlle/ ia puriecti Siriaan/ ia henen cansans Priscilla ia Aquila.
Mutta kuin Pawali wielä oli siellä pitkän ajan/ niin hän loi terweydet weljille/ ja purjehti Siriaan/ ja hänen kanssansa Priscilla ja Aquila.
18:19 Ja hen aijeli päens Cenchreis/ Sille ette henelle oli yxi Lupaus. Ja alastuli Ephesijn/ ia ietti ne sinne. Mutta itze hen Sinagogan sisellemeni/ ia campali Juttain cansa/
Ja hän ajeli päänsä Cenchreis/ Sillä että hänellä oli yksi lupaus. Ja alas tuli Ephesiin/ ja jätti ne sinne. Mutta itse hän synagogaan sisälle meni/ ja kamppaili juuttain kanssa/
18:20 Ja he rucolit hende/ Ette hen enemen aica olis heiden tykenens.
Ja he rukoilit häntä/ Että hän enemmin aikaa olis heidän tykönänsä.
18:21 Nin ei hen tadhonut/ waan loi heille terueydhet sanoden/ Caiketen minun tule olla Jerusalemis telle Juhlalla ioca nyt edesseiso. Mutta sijtte mine iellenspalaian (Jumala' auulla) teiden tygen.
Niin ei hän tahtonut/ waan loi heille terweydet sanoen/ Kaiketen minun tulee olla Jerusalemissa tällä juhlalla joka nyt edessä seisoo. Mutta siitä minä jällens palajan (Jumalan awulla) teidän tykön.
18:22 Ja nin he' lexi matkan Ephesost/ ia tuli Cesarean/ ia ylesmeni/ ia Teruecti site Seurakunda/ Ja alasmeni Antiochian.
Ja niin hän läksi matkaan Ephesosta/ ja tuli Kesareaan/ ja ylös meni/ ja terwehti sitä seurakuntaa/ Ja alas meni Antiochiaan.
18:23 Ja wietti sielle hetken aica/ Ja hen meni matkans/ ia lepitzewaelsi ieristens sen Galatian ia Phrigia' maakunnan/ wahuistaden caiki Opetuslapset.
Ja wietti siellä hetken aikaa/ Ja hän meni matkaansa/ ja läwitse waelsi järestänsä sen Galatin ja Phrigian maakunnan/ wahwistaen kaikki opetuslapset.
18:24 Nin tuli Ephesijn yxi Juttan Mies Apollo nimelde/ Alexandreast sucunen/ melke puhelias Mies/ ia ialo Kiriamies.
Niin tuli Ephesiin yksi juuttaan mies Apollo nimeltä/ Alexandreasta sukuisin/ melko puhelias mies/ ja jalo kirjamies.
18:25 Teme oli wisattu HERRAN teille/ ia puhui palaualla Hengelle/ ia opetti wisusta HERRASTA/ ia tiesi waiwoin Johannesen Castesta.
Tällä oli wiisautta HERRAN teille/ ja puhui palawalla Hengellä/ ja opetti wisusti HERRASTA/ ja tiesi waiwoin Johanneksen kasteesta.
18:26 Teme sis rupesi rochkiasta opettaman Sinagogasa. Coska nyt Aquila ia Priscilla sen cwlit/ otit he henen tygens/ ia tarckemasti wlostoimitit henelle HERRan tien. Mutta quin hen tachtoi menne Achaian/ nin ne Weliet kirioitit/ ia neuuoit Opetuslapsia/ ette he hende coriaisit.
Tämä siis rupesi rohkeasti opettamaan synagogassa. Koska nyt Aquila ja Priscilla sen kuulit/ otit he hänen tykönsä/ ja tarkemmasiti ulos toimitit hänelle HERRAN tien. Mutta kuin hän tahtoi mennä Achaiaan/ niin ne weljet kirjoitit/ ja neuwoit opetuslapsia/ että he häntä korjaisit.
18:27 Ja coska hen edestullut oli/ autti hen palio heite Armon cautta iotca wskoit.
Ja koska hän edestullut oli/ autti hän paljon heitä armon kautta jotka uskoit.
18:28 Sille ette hen ahkerasti ylitzewoitti Juttat/ Ja iulkisesta osotti Ramatuidhen cautta ette IesuS oli se CHRISTUS.
Sillä että hän ahkerasti ylitse woitti juuttaat/ Ja julkisesti osoitti Raamatuiden kautta että Jesus oli se KRISTUS.


XIX Lucu

19:1 NIn se tapchtui/ coska Apollo oli Corinthis/ ette Pauali lepitzematkusti ne Ylimakunnat/ tuli hen Ephesijn/ ia leusi mwtomat Opetuslapset/ ia sanoi heille/
Niin se tapahtui/ koska Apollo oli Korinthissa/ että Pawali läwitse matkusti ne ylimaakunnat/ tuli hän Ephesiin/ ja löysi muutamat opetuslapset/ ja sanoi heille/
19:2 Olettaco te saaneet sen Pyhen Hengen/ sittequin te wskoitta? Nin he sanoit henelle/ Eipe me ensingen cwlleet ole/ ios iocu pyhe Hengi liene.
Oletteko te saaneet sen Pyhän Hengen/ sittenkuin te uskoitte? Niin he sanoit hänelle/ Eipä me ensinkään kuulleet ole/ jos joku Pyhä Henki lienee.
19:3 Ja hen sanoi heille/ Mille te oletta sis castetut? Nin he sanoit/ Johannesen Castella.
Ja hän sanoi heille/ Millä te olette siis kastetut? Niin he sanoit/ Johanneksen kasteella.
19:4 Nin sanoi Pauali/ Johannes tosin castoi Paranoxen Castella/ ia sanoi Canssalle/ ette heiden piti vskoman sen päle ioca henen ielkins oli tuleua/ se on/ IesuSEN päle/ ette hen CHRISTUS ombi.
Niin sanoi Pawali/ Johannes tosin kastoi parannuksen kasteella/ ja sanoi kansalle/ että heidän piti uskoman sen päälle joka hänen jälkens on tulewa/ se on/ Jesuksen päälle/ että hän KRISTUS ompi.
19:5 Quin he neite cwlit/ nin he castetin HERRAN IesuSEN nimeen.
Kun he näitä kuulit/ niin he kastettiin HERRAN Jesuksen nimeen.
19:6 Ja quin Pauali pani Kätense heiden pälens/ tuli pyhe Hengi heiden ylitzens/ ia puhuit kielille ia propheterasit.
Ja kuin Pawali pani kätensä heidän päällensä/ tuli Pyhä Henki heidän ylitsensä/ ja puhuit kielillä ja propheteerasit.
19:7 Ja caiki nämet olit lehes caxitoistakymmende Mieste.
Ja kaikki nämät olit lähes kaksitoista kymmentä miestä.
19:8 Nin hen Sinagogan sisellemeni/ ia puhui rochkiasta colme teutte Cwcautta/ campali ia neuuoi heite Jumalan waltakunnast.
Niin hän synagogaan sisälle meni/ ja puhui rohkeasti kolme täyttä kuukautta/ kamppaili ja neuwoi heitä Jumalan waltakunnasta.
19:9 Mutta quin mutomat heiste paadhuit/ ia eiuet wskonuet/ waan pahasti lausuit sijte HERRan Tieste ychteitzen Canssan edes/ Poiswelti hen heiste/ ia eroitti Opetuslapset ia campali iocapeiue ydhen Miehen Schoulus/ ionga nimi oli Tyrannus.
Mutta kuin muutamat heistä paaduit/ ja eiwät uskoneet/ waan pahasti lausuit siitä HERRAN tiestä yhteisen kansan edessä/ Pois wällti hän heistä/ ja eroitti opetuslapset ja kamppaili joka päiwä yhden miehen koulussa/ jonka nimi oli Tyrannus.
19:10 Ja site techtin yli caxi aiastaica/ nin ette caiki ne/ iotca Asias asuit/ sait cwlda HERRAN IesuSEN sanan/ seke Juttat ette Grekit.
Ja sitä tehtiin yli kaksi ajastaikaa/ niin että kaikki ne/ jotka Asiassa asuit/ sait kuulla HERRAN Jesuksen sanan/ sekä juuttaat että krekit.
19:11 Ja Jumala teki Paualin kätten cautta/ ei wähimpie auwuija/
Ja Jumala teki Pawalin kätten kautta/ ei wähimpiä awuja/
19:12 nijn ette he mös Hikilinat ia Esilinat henen Iholtans Sairastan päle panit/ ia Taudhit heiste lowuyt/ ia ne Rymet Henget heilde wloslexit.
niin että myös hikiliinat ja esiliinat hänen iholtansa sairasten päälle panit/ ja taudit heistä luowuit/ ja ne rumat henget heiltä ulos läksit.
19:13 Nin monicadhat Juttat ymberinswaelsit/ iotca olit Lumoijat/ ia kiusasit mainita HERRAN IesuSEN Nime ninen päle ioilla rymet He'get olit/ ia sanoit/ Me maname teite Iesusen polesta/ iota Pauali sarnapi.
Niin monikahdat juuttaat ympäri waelsit/ jotka olit lumoajat/ ja kiusasit mainita HERRAN Jesuksen nimeä niiden päälle joilla rumat henget olit/ ja sanoit/ Me manaamme teitä Jesuksen puolesta/ jota Pawali saarnaapi.
19:14 Ja mutomat heiden seasa iotca täte teit/ olit seitzemen Sceuan poica/ sen ylimeisen Juttan Papin.
Ja muutamat heidän seassa jotka tätä teit/ olit seitsemän Sceuan poikaa/ sen ylimmäisen juuttaan papin.
19:15 Mutta se ryme Hengi wastasi/ ia sanoi/ Iesusen mine tunnen kylle/ ia Paualin hyuesti tiedhen/ Mutta mitke te oletta?
Mutta se ruma henki wastasi/ ja sanoi/ Jesuksen minä tunnen kylllä/ ja Pawalin hywästi tiedän/ Mutta mitkä te olette?
19:16 Ja se Inhimine'/ iossa se paha Perkele sisellä oli carkasi heiden päle's/ ia ylitzewoitti heite/ ia paiskasi heiden alansa/ nin ette he alasti/ ia haawoittuna päsit pakeneman sijte Hoonesta.
Ja se ihminen/ jossa se paha perkele sisällä oli karkasi heidän päällensä/ ja ylitse woitti heitä/ ja paiskasi heidän allensa/ niin että he alasti/ ja haawoitettuna pääsit pakenemaan siitä huoneesta.
19:17 Ja teme tuli tietteuexi seke caikille Juttaille ette Grekille iotca Ephesis asuit/ ia pelko tuli caikein päle Ja HERRAN IesuSEN nimi pidhettin swrna.
Ja tämä tuli tiettäwäksi sekä kaikille juuttaille että krekille jotka Ephesissä asuit/ ja pelko tuli kaikkein päälle. Ja HERRAN Jesuksen nimi pidettiin suurena.
19:18 Ja tulit mös monda nijste/ iotca vskoit/ tunnustit ia ilmoitit heiden tekonsa.
Ja tulit myös monta niistä/ jotka uskoit/ tunnustit ja ilmoitit heidän tekonsa.
19:19 Ja monda nijste/ iotca ylenwisut constit olit harioitelluet/ edestoit heiden Kirians/ ia ylespoltit caikein nähdhen. Ja coska heiden Hindans laskettu oli/ nin leuttijn Raha Lucu wisikymmende tuhatta peningite.
Ja monta niistä/ jotka ylenwisut konstit olit harjoitelleet/ edestoit heidän kirjansa/ ja ylös poltit kaikkein nähden. Ja koska heidän hintansa laskettu oli/ niin löyttiin rahaluku wiisikymmentä tuhatta penninkiä.
19:20 Nin ialosti casuoi Jumalan sana/ ia wahwistui.
Niin jalosti kaswoi Jumalan sana/ ja wahwistui.
19:21 Coska nämet toimitetut olit/ nin Pauali aikoi Hengese Macedonian ia Achaian lepitzewaelta Jerusalemin/ ia sanoi/ Sijttequin mine olen sielle ollut/ tadhon mine mös Romia nähdä.
Koska nämät toimitetut olit/ niin Paawali aikoi Hengessä Makedonian ja Achaian läwitse waeltaa Jerusalemiin/ ja sanoi/ Sittenkuin minä olen siellä ollut/ tahdon minä myös Romaa nähdä.
19:22 Nin hen lehetti Macedonian caxi nijste/ iotca hende paluelit/ Timothusen ia Erastum/ Mutta itze hen iei hetkexi Asian.
Niin hän lähetti Makedonian kaksi niistä/ jotka häntä palwelit/ Timotheuksen ja Erastum/ Mutta itse hän jäi hetkeksi Asiaan.
19:23 Sille aijalla sis ylesnousi ei wähin Capina sijte Tieste/
Sillä ajalla siis ylös nousi ei wähin kapina siitä tiestä/
19:24 Sille ette yxi nimelde Demetrius oli sielle Hopiaseppe/ ioca teki Dianalle Hopiaisia Templite/ iosta nijlle oli swri woitto iotca site käsiwirca pidhit/
Sillä että yksi nimeltä Demetrius oli siellä hopeaseppä/ joka teki Dianalla hopeaisia templiä/ josta niille oli suuri woitto jotka sitä käsiwirkaa pidit/
19:25 Ne samat hen cokoncutzui/ ia nijlle iotca semmotoiset wirghat pidhit/ hen sanoi/ Te Miehet/ te tiedhett ette meillä o'bi teste wirgast Elatos/
Ne samat hän kokoon kutsui/ ja niille jotka semmotoiset wirat pidit/ hän sanoi/ Te miehet/ te tiedätte että meillä ompi tästä wirasta elatus/
19:26 ia te näet ia cwletta/ ette ei waiwoin Ephesis/ mutta lehes caikella Asian maalla ombi teme Pauali vskottanut ia poiskiendenyt palio Canssa/ ia sanonut/ Ettei ne ole Jumalat/ iotca Inhimisten Käsille tehdhän.
ja te näet ja kuulette/ että ei waiwoin Ephesissä/ mutta lähes kaikella Asian maalla ombi tämä Paawali uskottanut ja pois kääntänyt paljon kansaa/ ja sanonut/ Ettei ne ole jumalat/ jotka ihmisten käsillä tehdään.
19:27 Mutta ei se ainostans tachto caikein meiden Käsiwirckan tuskan saatta/ ettei se miten maxa/ Mutta ette mös sen swren Naisiumalan Dianan Templi ei mixikä pidhetä/ ia henen Cunnians huckupi/ Jolle quitengi caiki Asia/ ia se Mailman pijri Jumalanpaluelust osotta.
Mutta ei se ainoastansa tahtoo kaikkein meidän käsiwiran tuskan saattaa/ ettei se mitään maksa/ Mutta että myös sen suuren naisjumalan Dianan templi ei miksikään pidetä/ ja hänen kunniansa hukkuupi/ Jolle kuitenkin kaikki Asia/ ja se maailman piiri jumalanpalwelusta osoittaa.
19:28 Coska he nämet cwlit/ wihastuit he/ ia yleshwsit sanoden/ Swri on se Epheserin Diana.
Koska he nämät kuulit/ wihastuit he/ ja ylöshuusit sanoen/ Suuri on se Epheserin Diana.
19:29 Ja caikeen Caupu'gin yxi meteli tuli/ Nin he carckasit yximielisest Näkypaickaan/ Ja kijniotit Gaium ia Aristarchum iotca olit Macedoniasta Paualin cumpanit.
Ja kaikkeen kaupunkiin yksi meteli tuli/ Niin he karkasit yksimielisesti näkypaikkaan/ Ja kiinni otit Gaium ja Aristarchum jotka olit Makedoniasta Pawalin kumppanit.
19:30 Mutta quin Pauali tachtoi Canssan secan mennä/ ei Opetuslapset laskenut.
Mutta kuin Pawali tahtoi kansan sekaan mennä/ ei opetuslapset laskenut.
19:31 Ja monicachta Pämiehiste Asian maalda/ iotca henen ysteuens olit/ lehettit henen tygens/ ia rucolit ettei hene' pitenyt itzens andaman Näkypaikallen.
Ja monikahta päämiehistä Asian maalta/ jotka hänen ystäwänsä olit/ lähetit hänen tykönsä/ ja rukoilit ettei hänen pitänyt itsensä antamaan näkypaikallen.
19:32 Ja moni cachta mwta hwsit/ nin ette se Joucko oli secaseurin. Ja enäy poli eipe tieneet/ minge syyn tedhen he olit cokontulluet.
Ja moni kahta muuta huusit/ niin että se joukko oli sekaseurainen. Ja enin puoli eipä tienneet/ minkä syyn tähden he olit kokoon tulleet.
19:33 Nin mutomat Canssasta edeswedhit Alexandrum/ ionga Juttat etensöxit. Nin wijttasi Alexander kädhellens ette heiden piti waickeneman/ ia tachtoi wastata edestens Canssan edes.
Niin muutamat kansasta edeswedit Alexandrum/ jonka juuttaat eteen syöksit. Niin wiittasi kädellensä että heidän pti waikeneman/ ja tahtoi wastata edestänsä kansan edessä.
19:34 Coska he sis ymmersit/ ette hen oli Judeus/ hwsit he caiki ychten swhun/ lehes caxi hetkie ia sanoit/ Swri ombi se Epheserin Diana.
Koska he siis ymmärsit/ että hän oli judeus/ huusit he kaikki yhteen suuhun/ lähes kaksi hetkeä ja sanoit/ Suuri ompi se Epheserin Diana.
19:35 Quin nyt Kirioitaija hilitzi Canssan/ sanoi hen/ Te Ephesin Miehet/ Cuca on se Inhiminen ioca ei tiedhä/ ette Ephesin Caupungi paluele site swrta Naisiumala Diana/ ia site Cuua ioca Taiuahast allastullut on?
Kuin nyt kirjoittaja hillitsi kansan/ sanoi hän/ Te Epheserin miehet/ Kuka on se ihminen joka ei tiedä/ että Ephesin kaupunki palwelee sitä suurta naisjumalaa Dianaa/ ja sitä kuwaa joka taiwaasta alas tullut on?
19:36 Nyt/ ettei yxike' site wasta' sano taidha/ nin asettaca sis teiden/ ia elket miten tyhmest wlostoimittaco.
Nyt/ ettei yksikään sitä wastaan sanoa taida/ niin asettakaa siis teidän/ ja älkäät mitään tyhmästi ulos toimittako.
19:37 Te oletta näme Miehet edesweteneet iotca eikä Kircon warcat eikä teiden Naisiumalan pilcaiat ole.
Te olette nämä miehet edeswetäneet jotka eikä kirkon warkaat eikä teidän naisjumalan pilkkaajat ole.
19:38 Mutta ios Demetriusel ia nijlle iotca henen cansans yxiwircaiset ouat/ iotakin on iongun wastan/ Nin pidheten Laki/ ia oykeus/ ia Manwanhimat ouat/ sielle he ca'dakan ia wastatkan keskene's.
Mutta jos Demetriuksella ja niillä jotka hänen kanssansa yksiwirkaiset owat/ jotakin jonkun wastaan/ Niin pidetään laki/ ja oikeus/ ja maanwanhimmat owat/ siellä he kantakaan ja wastatkaan keskenänsä.
19:39 Mutta ios teille ombi mwta candamista/ nin se machta ratkaista toimelises Cocouxes/
Mutta jos teillä ompi muuta kantamista/ niin se mahtaa ratkaista toimellisessa kokouksessa/
19:40 Sille se on waralinen/ ellei me nuchtehin tule teme'peiuesen Capina' tedhen/ ia ettei ychten Syte käsis ole/ iosta me taidhaisim temen Metelin syyn edeskanda/ Ja quin hen nämet puhunut oli/ laski hen Canssan menemen.
Sillä se on waarallinen/ ellei me nuhteihin tule tämän päiwäisen kapinan tähden/ ja ettei yhtään syytä käsissä ole/ josta me taitaisimme tämän metelin syyn edeskantaa/ Ja kuin hän nämät puhunut oli/ laski hän kansan menemään.

XX. Lucu.
 
20:1 SIttequin se Capina lackasi/ cutzui Pauali Opetuslapset tygens ia teruecti heite/ ia lexi matkans Macedonian menemen.
Sittenkuin se kapina lakkasi/ kutsui Pawali opetuslapset tykönsä ja terwehti heitä/ ja läksi matkaansa Makedoniaan menemään.
20:2 Ja quin hen ne Makunnat lepitzewaelsi/ ia oli heite neuuonut monilla sanoilla/ tuli hen Grekin maalle/ ia wipyi sielle colme Cwcautta.
Ja kuin hän ne maakunnat läwitse waelsi/ ja oli heitä neuwonut monilla sanoilla/ ja tuli hän Krekin maalle/ ja wiipyi siellä kolme kuukautta.
20:3 Ja ette Juttat wäghuit hende/ coska henen piti Sirian menemen/ otti hen neuuoxens/ iellens palataxens Macedonian cautta.
Ja että juuttaat wäiyit häntä/ koska hänen piti Syrian menemään/ otti hän neuwoksensa/ jällens palataksensa Makedonian kautta.
20:4 Mutta Sopater Berreast seurasi hende Asian asti/ waan Tessaloniast Aristarchus ia Secundus/ ia Gaius Derbenist/ ia Timotheus.
Mutta Sopater Berreasta seurasi häntä Asiaan asti/ waan Tessalonikasta Aristarchus ja Sekundus/ ja Gaius Derbenistä/ ja Timotheus.
20:5 Mutta Asiasta Tychicus ia Trophimus. Nämet lexit edhelle/ ia odhotit meite Troadas.
Mutta Asiasta Tychikus ja Trophimus. Nämät läksit edelle/ ja odotit meitä Troadassa.
20:6 Mutta me puriectima ielken Päsieisen Philippiste/ ia tulima heiden tygens Troadaan widhen peiuen siselle/ ia wiwuyime sielle seitzemen peiue.
Mutta me purjehdimme jälkeen Pääsiäisen Philippistä/ ja tulimme heidän tykönsä Troadaan wiiden päiwän sisälle/ ja wiiwyimme siellä seitsemän päiwää.
20:7 Mutta ychten Lepopeiuen/ coska Opetuslapset cokounsit Leipe taittaman/ sarnasi heille Pauali. Ja toisna peiuen hen tachtoi matkusta/ ia wenytti sarnans haman poli öön asti.
Mutta yhtenä lepopäiwänä/ koska opetuslapset kokounsit leipää taittamaan/ saarnasi heille Pawali. Ja toisena päiwän hän tahtoi matkustaa/ ja wenytti saarnansa hamaan puoli yöhön asti.
20:8 Ja monda Kynttele olit sytytetyt Salisa iossa me olima cokoneet.
Ja monta kynttilää olit sytytetyt salissa jossa me olimme kokoontuneet.
20:9 Nin yxi Noricainen/ nimelde Eutychus/ istui ackonalla/ ia raukes sikieen wnehen/ Paualin cauuan puhuues/ ia wnehen enemin raukesi/ ia alaslangesi colmanest wllacost/ ia cooluna ylesotettijn.
Niin yksi nuorukainen/ nimeltä Eutychus/ istui akkunalla/ ja raukesi sikeään unehen/ Pawalin kauan puhuessa/ ja unehen enemmin raukesi/ ja alas lankesi kolmannesta ullakosta/ ja kuolleena ylös otettiin.
20:10 Nin Pauali alasastui/ ia panihin henen pälens ia otti sylihins ia sanoi/ Elkä murehtico/ sille henen Sieluns ombi wiele henes.
Niin Pawali alas astui/ ja panihin hänen päällensä ja otti syliinsä ja sanoi/ Älkää murehtiko/ sillä hänen sielunsa ompi wielä hänessä.
20:11 Nin hen ylesastui/ ia taittoi Leiuen ia söi/ ia cauuan puheli heiden cansans/ haman peiuencoittaman asti/ ia nin hen matkaans lexi.
Niin hän ylös astui/ ja taittoi leiwän ja söi/ ja kauan puheli heidän kanssansa/ hamaan päiwän koittamaan asti/ niin hän matkaansa läksi.
20:12 Nin he edestoit sen Nnoricaisen eleuenä/ ia tulit sijte ei wähen lohutetuxi.
Niin he edestoit sen nuorukaisen eläwänä/ ja tulit siitä ei wähän lohdutetuksi.
20:13 Mutta me astuime Hachten/ ia puriectima Assonijn/ ia tadhoima sielle Paualin siselle otta/ Sille ette hen oli nin Hanginut/ ette hen tachtoi maise mennä.
Mutta me astuimme haahteen/ ja purjehdimme Assoniin/ ja tahdoimme siellä Pawalin sisälle ottaa/ Sillä että hän oli niin hankinnut/ että hän tahtoi maissa mennä.
20:14 Coska me sis yhdyime Assonis/ nin me henen siselle otim/ ia tulima sijtte Mitylenaan.
Koska me siis yhdyimme Assonissa/ niin me hänen sisälle otimme/ ja tulimme sitten Mitylenaan.
20:15 Sielde me puriectima/ ia tulima toisna peiuen Chion cohdalle. Ja nin taas peiuen perest/ tulima me Samum/ ia wiwyime Trogiliosa.
Sieltä me purjehdimme/ ja tulimme toisena päiwän Chion kohdalle. Ja niin taas päiwän perästä/ tulmme se Samoon/ ja wiiwyimme Trogiliossa.
20:16 Ja lehimeisen peiuen ielken/ tulima me Miletum/ Sille ette Pauali oli aikonut Ephesin ohitze puriechtia/ ettei hen aica culutais Asias. Sille ette hen kijructi (ios henelle olis madholinen ollut) Heluntaixi tulla Jerusalemijn.
Ja lähimmäisen päiwän jälkeen/ tulimme me Miletoon/ Sillä että Pawali oli aikonut Ephesin ohitse purjehtia/ ettei hän aikaa kuluttaisi Asiassa. Sillä että hän kiiruusti (jos hänellä olisi mahdollinen ollut) Helluntaiksi tulla Jerusalemiin.
20:17 Mutta hen lehetti Miletumist sanan Ephesin/ ia cutzutti Seurakunnan Wanhimmat tygens.
Mutta hän lähetti Miletosta sanan Ephesiin/ ja kutsutti seurakunnan wanhimmat tykönsä.
20:18 Coska he nyt tulit henen tygens/ sanoi hen heille/ Te tiedhette quinga mine olen ollut aina teiden tykenen/ sijte ensimeisest peiuest asti/ quin mine Asian tulin/
Koska he nyt tulit hänen tykönsä/ sanoi hän heille/ Te tiedätte kuinka minä olen ollut aina teidän tykönän/ siitä ensimmäisestä päiwästä asti/ kuin minä Asiaan tulin/
20:19 paluellen HERRA caiken sydhemen neurydhen cansa/ ia monilla Kynelille/ ia kiusauxilla/ iotca minun cochtani tulit Juttain wäghymisest/
palwellen HERRAA kaiken sydämen nöyryyden kanssa/ ja monilla kyyneleillä/ ja kiusauksilla/ jotka minun kohtaani tuli juuttain wäijymisestä/
20:20 Quinga mine mös en ole miteken tarpelista teilde salanut/ iota em mine ole teille ilmoittanut/ ia opettanut teite iulkisesta ia erinense/
Kuinka minä myös en ole mitäkään tarpeellista teiltä salannut/ jota en minä ole teille ilmoittanut/ ja opettanut teitä julkisesti ja erinensä/
20:21 todhistain seke Juttain ette Grekein edes site Paranost/ ioca on Jumalan edes/ Ja sen Wskon/ ioca on meiden HERRAN Iesusen Christusen päle.
todistan seka juuttain että krekein edessä sitä parannusta/ joka on Jumalan edessä/ Ja sen uskon/ joka on meidän HERRAN Jesuksen Kristuksen päälle.
20:22 Ja nyt catzos/ Mine Hengesse sidhottuna/ matkustan Jerusalemijn/ en tiedhe mite minun cochtani sielle tuleua ombi/
Ja nyt katsos/ Minä hengessä sidottuna/ matkustan Jerusalemiin/ en tiedä mitä minun kohtaani siellä tulewa ompi/
20:23 Waan ette se Pyhe Hengi/ iocaitzes Caupungis ennusta ia sano/ Ette Siteit ia Murehet odhottauat minua sielle.
Waan että se Pyhä Henki/ jokaisessa kaupungissa ennustaa ja sanoo/ Että siteet ja murheet odottawat minua siellä.
20:24 Mutta em mine nijste miten tottele/ Enge mös palio lucu pidhe He'gesteni. Senpäle ette mine teutteisin minun Jooxoni ilolla/ ia sen Wirghan ionga mine ottanut olen Herralda Iesuselda/ todhistaxen Euangeliumi Jumalan armoista.
Mutta en minä niistä mitään tottele/ Enkä myös paljon lukua pidä hengestäni. Sen päälle että minä täyttäisin minun juoksuni ilolla/ ja sen wiran jonka minä ottanun olen Herralta Jesukselta/ todistaaksen ewankeliumin Jumalan armosta.
20:25 Ja nyt catzos/ mine tiedhen ettei te sillen saa nähdä minun Casuotani caiki te ioinenga cautta mine olen waeltanut/ ia sarnanut Jumalan Waldakunda.
Ja nyt katsos/ minä tiedän ettei te silleen saa nähdä minun kaswojani kaikki te joinenka kautta minä olen waeltanut/ ja saarnannut Jumalan waltakuntaa.
20:26 Senteden mine todhistan teille tenepene/ Ette mine wiatoin olen caikein Wereste/
Sentähden minä todistan teille tänäpänä/ että minä wiatoin olen kaikkein werestä/
20:27 Sille em mine ole miteken salanut teilde/ iota em mine ole teille ilmoittanut/ caiken Jumalan neuuon.
Sillä en minä ole mitäkään salannut teiltä/ jota en minä ole teille ilmoittanut/ kaiken Jumalan neuwon.
20:28 Nin ottacat sis nyt itzesten waari/ ia caikesta Laumasta/ ioillen pyhe Hengi ombi teite pannut Pispaxi/ caitzemaan Jumalan seurakunda/ ionga hen on Werens cautta woittanut.
Niin ottakaat siis nyt itsestänne waari/ ja kaikesta laumasta/ joillen Pyhä Henki ompi teitä pannut piispaksi/ kaitsemaan Jumalan seurakuntaa/ jonka hän on werensä kautta woittanut.
20:29 Sille sen mine tiedhen/ ette minun lechtemisen ielken/ tuleuat teiden secaan hirmuiset Sudhet/ iotca eiuet Lauman päle armaitze.
Sillä sen minä tiedän/ että minun lähtemisen jälkeen/ tulewat teidän sekaan hirmuiset sudet/ jotka eiwät lauman päälle armaitse.
20:30 Ja mös teiste itzestenne ylesnouseuat Miehet/ iotca wären Opetuxen puhuuat/ ia wetäuet Opetuslapsi tygens.
Ja myös teistä itsestänne ylös nousewat miehet/ jotka wäärän opetuksen puhuwat/ ja wetäwät opetuslapsia tykönsä.
20:31 Senteden olcat walpat ia muistacat sen päle/ Etten mine colmen aijastaian siselle/ ole lacannut öille ia peiuille/ itzecutakin teite kynelden cansa neuuomasta.
Sen tähden olkaat walppaat ja muistakaat sen päälle/ Etten minä kolmen ajastajan sisällä/ ole lakannut yöllä ja päiwälla/ itsekutakin teitä kyynelten kanssa neuwomasta.
20:32 Ja nyt/ rackat Weliet/ Mine annan teiden Jumalan/ ia henen Armoins Sanan haltun/ ioca wäkeue on teite ylesrakendamaan/ ia andaman teille Perimisen caikein Pyhitettyen seas.
Ja nyt/ rakkaat weljet/ Minä annan teidän Jumalan/ ja hänen armonsa sanan haltuun/ joka wäkewä on teitä ylös rakentamaan/ ja antamaan teille perimisen kaikkein pyhitettyjen seassa.
20:33 Em mine ole ydhengen Hopia eli Culda elike Waatteita pytenyt/
En minä ole yhdenkään hopeaa eli kultaa elika waatteita pyytänyt/
20:34 Sille te itze kylle tiedhette ette nämet Kädhet ouat minun Tarpeheni/ ia ninen iotca minun cansani olit/ saattanet.
Sillä te itse kyllä tiedätte että nämät kädet owat minun tarpeeni/ ja niiden jotka minun kanssani olit/ saattaneet.
20:35 Mine olen teille caiki ilmoittanut/ Ette nin töte tehden pite coriaman nijte heickoia/ Ja muistaman HERRAN IesuSEN sanan päle/ iota hen sanoi/ Autuambi on anda quin otta.
Minä olen teille kaikki ilmoittanut/ Että niin työtä tehden pitää korjaaman niitä heikkoja/ Ja muistaman HERRAN Jesuksen sanan päälle/ jota hän sanoi/ Autuaampi on antaa kuin ottaa.
20:36 Ja quin hen näme sanonut oli/ langesi hen poluillens ia Rucoli heiden caikein cansa.
Ja kuin hän nämä sanonut oli/ lankesi hän polwillensa ja rukoili heidän kaikkein kanssa.
20:37 Ja tuli swri idku heille caikille/ Ja langesit Paualin caulan/ ia swtannoit henen murechtien/ Enimitten sen sanan tedhen/ quin hen oli sanonut/
Ja tuli suuri itku heille kaikille/ Ja lankesit Pawalin kaulaan/ ja suuta annoit hänen murehtien/ Enimmitten sen sanan tähden/ kuin hän oli sanonut/
20:38 Ettei heiden pitenyt enembi henen Caswotans näkemen. Ja nin he saatit hende Hachteen.
Ettei heidän pitänyt enempi hänen kaswojansa näkemän. Ja niin he saatit häntä haahteen.

XXI Lucu.

21:1 COska sis nin tapachtui/ ette me heiste louuima/ puriectima me sielde/ ia tulima oikeata Laita Coumijn/ ia toisna peiuen Rodumijn/ ia sielde Pataran.
Koska siis niin tapahtui/ että me heistä luowuimme/ purjehdimme me sieltä/ ja tulimme oikeata laitaa kolumniin/ ja toisena päiwän Rodumiin/ ja sieltä Pataraan.
21:2 Ja quin me sielle Hahden saima/ ioca Phenician Hangitzi/ sen siselle me astuima/ ia lexime matkan.
Ja kuin me sieltä haahteen saimme/ joka Pheniciaan hankitsi/ sen sisälle me astuimme/ ja läksimme matkaan.
21:3 Ja quin Cyprus rupes näkymen/ ietime me sen Wasemalle polelle/ ia puriectime Syriaan/ ia tulima Tyroon. Sille sielle piti se Haaxi tyhijettemen.
Ja kuin Kypros rupesi näkymän/ jätimme me sen wasemmalle puolelle/ ja purjehdimme Syriaan/ ja tulimme Tyroon. Sillä siellä piti se haaksi tyhjettämän.
21:4 Ja quin me leusime Opetuslapsia/ nin me olima sielle seitzemen peiue. Ja ne sanoit Paualille Hengen cautta/ ettei hene' pitenyt Jerusalemijn menemen. Ja se tapachtui coska me olima ne peiuet wiettenet/ nin me lexime matkan.
Ja kuin me löysimme opetuslapsia/ niin me olimme siellä seitsemän päiwää. Ja ne sanoit Pawalille Hengen kautta/ ettei hänen pitänyt Jerusalemiin menemän. Ja se tapahtui koska me olimme ne päiwät wiettäneet/ niin me läksimme matkaan.
21:5 Ja saatoit he caiki ynne meite Emendeins ia Laste's cansa wlos Caupungista/ ia rannas me langesima poluille'ma/ ia rucolima.
Ja saatoit he kaikki ynnä meitä emäntäinsä ja lastensa kanssa ulos kaupungista/ ja rannassa me lankesimme polwillemme/ ja rukoilimme.
21:6 Ja sijtte quin me keskenem teruedimme/ nin me astuima Hachten/ ia he palasit cotians.
Ja sitten kuin me keskenämme terwehdimme/ niin me astuimme haahteen/ ja he palasit kotiansa.
21:7 Mutta me soritima meiden puriectus Retken Tyrosta ia tulima Ptholomaidaan/ ia teruetima Welije/ Ja me olima heiden tykenens ydhen peiuen.
Mutta me suoritimme meidän purjehdusretken Tyrosta ja tulimme Ptholomaidaan/ ja terwehdimme weljiä/ Ja me olimme heidän tykönänsä yhden päiwän.
21:8 Toisna peiuen me lexim matkan/ iotca olima Paualin/ cansa/ ia tulima Cesarean. Ja sisellemenim Philippusen Euangelistan Hoonesen/ ioca yxi oli nijste seitzemeste. Ja ieime hene' tygens.
Toisena päiwänä me läksimme matkaan/ jotka olimme Pawalin/ kanssa/ ja tulimme Kesareaan. Ja sisälle menin Philippuksen ewankelistan huoneeseen/ joka oli yksi niistä seitsemästä. Ja jäimme hänen tykönsä.
21:9 Ja henelle oli nelie Tyterte Neitzytte/ iotca Propheterasit.
Ja hänellä oli neljä tytärtä neitsyttä/ jotka propheteerasit.
21:10 Ja ette me olima sielle monda peiue/ nin alastuli Judeasta yxi Propheta/ Agabus nimelde/ coska hen tuli meiden tygen/
Ja että me olimme siellä monta päiwää/ niin alas tuli Judeasta yksi propheta/ Agabus nimeltä/ koska hän tuli meidän tykön/
21:11 otti hen Paualin Wöön/ ia sidhoi Jalcains ia Kättens ymberi ia sanoi/ Sen sanopi pyhe Hengi/ ette Sen Miehe'/ io'ga oma teme Wöö on/ nin Juttat pite sitoma' Jerusalemis ia ylenandauat hene' Pacanoidhen Käsijn.
otti hän Pawalin wyön/ ja sitoi jalkainsa ja kätten ympäri ja sanoi/ Sen sanoopi Pyhä Henki/ että sen miehen/ jonka tämä wyö on/ nin juuttaat pitää sitoman Jerusalemissa ja ylen antawat hänen pakanoiden käsiin.
21:12 Mutta cosca me sen cwlima/ rucolima seke me/ ette mwdh iotca sijne paicas olit/ ettei henen pitenyt Jerusalemin yelsmenemen.
Mutta koska me sen kuulimme/ rukoilimme sekä me/ että muut jotka siinä paikassa olit/ ettei hänen pitänyt Jerusalemiin ylös menemän
21:13 Nin wastasi Pauali ia sanoi/ Mite te teette/ että te idkette/ ia swretatt minun Sydhendeni? Sille ette mine olen walmis/ ei waan sidhotta/ mutta mös coolemaan Jerusalemis/ HERRAN IesuSEN Nimen tedhen.
Niin wastasi Pawali ja sanoi/ Mitä te teette/ että te itkette/ ja suretat minun sydäntäni? Sillä että minä olen walmis/ ei waan sidottaa/ mutta myös kuolemaan Jerusalemissa/ HERRAN Jesuksen nimen tähden.
21:14 Ja ettei hen woitu wskotetta/ nin me tydhyime/ sanoden/ Olcon HERRAN tacto.
Ja ettei hän woitu uskotettaa/ niin me tyydymme/ sanoen/ Olkoon HERRAN tahto.
21:15 Ja ninen peiuein ielkin tulima me walmihixi/ ia yleslexime Jerusalemijn.
Ja niiden päiwien jälkeen tulimme me walmiiksi/ ja ylös läksimme Jerusalemiin.
21:16 Ja tulit monicadhat Opetuslapset Cesariasta meiden cansan/ ia toit ydhen wanhan Opetuslapsen cansans Cyprumist/ nimelde Mnason/ ioca meite piti Hoonesens ottaman.
Ja tulit monikahdat opetuslapset Kesareasta meidän kanssan/ ja toit yhden wanhan opetuslapsen kanssansa Kyprumista/ nimeltä Mnason/ jotka meitä piti huoneeseensa ottaman.
21:17 Ja coska me saima Jerusalemijn/ nin Weliet kernasti meite wastanrupesit.
Ja koska me saimme Jerusalemiin/ niin weljet kernaasti meitä wastaan rupesit.
21:18 Toisna peiuen sisellekeui Pauali meiden cansan Jacobin tyge/ Ja sinne caiki Wanhimmat cokounsijt.
Toisena päiwän sisälle käwi Pawali meidän kanssan Jakobin tykö/ Ja sinne kaikki wanhimmat kokounsit.
21:19 Coska he' heite oli teruectenyt/ Jutteli hen ieristens mite Jumala oli tehnyt henen Wirghans cautta Pacanoidhe' seas.
Koska hän näitä oli terwehtänyt/ Jutteli hän järjestänsä mitä Jumala oli tehnyt hänen wiransa kautta pakanoiden seassa.
21:20 Mutta quin he nämet cwlit/ cunnijoitit he HERRA/ ia sanoit henelle/ Sine näet Racas Welij/ Quinga monda tuhatta Juttaist ouat wskoneet/ ia caiki ouat Achkerat Lain polen/
Mutta kuin he nämät kuulit/ kunnioitit he HERRAA/ ja sanoit hänelle/ Sinä näet rakas weli/ Kuinka monta tuhatta juuttaista owat uskoneet/ ja kaikki owat ahkerat lain puoleen/
21:21 ia he ouat sinusta cwlleet ette sine opetat lopumisen Mosesest caikille Juttaille iotca asuuat Pacanoiden seas/ ia sanot/ Ettei heide' pidhe ymberileickaman heiden Lapsiansa/ eikä mös sen Tauan ielkin waeldaman.
ja he owat sinusta kuulleet että sinä opetat luopumisen Moseksesta kaikille juuttaille jotka asuwat pakanoiden seassa/ ja sanot/ Ettei heidän pidä ympärileikkaaman heidän lapsiansa/ eikä myös sen tawan jälkeen waeltaman.
21:22 Mike sis ombi? Caiketti pite Canssan cocontuleman/ Sille ette he saauat kylle tiete sinun tulluexi/
Mikä siis ompi? Kaiketi pitää kansan kokoon tuleman/ Sillä että he saawat kyllä tietää sinun tulleeksi/
21:23 Nin tee sis/ mite me sinuille sanoma.
Niin tee siis/ mitä me sinulle sanomme.
21:24 Ouat meille tesse nelie Mieste/ ioilla ombi pälens Lupaus/ ota ne tyges/ ia puhdasta sinus heiden cansans/ ia culuta iotakin sihen päle/ ette he aielisit heiden Päens/ ia sijte he caiki ymmerteuet Ettei se miten ole quin he ouat sinusta cwlleet/ mutta ette sineki waellaisit/ quin sine olisit Lain piteue.
Owat meillä tässä neljä miestä/ joilla ompi päällänsä lupaus/ ota ne tykösi/ ja puhdista sinun heidän kanssansa/ ja kuluta jotakin siihen päälle/ että he ajelisit heidän päänsä/ ja siitä he kaikki ymmärtäwät ettei se mitään ole kuin he owat sinusta kuulleet/ mutta että sinäkin waeltaisit/ kuin sinä olisit lain pitäwä.
21:25 Mutta nijlle Uskouaisille Pacanoista me olema kirioittaneet ia pätteneet/ ettei heiden taruitze neiste miten pitemen. Waan ette he wälteisit nijste/ iotca ouat epeiumaloille wffratut/ ia Wereste/ ia Läketyneest/ ia Salawotest.
Mutta niille uskowaisille pakanoista me olemme kirjoittaneet ja päättäneet/ ettei heidän tarwitse näistä mitään pitämän. Waan että he wälttäisit niistä/ jotka owat epäjumaloille uhratut/ ja werestä/ ja läkähtyneestä/ ja salawuoteesta.
21:26 Nin Pauali otti ne Miehet tygens/ ia puhdasti itzens toisna peiuen heiden cansans/ ia sisellemeni Templijn/ ia annoi henens catzotta/ ette Puhdastus peiuet olit teutetyt/ Hama' sihenasti ette iocaitzen edeste heiden seasans wffri oli wloswffrattu.
Niin Pawali otti ne miehet tykönsä/ ja puhdisti itsensä toisena päiwänä heidän kanssansa/ ja sisälle meni templiin/ ja antoi hänens katsottaa/ että puhdistuspäiwät olit täytetyt/ Hamaan siihenasti että jokaisen edestä heidän seassansa uhri oli ulos uhrattu.
21:27 Coska io nyt lehes seitzemen peiue oli ioutunut/ näit henen ne Juttat/ iotca Asiasta olit/ Templis/ ia yleskihoitit caiken Canssan/ paiskasit kädhens henen pälens ia hwsit/ te Miehet Israelist/ autacat.
Koska jo nyt lähes seitsemän päiwää oli joutunut/ näit hänen ne juuttaat/ jotka Asiasta olit/ templissä/ ja ylös kiihotit kaiken kansan/ paiskasit kätensä hänen päällensä ja huusit/ te miehet Israelista/ auttakaat.
21:28 Teme on se Mies ioca caiki Inhimiset opetta caikis paicois/ wastoin tete Canssa/ wastoin Laki/ ia wastoin täte Sia. Ja wiele semmengi hen on Grekit wienyt Templijn/ ia temen pyhen Sian riuasi.
Tämä on se mies joka kaikki ihmiset opettaa kaikissa paikoissa/ wastoin tätä kansaa/ wastoin lakia/ ja wastoin tätä sijaa. Ja wielä semmenkin hän on krekit wienyt templiin/ ja tämän pyhän sijan riiwasi.
21:29 Sille he olit nehnyet Trophimum Ephesist/ henen cansans Caupungis/ ia he lwlit ette Pauali oli henen Templijn wienyt.
Sillä he olit nähneet Trophimum Ephesistä/ hänen kanssansa kaupungissa/ ja he luulit että Pawali oli hänen templiin wienyt.
21:30 Ja coko Caupungi metelin nosti/ ia Wäki cokoniooxit. Nin he Paualin kijniotit/ ia wloswedhit henen Templiste/ ia cochta Ouet suliettijn.
Ja koko kaupunki metelin nosti/ ja wäki kokoon juoksit. Niin he Pawalin kiinni otit/ ja ulos wedit hänen templistä/ ja kohta owet suljettiin.
21:31 Ja quin he tachtoit henen tappa/ nin se ylimeinen Sotakunnan Pämies sai sanan/ ette coko Jerusalem oli yleskihoitettu.
Ja kuin he tahtoi hänen tappaa/ niin se ylimmäinen sotakunnan päämies sai sanan/ että koko Jerusalem oli ylös kiihoitettu.
21:32 Joca cochta otti Sotawäen ia Sadhanpämiehet/ ia tuli ioosten heiden tygens. Mutta coska he näit Sodhanpämiehen ia Sotawäen/ lackasit he Paualita hosumast/
Joka kohta otti sotawäen ja sadanpäämiehet/ ja tuli juosten heidän tykönsä. Mutta koska he näit sodanpäämiehen ja sotawäen/ lakkasit he Pawalia hosumasta/
21:33 Nin coska Pämies lehestui/ kijniotti hen henen ia keski sidhotta caxilla Käsiraudhoilla. Ja kysyi Cuca hen olis/ eli mite hen oli tehnyt.
Niin koska päämies lähestyi/ kiinni otit he hänen ja käski sidottaa kaksilla käsiraudoilla. Ja kysyi kuka hän olisi/ eli mitä hän oli tehnyt.
21:34 Mutta Canssan seas yxi hwsi site/ toinen täte. Quin hen ei miten wissi tainut ymmertä huminan tedhen/ nin hen keski henen wiete Skantzijn.
Mutta kansan seassa yksi huusi sitä/ toinen tätä. Kuin hän ei mitään wissi tainnut ymmärtää huminan tähden/ niin hän käski hänen wietää skantziin.
21:35 Ja quin hen Trappuin eten tuli/ nin tapachtui ette hen cannetin Sotamiehilde/ Canssan wäkiuallan tedhen/
Sillä kuin hän rappujen eteen tuli/ niin tapahtui että hän kannettiin sotamiehiltä/ kansan wäkiwallan tähden/
21:36 Sille ette palio Canssa hende noudhatit/ ia parghuit/ Poisota hende
Sillä että paljon kansaa häntä noudatit/ ja paruit/ Pois ota häntä.
21:37 Ja coska Pauali rupeis saaman Scantzin siselle/ sanoi hen Sodhanpämiehelle/ Mahdango mine puhutella sinua?
Ja koska Pawali rupesi saaman skantziin siälle/ sanoi hän sadanpäämiehelle/ Mahdanko minä puhutella sinua?
21:38 Nin hen sanoi/ Taidhacos Grekin kielen? Etkös ole se Egiptin Mies/ ioca ennen neite peiuie Capinan nosti/ ia wloswei Corpehen nelie tuhatta Murhamieste?
Niin hän sanoi/ Taidatkos krekin kielen? Etkö ole se Egyptin mies/ joka ennen näitä päiwiä kapinan nosti/ ja ulos wei korpeen neljä tuhatta murhamiestä?
21:39 Nin sanoi Pauali/ Mine olen Juttalainen Tarsist yxi Porghari/ cwluisesta Caupungist Ciliciasta/ Mine rukolen sinua/ salli minua puhuman Canssalle. Ja hen salli sen.
Niin sanoi Pawali/ Minä olen juutalainen Tarsista yksi porghari/ kuuluisesta kaupungista Kilikiasta/ Minä rukoilen sinua/ salli minun puhuman kansalle. Ja hän salli sen.
21:40 Nin Pauali seisoi Trapuilla/ ia wijttasi Kädhellens Canssan polen. Coska nyt swri waikitus tuli/ puhui hen heille Hebraican kielelle/ ia sanoi.
Niin Pawali seisoi rapuilla/ ja wiittasi kädellänsä kansan puoleen. Koska nyt suuri waikutus tuli/ puhui hän heille hebraican kielellä/ ja sanoi.

XXII. Lucu.

22:1 TE Miehet rackat Weliet ia Iset/ cwlcat minun Wastaustani ionga mine nyt teille edestoottan.
Te miehet rakkaat weljet ja isät/ kuulkaat minun wastaustani jonka minä nyt teille edestuotan.
22:2 Quin he nyt cwlit henen Hebraican kielelle heille puhuuan/ nin he enämin waickenit.
Kuin he nyt kuulit hänen Hebraican kielellä heille puhuwan/ niin he enemmin waikenit.
22:3 Ja hen sanoi/ Mine olen yxi Juttan Mies/ Tarsos Cilicias syndynyt/ ia tesse Caupungis yleskaswatettu Gamalielin ialcain iures/ opetettu wisusti Esiwanhimbain Laissa/ Ja olin Jumalan Noutelia/ ninquin tekin caiki oletta tenepene/
Ja hän sanoi/ Minä olen yksi juuttaan mies/ Tarsos Kilikiassa syntynyt/ ja tässä kaupungissa ylös kaswatettu Gamalielin jalkain juuressa/ opetettu wisusti esiwanhempain laissa/ Ja olit Jumalan noutelija/ niinkuin tekin kaikki oletta tänäpänä/
22:4 ia olen täte Tiete wainonut hama' cooleman asti/ Mine heite sidhoin ia Tornijn panin/ seke Miehet ette Waimot/
ja olen tätä tietä wannonut hamaan kuolemaan asti/ Minä heitä sidoin ja torniin panin/ sekä miehet että waimot/
22:5 Ninquin mös se Ylimeinen Pappi/ ia coco Wanhimbaiden ioucko minun Todhistaian on/ Joilda mine otin Lehetuskiriat Welijein tyge/ ia waelsin Damascuun/ ette mine ne iotca sielle olit/ sidhottuna piti Jerusalemin tooman rangaistetta.
Niinkuin myös se ylimmäinen pappi/ ja koko wanhempaiden joukko minun todistajani on/ Joilta minä otin lähetyskirjat weljein tykö/ ja waelsin Damaskuun/ Että minä ne jotak siellä olit/ sidottuna piti Jerusalemiin tuomaan rangaistawaksi.
22:6 Nin se tapachtui minun matkas ollesani/ ia lehestuin Damascuun/ polipeiuen aicaan/ ette äkiste minun ymberiwalghaisi swri kircaus Taiuahast.
Niin se tapahtui minun matkassa ollessani/ ja lähestyin Damaskoon/ puolipäiwän aikaan/ että äkisti minun ympäri walkaisi suuri kirkkaus taiwaasta.
22:7 Ja mine mahanlangesin/ ia cwlin ydhen äne' sanouan minulle/ Saul Saul/ mixi sine minua wainot?
Ja minä maahan lankesin/ ja kuulin yhden äänen sanowan minulle/ Saul Saul/ miksi sinä minua wainoat?
22:8 Nin mine wastasin/ cuca sine olet HERRA? Nin hen sanoi minulle/ Mine olen IesuS Nazaretist/ iota sine wainot.
Niin minä wastasin/ kuka sinä olet HERRA? Niin hän sanoi minulle/ Minä olen Jesus Nazaretista/ jota sinä wainoat.
22:9 Mutta ne iotca minun cansani olit/ kylle he näit kircaudhen ia peliestuit/ Waan ei he henen Endens cwlleet ioca minua puhutteli.
Mutta ne jotka minun kanssani olit/ kyllä he näit kirkkauden ja peljästyit/ Waan ei he hänen ääntänsä kuulleet joka minua puhutteli.
22:10 Nin mine sanoin/ HERRA/ Mite minun pite tekemen? Nin sanoi HERRA minulle/ Nouse yles/ ia mene Damascuun/ ia sielle pite sinulle sanottaman caikista mite sinun on säätty tehdhexes.
Niin minä sanoi/ HERRA/ Mitä minun pitää tekemän? Niin sanoi HERRA minulle/ Nouse ylös/ ja mene Damaskoon/ ja siellä pitää sinulle sanottaman kaikista mitä sinun on säädetty tehdäksensä.
22:11 Ja quin ei mine nähnyt sen walkiudhen kircaudhen tedhen/ nin mine Käsiste talutettijn minun Cumpanildani/ ia tulin Damascuun.
Ja kuin ei minä nähnyt sen walkeuden kirkkauden tähden/ niin minä käsistä talutettiin minun kumppaniltani/ ja tulin Damaskoon.
22:12 Ja sielle oli yxi Jumalinen Mies Lain ielken/ Ananias nimelde/ henelle oli hyue sanoma caikein Juttain keskenä/ iotca sielle asuit/
Ja siellä oli yksi jumalinen mies lain jälkeen/ Ananias nimeltä/ hänellä oli hywä sanoma kaikkein juuttain keskenä/ jotka siellä asuit/
22:13 hen tuli minun tykeni/ seisoi ia sanoi minulle/ Saul rakas welien/ Ota näkys iellens. Ja mine samalla hetkelle iellenssain näkyni ia nein hene'.
hän tuli minun tyköni/ seisoi ja sanoi minulle/ Saul rakas weljeni/ Ota näkös jällens. Ja minä samalla hetkellä jällens sain näköni ja näin hänen.
22:14 Nin hen sanoi/ Meiden Iseden Jumala on sinun walmistanut/ ette sinun pite tundema' henen tachtons/ ia näkemen sen Wanhurskan/ ia cwleman ände henen swstans/
Niin hän sanoi/ Meidän isien Jumala on sinun walmistanut/ että sinun pitää tunteman hänen tahtonsa/ ja näkemän sen wanhurskauden/ ja kuulemaan ääntä hänen suustansa/
22:15 Sille sinun pite oleman henen Todhistaians caikein Inhimisten edes/ nijste iotcas nähnyt ia cwllut olet.
Sillä sinun pitää oleman hänen todistajansa kaikkein ihmisten edessä/ niistä jotkas nähnyt ja kuullut olet.
22:16 Ja mites nyt wiwuyttelet? Nouse yles/ ia anna sinuas Castetta/ ia poispestä sinun synnistäs ia auxeshwdha HERRAN Nimee.
Ja mitäs nyt wiiwyttelet? Nouse ylös/ ja anna sinuas kastettaa/ ja pois pestä sinun synnistäsi ja awuksesi huuda HERRAN nimeä.
22:17 Nin tapachtui coska mine palasin Jerusalemijn/ ia rucolin Templis/ ette mine temmattin itzesteni näkyhyn/
Niin tapahtui koska minä palasin Jerusalemiin/ ja rukoilin templissä/ että minä temmattiin itsestäni näkyyn/
22:18 ia nein hene' sanoua' minulle/ Riennä ia sorita sinuas matkan Jerusalemist/ Sille eiuet he wastanota sinun todistustas minusta.
ja näin hänen sanowan minulle/ Riennä ja suorita sinuas matkan Jerusalemista/ Sillä eiwät he wastaan ota sinun todistustasi minusta.
22:19 Ja mine sanoin/ HERRA/ itze he tieteuet/ ette mine panin Tornijn ia piexin iocaitzes Sinagogis nijte iotca sinun päles wskoit/
Ja minä sanoin/ HERRA/ itse he tietäwät/ että minä panin torniin ja pieksin jokaisessa synagogassa niitä jotka sinun päällesi uskoit.
22:20 Ja coska Stephanin sinun Paluelias weri wloswodhatettijn/ nin mine mös tykeneseisoin/ ia mielistuin henen Coolemahans ia wartioitzin heiden waatteitans iotca hende tapoit.
Ja koska Stephanin sinun palwelijasi weri ulos wuodatettiin/ niin minä myös tykönä seisoin/ ja meilistyin hänen kuolemaansa ja wartioitsin heidän waatteitansa jotka häntä tapoit.
22:21 Ja hen sanoi minulle/ Mene/ sille mine leheten sinun cauuas Pacanaidhen tyge.
Ja hän sanoi minulle/ Mene/ sillä minä lähetän sinun kauas pakanaiden tykö.
22:22 Nin he cwlit henen haman tehen sanan asti. Nin he yleskorgotit heiden änens ia sanoit/ Otapois sencaltaine' Inhiminen maan pälde/ Sille ei ole luualinen ette henen pite elemen.
Niin he kuulit hamaan tähän sanaan asti. Niin he ylöskorotit heidän äänensä ja sanoit/ Ota pois senkaltainen ihminen maan päältä/ Sillä ei ole luwallinen että hänen pitää elämän.
22:23 Ja quin he nin parghuit/ ia heittelit waatteitans ia nackasit mulda twlehe'/
Ja kuin he niin paruit/ ja heittelit waatteitansa ja nakkasit multaa tuulehen/
22:24 nin Sodanpämies andoi henen sisellewiete Scantzijn/ ia keski hende witzoilla pieste/ ia tutkitta/ ette hen sais tietä/ minge tedhen henen pälens nin hwttin.
niin sadanpäämies antoi hänen sisälle wietää scantziin/ ja käski häntä witsoilla piestä/ ja tutkittaa/ että hän saisi tietää/ minkä tähden hänen päällensä niin huudettiin.
22:25 Quin hen nyt henen Norilla sitoi/ sanoi Pauali sille Sadhanpämiehelle/ ioca lesse seisoi/ Ongo se mös cochtolinen teille/ ychte Romalaista Mieste hosuua ia Domitzematoinda?
Kuin hän nyt hänen nuorilla sitoi/ sanoi Pawali sille sadanpäämiehelle/ jotka läsnä seisoi/ Onko se myös kohtuullinen teille/ yhtä roomalaista miestä hosua ja tuomitsematointa?
22:26 Coska Sadhanpämies sen cwli/ meni hen Sodhan pämiehen tyge/ ia ilmoitti henelle ia sanoi/ Mites tadhot tehdä? Sille teme Mies on Romalainen.
Koska sadanpäämies sen kuuli/ meni hän sadanpäämiehen tykö/ ja ilmoitti hänelle ja sanoi/ Mitäs tahdot tehdä? Sillä tämä mies on roomalainen.
22:27 Nin se Sodhanpämies keui henen tygens/ ia sanoi henelle/ Sanos minulle/ ios sine olet Romalainen? Nin hen sanoi/ Olen nijngi.
Niin se sadanpäämies käwi hänen tykönsä/ ja sanoi hänelle/ Sanos minulle/ jos sinä olet roomalainen? Niin hän sanoi/ Olen niinkin.
22:28 Ja se Sodhanpämies wastasi/ Mine olen swrella rahalla temen Caupungin oikiudhen woittanut. Mutta Pauali sanoi/ Mine olen mös Romari syndynyt.
Ja se sadanpäämies wastasi/ Minä olen suurella rahalla tämän kaupungin oikeuden woittanut. Mutta Pawali sanoi/ Minä olen myös romariksi syntynyt.
22:29 Ja cochta he lexit henen tyköense/ iotca hende piti tutkiman. Ja se Sodhanpämies rupesi pelkemen sittequin hen sai tietä henen oleuan Romalaisen/ ia ette hen oli sitonut henen.
Ja kohta he läksit hänen tyköänsä/ jotka häntä piti tutkiman. Ja se sadanpäämies rupesi pelkäämään sitten kuin hän sai tietää hänen olewan roomalaisen/ ja että hän oli sitonut hänen.
22:30 Toisna peiuen hen tachtoi wisumasti tiete/ minge tedhen henen pälens Juttailda cannettin/ ia pästi henen Siteiste/ ia keski Ylimeiset Papit/ ia caiken Radhin cokontulla/ ia andoi Paualin tulla heiden eteens.
Toisena päiwänä hän tahtoi wisummasti tietää/ minkä tähden hänen päällensä juuttailta kannettiin/ ja päästi hänen siteistä/ ja käski ylimmäiset papit/ ja kaiken raadin kokoon tulla/ ja antoi Pawalin tulla heidän eteensä.

XXIII. Lucu.

23:1 NIn Pauali catzachti Radhin päle ia sanoi/ Te Miehet ia rackat Weliet/ Mine olen hyuelle omallatunnolla waeldanut Jumalan edes/ tehen peiuen asti.
Niin Pawali katsahti raadin päälle ja sanoi/ Te miehet ja rakkaat weljet/ Minä olen hywällä omalla tunnolla waeltanut Jumalan edes/ tähän päiwään asti.
23:2 Nin keski se ylimeinen Pappi Ananias nijte iotca lesse seisoit/ lödhe he'de wastaswta.
Niin käski se ylimmäinen pappi Ananias niitä jotka läsnä seisoit/ lyödä häntä wastaan suuta.
23:3 Nin Pauali sanoi henelle Lökön sinua Jumala sine walkexi tecty seine/ Istutco sine ia domitzet minua Lain ielken/ ia kesket minua löte wastoin laki?
Niin Pawali sanoi hänelle Lyököön sinua Jumala sinä walkeaksi tehty seinä/ Istutkos sinä ja tuomitset minua lain jälkeen/ ja käsket minua lyödä wastoin lakia?
23:4 Mutta ne quin lesseseisoit/ sanoit/ Kiroletco sine Ylimeiste Jumala' Pappi?
Mutta ne kuin läsnä seisoit/ sanoit/ Kiroiletko sinä ylimmäista Jumalan pappia?
23:5 Nin sanoi sis Pauali/ Embe mine tienyt rackat Weliet/ ette hen oli Ylimeinen Pappi/ Sille kirioitettu on/ Sinun Canssas Ylimeiste ei sinun pidhe kiroleman.
Niin sanoi siis Pawali/ Empä minä tiennyt rakkaat weljet/ että hän oli ylimmäinen pappi/ Sillä kirjoitettu on/ Sinun kansasi ylimäistä ei sinun pidä kiroileman.
23:6 Coska nyt Pauali tiesi/ ette yxi osa Saduceit oli/ ia toinen poli Phariseuset/ nin hen hwsi Radhin edes/ Te Miehet rackat Weliet/ Mine olen Phariseus/ ia Phariseusen poica/ minun päleni cannetan Toiuon ia Coolluten ylesnousemisen tedhen.
Koska nyt Pawali tiesi/ että yksi osa saddukeita oli/ ja toinen puoli phariseukset/ niin hän huusi raadin edessä/ Te miehet rakkaat weljet/ Minä olen phariseus/ ja phariseuksen poika/ minun päälleni kannetaan toiwon ja kuolleitten ylösnousemisen tähden.
23:7 Ja quin hen sen sanonut oli/ nin tuli yxi rijta Phariseuste' ia Saduceusten wälille/ Ja se wäki eransi.
Ja kuin hän sen sanonut oli/ niin tuli yksi riita phariseusten ja saddukeusten wälille/ Ja se wäki erkani.
23:8 Sille ette ne Saduceit sanouat/ ei oleuan Coolluten ylesnousemista/ eikä Engelite/ eike Hengie/ Mutta ne Phariseuset tunnustauat molemat oleuan.
Sillä että ne saddukeit sanowat/ ei olewan kuolleitten ylösnousemista/ eikä enkeleitä/ eikä henkiä/ Mutta ne phariseukset tunnustawat molemmat olewan.
23:9 Nin nousi swri parcku/ Ja ne Kirianoppeneet ninen Phariseuste' Lahgosta ylesnousit/ ia kiluoittelit ia sanoit/ Eipe me miten wärytte leudhe tesse Miehese. Jos nyt Hengi/ eli Engeli ombi puhunut henelle/ nin emme me taidha Jumalan wastan sotia.
Niin nousi suuri parku/ Ja ne kirjanoppineet niiden phariseusten lahkosta ylös nousit/ ja kilwoittelit ja sanoit/ Eipä me mitään wääryyttä löydä tässä miehessä. Jos nyt Henki/ eli enkeli ompi puhunut hänelle/ niin emme me taida Jumalan wastaan sotia.
23:10 Ja ette swri Capina ylesnousi/ nin pelkesi se Sodhanpämies/ ettei he pauali Rickireweisisi/ ia keski Sotawäen alasme'nä/ ia hende poistemmata heiden seastans/ ia Scantzijn wiemen.
Ja että suuri kapina ylös nousi/ niin pelkäsi se sadanpäämies/ ettei he Pawalia rikki rewäisisi/ ja käski sotawäen alas mennä/ ja häntä pois temmata heidän seastansa/ ja skantziin wiemän.
23:11 Mutta öölle sen ielkin/ seisoi HERRA henen tykenens/ ia sanoi/ Ole wahwas turuas Pauali/ Sille ette ninquin sine olet minusta todhistanut Jerusalemis/ nin sinun tule mös Romis todhista.
Muttä yöllä sen jälkeen/ seisoi HERRA hänen tykönänsä/ ja sanoi/ Ole wahwassa turwassa Pawali/ Sillä että niinkuin sinä olet minusta todistanut Jerusalemissa/ niin sinun tulee myös Roomissa todistaa.
23:12 Ja quin sis peiue tuli/ cokosit heidens monicadhat Juttaista/ ia sadhattelit itziens/ ettei heiden pitenyt eikä sömen eikä iooman/ sihenasti quin he piti Paualin tappaman.
Ja kuin siis päiwä tuli/ kokosit heidäns monikahdat juuttaista/ ja sadattelit itseäns/ ettei heidän pitänyt eikä syömän eikä juoman/ siihen asti kuin he piti Pawalin tappaman.
23:13 Ja heite oli enämbi quin neliekymende Mieste/ iotca temen wannomisen olit tehneet.
Ja heitä oli enempi kuin neljäkymmentä miestä/ jotka tämän wannomisen olit tehneet.
23:14 Ne keuit nine' ylimeiste' Pappein/ ia wa'himbain tyge ia sanoit/ Me olema sadhatuxilla meitem kironeet/ ei ennen Einechte maistauan/ quin me Paualin tapa'ma.
Ne käwit niiden ylimmäisten pappein/ ja wanhimpaiden tykö ja sanoit/ Me olemme sadatuksella meidän kironneet/ ei ennen einestä maistawan/ kuin me Pawalin tapamme.
23:15 Nin te sis ilmoittaca Sodhanpämiehelle ia Radhille/ ette hen Homenna henen tois teiden eten/ ninquin te tadhoisitta iotakin todhembata henelde tiedhusta. Mutta ennenquin hen edestule/ nin me olema walmijt hende tappamaan.
Niin te siis ilmoittakaa sadanpäämiehelle ja raadille/ että hän huomenna hänen toisi teidän eteen/ niinnkuin te tahtoisitte jotakin todempaa häneltä tiedustaa. Mutta ennenkuin hän edestulee/ niin me olemme walmiit häntä tappamaan.
23:16 Coska sis Paualin Sisarenpoica heiden Wägymisens cwli/ tuli hen ia meni Scantzin siselle/ ia ilmoitti nämet Paualille.
Koska siis Pawalin sisarenpoika hänen wäijymisensä kuuli/ tuli hän ja meni skantziin sisälle/ ja ilmoitti nämät Pawalille.
23:17 Nin cutzui Pauali ydhen Sadanpämiehiste tygens ia sanoi/ Wie teme Noricainen Sodhanpämiehen tyge/ Sille ette henelle ombi iotaki henelle sanomista.
Niin kutsui Pawali yhden sadanpäämiehistä tykönsä ja sanoi/ Wie tämä nuorukainen sadanpäämiehen tykö/ Sillä että hänellä ompi jotakin hänelle sanomista.
23:18 Nin hen otti sen tygens/ ia saattoi henen Sodhanpämiehen tyge ia sanoi/ Se Sidhottu Pauali cutzui minun tygens/ ia rucoli minua temen Noricaisen sinun tyges saatta/ iolla ombi sinulle iotakin sanomista.
Niin hän otti sen tykönsä/ ja saattoi hänen sadanpäämiehen tykö ja sanoi/ Se sidottu Pawali kutsui minun tykönsä/ ja rukoili minua tämän nuorukaisen sinun tykösi saattaa/ jolla ompi sinulla jotakin sanomista.
23:19 Nin rupeis se Sodhanpämies henen Käteens/ ia wei henen cansans erisijan/ ia kyseli henelde/ Mite se on iota sine tadhot minulle sano?
Niin rupesi se sadanpäämies hänen käteensä/ ja wei hänen kanssansa eri sijaan/ ja kyseli häneltä/ Mitä se on jota sinä tahdot minulle sanoa?
23:20 Nin sanoi hen/ Ne Juttat ouat ychtenwa'noneet sinua rucoella/ Ettes Home'na totaisit Paualin Radhin eten/ ninquin he iotakin todembata henelde cwldelisit/
Niin sanoi hän/ Ne juuttaat owat yhteen wannoneet sinua rukoilla/ Että huomenna tuottaisit Pawalin raadin eteen/ niinkuin he jotakin todempata häneltä kuuntelisit/
23:21 Mutta ele sine heite tottele/ Sille ette enämbi quin Neliekymmende Mieste heiste wäghyuet hende/ iotca sadhattanuet ouat heitens/ eike söuens eike ioouans ennenquin he henen tappaisit/ Ja nyt he ouat walmijt/ ia odhottauat sinun Lupamistas.
Mutta älä sinä heitä tottele/ Sillä että enempi kuin neljäkymmentä miestä heistä wäijywät häntä/ jotka sadattaneet owat heitänsä/ eikä syöwänsä eikä juowansa ennenkuin he hänen tappaisit/ Ja nyt he owat walmiit/ ja odottawat sinun lupaamistasi.
23:22 Nin se Sodhanpämies laski sen Noricaisen matkaans/ ia haastoi hende kellenge sanomasta/ Ettes nämet ole minulle ilmoittanut/
Niin se sadanpäämies laski nuorukaisen matkaansa/ ja haastoi häntä kellenkään sanomasta/ Ettäs nämät ole minulle ilmoittanut/
23:23 Ja hen tygenskutzui caxi Sadhanpämieste ia sanoi/ Walmistacat caxi sata Sotamieste/ ette he meneuet Cesarean asti/ ia seitzemenkymmende Ratzasmieste/ ia caxi sata Keihesmieste colmanella hetkelle ööste/
Ja hän tykönsä kutsui kaksi sadanpäämiestä ja sanoi/ Walmistakaat kaksisataa sotamiestä/ että he menewät Kesareaan asti/ ja seitsemänkymmentä ratsasmiestä/ ja kaksisataa keihäsmiestä kolmannella hetkellä yöstä/
23:24 ia walmistacat mutomita Juchtia/ ette he Paualin ninen päle istuttauat/ ia wieuet henen teruena Felixen tyge sen Maanwanhiman/
Ja walmistakaat muutamia juhtia/ että he Pawalin niiden päälle istuttawat/ ja wiewät hänen terweenä Feliksen tykö sen maanwanhimman/
23:25 ia kirioitti Breiuin telle modholla.
ja kirjoitti breiwin tällä muodolla.
23:26 Claudius Lysias/ Site ialo Maanwanhinda Felix/ teruecte.
Claudius Lysias/ Sitä jaloa maanwanhinta Feliksiä/ terwehtää.
23:27 Temen Miehen olit Juttat kijniottaneet/ ia tachtoit henen tappa. Nin tulin mine parahallans secaan Sotawäen cansa/ ia temmasin henen pois/ ette mine ymmersin henen oleuan Romalaisen.
Tämän miehen olit juuttaat kiinni ottaneet/ ja tahtoit hänen tappaa. Niin tulin minä parhaallansa sekaan sotawäen kanssa/ ja tempasin hänen pois/ että minä ymmärsin hänen olewan romalaisen.
23:28 Ja coska mine pydhin tiete syyn/ miste he he'de nuchtelit/ nin mine wein hene' heiden Radhijns/
Ja koska minä pyysin tietää syyn/ mistä he häntä nuhtelit/ niin minä wein hänen heidän raatiinsa/
23:29 Nin mine leusin cannettauan henen pälens heiden Lain Kysymisiste. Ja ei quite'ga heille ollut ychten syyte Colemaan eli Sitehin kelpauata.
Niin minä löysin kannettawan hänen päällensä heidän lain kysymisistä. Ja ei kuitenkaan heillä ollut yhtään syytä kuolemaan eli siteisiin kelpaawaa.
23:30 Ja quin minulle ilmoitettijn sijte Wäghymisesta/ ionga Juttat henelle walmistit/ nin mine cochta lehetin henen sinu' tyges/ ia keskin henen Rijtaweliense/ ette mite heille ombi henen wastans/ sen he sanokat sinun edeses. Ole hyuesti.
Ja kuin minulle ilmoitettiin siitä wäijymisestä/ jonka juuttaat hänelle walmistit/ niin minä kohta lähetän hänen sinun tykösi/ ja käskin hänen riitaweljensä/ että mitä heillä ompi hänen wastaansa/ sen he sanokaat sinun edessäsi. Ole hywästi.
23:31 Nin otit Sotamiehet Paualin/ quin heille oli kesketty/ ia weit henen öölle Antipatriden.
Niin otit sotamiehet Pawalin/ kuin heille oli käsketty/ ja weit hänen yöllä Antipatrideen.
23:32 Ja toisna peiuen annoit he Ratzasmiesten hende seurata/ ia he iellenspalasit Scantzijn.
Ja toisena päiwän annoit he ratsasmiesten häntä seurata/ ja he jällens palasit scantziin.
23:33 Coska he tulit Cesarean/ ia Breiuin annoit Maanwanhimalle/ nin he mös asetit Paualin henen eteens.
Koska he tulit Kesareaan/ ja breiwin annoit maanwanhimmalle/ niin he myös asetit Pawalin hänen eteensä.
23:34 Cosca sis Maanwanhin oli Breiuin lukenut/ ia kysynyt custa makunnasta henen piti oleman/ ia quin hen ymmersi henen oleuan Ciliciasta/
Koska siis maanwanhin oli breiwin lukenut/ ja kysynyt kusta maakunnasta hänen piti oleman/ ja kuin hän ymmärsi hänen olewan Kililkiasta/
23:35 nin hen sanoi/ Mine cwlen sinua coska sinun Rijtawelies lesne ouat. Ja keski henen ketkettä Herodesen Radhinhonesa.
niin hän sanoi/ Minä kuulen sinua koska sinun riitaweljesi läsnä owat. Ja käski hänen kätkettää Herodeksen raatihuoneelssa.

XXIV Lucu.

24:1 VIden peiuen ielkin alaslexi Ananias se Ylimeinen Pappi/ wanhimaisten ia sen Seluekieleue' Tertullin cansa. Jotca menit Maanwanhima' tyge/ Paualita wastan.
Wiiden päiwän jälkeen alas läksi Ananias se ylimmäinen pappi/ wanhimmaisten ja sen selwäkielisen Tertullin kanssa. Jotka menit maanwanhimman tykö/ Pawalia wastaan.
24:2 Ja quin Pauali edescutzuttu oli/ rupeis Tertullus candaman/ ia sanoma'/ Ette me swres Rauhas ele'me sinun allas/ ia monda hyue Asiata päteten tesse Canssas/ sinun Toimes cautta/ Caikein ialoin Felix/
Ja kuin Pawali edeskutsuttu oli/ rupes Tertullus kantamaan/ ja sanomaan/ Että me suuressa rauhassa elämmme sinun allasi/ ja monta hywää asiaa päätetään tässä kansassa/ sinun toimen kautta/ Kaikkein jaloin Felix/
24:3 site me aina ia iocapaicas kernasta wastanrupema caiken Kijtoxen cansa.
sitä me aina ja joka paikassa kernaasti wastaan rupeamme kaiken kiitoksen kanssa.
24:4 Waan ettei mine sinua cauuan wiwuyteisi/ nin mine rucolen sinua/ ettes pikimeldes meite cwlisit/ sinun Miehues tedhen.
Waan ettei minä sinua kauan wiiwyttäisi/ niin minä rukoilen sinua/ ettäs pikimmältäsi meitä kuulisit/ sinun miehuutesi tähden.
24:5 Sille Me olema leuneet temen wahingolisen Miehen/ ia Capinan nostaijan caikilla Juttailla ymberi Mailmanpijrin/ ia ombi sen Nazareusten eriseuran ylimeinen/
Sillä me olemme löytäneet tämän wahingollisen miehen/ ja kapinan nostajan kaikilla juuttailla ympäri maanpiirin/ ja ompi sen Nazareusten eriseuran ylimmäinen/
24:6 ioca mös Templi kiusasi rijuata/ ionga me kijniotima/ ia tadhoima henen Domita meiden Lain ielken.
joka myös templiä kiusasi riiwata/ jonka me kiinni otimme/ ja tahdoimme hänen tuomita meidän lain jälkeen.
24:7 Mutta se Sodhanpämies Lysias/ tuli sihen secaan swrella wäelle/ ia pästi henen meiden käsisten/
Mtta se sadanpäämies Lysias/ tuli siihen sekaan suurella wäellä/ ja päästi hänen meidän käsistän/
24:8 Ja keski henen Rijtaweliens tulla sinun tyges/ iolda sine taidhat ymmertä/ ios sine tachtot itze wisusta kyselle miste me henen pälens canname.
Ja käski hänen riitaweljensä tulla sinun tykösi/ jolta sinä taidat ymmärtää/ jos sinä tahdot itse wisusti kysellä mistä me hänen päällensä kannamme.
24:9 Ja Juttat mös tehen lisesit/ Ja sanoit nin oleuan.
Ja juuttaat myös tähän lisäsit/ Ja sanoit niin olewan.
24:10 Nin Pauali wastasi/ coska Maanwanhin henelle wijttasi ette henen piti puhuman. Ette mine tiedhen/ sinun monda aijastaica olluen Domarina temen Canssan ylitze/ nin mine tadhon pelkemete wastata edesteni.
Niin Pawali wastasi/ koska maanwanhin hänelle wiittasi että hänen piti puhumaan. Että minä tiedän/ sinun monta ajastaikaa olleen tuomarina tämän kansan ylitse/ niin minä tahdon pelkäämättä wastata edestäni.
24:11 Sille ette sine taidhat merkite ettei ene'bi ole quin caxitoistakymende peiue/ sijttequin mine ylestulin Jerusalemijn rucolemaan.
Sillä että sinä taidat merkitä ettei enempi ole kuin kaksitoista kymmentä päiwää/ sitten kuin minä ylös tulin Jerusalemiin rukoilemaan.
24:12 Ja eikä he ole minua leutenyet Templis campalemast kenenge cansa eli Capina nostamast Canssan seas/ eikä Sinagogas/ taicka Caupungis.
Ja eikä he ole minua löytäneet templissä kamppailemasta kenenkään kanssa eli kapinaa nostamasta kansan seassa/ eikä synagogassa/ taikka kaupungissa.
24:13 Eiuet he mös miteken taidha wahwista/ ioista he minun päleni candauat. Mutta sen mine quitengin sinulle tunnustan/ Ette mine (temen Tien cautta/ ionga he cutzuuat Eriseuaxi) nin paluele' minun Iseiden Jumala/ ette mine vskon caiki ne/ iotca Laissa/ ia Prophetis ouat kirioitetut/
Eiwät he myös mitäkään taida wahwistaa/ joista he minun päälleni kantawat. Mutta sen minä kuitenkin sinulle tunnustan/ Että minä (tämän tien kautta/ jonka he kutsuwat eriseuraksi) niin palwelen minun isien Jumalaa/ että minä uskon kaikki ne/ jotka laissa/ ja prophetissa owat kirjoitetut/
24:14 Ja pidhen saman Toiuouxen Jumalan polen/ ionga ielken he mös itze odhottauat/ quin on/ Ette ninen Coollutten ylesnousemus pite oleman/ seke hurskasten ette Wärein/
Ja pidän saman toiwouksen Jumalan puoleen/ jonka jälkeen he myös itse odottawat/ kuin on/ Että niiden kuolleittein ylösnousemus pitää oleman/ sekä hurskasten että wääräin/
24:15 Ja sen saman syyn tedhen/ mine harioitan aina itzeni/ pitemen Jumalan tyge/ hieromattoman Omantunnon/ Jumalan ia Inhimisten edes.
ja sen saman syyn tähden/ minä harjoitan aina itseni/ pitämän Jumalan tykö/ hieromattoman omantunnon/ Jumalan ja ihmisten edessä.
24:16 Mutta monen aijastaian peräst/ mine tulin Almuista ia Wffri tekemen minun Canssalleni/
Mutta monen ajastajan perästä/ minä tulin almuista ja uhria tekemään minun kansalleni/
24:17 Joissa he leusit minun/ puhdastettuna Templis/ ilma' caiket messet ia metelite.
Joissa he löysit minun/ puhdistettuna templissä/ ilman kaikkea messuamista ja meteliä.
24:18 Mutta monicadhat Juttat Asiasta/ iotca nyt tulis tesse olla wastamas ia candamas/ Jos heille iotakin on minua wastan.
Mutta monikahdat juuttaat Asiasta/ jotka nyt tulisi tässä olla wastaamassa ja kantamassa/ Jos heillä jotakin on minua wastaan.
24:19 Eli nämet sanocan/ ios he iotaki wärytte ouat minussa leuneet/ ette mine nyt seison tesse Radhin edes.
Eli nämät sanokaan/ jos he jotakin wääryyttä owat minussa löytäneet/ että minä nyt seison tässä raadin edessä.
24:20 Mutta temen ydhen Sanan tedhen/ quin mine heiden seasans seisoin ia hwsin/ Ninen Coollutten ylesnousemisen tedhen/ mine Domitan teilde tenepeiuene.
Mutta tämän yhden sanan tähden/ kuin minä heidän seassansa seisoin ja huusin/ Niiden kuolleitten ylösnousemisen tähden/ minä tuomitaan teiltä tänäpäiwänä.
24:21 Coska sis Felix temen cwli/ nin hen wiwuytti heite/ Sille ette kylle hen tiesi temen Tien menon/ Ja sanoi/ Coska Lysias se Sodhanpämies alastule/ nin mine tadhon tiete teiden asianne.
Koska siis Felix tämän kuuli/ niin hän wiiwytti heitä/ Sillä että kyllä hän tiesi tämän tien menon/ Ja sanoi/ Koska Lysias se sadanpäämies alas tulee/ niin minä tahdon tietää teidän asianne.
24:22 Ja keski Sadhanpämiehen Paualita ketkemen/ ia annoi henen saadha Leuon/ ia ei keteken henen omistansa kieldenyt hende paluelemast/ taicka kieumest henen tykenens.
Ja käski sadanpäämiehen Pawalia kätkemän/ ja antoi hänen saada lewon/ ja ei ketäkään hänen omistansa kieltänyt häntä palwelemasta/ taikka käymästä hänen tykönänsä.
24:23 Mutta monicachtain peiuein perest/ tuli Felix henen Emenens Drusillan cansa/ ioca oli yxi Juttalainen/ ia edescutzui Paualin/ ia hen cwli henelde wskosta Christusen päle.
Mutta monikahtain päiwäin perästä/ tuli Felix hänen emännäns Drusillan kanssa/ joka oli yksi juutalainen/ ja edeskutsui Pawalin/ ja hän kuuli häneltä uskosta Kristuksen päälle.
24:24 Quin nyt Pauali puhui sijte Wanhurskaudhest ia puchtasta Elemeste/ ia tuleuaisesta Domiosta/ pelestui Felix/ ia sanoi/ Mene nyt matkas telle haualla/ coska mine saan tilan/ nin mine cutzutan sinun tykeni.
Kuin nyt Pawali puhui siitä wanhurskaudesta ja puhtaasta elämästä/ ja tulewaisesta tuomiosta/ pelästyi Felix/ ja sanoi/ Mene nyt matkaasi tällä haawalla/ koska minä saan tilan/ niin minä kutsutan sinun tyköni.
24:25 Ja sitemödhen hen mös toiwoi annettauan henens Raha Paualilda/ Senpäle/ ette hene' piti pästemen hende/ Senteden hen mös wsein henen cutzutti tygens/ ia henen cansans puheli.
Ja sitä myöten hän myös toiwoi annettawan hänens rahaa Pawalilta/ Senpäälle/ että hänen piti päästämän häntä/ Sen tähden hän myös usein kutsutti tykönsä/ ja hänen kanssansa puheli.
24:26 Coska nyt caxi aijastaica culunut oli/ tuli Portius Festus sen Felixin sijan. Mutta Felix tachtoi Juttain mielen nouta/ ia ietti Paualin ielkins siteisin.
Koska nyt kaksi ajastaikaa kulunut oli/ tuli Portius Festus sen Felixin sijaan. Mutta Felix tahtoi juuttain mielen noutaa/ ja jätti Pawalin jälkeens siteisiin.

XXV. Lucu.

25:1 COska nyt Festus oli tullut Makundan/ colmanen peiuen perest yleswaelsi hen Jerusalemijn Cesariasta.
Koska nyt Festus oli tullut maakuntaan/ kolmannen päiwän perästä ylöswaelsi hän Jerusalemiin Kesareasta.
25:2 Nin tulit Ylimeiset Papit/ ia ne Ylimeiset Juttaista henen etens/ Paualita wastan/
Niin tulit ylimmäiset papit/ ja ne ylimmäiset juuttaista hänen eteensä/ Pawalia wastaan/
25:3 ia rucolit hende ia pysit henelde sosiota henen wastans/ ette hen cutzuttais henen Jerusalemijn.
ja rukoilit häntä ja pyysit häneltä suosiota hänen wastaansa/ että hän kutsuttais hänen Jerusalemiin.
25:4 Ja wäghyit hende tappaxens tielle. Nin Festus wastasi/ Ette Pauali piti hyuin ketkettemen Cesarias/ Ja ette hen tachtoi itze pian sinne waelta/
Ja wäijyit häntä tappaaksensa tiellä. Niin Festus wastasi/ Että Pawali piti hywin kätkettämän Kesareassa/ Ja että hän tahtoi itse pian sinne waeltaa.
25:5 Jotca sis teiden seasan (ma hen) woiwat sinne tulla/ ne ynne meiden cansan alastulcan/ Ja ios iotakin syte ombi tesse Miehes/ nin candacat henen pälens.
Jotka siis teidän seassan woiwat sinne tulla/ niin ynnä meidän kanssa alas tulkaan/ Ja jos jotakin syytä ompi tässä miehessä/ niin kantakaat hänen päällensä.
25:6 Coska hen sis oli heiden tykenens wipynyt enemen quin kymmenen peiue/ nin hen alaslexi Cesarean. Ja toisna peiuen hen istui Domiostolin päle/ ia keski Paualin edestoota.
Koska hän siis oli heidän tykönänsä wiipynyt enemmin kuin kymmenen päiwää/ niin hän alas läksi Kesareaan. Ja toisena päiwänä hän istui tuomiotuolin päälle/ ja käski Pawalin edestuoda.
25:7 Quin hen nyt sinne tootijn/ nin ne Juttat edesastuit/ iotca olit Jerusalemista alastulleet/ ia edestoit monda ia swret wighat Paualita wastan/ ioita eiuet he woinet wahwista/
Kuin hän nyt sinne tuotiin/ niin ne juuttaat edesastuit/ jotka olit Jerusalemista alas tulleet/ ja edestoit monta ja suuret wihat Pawalia wastaan/ joita eiwät he woineet wahwistaa/
25:8 Sille ette Pauali wastasi edhestens/ ettei hen miten ole rickonut/ eikä Juttain Laki/ eikä Templin/ eikä Keisarin wastaan.
Sillä että Pawali wastasi edestänsä/ ettei hän mitään ole rikkonut/ eikä juuttain lakia/ eikä templiä/ eikä keisaria wastaan.
25:9 Nin Festus tachtoi Juttain mielen nouta/ wastasi Paualita ia sanoi/ Tadhocos ylesmenne Jerusalemin/ ia sielle neiste oikiudhella seiso minun edheseni.
Niin Festus tahtoi juuttain mielen noutaa/ wastasi Pawalia ja sanoi/ Tahdotkos ylös mennä Jerusalemiin/ ja siellä näistä oikeudella seisoa minun edessäni.
25:10 Mutta Pauali sanoi/ Mine seison Keisarin Oikiudhen edes/ ia sijne tule minua domitta/ Em mine ole Juttain ychten wärin tehnyt/ quin sine mös itze paramin tiedhet.
Mutta Pawali sanoi/ Minä seison keisarin oikeuden edessä/ ja siinä tulee minua tuomita/ En minä ole juuttain yhtään wäärin tehnyt/ kuin sinä myös itse paremmin tiedät.
25:11 Sille ios mine olen iongun wahingoittanut/ elike Hengeni rickonut/ nin em mine welte colemasta. Jos ei taas miten nijte ole/ ioista he minun päleni candauat/ nin eikengen taidha minua anda heiden käsijns/ Mine lycken minuni Keisarin ala.
Sillä jos minä olen jonkun wahingoittanut/ elikä henkeni rikkonut/ niin en minä wältä kuolemasta. Jos ei taas mitään niitä ole/ joista he minun päälleni kantawat/ niin eikenkään taida minua antaa heidän käsiinsä/ Minä lykkään minuni keisarin alle.
25:12 Nin Festus Radhia puhutteli ia wastasi/ Keisarin ala sine lyckesit sinus/ Keisarin tyge sinun mös pite menemen.
Niin Festus raatia puhutteli ja wastasi/ Keisarin alle sinä lykkäsit sinus/ Keisarin tykö sinun myös pitää menemän.
25:13 Mutta quin mutomat peiuet olit ioutuneet/ nin Kuningas Agrippa ia Bernice alastulit Cesarean teruettemen Festust.
Mutta kuin muutamat päiwät olit joutuneet/ niin kuningas Agrippa ja Bernice alastulit Kesareaan terwehtimään Festusta.
25:14 Ja quin he sielle monda peiue wiwuyit/ nin Festus iutteli Paualin Asian Kuningalle ia sanoi/ Felix ietti Fangixi ydhen Miehen tesse ielkins/
Ja kuin he siellä monta päiwää wiiwyit/ niin Festus jutteli Pawalin asian kuninkaalle ja sanoi/ Felix jätti wangiksi yhden miehen tässä jälkeensä/
25:15 iosta quin mine Jerusalemis olin/ ne ylimeiset Papit/ ia wanhimat Juttaista ilmoitit minulle/ pytedhen Domiota hende wastan.
josta kuin minä Jerusalemissa olin/ ne ylimmäiset papit/ ja wanhimmat juuttaista ilmoitit minulle/ pyytäen tuomiota häntä wastaan.
25:16 Joille mine wastasin/ Ei ole se Romarein tapa/ ette Inhiminen ennen mestatan/ quin se/ ionga päle cannetan/ sapi henen Rijtaweliens henen siusansa seisoman/ ia saapi sijan wariella henens candeista.
Joille minä wastasin/ Ei ole se romarein tapa/ että ihminen ennen mestataan/ kuin se/ jonka päälle kannetaan/ saapi hänen riitaweljensä hänen siwussansa seisoman/ ja saapi sijan warjella hänens kanteista.
25:17 Senteden coska he sis tenne tulit/ ilman wipymet/ cochta toisna peiuen/ istuin mine Oikiun edesse/ ia keskin sen Miehen edestoota.
Sentähden koska he siis tänne tulit/ ilman wiipymät/ kohta toisena päiwänä/ istuin minä oikeuden edessä/ ja käskin sen miehen edestuoda.
25:18 Coska sis Candaijat edestulit/ eiuet he ychten Syte edestooneet/ ioista mine pahasti lwlin.
Koska siis kantajat edestulit/ eiwät he yhtään syytä edestuoneet/ joista minä pahasti luulin.
25:19 Mutta heille oli mutomat Kysymiset hende wastan heiden Taicouxistans/ ia ydhest coolludhesta Iesusesta/ Jonga Pauali todhisti eleuen.
Mutta hellä oli muutamat kysymiset häntä wastaan heidän taikouksistansa/ ja yhdestä kuolleesta Jesuksesta/ Jonka Pawali todisti eläwän.
25:20 Ja ette mine epeilin sijte Kysymisesta/ nin mine sanoin/ Jos hen tachtoi menne Jerusalemijn/ ia sielle neiste domitta.
Ja että minä epäilin siitä kysymisestä/ niin minä sanoin/ Jos hän tahtoi mennä Jerusalemiin/ ja siellä näistä tuomittaa.
25:21 Mutta quin Pauali lyckäsi asians Keisarin tundemisen ala/ nin mine annoin henen ketkette/ sihenasti ette mine leheteisin henen Keisarin tyge.
Mutta kuin Pawali lykkäsi asiansa keisarin tuntemisen alle/ niin minä annoin hänen kätkettää/ siihen asti että minä lähettäisin hänen keisarin tykö.
25:22 Nin sanoi Agrippa Festuselle/ Cwlisin mineki kernasti site Mieste. Nin hen sanoi/ Homena sine saat henen cwlla.
Niin sanoi Agrippa Festukselle/ Kuulisin minäkin kernaasti sitä miestä. Niin hän sanoi/ Huomenna sinä saat hänen kuulla.
25:23 Ja toisna peiuen tuli Agrippa ia Bernice swren Pramin cansa/ ia sisellekeuit Radztupan/ Pämiesten ia Caupungin Ylimeisten cansa. Ja Pauali edestootin Festusen keskyn ielkin.
Ja toisena päiwänä tuli Agrippa ja Bernice suuren prameuden kanssa/ ja sisälle käwit raastupaan/ päämiesten ja kaupungin ylimmäisten kanssa. Ja Pawali edestuotiin Festuksen käskyn jälkeen.
25:24 Ja Festus sanoi/ Kuningas Agrippa ia caiki te Miehet/ iotca ynne tesse meiden cansan oletta/ Tesse te näet sen Miehen/ iosta caiki Juttain cocous ombi minua rucollut/ Jerusalemis ia mös täle hwtadhen/ Ettei henen tulisi enembi ele.
Ja Festus sanoi/ Kuningas Agrippa ja kaikki te miehet/ jotka tässä meidän kanssa olette/ Tässä te näet sen miehen/ josta kaikki juuttain kokous ompi minua rukoillut/ Jerusalemissa ja myös tälle huutaen/ ettei häne tulisi enempi elää.
25:25 Mutta mine leusin ettei hen miten paha tehnyt ollut/ iosta he' olis hengens rickonut.
Mutta minä löysin ettei hän mitään pahaa tehnyt ollut/ josta hän olisi henkensä rikkonut.
25:26 Waan ette hen itzens lyckesi Keisarin ala/ nin mine mös aiwoin henen sinne lehette. Josta ei ole minulla miteken wahua HErralle kirioitta. Senteden mine tootin henen teiden eten/ Ja enimitten sinun etes Kuningas Agrippa/ senpäle ette coska henen asians wisumasti olis tutkittu/ saisin iotakin kirioitamista.
Waan etteä hän itsensä lykkäsi keisarin alle/ niin minä myös aion hänen sinne lähettää. Josta ei ole minulla mitäkään wahwaa herralle kirjoittaa. Sentähden minä tuotin hänen teidän eteen/ Ja enimmiten sinun eteesi kuningas Agrippa/ senpäälle että koska hänen asiansa wisummasti olisi tutkittu/ saisin jotakin kirjoittamista.
25:27 Sille minun nädhexeni on se wärin lehette hende sidhottuna/ ia ei henen Sytens ilmoitta/ Josta henen pälense cannetan.
Sillä minun nähdäkseni on se wäärin lähettää häntä sidottuna/ ja ei hänen syytänsä ilmoittaa/ Josta hänen päällensä kannetaan.

XXVI. Lucu.

26:1 AGrippa sis sanoi Paualille/ Lupa ombi sinun puhua edestes. Nin wlosoijensi Pauali Kätens ia puhui edestens/
Agrippa siis sanoi Pawalille/ Lupa ompi sinun puhua edestäsi. Niin ulosojensi Pawali kätensä ja puhui edestänsä.
26:2 Se ombi sangen minu' mieleheni/ racas Kuningas Agrippa/ Ette minun pite tenepene sinun edeses wastaman caikista nijste asioista ioista minun päleni Juttailda cannetan/
Se ompi sangen minun mieleeni/ rakas kuningas Agrippa/ Että minun pitää tänäpäiwänä sinun edessäsi wastaamaan kaikista niistä asioista joista minun päälleni juuttailta kannetaan/
26:3 Liatengi/ ette sine tiedhet caiki Tauat ia Juttain Kysymiset. Senteden mine rucolen sinua/ Ettes kerssiueiseste minua cwlisit.
Liiatenkin/ että sinä tiedät kaikki tawat ja juuttain kysymiset. Sentähden minä rukoilen sinua/ Ettäs kärsiwäisesti minua kuulisit.
26:4 Nin tieteuet tosin caiki Juttat minun Elemeni hamast Noorudhesta/ quin se on ollut alghusta temen Canssan seas Jerusalemis/
Niin tietäwät tosin kaikki juuttaat minun elämäni hamasta nuoruudesta/ kuin se on ollut alusta tämän kansan seassa Jerusalemissa/
26:5 iotca minun ennen ouat tundeneet/ ios he tadhoisit todhista. Sille mine olen ollut yxi Phariseus ioca on caikein couin Eriseura meiden Jumalanpalueluxes.
jotka minun ennen owat tunteneet/ jos he tahtoisit todistaa. Sillä minä olen ollut yksi phariseus joka on kaikkein kowin eriseura meidän jumalanpalweluksessa.
26:6 Ja nyt mine seison tesse Oikiude' edesse/ ia minu' päleni cannetan sijte toiuost sen Lupauxe' päle/ ioca Jumalalda on tapachtanut meiden Isille/
Ja nyt minä seison tässä oikeuden edessä/ ja minun päälleni kannetaan siitä toiwosta sen lupauksen päälle/ joka Jumalalta on tapahtunut meidän isille/
26:7 ioho'ga Toiuohon ne caxitoistakyme'de meiden Sukua toiuoit tuleuans/ paluelle' sitewarte' Jumalata öte ia peiue alinomaisest/ Teme' saman Toiuon tedhen cannetan minun päleni Juttailda/ racas Kuningas Agrippa.
johonka toiwoon ne kaksitoista kymmentä meidän sukua toiwoit tulewansa/ palwellen sitä warten Jumalata yötä ja päiwää alinomaisesti/ Tämän saman toiwon tähden kannetaan minun päälleni juuttailta/ rakas kuningas Agrippa.
26:8 Mixi se o'bi vskomatoin teiden tykenen/ Ette Jumala Colleita ylesnostapi?
Miksi se ompi uskomatoin teidän tykönän/ että Jumala kuolleita ylös nostaapi?
26:9 Ja mine tosin mös lwlin itzelleni/ palio tekeueni/ coska mine Iesusen Nazarenusen Nimen wastanseisoin/
Ja minä tosin myös luulin itselleni/ paljon tekewäni/ koska minä Jesuksen Nazarenuksen nimen wastaan seisoin/
26:10 Ninquin mine mös Jerusalemis tein/ ia mo'da Pyhe mine salpasin Tornijn/ ionga päle mine wallan saanut olin/ nijlde Ylimeisilde Papilda/ Ja coska he tapettijt/ autin mineki sijhen Domion.
Niinkuin minä myös Jerusalemissa tein/ ja monta pyhään minä salpasin torniin/ jonka päälle minä wallan saanut olit/ niiltä ylimmäisiltä papeilta/ Ja koska he tapettiin/ autin minäkin siihen tuomioon.
26:11 Ja iocaitzes Sinagogas wsein mine heite rangaisin/ ia waadhin heite pilcaman/ ia olin heiden wastans ylenpaltisesta cummittu/ Ja wainosin heite mös haman Wieraisin Caupungijn.
Ja jokaisessa synagogassa usein minä heitä rankaisin/ ja waadin heitä pilkkaamaan/ ja olin heidän wastaansa ylenpalttisesti kummittu (wimmattu)/ Ja wainosin heitä myös hamaan wieraisiin kaupunkiin.
26:12 Jonga syyn tedhen/ coska mine mös matkustin Damaskuun sen Ylimeisen Papin woimalla ia keskylle/
Jonka syyn tähden/ koska minä myös matkustin Damaskoon sen ylimmäisen papin woimalla ja käskyllä/
26:13 nin polipeiue' aican (Racas Kuningas) mine nein tielle/ ette yxi Kircaus Taiuahasta/ kirca'bi quin Auringoisen Paiste/ ymberiwalghaisi minun/ ia ne/ iotca minun cansani waelsit.
niin puolipäiwän aikaan (rakas kuningas) minä näin tiellä/ että yksi kirkkaus taiwaasta/ kirkkaampi kuin aurinkoisen paiste/ ympäri walkaisi minun/ ja ne/ jotka minun kanssani waelsit.
26:14 Coska me sis caiki mahan langesima/ cwlin mine änen puhuuan minulle Hebraican kielelle/ ia sanoi/ Saul/ Saul/ mixis minua Wainot? Töles sinun ombi Tutkanda wastan potkia.
Koska me siis kaikki maahan lankesimme/ kuulin minä äänen puhuwan minulla Hebraican kielellä/ ja sanoi/ Saul/ Saul/ miksi minua wainoat? Työläs sinun ompi tutkainta wastaan potkia.
26:15 Nin mine sanoin/ HERRA/ cucas olet? Hen sanoi/ Mine olen IesuS iota sine wainot.
Niin minä sanoin/ HERRA/ kukas olet? Hän sanoi/ Minä olen Jesus jota sinä wainoat.
26:16 Mutta nouse yles ia seiso ialghoillas/ Sille sitewarten mine ilmestuin sinulle/ ette mine asetan sinun Palueliaxi ia ninen Todhistaijaxi iotcas neit/ ia mös ninen quin mine wiele tadhon sinulle ilmoitta.
Mutta nouse ylös ja seiso jaloillasi/ Sillä sitä warten minä ilmestyin sinulle/ että minä asetan sinun palwelijaksi ja niiden todistajaksi jotkas näit/ ja myös niiden kuin minä wielä tahdon sinulle ilmoittaa.
26:17 Ja tadho' sinun päste Canssalda ia Pacanoista/ ioinenga tyge mine nyt sinun leheten/
Ja tahdon sinun päästää kansalta ja pakanoista/ joidenka tykö minä nyt sinun lähetän/
26:18 heiden Silmiens auaman/ ette he heidens kie'neisit Pimeydhest walkeuden polehen/ ia Perkelen wallasta Jumalan tyge/ Ette he saisit Synnein andexiandamisen/ ia Perimisen ynne heiden cansans/ iotca pyhitetyd ouat vskon cautta minun peleni.
heidän silmiänsä awaamaan/ että he heidäns kääntäisit pimeydestä walkeuden puoleen/ ja perkeleen wallasta Jumalan tykö/ Että he saisit syntien anteeksiantamisen/ ja perimisen ynnä heidän kanssansa/ jotka pyhitetyt owat uskon kautta minun päälleni.
26:19 Nin sis (racas Kuningas Agrippa) em mine ollut Couacoruainen sen Taiualisen Näghyn wastan/
Niin siis (rakas kuningas Agrippa) en minä ollut kowakorwainen sen taiwaallisen näyn wastaan/
26:20 waan mine ilmoitin ensin nijlle/ iotca ouat Damaschus ia Jerusalemis/ ia caikes Judean Maakunnas/ ia Pacanoillen/ ette he Paranoxe' tekisit/ ia kiennuisit Jumalan polen/ ia tekisit Paranoxen keluolisia Töite.
waan minä ilmoitin ensin niille/ jotka owat Damaskossa ja Jerusalemissa/ ja kaikessa Judean maakunnassa/ ja pakanoillen/ että he parannuksen tekisit/ ja kääntyisit Jumalan puoleen/ ja tekisit parannuksen kelwollisia töitä.
26:21 Temen syyn tedhen ouat Juttat minun Kijniottanuet Templisse/ ia tadhoit minun mestata/
Tämän syyn tähden owat juuttaat minut kiinni ottaneet templissä/ ja tahdoit minun mestata/
26:22 Mutta Jumalan auun cautta olen holhottu ia seison wiele tenepene ia todhistan seke Wehille ette Swrille/ Ja en miten mwta sano quin Prophetat sanoneet ouat tuleuaxi/ ia Moses
Mutta Jumalan awun kautta olen holhottu ja seison wielä tänäpänä ja todistan sekä wähille etta suurille/ Ja en mitään muuta sano kuin prophetat sanoneet owat tulewaksi/ ja Moses.
26:23 Ette CHRISTUS piti kerssimen/ ia oleman se Ensimeinen Coolluten ylesnousemisesta/ ia iulghistaman Walkiutta Canssalle ia Pacanoille.
Että Kristus piti kärsimän/ ja olemaan se ensimmäinen kuolleitten ylösnousemisesta/ ja julkistamaan walkeutta kansalle ja pakanoille.
26:24 Coska hen nyt semmotoisen Wastauxen andoi/ sanoi Festus swrella änelle/ Pauali/ sine hulluttelet/ Se swri oppi hulluttapi sinua.
Koska hän nyt semmotoisen wastauksen antoi/ sanoi Festus suurella äänella/ Pawali/ sinä hulluttelet/ Se suuri oppi hulluttaapi sinua.
26:25 Nin Pauali sanoi/ em mine hulluta (racas Feste) waan totudhen ia toimen sanoia puhun.
Niin Pawali sanoi/ en minä hulluta (rakas Feste) waan totuuden ja toimen sanoja puhun.
26:26 Sille Kuningas näme kylle tietä/ ionga tykene mine mös rochkiasti puhun/ Sille mine lwlen henen caiki nämet tieteuen/ Sille ettei nämet olet tapachtanut salaisesta.
Sillä kuningas nämä kyllä tietää/ jonka tykönä minä myös rohkeasti puhun/ Sillä minä luulen hänen kaikki nämät tietäwän/ Sillä ettei nämät ole tapahtunut salaisesti.
26:27 Wskocos Kuningas Agrippa Prophetit? Mine tiedhen ettes vskot.
Uskookos kuningas Agrippa prophetat? Minä tiedän ettäs uskot.
26:28 Nin Agrippa sanoi Paualille/ Eipe palio pwttu ettet sine saata minua Christituxi. Nin Pauali sanoi/
Niin Agrippa sanoi Pawalille/ Eipä paljon puutu ettet sinä saata minua kristityksi. Niin Pawali sanoi/
26:29 Mine anoisin Jumalalda ettei se puuttusi eike wehe eike palio/ ettet waan sine/ mutta mös caiki iotca minua cwleuat tenepene/ tulisit sencaltaisexi/ quin mine olen/ paitzi neite Siteite.
Minä anoisin Jumalalta ettei se puuttuisi eikä wähän eikä paljon/ ettet waan sinä/ mutt myös kaikki jotka minua kuulewat tänäpänä/ tulisit senkaltaiseksi/ kuin minä olen/ paitsi näitä siteitä.
26:30 Ja quin hen nämet puhunut oli/ ylesnousi Kuningas/ ia se Manwa'hin ia Bernice/ ia iotca heiden cansans sielle istuit.
Ja kuin hän nämät puhunut oli/ ylös nousi kuningas/ ja se maanwanhin ja Bernice/ ja jotka heidän kanssansa siellä istuit.
26:31 Ja quin he poisweltit/ nin he puhuit keskenens sanoden/ Eipe teme Mies miten ole tehnyt/ quin Cooleman eli Siteet ansanut on.
Ja kuin he pois wältit/ niin he puhuit keskenänsä sanoen/ Eipä tämä mies mitään ole tehnyt/ kuin kuoleman eli siteet ansainnut on.
26:32 Nin sanoi Agrippa Festuselle/ Kylle teme Mies machtasijn pästettä/ ellei hen olisi Keisarin ala henens lykenyt
Niin sanoi Agrippa Festukselle/ Kyllä tämä mies mahtaisiin päästettää/ ellei hän olisi keisarin alle hänens lykännyt.

XXVII Lucu.

27:1 MUtta sijttequin nyt pätetty oli/ ette meiden piti Wallinmale puriectiman/ nin he annoit Paualin muidhen Fangein cansa ydhen Sadhanpämiehen haltun ioca Julius cutzuttyin/ sijte Keisarin Sotaiouckosta.
Mutta sitten kuin nyt päätetty oli/ että meidän piti Wallinmaalle purjehtimaan/ niin he annoit Pawalin muiden wankein kanssa yhden sadanpäämiehen haltuun joka Julius kutsuttiin/ siitä keisarin sotajoukosta.
27:2 Coska me sis astuima Adramitinan Hachten/ ia piti puriechtiman Asian ohitze/ laskima me maalda. Ja meiden ca'sam oli Aristarchus Macedonian mies Tessalonicasta/
Koska me siis astuimme Adramitinan haahteen/ ja piti purjehtiman Asian ohitse/ laskimme me maalta. Ja meidän kanssamme oli Aristarchus Makedonian mies Tessalonikasta/
27:3 ia tulima toisna peiuene Sidonin. Ja Julius hyuesti meni Paualin cansa/ ia salli henen menemen henen Ysteueins tyge/ ia heilde holhotta.
ja tulimme toisena päiwänä Sidoniin. Ja Julius hywästi meni Pawalin kanssa/ ja salli hänen menemän hänen ystäwäinsä työ/ ja heiltä holhottaa.
27:4 Ja quin me sielde laskima/ nin me puriectiama Cyprin Ohitzen/ Sille ette wastatulet olit/
Ja kuin me sieltä laskimme/ niin me purjehdimme Kyprin ohitse/ Sillä että wastatuulet olit/
27:5 Ja quin me sen Meren/ ioca ombi Cilician ia Pamphilian cohdalla/ ylitze puriectima/ ia tulima Myran/ ioca ombi Liciasa.
Ja kuin me sen meren/ joka ompi Kilikian ja Pamphilian kohdalla/ ylitse purjehdimme/ ja tulimme Myraan/ joka ompi Liciassa.
27:6 Ja sielle sai se Sadanpämies ydhe' Alexandrian Hahde' puriectiuan Wallinmaallen/ sihe' pani hen meite.
Ja siellä sai se sadanpäämies yhden Alexandrian haahden purjehtiwan Wallinmaalle/ siihen pani hän meitä.
27:7 Quin me nyt monda peiue hitahast puriechtima/ ia tuskalla szawuijme Gnidumin (wastatwlen tedhen) nin me puriechtima Cretan ala/ sen Caupungin tykene Salmone/
Kuin me nyt monta päiwää hitaasti purjehdimme/ ja tuskalla saawuimme Gnidumiin (wastatuulen tähden) niin me purjehdimme Kretan alle/ sen kaupungin tykönä Salmonen/
27:8 ia tuskalla sen ohitze tulima/ nin me tulima ychten Paickan/ ioca cutzutan Caunis satama/ ioca lesne oli site Caupungi Lasea.
ja tuskalla sen ohitse tulimme/ niin me tulimme yhteen paikkaan/ joka kutsutaan kaunis satama/ joka läsnä oli sitä kaupunkia Lasea.
27:9 Coska nyt palio aica oli cwlunut/ ia puriectus retki io oli waralinen/ senteden ette he mös olit ylitze aian nelke kersineet/
Koska nyt paljon aikaa oli kulunut/ ja purjehdusretki jo oli waarallinen/ sentähden että he myös olit ylitse ajan nälkää kärsineet/
27:10 Neuuoi Pauali heite sanoden heille/ Armahat Miehet/ Mine näen ette puriectus retki tacto olla waralinen ia wahinghollinen/ ei waiuoin Calun ia Hacdhen/ mutta mös meiden Henge'.
Neuwoi Pawali heitä sanoen heille/ Armaat miehet/ Minä näen että purjehdusretki tahtoo olla waarallinen ja wahingollinen/ ei waiwoin kalun ja haahden/ mutta myös meidän hengen.
27:11 Mutta se Sodhanpämies vskoi enemin Skipparin ia Styrmannin/ quin nijte iotka Paualilda sanottijn.
Mutta se sadanpäämies uskoi ennemmin kipparin ja styrmannin/ kuin niitä jotka Pawalilta sanottiin.
27:12 Ja quin ei ollut souelias Satama yli Taluen olla/ nin he enimitten langesit sihen Neuuon/ ette sielde piti laskeman/ ios he iollaki mooto olisit woineet tulla Phenician Taluimahan. Se satama ombi Cretas Lounatlenten ia Lodhepohian pein.
Ja kuin ei ollut sowelias satama yli talwen olla/ niin he enimmiten lankesit siihen neuwoon/ että sieltä piti laskeman/ jos he jollakin muotoa olisit woineet tulla Pheniciaan talwehtimaan. Se satama ompi Kretassa lounaaseen ja luodepohjaan päin.
27:13 Mutta quin Eteletwli rupesi puhaltaman/ ia lwlit heillens oleuan mötepereisen. Ja coska he lexit Assonista/ nin he puriectit Cretan ohitzen.
Mutta kuin etelätuuli rupesi puhaltamaan/ ja luulit heillänsä olewan myötäperäisen. Ja koska he läksit Assonista/ niin he purjehdit Kretan ohitsen.
27:14 Mutta ei cauuan sen ielken/ nousi tas nijte wastan yxi Twlispä/ ioca cutzutan Itepohia/
Mutta ei kauan sen jälkeen/ nousi taas niitä wastaan yksi tuulispäää/ joka kutsutaan itäpohja/
27:15 ia quin Haxi waldan otettin/ ia ei woinut Tulen tedhen oijetta/ nin me laskima sen cwlkeman Twlen haltun.
ja kuin haaksi waltaan otettiin/ ja ei woinut tuulen tähden oieta/ niin me laskimme sen kulkeman tuulen haltuun.
27:16 Ja me tulima ydhen Saren tyge/ ioca cutzutan Clauda/ nin me tuskalla woime saadha Wenhen sisellewete/ Coska se siselle oli otettu/ ia kiusasit Apuans/
Ja me tulimme yhden saaren tykö/ joka kutsutaan Clauda/ niin me tuskalla woimme saada weneen sisälle wetää/ Koska se sisälle oli otettu/ ja kiusasit apuansa/
27:17 ia sidhoit henen kijni Hachtehen/ pelieten/ etti henen pitenyt Carijn sattaman/ ia wlosheitit Estetusastian/ ia annoit nin culkia.
ja sidoit hänen kiinni haahteen/ peljäten/ että hänen pitänyt kariin saattaman/ ja ulos heitit estetysastian/ ja annoit niin kulkea.
27:18 Coska sis swri ilma pälekeui/ nin he toisna peiuen Calun wlosloidt.
Koska siis suuri ilma päälle käwi/ niin he toisena päiwän kalun ulos loit.
27:19 Ja colman peiuen me wlosheitime omilla käsille' Hahden Aseit.
Ja kolmen päiwän me ulos heitimmme omilla käsillä haahden aseet.
27:20 Mutta quin ei me monena peiuenä/ eikä auringoista/ eikä Techti nähnyet/ ia ei wehin Ilma meiden wasta' ollut/ nin io caiki meiden Elemen toiuous pois oli.
Mutta kuin ei me monenä päiwänä/ eikä aurinkoista/ eikä tähtiä nähneet/ ja ei wähin ilma meidän wastaan ollut/ niin jo kaikki meidän elämän toiwous pois oli.
27:21 Ja coska me cauuan aica olima sömete olleet/ nin Pauali ylesnousi heiden keskellens ia sanoi/ Armat Miehet/ se olis cohtulinen ollut/ ette te olisitta minua cwlleet/ ia ei Cretasta poislaskeneet/ ia saattanut meille temen caltaisen tuskan ia wahingon.
Ja koska me kauan aikaa olimme syömättä olleet/ niin Pawali ylösnousi heidän keskellänsä ja sanoi/ Armaat miehet/ se olisi kohtuullinen ollut/ että te olisitte minua kuulleet/ ja ei Kretasta pois laskeneet/ ja saattanut meille tämän kaltaisen tuskan ja wahingon.
27:22 Ja nytki mine neuuon teite/ olcatta hyues wskalluxes/ Sille ettei yxiken Hengi teiste huckan tule/ mutta waan Haxi.
Ja nytkin minä neuwon teitä/ olkaatte hywässä uskalluksessa/ Sillä ettei yksikään henki teistä hukkaan tule/ mutta waan haaksi.
27:23 Sille ette minun tykeneni tene öene seisoi Jumalan Engeli/ ionga oma mine olen/ ia iota mine paluelen/ ia sanoi/ Ele pelke Pauali/ Sinun pite Keisarin eten asetettaman.
Sillä että minun tykönäni tänä yönä seisoi Jumalan enkeli/ jonka oma minä olen/ ja jota minä palwelen/ ja sanoi/ Älä pelkää Pawali/ sinun pitää keisarin eteen asetettaman.
27:24 Ja catzos/ Jumala ombi sinulle lahioittanut ne caiki iotca sinun cansas puriectiuat.
Ja katsos/ Jumala ompi sinulle lahjoittanut ne kaikki jotka sinun kanssasi purjehtiwat.
27:25 Senteden armat Miehet/ olcat pelkemet/ Sille mine wskon Jumalan päle/ ette se nin tapachtupi quin minulle on sanottu.
Sentähden armaat miehet/ olkaat pelkäämät/ Sillä minä uskon Jumalan päälle/ että se niin tapahtuupi kuin minulle on sanottu.
27:26 Mutta ychten Looton meiden pite cwlkeman.
Mutta yhteen luotoon meidän pitää kulkeman.
27:27 Coska nyt neliestoistakymmenes öö päletuli/ ia me menime/ Adrian poliöön aicaan/ lwlit Haximiehet näkeuens iongun Makunnan.
Koska nyt neljästoistakymmenes yö päälle tuli/ ja me menimme/ Adriaan puoliyön aikaan/ luulit haaksimiehet näkewänsä jonkun maakunnan.
27:28 Ja he vlosheitit Lodhirihman/ ia leusit caxikymmende kyneret syuen/ Ja he tulit wehen paramin edes/ nin he taas wlosnackasit Lodhirihman/ ia leusit wisitoistakymmende kyneret syuen.
Ja he ulos heitit luotirihman/ ja löysit kaksikymmentä kyynärää sywän/ Ja he tulit wähän paremmin edessä/ niin he taas ulos nakkasit luotirihman/ ja löysit wiisitoista kymmentä kyynärät sywän.
27:29 Nin he pelkesit ette heiden piti louckaman iongun couan Carin päle/ Ja wlosheitit nelie Ankurita pereste Hachtia/ ia toiuoit peiuen coittauan.
Niin he pelkäsit että heidän piti loukkaaman jonkun kowan karin päälle/ Ja ulos heitit neljä ankkuria perästä haahtea/ ja toiwoit päiwän koittawan.
27:30 Mutta quin Haximiehet pysit paeta Hahdest/ nin he Wenhen meren lyckesit/ sille ionella/ ette he tadhoit Ankurita wloswiedhe Hadhen kieulast.
Mutta kuin haaksimiehet pyysit paeta haahdesta/ niin he wenheen meren lykkäsit/ sillä juonella/ että he tahdoit ankkurin ulos wiedä haahden keulasta.
27:31 Sanoi Pauali Sadhanpämiehelle/ ia Sotamiehille/ ellei nämet Hahdes pysy/ ette te swingan Hengene päste.
Sanoi Pawali sadanpäämiehelle/ ja sotamiehille/ ellei nämät haaahdessa pysy/ ette te suinkaan henkenne päästä.
27:32 Nin Sotamiehet hackasit Wenhen pestin pois/ ia annoit sen pudhota.
Niin sotamiehet hakkasit weneen pestin pois/ ja annoit sen pudota.
27:33 Ja quin peiue rupesi walkeneman/ nin Pauali heite caiki neuuoi/ ette heiden piti Roca ottaman/ sanoden/ Tenepene ombi neliestoistakymenes peiue/ ette te odhottaneet oletta ia söömet olluet/ ia ette miten ole ottaneet tygenne/
Ja kuin päiwä rupesi walkenemaan/ niin Pawali heitä kaikkia neuwoi/ että heidän piti ruokaa ottaman/ sanoen/ Tänäpänä ompi neljästoista kymmenes päiwä/ että te odottaneet olette ja syömättä olleet/ ja että mitään ole ottaneet tykönne/
27:34 Sen teden mine neuuon teite/ ette te otate roca tygen/ Sille se tule teiden terueydhexen/ Sille ettei ydhengen teiden päästen pidhe hiuscarua catoman.
Sen tähden minä neuwon teitä/ että te otatte ruokaa tykönne/ Sillä se tulee teidän terweydeksen/ Sillä ettei yhdenkään teidän päästän pidä hiuskarwa katoaman.
27:35 Ja coska hen oli sen sanonut/ otti hen Leiuen/ ia kijtti Jumala caikein nähden/ ia mursi/ ia rupeis sömen.
Ja koska hän oli sen sanonut/ otti hän leiwän/ ja kiitti Jumalaa kaikkein nähden/ ja mursi/ ja rupesi syömään.
27:36 Nin he caiki wircosit/ Ja rupeisit he mös sömen.
Niin he kaikki wirkosit/ Ja rupesit he myös syömään.
27:37 Mutta oli meite Hahdesa caiki ychten/ caxi sata seitzemen kymmende ia cwsi Henge.
Mutta oli meitä haahdessä kaikki yhteen/ kaksisataa seitsemän kymmentä ja kuusi henkeä.
27:38 Ja coska he olit rauitetud/ nin he keuiensit Hahden/ ia vlosheitit Nisut Meren.
Ja koska he olit rawitetut/ niin he käänsiwät haahden/ ja ulos heitit nisut mereen.
27:39 Coska nyt peiue oli/ eiuet he tundeneet maata. Mutta he astasit ydhen Lahden/ iossa oli yxi randa/ iohonga he aijatelit Hahden piti cwlkeman/ ios se olis madholinen.
Koska nhyt päiwä oli/ eiwät he tunteneet maata. Mutta he astasit (hawaitsit) yhden lahden/ jossa oli yksi ranta/ johonka he ajattelin haahden piti kulkemaan/ jos se olis mahdollinen.
27:40 Ja quin he Ankarit olit ylesottaneet/ lexit he Mereen/ ia ylespästit Styrin siteet/ Ja he asetit Puriehen twlehen/ ia annoit ioosta Randa codhen.
Ja kuin he ankkurit olit ylös ottaneet/ läksit he mereen/ ja ylös päästit styrin siteet/ Ja he asetit purjeen tuuleen/ ja annoit juosta rantaa kohden.
27:41 Ja coska me tulima ydhen Niemen tyge/ nin he Hahden louckasit/ ia Hahden kieula iei Carin päle lijckumat seisoman. Mutta castari wallalans tuli aaldoin wäest.
Ja koska me tulimme yhden niemen tykö/ niin he haahden loukkasit/ ja haahden keula jäi karin päälle liikkumatta seisomaan. Mutta kastari wallallansa tuli aaltoin wäestä.
27:42 Mutta Sotamiesten neuuo oli/ nijte Fangi tappaman/ ettei ios iocu wloswuidhen/ poiscarckaisi.
Mutta sotamiesten neuwo oli/ niitä wankia tappaman/ etti jos joku ulos uiden/ pois karkaisi.
27:43 Mutta se Sadhanpämies tachtoi Paualin wapautta/ ia asetti heiden sijte Neuuosta. Ja keski ette ne quin wuidha taisit/ ensin anda heidens maan polen.
Mutta se sadanpäämies tahtoi Pawalin wapauttaa/ ja asetti heidän siitä neuwosta. Ja käski että ne kuin uida taisit/ ensin antaa heidäns maan puoleen.
27:44 Ja ne mwdh Laitain päle/ monicadhat Hahden cappaleilla. Ja nin tapachtui/ ette Jocainen Hengi teruene maalle tulit.
Ja ne muut laitain päälle/ monikahdat haahden kappaleilla. Ja niin tapahtui/ että jokainen henki terweenä maalle tulit.

XXVIII. Lucu.

28:1 IA coska me päsznyet olima/ Nin me tunsima ette se Loto cutzuttin Melite. Mutta se Canssa osotti meille ei wähinde cunniata.
Ja koska me päässeet olimme/ Niin me tunsimme että se luoto kutsuttiin Melite. Mutta se kansa osoitti meille ei wähintä kunniaa.
28:2 Sille he sytytit meille swren Tulen/ ia meite caiki wastanrupesit/ sen Sadhe cwron tedhen/ ioca meiden pälen tuli/ ia wilun tedhen.
Sillä he sytytit meille suuren tulen/ ja meitä kaikki wastaanrupesit/ sen sadekuuron tähden/ joka meidän päällen tuli/ ja wilun tähden.
28:3 Coska nyt Pauali cocosi ydhen coghon Risuija ia pani ne Tulen päle/ edesmateli yxi Kyykerme palaudhesta/ ia carckasi Paualin kätehen.
Koska nyt Pawali kokosi yhden kokoon risuja ja pani ne tulen päälle/ edesmateli yksi kyykäärme palaudesta/ ja karkasi Pawalin käteen.
28:4 Coska sis se Canssa näki sen Kermen rippuuan henen kädhesens/ nin he sanoit keskenens/ Caiketi on teme Inhiminen yxi Miehentappaija/ iota Costo ei salli elä/ waicka hen ombi Meren hädheste päsznut.
Koska siis se kansa näki sen käärmeen riippuwan hänen kädessänsä/ niin he sanoit keskenänsä/ Kaiketi on tämä ihminen yksi miehentappaja/ jota kosto ei salli elää/ waikka hän ompi meren hädästä päässyt.
28:5 Mutta hen pudhisti Kermen Tuleen/ ia ei hen miten kipua kersinyt.
Mutta hän pudisti käärmeen tuleen/ ja ei hän mitään kipua kärsinyt.
28:6 Mutta he odhotit henen Ylespaisuuan/ eli cochta mahanlangeuan/ ia coleuan. Ja quin he cauuan site odhotit/ ia neit ettei henen miten wahingota ollut/ nin he sait toisen mielen/ ia lwlit henen Jumalaxi.
Mutta he odotit hänen ylös paisuwan/ eli kohta maahan lankeawan/ ja kuolewan. Ja kuin he kauan sitä odotit/ ja näit ettei hänen mitään wahinkoa ollut/ niin he sait toisen mielen/ ja luulit hänen jumalaksi.
28:7 Mutta sielde wähen matkan takan/ oli sille Lodhon pämiehelle/ Publius nimelde/ yxi Maancartano/ ioca meite wastanrupeis/ ia piti meite cunnialisesta Werassans colme peiue.
Mutta sieltä wähän matkan takaan/ oli sillä luodon päämiehellä/ Publius nimeltä/ yksi maankartano/ joka meitä wastaan rupeisi/ ja piti meitä kunniallisesti wieraissansa kolme päiwää.
28:8 Nin tapachtui ette sen Publiusen Ise sairasti Wilutauti ia Watzankipu. Jonga tyge Pauali sisellemeni/ ia rucoli/ ia pani Kädhens henen pälens/ ia paransi henen.
Niin tapahtui että sen Publiuksen isä sairasti wilutautia ja watsankipua. Jonka tykö Pawali sisälle meni/ ja rukoili/ ja pani kätensä hänen päällensä/ ja paransi hänen.
28:9 Coska se oli techty/ tulit mös mwdh iotca sairastit sijne Lodhossa/ ia parattijn.
Koska se oli tehty/ tulit myös muut jotka sairastit siina luodossa/ ja parattiin.
28:10 Ja ne mös teit meille swren Cunnian. Ja quin me sielde puriectima/ nin he euestit meite.
Ja ne myös teit meille suuren kunnian. Ja kuin me sieltä purjehdimme/ niin he ewästit meitä.
28:11 Mutta colmen Cwcaudhen pereste/ puriectima me matkaham Alexandrian Hahdesa/ ioca sen Lodhon tykene oli Talue pitenyt/ ionga Kiluen merki oli Castor * ia Pollux.
Mutta kolmen kuukauden perästä/ purjehdimme me matkahamme Alexandrian haahdessa/ joka sen luodon tykönä oli talwea pitänyt/ jonka kilwen merkki olli Kastor ja Pollux.
28:12 Ja quin me tulima Siracusaan/ olima me sielle colme peiue.
Ja kuin me tulimme Siracusaan/ olimme me siellä kolme päiwää.
28:13 Ja quin me sielde ymberipurectima/ ia tulima Rhegiumijn/ Ja ydhen peiuen ielkeen/ puhalsi Lounat twli/ nin ette me toisna peiuen tulima Puteolihin/
Ja kuin me sieltä ympäri purjehdimme/ ja tulimme Rhegiumiin/ Ja yhden päiwän jälkeen/ puhalsi ne lounatuuli/ niin että me toisena päiwänä tulimme Puteolihin.
28:14 Sielle me leusima Weliet/ ia meite rucoltijn oleman heiden tykenens seitzemen peiue/ ia nin me tulima Romihin.
Siellä me löysimme weljet/ ja meitä rukoiltiin olemaan heidän tykönänsä seitsemän päiwää/ ja niin me tulimme Romihin.
28:15 Ja coska sielde Weliet cwlit meiste/ nin he wloskeuit meite wastaan/ haman Appiforumijn/ ia Colmeenkrouwijn. Coska Pauali heite näki/ kijtti hen Jumalata/ ia sai wskalluxen.
Ja koska sieltä weljet kuulit meistä/ niin he uloskäwit meitä wastaan/ hamaan Appi forumiin/ ja kolmeen krouwiin. Koska Pawali heitä näki/ kiitti hän Jumalata/ ja sai uskalluksen.
28:16 Mutta quin me tulima Romijn nin se Sadhanpämies annoi Fangit Sodhanpämiehen haltun. Mutta Pauali sallittin oleman itzellens ydhen Sotamiehen cansa/ ioca heneste waarin otti.
Mutta kuin me tulimme Romiin niin se sadanpäämies antoi wangit sadanpäämiehen haltuun. Mutta Pawali sallittiin oleman itsellänsä yhden sotamiehen kanssa/ joka hänestä waarin otti.
28:17 Nin tapachtui colmanen peiuen ielken/ ette Pauali cokoncutzui ne ylimeiset Juttaista. Ja coska he cocontulit/ sanoi hen heille/ Te Miehet/ rackat Weliet/ waicka em mine ole miten tehnyt meiden Canssan wastaan/ eli Isedhen Sätyie wastan/ quitengi mine sidhottuna olen annettu Jerusalemista/ Romarein kesijn/
Niin tapahtui kolmannen päiwän jälkeen/ että Pawali kokoon kutsui ne ylimmäiset juuttaista. Ja koska he kokoon tulit/ sanoi hän heille/ Te miehet/ rakkaat weljet/ waikka en minä ole mitään tehnyt meidän kansan wastaan/ eli isien säätyjä wastaan/ kuitenkin minä sidottuna olen annettu Jerusalemista/ romarein käsiin/
28:18 Jotca coska he olit minun tutkineet/ tadhoit he minua pästä/ ettei he miten Hengen ricosta minust leuneet.
Koska nyt juuttaat sitä wastaan puhuit/ niin minun täytyi itseni lykätä keisarin alle/ Ei niin/ että minulla oli jotakin kantamista minun kansani päälle.
28:19 Coska nyt Juttat site wastanpuhuit/ nin minun teutyi itzeni lyketä Keisarin ala/ Ei nijn/ ette minulla oli iotakin candamist minun Canssani päle.
Koska nyt juuttaat sitä wastaan puhuit/ niin minun täytyi itseni lykätä keisarin alle/ Ei niin/ että minulla oli jotakin kantamista minun kansani päälle.
28:20 Senteden mine olen teite coconcutzunut/ ette mine saisin teitä nahdä/ ia puhutella/ Sille ette mine olen Israelin Toiuon tedhen telle Cahlella ymberisidhottu.
Sentähden minä olen teitä kokoon kutsunut/ että minä saisin teitä nähdä/ ja puhutella/ Sillä että minä olen Israelin toiwon tähden tällä kahleella ympäri sidottu.
28:21 Nin he sanoit henelle/ Eikä me ole Breui saaneet sinun polestas Judeasta/ Eikä mös yxiken Welijste ole sielde tullut/ ia ilmottanut meille/ eli iotacuta Pahutta sinusta puhunut.
Niin he sanoit hänelle/ Eikä me ole breiwia saaneet sinun puolestasi Judeasta/ Eikä myös yksikään weljistä ole sieltä tullut/ ilmoittanut meille/ eli jotakuta pahuutta sinusta puhunut.
28:22 Quitengi me tadhome sinulda cwlla mites edessespidhet/ Sille teste Seurasta ombi meille kylle tietteue/ ette iocapaicas site wastanpuhutan.
Kuitenkin me tahdomme sinulta kuulla mitä edessäsi pidät/ Sillä tästä seurasta ompi meille kyllä tiettäwä/ etta joka paikassa sitä wastaan puhutaan.
28:23 Ja quin he olit henelle yden peiuen märenyt/ nin monda tulit henen tygens Maiahan/ Joille hen wlostoimitti ia todhisti Jumalan Waldakunda/ ia opetti heille Iesusta Mosesen Laista ia Prophetista homenesta haman Echtoon asti.
Ja kuin he olit hänelle yhden päiwän määrännyt/ niin monta tulit hänen tykönsä majaan/ Joille hän ulos toimitti ja todisti Jumalan waltakuntaa/ ja opetti heille Jesusta Moseksen laista ja prophetista huomenesta hamaan ehtoon asti.
28:24 Ja mutomat wskoit ne iota hen sanoi/ Mutta monicachta eiuet wskoneet.
Ja muutamat uskoit ne jota hän sanoi/ Mutta monikahta eiwät uskoneet.
28:25 Mutta quin he olit keskenens rijtaiset/ menit he matkans/ quin Pauali oli ydhen sanan sanonut/ Se pyhe Hengi ombi oikein sanonut meiden Isillen Esaian Prophetan cautta/ sanoden/
Mutta kuin he olit keskenänsä riitaiset/ menit he matkaansa/ kuin Pawali oli yhden sanan sanonut/ Se Pyhä Henki ompi oikein sanonut meidän isillen Esaian prophetan kautta/ sanoen/
28:26 Mene Temen Canssan tyge ia sano/ Coruillan pite teiden cwleman/ ia ei ymmertämen/ ia Silmillen teiden pite näkemen/ ia ei tundeman.
Mene tämän kansan tykö ja sano/ Korwillan pitää teidän kuuleman/ ja ei ymmärtämän/ ja silmillän teidän pitää näkemän/ ja ei tunteman.
28:27 Sille ette temen Canssan sydhen ombi couettu/ ia he cwleuat raskasti coruillans/ ia wmbenpanit Silmensä. Senpäle/ ettei he coskan näkisi Silmillens ia cwlisi Coruillans/ ia ymmerdheisi Sydhemellensä/ ia heitens kiendeisit/ ette mine heite autaisin.
Sillä että tämän kansan sydän ompi kowettu/ ja he kuulewat raskaasti korwillansa/ ja umpeen panit silmänsä. Sen päälle/ ettei he koskaan näkisi silmillänsä ja kuulisi korwillansa/ ja ymmärtäisi sydämellansä/ ja heitäns kääntäisit/ että minä heitä auttaisin.
28:28 Nin se olcon nyt teille tietteuexi/ Ette teme Jumalan Autuus ombi Pacanoille lehetetty/ Ja he sen cwleuat.
Niin olkoon nyt teille tiettäwäksi/ Että tämä Jumalan autuus ompi pakanoille lähetetty/ Ja he sen kuulewat.
28:29 Ja quin hen neite oli puhunut/ nin Juttat poislexit henen tykeense/ ia pidhit keskenens palio Kysymisi.
Ja kuin hän näitä oli puhunut/ niin juuttaat pois läksit hänen tyköänsä/ ja pidit keskenänsä paljon kysymisiä.
28:30 Mutta Pauali sis oli coco caxi aiastaica sijnä palcahoones ia wastanrupesi caikia iotca henen tygens siselletulit/
Mutta Pawali siis oli koko kaksi ajastaikaa siinä palkkahuoneessa ja wastaan rupesi kaikkia jotka hänen tykönsä sisälle tulit/
28:31 Ja sarnasi Jumalan Waldakunda/ ia opetti HERRAST Iesusesta/ caikelle wskaluxella ia eikengen hende kiellut.
Ja saarnasi Jumalan waltakuntaa/ ja opetti HERRASTA Jesuksesta/ kaikella uskalluksella ja ei kenkään häntä kieltänyt.

* Caxoisen lippo) Ne caxoiset cutzuttin Pacanoilda Castor ia Pollux ia pidhit ne puriechtiuaisten ia Hachximiesten Jumalana. Ja ouat ne Meren Köpelit/ iotca toisinans Laiuain Kieulas öelle näkyuet/ ninquin caxi syngiesti palauata Kyntilete/ Waan nyt yxi Tecti Taiuahas Caxoisexi cutzutan.
Loppu Apostolein Teghoista.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28