Se Ensimeinen P. Paualin Epistola Timotheusen tyge.

Alcupuhe sen Ensimeisen P. Paualin Epistolan päle Timotheusen tyge.

TEmen Epistolan P. Pauali kirioitapi Esicuuaxi caikille Pispoille/ quinga heiden pite Opettama' ia hallitzeman Christikunnan caikinaisis Sädhyis ia Wirghoisa. Senpäle ettei taruitaisi Inhimisten oman Lwlon ielkin/ nite christituita hallita. Sijne j. Cap. Hen keske/ ette pijspan pite alati oikia Usko ia Rackautta opettaman/ Ja nijte wärie Lain sarnaita wastanseisoman/ Jotca ynne Christusen ia Euangeliumin cansa tactouat Lain töite waatia. Ja hen sulke lyhikeises Summas/ caiken sen Christusen opetuxe'/ Mihinge Laki kelpapi/ ia mös mike Euangelium on/ Ja hen asetta itzens caikille Syndisille ia murhelisille Omilletunnoille lohulisexi Esicuuaxi. Sijne ij. Cap. Hen keske rucolla caikein Sätöin edeste. Ja kieldepi Waimot sarnamast/ ia ettei he mös ylelisesta itzens caunistelisi. Waan olisit Miestens cwliaiset. Sijne iij. Cap. Hen kirioittapi mingecaltaiset Personat pispat eli papit/ ia heiden Emenens oleman pite. Nin mös ne Kirconpalueliat/ ia heiden Emenet. Ja yliste sen/ ioca sille taualla Pispa pyyte olla. Sijne iiij. Hen ilmoitta ne wäret Pispat ia heiden iouckons taicka Eriseurans/ Jotca ninen entisten iwri wastan oleman piti/ Jotca mös seke Auioskeskun/ ette Roan piti poiskieldemen ia piti iuri wastahacoisen Inhimiste' Opin ielkin opettaman wastoin site Oppi/ ionga itze p. Pauali ia mwdh christiliset opettaneet olit. Sijne v. Hen neuuo quinga Leskein ia Noorten Waimoin cansa piti sädhettemen/ Ja cutka Lesket piti Seurakunnan auulla ylespidhettemen ia eletettemen. Ja mös quinga ne hyuet Pispat eli Papit pidheis cunniasa pidhettemen/ ia quinga ne syypädh pite rangaistaman. Sijne vj. Hen manapi Pispoia/ ette he puchtaas Euangeliumisa pysysit/ site sama Sarnan ia eleme' cansa pättemen/ ia hylkemen turhat ia keluottomat Tapauxet ia Kysymiset/ Jotca waiuoin mailmalisen Kerskamisen ia Rickauxen teden ylespidheten.

Se Ensimeinen P. Paualin Epistola Timotheusen tyge.

I. Lucu.

1:1 PAuali Iesusen Christusen Apostoli/ Jumalan meiden Lunastaian keskyn ielkin/ ia HErran Iesusen Christusen/ ioca ombi meiden Toiuon.
Pawali Jesuksen Kristuksen apostoli/ Jumalan meidän lunastajan käskyn jälkeen/ ja Herran Jesuksen Kristuksen/ joka ompi meidän toiwon.
1:2 Timotheuselle minun toimeliselle' poialle Uskosa/ Armo/ Laupius/ Rauha Jumalalda meiden Iselden/ ia meiden HERRalda Iesuselda Christuselda.
Timotheuselle minun toimellisellen pojalle uskossa/ armo/ laupius/ Rauha Jumalalta meidän Isältän/ ja meidän HERRalta Jesukselta Kristukselta.
1:3 Quin mine keskin sinun Ephesis olla/ coska mine Macedonian lexin/ nin mös tee/ ettes neuuoisit mutomille/ Ettei he mwta opetusta seuraisi/
Kuin minä käskin sinun Ephesissä olla/ koska minä Macedoniaan läksin/ niin myös teen/ ettäs neuwoisit muutamille/ Ettei he muuta opetusta seuraisi/
1:4 eike mös tottelisi Juttuia/ ia poluilukuia ioilla ei loppu ole/ iotca Tutkimiset matkan saattauat/ enämin quin paranuxen Jumalan tyge Uskosa.
eikä myös tottelisi juttuja/ ja polwilukuja joilla ei loppu ole/ jotka tutkimiset matkaan saattawat/ enemmin kuin parannuksen Jumalan tykö uskossa.
1:5 Sille ette se päsumma Keskyiste on/ Rackaus puchtahasta sydhemeste/ ia hyueste Omastatunnosta/ ia wlcokullattomast Uskosta.
Sillä että se pääsumma käskyistä on/ Rakkaus puhtahasta sydämestä/ ja hywästä omastatunnosta/ ja ulkokullatomasta uskosta.
1:6 Joista mwtomat ouat heirechtenet/ ia ouat kiendyneet turhijn Jaritoxijn/
Joista muutamat owat hairahtuneet/ ja owat kääntyneet turhiin jaarituksiin/
1:7 Ja tactouat Ramatuis Mestarit olla/ ia eiuet ymmerdhä mite he puhuuat/ eli mite he kijnitteuet.
Ja tahtowat Raamatuissa mestarit olla/ ja eiwät ymmärrä mitä he puhuwat/ eli mitä he kiinnittäwät.
1:8 Mutta me tiedheme/ ette Laki ombi hyue/ ios site iocu oikein prucapi/ ia tietä sen/
Mutta me tiedämme/ että laki ompi hywä/ jos sitä joku oikein pruukaapi/ ja tietää sen/
1:9 Ettei nijlle Wanhurskaille ychten Laki pandu ole. Waan nijlle Wärille' ia Tottelematoille/ nijlle Jumalattomille ia syndisille/ nijlle Julmille ia Riuatuille/
Ettei niille wanhurskaille yhtään laki pantu ole. Waan niille wäärille ja tottelematoille/ niille jumalattomille ja syntisille/ niille julmille ja riiwatuille/
1:10 nijlle Isenstappaille ia Eitinstappaille/ nijlle Miehentappaille/ Salawotesille/ Pilteinraiskaille/ Inhimistenwarcaille/ Walectelijlle/ Walapattoitzille/ ia mite muta sencaltaista on quin site terueliste Opetosta wastan ombi
niille isänsä tappajille ja äitinsä tappajille/ niille miehentappajille/ salawuoteisille/ pilteinraiskaajille/ ihmistenwarkaille/ walehtelijoille/ walapattoisille/ ja mitä senkaltaista on kuin sitä terweellistä opetusta wastaan ompi.
1:11 sen autuan Jumalan cunnialisen Eua'geliumin ielkin/ ioca minulle vskottu on.
sen autuaan Jumalan kunniallisen ewankeliumin jälkeen/ joka minulle uskottu on.
1:12 Ja mine Kijten meiden Herra Christust Iesusta/ ioca minu' woimalisexi tehnyt on/ ia luki minun vskolisexi/ ia asetti tehen Wircahan.
Ja minä kiitän meidän Herraa Kristusta Jesusta/ joka minun woimalliseksi tehnyt on/ ja luki minun uskolliseksi/ ja asetti tähän wirkahan.
1:13 Minun ioca ennen olin yxi Pilcaija ia wainoia ia Wäkiualtainen. Mutta Laupius ombi minulle tapachtanut/
Minun joka ennen olin yksi pilkkaaja ja wainoaja ja wäkiwaltainen. Mutta laupius ompi minulle tapahtunut/
1:14 Sille mine tein sen tietemete/ epewskosa. Mutta site runsamasti ombi meiden Herran Armo ylitzewotanud/ ynne sen Uskon ia Rackaudhen cansa ioca Christuses Iesuses ombi.
Sillä minä tein sen tietämätä/ epäuskossa. Mutta sitä runsaammasti ompi meidän Herran armo ylitse wuotanut/ ynnä sen uskon ja rakkauden kanssa joka Kristuksessa Jesuksessa ompi.
1:15 Sille ette se on iwri totinen tosi/ ia yxi callis sana/ Ette Christus Iesus on tullut mailmahan/ nijte Syndisite wapactaman/ ioista mine olen se Ensimeinen.
Sillä että se on juuri totinen tosi/ ja yksi kallis sana/ Että Kristus Jesus on tullut maailmahan/ niitä syntisiä wapahtaman/ joista minä olen se ensimmäinen.
1:16 Mutta senteden minulle on Laupius tapachtanut/ Senpäle ette Iesus Christus ensin minussa osotais caiken pitkemielisudhen/ Nijlle Esicuuaxi/ iotca henen pälens Uskoman piti ijancaikisehen Elemehen.
Mutta sentähden minulle on laupius tapahtunut/ Senpäälle että Jesus Kristus ensin minussa osoittaisi kaiken pitkämielisyyden/ Niille esikuwaksi/ jotka hänen päällensä uskoman piti iankaikkisehen elämähän.
1:17 Mutta Jumalalle sille ijancaikiselle Kuningalle coolemattomalle ia nächtemettömelle ia ainoalle wijsalle/ olcohon Cunnia ia ylistos ijancaikisudhesa/ Amen.
Mutta Jumalalle sille iankaikkiselle kuninkaalle kuolemattomalle ja nähtämättömälle ja ainoalle wiisaalle/ olkohon kunnia ja ylistys iankaikkisuudessa/ Amen.
1:18 Temen * Käskyn mine annan sinun Haltuus minun Poica' Timothee/ ninen entisten Ennustosten ielkin sinusta/ Ettes nijse sotisit ninquin Hyue Sotamies/ ia pidheisit Uskon ia Hyue' Omantunnon.
Tämän käskyn minä annan sinun haltuusi minun poikan Timothee/ niinen entisten ennustusten jälkeen sinusta/ Ettäs niissä sotisit niinkuin hywä sotamies/ ja pitäisit uskon ja hywän omantunnon.
1:19 Jotca mutomat ouat heistens poissyseneet/ ia ouat Uskosa Haaxirickohon sattuneet.
Jotka muutamat owat heistän pois sysänneet/ ja owat uskossa haaksirikkohon sattuneet.
1:20 Joista on Hymeneus ia Alexander/ iotca mine olen Perkelen haltun andanut/ ette he hilitetuxi tulisit enembi pilcamasta.
Joista on Hymeneus ja Alexander/ jotka minä ole perkeleen haltuun antanut/ että he hillitetyksi tulisit enempi pilkkaamasta.

II. Lucu.

2:1 NIn mine sis manan/ Ette ennen caikia pidheteisin Rucoxet/ Anomiset/ Esilughut ia Kijtoxet caikein Inhimisten edeste/ Kuningasten ia caiken Esiwallan edeste.
Niin minä siis manaan/ Että ennen kaikkia pidettäisiin rukoukset/ anomiset/ Esiluwut ja kiitokset kaikkein ihmisten edestä/
2:2 Senpäle ette me lakias ia leuolises Elemes madhaisima elä/ caikes Jumalisudhes ia Cunniaudhes.
Senpäälle että me lakias ja lewollisessa elämässä mahtaisimme elää/ kaikessa jumalisuudessa ja kunniaisuudessa.
2:3 Sille se ombi hyue ia otolinen Jumalan meiden Wapachtaijan edes/
Sillä se ompi hywä ja otollinen Jumalan meidän wapahtajan edessä/
2:4 Joca tacto ette caiki Inhimiset pite autuassa oleman/ ia totude' tundemisehe' tuleman.
Joka tahtoo että kaikki ihmiset pitää autuaassa oleman/ ja totuuden tuntemisehen tuleman.
2:5 Sille ette yxi Jumala on/ ia yxi Wälimies Jumalan ia Inhimisten wälille/ nimiten/ se Inhiminen Christus Iesus/
Sillä että yksi Jumala on/ ja yksi wälimies Jumalan ja ihmisten wälillä/ nimittäin/ se ihminen Kristus Jesus/
2:6 ioca Itzens andanut on caikein edeste/ Lunastuxen Hinnaxi/ ette sencaltaista piti aijallans sarnattaman.
joka itsensä antanut on kaikkein edestä/ lunastuksen hinnaksi/ että senkaltaista piti ajallansa saarnattaman.
2:7 Johonga mine mös asetettu olen Sarnaijaxi ia Apostolixi (Mine sanon todhen Christusesa/ ia en walectele) pacanain Opettaija Uskosa ia Totudhesa.
Johonka minä myös asetettu olen saarnaajaksi ja apostoliksi (Minä sanon totuuden Kristuksessa/ ja en walehtele) pakanain opettaja uskossa ja totuudessa.
2:8 Nijn minä tahdon sijs/ että miehet rucoilisit jocapaicas/ ja nostaisit ylös pyhät kädet/ ilman wihata ja epäillystä.
Niin minä tahdon siis/ että miehet rukoilisit jokapaikassa/ ja nostaisit ylös pyhät kädet/ ilman wihatta ja epäilystä.
2:9 Nijn myös että waimot cohtulisis waatteis olisit/ ja caunistaisit heitäns häwyllä ja cainoudella/ ei palmicoituilla hiuxilla/ ei cullalla/ ei Pärlyillä eikä calleilla waatteilla.
Niin myös että waimot kohtuullisissa waatteissa olisit/ ja kaunistaisit heitäns häwyllä ja kainoudellla/ ei palmikoiduilla hiuksilla/ ei kullalla/ ei päärlylla eikä kalleilla waatteilla.
2:10 Waan nijncuin nijlle waimoille sopi/ jotca jumalisuden hywäin töiden cautta osottawat.
Waan niinkuin niille waimoille sopii/ jotka jumalisuuden hywäin töiden kautta osoittawat.
2:11 Oppican waimo hiljaisudes/ caikella nöyrydellä.
Oppikaan waimo hiljaisuudessa/ kaikella nöyryydellä.
2:12 Mutta en minä salli waimon opetta/ engä miestäns wallita/ waan että hän on hiljaisudes.
Mutta en minä salli waimon opettaa/ enkä miestänsä wallita/ waan että hän on hiljaisuudessa.
2:13 Sillä Adam on ensin luotu/ ja sijtte Hewa.
Sillä Adam on ensin luotu/ ja sitten Eewa.
2:14 Ja ei Adami petetty/ mutta waimo petettin/ ja saatti ylidzekäymisen.
Ja ei Adamia petetty/ mutta waimo petettiin/ ja saatti ylitsekäymisen.
2:15 Mutta cuitengin hän lasten synnyttämisen cautta autuaxi tule/ jos hän pysy uscos ja rackaudes/ ja pyhydes/ siweyden cansa.
Mutta kuitenkin hän lasten synnyttämisen kautta autuaaksi tulee/ jos hän pysyy uskossa ja rakkaudessa/ ja pyhyydessä/ siweyden kanssa.

III. Lucu.

3:1 SE on iwri totinen tosi/ Jos iocu Pispan wirca pytepi/ hen halapi hyuen töön.
Se on juuri totinen tosi/ Jos joku piispan wirkaan pyytääpi/ hän halaapi hywän työn.
3:2 Nin pite sis Pispan nuchtettoma' oleman/ Ydhen Emenne' Miehen/ walpan/ raitihin/ siuien/ wieroinholhoian/ Opettauaisen/
Niin pitää siis piispan nuhteettoman oleman/ Yhden emännän miehen/ walppaan/ raittihin/ siwian/ wierainholhoojan/ opettawaisen/
3:3 ei Joomarin/ ei tappelia' ei kerckehen ilkien woiton ielkin/ Waan cochtulisen/ ei Ridhaisen/ ei ahneen.
Ei juomarin/ ei tappelijan ei kärkeän ilkiän woiton jälkeen/ Waan kohtuullisen/ ei riitaisen/ ei ahneen.
3:4 Joca oman Hoonens hyuesti hallitze. Jolla cwliaiset Lapset ouat/ caiken siueydhen cansa.
Joka oman huoneensa hywästi hallitsee. Jolla kuuliaiset lapset owat/ kaiken siweyden kanssa.
3:5 (Mutta ios iocu ei taidha oman Hoonens edesseiso/ quinga hen Jumalan Seurakunnan edeste murechtipi?)
(Mutta jos joku ei taida oman huoneensa edesseisoa/ kuinka hän Jumalan seurakunnan edestä murehtiipi?)
3:6 Ei esken Christitun/ Senpäle ettei hen ylespaisuttuna langeisi laittaijan domion ala.
Ei äsken kristityn/ Sen päälle ettei hän ylöspaisuttuna lankeisi laittajan tuomion alle.
3:7 Mutta henen tule mös hyue todhistus pite/ nijste iotca wlcoset ouat/ Senpäle ettei hen langeisi Laittaijan pilcahan ia paulahan.
Mutta hänen tulee myös hywä todistus pitää/ niistä jotka ulkona owat/ Sen päälle ettei hän lankeisi laittajan pilkkahan ja paulahan.
3:8 Samalmoto pite mös Palueliat oleman toimeliset/ ei Caxi kieliset/ ei palion Winan ahneet/ ei kärckehet häpijelisen woito' ielkin/
Samalla muotoa pitää myös palwelijat olemaan toimelliset/ ei kaksikieliset/ ei paljon wiinan ahneet/ ei kärkkäät häpeällisen woiton jälkeen/
3:9 Jotca Uskon Salaudhen puchtahas Omastunnos piteuet.
Jotka uskon salauden puhtahassa omastunnossa pitäwät.
3:10 Ja ne pite ensin coeteldaman/ ia sitelehin he paluelcaha' coska he nuchtettomat ouat.
ja ne pitää ensin koeteltaman/ ja siitä lähin he palwelkahan koska he nuhteettomat owat.
3:11 Samalmoto pite mös heiden Eme'dens siuiet olema'/ ei Laittaiat/ raitijt/ vskoliset caikis cappaleis.
Samalla muotoa pitää myös heidän emäntänsä siweät oleman/ ei laittajat/ raittiit/ uskolliset kaikissa kappaleissa.
3:12 Palueliat olcohon yden Emennen Miehet/ iotca heiden Lastens hyuesti edesseisouat/ ia heiden oman Perehens.
Palwelijat olkohon yhden emännän miehet/ jotka heidän lastensa hywästi edesseisowat/ ja heidän oman perheensä.
3:13 Mutta iotca hyuesti palueleuat/ he ansaitzeuat heillens hyuen edeskeumisen/ ia swren wapaudhen Uskosa Christusesa Iesusesa.
Mutta jotka hywästi palwelewat/ he ansaitsewat heillens hywän edeskäymisen/ ja suuren wapauden uskossa Kristuksessa Jesuksessa.
3:14 Neite mine kirioitan sinulle/ ia toiuon pian tuleuani sinun tyges.
Näitä minä kirjoitan sinulle/ ja toiwon pian tulewani sinun tykösi.
3:15 Mutta ios mine wiwuyn/ Eettes tiedheisit/ quinga sinun pite waeltaman Jumalan Honesa/ ioca ombi sen eleuen Jumalan Seurakunda/ Yxi totudhen Pilari ia perustos.
Mutta jos minä wiiwyn/ ettäs tietäisit/ kuinka sinun pitää waeltaman Jumalan huoneessa/ joka ompi sen eläwän Jumalan seurakunta/ Yksi totuuden pilari ja perustus.
3:16 Ja tietteuesti ombi se swri Jumaludhen Salaus/ ette Jumala on ilmoitettu Lihassa/ wanhurskautettu Hengesse/ nechty Engeleildä/ sarnattu Pacanoille/ vskottu mailmasa/ ylesotettu Cunniaha'.
Ja tiettäwästi ompi se suuri jumaluuden salaus/ että Jumala on ilmoitettu lihassa/ wanhurskautettu Hengessä/ nähty enkeleiltä/ saarnattu pakanoille/ uskottu maailmassa/ ylös otettu kunniahan.

 

IV. Lucu.

4:1 MUtta Hengi sanopi selkiesti/ ette wimeisille aijoilla/ mwtomat loopuuat wskosta/ ia waarinottauat wietteleueisist Hengiste/ ia Perkeleiden Opetuxesta/
Mutta Henki sanoopi selkeästi/ että wiimeillä ajoilla/ muutamat luopuwat uskosta/ ja waarinottawat wiettelewäisist hengist/ ja perkeleiden opetuksesta/
4:2 Nijnnen cautta iotca Wlconkullasudhes Walhenpuhuiat ouat/ ioilla Omatundo on Poltinraudalla merkittu/
Niinen kautta jotka ulkokultaisuudes walheenpuhujat owat/ joilla omatunto on poltinraudalla merkitty/
4:3 ia kieldeuet Auioskeskun/ ia waatiuat Roasta weltemen/ iotca Jumala loi nautitta Kijtoxen cansa ninen Uskolisten/ ia nijllen iotca totudhen ymmerttenyet on.
ja kieltäwät awiokäskyn/ ja waatiwat ruoasta wälttämään/ jotka Jumala loi nautittaa kiitoksen kanssa niinen uskollisten/ ja nillen jotka totuuden ymmärtäneet on.
4:4 Sille ette caiki mite Jumala loonudh on se ombi hyue/ ia ei miten poishyliettepä/ iota Kijtoxen cansa nautitahan.
Sillä että kaikki mitä Jumala luonut on se ompi hywä/ ja ei mitään poishyljättäwä/ jota kiitoksen kanssa nautitahan.
4:5 Sille se pyhitetän Jumalan sanan ia rucoxen cautta.
Sillä se pyhitetään Jumalan sanan ja rukouksen kautta.
4:6 Coskas sencaltaista Weliein edessepidhet/ sijtte sine olet Iesusen Christusen hyue Paluelia/ yleskasuatettu Uskon sanois ia hyues Opissa/ io'ga tykene sine alati ollut olet.
Koskas senkaltaista weljein edessäpidät/ siitä sinä olet Jesuksen Kristuksen hywä palwelija/ ylökaswatettu uskon sanois ja hywäs opissa/ jonka tykönä sinä alati ollut olet.
4:7 Mutta keluottomat ia Ämmeliset Jutudh welte.
Mutta kelwottomat ja ämmälliset jutut wältä.
4:8 Mutta paramin harijoita itzesinuas Jumalisudhes/ Sille se rumilinen harioitus wähen kelpapi. Mutta Jumalisus on caikis asiois tarpeline'/ ia iolla ouat seke nykysen ette tuleuaisen Elemen lupaxet.
Mutta paremmin harjoita itsesinuas jumalisuudes/ Sillä se ruumiillinen harjoitus wähään kelpaapi. Mutta jumalisuus on kaikis asiois tarpeellinen/ ja jolla onwat sekä nykyisen että tulewaisen elämän lupaukset.
4:9 Teme ombi iuri wissiste tosi sana/ ia caikella modholla otolinen wasta' otettapa.
Tämä ompi juuri wissiste tosi sana/ ja kaikella muodolla otollinen wastaanotettawa.
4:10 Sille sitewarten me mös töteteeme ia pilcatamme/ Ette me sen Eleuen Jumalan päle toiuonudh olema/ ioca ombi caikein Inhimistein wapachtaia/ mutta erinomaisesta ninen Uskolisten.
Sillä sitäwarten me myös työtäteemme ja pilkatamme/ Että me sen Eläwän Jumalan päälle toiwonut olemme/ joka ompi kaikkein ihmisten wapahtaja/ mutta erinomaisesti niinen uskollisten.
4:11 Neite sine mana ia opeta.
Näitä sinä manaa ja opeta.
4:12 Elköhön kengen ylencatzoco sinun Noruttas/ Waan ole yxi Esicuua nijlle wskolisille sanasa/ menosa/ rackaudhesa/ Hengese/ Uskosa/ puchtaudhesa.
Älköhön kenkään ylenkatsoko sinun nuoruuttas/ Waan ole yksi esikuwa niille uskollisille sanassa/ menossa/ rakkaudessa/ Hengessä/ uskossa/ puhtaudessa.
4:13 Ota wari lugusta/ manauxesta/ opista/ sihenasti quin mine tulen.
Ota waari luwusta/ manauksesta/ opista/ siihenasti kuin minä tulen.
4:14 Ele wnodha site Lahia quin sinussa on/ ioca sinulle annettu on Prophetian cautta/ Pappein kätten pälepanemisen cansa.
Älä unohda sitä lahjaa kuin sinussa on/ joka sinulle annettu on prophetian kautta/ Pappein kätten päällepanemisen kanssa.
4:15 Ota neiste waari/ pysy neisse/ senpäle ette sinun menestuxes caikein edes iulki olis.
Ota näistä waari/ pysy näissä/ senpäälle että sinun menestykses kaikkein edes julki olis.
4:16 Ota itzestes waari/ ia opista/ pysy alati neisse. Sille ios sine sen teedh/ sijtte sine itzesinuas autat/ ia iotca sinua cwleuat.
Ota itsestäs waari/ ja opista/ pysy alati näissä. Sillä jos sinä sen teet/ siitä sinä itsesinuas autat/ ja jotka sinua kuulewat.

V Lucu.

5:1 SIte wanha ele hartasti rangaitze/ Waan mana hende ninquin Ise.
Sitä wanhaa älä hartaasti rankaise/ Waan manaa häntä niinkuin isää.
5:2 Nijte Noorija ninquin Welije. Nijte wanhoia Waimoia ninquin Äitije. Nijte Noria ninquin Sisarita/ caiken puchtaudhen cansa.
Niita nuoria niinkuin weljiä. Niitä wanhoja waimoja niinkuin äitejä. Niitä nuoria niinkuin sisaria/ kaiken puhtauden kanssa.
5:3 Cunnioita ne Lesket iotca oikeat Lesket ouat.
Kunnioita ne lesket jotka oikeat lesket owat.
5:4 Mutta ios iollaki Leskelle Lapsia on/ eli laste'lapsia/ ne oppicahat ensin omans Honens Jumalallisesta hallitzeman/ ia Wanhembains welan maxaman. Sille ette se on hyuestitechty/ ia otolinen Jumalan edes.
Mutta jos jollakin leskellä lapsia on/ eli lastenlapsia/ ne oppikahan ensin omans huoneensa jumalallisesti hallitseman/ ja wanhempainsa welan maksamaan. Sillä että se on hywästi tehty/ ja otollinen Jumalan edessä.
5:5 Mutta se ombi yxi oikea Leski/ ioca yxinens on/ ioca henen toiuons Jumalan päle asettapi/ ia pysypi alati rucoxisa ia anomises öte ia peiue.
Mutta se ompi yksi oikea leski/ joka yksinänsä on/ joka hänen toiwonsa Jumalan päälle asettaapi/ ja pysyypi alati rukouksissa ja anomisessa yötä ja päiwää.
5:6 Mutta se ioca hecumasa elepi/ se ombi eläuene coolludh.
Mutta se joka hekumassa elääpi/ se ompi eläwänä kuollut.
5:7 Sencaltaista mana/ ette he olisit nuchtettomat.
Senkaltaista manaa/ että he olisit nuhteettomat.
5:8 Mutta ios iocu hene' Omains/ liaten henen Perehens/ ei edestemurechdhi/ se ombi Uskon poiskieldenyt/ ia on pahembi quin iocu Pacana.
Mutta jos joku hänen omainsa/ liiaten hänen perheensä/ ei edestä murehdi/ se ompi uskon pois kieltänyt/ ja on pahempi kuin joku pakana.
5:9 Ele salli iocu Leski wloswalitta noorembi quin Cusikymme'de aijastaica/ Joca on ollut ydhen Mieden Emende/ iolla ombi todhistos hyuiste töiste.
Älä salli joku leski uloswalittaa nuorempi kuin kuusikymmentä ajastaikaa/ Joka on ollut yhden miehen emäntä/ jolla ompi todistus hywistä töistä.
5:10 Jos hen Lapsia yleskasuattanut on. Jos hen on Hoonesen ottanut. Jos hen Pyhein ialcoija pesnyt on. Jos hen nijte Murehelisie on auttanut Jos hen on ollut caikisa hyuisse töisse achkera.
Jos hän lapsia ylöskaswattanut on. Jos hän on huoneeseen ottanut. Jos hän pyhäin jalkoja pessyt on. Jos hän niitä murheellisia on auttanut. Jos hän on ollut kaikissa hywissä töissä ahkera.
5:11 Mutta ne nooret Lesket poishylke/ Sille coska he * cariactuuat Christusta wastan/ nin he tactouat hoolla/
Mutta ne nuoret lesket pois hylkää/ Sillä koska he karjahtuwat Kristusta wastaan/ niin he tahtowat huolla.
5:12 ioilla ombi heiden domions ette he sen ensimeisen Uskon rickonut ouat.
joilla ompi heidän tuomionsa että he sen ensimmäisen uskon rikkonut owat.
5:13 Sihen he ouat mös ioutilat/ ia oppiuat ioxendeleman ymberi Hooneita. Ja/ eipe he waiuoin ole ioutilat/ mutta mös kielincandaijat ia ylenwisut/ ia puhuuat nijte quin ei pidheisi.
Siihen he owat myös joutilaat/ ja oppiwat juoksentelemaan ympäri huoneita. Ja/ eipä he waiwoin ole joutilaat/ mutta myös kielenkantajat ja ylenwisut/ ja puhuwat niitä kuin ei pitäisi.
5:14 Nin mine sis tahdhon ette ne nooret Lesket Hoolisit/ Lapsia synnyteisit/ Hoonen hallitzisit/ ei ychten tila annaisi sille Wastanseisoijalle pahasti puhuman.
Niin minä siis tahdon että ne nuoret lesket huolisit/ Lapsia synnyttäisit/ huoneen hallitsisit/ ja yhtään tilaa antaisi sille wastaanseisojalle pahasti puhumaan.
5:15 Sille ette io mwtomat ouat tacaperin palaineet Perkelen ielkin.
Sillä että jo muutamat owat takaperin palanneet perkeleen jälkeen.
5:16 Cussa nyt iolla vskolisella miehelle eli Waimolla on Lesket/ se heiden edhenskatzocan/ ia elken Seurakunda raskauttaco/ Senpäle ette nijlle iotca oikiat Lesket ouat/ madhais teutyue.
Kussa nyt jolla uskollisella miehellä eli waimolla on lesket/ se heidän edensä katsotaan/ ja älkään seurakuntaa raskauttako/ Senpäälle että niillä jotka oikeat lesket owat/ mahtaisi täyttyä.
5:17 Ne Papit quin hyuesti edesseisouat/ pite keluolisna caxinaises Cunniasa pidhettemen/ enimen ne iotca tötetekeuet sanas ia Opis.
Ne papit kuin hywästi edessä seisowat/ pitää kelwollisina kaikkinaisessa kunniassa pidettämän/ enimmin ne jotka työtätekewät sanassa ja opissa.
5:18 Sille ette Ramattu sanopi/ Ei sinun pidhe Töhärien swta kijnisitoman. Ja yxi Tömies ombi Palcans wärdi.
Sillä että Raamattu sanoopi/ Ei sinun pidä työhärän suuta kiinni sitoman. Ja yksi työmies ompi palkkansa wäärti.
5:19 Ele salli Papin wastan ychten Cannet ilman cachta eli colme Todhistusta.
Älä salli papin wastaan yhtään kannetta ilman kahta eli kolmea todistusta.
5:20 Jotca synditekeuet/ nuchtele caikein edesse/ Senpäle ette mös mwdh pelkeisit.
Jotka syntiä tekewät/ nuhtele kaikkein edessä/ Sen päälle että myös muut pelkäisit.
5:21 Mine todhistan Jumala'/ ia Herran Iesusen Christusen/ ia wloswalittudhe' Engelein edes/ Ettes neite pidhet/ ilman oma hyuelwlo/ ia ele miten tee hembeydhes ielkin/
Minä todistan Jumalan/ ja Herran Jesuksen Kristuksen/ ja uloswalittujen enkelein edessä/ Ettäs näitä pidät/ ilman omaa hywää luuloa/ ja älä mitään tee hempeydessä jälkeen/
5:22 Ele nopiasti iongun pälle Kättes pane. Ja ele mös osalinen ole mwinen synniste. Pidhe itzes puhdassa.
Älä nopeasti jonkun päälle kättäsi pane. Ja älä myös osallinen ole muiden synnistä/ Pidä itsesi puhtaana.
5:23 Elesillen Wettä ioo/ waan nautitze iotakin Wina Maghos tedhen/ ia ettes vsein sairas olet.
Älä silleen wettä juo/ waan nautitse jotakin wiinaa mahasi tähden/ ja ettäs usein sairas olet.
5:24 Mwtomadhen Inhimisten synnit ouat * iulki/ ette me ne ennen domita taidhama.
Muutamaiden ihmisten synnit owat julki/ että me ne ennen tuomita taidamme.
5:25 Mutta mwtomadhen tuleuat ieliste iulki. Samalmoto mös mwtomat hyuet tödh ouat ennen iulki Ja ne quin mwtoin ouat/ eiuet neken taita salatta.
Mutta muutamaiden tulewat jäljestä julki. Samalla muotoa myös muutamat hywät työt owat ennen julki. Ja ne kuin muutoin owat/ eiwät nekään taida salattaa.

* Julki) Mwtomadhen Eriseuraisten/ ia pahain Inhimisten meno ombi nin iulki/ ettei yxiken site taidha peitte iongun Wlconcullasudhen alla. Waan/ echke monicadhat iongu' aigan site peitteuet/ wijmein se tule quitengin ilmei. Nin mös wastoinpein. Mwtomat eleuet ia opettauat iumalisesta/ nin ette se iulki on/ ia iocahengen paranda. Mutta monicachtain Puheita ia Töite/ ei mixiken pidhete/ sihenasti quin aica sen wimein ilmoitta/ ette se on hyue ollut.

VI Lucu.

6:1 NE Oriat iotca jkeen alla ouat/ pite heiden Herrains caiken Cunnian keluolisna pitemen/ Se' päle ettei Jumalan Nimi ia opetus pideisi pilcattaman.
Ne orjat jotka ikeen alla owat/ pitää heidän herrainsa kaiken kunnian kelwollisina pitämän/ Sen päälle ettei Jumalan nimi ja opetus pitäisi pilkattaman.
6:2 Mutta ioilla ouat vskoliset Herrat/ elköhön nijte ylencatzo senwoxi ette he Weliexet ouat/ waan olcohot site enemin cwliaiset/ ette he vskoliset ouat/ ia rackahat/ ia osaliset hyuisse töisse.
Mutta joilla owat uskolliset herrat/ älköhön niitä ylenkatso sen wuoksi että he weljekset owat/ waan olkohot sitä enemmin kuuliaiset/ että he uskolliset owat/ ja rakkahat/ ja osalliset hywissä töissä.
6:3 Neite sine opeta ia mana. Jos iocu toisin opetta/ ia ei pysy meiden Herran Iesusen Christusen teruelisis sanoisa/ ia sijnä Opisa ioca iumalisudhesta ombi/
Näitä sinä opeta ja manaa. Jos joku toisin opettaa/ ja ei pysy meidän Herran Jesuksen Kristuksen terweellisissä sanoissa/ ja siinä opissa joka jumalisuudesta ompi/
6:4 hen ombi * piminnyt/ ia ei miten taidha. Waan on * sairas Kysymisis ia Sana'campauxis/ ioista nouse Cateus/ Rijta/ Häueisus Pahatlwlot/
hän ompi pimennyt/ ja ei mitään taida. Waan on sairas kysymisissä ja sanankampauksissa/ joista nousee kateus/ riita/ häwäisyys pahat luulot/
6:5 turhat coetuxet ninen Inhimisten keskene iotca mielesens riuatudh ouat ioilda Totuus ombi poisotettu. Jotca lwleuat ette Jumalisus o'bi yxi Woitto. Erite sinuas nijste pois.
turhat koetukset niinen ihmisten kesken jotka mielessänsä riiwatut owat joilta totuus ompi pois otettu. Jotka luulewat että jumalisuus ompi yksi woitto. Eritä sinuas niistä pois.
6:6 Mutta se ombi yxi swri * Woitto/ Joca Jumalalinen o'bi/ ia tytypi onnellens.
Mutta se ompi yksi suuri woitto/ Joka jumalallinen ompi/ ja tyytyypi onnellensa.
6:7 Sille eipe me miteken ole Mailmahan toonehet. Senteden ombi iulki/ ettei me mös miteken taidha teste wloswiedhä.
Sillä eipä me mitäkään ole maailmahan tuonehet. Sentähden ompi julki/ ettei me myös mitäkään taida tästä ulos wiedä.
6:8 Mutta coska meille on Elatos ia waattet nihin me tytykem.
Mutta koska meillä on elatus ja waatteet niihin me tyytykäämme.
6:9 Sille iotca Rickaxi tachtouat tulla/ ne langeuat kiusauxeen ia Paulahan/ ia moneen tyhmijn ia wahingolisijn Himohin/ iotca wpottauat Inhimiset huckauxeen ia cadhotuxeen.
Sillä jotka rikkaaksi tahtowat tulla/ ne lankeawat kiusaukseen ja paulahan/ ja moneen tyhmiin ja wahingollisiin himoihin/ jotka upottawat ihmiset hukkaukseen ja kadotukseen.
6:10 Sille ette Ahneus on caikein pahuten iuri. Johonga mutomat ouat himoineet/ ia ouat wskosta poisexyneet/ ia ouat saattanuet itzellens palion Murechta.
Sillä että ahneus on kaikkein pahuuden juuri. Johonka muutamat owat himoinneet/ ja owat uskosta pois eksyneet/ ja owat saattaneet itsellensä paljon murhetta.
6:11 Mutta sine Jumalan Inhiminen carta sencaltaista/ ia noudhata wanhurskautta/ Jumalisutta/ Uskoa/ rackautta/ Kersimiste/ Lakiutta.
Mutta sinä Jumalan ihminen karta senkaltaista/ ja noudata wanhurskautta/ jumalisuutta/ uskoa/ rakkautta/ kärsimistä/ lakiutta.
6:12 Campa yxi hyue Campaus Uskossa/ käsite site ija'caikista Elemete/ Johonga sine mös cutzuttu olet/ ia tu'nustanut olet yden hyuen tu'nustoxe' monein Todistain edes.
Kamppaa yksi hywä kamppaus uskossa/ käsitä sitä iankaikkista elämätä/ Johonka sinä myös kutsuttu olet/ ja tunnustanut olet yhden hywän tunnustuksen monein todistajain edessä.
6:13 Mine kesken sinua Jumalan casuon edes/ ioca caiki cappalet eleuexi tekepi/ ia Christusen Iesusen edes/ ioca Pontiusen Pilatusen alla tunnusti hyuen Todhistoxen/
Minä käsken sinua Jumalan kaswon edessä/ joka kaikki kappaleet eläwäksi tekeepi/ ja Kristuksen Jesuksen edessä/ joka Pontiusen Pilatuksen alla tunnusti hywän todistuksen/
6:14 ette sine pidhet Keskyn saastatoina/ nuchtetoina/ hama' meiden Herran Iesusen Christusen Ilmoituxen asti/
että sinä pidät käskyn saastatoinna/ nuhteetoinna/ hamaan meidän Herran Jesuksen Kristuksen ilmoitukseen asti/
6:15 Jonga aijalansa meille osottapi se autuas/ ia se ainoa waldias/ se Kuningaidhen Kuningas/ ia se caikein Herrain HERRA/
Jonka ajallansa meille osottaapi se autuas/ ja se ainoa waltias/ se Kuninkaiden Kuningas/ ja se kaikkein Herrain HERRA/
6:16 iolla ainoalla ombi coolemattous/ Joca asupi ydhes Kircaudhesa/ iohonga eikengen tulla taidha/ Jota ei yxiken Inhimisiste ole nähnyt/ eike taida nähdä/ Jolle olcohon Cunnia ia ija'caikinen waldaku'da/ Am'.
jolla ainoalla ompi kuolemattomuus/ Joka asuupi yhdessä kirkkaudessa/ johonka ei kenkään tulla taida/ Jota ei yksikään ihmisistä ole nähnyt/ eikä taida nähdä/ Jolle olkohon kunnia ja iankaikkinen waltakunta/ Amen.
6:17 Keske nijte quin Rickat ouat tesse Mailmas/ Ettei he olisi coriasmieles/ eike mös panisi Toiuonsa sen wissittöme' Rickaudhen päle/ Mutta sen Eleuen Jumalan päle/
Käske niitä kuin rikkaat owat tässä maailmassa/ Ettei he olisi koriassa mielessä/ eikä myös panisi toiwonsa sen wissittömän rikkauden päälle/ Mutta sen Eläwän Jumalan päälle/
6:18 Joca meille caikinaist ru'sasti andapi nauttiaxe'me/ Ette he hyue tekisit/ ia Rickaxi tulisit hyuiste töiste/ olisit kerckeet andamahan/ kernasti auulliset olisit/
Joka meille kaikkinaista runsaasti antaapi nauttiaksemme/ Että he hywää tekisit/ ja rikkaaksi tulisit hywistä töistä/ olisit kärkkäät antamahan/ kernaasti awulliset olisit/
6:19 tauaroitzisit itzellens hyue' Perustoxen edespein/ ette he käsitteisit ijancaikisen Elemen.
tawaroitsisit itsellens hywän perustuksen edespäin/ että he käsittäisit iankaikkisen elämän.
6:20 O Timothee/ ketke se quin sinun taghas pandu on. Ja welte hengettömet ia keluottomat Jutudh/ ia Rijdhat iotca wärin kerskatust Constista tuleuat/ ionga mutomat edestoouat/ ia exyuet Uskosta.
Oi Timothee/ kätke se kuin sinun takas pantu on. Ja wältä hengettömät ja kelwottomat jutut/ ja riidat jotka wäärin kerskatusta konstista tulewat/ jonka muutamat edestuowat/ ja eksywät uskosta.
6:21 Armo olcohon sinun cansas. Amen.
Armo olkohon sinun kanssasi. Amen

Kirioitettu Laodiceasta/ ioca on yxi Päcaupu'gi Phrygias Pacatianassa. Alcupuhe sen Toisen P. Paualin Epistolan päle Timotheusen tyge. TEsse Epistolas manapi P. Pauali Timotheust/ Ette hen nin edeskeuis/ quin hen on ruuennut Euangeliumi hokemahan/ quin kylle mös tarpelinen oli/ Sille ette monda poislangeisit. Sihen mös falskit Henget ia Opettaijat iocapaicas ylestulit. Senteden tule Pijspan alati waluo/ ia Euangeliumis tötetehdä. Mutta erinomaisesta iij. ja iiij. Cap. hen ilmoitta/ sen waaralisen aijan/ quin Mailman lopusa tapachtupi/ sijnä ette yxi falski Hengelinen Eleme pite caiken Mailman wiettelemen wlcoisen Kircaudhen cansa/ Jonga alla caikinainan Pahuus ia Häpie pite peitetyne oleman.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6