Se Toinen P. Paualin Epistola Timotheusen tyge.

Tesse Epistolas manapi P. Pauali Timotheust/

ette hen niin edeskeuis/ Wuin hen on ruuennut euangeluiumi hokemahan/ Quin kylle mös tarpelinen oli/ Sille ette monda poislangeisit, siihen mös falskit hengel ia opettaijat iocapaicas ylestulit sentede tule pijspan alati waluo/ Ja euangeliumis tötetehdä. Mutta erinomaisesta iij. ja iiij. cap. hen ilmoitta/ sen waaralisen aijan/ Quin mailman lopusa tapachtupi/ Sijnä, ette yxi falski hengelinen eleme pite caiken mailman wiettelemen wlcoisen kicaudhen cansa/ ionga alla caikinainan pahuus ia häpie pite peitetyne oleman.

Se Toinen P. Paualin Epistola Timotheusen tyge.

I. Lucu.

1:1 PAuali Iesusen Christusen Apostoli/ Jumalan tahdon cautta/ sen Elemen Lupauxen ielkin Christuses Iesuses.
Pawali Jesuksen Kristuksen apostoli/ Jumalan tahdon kautta/ sen elämän lupauksen jälkeen Kristuksessa Jesuksessa.
1:2 Minun rackalle Poijallani Timotheuselle. Armo/ Laupius/ Rauha Iselde Jumalalda/ ia Iesuselda Christuselda meiden HERralda.
Minun rakkaalle pojalleni Timotheuselle. Armo/ laupius/ rauha Isältä Jumalalta/ ja Jesukselta Kristukselta meidän Herralta.
1:3 Mine kijten Jumalata/ iota mine paluelen hamasta minu' Wanhamistan/ puchtas Omastunnos/ ette mine lackamata pidhen sinun muistosa minun Rucouxisani/ ölle ia peiuelle/
Minä kiitän Jumalata/ jota minä palwelen hamasta minun wanhemmistan/ puhtaassa omastunnossa/ että minä lakkaamata pidän sinun muistossa minun rukouksissani/ yöllä ja päiwällä/
1:4 ia mine halan sinua nädhexeni (quin mine muistan sinun kynelis päle) senpäle ette mine ilolla teuteteisijn/
ja minä halaan sinua nähdäkseni (kuin minä muistan sinun kyynelisi päälle) senpäälle että minä ilolla täytettäisiin/
1:5 coska se wilpitöin Usko/ ioca sinussa ombi/ tule minun mieleheni/ Joca mös ennen asui sinun Ämmäses Loidas/ ia sinun Eitises Eunicas/ sen mine wissiste tiedhen/ ette mös sinussa.
koska se wilpitöin usko/ joka sinussa ompi/ tule minun mieleheni/ Joka myös ennen asui sinun ämmäsessä Loidassa/ ja sinun äitisessä Eunicassa/ sen minä wissiste tiedän/ että myös sinussa.
1:6 Jonga syyn tedhe mine sinua manan/ ettes ylesheräytet sen Jumalan Lahian/ ioca sinussa on/ minun Kätteni pällepanemisen cautta/
Jonka syyn tähden minä sinua manaan/ että ylösheräytät sen Jumalan lahjan/ joka sinussa on/ minun kätteni päällepanemisen kautta/
1:7 Sille ettei Jumala ole andanut meille pelcauxen Henge/ waan wäkewuydhen/ ia rackaudhen/ ia raitiudhen.
Sillä ettei Jumala ole antanut meille pelkauksen hengen/ waan wäkewyyden/ ja rakkauden/ ja raittiuden.
1:8 Se' teden ele häpie meiden HErran Iesusen Christusen todhistusta/ ei mös minua/ ioca olen henen fanginsa/ waan ole osaline' Euangeliumin waiuas/ Jumala' wäen peräste/
Sen tähden älä häpeä meidän Herran Jesuksen Kristuksen todistusta/ ei myös minua/ joka olen hänen wankinsa/ waan ole osallinen ewankeliumin waiwassa/ Jumalan wäen perästä/
1:9 ioca meite on autuaxi tehnyt/ ia on cutzunut ydhen pyhen Cutzumisen cansa/ meiden töiden pereste/ waan henen Aiuotuxens ia armo's pereste/ ioca meille annettu on/ Christuses Iesuses ennen ijancaikisita aicoija.
joka meitä on autuaaksi tehnyt/ ja on kutsunut yhden pyhän kutsumisen kanssa/ meidän töiden perästä/ waan hänen aiwotuksensa ja armon perästä/ joka meille annettu on/ Kristuksessa Jesuksessa ennen iankaikkisia aikoja.
1:10 Mutta nyt hen on iulki tullut meiden Wapachtaijan Iesusen Christusen Ilmeistuxen cautta/ Joca tosin Colemalda wäen poisotti/ ia Elemen ia coolemattudhen menon Walkiutehen edestoi Euangeliumin cautta/
Mutta nyt hän on julki tullut meidän wapahtajan Jesuksen Kristuksen ilmestyksen kautta/ Joka tosin kuolemalta wäen pois otti/ ja elämän ja kuolemattomuuden meno walkeutehen edestoi ewankeliumin kautta/
1:11 Joho'ga mine ole' pandu Sarnaijaxi ia Apostolixi ia Pacanaiden Opettaijaxi.
Johonka minä olen pantu saarnaajaksi ja apostoliksi ja pakanaiden opettajaksi.
1:12 Jonga syyn tedhen mine mös neite kersin/ Ja en quitengan häpie. Sille mine tiedhen/ kenen päle mine vskon/ ia olen wissi/ ette hen woipi minulle ketke Uskotun caluni/ sihen peiuen asti.
Jonka syyn tähden minä myös näitä kärsin/ Ja en kuitenkaan häpeä. Sillä minä tiedän/ kenen päälle minä uskon/ ja olen wissi/ että hän woipi minulle kätkeä uskotun kaluni/ siihen päiwään asti.
1:13 Pidhe itzes ninen teruelisten sanain Esicuuan ielkin/ iotcas minulda cwllut olet/ sijte Uskosta ia Rackaudhesta/ Christuses Iesuses.
Pidä itsesi niiden terweellisten sanain esikuwan jälkeen/ jotkas minulta kuullut olet/ siitä uskosta ja rakkaudesta/ Kristuksessa Jesuksessa.
1:14 Teme hyue Uskottucalu ketke pyhen Hengen cautta/ ioca meisse asupi.
Tämä hywä uskottu kalu kätke Pyhän Hengen kautta/ joka meissä asuupi.
1:15 Sen sine tiedhet/ ette caiki iotca Asias ouat ne lowuidh minusta/ ioinenga seas ombi Phigellus ia Hermogenes.
Sen sinä tiedät/ että kaikki jotka Asiassa owat ne luowuit minusta/ joinenka seassa ompi Phigellus ja Hermogenes.
1:16 HERRA andacoho' Laupiuns Onesiphorin perehen/ Sille se on wsein minun wirghottanut/ ia ei häuennyt minun Cahlettani/
HERRA antakohon laupiutensa Onesiphorin perheen/ Sillä se on usein minun wirottanut/ ja ei häwennyt minun kahlettani/
1:17 Waan coska hen oli Romissa/ tutkasi hen wisumasti minun ielkijn/ ia lewsi minun.
Waan koska hän oli Romissa/ tutkasi hän wisummasti minun jälkeen/ ja löysi minun.
1:18 HERRA andacon hene' leute Laupiudhen sinä peiuenä HERRAN tykene/ Ja quinga mones cappales hen minun auwulinen oli Ephesis/ sine parahin tiedhet.
HERRA antakoon hänen löytää laupiuden sinä päiwänä HERRAN tykönä/ Ja kuinka monessa kappaleessa hän minun awullinen oli Ephesissä/ sinä parahin tiedät.

II. Lucu.

2:1 NIn wahuista nyt sinus/ minun Poican sen Armon cautta quin on Christuses Iesuses.
Niin wahwista nyt sinus/ minun poikani sen armon kautta kuin on Kristuksessa Jesuksessa.
2:2 Ja mite sine olet minusta cullut monen Todhistaian cautta/ anna ne vskolisten Inhimisten haltun iotca soueliat olisit muita mös opettama'.
Ja mitä sinä olet minusta kuullut monen todistajan kautta/ anna ne uskollisten ihmisten haltuun jotka soweliaat olisit muita myös opettaman.
2:3 Kersi sine sis waiua ninquin Iesusen Christusen hyue Sotamies.
Kärsi sinä siis waiwaa niinkuin Jesuksen Kristuksen hywä sotamies.
2:4 Ei yxiken Sotamies secoita itzens Elatoxen asioihin/ Senpäle ette hen sille kelpais ioca henen Sotamiehexi ylesottanut on.
Ei yksikään sotamies sekoita itsensä elatuksen asioihin/ Sen päälle että hän sille kelpaisi joka hänen sotamieheksi ylös ottanut on.
2:5 Ja ios iocu mös kiluoittele/ ei hen crunata/ ellei he' toimelisesta kiluoittele.
Ja jos joku myös kilwoittelee/ ei hän kruunata/ ellei hän toimellisesti kilwoittele.
2:6 Peltomiehen/ ioca pellon prwca/ pite ensin Hedhelmeste nautitzeman.
Peltomiehen/ joka pellon perkaa/ pitää ensin hedelmästä nautitseman.
2:7 Merckitze mite mine sanon. HERRa andacon sinulle ymmerdhyxen caikis cappaleisa.
Merkitse mitä minä sanon. HERRA antakoon sinulle ymmärryksen kaikissa kappaleissa.
2:8 Muista Iesusen Christuse' päle/ ioca on ylesnosnut nijste Coolluista/ Dauidin siemeneste/ minun Euangeliumin ielkin/
Muista Jesuksen Kristuksen päälle/ joka on ylösnoussut niistä kuolleista/ Dawidin siemenestä/ minun ewankeliumin jälkeen/
2:9 iossa mine waiua kersin/ Cahleisin asti/ ninquin iocu Pahointekie/ Waan Jumalan sana ei ole sidhottu.
jossa minä waiwaa kärsin/ kahleisiin asti/ niinkuin joku pahointekijä/ Waan Jumalan sana ei ole sidottu.
2:10 Senteden mine kersin caiki/ ninen Wlosualittudhen tedhen/ senpäle ette he mös terueydhen saisit Christusesa Iesusesa/ ijancaikisen Cunnia' cansa.
Sen tähden minä kärsin kaikki/ niinen uloswalittujen tähden/ sen päälle että he myös terweyden saisit Kristuksessa Jesuksessa/ iankaikkisen kunnian kanssa.
2:11 Se on iwri wissiste tosi. Jos me olema ynne coolleet/ nin me mös ynne elenme.
Se on juuri wissiste tosi/ Jos me olemme ynnä kuolleet/ niin me myös ynnä elämme.
2:12 Jos me kersime/ nin me mös ynne halitzenma. Jos me henen kiellenme/ nin hen mös meite kielde.
Jos me kärsimme/ niin me myös ynnä hallitsemme. Jos me hänen kiellämme/ niin hän myös meitä kieltää.
2:13 Ellei me hende vsko/ nin he' iäpi vskolisexi/ Ei hen taidha itzens kielte.
Ellei me häntä usko/ niin hän läpi uskolliseksi/ Ei hän taida itsensä kieltää.
2:14 Sencaltaista sine mana/ ia todhista HErran edesse/ Ettei he rijtelisi sanoista ei mihingen tarpesen/ waan ninen poiskiendymisexi iotca peldecwleuat.
Senkaltaista sinä manaa/ ja todistaa Herran edessä/ Ettei he riitelisi sanoista ei mihinkään tarpeeseen/ waan niiden pois kääntymiseksi jotka päältä kuulewat.
2:15 Pydhe itzes Jumalalle osotta toimelisexi ia laittamattomaxi Tömiehexi/ ioca oikein iacais Totudhen sanan.
Pyydä itsesi Jumalalle osottaa toimelliseksi ja laittamattomaksi työmieheksi/ joka oikein jakaisi totuuden sanan.
2:16 Mutta hengettömat ia keluottomat sanat poisheite. Sille se saatta palio Jumalatoinda meno/
Mutta hengettömät ja kelwottomat sanat pois heitä. Sillä se saattaa paljon jumalatointa menoa/
2:17 Ja heide' Puhens ymberinssöpi ninquin Crapu.
Ja heidän puheensa ympärins syöpi niinkuin krapu.
2:18 Joinenga lughusta ombi Hymeneus ia Philetus/ iotca Totudhesta ouat poishoriuneet/ ia sanouat Ylesnousemisen io tapachtunexi/ ia ouat mwtomatten Uskon poiskiendeneet.
Joinenka luwusta ompi Hymeneus ja Philetus/ jotka totuudesta owat pois horjuneet/ ja sanowat ylösnousemisen jo tapahtuneeksi/ ja owat muutamitten uskon pois kääntäneet.
2:19 Mutta se wahwa Jumalan Perustos quitengin seiso/ ia pitepi temen Insiglin. HErra tundepi ne iotca henen Omans ouat. Ja poismengen wärydhesta iocainen quin Christusen Nimen manitzeuat.
Mutta se wahwa Jumalan perustus kuitenkin seisoo/ ja pitääpi tämän insiglin. Herra tunteepi ne jotka hänen omansa owat. Ja pois menkäät wääryydestä jokainen kuin Kristuksen nimen mainitsewat.
2:20 Mutta ydhes swres Hoonesa/ ei ole waiuoin Cullaiset ia Hopiaiset Astiat/ waan mös Puiset ia sauiset Ja mwtomat tosin Cunniaxi/ Mutta mwtomat häpijexi.
Mutta yhdessä suuressa huoneessa/ ei ole waiwoin kultaiset ja hopeaiset astiat/ waan myös puiset ja sawiset. Ja muutamat tosin kunniaksi/ Mutta muutamat häpeäksi.
2:21 Jos nyt iocu itzens puhdista sencaltaisista Inhimisiste/ se tule pyhitetyxi Astiaxi cunnia warten/ Perehe'isenelle tarpelisexi/ ia caikijn hyuihin töihin walmistetuxi.
Jos nyt joku itsensä puhdistaa senkaltaisista ihmisistä/ se tulee pyhitetyksi astiaksi kunniaa warten/ Perheenisännälle tarpeelliseksi/ ja kaikkin hywihin töihin walmistetuksi.
2:22 Noorudhelliset Himot welte. Mutta noudhata Wanhurscautta/ Uskoa/ Rackautta/ Rauha caikein ninen cansa iotca puchtast sydhemest HERRA auxenshwtauat.
Nuoruudelliset himot wältä. Mutta noudata wanhurskautta/ uskoa/ rakkautta/ Rauha kaikkein niiden kanssa jotka puhtaasta sydämestä HERRAA awuksensa huutawat.
2:23 Mutta hullut ia turhat Kysymiset poishylie/ tietedhen/ ette ne waan rijdhan synnytteuet.
Mutta hullut ja turhat kysymiset pois hylkää/ tietäen/ että ne waan riidan synnyttäwät.
2:24 Mutta HErran paluelian ei tule olla rijdhaisen/ waan siuien olla iocaista wastan/ Opetauaisen/ ioca taita nijte Pahoija kersie hiliasudhesa/ ia nuchteleuaisen nijte Wasthacoisita.
Mutta Herran palwelijan ei tule olla riitaisen/ waan siweän olla jokaista wastaan/ Opettawaisen/ joka taitaa niitä pahoja kärsiä hiljaisuudessa/ ja nuhtelewaisen niiltä wastahakoisilta.
2:25 Jos Jumala annais heille ioskus paranoxen/ site Totutta ymmertemehe'/
Jos Jumala antaisi heille joskus parannuksen/ sitä totuutta ymmärtämähän/
2:26 ia ielle'sraidhistuisit Perkelen paulasta/ iolda he fangitudh ouat/ henen tachtons ielkin.
ja jälleen raitistuisit perkeleen paulasta/ jolta he wangitut owat/ hänen tahtonsa jälkeen.

III Lucu.

3:1 MUtta sen sinun pite tietemen/ Ette wimeisine peiuine waaraliset aijat lehenyuet.
Mutta sen sinun pitää tietämän/ Että wiimeisinä päiwinä waaralliset ajat lähenewät.
3:2 Sille ette tuleuat ouat Inhimiset iotca itzeheitens racastauat/ Ahneet/ Kerskaiat/ Coriat/ Pilcaiat/ Wanhembittens tottelemattomat/
Sillä että tulewat owat ihmiset jotka itseheitäns rakastawat/ Ahneet/ kerskaajat/ koriat/ pilkkaajat/ wanhempittensa tottelemattomat/
3:3 Kijttemettömet/ Jumalattomat/ Halutomat/ Lijtoittomat/ Laittaiat/ Irtaliset/ Armottomat/ Hyuein wihaiat/ Petteiet/ Tuimat/ ylespaisutetud.
kiittämättömät/ jumalattomat/ haluttomat/ liitoittomat/ laittajat/ irtaalliset/ armottomat/ hywän wihaajat/ pettäjät/ tuimat/ ylöspaisutetut.
3:4 Jotca hecumata enemin racastauat quin Jumalata.
Jotka hekumata enemmin rakastawat kuin Jumalata.
3:5 Joilla ombi yxi iumalisen menon paiste/ mutta sen wioman he poiskieldeuet.
Joilla ompi yksi jumalisen menon paiste/ mutta sen woiman he pois kieltäwät.
3:6 Ja carta sencaltaisia. Sille nijste ne ouat iotca Hoonesta Hoonesen iooxeuat/ ia wieuet Waimocaiset fangina/ iotca synneille ouat sälytetydh/ ia iotca moninaisten Himoin cansa kieuuet/
Ja karta sen kaltaisia. Sillä niistä ne owat jotka huoneesta huoneeseen juoksewat/ ja wiewät waimokaisen wankina/ jotka synneille owat säilytetyt/ ja jotka moninaisten himoin kanssa käywät/
3:7 Alati oppiuat/ ia eiuet coskan taidha Totudhen tundemiseen tulla.
Alati oppiwat/ ja eiwät koskaan taida totuuden tuntemiseen tulla.
3:8 Mutta quin Jannes ia Jambres Mosesta wastanseisoit/ Nin nämekin mös Totuutta wastanseisouat/ Ne ouat Inhimiset mieleste turmelludh/ keluottomat Uskohon.
Mutta kuin Jannes ja Jambres Mosesta wastaanseisoit/ Niin nämäkin myös totuutta wastaan seisowat/ Ne owat inhimillisestä mielestä turmellut/ kelwottomat uskohon.
3:9 Mutta ei heiden pidhe sille' menestyme'. Sille ette heiden Hulludhens pite caikille iulki tulema'/ Ninquin mös nine'ki oli.
Mutta ei heidän pidä sillen menestymän. Sillä että heidän hulluutensa pitää kaikille julki tuleman/ Niinkuin myös niidenkin oli.
3:10 Mutta sine olet noudanut minun Opetustani/ minun säätyni/ minun aiuotustani/ minun Uskoni/ minun pitkemielisutani/ minu' rackauttani/
Mutta sinä olet noudattanut minun opetustani/ minun säätyni/ minun aiwoitustani/ minun uskoni/ minun pitkämielisyyttäni/ minun rakkauttani/
3:11 minun Kersimisteni/ minun wainomisiani/ minun waiuoiani/ Jotca minulle tapachtuit Antijochias/ Iconiosa/ Lystris/ iotca wainomiset mine sielle kersin/ Ja caikista HErra on minun pästenyt.
minun kärsimistäni/ minun wainoamisiani/ minun waiwojani/ Jotka minulle tapahtuit Antiokiassa/ Ikoniossa/ Lystrassa/ jotka wainoamiset minä siellä kärsin/ Ja kaikista Herra on minun päästänyt.
3:12 Ja caiki Jotca Jumalisesta tachtouat ele Christuses Iesuses/ heiden tule wainomista kersie.
Ja kaikki jotka jumalisesti tahtowat elää Kristuksessa Jesuksessa/ heidän tulee wainoamista kärsiä.
3:13 Mutta ninen pahain Inhimisten ia petteuellisten cansa/ tapachtupi iota edhembi site pahembi/ ette he itze exyuet/ ia saattauat exymehen.
Mutta niiden pahain ihmisten ja pettäwällisten kanssa/ tapahtuupi jota edempi sitä pahempi/ että he itse eksywät/ ja saattawat eksymähän.
3:14 Mutta Sine/ pysy nijse/ iotas oppenudh olet/ ia sinulle wskottu ombi/
Mutta sinä/ pysy niissä/ jotas oppinut olet/ ja sinulle uskottu ompi/
3:15 Senuoxi ettes tiedhet keldes oppenudh olet/ Ja ettes Lapsudhesta olet pyhet Ramatudh tainudh/ iotca sinun taitauat wijsata autuutehen/ sen Uskon cautta Iesusen Christusen päle.
Sen wuoksi ettäs tiedät keltäs oppinut olet/ Ja ettäs lapsuudesta olet pyhät Raamatut tainnut/ jotka sinun taitawat wiisauttaa autuutehen/ sen uskon kautta Jesuksen Kristuksen päälle.
3:16 Sille ette caiki ramatudh Jumalalda wlosannettut ombi tarpelinen Opixi/ nuchtexi/ oijennoxexi/ tauoituxexi/ ioca ombi Wanhurskaudhesa/
Sillä että kaikki raamatut Jumalalta ulos annetut ompi tarpeellinen opiksi/ nuhteeksi/ ojennukseksi/ tawoitukseksi / joka ompi wanhurskaudessa/
3:17 Ette se Jumalan Inhiminen olis teudelinen caikijn hyuihin töihin souelias.
Että se Jumalan ihminen olisi täydellinen kaikkiin hywiin töihin sowelias.

IV. Lucu.

4:1 NIn mine nyt todhista' Jumalan edes ia HErRAn Iesusen Christusen/ ioca on domitzepa ne Eleuet ia coolluet hene' Ilmestuxesans/ ia hene' Waldakunnasans/
Niin minä nyt todistan Jumalan edessä ja Herran Jesuksen Kristuksen/ joka on tuomitsewa ne eläwät ja kuolleet hänen ilmestyksessänsä/ ja hänen waltakunnassansa/
4:2 Sarna sana/ pidhe päle/ seke aijalla ette aijati/ ra'gaitze/ nuchtele/ mana/ caiken siueydhe' ia opetuxen cansa.
Saarnaa sanaa/ pidä päälle/ sekä ajalla että ajati/ rankaise/ nuhtele/ manaa/ kaiken siweyden ja opetuksen kanssa.
4:3 Sille ette aica tulepi coska eiuet he woi site terueliste oppia kersie/ Waan heiden pite omansa Himonsa ielkin itzeheillens Opetaijat cocoman/
Sillä että aika tuleepi koska eiwät he woi sitä terweellistä oppia kärsiä/ Waan heidän pitää omansa himonsa jälkeen itseheillens opettajat kokoaman/
4:4 ette heille Coruat syhyuet/ ia poiskiendeuet tosin Coruansa Totudhesta/ ia heidens Turhijn iuttuin kiendeuet.
että heille korwat syyhywät/ ja pois kääntäwät tosin korwansa totuudesta/ ja heidäns turhiin juttuin kääntäwät.
4:5 Mutta walua sine caikisa asijoisa/ Keste waiuoisa/ tee yden Euangeliumin Sarnaijan Töö/ toimita teudhelisesta sinun Wircas.
Mutta walwo sinä kaikissa asioissa/ Kestä waiwoissa/ tee yhden ewankeliumin saarnaajan työ/ toimitä täydellisesti sinun wirkasi.
4:6 Sille ette itze mine io wffrataan/ ia minu' ercandumiseni aica lehestupi.
Sillä että itse minä jo uhrataan/ ja minun erkaantumiseni aika lähestyypi.
4:7 Mine ole' hyue' Campauxe' campanut/ Jooxun mine päätin/ vskon pidhin.
Minä olen hywän kampauksen kampannut/ Juoksun minä päätin/ uskon pidin.
4:8 Edespein o'bi minulle tehdhellepandu se Wanhurskaudhen Crunu/ ionga minulle HERRA/ se wanhurskas Domari sinä peiuene andapi. Mutta ei ainostans minulle/ waan mös caikille/ iotca henen Ilmestuxens racastauat.
Edespäin ompi minulle tähdelle pantu se wanhurskauden kruunu/ jonka minulle HERRA/ se wanhurskas tuomari sinä päiwänä antaapi. Mutta ei ainoastansa minulle/ waan myös kaikille/ jotka hänen ilmestyksensä rakastawat.
4:9 Ahckeroitze sinus/ ettes pian tulet minun tykeni.
Ahkeroitse sinus/ ettäs pian tulet minun tyköni.
4:10 Sille ette Demas minun yle'annoi/ ia halasi täte Mailma/ ia lexi Tessalonicahan. Crescens Galatiahan. Titus Dalmatiahan.
Sillä että Demas minun ylenantoi/ ja halasi tätä maailmaa/ ja läksi Tessalonikahan. Crescens Galatiaan. Titus Dalmatiaan.
4:11 Lucas o'bi yxinens minun cansani. Ota Marcus tyges/ ia too hende sinun cansas/
Lukas ompi yksinänsä minun kanssani. Ota Markus tykösi/ ja tuon häntä sinun kanssasi/
4:12 Sille hen on minulle sangen tarpelinen palueluxehen.
Sillä hän on minulle sangen tarpeellinen palweluksehen.
4:13 Tichicum mine lehetin Ephesijn. Sen Caapun ionga mine ietin Troadas Carpusen tyge/ too tullesas/ ia ne Kiriat/ mutta liateckin ne Permet.
Tichikum minä lähetin Ephesiin. Sen kaapun jonka minä jätin Troadas Carpuksen tykö/ tuo tullessasi/ ja ne kirjat/ mutta liiatenkin ne pärmeet.
4:14 Alexander se Waske' Seppe ombi minulle palio paha osottanut/ Maxacon henelle HERRA henen töense ielkin.
Alexander se waskiseppä ompi minulle paljon pahaa osoittanut/ Maksakoon hänelle HERRA hänen työnsä jälkeen.
4:15 Josta sine mös itzes cauata. Sille hen on hartasti meiden Sarnoijanme wastanseisonut.
Josta sinä myös itsesi kawata. Sillä hän on hartaasti meidän saarnojamme wastaan seisonut.
4:16 Minun ensimeisise Wastauxisani eikengen minun tykeneni seisonut/ waan caiki minun ylenannoit/ Elken se olgho heille tygeluettu.
Minun ensimmäisissä wastauksissani ei kenkään minun tykönäni seisonut/ waan kaikki minun ylenannoit/ Älkään se olko heille tyköluettu.
4:17 Mutta HErra minun tykeneni seisoi/ ia wahwisti minua. Senpäle ette minun cauttani Sarnan piti kijnitettemen/ ia caiki Pacanat piti cwlema'. Ja mine pelastettijn Jalopeuran suusta.
Mutta HErra minun tykönäni seisoi/ ja wahwisti minua. Sen päälle että minun kauttani saarnan piti kiinnitettämän/ ja kaikki pakanat piti kuuleman. Ja minä pelastettiin jalopeuran suusta.
4:18 Mutta HERRA pelastapi minun caikesta Pahasta tööste/ ia auttapi minun henen taiualisen Waldakundahans/ ionga olcohon Cunnia ijancaikisesta ijancaikisehe'/ AMEN.
Mutta HERRA pelastaapi minun kaikesta pahasta työstä/ ja auttaapi minun hänen taiwaalliseen waltakuntahansa/ jonka olkohon kunnia iankaikkisesta iankaikkisehen/ AMEN.
4:19 Teruetä Priscam ia Aquilam/ Ja Onesiphorin Perechte.
Terwehdä Priskam ja Aquillam/ Ja Onesiphorin perhettä.
4:20 Erastus ieij Chorintijn. Mutta Trophimum mine iätin Miletos sairasna.
Erastus jäi Korintiin. Mutta Trophimum minä jätin Miletossa sairasna.
4:21 Ahckeroitze/ ettes ennen taluia tulisit. Teruettepi sinua Eubulus ia Pudens/ ia Linus ia Claudia/ ia caiki Weliet.
Ahkeroitse/ ettäs ennen talwea tulisit. Terwehtääpi sinua Eubulus ja Pudens/ ja Linus ja Claudia/ ja kaikki weljet.
4:22 HERRA Iesus Christus olcohon sinun Hengens cansa. Armo olcohon teiden cansan/ AMEN.
HERRA Jesus Kristus olkohon sinun henkesi kanssa. Armo olkohon teidän kanssan/ AMEN.

Kirioitettu Romista se Toinen Epistola Timotheusen tyge/ coska Pauali toisella haaualla sen Keisarin Neron eten edestootin ia seisotettin.

 

Valitse
luku

1 2 3
4