Se P. Paualin Epistola Titusen tyge.

Alcupuhe P. Paualin Epistolan päle Titusen tyge.
TEme on yxi Lyhykeinen Epistola/ Mutta quitengin yxi sangen Christilinen Oppi/ iossa caikinaiset ouat nin sepesti pätetydh/ iota iocu Christittu taruitze tiete/ ia ielkin ele.
Ensin hen opetta/ mingemotoisen Miehen Pispan eli Piteijehe' papin olla tule/ nimitten/ ioca hurskas/ toimelinen ia Oppenut on Euangelium sarnaman.
Ja ioca nijte wärije Töidhen ja Inhimisten Sätyin Opettaija poispanisi.
Jotca aina Usko wastan sotiuat/ ia Omattunnot sijte Christiliseste Wapaudhesta poissijrteuet/ Inhimisten Töidhen Fangiuxeen/ ninquin ne pidheis Jumalan edes wanhurskaxi tekemen/ Jotca quitengin ei mihingen kelpa.
Toisesa hen opetta caikinaiset Sädhyt/ Wanhat/ Noret/ Waimot/ Miehet/ Herrat ia Palueliat/ quinga cungin pite henens keuttemen/ ninquin ne iotca Christus Coolemallans ansanut on Perimisexi ia Omahisexi.
Colmanesa hen opetta nijte mailmalisia Esiualloija cunnioitta ia cwlla.
Ja taas hen edeswetä sen Armon/ ionga Christus meille on a'sanut.
Ettei yhdenken pidhe lwleman sijnä kylle oleuan/ ette Esiualda cwllan ia cunnioitetaan/ senwoxi ette caiki meiden Wanhurskauten ei ole miteken Jumalan edes.
Nin hen mös neuuo cartaman nijet niskurita/ iotca Eriseura matkkan saattauat

Se P. Paualin Epistola Titusen tyge.

I. Lucu.

1:1 PAuali Jumalan Paluelia/ mutta Iesusen Christusen Apostoli/ sarnamahan Jumalan Wloswalituille Uscoa/ ia Totudhe' tundemista/
Paawali Jumalan palwelija/ mutta Jesuksen Kristuksen apostoli/ saarnaamahan Jumalan uloswalituille uskoa/ ja totuuden tuntemista/
1:2 ioca saattapi Jumalisutehen/ sijnä ijancaikisen Elemen toiuouxes. Jonga Jumala/ ioca ei taidha walhedhella/ lupasi enne' ijancaikista aica.
joka saattaapi jumalisuutehen/ siinä iankaikkisen elämän toivouksessa/ Jonka Jumala/ joka ei taida walehdella/ lupasi ennen iankaikkista aikaa.
1:3 Mutta aijallans hen on ilmoittanudh henen Sanans sarnan cautta/ ioca minulle vskottu ombi/ Jumalan meiden wapachtaian keskyn ielkin.
Mutta ajallansa hän on ilmoittanut hänen sanansa saarnan kautta/ joka minulle uskottu ompi/ Jumalan meidän wapahtajan käskyn jälkeen.
1:4 Tituselle minun toimeliselle Poijallen/ meiden molembaidhen Uskon ielkin. Armo/ Laupius/ Rauha Iselde Jumalalda/ ia HERralda Iesuselda Christuselda/ meiden wapachtaialda.
Titukselle minun toimelliselle pojallen/ meidän molempaiden uskon jälkeen. Armo/ laupeus/ rauha Isältä Jumalalta/ ja HERralta Jesukselta Kristukselta/ meidän wapahtajalta.
1:5 Sen syyn teden mine iätin sinun Cretahan/ ette sinu' pite päänens toimittaman mite wiele puutui/ ia asetta cuhungin Caupungin Papit/ ninquin mine sinulle keskenyt olen.
Sen syyn tähden minä jätin sinut Kreetahan/ että sinun pitää päänäns toimittaman mitä wielä puuttui/ ja asettaa kuhunkin kaupungin papit/ niinkuin minä sinulle käskenyt olen.
1:6 Jos iocu ombi nuchtetoin/ ydhen Emennen Mies. Jolla vskoliset Lapset ouat. Ei paneteltudh/ ette he ioomarit ia cangiat ouat.
Jos joku ompi nuhteetoin/ yhden emännän mies. Jolla uskolliset lapset owat. Ei paneteltu/ että he juomarit ja kankiat owat.
1:7 Sille ette Pispan tule nuchtettoman olla/ quin Jumalan Hoonenhaltian. Ei Tylyn/ ei kirrin/ ei winanioomarin/ ei tappelian/ ei kerckehen ilkien woiton ielkin/
Sillä että piispan tulee nuhteettoman olla/ kuin Jumalan huoneenhaltijan. Ei tylyn/ ei kirrin/ ei wiinanjuomarin/ ei tappelijan/ ei kärkeän ilkeän woiton jälkeen/
1:8 Waan wieroinholhoijan/ hyuein racastaijan/ Taualisen/ hurska'/ pyhe'/ puchta'/
Waan wierainholhojan/ hywän rakastajan/ tawallisen/ hurskaan/ pyhän/ puhtaan/
1:9 Ja kijnipiteuen sijte sanasta quin wissi ombi/ ia opetta taita/ Senpäle ette he' mös wäkeue olis manaman Teruelisen Opin cautta/ ia ylitzewoittaman nijte Wastanseisoita.
Ja kiinni pitäwän siitä sanasta kuin wissi ompi/ ja opettaa taitaa/ Sen päälle, että hän myös wäkewä olisi manaaman terweellisen opin kautta/ ja ylitse woittaman niitä wastaanseisojia.
1:10 Sille ette monda on Julma ia turhan Puhuiata ia Mielen wändeite/ enimesti ne iotca Ymberileickauxesta ouat/
Sillä että monta on julma ja turhan puhujata ja mielen wäänteitä/ enimmästi ne jotka ympärileikatut owat/
1:11 quinenga suun pite tukittaman/ Jotca coco Hooneet yleskiendeuet ia opettauat nijte quin ei kelpa/ häpielisen Woiton tedhen.
kuinenka suun pitää tukittaman/ Jotka koko huoneet ylöskääntäwät ja opettawat niitä kuin ei kelpaa/ häpeällisen woiton tähden.
1:12 Sanoi yxi heiste/ heiden oma prophetans/ Ne Cretalaiset ouat aina walechteliat/ pahat Pedhot ia laiska watzat.
Sanoi yksi heistä/ heidän oma profeettansa/ Ne kreetalaiset owat aina walehtelijat/ pahat pedot ja laiska watsat.
1:13 Teme todhistus on tosi/ Sen syyn tedhen nuchtele heite hartasti/ Senpäle ette he teruet olisit Uskosa/
Tämä todistus on tosi/ Sen syyn tähden nuhtele heitä hartaasti/ Sen päälle että he terweet olisi uskossa/
1:14 ia ei tottelisi Judasten Turhi iuttuia ia Inhimisten keskyiä/ iotca Totudhesta itzens poiskiendeuet.
ja ei tottelisi judasten turhia juttuja ja ihmisten käskyjä/ jotka totuudesta itsensä pois kääntäwät.
1:15 Caicki tosin ouat puchtat nijlle Puchtaille/ Mutta nijlle Saastaisille ia Wskottomille ei ole miten puhdas/ Waan saastainen on seke heiden Mielens ette Omatundons.
Kaikki tosin owat puhtaat niille puhtaille/ Mutta niille saastaisille ja uskottomille ei ole mitään puhdas/ Waan saastainen on sekä heidän mielensä että omatuntonsa.
1:16 He sanouat tundeuans Jumalan/ Mutta töillens he sen kieldeuet/ ette he ouat cauhistos Jumalan edhese/ ia ouat couacoruaiset/ ia ouat caikijn hywin Töihin keluottomat.
He sanowat tuntewansa Jumalan/ Mutta töillänsä he sen kieltäwät/ että he owat kauhistus Jumalan edessä/ ja owat kowakorwaiset/ ja owat kaikkiin hywiin töihin kelwottomat.

II. Lucu.

2:1 MUtta puhu Sine ninquin sopipi sen teruelisen Opin ielkin.
Mutta puhu sinä niinkuin sopiipi sen terweellisen opin jälkeen.
2:2 Ne wa'hat/ ette he raitijd olisit/ cunnialiset/ taualiset/ teruet Uskosa/ Rackaudesa/ Kersimisesä.
Ne wanhat/ että he raittiit olisit/ kunnialliset/ tawalliset/ terweet uskossa/ rakkaudessa/ kärsimisessä.
2:3 Ne wanhat Waimot samalmoto Ette he itzens kieuteisit/ quin Pyhein sopipi/ ei Laittaijat olisi/ ei Winanioomarit/ ette he hyuije Opetaisit.
Ne wanhat waimot samalla muotoa, että he itsensä käyttäisit/ kuin pyhäin sopiipi/ ei laittajat olisi/ ei wiinanjuomarit/ että he hywiä opettaisit.
2:4 Joilda ne Nooret Waimot tauoija oppisit/ ette he heiden Miehienssä racastaisit/ Lapsensa racasna pideisit siuijet olisit/ puchtat/
Joilta ne nuoret waimot tapoja oppisit/ että he heidän miehiänsä rakastaisit/ Lapsensa rakasna pitäisit siwiät olisit/ puhtaat/
2:5 Talooliset/ hyuet/ heiden Mieste's alamaiset. Senpäle ettei Jumalan Sanan pidhe pilcatun oleman.
Talolliset/ hywät/ heidän miestensä alamaiset. Sen päälle ettei Jumalan Sanan pidä pilkatun oleman.
2:6 Samalmoto mana mös ne nooret Miehet/ ette he taualiset olisit.
Samalla muotoa manaa myös nuoret miehet/ että he tawalliset olisit.
2:7 Caikellamodholla aseta itzes Esicuuaxi hyuihin Töihin/ wilpittömen Opetuxen cansa/ Cunnialisudhen cansa/ teruelisen ia nuchtettoman sanan cansa.
Kaikella muodolla aseta itsesi esikuwaksi hyvihin töihin/ wilpittömän opetuksen kanssa/ kunniallisuuden kanssa/ terweellisen ja nuhteettoman sanan kanssa.
2:8 Senpäle ette se Wastanseisoia madhais häuete ia ei miten olla/ quin hen machta meiste paha sanoa.
Sen päälle että wastaanseisoja mahtaisi häwetä ja ei mitään olla/ kuin hän mahtaa meistä pahaa sanoa.
2:9 Nite Paluelioita mana/ Ette he heiden HErrains alamaiset olisit/ caikisa heille keluoliset. Ei narisiat/ ei poisweteueiset/
Niitä palwelijoita manaa/ että he heidän herrainsa alamaiset olisit/ kaikissa heille kelwolliset. Ei narisijat/ ei pois wetäwäiset/
2:10 Waan caiken hyuen Uskon osottadhen/ Senpäle ette he sen Jumalan meiden wapachtaian Opin caikisa caunistaisit.
Waan kaiken hywän uskon osottaen/ Sen päälle että he sen Jumalan meidän wapahtajan opin kaikissa kaunistaisit.
2:11 Sille ette ilmestynyt ombi se teruelinen Jumalan Armo caikille Inhimisille/
Sillä että ilmestynyt ompi se terweellinen Jumalan armo kaikille ihmisille/
2:12 ia opetapi meite/ Ette meiden pite poiskieldemen caiken Jumalattoman menon/ ia ne mailmaiset Himot/ Ja raitihista ia hurskasti ia Jumalalisesta elemen tesse mailmasa.
ja opettaapi meitä/ Että meidän pitää pois kääntämän kaiken jumalattoman menon/ ja ne maailmaiset himot/ Ja raittiisti ja hurskaasti ja jumalisesti elämän tässä maailmassa.
2:13 Ja odhotta site autuasta Toiuo/ ia sen swren Jumalan ia meiden Lunastaian Iesusen Christusen cunnialista Ilmeistusta/
Ja odottaa sitä autuasta toiwoa/ ja sen suuren Jumalan ja meidän Lunastajan Jesuksen Kristuksen kunniallista ilmestystä/
2:14 Joca Itzense meiden edesten wlosannoi/ Senpäle ette hen meite lunastais caikesta wärydhesta/ ia puhdhistais itzellens erinomaisexi Canssaxi/ achkeraxi hyuihin töihin.
Joka itsensä meidän edestä ulosantoi/ Sen päälle että hän meitä lunastaisi kaikesta wääryydestä/ ja puhdistaisi itsellensä erinomaiseksi kansaksi/ ahkeraksi hywiin töihin.
2:15 Neites puhu ia mana/ ia nuchtele caiken todhen cansa. Ele salli sinuas keldeken ylencatzotta.
Näitäs puhu ja manaa/ ja nuhtele kaiken toden kanssa. Älä salli sinuas keltäkään ylen katsottaa.

III. Lucu.

3:1 MAna heite/ ette he Pämieste's ia Esiuallans alamaiset ia cwliaiset olisit. Ette he caiki hyuihin töihin walmit olisit.
Manaa heitä/ että he päämiestensä ja esiwaltansa alamaiset ja kuuliaiset olisit. Että he kaikki hywihin töihin walmiit olisit.
3:2 Ettei he kesteke' pahasti puhuisi/ eike rijdaiset/ Wan sulaiset caiken siueydhe' osottadhen/ caikein Inhimiste' cochtan.
Ettei he kestäkään pahasti puhuisi/ eikä riitaiset/ Waan sulaiset kaiken siweyden osoittaen/ kaikkein ihmisten kohtaan.
3:3 Sille me olima mös muinen tietemettömet/ couacoruaiset/ exyueiset/ paluellen Himoia ia moninaisi hecumita/ ia waelsima pahudhesa ia cateudhesa/ wainoliset/ ia wihasim meite keskenem.
Sillä me olimme myös muinen tietämättömät/ kowakorwaiset/ eksywäiset/ palwellen himoja ja moninaisia hekumia/ ja waelsimme pahuudessa ja kateudessa/ wainolliset/ ja wihasimme meitä keskenämme.
3:4 Mutta sijttequin Jumalan meiden Wapachtaian Hywuys ia Rackaus Inhimisten tyge ilmestuy/
Mutta sittenkuin Jumalan meidän Wapahtajan hywyys ja rakkaus ihmisten tykö ilmestyy/
3:5 Ei sen Wanhurskaude' töiden cautta/ iotca me tehnet olema/ Waan Henen Laupiudhens cautta teki he' meite autuaxi/ Sen wdhensyndymisen Leulyn/ ia sen pyhen Hengen Wdhistoxen cautta/
Ei sen wanhurskauden töiden kautta/ jotka me tehneet olemme/ Waan hänen laupiutensa kautta teki hän meitä autuaaksi/ sen uudensyntymisen (peson)/ ja sen Pyhän Hengen uudistuksen kautta/
3:6 ionga hen wloswodhattanut on runsasti meiden pälen Iesusen Christusen meide' Wapautaia' cautta/
jonka hän ulos wuodattanut on runsaasti meidän päällen Jesuksen Kristuksen meidän Wapahtajan kautta/
3:7 Se'päle ette meide' pite Wa'hurskaxi tuleman henen Armo'sa cautta/ ia Perilisexi tulla sihen ijancaikisen Elemehe'/ Toiuon ielkin/ Teme ombi iwri yxi wissi puhe.
Sen päälle että meidän pitää wanhurskaaksi tuleman hänen armonsa kautta/ ja perilliseksi tulla siihen iankaikkiseen elämähän/ toiwon jälkeen/ Tämä ompi juuri yksi wissi puhe.
3:8 Neite mine tahdhon/ ettes * wahwasti opetadh/ Senpäle ette ne/ iotca Jumalan päle Uskonut ouat/ achkeroitzisit cuki Wirgasans hyuisse töisse edesseiso/ Sille ette näme ouat hyuet ia tarpeliset Inhimisille/
Näitä minä tahdon/ ettäs wahwasti opetat/ Sen päälle että ne/ jotka Jumalan päälle uskonut owat/ ahkeroitsisit kukin wirassansa hywissä töissä edessä seisoa/ Sillä että nämä owat hywät ja tarpeelliset ihmisille/
3:9 Mutta hullut Tutkmiset/ ia Poluilughut/ ia rijdat ia campauxet Laista/ welte. Sille ne ouat tarpehetomat ia turhat.
Mutta hullut tutkimiset/ ja polwiluwut/ ja riidat ja kampaukset laista/ wältä. Sillä ne owat tarpeettomat ja turhat.
3:10 Eriseuraista Inhimiste pakene/ coska hen widhoin ia toisenkerdhan manattu ombi.
Eriseuraista ihmistä pakene/ koska hän wihdoin ja toiseen kertaan manattu ompi.
3:11 Tieten ette sencaltainen ombi poiskietty/ ia synditekepi/ ninquin se ioca itzense poisdominudh on.
Tieten että senkaltainen ompi pois käännetty/ ja syntiä tekeepi/ niinkuin se joka itsensä pois tuominnut on.
3:12 Coska mine sinu' tyges leheten Arteman elike Tijchicum/ nin rienä sinuas minu' tykeni Nicopolihin. Sille ette sielle mine ole' aighonudh taluia wiettä.
Koska minä sinun tykös lähetän Arteman elikä Tikikum/ niin riennä sinuas minun tyköni Nikopolihin. Sillä että siellä minä olen aikonut talwen wiettää.
3:13 Zenam sen Lainoppenuen/ ia Apollon hangitze wisusti matkahan/ ettei heille miteken pwtuis
Zenam se lainoppineen/ ja Apollon hankitse wisusti matkahan/ ettei heille mitäkän puuttuisi.
3:14 Mutta anna mös nijnen iotca meiden ouat/ oppia hyuisse Töisse wirghasans edeseisoman/ cussa tarueh käske. Senpäle ettei he olisi hedhelmettömet.
Muta anna myös niiden jotka meidän owat/ oppia hywissä töissä wirassansa edessä seisoman/ kussa tarwe käske. Senpäälle ettei he olisi hedelmättömät.
3:15 Teruetteuet sinua caiki iotca minu' cansani ouat. Teruetä nijte iotca meite racastauat wskosa. Armo olcohon teiden caikein cansanne/ AMEN.
Terwehtäwät sinua kaikki jotka minun kanssani owat. Terwehdi niitä jotka meitä rakastawat uskossa. Armo olkohon teidän kaikkein kanssanne/ AMEN.

* Wahwasti) Ette Inhimiset merkitzisit sen wissin wahwan ia todhen oleuan mites opetadh/ ia ei pidheisi site tarpettoman/ turhan/ eli Epelyxen edeste/ Ninquin se olis turha iuttu eli irtahat iarituxet. Quin Christus mös wäkeuesti opetapi/ ia ei ninquin ne Phariseuset Matth. 7. Kirioitettu Macedonian Nicopolista.

 

 

Valitse
luku

1 2 3