Se P. Paualin Epistola Epheserin tyge.

Alcupuhe P. Paualin Epistolan päle Epheserin tyge.

TEsse Lehetuskirias opetta P. Pauali ensin/ Mike se Euangelium ombi/ quinga se ainostans Jumalalda aigoittu on ijancaikisudhesta/ ia Christusen cautta ansaittu ia wloslechtenyt on. Ette caiki iotca sen päle vskouat/ ne tuleuat Wanhurskaxi/ waghaxi/ eleuexi/ autuaxi ia wapaaxi Laista/ Synniste ia Colemasta. Täte hen tekepi nijse iij. ensimeisis lughuisa. Sitelehin hen opetta weltämen caiki wäret Opetuxet/ iotca ouat Opinliseyxet ia Inhimisten Säädhyt/ Senpäle ette me pysyme caiki ydhen Pään tykene wahwana/ wissin/ toimeliset/ ia teudheliset ainosa Christusesa/ Jossa meille caiki ne ouat/ nin ettei me miten taruitze paitzi ia vlcona heneste. Ja täte hen tekepi iiij. Cap. Sitelehin hen opetta Usko harioittaman ia osottaman hyuein töidhen cansa/ ia Syndi weltä. Ja hengelisten Asetten cansa Perkelen wastan sotiman. Jonga cansa me Ristin cautta mahdhama Toiuossa wahwan pysyuä.

Se P. Paualin Epistola Epheserin tyge.

Ensimeinen Lucu.

1:1 PAuali Iesusen Christusen Apostoli/ Jumalan tahdhon cautta. Ninen Pyhein iotca Ephesos asuuat/ ia Uskouat Iesusen Christusen päle.
Paawali Jesuksen Kristuksen apostoli/ Jumalan tahdon kautta. Niiden pyhäin jotka Ephesossa asuwat/ ja uskowat Jesuksen Kristuksen päälle.
1:2 Armo olcoon teiden cansan ia Rauha Jumalalda meiden Iselde ia Herralda Iesuselda Christuselda.
Armo olkoon teidän kanssan ja rauha Jumalalta meidän Isältä ja Herralta Jesukselta Kristukselta.
1:3 Hyuestisiugnattu olcohon Jumala/ ia meiden HERran Iesusen Christusen Ise/ ioca meite Hyuestisiugnanut ombi/ caikinaisella Hengeliselle Hyuellesiugnauxella/ Taiualisis asioisa Christusen cautta.
Hywästi siunattu olkohon Jumala/ ja meidän HERran Jesuksen Kristuksen Isä/ joka meitä hywästi siunannut ompi/ kaikkinaisella hengellisellä hywällä siunauksella taiwaallisissa asioissa Kristuksen kautta.
1:4 Ninquin hen meite wloswalinut on sen saman cautta/ ennenquin Mailman perustos laskettu oli/ Ette meiden piti Pyhet ia Laittamattomat olema' Rackaudes hene' edesens.
Niinkuin hän meitä uloswalinnut on sen saman kautta/ ennenkuin maailman perustus laskettu oli/ että meidän piti pyhät ja laittamattomat oleman rakkaudessa hänen edessänsä.
1:5 Ja ombi säätenyt meite coriataxens henelle itze Lapsixens/ Iesusen Christusen cautta/ henen hyuen mielens tahdhon ielkin/
Ja ompi säätänyt meita korjataksen hänelle itse lapsiksensa/ Jesuksen Kristuksen kautta/ hänen hywän mielensä tahdon jälkeen /
1:6 henen cunnialisen Armons kijtoxexi/ ionga cautta he' ombi tehnyt meite otolisexi sen Rackahan polesta.
hänen kunniallisen armonsa kiitokseksi/ jonka kautta hän ompi tehnyt meitä otolliseksi sen rakkahan puolesta.
1:7 Jonga Weren lepitze meille ombi Lunastus/ Nimitten Synnein andexisamus/ henen Armonsa Rickaudhen ielkin/
Jonka weren läwitse meillä ompi lunastus/ Nimittäin syntein anteeksiantamus/ hänen armonsa rikkauden jälkeen/
1:8 ioca meille runsahasti cochtan tullut on/ caikinaisen wijsaudhen ia taitamisen cautta/
joka meille runsahasti kohtaan tullut on/ kaikkinaisen wiisauden ja taitamisen kautta/
1:9 Ja ombi meille tietteuexi tehnyt henen tahdhons Salaisudhen/ henen Hyuensomansa ielken/ Ja sen hen on edestoottanut henen cauttans/ ette se sarnattaman pidheis/
Ja ompi meille tiettäwäksi tehnyt hänen tahtonsa salaisuuden/ hänen hywän suomansa jälkeen/ Ja sen hän on edestuottanut hänen kauttansa/ että se saarnattaman pitäisi/
1:10 coska se aica teutetty oli/ Senpäle ette hen caiki cappalet päldisken coconsulkis Christusesa/ seke ne iotca Taiuasa/ ette mös Maan päle ouat/ sen saman cautta.
koska se aika täytetty oli/ Senpäälle että hän kaikki kappaleet pääldiskein kokoonsulkisi Kristuksessa/ sekä ne jotka taiwaassa/ että myös maan päällä owat/ sen saman kautta.
1:11 Jonga cautta me mös Perilisexi tullet olema/ ennen säätydh henen aighotuxens ielkin/ ioca caiki Cappalet waikuttapi/ henen oman tahdho's Neuuon ielkin/
Jonka kautta me myös perilliseksi tulleet olemme/ ennen säädetyn hänen aiwoituksensa jälkeen/ joka kaikki kappaleet waikuttaapi/ hänen omans tahtonsa neuwon jälkeen/
1:12 Ette me olisima henen Cunnians kijtoxexi/ me iotca ennen toiuoima Christusen päle.
Että me olisimme hänen kunniansa kiitokseksi/ me jotka ennen toiwoimma Kristuksen päälle.
1:13 Jonga cautta te mös cwlluet oletta totudhen Sana/ nimiten/ sen Euangelium teiden autuaudesta/ Jonga cautta te mös sijttequin te vskoitta/ insiglatudh oletta/ sen Lupauxen Pyhen Hengen cansa/
Jonka kautta te myös kuulleet oletta totuuden sana/ nimittäin/ sen ewankelium teidän autuudesta/ Jonka kautta te myös sittenkuin te uskoitte/ insiglatut (kiinnitetyt) olette/ sen lupauksen Pyhän Hengen kanssa/
1:14 ioca ombi meiden Perimisen Pantti/ meiden Lunastuxehen/ ette me henen Omahitzens olisima/ henen Cunniansa kijtoxexi.
joka ompi meidän perimisen pantti/ meidän lunastuksehen/ että me hänen omahisensa olisimme/ hänen kunniansa kiitokseksi.
1:15 Senteden mös mine/ sijttequin mine cwllut olen sijte vskosta ioca teisse ombi HErran Iesusen tyge/ ia teiden rackaudhesta caikein Pyhein tyge/
Sentähden myös minä/ sittenkuin minä kuullut olen siitä uskosta joka teissä ompi HErran Jesuksen tykö/ ja teidän rakkaudesta kaikkein pyhäin tykö/
1:16 em mine Lacka Jumalata kijttemeste teiden edeste/ aijatellen teiden pälen minun rucouxesani/
En minä lakkaa Jumalata kiittämästä teidän edestä/ ajatellen teidän päällen minun rukouksessani/
1:17 Ette meiden HErran Iesusen Christusen Jumala/ sen Cunniaudhe' Ise annais teille sen Wijsaudhen ia ilmoituxen Hengen/ henen omahan tundemiseensa/
Että meidän HErran Jesuksen Kristuksen Jumala/ sen kunnian Isä antaisi teille sen wiisauden ja ilmoituksen Hengen/ häne omahan tuntemiseensa/
1:18 ia yleswalghaisis teiden ymmerdhyxen Silmet/ Ette te tuta madhaisitta mingecaltainen se teiden Cutzumisen Toiuo olis/ ia mingemotoinen se Rickaus henen Cunnialisesta Perimiseste olis/ henen Pyhisens/
ja ylöwalaisisi teidän ymmärryksen silmät/ Että te tuta mahtaisitte minkäkaltainen on se teidän kutsumisen toiwo olisi/ ja minkämuotoinen se rikkaus hänen kunniallisesta perimisestä olisi/ hänen pyhissänsä/
1:19 ia quinga ylenpaltinen swri ombi henen Woimans meiden cochtan iotca vskoma hene' wäkeuen wrohudhens waikuttamisen päle
ja kuinka ylenpalttinen suuri ompi hänen woimansa meidän kohtaan jotka uskomme hänen wäkewän urhoollisensa waikuttamisen päälle
1:20 Jonga hen waikutti Christusesa/ coska hen henen ylesheretti nijste Colleista/ ia pani henen istuman henen oikialle Kädhellens/ Taiuahisa
Jonka hän waikutti Kristuksessa/ koska hän hänen ylösherätti niistä kuolleista/ ja pani hänen istuman hänen oikialle kädellensä/ taiwahissa
1:21 ylitze caiken Päruchtinaudhen/ Wallan/ Wäkeydhen/ HErraudhen/ ia caiken sen quin nimitte taitahan/ ei waan tesse Mailmassa/ mutta mös sijnä tuleuaisesa.
ylitse kaikkein pääruhtinaiden/ wallan/ wäkewyyden/ herrauden/ ja kaiken sen kuin nimittää taidetaan/ ei waan tässä maailmassa/ mutta myös siinä tulewaisessa.
1:22 Ja ombi caiki cappalet pannut henen Jalcains ala/ ia ombi henen pannut Seurakunnalle pääxi * caikein cappaleiden ylitze/
Ja ompi kaikki kappaleet pannut hänen jalkainsa alle/ ja ompi hänen pannut seurakunnalle pääksi kaikkein kappaleiden ylitse/
1:23 ioca ombi henen Rumihins ia sen ylesteuttemys/ ioca caikissa * caiki ylesteuttepi.
joka ompi hänen ruumihinsa ja sen ylöstäyttymys/ joka kaikissa kaikki ylöstäyttääpi.

* Ylesteuttepi) Christus ombi/ ia waickutta caiken wirkumisen caikis Londocappaleis/ Senteden caiki Londocappalet heneste ouat teutetydh/ Ikenens nin se Christilinen Seurakunda ombi Christusen teuttemys/ nin ette hen on Christusen cansa yxi teudhelinen Rumis/ ia cokonainen Joucko.

II. Lucu.

2:1 JA mös te/ coska te coollet olitta/ Ylitzekieumisen ia Syndein cautta/
Ja myös te/ koska te kuolleet olitta/ Ylitsekäymisen ja syntein kautta/
2:2 ioissa te muijnen waelsitta/ temen Mailman iooxun pereste/ Ja sen Päruchtinan iolla Twlesa ombi walta/ Nimitten/ sen Hengen pereste/ ioca telle aijalla waikutta epeuskoisten Lasten siselle/
joissa te muinen waelsitte/ tämän maailman juoksun perästä/ Ja sen pääruhtinaan jolla tuulessa ompi walta/ Nimittäin/ sen Hengen perästä/ joka tällä ajalla waikuttaa epäuskoisten lasten sisällä/
2:3 Joinenga seas me mös caiki muijnen meiten kieuttenyet olema meiden Lihan Himoisa/ ia teimme Lihan ia toime' tahdon ielkin/ Ja olima Loonnosta Wihan Lapset ninquin mös te mwdh.
Joinenka seassa me myös kaikki muinen meitän käyttänyt olemme meidän lihan himoissa/ ja teimme lihan ja toimen tahdon jälkeen/ Ja olimma luonnosta wihan lapset niinkuin myös te muut.
2:4 Mutta Jumala ioca Ricas ombi Laupiudhesta/ henen swren Rackaudhens cautta/ iolla hen on meite racastanut/
Mutta Jumala joka rikas ompi laupeudesta/ hänen suuren rakkautensa kautta/ jolla hän on meitä rakastanut/
2:5 coska me wiele synnise coolluet olima/ o'bi hen meite ynne Christusen cansa eleuexi tehnyt (Sille Armon cautta te oletta autuaxi tulleet)
koska me wielä synnissä kuolleet olimme/ ompi hän meitä ynnä Kristuksen kanssa eläwäksi tehnyt (Sillä armon kautta te oletta autuaaksi tulleet)
2:6 Ja ombi meite ynne henen cansans ylesherettenyt/ ia ynne henen cansans meite istuttanut sijnä Taiualises menos/ Christuses Iesuses.
Ja ompi meitä ynnä hänen kanssansa ylösherättänyt/ ja ynnä hänen kanssansa meitä istuttanut siinä taiwaallisessa menossa/ Kristuksessa Jesuksessa.
2:7 Senpäle ette henen pidheis osottaman sille tuleuaisella aijalla/ henen Armons ylenpaltisen Rickaudhen henen Hywuwdhens cautta/ meiden cochtan Christuses Iesuses.
Senpäälle että hänen pitäisi osoittaman sillä tulewaisella ajalla/ hänen armonsa ylenpalttisen rikkauden hänen hywyytensä kautta/ meidän kohtaan Kristuksessa Jesuksessa.
2:8 Sille ette Armosta te oletta wapahetudh/ Uskon cautta/ ia ei se sama ole teiste/ Jumalan Lahia se ombi/ ei Töiste/
Sillä että armosta te oletta wapahdetut/ uskon kautta/ ja ei se sama ole teistä/ Jumalan lahja se ompi/ ei töistä/
2:9 Senpäle ettei yxiken itzense kerstaisi.
Senpäälle ettei yksikään itsensä kerskaisi.
2:10 Sille me olema henen teconsa/ Loodhut Christuses Iesuses/ hywihin töihin/ ioihinga Jumala meite io ennen walmistanut on/ ette me nijsse waeltaman pite.
Sillä me olemme hänen tekonsa/ Luodut Kristuksessa Jesuksessa/ hywihin töihin/ joihinka Jumala meitä jo ennen walmistanut on/ että me niissä waeltaman pitää.
2:11 Senteden aijatelca sen päle/ ette te iotca muijnen Lihan ielkin Pacanat olitta/ ia cutzuttin Esinahaxi nijste iotca cutzuttin Lihan ielkin Ymberileickaus/ iotca käsille tehdhen/
Sentähden ajatelkaa sen päälle/ että te jotka muinen lihan jälkeen pakanat olitta/ ja kutsuttiin esinahaksi nisät jotka kutsuttiin lihan jälkeen ympärileikkaus/ jotka käsillä tehden/
2:12 Ette te sihen aican ilman Christusta olitta wieroitetudh Israelin Borgharicu'nasta/ ia mwcalaiset Lupauxen Testamentistä/ iosta teille ei Toiuocan ollut/ ia olitta Mailmasa ilma' Jumalata.
Että te siihen aikaan ilman Kristusta olitta wieroitetut Israelin borgharikunnasta (kyläkunnasta)/ ja muukalaiset lupauksen testamentista/ josta teillä ei toiwokaan ollut/ ja olitta maailmassa ilman Jumalata.
2:13 Mutta nyt te iotca Christuses Iesuses oletta ia muijnen taambana olitta/ nyt te oletta tyge tulluet Christusen Weren cautta.
Mutta nyt te jotka Kristuksessa Jesuksessa olette ja muinen taempana olitte/ nyt te olette tykö tulleet Kristuksen weren kautta.
2:14 Sille hen ombi meiden Rauha/ ioca molomista ydhen tehnyt on/ ia ombi sen Waieh Aidhan poisserckenyt Sijnä ette hen Lihansa cautta poisotti sen wihalisudhen/
Sillä hän ompi meidän rauha/ joka molemmista yhden tehnyt on/ ja ompi sen waiheaidan pois särkenyt siinä että hän lihansa kautta pois otti sen wihollisuuden/
2:15 quin on sen * Lain/ ioca Keskyisse pätetty oli. Senpäle/ ette henen piti Cahdhesta ydhen wdhen Inhimisen itzehenesens looman/ ia Rauhan tekemen/
kuin on sen lain/ joka käskyissä päätetty oli. Senpäälle/ että hänen piti kahdesta yhden uuden ihmisen itse hänessänsä luoman/ ja rauhan tekemän/
2:16 ia ette hen ne molemat souittais Jumalan cansa ydhexi Rumixi Ristin cautta. Ja ombi sen Wihalisudhen itzensä cautta coolettanut.
ja että hän molemmat sowittaisi Jumalan kanssa yhdeksi ruumiiksi ristin kautta. Ja ompi sen wihollisuuden itsensä kautta kuolettanut.
2:17 Ja on tullut ilmoittama' Eua'gelium cautta teille Rauha/ iotca taambana olitta/ ia ninen iotca lesse olit.
Ja on tullut ilmoittamaan ewankeliumin kautta teille rauha/ jotka taempana olitta/ ja niiden jotka läsnä olit.
2:18 Sille ette Henen cauttans ombi meille Molomille Tygekieumys ydhes Hengesse Isen tyge.
Sillä että Hänen kauttansa ompi meille molemmille tykökäymys yhdessä Hengessä Isän tykö.
2:19 Nin eipe te sillen ole Wierahat/ ia Mucalaiset/ waan Pyhein cansa Borgharit/ ia Jumalan Perehet/
Niin eipä te silleen ole wierahat/ ja muukalaiset/ waan pyhäin kanssa borgharit (kylänmiehet) / ja Jumalan perheet/
2:20 ylesraketudh Apostolein ia Prophetadhen Perustoxen päle/ iossa Iesus Christus ylimeinen Culmakiui ombi/
ylösraketut apostolein ja profeettaiden perustuksen päälle/ jossa Jesus Kristus ylimmäinen kulmakiwi ompi/
2:21 Jonga päle caiki Rakennus toine' toisehens lijtetehen/ se casuapi Pyhexi Te'plixi Herrasa/
Jonka päälle kaikki rakennus toinen toisehen liitetähän/ se kaswaapi pyhäksi templiksi Herrassa/
2:22 Jonga päle mös te ylesraketahan/ Jumalalle ydhexi Taloixi/ hengen cautta.
Jonka päälle myös te ylösrakennetahan/ Jumalalle yhdeksi taloiksi/ hengen kautta.

* Lain) Laki se oli wihalisus ia Rijta/ Pacanain ia Juttain keskene/ Sille ette Juttat tadhoit sen cautta paramat olla. Mutta nyt ette caikilla ilman Laita/ Christusen cautta Hengi onopi/ Nin sille wihasudhella on loppu ia caiki ouat ydhencaltaiset.

III. Lucu.

3:1 SEn syyn tedhen mine Pauali/ se Iesusen Christusen Fangi olen teiden Pacanaiden edeste/
SEn syyn tähden minä Pawali/ sen Jesuksen Kristuksen wanki olen teidän pakanaiden edestä/
3:2 Jos te mutoin cwlleet oletta sen Jumalan Armon wirghasta/ ioca minulle teiden polen annettu on/
Jos te muutoin kuulleet olette sen Jumalan armon wirasta/ joka minulle teidän puoleen annettu on/
3:3 Ette minulle ombi tietteuexi techty teme Salaus/ ilmoituxe' cautta/ Ninquin mine ennen lyhykeisest kirioitin/
Että minulle ompi tiettäwäksi tehty tämä salaus/ ilmoituksen kautta/ Niinkuin minä ennen lyhykäisesti kirjoitin/
3:4 Joista te lukein madhatta tuta minun ymmerdhyxen Christusen Salaudhesa/
Joista te lukein mahdatte tuta minun ymmärryksen Kristuksen salaudessa/
3:5 Joca ei ole tietteuexi tecty entisijn aicoin Inhimisten Lapsille/ ninquin se nyt on ilmoitettu henen Pyhille Apostolille/ ia Prophetille Henge' cautta.
Joka ei ole tiettäwäksi tehty entisiin aikoin ihmisten lapsille/ niinkuin se nyt on ilmoitettu hänen pyhille apostolille/ ja profeetoille Hengen kautta.
3:6 Nimitten/ ette ne Pacanat pite cansaperiliset oleman/ ia samas Rumijs ia osaliset henen Lupauxesta's Christusesa sen Eua'geliumin cautta
Nimittäin/ että ne pakanat pitää kanssaperilliset oleman/ ja samassa ruumiissa ja osalliset hänen lupauksestansa Kristuksessa sen ewankeliumin kautta.
3:7 Jonga Palueliaxi mine tullut olen/ sen Jumalan Armon Lahian polesta/ ioca minulle annettu on/ henen woimalisen waikutoxens ielkin.
Jonka palwelijaksi minä tullut olen/ sen Jumalan armon lahjan puolesta/ joka minulle annettu on/ hänen woimallisen waikutuksens jälkeen.
3:8 Minulle (ioca wähin olen caikein Pyhein kesken) ombi teme Armo annettu/ ette minun pite Pacanain seassa iulghistaman ne tutkimattomat Christusen Rickaudhet/ ia walkeisa ne edeskandaman iocahitzen edes.
Minulle (joka wähin olen kaikkein pyhäin kesken) ompi tämä armo annettu/ että minun pitää pakanain seassa julkistaman ne tutkimattomat Kristuksen rikkaudet/ ja walkeissa ne edeskantaman jokaisen edessä.
3:9 Mingemodhoinen Osaliseus ombi sijnä Salaudhesa/ ioca tehenasti Mailman alghusta ombi salattu ollut Jumalasa/ ioca caiki cappalet loonut on/ Iesusen Christusen cautta.
Minkämuotoinen osallisuus ompi siinä salaisuudessa/ joka tähänasti maailman alusta ompi salattu ollut Jumalassa/ joka kaikki kappaleet luonut on/ Jesuksen Kristuksen kautta.
3:10 Senpäle ette sen nyt pideis tietteuexi tuleman * Päruchtinaille/ ia Herraudhelle Taiuahisa Seurakundain cautta/ se JUMALAN monencaltainen Wijsaus/
Senpäälle että sen nyt pitäis tiettäwäksi tuleman pääruhtinaille/ ja herraudelle taiwaissa seurakuntain kautta/ se JUMALAN monenkaltainen wiisaus/
3:11 sen Aighotuxen pereste hamast Mailman algusta/ ionga hen osottanut ombi Christuses Iesuses meiden Herras/
sen aiwoituksen perästä hamasta maailman alusta/ jonka hän osottanut ompi Kristuksessa Jesuksessa meidän Herrassa/
3:12 Jo'ga cautta meille on wskallus ia tygenkieumys/ caiken rochkiudhen cansa/ Uskon cautta henen pälens.
Jonka kautta meille on uskallus ja tykönkäymys/ kaiken rohkeuden kanssa/ Uskon kautta hänen päällensä.
3:13 Senteden mine rucolen/ ettei te wäsyisi minun waiuain tedhen/ iotca mine teiden edesten kerssin/ Joca ombi teiden Cunnianna.
Sentähden minä rukoilen/ ettei te wäsyisi minun waiwain tähden/ jotka minä teidän edestän kärsin/ Joka ompi teidän kunnianne.
3:14 Sen saman syyn edeste mine cumardhan minun Polueni/ meiden Herran Iesusen Christusen Isen polen/
Sen saman syyn edestä minä kumarran minun polweni/ meidän Herran Jesuksen Kristuksen Isän puoleen/
3:15 ioca se oikea Ise ombi caikein ylitze quin Isexi cutzutan seke Taiuahisa ia Maasa/
joka se oikea Isä ompi kaikkein ylitse kuin Isäksi kutsutaan sekä taiwaissa ja maassa/
3:16 Ette hen teille woiman annaisi/ henen Cu'nialisudhens Rickaudhen perest/ ette te henen Hengens cautta wäkeuexi tulisitta sihen siselisen Inhimisen/
Että hän teille woiman antaisi/ hänen kunniallisuutensa rikkauden perästä/ että te hänen Henkensä kautta wäkewäksi tulisitte siihen sisällisen ihmisen/
3:17 ia Christus madhais asua Uskon cautta teiden Sydhemesen/ ia Rackaudhen lepitze kijnnijuritetudh ia perustetudh olisitta.
ja Kristus mahtais asua uskon kautta teidän sydämissän/ ja rakkauden läwitse kiinnijuuritetut ja perustetut olisitta.
3:18 Senpäle ette te madaisitta ymmertä caikein Pyhein ca'sa/ mikä se * Lauius/ ia se pituus/ ia se syueus/ ia se corckeus olis/
Senpäälle että te mahtaisitte ymmärtää kaikkein pyhäin kanssa/ mikä se laweus/ ja se pituus/ ja se sywyys/ ja se korkeus olisi/
3:19 Ja sen cautta tundisitta sen Christusen rackauden/ ioca quitengi caike' tundemisen ylitzekieupi/ Senpäle ette te olisitta ylesteutetydh caikinaisella Jumalan * teudhelisudhella.
Ja sen kautta tuntisitte sen Kristuksen rakkauden/ joka kuitenkin kaiken tuntemisen ylitsekäypi/ Senpäälle että te olisitta ylöstäytetyt kaikkinaisella Jumalan täydellisyydellä.
3:20 Mutta henelle (ioca woipi caiki ylenpaltisesta tehdä/ ylitzen caiken sen quin me rucolema taicka aijattelemma/
Mutta hänelle ( joka woipi kaikki ylenpalttisesta tehdä/ ylitsen kaiken sen kuin me rukoilemme tai ajattelemme/
3:21 sen woiman pereste/ ioca meisse waikuttapi) olcohon Cunnia Seura kunnasa/ ioca on Christuses Iesuses/ caikin aighoin/ ijancaikisest ia ijancaikisehen Amen.
sen woiman perästä/ joka meissä waikuttaapi) olkohon kunnia seurakunnassa/ joka on Kristuksessa Jesuksessa/ kaikkiin aikoin/ iankaikkisesta iankaikkisehen Amen.

* Päruchtinailla) waicka Jumalan Engelit teunens ouat Jumalasta/ nin he quitengin astaitzeuat iocapeiue christikunnan päle wdhet Armot ia Lahiat/ iotca Jumala alati wlosiaca/ Ninquin mös Christus sanopi Luce xv. Ette Engelit iloitzeuat ydhen Synnisen ylitze/ ioca itzens parandapi. * Lauius) Rackaus se osotta coska Usko ombi oikia/ ioca sijtte käsitte/ ettei miten nin Lauia/ pitke Syue ia corckia ole/ iossa Christus ei taidha eli woi autta/ ia eipe ensingen pelke/ eikä Synnin tedhen/ Cooleman/ eikä Heluetin/ olcon se Lauia/ pitke syue etc. Ninquin Psal. 139. mös sanopi

IV. Lucu.

4:1 NIn mine nyt manan teite/ mine fangittu Herrassa/ ette te waellaisit ninquin tule sijnä Cutzumises iossa te cutzutudh oletta/
Niin minä nyt manaan teitä/ minä wangittu Herrassa/ että te waeltaisit niinkuin tule siinä kutsumisessa jossa te kutsutut oletta/
4:2 Caiken neurydhen ia Lakiudhen/ ia kerssimisen cansa/ Ja kerssiket toinen toistan Rackaudesa.
Kaiken nöyryyden ja lakiuden/ ja kärsimisen kanssa/ Ja kärsikäät toinen toistan rakkaudessa.
4:3 Ja achkeroicat pitemen Hengesse ycteyttä/ Rauhan siteen cautta.
Ja ahkeroikaat pitämään Hengessä yhteyttä/ Rauhan siteen kautta.
4:4 Yxi Rumis ia yxi Hengi/ Ninquin te mös cutzuttudh oletta teiden cutzumisen ydhencaltaisen Toiuoon.
Yksi ruumiis ja yksi henki/ niinkuin te myös kutsutut olette teidän kutsumisen yhdenkaltaiseen toiwoon.
4:5 Yxi Herra/ yxi Usko/ yxi Caste/
Yksi Herra/ yksi usko/ yksi kaste/
4:6 yxi Jumala ia meiden caikeden Ise/ ioca caikein teiden pälen ombi/ ia teiden caikein cautta ia teisse caikissa.
yksi Jumala ja meidän kaikkein Isä/ joka kaikkein teidän päällen ompi/ ja teidän kaikkein kautta ja teissä kaikissa.
4:7 Mutta iocaitzelle meille on Armo annettu Christusen Lahian mitan ielkin.
Mutta jokaiselle meille on armo annettu Kristuksen lahjan mitan jälkeen.
4:8 Senteden hen sano/ Hen on ylesastunut Corckiuteen/ Ja on sen * Fangiuxen fangina wienyt/ Ja ombi Inhimisille Lahiat andanut.
Sentähden hän sanoo/ Hän on ylös astunut korkeuteen/ Ja on sen wankeuden wankina wienyt/ Ja ompi ihmisille lahjat antanut.
4:9 Mutta se quin hen ylesastui/ mite se on mwta/ Waan ette hen mös ennen tenne alasastui alimaisihin Maan Paickoin?
Mutta se kuin hän ylösastui/ mitä se on muuta/ Waan että hän myös ennen tänne alas astui alimmaisihin maan paikkoihin?
4:10 Joca alasastunut on/ se ombi mös se sama/ ioca ylesastui caikein Taiuasten päle/ ette henen piti caiki teuttemen.
Joka alas astunut on/ se ompi myös se sama/ joka ylösastui kaikkein taiwasten päälle/ että hänen piti kaikki täytettämän.
4:11 Hen on mwtomat pannut Apostolixi/ mwtomat Prophetixi/ mwtomat Euangelisterixi/ mwtomat Paimenixi ia Opetaixi/
Hän on muutamat pannut apostoliksi/ muutamat profeetoiksi/ muutaman ewankelistoiksi/ muutamat paimeniksi ja opettajiksi/
4:12 ette ne Pyhet pite hangitudh oleman sihen Wirghan tecohon/ ionga cautta se Christusen Rumis ylesraketuxi tulis/
että ne pyhät pitää hankitut oleman siihen wiran tekohon/ jonka kautta se Kristuksen ruumis ylösraketuksi tulisi/
4:13 Sihenasti ette me caiki tulema ydhencaltaisen Uskoon/ ia Jumalan Poian tundemiseen/ ia ydhexi teudhelisexi Miehexi tule'ma/ ioca ombi sijnä teudhelises Christusen ijen mitasa.
Siihenasti että me kaikki tulemme yhdenkaltaiseen uskoon/ ja Jumalan Pojan tuntemiseen/ ja yhdeksi täydelliseksi mieheksi tulemme/ joka ompi siinä täydellisessä Kristuksen iän mitassa.
4:14 Senpäle ettei me sillen enembi Lapset olisi/ iotca horiuma ia ymberiwietelleisimme caikinaisista Opetuxen twlesta/ Inhimisten coiruten ia cauallutten cautta/ ioilla he ymberinskieuuet meite sadhaxens pette.
Senpäälle ettei me silleen enempi lapset olisi/ jotka horjumme ja ympäriwieteltäisimme kaikkinaisista opetuksen tuulesta/ ihmisten koiruuden ja kawaluuden kautta/ joilla he ympärinskäywät meitä saadaksensa pettää.
4:15 Mutta olcam me toimeliset Rackaudhes/ ia casuacam caikis cappaleis/ henesse/ ioca se Pää on Christus/
Mutta olkaam me toimelliset rakkaudessa/ ja kaswakaamme kaikissa kappaleissa/ hänessä/ joka se pää on Kristus/
4:16 Josta coco Rumis ychten lijteten/ ia yxi Jesen rippu toisesta/ caikein Raiain lepitze/ sijnä ette itzecuki toistansa paluele/ sen teghon pereste quin cullakin Jesenelle ombi/ henen modhollans/ ia saattapi/ ette Rumis casuapi itzellens corotuxexi/ ia sen caiken Rackaudhesa.
Josta koko ruumis yhteen liitetään/ ja yksi jäsen riippuu toisesta/ kaikkein rajain läwitse/ siinä että itsekukin toistansa palwelee/ se teon perästä kuin kullakin jäsenellä ompi/ hänen muodollansa/ ja saattaapi/ että ruumis kaswaapi itsellensä korotukseksi/ ja sen kaiken rakkaudessa.
4:17 Nin mine nyt sanon/ ia todhistan Herrasa/ ettei te sillen waella/ ninquin ne mwdh Pacanat waeldauat/ heiden mielens tyhmydhesa/
Niin minä nyt sanon/ ja todistan Herrassa/ ettei te silleen waella/ niinkuin ne muut pakanat waeltawat/ heidän mielensä tyhmyydessä/
4:18 ioinenga ymmerdhys pimitetty on/ ia ouat poiswierandeneet sijtä Elemeste/ ioca Jumalasta onopi/ sen tyhmydhen cautta/ quin heisse on/ ia heiden sydhemens Sokiudhen cautta/
joinenka ymmärrys pimitetty on/ ja owat pois wieraantuneet siitä elämästä/ joka Jumalasta onpi/ sen tyhmyyden kautta/ kuin heissä on/ ja heidän sydämensä sokeuden kautta/
4:19 Jotca sijttequin he sihen iouduit/ ette he lackasit murechtimasta/ nin he itzeheidens ylenannoit caicken Haureutehe'/ ia päättemen caikinaista Saastautta ynne Ahneuden cansa.
Jotka sitten kuin he siihen jouduit/ että he lakkasit murehtimasta/ niin he itseheitäns ylenannoit kaikkeen haureuteen/ ja päättämän kaikkinaista saastautta ynnä ahneuden kanssa
4:20 Mutta eipe te nin Christusta oppenet ole/
Mutta eipä te niin Kristusta oppineet ole/
4:21 ios te mutoin henen cwlleet oletta/ ia henesse opetetudh olitta/ quinga Iesuses yxi toimelinen meno ombi.
jos te muutoin hänen kuulleet olette/ ja hänessä opetetut olitte/ kuinka Jesuksessa yksi toimellinen meno ompi.
4:22 Nin poispangata nyt teiden tyköenne se wanha Inhiminen ionga cansa te ennen waelsitta/ ioca himoin cautta exyxise itze'se turmelepi.
Niin poispankaatte nyt teidän tyköänne se wanha ihminen jonka kanssa te ennen waelsitte/ joka himoin kautta eksytyksissä itseänsä turmeleepi.
4:23 Mutta wdhistacat teiten teiden mielen Henges/
Mutta uudistakaat teitän teidän mielen Hengessä/
4:24 ia pukecat itzen sihen Wten Inhimiseen/ ioca Jumalan ielkin lootu on/ toimelises Wanhurskaudes ia Pyhydhes.
ja pukekaat itsenne siihen uuteen ihmiseen/ joka Jumalan jälkeen luotu on/ toimellisessa wanhurskaudessa ja pyhyydessä.
4:25 Senteden poispangat Walhet/ ia puhucan iocainen totudhen Lehimeisens cansa/ senwoxi ette me olema keskenen Jäsenet.
Sentähden poispankaat walheet/ ja puhukaan jokainen totuuden lähimmäisensä kanssa/ sencwuoksi että me olemme keskenään jäsenet.
4:26 Wihastucat/ ia elke synditechkö. Elket andaco Auringon laske teiden wihan ylitze/
Wihastukaat/ ja älkää synti tehkö. Älkäät antako auringon laske teidän wihan ylitse/
4:27 Elket andaco Laittaijalle sia.
Älkäät antako laittajalle sijaa.
4:28 Joca warastanut on/ elken sillen warghastaco/ Waan paraman techken töte/ ia matkan saattacan käsillens iotakin hyue/ Sen päle ette henelle olis iacamista Taruitzeuan cansa.
Joka warastanut on/ älkään silleen warastako/ Waan paremmin tehkään työtä/ ja matkaan saattakaan käsillänsä jotakin hywää/ Sen päälle että hänellä olisi jakamista tarwitsewan kanssa.
4:29 Elket andaco wloskieudä teiden Suustan retalisi Puheita/ waan mite tarpelinen on paranoxexi iohonga site taruitan/ ette se auwlinen olis cwlta.
Älkäät antako uloskäydä teidän suustan rietallisia puheita/ waan mitä tarpeellinen on parannukseksi johonka sitä tarwitaan/ että se awullinen olisi kuulla.
4:30 Ja elkette site Jumala' Pyhe Henge murehelisexi saattaco/ iolla te insiglatud oletta/ lunastoxen peiuehen asti.
Ja älkäätte sitä Jumalan Pyhää Henkeä murheelliseksi saattako/ jolla te insiglatut (kiinnitetyt) oletta/ lunastuksen päiwään asti.
4:31 Caiki catkerus ia Hirmous/ ia wiha/ ia hwto/ ia sadhattus olcohon caucana teiste/ ynne caiken pahudhen cansa.
Kaikki katkeruus ja hirmuus/ ja wiha/ ja huuto/ ja sadatus olkohon kaukana teistä/ ynnä kaiken pahuuden kanssa.
4:32 Mutta olcatta keskenen toinen toisens cochtan ysteuelliset/ laupiat/ ia andexiandacat toinen toisensa/ Ninquin mös Jumala teille andexiandanut on Christusen cautta.
Mutta olkaatte keskenään toinen toisensa kohtaan ystäwälliset/ laupiaat/ ja anteeksiantakaat toinen toisensa/ Niinkuin myös Jumala teille anteeksiantanut on Kristuksen kautta.

V. Lucu.

5:1 NIn olcat nyt Jumalan Tauoittaiat/ ninquin rackat Lapset/
Niin olkaat nyt Jumalan tawoittajat/ niinkuin rakkaat lapset/
5:2 ia waeldacat rackaudhesa/ samalmoto quin Christus meite racasti/ ia itze hene's wlosandoi meiden edesten/ Lahiaxi ia Uffrixi/ Jumalalle makiaxi haijuxi.
ja waeltakaat rakkaudessa/ samalla muotoa kuin Kristus meitä rakasti/ ja itse hänens ulos antoi meidän edestän/ Lahjaksi ja uhriksi/ Jumalalle makiaksi hajuksi.
5:3 Mutta Hoorutta ia caiki Riettautta/ eli Ahneutta/ elket andaco ensingen teiden seasan mainitta/ ninquin Pyhein tulepi.
Mutta huoruutta ja kaikki riettautta/ eli ahneutta/ älkäät antako ensinkään teidän seassan mainita/ niinkuin pyhäin tuleepi.
5:4 Ja häpieliset sanat/ ia Hullutpuhet eli Jarituxet iotca eiuet mihingen kelpa/ Waan paramin Kijtossana.
Ja häpeälliset sanat/ ja hullut puheet eli jaaritukset jotka eiwät mihinkään kelpaa/ waan paremmin kiitossana.
5:5 Sille se te tietkä/ ettei yxiken Wärtamies taicka Saastainen eli Ahne (ioca ombi Epeiumalan Paluelia) ole Perilinen Christusen ia Jumalan Waldakunnasa.
Sillä se te tietäkää/ ettei yksikään wärtämies (salawuoteinen) taikka saastainen eli ahne (joka ompi epäjumalan palwelija) ole perillinen Kristuksen ja Jumalan waltakunnassa.
5:6 Elket ydhengen andaco teiten pette turhilla puheilla/ Sille sen syyn tedhen Jumalan wiha tulepi Epeuskoisten Lasten ylitze.
Älkäät yhdenkään antako teitän pettä turhilla puheilla/ Sillä sen syyn tähden Jumalan wiha tuleepi epäuskoisten lasten ylitse.
5:7 Senteden elket olco heiden Osaweliens/
Sentähden älkäät olko heidän osaweljensä/
5:8 Sille ette muijnen te olitta Pimeys/ Mutta nyt te oletta Walkius Herrasa.
Sillä että muinen te olitte pimeys/ mutta nyt te oletta walkius Herrassa.
5:9 Waeltaca ninquin Walkiudhen Lapset. Sille Hengen hedhelme ombi caikisa Hywuydhesa ia Wanhurskaudhesa/ ia totudhesa/
Waeltakaa niinkuin walkeuden lapset. Sillä Hengen hedelmä ompi kaikissa hywyydessä ja wanhurskaudessa/ ja totuudessa/
5:10 Ja coetelkat mite Herralle otolinen olis.
Ja koetelkaat mitä Herralle otollinen olisi.
5:11 Ja elket osaliset olgho ninen Hedhelmettömein Pimeyden Töidhen cansa/ waan paramin nuchdelkat heite.
Ja älkäät osalliset olko niinen hedelmättömäin pimeyden töiden kanssa/ waan paremmin nuhdelkaat heitä.
5:12 Sille mite heilde sala tapactu/ se olis mös häpie wlossano.
Sillä mitä heiltä salaa tapahtuu/ se oli myös häpeä ulos sanoa.
5:13 Mutta caiki nämet ilmei tuleuat/ coska ne walkiudhesta rangaistaan/ Sille ette caiki quin ilmei tule/ se on walkeus. Senteden hen sano/
Mutta kaikki nämät ilmi tulewat/ koska ne walkeudesta rangaistaan/ Sillä että kaikki kuin ilmi tulee/ se on walkeus. Sentähden hän sanoo/
5:14 Yleshere sine ioca macat/ ia ylesnouse nijste Cooleista/ nin Christus sinun yleswalghasepi.
Ylösherää sinä joka makaat/ ja ylösnouse niistä kuolleista/ niin Kristus sinun ylöswalaiseepi.
5:15 Nin catzocat nyt ette te wijsahasti waellatte/ ei ninquin ne tyhmet/ waan ninquin ne wijsaat.
Niin katsokaat nyt että te wiisahasti waellatte/ ei niinkuin ne tyhmät/ waan niinkuin ne wiisaat.
5:16 Ja hangitcat teiten aialla's/ Sille aica ombi * paha.
Ja hankitkaat teitä ajallansa/ Sillä aika ompi paha.
5:17 Se'teden elket olgho taitamattomat/ waan taitauaiset/ mike Herran tachto on.
Sentähden älkäät olko taitamattomat/ waan taitawaiset/ mikä Herran tahto on.
5:18 Ja elket te iopuco Winasta/ iosta paha meno nousepi/
Ja älkää juopuko wiinasta/ josta paha meno nouseepi/
5:19 Waan olcatta teutetydh Pyhelle He'gelle/ ia puhucat keskenen Psalmeista/ ia Kijtoswirsiste ia Hengelisille Lauluijlla/ weisaten ia leikiten Herralle teiden sydhemesenne/
Waan olkaatte täytetyt Pyhällä Hengellä/ ja puhukaat keskenän psalmeista/ kiitowirsistä ja hengellisillä lauluilla/ weisaten ja leikiten Herralle teidän sydämissänne/
5:20 Aina kijtteden Jumala ia Ise/ iocaitze' edeste/ meiden Herran Iesusen Christusen Nimese/
Aina kiittäen Jumalaa ja Isää/ jokaisen edestä/ meidän Herran Jesuksen Kristuksen nimessä/
5:21 Ja olcat keskenen alamaiset toinen toisenna Jumalan pelghosa.
Ja olkaat keskenään alamaiset toinen toisenne Jumalan pelossa.
5:22 Waimot olcat heiden Miestens alamaiset ninquin Herralle.
Waimot olkaat heidän miestensä alamaiset niinkuin Herralle.
5:23 Sille ette Mies ombi waimo' pää/ Ninquin mös Christus ombi Seurakunnan pää/ ia hen ombi henen Rumins Terueys.
Sillä että mies ompi waimon pää/ Niinkuin myös Kristus ompi seurakunnan pää/ ja hän ompi hänen ruumiinsa terweys.
5:24 Mutta ninquin Seurakunda ombi Christusen alamainen/ nin mös Waimot pite caikis alamaiset oleman heiden Miestens.
Mutta niinkuin seurakunta ompi Kristuksen alamainen/ niin myös waimot pitää kaikissa alamaiset olla heidän miestensä.
5:25 Miehet/ racastacat teiden waimoijan/ Ninquin mös Christus racasti Seurakunda/ ia itzens wlosannoi henen tedhens/
Miehet/ rakastakaat teidän waimojain/ Niinkuin myös Kristus rakasti seurakuntaa/ ja itsensä ulosantoin hänen tähtensä.
5:26 Se' päle ette henen piti sen pyhittemen/ ia ombi sen puhdhastanut wedhen Leulysä Sanan cautta.
Sen päälle että hänen piti sen pyhittämän/ ja ompi sen puhdistanut weden löylyssä Sanan kautta.
5:27 Senpäle ette henen piti itzellens saataman ydhen cunnialisen Seurakunnan/ iolla ei ole pilcu eli Ryppyä/ taicka iotacuta semmotoista/ Waan ette hene' piti Pyhen ia Laittamattoman oleman.
Senpäälle että hänen piti itsellensä saataman yhden kunniallisen seurakunnan/ jolla ei ole pilkkua eli ryppyä/ taikka jotakuta semmoista/ waan että hänen piti pyhän ja laittamattoman oleman.
5:28 Nin mös Miehet pite heiden Waimonsa racastaman/ quin heiden oma Rumista'sa.
Niin myös miehet pitää heidän waimonsa rakastaman/ kuin heidän pitää omaa ruumistansa.
5:29 Joca henen Waimonsa racastapi/ hen racasta itzense/ Sille ettei yxiken coskan ole wihanut oma Lihansa/ waan hen elette ia rauitze sen/ Ninquin mös HErra Seurakunnan.
Joka hänen waimonsa rakastaapi/ hän rakastaa itsensä/ Sillä ettei yksikään koskaan ole wihannut omaa lihaansa/ waan hän elättää ja rawitsee sen/ Niinkuin myös Herra seurakunnan.
5:30 Sille me olema Jesenet hene' Rumihistansa/ ia henen Lihastansa/ ia henen Luistansa.
Sillä me olemme jäsenet hänen ruumihistansa/ ja hänen lihastansa/ ja hänen luistansa.
5:31 Se' syyn tedhen ylenandapi Inhiminen Isens ia Eitins/ ia iepi Waimonsa tyge/ ia caxi tuleuat ydhexi lihaxi.
Sen syyn tähden ylenantaapi ihminen isänsä ja äitinsä/ ja jääpi waimonsa tyko/ ja kaksi tulewat yhdeksi lihaksi.
5:32 Teme * Salaus o'bi swri/ mutta mine puhu' Christusesta ia Seuraku'nasta.
Tämä salaus ompi suuri/ mutta minä puhun Kristuksesta ja seurakunnasta.
5:33 Quitengi itzecuki mös teiste racastacan hene' Waimons/ ninquin itzense/ Mutta waimo cauattacan Miestense.
Kuitenkin itsekukin myös teistä rakastakaan hänen waimonsa/ niinkuin itsensä/ Mutta waimo kawahtakaan miestänsä.

* Paha) Christitun Inhimisen cochtauat moninaiset Asiat/ ia hende esteuet wnochtaman hyuie Töite/ ette hen toisinans pite itzens ninquin Orian/ irdalle pästemen/ ia tilan hyuihin töihin ottaman quin hen parahin taita ia woipi. Quin sanotan. Amici fures temporis/ Se on/ Ysteuiten tedhen palio tehden. * Salaus) Sacramenti eli Mysterion cutzutan Salaus/ taica iocu werhottu cappale/ iolla quitengin ombi wlcopein oma tydhi eli toimitos. Nin on mös Christus ia henen Seurakundans yxi Salaus/ yxi swri/ ialo/ ia pyhe Salattu cappale/ ioca Uskotan ia ei nähde. Se sama nyt Miehen ia Waimon cansa/ ninquin wlconaisella merkille wlostydhetan Ette ninquin Mies ia Waimo ouat yxi Rumis/ ia caiki heiden tauarans on ychteinen/ Nin mös on sille Christilisella Seurakunnalla caiki mite Christusella on/ ia mite hen itze on.

VI. Lucu.

6:1 TE Lapset olcat cwliaiset teide' Wanhembain HERRAsa/ Sille ette se on oikea.
TE lapset olkaat kuuliaiset teidän wanhempain Herrassa/ Sillä että se on oikea.
6:2 Cunnioita sinun Ises ia Eites/ ioca ombi se ensimeinen Kesky/ iolla Lupaus on/
Kunnioita sinun isääsi ja äitiäsi/ joka ompi se ensimmäinen käsky/ jolla lupaus on/
6:3 Senpäle ette sinu' pite hyuesti kieumen/ ia cauuan elemen Maan päle.
Senpäälle että sinun pitää hywästi käymän/ ja kauwan elämän maan päälla
6:4 Ja te Iset elket yllyttekö teiden Lapsia'na wihaan/ Waan yleskaswatacat heite Rangastuxes ia Herran manauxes.
Ja te isät älkäät yllättäkö teidän lapsianne wihaan/ waan ylöskaswattakaat heitä rangaistuksessa ja Herran manauksessa.
6:5 Te Palueliat olcata cwliaiset teiden rumillisten Herrain/ pelkeuxen ia wapistoxen cansa/ teiden syhdeme' yxikerdhasudhes/ ninquin Christusen/
Te palwelijat olkaatte kuuliaiset teidän ruumiillisten herrain/ pelkäyksen ja wawistuksen kanssa/ teidän sydämen yksinkertaisuudessa/ niinkuin Kristuksen/
6:6 Ei waiuoin silmein edes paluellen/ ninquin Inhimiste' mielennouteexi/ waan ninquin Christusen Palueliat/ tehden sydhemeste mite Jumala tachto hyuelle mielelle.
Ei waiwoin silmäin edessä palwellen/ niinkuin ihmisten mielennouteeksi/ waan niinkuin Kristuksen palwelijat/ tehden sydämestä miten Jumala tahtoo hywällä mielellä.
6:7 Se tietke/ ette te Herra palueletta ia ei Inhimiste.
Se tietäkää/ että te Herraa palwelette ja ei ihmistä.
6:8 Ja tietke se/ ette mite hyue itzecukin tekepi/ sen henen pite Herralda iellenssaaman/ olcon hen Oria eli wapah.
Ja tietäkää se/ että mitä hywää itsekukin tekeepi/ sen hänen pitää Herralta jällens saaman/ olkoon hän orja eli wapaa.
6:9 Ja te HErrat techket mös site sama heite wastan/ ia poispangat wchkauxet/ Ja tietket/ ette teille mös HErra ombi Taiuassa/ ia ei ole henen edesens Inhimisen moodhon catzomus.
Ja te herrat tehkäät myös sitä samaa heitä wastaan/ ja pois pankaat uhkaukset/ ja tietäkää/ että teillä myös HErra ompi taiwaassa/ ja ei ole hänen edessänsä ihmisen muotoon katsomus.
6:10 Nyt wijmen (minun rackat Welieni) olcat wäkeuet Herrasa/ ia henen wäkeydhens woimasa.
Nyt wiimein (minun rakkaat weljeni) olkaat wäkewät Herrassa/ ja hänen wäkewyytensä woimassa.
6:11 Yle'nepukecat caiken Jumalan Harniskan/ Ette te woisitta wastanseiso nijte caualita Perkelen pälecarckamisi.
Yllenne pukekaat kaiken Jumalan haarniskan/ Että te woisitte wastaan seisoo niitä kawalia perkeleen päällekarkaamisia.
6:12 Sille eipe meille sota ole Liha ia Werta Wastan/ waan Peruchtinaita ia Waldautta wastan/ se on/ mailman HErroi wastan/ iotca temen Mailman pimeydhesa waltauat/ nijte pahoi Hengi wastoin Taiuahen alla.
Sillä eipä meillä sota ole lihaa ja werta wastaan/ waan pääruhtinaita ja waltaa wastaan/ se on/ maailman herroja wastaan/ jotka tämän maailman pimeydessä waeltawat/ niitä pahoja henkiä wastaan taiwahan alla.
6:13 Senteden tygenottacat caiki Jumalan Harniskat/ senpäle ette te woisitta wastanseiso sinä pahana peiuene/ ia caikissa asioissa madhaisitta pysyueiset * edeshardhautta.
Sentähden tykö ottakaat kaikki Jumalan haarniskat/ senpäälle että te woisitte wastaanseisoa sinä pahana päiwänä/ ja kaikissa asioissa mahtaisittä pysywäiset edeshartauttaa.
6:14 Nin seisocat nyt ymberinswötetydh Cupeista Totudhen cansa/ ia ylepuetettuna Wanhurskaudhen Rindaraudhalla/
Niin seisokaat nyt ympäriwyötetyinä kupeista totuuden kanssa/ ja yllepuetettuna wanhurskauden rintaraudalla/
6:15 ia kengitetyt Jalgat rauhan Euangelumin cansa/ iolla te walmihit olisitta.
ja kengitetyt jalat rauhan ewankeliumin kanssa/ jolla te walmiit olisitte.
6:16 Mutta caikein ylitze/ tygenottacat vskon Kilpi/ iolla te woitta sammutta caiki sen Rymen tuliset Noolet.
Mutta kaikkein ylitse/ tykö ottakaat uskon kilpi/ jolla te woitte sammuttaa kaikki sen ruman tuliset nuolet.
6:17 Ja ottacat terueydhen Rautalacki teiden pälen. Ja He'gen Miecka/ ioca ombi se Jumalan Sana.
Ja ottakaat terweyden rautalakki teidän päälle. Ja Hengen miekka/ joka ompi se Jumalan Sana.
6:18 Ja rucolcat alati caikesa waralises/ rucolimisen ia anomisen cansa Hengese/ Ja sihen te mös waluocat caiken acherudhen ia rucouxen cansa/ caikein Pyhein edeste/ ia minun edesteni/
Ja rukoilkaat alati kaikessa waarassa/ rukoilemisen ja anomisen kanssa Hengessä/ Ja siihen te myös walwokaat kaiken ahkeruuden ja rukouksen kanssa/ kaikkein pyhäin edestä/ ja minun edestäni/
6:19 Senpäle ette minulle annetaisijn puhet rochkiudhe' ca'sa minun suuni auamisesa/ Ette mine madhaisin tietteuexi tehdhä sen Euangeliumin Salaudhe'
Senpäälle että minulle annettaisiin puheet rohkeuden kanssa minun suuni awaamisessa/ Että minä mahtaisin tiettäwäksi tehdä sen ewankeliumin salauden.
6:20 ionga Keskyleinen mine olen neisse Cahleissa Senpäle ette mine nijsse madhaisin rochkiasta puhuua/ ninquin minun tuleki puhuaxen.
jonka käskyläinen minä olen näissä kahleissa senpäälle että minä niissä mahtaisin rohkeasti puhua/ niinkuin minun tuleekin puhuaksen.
6:21 Mutta senpäle ette te mös tieteisitte/ quinga minun käten kieupi/ ia mite mine teen/ sen caiken Tichycus minun racas welein ia Uskoline' Paluelia Herrasa/ teille tietteuexi tekepi.
Mutta senpäälle että te myös tietäisitte/ kuinka minun käteni käypi/ ja mitä minä teen/ sen kaiken Tikycus minun rakas weljeni ja uskollinen palwelija Herrassa/ teille tiettäwäksi tekeepi.
6:22 Jonga mine sentede' teiden tygen Lehetin/ ette te saisitta tiete quinga minun käte' keupi/ Ja ette hen lohutais teiden sydheme'ne.
Jonka minä sentähden teidän tykö lähetin/ että te saisitte tietää kuinka minun käten käypi/ Ja että hän lohduttaisi teidän sydämenne.
6:23 Rauha olcoho' Welille/ ia rackaus Uskon cansa/ Iselde Jumalalda ia HERralda Iesuselda Christuselda.
Rauha olkoon weljille/ ja rakkaus uskon kanssa/ Isältä Jumalalta ja HERralta Jesukselta Kristukselta.
6:24 Armo olcohon caikein cansa iotca meiden HErra Iesust Christust puchtasta sydhemeste racastauat/ AMEN.
Armo olkoon kaikkein kanssa jotka meidän HErraa Jesusta Kristusta puhtaasta sydämestä rakastawat/ AMEN.

Kirioitettu Romista Epheserin tyge. Tichicusen möte

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6