P. Petrin se Toinen Epistola

Alcupuhe sen Toisen P. Petarin Epistolan päle.

Täme Epistola on kirioitettu nijtä wastan/ iotca Lwleuat ette Christilinen Usko taita olla ilman töite/ senteden mana hen nijtä/ ette he harioitelisit heitensä hyuisä töise/ ia olema' sen cautta vissit heiden Uskosansa ninquin puu tutan hedelmeste/ Sitälehin hen rupe kijttemän Euangeliumita/ wastan Inhimisten Opetosta/ ette Inhimisen ainoasta site/ Ja ei ydhenken Inhimisen Opetosta kuuleman pidhe/ Sille (ninquin hen sano) ettei ole wiele nyt yxiken Prophetia Inhimisen mielen ielkijn pätetty. Senteden hen warustau heite sijne toisesa lughusa nijldä Falskilda tuleuaisilda Opetailda/ iotca töiden cansa waeldauat Ja nijnen cansa kieldeuet Christusen/ Ja wchka heite kolmella hirmuisella esimerckille/ Ja maala heite nijn iwri quijn he ouat/ heiden ahneuxensa ylpeuxensa/ koirudhensa/ hoorudhensa/ Ulkocullasudhensa cansa/ ette iocainen taita päle ruueta/ ketä hen sille lwle/ quin nyt keupi Christicunnasa. Colmanesa hen osotta ette Wimeinen Domiopeiue on pian tuleuainen/ sille mooto/ ette caiki se quin coolut on/ se on Jumalan edhes/ cusa ei ychten aika ole/ Mutta tuhad aiastaica ouat sielle/ ninquin yxi peiue/ Senteden sanotaan iocahitzen Domiopeiue oleua tullut/ kohta quin hen coolut on/ Ja sijtte hen kirioitta quinga oleman pite Domiopeiuene/ ette caicki cappalet pite culutettaman tulella.

P. Petarin se Toinen Epistola

I. Lucu.

1:1 SImon Petari Iesusesen Christusen Paluelia ia Apostoli/ Nijlle iotca ouat saanet meiden cansanne yhden caltaisen Uscon/ waahurskaudhesa ionga meiden Jumala/ Ja wapactaia Iesus Chrisius andapi.
Simon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli/ Niille, jotka ovat saaneet meidän kanssanne yhden kaltaisen uskon/ wanhurskaudessa, jonka meidän Jumala/ Ja Wapahtaja Jeesus Kristus antaapi.
1:2 Armo ia Rauha lisendykön teise/ Jumalan ia meiden HERRAN Iesusen Christusen tundemisen cautta.
Armo ja Rauha lisääntyköön teissä/ Jumalan ja meidän HERRAN Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta.
1:3 Ette henen Jumalinen wekens meille caikinaiset (iotca elemehen ia Jumaliseen menon sopiuat) ombi lahiannut/ Henen tundemisens cautta ioca meite cutzunut on/ henen cunnians ia awuns cautta/
Että hänen Jumalinen wäkensä meille kaikkinaiset (jotka elämän ja jumaliseen menoon sopivat) ompi lahjoittanut/ Hänen tuntemisensa kautta, joka meitä kutsunut on/ hänen kunniansa ja awunsa kautta./
1:4 ioinenga cautta meille ne callit ia swrimat Lupauxet lahioitetut ouat/ nimittein/ ette te ninen samain cautta osalisexi tulisitta sijte Jumalan loonosta/ Jos te weltet sen catouaisen Mailman himon.
Joidenka kautta meille ne kalliit ja suurimmat lupaukset lahjoitetut ovat/ nimittäin/ että te niiden samain kautta osalliseksi tulisitte siitä Jumalan luonnosta/ Jos te wältätte sen katoawaisen maailman himon.
1:5 Nin laskecat sihen caiki teidhen ahkeruden/ ette te osotaisitte teiden Uskosanne Awun/
Niin laskekaa siihen kaikki teidän ahkeruuden/ että te osoittaisitte teidän uskossanne awun/
1:6 Ja auuosa Toimen/ Ja toimesa Modhon/ Ja modhosa Kersimisen/ Ja kersimises Jumalisudhen/
Ja avussa toimen/ ja toimessa muodon/ ja muodossa kärsimisen/ ja kärsimisessa jumalisuuden/
1:7 Ja Jumalisudhes welielisen rackaudhen/
Ja jumalisuudessa weljellisen rakkauden/
1:8 Ja welielises rackaudhes/ Ychteitzen rackaudhen. Sille coska neme cappalet teise ouat teudhelisesta/ nin ei he teite ioutilasna taicka hedhelmettömine salli löutte meiden Herran Iesusen Christusen tundemisesa/
Ja weljellisessä rakkaudessa/ yhteisen rakkauden. Sillä koska nämä kappaleet teissä ovat täydelliset/ niin ei he teitä joutilaina taikka hedelmättöminä salli löytää meidän Herran Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa/
1:9 Mutta iolla ei ole neite hen on sokia/ ia coperoitze tijetä kädhellense/ Ja on wnochtanut itzens olluen puhdhastetun henen entisiste synneistense.
Mutta jolla ei ole näitä, hän on sokea/ ja kopeloitsee tietä kädellensä/ Ja on unohtanut itsensä ollen puhdistetun hänen entisistä synneistänsä.
1:10 Sentedhen rackat weliet ahkeroica paramin teiten siehen/ ette te teiden cutzumisen/ Ja wloswalituxen wahuistaisitte.
Sentähden rakkaat weljet ahkeroikaa paremmin teitä siihen/ että te teidän kutsumisen/ Ja uloswalituksen (valintanne) wahvistaisitte
1:11 Sille ios te sen teette/ nin ette te coskan lange/ Ja sillens teille runsasti annetan siselkeumys/ sihen meiden Herran ia wapactaian Iesusen Christusen ijancaikiseen Waldakundahan.
Sillä jos te sen teette/ niin ette te koskaan lankea/ Sa sillensä teille runsaasti annetaan sisällekäymys.
1:12 Senteden en tacto mine wnocta teite aina nijste manata/ Waicka te tiedette/ Ja wahwistetut oletta tesä nyysesa Totudesa/
Sentähden en tahdo minä unohtaa teitä aina niistä manata/ Waikka te tiedätte/ Ja wahvistetut olette tässä nykyisessä totuudessa.
1:13 Sille mine aruan sen coctulisexi/ nincauua' quin mine tese Maiasa olen/ ylesherettemen teite ia manaman.
Sillä minä arvaan sen kohtuulliseksi/ niinkauan kuin minä tässä majassa olen/ ylösherättämän teitä ja manaaman.
1:14 Sille mine tiedhen/ ette minun pite pian temen minun Maiani poispaneman/ Ninquin mös meiden Herran Iesus Christus minulle ilmoitti.
Sillä minä tiedän/ että minun pitää pian tämän minun majani pois paneman/ Niinkuin myös meidän Herramme Jeesus Kristus minulle ilmoitti.
1:15 Mutta mine tadhon mös ahkeroita/ ette teiden pite minun Lectemiseni ielkin neite muistosa pitemen.
Mutta minä tahdon myös ahkeroida/ että teidän pitää minun lähtemiseni jälkeen näitä muistossa pitämän.
1:16 Sille eipe me ole caualoita iutuita nounuet/ coska me teille tietteuexi teimme meiden Herra' Iesusen Christusen woiman ia tygetulemisen. Waan me olema itze nähnyuet henen cu'nians/
Sillä eipä me ole kavaloita juttuja noudatelleet/ koska me teille tiettäväksi teimme meidän Herran Jeesuksen Kristuksen woiman ja tykötulemisen. Waan me olemme itse nähneet hänen kunniansa/
1:17 coska hen sai Iselde Jumalalda cunnian ia ylistoxe' yden änen cautta/ ioca henelle tapactui silde ylenwäkeuelde Herraudhelta/ telle modholla/ Teme on minun raka Poican/ Jossa minulle on hyue sosio.
koska hän sai Isältä Jumalalta kunnian ja ylistyksen yhden äänen kautta/ joka hänelle tapahtui siltä ylen wäkevältä Herraudelta/ tällä muodolla/ Tämä on minun rakas Poikani/ Jossa minulle on hyvä suosio.
1:18 Ja temen änen me cwlima Taiuahasta tuleuan/ coska me hene' cansans ynne olima sen pyhen wore' päle.
Sillä tämän äänen me kuulimme taivahasta tulevan/ koska me hänen kanssansa ynnä olimme sen pyhän wuoren päällä.
1:19 Meille o'bi yxi wahua Prophetainen sana/ Ja te hyuesti teette ette te sijte warin pidette/ Ninquin yhdeste Kyntileste ioca walgitta pimees siasa/ nincauua' quin Peiue walkene/ Ja se Cointechti yleskoitta teidhe' sydhemisen.
Meille ompi yksi wahva profetallinen sana/ Ja te hyvästi teette, että te siitä waarin pidätte/ Niinkuin yhdestä kynttilästä, joka walistaa pimeässä sijassa/ niinkauan kuin päivä walkenee/ Ja se Kointähti ylöskoittaa teidän sydämissä.
1:20 Ja se tule teiden ensin tiete/ Ettei yxiken Prophetia Ramatusa tapadhu omasta Toimituxesta/
Ja se tulee teidän ensin tietää/ Ettei yksikään profetia Raamatussa tapahdu omasta toimituksesta.
1:21 Sille ettei wiele nyt yxiken Prophetia ole edestootu Inhimisen tadhosta. Waan ne pyhet Jumalan Inhimiset ouat puhuneet/ waicutetut Pyheste Hengeste.
Sillä ettei wielä nyt yksikään profetia ole edestuotu ihmisen tahdosta. Waan ne pyhät Jumalan ihmiset ovat puhuneet/ waikutetut Pyhästä Hengestä.

II. Lucu.

2:1 MUtta olit mös falskit Prophetat Canssan seasa ninquin mös teiden seasan tuleuat falskit Opettaiat/ Jotca segan siselle touat wahingolliset Eriseurat. Ja poiskieldeuet mös sen Herra' ioca heite ostanut on. Ja saattauat itze heille's nopean Cadhotoxen.
Mutta oli myös falskit profeetat kansan seassa niinkuin myös teidän seassanne tulevat falskit opettajat/ Jotka sekaan sisälle tuovat wahingolliset eriseurat. Ja pois kieltävät myös sen Herran, joka heitä ostanut on. Ja saattavat itse heillensä nopean kadotuksen.
2:2 Ja monda noutauat heiden hukutostans. Joinenga cautta Totudhen tije pilcata'/
Ja monta noutavat heidän hukutustansa. Joidenka kautta totuuden tie pilkataan/
2:3 Ja ahneuxesta dicteratuilla sanoilla pite heiden teiste caupaman. Joille io Domio ei sille cauuan wiuy/ Ja heidhen Cadhotoxensa ei maca.
Ja ahneudesta dicteratuilla (ajatelluilla) sanoilla pitää heidän teistä kauppaaman. Joille jo tuomio ei silleen kauan wiivy./ Ja heidän kadotuksensa ei makaa.
2:4 Sille ios Jumala nijte Engelite/ iotca syndi teit ei ole armahtanut/ Waan o'bi heite pimeyden cahleilla Heluettijn söxenyt/ Ja ylena'noi ette heiden piti Domioho' ketketteme'.
Sillä jos Jumala ei niitä enkeleitä/ jotka syntiä teki ei ole armahtanut/ Waan ompi heitä pimeyden kahleilla helvettiin syöksenyt/ Ja ylenantoi että heidän piti tuomiohon kätkettämän.
2:5 Ja ei ole armahtanut site entiste Mailma/ waan wapacti Noe sen wanhurskaudhen Sarnaian itze cadexa'na/ Ja wei Wedhenpaisumuxen ylitze sen Jumalattoman Mailma'.
Ja ei ole armahtanut sitä entistä maailmaa/ waan wapahti Noa sen wanhurskauden saarnaajan itse kahdeksantena/ Ja wei wedenpaisumuksen ylitse sen jumalattoman maailman.
2:6 Ja ombi ne Caupungit Sodoman ia Gomorran tuhaxi tehnyt/ yleskukistanut ia cadhottanut/ Ja teki ne Esicuuaxi nijlle Jumalattomille/ iotca sijtte tuleman piti.
Ja ompi ne kaupungit Sodoman ja Gomorran tuhaksi tehnyt/ ylöskukistanut ja kadottanut/ Ja teki ne esikuvaksi niille jumalattomille/ jotka sitten tuleman piti.
2:7 Ja ombi pelastanut sen hurskan Loth/ ioca waiuattijn reetoilda Inhimisilde heiden hauriudhen elemen menosta. Ja ompi pelastanut sen hurskaan Lotin/ joka waivattiin riettailta ihmisiltä heidän haureuden elämän menosta.
2:8 Sille ette he' Hurskas oli ia heiden seasans asui/ ia quitengin sencaltaista piti nekeme' ia cwleman/ waiuasit he site hurskasta Sielua iocapeiue heiden wärein töidhens cansa.
Sillä että hän hurskas oli ja heidän seassansa asui/ ja kuitenkin senkaltaista näkemän ja kuuleman/ waivasit he siitä hurskasta sielua jokapäivä heidän wääräin töiden kansa.
2:9 Herra taita ne Jumalalliset kiusauxista pelasta/ Mutta ne wäret Domiopeiuen asti ketke pijnatta.
Herra taitaa ne jumalalliset kiusauksista pelastaa/ Mutta ne wäärät tuomiopäivän asti kätkeä piinatta.
2:10 Mutta caike enimesti ne iotca waeldauat Lihan ielkin saastaisisa hijmoisa/ Ja Herraudhen ylencatzouat/ tuimat/ tylyt/ ia eiuet wapise waldoia pilcata.
Mutta kaiken enimmästi ne jotka waeltavat lihan jälkeen saastaisissa himoissa/ Ja Herrauden ylönkatsovat/ tuimat/ tylyt/ ja eivat wapise valtoja pilkata.
2:11 Waicka ne Engelit iotca wäesä ia woimasa swremmat ouat/ eiuet kersi itze heitens wastan Herran tyköne site pilcalista domiota.
Waikka ne enkelit, jotka wäessä ja woimassa suuremmat ovat/ eivät kärsi itse heitäns wastaan Herran tykönä sitä pilkallista tuomiota
2:12 Mutta he ouat ninquin tyhmet Pedhot/ iotca loonosta siehen syndynet ouat/ kijniotetta ia teurastetta. Pilcauat site iota ei he ymerdhä/ ia huckuuat heiden turmellusa menosansa ia sauat wärydhen Palcan sijte.
Mutta he ovat niinkuin tyhmät pedot/ jotka luonnosta siihen syntyneet ovat/ kiinni otettaa ja teurastettaa. Pilkkaavat sitä jota ei he ymmärrä/ ja hukkuvat heidän turmelussa menossansa ja saavat wääryyden palkan siitä.
2:13 He pitäuet sen hecumana ette he eleuet aighalisisa hercuisa/ He ouat ilkiuxet ia pilcut/
He pitävät sen hekumana, että he elävät ajallisissa herkuissa/ he ovat ilkeykset ja pilkat/
2:14 Äikisteleuet teiden lahioistanne/ pramauat teiden omillanne/ pitäin teudhet Silmet Hoorudhesta/ ei salli heitens synniste torijua. Haucuteleuat tyghens ne horiuat Sielut/ ouat heiden sydhemensä Ahneuxesa yldeharioitanuet/ Kirottu Canssa/
Äikistelevät (kerskailevat) teidän lahjoistanne/ prameilevat (koreilevat) teidän omillanne/ pitäin täydet silmät huoruudessa/ ei salli heitäns synnista torjua/ houkuttelevat tykönsä ne horjuvat sielut/ ovat heidän sydämensä ylön harjoittaneet/ kirottu kansa/
2:15 iotca ylenannoit sen oikean Tijen/ ia exyuet/ ia noutauat Balaamin sen Bosorin poian Tijete/ ioca racasti wärydhen palcka.
jotka ylenannoit sen oikean tien/ ja eksyvät/ ja noutavat Balaamin (Bileamin) Bosorin pojan tietä/ joka rakasti wääryyden palkkaa.
2:16 Mutta hen rangaistijn henen wärydhestens/ Se myckä Töiuhta/ puhui Inhimisen änelle/ ia esti sen Prophetan hulludhen.
Mutta hän rangaistiin hänen wääryydestänsä/ Se mykkä työjuhta/ puhui ihmisen äänellä/ ja esti sen profeetan hulluuden
2:17 Ne ouat wedhettömät lechtet/ ia piluen hatarat iotca Tuulispäälde ymberins aietan/ ioille on ketkety yxi synghy pimeys ijancaikisesta.
Ne ovat wedettömät lähteet/ ja pilven hattarat, jotka tuulispäältä ympärinsä ajetaan/ joille on kätketty yksi synkkä pimeys iankaikkisesta.
2:18 Sille he puhuuat röuckiet sanat/ quin turhat ouat. Ja yllytteuet tauattomuxen cautta lihalisijn Himoin nijtä iotca * oikein olisit poisueltänyet/
Sillä he puhuvä röyhkeät sanat/ kuin turhat ovat. Ja yllyttävät tavattomuuden kautta lihallisiin himoin niitä, jotka oikein olisit pois välttäneet/
2:19 ia wiele nytki exyxisä waeldauat/ Ja lupauat heille wapauden/ waicka he itze turmeluxen palueliat ouat/ Sille iolda iocu woitetan/ sen paluelia hen ombi.
ja wielä nytkin eksytyksissä waeltavat/ ja lupaavat heille wapauden/ waikka he itse turmeluksen palvelijat ovat/ Sillä jolta joku woitetaan/ sen palvelija hän ompi.
2:20 Sille sijtte quin he ouat paenuet sen Mailman saastauxen lepitze Herra' ia wapactaian Iesusen Christusen Tundemiseen/ Quitengin nihin he heidens käriuet/ Ja ylitzewoitetan/ ia o'bi heiden cansans se wimeinen pahamaxi tullut quin se ensimmeinen/
Sillä sitten kuin he ovat paenneet sen maailman saastauksen lävitse Herran ja wapahtajan Jesuksen Kristuksen tuntemiseen/ kuitenkin niihin heidäns käärivät/ ja ylitse woitetaan/ ja ompi heidän kanssansa se wiimeinen pahemmäksi tullut kuin se ensimmäinen/
2:21 Sille se olis heille parambi ollut/ ettei he olisican sen wanhurskaudhen Tijetä tundenuet/ quin sijtte ette he sen tunsit/ Ja poiskiensit heidens sijte pyheste Keskystä/ ioca heille annettu oli.
Sillä se olisi heille parempi ollut/ ettei he olisikaan sen wanhurskauden tietä tunteneet/ kuin sitten että he sen tunsit/ ja pois käänsit heidän siitä pyhästä käskystä/ joka heille annettu oli.
2:22 Nijlle ombi tapactunut se totinen Sananlasko/ Coira palaiapi oxennoxensa tyghe. Ja/ pesty Sica henens Ropacosa iellens hiero.
Niille ompi tapahtunut se totinen sananlasku/ Koira palaapi oksennuksensa tykö. Ja/ pesty sika hänens rapakossa jällens hieroo.

III. Lucu.
 
3:1 TEme on nyt se toinen Epistola/ ionga mine teille kirioitan minu' rachkahani/ iolla mine ylesheräten ia manan teidhen puchtahan miele'ne/
Tämä on nyt se toinen Epistola/ jonka minä teille kirjoitan minun rakkahani/ jolla minä ylösherätän ja manaan teidän puhtahan mielenne/
3:2 ette te muistasitte ne sanat iotca teille ennen sanotut ouat nijlde pyhildä prophetilde/ Ja mös meiden keskyn päle/ iotca olema HErran ia Wapactaian Apostolit.
että te muistaisitte ne sanat, jotka teille ennen sanotut ovat niiltä pyhiltä profetailta/ ja myös meidän käskyn päälle/ jotka olemme HErran ja Wapahtajan apostolit.
3:3 Ja se ensin tietkä/ ette wimeisinä piäuine tuleuat pilckaiat/ iotca oman himonsa ielkin waeldauat/ ia sanouat/ Cusa nyt on se Lupaus henen Tulemisestansa?
Ja se ensin tietäkää/ että wiimeisinä päivinä tulevat pilkkaajat/ jotka oman himonsa jälkeen waeltavat/ ja sanowat/ Kussa on nyt se lupaus hänen tulemisestansa?
3:4 Sille sijte peiueste quin Iset ouat nuckuneet/ nin caiki ieuet quin alghusta Loondocappalet ouat olluet/
Sillä siitä päivästä kuin isät owat nukkuneet/ niin kaikki jäävät kuin alusta luontokappaleet owat olleet/
3:5 Mutta tietensä eiuet he tadho tiete/ ette Taiuas muinen mös oli/ ia Maa wedheste/ Ja wedhesä seisodhen/ Jumalan Sanan cautta.
Mutta tietensä eiwät he tahdo tietää/ että taivas muinoin myös oli/ ja maa wedestä/ ja wedessä seisoen/ Jumalan Sanan kautta.
3:6 Quitengin oli sihen aican/ se Mailma ninen samain cautta wedhen paisumisen cansa turmeltu.
Kuitenkin oli siihen aikaan/ Se maailma niiden samain kautta weden paisumisen kanssa turmeltu.
3:7 Samalmoto mös ne Taiuahat ia Maat quin nyt ouat/ tuleuat hene' Sana's cautta sästetyxi/ ette ne pite tule' waraxi pidetteme' Domio peiuelle/ coska ne Jumalattomat Inhimiset cadoteta'.
Samalla muotoa myös ne taiwaat ja maat kuin nyt ovat/ tulewat hänen Sanansa kautta säästetyksi/ että ne pitää tulen waraksi pidettämän tuomiopäiwälle/ koska ne jumalattomat ihmiset kadotetaan.
3:8 Mutta teme yxi ey pidhe teilde salattama' minu' rackani/ ette yxi peiue Herran edhesä ombi ninquin tuhad Aiastaica/ Ja tuhad Aiastaica ninquin yxe peiue.
Mutta tämä yksi ei pidä teiltä salattaman minun rakkaani/ että yksi päiwä Herran edessä ompi niinkuin tuhat ajastaikaa/ ja tuhat ajastaikaa niinkuin yksi päiwä.
3:9 Ei HErra Wijwuytä hene' Lupaustans/ quin mutomat sen wiwuytoxi luleuat/ waan hen on kersiueinen meiden coctan/ Ja ei tacto ette iongun pidheis huckanduman/ waan ette iocainen henens paranoxeen kieneis.
Ei HErra wiiwytä hänen lupaustansa/ kuin muutamat sen wiiwytyksi luulewat/ waan hän on kärsiwäinen meitä kohtaan/ ja ei tahdo, että jonkun pitäisi hukkaantumaan/ waan että jokainen hänens parannukseen kääntäisi.
3:10 Mutta HErran peiue ombi tuleua/ ninquin warghas ööllä/ Ja silloin Taiuahat poismeneuet suurella kijruhulla/ Mutta Elementit pite palaudhesta sulaman/ Ja Maa/ ia ne rake'nuxet iotca henesä ouat/ pite poispalaman.
Mutta HErran päiwä ompi tulewa/ niinkuin waras yöllä/ ja silloin taiwahat pois menewät suurella kiiruhulla/ Mutta elementit pitää palaudesta sulaman/ ja maa/ ja ne rakennukset, jotka hänessä owat/ pitää pois palaman.
3:11 Ette nyt caiki neme pite catoman/ quingakaltaiset teidhen tule silloin olla pyhisä menoisa ia Jumalalisudhesa? Että nyt kaikki nämä pitää katoaman/ kuinka kaltaiset teidän tulee silloin olla pyhissä menoissa ja jumalisuudessa?
3:12 Nin ette te odhotatte/ ia kiruhdhatte siehen Jumalan peiuen tulemisehe'/ Jonga cautta Taiuahat Tulesta catoauat/ ia ne Elementit palaudesta sulauat.
Niin että te odotatte/ ja kiiruhdatte siihen Jumalan päiwän tulemisehen/ Jonka kautta taiwahat tulesta katoawat/ ja ne elementit palaudesta (palamisesta) sulawat
3:13 Mutta me odotamme wsija Taiuaita/ ia wtta Maata hene' lupauxe's ielkin/ Joissa Wa'hurskaus asupi.
Mutta me odotamme uusia taiwaita/ ja uutta maata hänen lupauksensa jälkeen/ Joissa wanhurskaus asuupi.
3:14 Senteden minun rackani/ ette te neite tiedhette/ nijn ahkeroica ette te henen edesens saastatomat ia nuchtetomat Rauhasa leuteisijn/
Sentähden minun rakkaani/ että te näitä tiedätte/ niin ahkeroikaa, että te hänen edessänsä saastamattomat ja nuhteettomat rauhassa löytäisiin/
3:15 Ja se meiden HErran Iesusen Christusen kersimys/ lukeca te teiden Autuudhexen. Ninquin mös meiden racas welien Pauali/ sen Wisaudhen ielkin ioca henelle on annetu/ ombi teille kirioitanut/
Ja se meidän HErran Jesuksen Kristuksen kärsimys/ lukekaa te teidän autuudeksenne. Niinkuin myös meidän rakas weljen Paawali/ Sen wiisauden jälkeen, joka hänelle on annettu/ ompi teille kirjoittanut/
3:16 Ninqui hen mös iocaitzesa Epistolasa neistä puhupi/ ioisa ombi monda töleste ymmerdä/ ioita ne Oppemattomat/ ia irtaliset pahendauat/ ninquin mös ne mwdh Ramatut/ heiden omaxi cadhotuxexi.
Niinkuin hän myös jokaisessa epistolassa näistä puhuupi/ joissa ompi monta työlästä ymmärtää/ joita ne oppimattomat/ ja irtaalliset pahentawat/ niinkuin myös ne muut Raamatut/ heidän omaksi kadotukseksi.
3:17 Mutta te minun rackani/ ette te sen enne' tiedhette/ nin cartacat teiten/ ettet te wietelläisi Jumalatomadhen Inhimisten exytyxen cautta ynne heiden cansansa/ Ja poislangette teidhen omasta Wachwudhesta'ne/
Mutta te minun rakkaani/ että te sen ennen tiedätte/ niin karttakaa teitän/ ettei te wieteltäisi jumalattomaiden ihmisten eksytyksen kautta ynnä heidän kanssansa/ ja pois lankeatte teidän omasta wahwuudestanne/
3:18 Waan casuaca meiden Herran ia Wapachtaia' Iesusen Christusen Armosa ia tundemisesa/ Jolle olcohon Cunnia seke nyt ette ijancaikisehen aicahan/ Amen.
Waan kaswakaa meidän Herran Ja Wapahtajan Jesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa/ Jolle olkohon kunnia sekä nyt että iankaikkisehen aikahan/ Amen.


Valitse
luku

1 2 3