Ensimäinen Chrönikän Kirja

VI. Lucu.

Al. 6. LEwin lapsist ja lasten lapsist/ Mosexen ja Aaronin Isäst ja wirast palweleman HERran Pyhäs/ v. 31.
heidän asumasiastans muiden Israelin lasten seas/ v. 55.

1 Aikak 6:1 LEwin lapset olit/ Gerson/ Kahath ja Merari.
1 Aikak 6:2 Mutta Kahathin lapset olit/ Amram/ Jesehar/ Hebron ja Usiel.
1 Aikak 6:3 Amramin lapset olit/ Aaron/ Moses ja MirJam. Aaronin lapset olit/ Nadab/ Abihu/ Eleazar ja Ithamar.
1 Aikak 6:4 Eleazar sijtti Pinehaxen/ Pinehas sijtti Abisuan.
1 Aikak 6:5 Abisua sijtti Buukin/ Buuki sijtti Usin.
1 Aikak 6:6 Usi sijtti Serajan/ Seraja sijtti Merajothin.
1 Aikak 6:7 Merajoth sijtti Amarian/ Amaria sijtti Ahitobin.
1 Aikak 6:8 Ahitob sijtti Zadokin. Sadok sijtti Ahimazin.
1 Aikak 6:9 Ahimaz sijtti Asarian/ Asaria sijtti Johananin.
1 Aikak 6:10 Johanan sijtti Asarian/ joca oli Pappi sijnä huones/ jonga Salomo rakensi Jerusalemis.
1 Aikak 6:11 Asaria sijtti Amarian/ Amaria sijtti Ahitobin.
1 Aikak 6:12 Ahitob sijtti Zadokin/ Zadok sijtti Sallumin.
1 Aikak 6:13 Sallum sijtti Hilkian/ Hilkia sijtti Asarian.
1 Aikak 6:14 Asaria sijtti Serajan/ Seraja sijtti Jozadakin.
1 Aikak 6:15 Jozadak myös wietin pois/ silloin cosca HERra andoi Judan ja Jerusalemin wietä fangina NebucadNezarin cautta.
1 Aikak 6:16 Nijn owat Lewin lapset nämät/ Gerson/ Kahath ja Merari.
1 Aikak 6:17 Ja Gersonin lasten nimet olit/ Libni ja Simei.
1 Aikak 6:18 Kahathin lapset cudzuttin/ Amram/ Jezehar/ Hebron ja Usiel.
1 Aikak 6:19 Merarin lapset cudzuttin/ Maheli ja Muusi. Nämät owat Lewitain sucucunnat heidän Isäins seas.
1 Aikak 6:20 Gersonin poica oli Libni/ hänen poicans oli Jahath/ hänen poicans oli Sima.
1 Aikak 6:21 Hänen poicans oli Joah/ hänen poicans oli Iddo/ hänen poicans oli Serah/ hänen poicans oli Jeathrai.
1 Aikak 6:22 Kahathin poica oli Aminadab/ hänen poicans oli Korah/ hänen poicans oli Assir.
1 Aikak 6:23 Hänen poicans oli Elkana/ hänen poicans oli AbiAsaph/ hänen poicans oli Assir.
1 Aikak 6:24 Hänen poicans oli Thahath/ hänen poicans oli Uriel/ hänen poicans oli Usia/ hänen poicans oli Saul.
1 Aikak 6:25 Elkanan lapset olit/ Amasai ja Ahimoth.
1 Aikak 6:26 Elkana/ hänen poicans oli Elkana/ hänen poicans oli Sophai/ hänen poicans oli Nahath.
1 Aikak 6:27 Hänen poicans oli Eliab/ hänen poicans oli Jeroham/ hänen poicans oli Elkana.
1 Aikak 6:28 Hänen poicans oli Samuel/ hänen esicoisens oli Wasni ja Abia.
1 Aikak 6:29 Merarin poica oli Maheli/ hänen poicans oli Libni/ hänen poicans oli Simei/ hänen poicans oli Usa.
1 Aikak 6:30 Hänen poicans oli Simea/ hänen poicans oli Hagia/ hänen poicans oli Asaia.
1 Aikak 6:31 JA nämät owat ne cuin Dawid asetti weisaman HERran huoneseen/ cosca Arcki lewäis.
1 Aikak 6:32 Ja he palwelit wirsillä seuracunnan majan asuinsian edes/ sijhenasti että Salomo rakensi HERran huonen Jerusalemis/ ja he seisoit heidän wirasans heidän asetuxens jälken.
1 Aikak 6:33 Ja nämät owat cuin siellä seisoit/ ja heidän lapsens: Kahathin lapsist oli Heman weisaja Joelin poica/ Samuelin pojan.
1 Aikak 6:34 Elkanan pojan/ Jerohamin pojan/ Elielin pojan/ Thoahn pojan.
1 Aikak 6:35 Zuphin pojan/ Elkanan pojan/ Mathathin pojan/ Amasain pojan.
1 Aikak 6:36 Elkanan pojan/ Joelin pojan/ Asarian pojan/ Zephanian pojan.
1 Aikak 6:37 Thahathin pojan/ Assirin pojan/ AbiAsaphin pojan/ Korahn pojan.
1 Aikak 6:38 Jezeharin pojan/ Kahathin pojan/ Lewin pojan/ Israelin pojan.
1 Aikak 6:39 Ja hänen weljens Assaph seisoi hänen oikialla puolellans/ ja Assaph oli Berechian poica/ Simeian poica.
1 Aikak 6:40 Michaelin pojan/ Baeseian pojan/ Malchian pojan.
1 Aikak 6:41 Athnin pojan/ Serahn pojan/ Adajan pojan.
1 Aikak 6:42 Ethanin pojan/ Siman pojan/ Simein pojan.
1 Aikak 6:43 Jahathin pojan/ Gersonin pojan/ Lewin pojan.
1 Aikak 6:44 Mutta heidän weljens Merarin lapset seisoit wasemalla puolella/ Ethan Chusin poica/ Abdin pojan/ Malluchin pojan.
1 Aikak 6:45 Hasabian pojan/ Amasian pojan/ Hilkian pojan.
1 Aikak 6:46 Amzin pojan/ Banin pojan/ Samerin pojan.
1 Aikak 6:47 Mahelin pojan/ Muusin pojan/ Merarin pojan/ Lewin pojan.
1 Aikak 6:48 Ja Lewitat heidän weljens olit annetut caickinaisijn wircoin HERran huonen asuinsias.
1 Aikak 6:49 Ja Aaron ja hänen poicans olit sytyttäjät polttouhrin Altarilla/ ja suidzutus Altarilla/ caickinaisis töis sijnä caickein pyhimmäs sowittamas Israeli/ nijncuin Moses Jumalan palwelia käskenyt oli.
1 Aikak 6:50 NÄmät owat Aaronin lapset/ Eleazar hänen poicans/ Pinehas oli hänen poicans/ Abisua oli hänen poicans.
1 Aikak 6:51 Buki oli hänen poicans/ Usi oli hänen poicans/ Seraja oli hänen poicans.
1 Aikak 6:52 Merajoth oli hänen poicans/ Amaria oli hänen poicans/ Ahitob oli hänen poicans.
1 Aikak 6:53 Zadok oli hänen poicans/ Ahimaaz oli hänen poicans.
1 Aikak 6:54 Ja nämät owat heidän asuinsians ja kyläns heidän rajoisans/ cuin on Aaronin lapset Kahathiterein sucucunnast: sillä arpa langeis heidän päällens.
1 Aikak 6:55 Ja he annoit heille Hebronin Judan maalda/ ja hänen esicaupungins hänen ymbäristöldäns.
1 Aikak 6:56 Mutta he annoit Chalebille Jephunnen pojalle Caupungin/ pellot ja sen kylät.
1 Aikak 6:57 Nijn annoit he Aaronin lapsille ne wapat Caupungit Judaas/ Hebronin ja Libnan esicaupunginens/ Jatherin ja Esthemoan esicaupunginens.
1 Aikak 6:58 Hilen ja Debirin esicaupunginens.
1 Aikak 6:59 Asanin ja BethSemexen esicaupunginens.
1 Aikak 6:60 Ja BenJaminin sucucunnasta/ Geban/ Alemethin ja Anathotin esicaupunginens. Ja caicki Caupungit heidän sucucunnasans olit colmetoistakymmendä.
1 Aikak 6:61 Mutta ne muut Kahathin lapset heidän sugusans/ sijtä puolesta Manassen sucucunnasta sait kymmenen Caupungita arwalla.
1 Aikak 6:62 Gersonin lapset heidän sucucunnasans sait Isascharin sucucunnalda/ Asserin sucucunnalda/ Nephtalin sucucunnalda ja Manassen sucucunnalda Basanis colmetoistakymmendä Caupungita.
1 Aikak 6:63 Ja Merarin lapset heidän sucucunnasans sait arwalla Rubenin sucucunnalda/ Gadin sucucunnalda ja Sebulonin sucucunnalda caxitoistakymmendä Caupungita.
1 Aikak 6:64 Ja Israelin lapset annoit myös Lewitaille Caupungit/ esicaupunginens.
1 Aikak 6:65 Cuin owat arwan jälken Judan lasten sucucunnasta/ Simeonin lasten sucucunnasta/ BenJaminin lasten sucucunnasta/ ne Caupungit cuin he nimitit.
1 Aikak 6:66 Mutta ne cuin olit Kahathin lasten sugusta/ sait heidän rajacaupungins Ephraimin sucucunnasta.
1 Aikak 6:67 NIin annoit he heille nämät wapat Caupungit/ Sichemin Ephraimin wuorelda/ Geserin ja hänen esicaupungins.
1 Aikak 6:68 Jakmeamin ja BethHoronin esicaupunginens.
1 Aikak 6:69 Ajalonin ja GadRimonin esicaupunginens.
1 Aikak 6:70 Nijn myös sijtä puolesta Manassen sucucunnasta/ Anerin ja Bileamin esicaupunginens/ annoit he Kahathin lasten sucucunnalle cuin jäänet olit.
1 Aikak 6:71 Mutta Gersonin lapsille annoit he sijtä puolesta Manassen sucucunnasta/ Golan Basanis ja Astherotin esicaupunginens.
1 Aikak 6:72 Isascharin sucucunnasta Kedexen ja Dabrathin esicaupunginens.
1 Aikak 6:73 Ramothin ja Anemin esicaupunginens.
1 Aikak 6:74 Asserin sucucunnasta/ Masalin ja Abdonin esicaupunginens.
1 Aikak 6:75 Hukokin ja Rehobin esicaupunginens.
1 Aikak 6:76 Nephthalin sucucunnasta Kedexen Galileas/ Hammonin ja Kiriathaimin esicaupunginens.
1 Aikak 6:77 Muille Merarin lapsille annoit he Sebulonin sucucunnasta/ Rimonon ja Thaborin esicaupunginens.
1 Aikak 6:78 Ja tuolda puolen Jordanin Jerihon päin/ itän käsin Jordanin tykö/ Rubenin sucucunnast/ Bezerin corwes ja Jahzan/ esicaupunginens.
1 Aikak 6:79 Kedamothin ja Mephaatin esicaupunginens.
1 Aikak 6:80 Gadin sucucunnasta/ Ramothin Gileadis Mahanaimin esicaupunginens.
1 Aikak 6:81 Hesbonin ja Jaeserin esicaupunginens.

Vers. 54. Ja nämät owat heidän asuinsians ja kyläns ) Sijtä cuin seura/ että Lewitat owat hajoitetut ja asunet caikis Israelin sucucunnis/ nähdän että Jacobin Prophetia on täytetty/ Gen. 49:7. Minä eroitan heidän Jacobis/ ja hajotan heidän Israelis. Cuitengin on Jumala tämän heidän rangaistuxens käändänyt/ sen syyn tähden cuin on/ Exod. 32:28:29. Deut. 33:9 heille ja coco Israelille hywäxi: heille/ että he otettin Jumalan palweluxeen/ ja sait sijtä elatuxens: coco Israelille/ että he asuit heidän seasans/ ja opetit heille HERran Lain.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29