Ensimäinen Chrönikän Kirja

XXIV. Lucu.

Al. 24. PApeille Aaronin pojille tehdän määrä/ nimittäin Zadochin haldun annetan cuusitoistakymmendä Päämiestä/ Eleazarin pojista/ waan Ahimelechin haldun annetan 8. Päämiestä Ithamarin lapsista/ v. 1.
heitetän arpa heidän wälilläns wuoroin palweleman Pyhäs/ v. 5.
muut Lewin lapset jaetan myös arwalla heidän palweluxeens/ v. 20.

1 Aikak 24:1 MUtta tämä oli Aaronin lasten määrä. Aaronin lapset olit/ Nadab/ Abihu/ Eleazar ja Ithamar.
1 Aikak 24:2 Mutta Nadab ja Abihu cuolit ennen cuin heidän Isäns/ ja ei heillä ollut yhtän lasta. Ja Eleazar ja Ithamar tulit Papeixi.
1 Aikak 24:3 Ja Dawid määräis heitä näin: Zadochin Eleazarin lapsista/ ja Ahimelechin Ithamarin lapsista/ heidän lucuns ja wircans jälken.
1 Aikak 24:4 Ja usiammat jalot wäkewät miehet löyttin Eleazarin cuin Ithamarin lapsist. Ja cosca he heitä nijn määräisit/ oli siellä cuusitoistakymmendä Eleazarin lapsist/ ylimmäistä heidän Isäins huones/ ja cahdexan Ithamarin lapsist/ heidän Isäns huones.
1 Aikak 24:5 Ja he määräisit heitä arwalla sekä näitä että nijtä: sillä molemmat Eleazarin ja Ithamarin lapset olit Päämiehet Pyhäs/ ja Päämiehet Jumalan edes.
1 Aikak 24:6 Ja Semaja kirjoittaja Nethaneelin poica Lewitaist/ kirjoitti heidän Cuningan edes/ ja Päämiesten ja Papin Zadochin edes/ ja Ahimelechin AbJatharin pojan edes/ ja ylimmäisten Isäin edes/ Pappein ja Lewitain edes/ cuin oli: yxi Isän huone Eleazarin edest/ ja toinen Ithamarin edest.
1 Aikak 24:7 JA ensimäinen arpa langeis Jojaribin päälle/ toinen Jedajan.
1 Aikak 24:8 Colmas Harimin/ neljäs Seorimin.
1 Aikak 24:9 Wijdes Malchian/ cuudes Mejamin.
1 Aikak 24:10 Seidzemes Hakozin/ cahdexas Abian.
1 Aikak 24:11 Yhdexäs Jeswan/ kymmenes Zechanian.
1 Aikak 24:12 Yxitoistakymmenes Eliasibin/ caxitoistakymmenes Jakimin.
1 Aikak 24:13 Colmastoistakymmenes Hupan/ neljästoistakymmenes Jesebeabin.
1 Aikak 24:14 Wijdestoistakymmenes Bilgan/ cuudestoistakymmenes Immerin.
1 Aikak 24:15 Seidzemestoistakymmenes Hesirin/ cahdexastoistakymmenes Hapizezin.
1 Aikak 24:16 Yhdexästoistakymmenes Pethahian/ caxikymmenes Jeheskelin.
1 Aikak 24:17 Ensimäinen colmattakymmendä Jachinin/ toinen colmattakymmendä Gamulin.
1 Aikak 24:18 Colmas colmattakymmendä Delajan/ neljäs colmattakymmendä Maasian päälle.
1 Aikak 24:19 Tämä on heidän järjestyxens heidän wircans jälken/ menemän HERran huoneseen/ heidän tawans jälken/ heidän Isäns Aaronin käden ala/ nijncuin HERra Israelin Jumala heidän oli käskenyt.
1 Aikak 24:20 MUiden Lewin lasten seas oli Amramin lasten seast/ Subael/ Subaelin lasten seas oli Jehdea.
1 Aikak 24:21 Rehabian lasten seas oli Jesia ensimäinen.
1 Aikak 24:22 Mutta Jezeharitereist oli Slomoth/ Slomothin lasten seas oli Jahath.
1 Aikak 24:23 Hebronin lapset olit: Jeria ensimänen/ Amaria toinen/ Jehasiel colmas/ Jakmeam neljäs.
1 Aikak 24:24 Usielin lapset olit: Micha. Michan lasten seas oli Samir. Jesia oli Michan weli:
1 Aikak 24:25 Jesian lasten seas oli Zacharia.
1 Aikak 24:26 Merarin lapset olit: Maheli ja Musi/ jonga poica oli Jaesia.
1 Aikak 24:27 Merarin lapset Jaesiast/ hänen poicans oli Sohan/ Sacur ja Ibri.
1 Aikak 24:28 Mutta Mahelilla oli Eleazar/ ja hänellä ei ollut yhtän poica.
1 Aikak 24:29 Kisist/ Kisin lapset olit/ Jerahmeel.
1 Aikak 24:30 Musin lapset olit/ Maheli/ Eder ja Jeremoth. Ne owat Lewitain lapset heidän Isäns huones.
1 Aikak 24:31 Ja nämät myös heitit arpa heidän weljeins Aaronin lasten cansa/ Cuningas Dawidin/ Zadochim ja Ahimelechin edes Pappein ja Lewitain seas/ Nijn ylimmäinen cuin pieningin Isäin seas.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29