Ensimäinen Chrönikän Kirja

XVI. Lucu.

Al. 16. ARcki pannan Tabernaclijn/ Dawid uhra/ siuna Canssa ja jaca idzecullengin ruoca/ v. 1.
asetta Lewitat/ nimittäin/ Assaphin weljinens/ ylistämän ja kijttämän Israelin Jumalata/ v. 4.
cauneilla Psalmeilla: kijttäkät HERra/ saarnatcat hänen nimens/ etc. v. 8.
Item: Weisatcat HERralle caikis mais/ etc. v. 23.
Zadochin weljinens jättä hän endisen majan tygö Gibeonijn/ jocapäiwäistä uhria päättämän/ v. 39.
Hemanin ja Jedithun cansa weisaman ja soittaman HERran edes/ v. 41.

1 Aikak 16:1 COsca he Jumalan Arkin olit candanet sisälle/ asetit he hänen majaan/ jonga Dawid oli walmistanut/ ja uhrais polttouhria ja kijtosuhria Jumalan edes.
1 Aikak 16:2 Ja cosca Dawid oli täyttänyt polttouhrit ja kijtosuhrit/ siunais hän Canssa HERran nimeen.
1 Aikak 16:3 Ja jacoi jocaidzelle Israelis sekä miehille että waimoille/ jocaidzelle leiwän/ ja cappalen liha/ ja mitan wijna.
1 Aikak 16:4 JA hän asetti HERran Arkin eteen muutamita Lewitaita palweliaxi/ ylistämän/ kijttämän ja cunnioittaman HERra Israelin Jumalata.
1 Aikak 16:5 Cuin olit Assaph ensimäinen/ ZacharJa toinen/ Jejel/ Semiramoth/ Jehiel/ Mathithia/ Eliab/ Benaja/ ObedEdom/ ja Jejel Psaltarin ja harpuin cansa: mutta Assaph kilisewäisten Cymbalein cansa.
1 Aikak 16:6 Ja Benaja ja Jehasiel Papit trumetarein cansa aina Jumalan lijton Arkin edes.
1 Aikak 16:7 SIlloin asetti Dawid ensist kijttämän HERra Assaphin cautta ja hänen weljeins:
1 Aikak 16:8 Kijttäkät HERra ja saarnatcat hänen nimens/ julistacat hänen töitäns Canssan seas.
1 Aikak 16:9 Weisatcat/ soittacat hänen edesäns/ puhucat caikista hänen ihmellisistä töistäns.
1 Aikak 16:10 Ylistäkät hänen pyhä nimens/ nijden sydän iloitcan/ jotca edziwät HERra.
1 Aikak 16:11 Kysykät HERra ja hänen woimans/ edzikät hänen caswojans alati.
1 Aikak 16:12 Muistacat hänen ihmellisiä töitäns/ jotca hän tehnyt on/ hänen ihmeitäns ja sanojans.
1 Aikak 16:13 Te Israelin hänen palwelians siemen/ te Jacobin hänen walituns lapset.
1 Aikak 16:14 Hämbä on HERra meidän Jumalam/ hän duomidze caikes mailmas.
1 Aikak 16:15 Muistacat ijancaickisest hänen lijttoans/ mitä hän on käskenyt tuhannelle sucucunnalle.
1 Aikak 16:16 Jonga hän teki Abrahamin cansa/ ja hänen walans Isaachin cansa.
1 Aikak 16:17 Ja sääsi sen Jacobille oikeudexi/ ja Israelille ijancaickisexi lijtoxi.
1 Aikak 16:18 Ja sanoi: sinulle minä annan Canaan maan/ teidän perimisen arwan.
1 Aikak 16:19 Cosca he wähät ja harwat olit/ ja muucalaiset sijnä:
1 Aikak 16:20 Waelsit he Canssasta Canssaan/ ja yhdest waldacunnast toiseen Canssaan.
1 Aikak 16:21 Eipä hän sallinut heitä kenengän wahingoitta/ waan rangais Cuningatkin heidän tähtens.
1 Aikak 16:22 Älkät ruwetco minun woideltuihin/ ja älkät paha tehkö minun Prophetailleni.
1 Aikak 16:23 WEisatcat HERralle caicki maa/ julistacat päiwä päiwäldä hänen autuuttans.
1 Aikak 16:24 Luetelcat pacanain seas hänen cunniatans/ caickein Canssain seas hänen ihmeitäns.
1 Aikak 16:25 Sillä HERra on suuri ja sangen kijtettäpä/ peljättäpä caickein jumalitten seas.
1 Aikak 16:26 Sillä caicki pacanain jumalat owat epäjumalat: mutta HERra on taiwat tehnyt.
1 Aikak 16:27 Se on caunis ja cunnialinen hänen edesäns/ ja wäkewys ja ilo on hänen siasans.
1 Aikak 16:28 Te Canssat tuocat HERralle/ tuocat HERralle cunnia ja woima.
1 Aikak 16:29 Tuocat hänen nimens cunnia/ tuocat lahjoja/ ja tulcat hänen eteens. Cumartacat HERra pyhäs caunistuxes.
1 Aikak 16:30 Peljätkät händä caicki mailma/ hän on maan wahwistanut/ ettei hän lijcu.
1 Aikak 16:31 Taiwat iloidcan ja maa riemuidcan/ sanottacan pacanain seas että HErra hallidze.
1 Aikak 16:32 Meri paohatcan/ ja mitä sijnä on/ kedot iloitcat/ ja caicki cuin sen päällä owat.
1 Aikak 16:33 Ja ihastucan caicki puut medzis HERran edes: sillä hän tule duomidzeman maata.
1 Aikak 16:34 Kijttäkät HERra/ sillä hän on hywä/ ja hänen laupiudens on ijancaickinen.
1 Aikak 16:35 Ja sanocat: auta meitä Jumala meidän wapahtajam/ ja coco meitä/ ja kehitä meitä pacanoista/ että me kijtäisim sinun pyhä nimes/ ja kerscaisim meitäm sinun kijtoxesas.
1 Aikak 16:36 Kijtetty olcon HERra Israelin Jumala ijancaickisest ijancaickiseen/ ja caicki Canssa sanocan Amen: ja kijttäkän HERra.
1 Aikak 16:37 NÄin jätti hän HERran lijton Arkin eteen Assaphin ja hänen weljens/ palweleman alinomat Arkin edes/ jocapäiwäises työs.
1 Aikak 16:38 Mutta ObedEdomin ja hänen cahdexan weljiäns sedzemettäkymmendä: Ja ObedEdomin Jedithun pojan ja Hossan owen wartiaxi.
1 Aikak 16:39 Ja Zadochin Papin ja hänen weljens Papit/ pani hän HERran majan eteen Gibeonin corkeudelle.
1 Aikak 16:40 Tekemän päiwä päiwäldä HERralle polttouhria polttouhrin Altarilla/ amulla ja ehtona/ nijncuin kirjoitettu on HERran Lais/ ja hän Israelille käskenyt oli.
1 Aikak 16:41 Ja Hemanin ja Jedithunin heidän cansans/ ja muut walitut cuin nimeldäns nimitetyt olit kijttämän HERra/ että hänen laupiudens on ijancaickisest.
1 Aikak 16:42 Ja Hemanin ja Jedithunin heidän cansans/ waskitorwella ja Cymbaleilla soittaman/ ja Jumalan candeleilla. Mutta Jedithunin pojat pani hän owen wartiaxi.
1 Aikak 16:43 Ja näin matcusti caicki Canssa cukin cotians: Dawid myös läxi siunaman huonettans.

Vers. 11. Edzikät hänen caswojans ) HERran caswo on Kirjoituxes toisinans Jumalan sana ja Sacramenti/ joita edzittämän pitä: mitä se enämbi merkidze/ cadzo 4. Reg. 17:18.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29