Ensimäinen Chrönikän Kirja

XX. Lucu.

Al. 20. JOab turmele Dawidin käskyst Ammoniterein maan/ ja woitta heidän pääcaupungins Rabban. Dawid otta heidän Cuningans Cruunun ja pane päähäns/ v. 1.
Philisterit nousewat/ waan Dawid lyö heidän/ ja tappa colme heidän Sangaritans/ v. 4.

1 Aikak 20:1 JA cosca ajastaica culunut oli/ sijhen aican cuin Cuningat lähtewät ulos/ johdatti Joab sotajoucon ja häwitti Ammonin lasten maan/ tuli ja pijritti Rabban ( mutta Dawid oli Jerusalemis ) Ja Joab löi Rabban/ ja cukisti sen.
1 Aikak 20:2 Ja Dawid otti heidän Cuningans Cruunun hänen päästäns/ ja löysi sen painawan leiwiskän culda/ ja callita kiwiä hänes/ ja pandin Dawidin päähän. Hän toi myös sangen paljo saalista Caupungist.
1 Aikak 20:3 Mutta wäen/ cuin siellä oli/ toi hän ulos/ ja andoi heidän sahata sahoilla/ ja petkeleillä ja kirweillä. Nijn teki Dawid caickein Ammonin lasten Caupungein cansa. Ja Dawid palais sijtte wäen cansa Jerusalemijn.
1 Aikak 20:4 SIitte nousi taas sota Gaseris Philisterein cansa. Silloin löi Sibechai Husathiteri Sibain/ joca oli Sangarten lapsist/ ja sorsi heidän.
1 Aikak 20:5 Ja wielä nousi sota Philisterein cansa/ Silloin löi Elhanan Jairin poica/ Lahemin Goliathin Gathiterin weljen/ jonga keihän warsi oli nijncuin cangan puu.
1 Aikak 20:6 Ja taas nousi sota Gathis/ siellä oli suuri mies/ ja hänellä oli cuusi sorme ja cuusi warwast/ se on neljäcolmattakymmendä. Ja hän myös oli syndynyt Sangareist.
1 Aikak 20:7 Ja hän pilckais Israeli.
1 Aikak 20:8 Mutta Jonathan Simean poica Dawidin weljen poica löi hänen. Nämät oli sijnnet Sangareist Gathis/ ja langeisit Dawidin ja hänen palweliains kätten cautta.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29