Ensimäinen Chrönikän Kirja

XI. Lucu.

Al. 11. COco Israel woitele Dawidin Cuningaxi/ v. 1.
hän woitta Jerusalemin Jebusereildä/ v. 4.
Joab astu ensimäisnä muurin päällä/ ja pannan Päämiehexi/ v. 6.
Dawidin colmestkymmenest Sangarist/ joista colme owat erinomaiset ja auttawat Dawidi waldacundaan/ v. 10.
jotca myös urhollisia töitä tekewät/ v. 11.
etc.

1 Aikak 11:1 JA coco Israel cocois idzens Dawidin tygö Hebronijn/ ja sanoi: cadzo/ me olem sinun luus ja lihas.
1 Aikak 11:2 Ja aina ennen Saulin olles Cuningasna/ johdatit sinä Israelin ulos ja sisälle. Ja HERra sinun Jumalas on sanonut sinulle/ sinun pitä caidzeman minun Canssani Israelin/ ja sinun pitä oleman Israelin Canssan päämiehen.
1 Aikak 11:3 Ja caicki Israelin wanhimmat tulit Cuningan tygö Hebronijn/ ja Dawid teki lijton heidän cansans HERran edes Hebronis. Ja he woitelit Dawidin Israelin Cuningaxi HERran sanan jälken Samuelin cautta.
1 Aikak 11:4 JA Dawid meni matcans/ ja coco Israel Jerusalemijn ( se on Jebus: sillä Jebuserit asuit maalla )
1 Aikak 11:5 Ja Jebuserit sanoit Dawidille: ei sinun pidä tuleman tänne: mutta Dawid woitti Zionin linnan/ se on/ Dawidin Caupungi.
1 Aikak 11:6 Ja Dawid sanoi: joca Jebuserit ensin lyö/ hänen pitä oleman pään ja ylimmäisen. Silloin Joab ZeruJan poica astui ensin ylös/ ja tuli päämiehexi.
1 Aikak 11:7 Ja Dawid asui linnas/ sentähden cudzutan se Dawidin Caupungixi.
1 Aikak 11:8 Ja hän rakensi Caupungin ymbärins Millost saacka/ ja sijtte caiken ymbärins. Ja Joab jätti elämän jotca jäänet olit Caupungijn.
1 Aikak 11:9 Ja Dawid menestyi ja tuli wäkewäxi/ ja HERra Zebaoth oli hänen cansans.
1 Aikak 11:10 NÄmät owat ylimmäiset Dawidin wäkewämbäin seas/ jotca miehullisest hänen cansans pidit hänen waldacunnasans coco Israelin tykönä/ nijn että hän tehtin coco Israelin Cuningaxi/ HERran sanan jälken.
1 Aikak 11:11 Ja tämä on Dawidin wäkewitten lucu/ Jasabeam Hakmonin poica ylimmäinen colmenkymmenen seas. Hän nosti keihäns/ ja löi kerralla colme sata.
1 Aikak 11:12 HÄnen jälkens oli Eleazar/ Dodon AhoHiterin/ ja hän oli colmen Sangarin seas.
1 Aikak 11:13 Tämä oli Dawidin cansa Pasdammimis/ cosca Philisterit olit coonnet idzens sijhen sotaan. Ja oli cappale peldo ohra täynäns/ ja Canssa pakenit Philisterejä.
1 Aikak 11:14 Ja he astuit keskelle peldoa/ ja warjelit sitä/ ja löit Philisterit. Ja HERra andoi heille suuren autuuden.
1 Aikak 11:15 JA ne colme nijstä colmestakymmenest ylimmäisest tulit calliolle alas Dawidin tygö Adullamin luolaan. Mutta Philisterein leiri oli Rephaimin laxos.
1 Aikak 11:16 Ja Dawid oli linnas/ ja Philisterin Canssa olit silloin Bethlehemis.
1 Aikak 11:17 Ja Dawid himoidzi/ ja sanoi: cuca andais minun juoda sijtä wedestä/ cuin on caiwos Bethlehemin portin alla?
1 Aikak 11:18 Nijn nämät colme juoxit Philisterein leirin läpidze/ ja toit wettä caiwosta Bethlehemin portin alda/ ja cannoit Dawidille/ waan ei hän tahtonut sitä juoda/ mutta caasi HERran eteen.
1 Aikak 11:19 Ja sanoi: Jumala andacon sen caucana olla minusta/ että minä tämän tekisin/ ja joisin näiden miesten werta heidän hengens waaras: sillä he owat sen tuonet hengens waaralla/ sentähden ei hän tahtonut juoda. Sen teit nämät colme Sangarita.
1 Aikak 11:20 ABisai Joabin weli/ hän oli ylimmäinen colmest/ ja hän nosti keihäns ja löi colme sata/ ja hän ylistettin nijden colmen seas.
1 Aikak 11:21 Ja hän oli cuuluisambi nijtä cahta/ ja oli heidän päämiehens. Mutta nijden colmen tygö ei hän tullut.
1 Aikak 11:22 BEnaJa Jojadan poica Ishailin pojan/ joca suuria töitä tehnyt oli Kabzeelist/ hän löi caxi Moabiterein Lejonita: ja hän meni alas ja löi Lejonin keskellä caiwoa lumen aicana.
1 Aikak 11:23 Hän löi myös Egyptin miehen/ joca oli wijttä kynärätä pitkä/ ja hänellä oli keihäs kädesäns nijncuin cangan puu/ mutta hän meni alas hänen tygöns sauwalla/ otti keihän hänen kädestäns/ ja tappoi hänen omalla keihälläns.
1 Aikak 11:24 Tämän teki BenaJa Jojadan poica/ ja ylistettin nijden colmen Uljasten seas.
1 Aikak 11:25 Ja oli cuuluisin nijsä colmeskymmenes. Mutta nijden colmen tygö ei hän tullut. Ja Dawid teki hänen salaisexi neuwoxens.
1 Aikak 11:26 SOta Sangarit owat nämät: Asahel Joabin weli: Elhanan Dodonin poica Bethlehemist.
1 Aikak 11:27 Samoth Haroriteri/ Heles Peloniteri.
1 Aikak 11:28 Ira Ekes Theokiterin poica/ Abjeser Anthotiteri.
1 Aikak 11:29 Sibbechai Husathiteri/ Ilai Ahohiteri.
1 Aikak 11:30 Maherai Nethophatiteri/ Heled Baenan Nethophatherin poica.
1 Aikak 11:31 Ithai Ribain poica Gibeast BenJaminin lapsist: BenaJa Pirgathoniteri.
1 Aikak 11:32 Hurai Gasin ojista: Abiel Arbathiteri.
1 Aikak 11:33 Asmaweth Baherumiteri: Eliahba Saalbonitheri.
1 Aikak 11:34 Hasemin Gisonitherin lapset: Jonathan Sagen Hararitherin poica:
1 Aikak 11:35 Ahiam Sacharin Hararitherin poica: Eliphal Urin poica.
1 Aikak 11:36 Hepher Macherathiteri: Ahia Pelonitheri.
1 Aikak 11:37 Hezro Carmeliteri: Naerai Asbain poica.
1 Aikak 11:38 Joel Nathanin weli/ Mibhar Hagrin poica.
1 Aikak 11:39 Zeleg Amoniteri: Naherai Berothiteri/ Joabin ZeruJan pojan asencandaja.
1 Aikak 11:40 Ira Jethriteri: Gareb Jethriteri.
1 Aikak 11:41 Uria Hethiteri: Sabad Ahelain poica.
1 Aikak 11:42 Adina Sisan Rubeniterin poica/ Rubeniterein päämies/ ja colmekymmendä oli hänen cansans.
1 Aikak 11:43 Hanan Maechan poica: Josaphat Mathoniteri.
1 Aikak 11:44 Usia Asthrathiteri: Sama ja Jajel Hothamin Aroeritherin pojat.
1 Aikak 11:45 Jediael Simrin poica: Joha hänen weljens Thiziteri.
1 Aikak 11:46 Eliel Mahewiteri: Jeribai ja Josawia Elnaamin pojat: Jethma Moabiteri.
1 Aikak 11:47 Eliel/ Obed/ Jaesiel/ Mesobajasta.

Vers. 11. Colmesata ) Toises Samuelin kirjas/ cap. 23:8. on cahdexan sata: pitä nijn ymmärrettämän/ että hän on tapellut cahdexata sata wastan/ ja nijstä tappanut colme sata/ ja ne muut pacoon lyönyt/ sentähden sanocan hän ne caicki lyönexi.
v. 19. Caasi sen ) se on/ hän uhrais sen HERralle juomauhrixi: kijtoxexi/ että hän heidän warjeli.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29