Ensimäinen Chrönikän Kirja

X. Lucu.

Al. 10. PHilisterit sotiwat Israeli wastan/ ja lyöwät heidän Gilboan wuorella/ v. 1.
Saul ammutan/ ja surma idzens/ v. 3.
Philisterit panewat hänen pääns Dagonin huonen päälle/ v. 8.
Gileadin Jabexen miehet ottawat hänen sieldä ja hautawat/ v. 11.
Näin cuole Saul tottelemattomudens tähden HERran sana wastan/ ja waldacunda annetan DAwidille/ v. 13.

1 Aikak 10:1 MUtta Philisterit sodeit Israeli wastan/ ja Israel pakeni Philisterejä/ ja he langeisit lyötynä Gilboan wuorella.
1 Aikak 10:2 Ja Philisterit cowan ajoit Saulia poikinens taca/ ja löit Jonathanin/ AbiNadabin ja Malchisuan Saulin pojat.
1 Aikak 10:3 Ja sota oli angara Saulia wastan/ ja joudzimiehet tulit hänen päällens/ ja hän pelkäis ambuita.
1 Aikak 10:4 Silloin sanoi Saul asenscandajalle: wedä mieckas ulos/ ja pistä minua läpidze/ ettei nämät ymbärinsleickamattomat tulis ja tekis häpiälisest minulle. Mutta hänen asenscandaja ei tahtonut: sillä hän pelkäis suurest. Silloin otti Saul mieckans/ ja langeis sen päälle.
1 Aikak 10:5 Cosca hänen asenscandaja näki Saulin cuollexi/ langeis hän mieckaans/ ja cuoli.
1 Aikak 10:6 Ja nijn Saul cuoli/ ja colme hänen poicans/ ja coco hänen huonens yhtä haawa.
1 Aikak 10:7 Cosca Israelin miehet/ jotca laxos olit/ näit heidän paennexi/ ja Saulin poikinens cuollexi/ jätit he Caupungins ja pakenit: Ja Philisterit tulit ja asuit nijsä.
1 Aikak 10:8 TOisna huomena tulit Philisterit rijsuman lyötyjä/ ja he löysit Saulin poikinens macawan Gilboan wuorella.
1 Aikak 10:9 Ja sijttecuin he hänen rijsunet olit/ otit he hänen pääns ja asens/ ja lähetit Philisterein maan ymbärins/ ja annoit ilmoitta heidän epäjumalittens ja Canssans edes.
1 Aikak 10:10 Ja panit hänen asens heidän jumalans huoneseen/ ja panit hänen pääns Dagonin huonen päälle.
1 Aikak 10:11 Cosca caicki Gileadin Jabexes cuulit/ caicki mitä Philisterit Saulille tehnet olit.
1 Aikak 10:12 Nousit caicki wäkewät miehet/ ja otit Saulin ja hänen poicains ruumit/ ja weit Jabexeen/ ja hautaisit heidän luuns tammen ala Jabexes/ ja paastoisit seidzemen päiwä.
1 Aikak 10:13 Ja nijn cuoli Saul hänen pahois tegoisans/ cuin hän HERra wastan tehnyt oli/ ettei hän pitänyt HERran sana/ ja että hän kysyi welhowaimolda.
1 Aikak 10:14 Ja ei kysynyt HERralda/ sentähden tappoi hän hänen/ ja käänsi waldacunnan Dawidille Isain pojalle.

Vers. 6. Ja coco hänen huonens ) Ehkä hänen poicans Isboseth wähän aica sijtte eli/ nijn cuitengin hän wähän ajan peräst surkiast tapettin/ 2. Sam. 4:5 Ja Jonathanin poica MephiBoset eli armost Cuningas Dawidin tykönä/ ja ei ikänäns enämbi mihingän cunniaan tullet/ että oikein saadan sanotta/ että coco hänen huonens silloin häwis.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29