Ensimäinen Chrönikän Kirja

XXVI. Lucu.

Al. 26. Owenwartiat nimitetän Korhiterein ja Merarin lapsist/ v. 1.
arpa heitetän heidän wälilläns/ cuca cusakin owes wartioidzeman pitä/ itäises/ pohjaises/ eteläises ja länsises/ v. 12.
Ahia pannan weljinens HERran huonen tawaran päälle/ ja nijden cuin Samuelilda/ Saulilda ja Dawidilda etc. pyhitetyt olit/ v. 20.
Muutamat pannan Duomareixi ja käskyläisixi tälle puolen Jordanit/ muutamat sille puolen/ caickein Jumalan ja Cuningan asiain päälle/ v. 29.

1 Aikak 26:1 OWenwartioitten järjestyxest: Korhitereist oli Meselemia Koren poica/ Assaphin lapsist.
1 Aikak 26:2 Meselemian lapset olit nämät: hänen esicoisens Zacharia/ toinen Jediael/ colmas Sebadia/ neljäs Jathniel.
1 Aikak 26:3 Wijdes Elam/ cuudes Johanan/ seidzemes Elioenai.
1 Aikak 26:4 Mutta ObedEdomin lapset olit nämät: hänen esicoisens Semaja/ toinen Josabad/ colmas Joah/ neljäs Sachar/ wijdes Nethaneel.
1 Aikak 26:5 Cuudes Ammiel/ seidzemes Isaschar/ cahdexas Pegulthai: sillä Jumala oli siunannut hänen.
1 Aikak 26:6 Ja hänen poicans Semaja sijtti myös poikia/ jotca heidän Isäns huones hallidzit/ ja olit wäkewät Sangarit.
1 Aikak 26:7 Nijn olit Semajan lapset: Athni/ Rephael/ Obed ja Elsabad/ joiden weljet olit wäkewät miehet/ Elihu ja Samachia.
1 Aikak 26:8 Nämät caicki olit ObedEdomin lapset/ heidän lastens ja weljeins cansa/ ja olit wäkewät miehet wiras/ caxiseidzemettäkymmendä.
1 Aikak 26:9 Meselemialla oli lapsia ja weljejä/ wäkewitä miehiä cahdexantoistakymmendä.
1 Aikak 26:10 Mutta Hossalla Merarin lapsist oli poikia/ caickein jaloin oli Simri/ waicka ei hän ollut esicoinen/ cuitengin asetti hänen Isäns hänen päämiehexi.
1 Aikak 26:11 Toinen Hilkia/ colmas Tebali/ neljäs Zacharia/ caicki Hossan lapset ja weljet olit colmetoistakymmendä.
1 Aikak 26:12 TÄmä on owenwartioitten järjestys Sangarein seas/ wirasa/ heidän weljeins wartioisa palweleman HERran huones.
1 Aikak 26:13 Ja arpa oli heitetty pienden nijncuin suurtengin wälillä/ heidän Isäins huones jocaidzen portin eteen.
1 Aikak 26:14 Arpa itän päin langeis Miselemian päälle. Mutta hänen poicans Zacharia/ joca toimellinen neuwos oli/ heitti arwan ja hänen langeis pohjan päin.
1 Aikak 26:15 Mutta ObedEdomin etelän päin/ ja hänen poicains Esupimin huonen tygö.
1 Aikak 26:16 Ja Supim ja Hossa lännen puolelle/ Sallechetin portin tygö/ josta sen corkian ahten päälle mennän/ josa wartiat seisowat toinen toistans wastan.
1 Aikak 26:17 Itän päin oli cuusi Lewitat/ pohjan päin neljä jocapäiwä/ etelen päin neljä/ mutta Esupimin tykönä caxi ja caxi.
1 Aikak 26:18 Parbarin tykönä länden päin neljä joca haaras/ ja cahdet Parbarin tykönä.
1 Aikak 26:19 Tämä on owenwartioitten järjestys Korhiterein lasten seas ja Merarin lasten seas.
1 Aikak 26:20 LEwitaist oli Ahia Jumalan huonen tawaran päällä/ ja nijden tawarain päällä jotca pyhitetyt olit.
1 Aikak 26:21 Laedan lapsist Gersoniterein lapset. Laedanist olit päämiehet Isäin seas/ nimittäin/ Jehieliterit.
1 Aikak 26:22 Jehieliterein lapset olit/ Setham ja hänen weljens Joel HERran huonen tawaran päällä.
1 Aikak 26:23 Amramitereist/ Jezeharitereist/ Hebronitereist ja Usielitereist.
1 Aikak 26:24 Oli Sebuel Gersomin poica/ Mosexen pojan poica/ Försti tawarain päällä.
1 Aikak 26:25 Mutta hänen weljelläns EliEserillä oli poica Rehabia/ hänen poicans oli Jesaia/ hänen poicans oli Joram/ hänen poicans oli Sichri/ hänen poicans oli Selomith.
1 Aikak 26:26 Se Selomith ja hänen weljens/ olit caickein Pyhän tawarain päällä/ jotca Dawid Cuningas oli pyhittänyt. Ja ylimmäiset Isät/ tuhannen ja sadan ja sodan päälle.
1 Aikak 26:27 Sodast ja saalist owat he pyhittänet HERran huonen parannuxexi.
1 Aikak 26:28 Caicki myös mitä se Näkiä Samuel/ ja Saul Kisin poica/ ja Abner Nerin poica/ ja Joab ZeruJan poica olit pyhittänet/ ja caicki cuin pyhitetyt olit/ olit Selomithin ja hänen weljeins käden alla.
1 Aikak 26:29 MEzeharitereist olit/ Chenania poikinens/ asetetut ulconaisen työn haldioixi ja duomareixi Israelis.
1 Aikak 26:30 Hebronitereist oli/ Hasabia ja hänen weljens/ wäkewät miehet tuhannen ja seidzemen sata/ asetetut wircaan Israelis/ tälle puolen Jordanin länden päin/ caickinaisijn HERran asioihin ja Cuningan palweluxeen.
1 Aikak 26:31 Oli myös Hebroniterein seast Jeriah/ se Päämies Hebronitereist/ heidän sucucundans ja Isäins seas. Ja neljändenäkymmendenä Cuningas Dawidin waldacunnan wuonna/ edzittin ja löyttin wäkewät miehet Jaeserin Gileadis.
1 Aikak 26:32 Ja heidän weljens wäkewät miehet caxi tuhatta ja seidzemen sata Isäin päämiehistä. Ja Dawid Cuningas asetti heitä Rubeniterein/ Gaditerein ja puolen Manassen sucucunnan päälle/ caickijn Jumalan ja Cuningan asioihin.

Vers. 29. Haldioixi ja Duomareixi ) Sillä Lewitain oli myös mailmalisis asiois tekemist/ ja olit nijncuin Lainlukiat/ joille muut usein neuwo kysymän piti: sillä Israelitain Caupungin Laki/ eli jus civile ( cuin se cudzutan ) on myös Mosexen Lais/ jota Lewitat oppiman/ ja Canssalle opettaman piti.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29