Ensimäinen Chrönikän Kirja

XXIII. Lucu.

Al. 23. DAwid coco caicki Papit ja Lewitat jotca ylidzen 30. ajastajan olit/ 38000. Nijstä asetta hän 24000. palweleman HERran huones. 6000. Duomareixi ja wircamiehixi. 4000. owenwartioixi ja 4000. weisaixi/ v. 1.
teke heille määrän caickein sucuundain seas/ v. 6.
Gersonitereille/ v. 7.
Kahathitereille/ v. 12.
Meraritereille/ v. 22.
ja nuorille ylidzen 20. ajastajan/ jotca palwelewat Pappeja caickinaises palweluxes/ erinomaisest ylistämäs HERra joca huomena ja ehtona/ v. 26.

1 Aikak 23:1 Näin teki Dawid poicans Salomon Israelin Cuningaxi/ cosca hän wanha ja elämäst kylläns saanut olit.
1 Aikak 23:2 JA Dawid cocois caicki ylimmäiset Israelis/ ja Papit ja Liwitat.
1 Aikak 23:3 Että Lewitat luetaisin hamast colmestkymmenest ajastajast ja sen ylidzen. Ja heidän lucuns oli päästä päähän wäkewitä miehiä/ cahdexanneljättäkymmendä tuhatta.
1 Aikak 23:4 Joista oli neljäcolmattakymmendä tuhatta teettäjätä HERran huones/ ja cuusi tuhatta wircamiestä ja duomarita.
1 Aikak 23:5 Ja neljä tuhatta owen wartiata/ jotca HERralle kijtost weisaisit candeleilla/ jotca minä pannut olen kijtost weisaman.
1 Aikak 23:6 JA Dawid teki määrän Lewin lapsille/ nimittäin/ Gersonille/ Kahathille ja Merarille.
1 Aikak 23:7 Gersonitereistä olit: Laedan ja Simei.
1 Aikak 23:8 Laedanin lapset: ensimäinen Jeheli/ Sethan ja Joel/ colme.
1 Aikak 23:9 Mutta Simein lapset olit: Salomith/ Hasiel ja Haran/ colme. Nämät olit Laedanin Isäin ylimmäiset.
1 Aikak 23:10 Olit myös nämät Simein lapset: Jahath/ Sina/ Jeus ja Bria.
1 Aikak 23:11 Nämät neljä olit myös Simein lapset: Jahath oli ensimäinen/ Sina toinen. Mutta Jeuxella ja Brialla ei ollut monda lasta/ sentähden luettin ne yhdexi Isän huonexi.
1 Aikak 23:12 KAhathin lapset olit: Amram/ Jezehar/ Hebron/ ja Usiel/ neljä.
1 Aikak 23:13 Amramin lapset olit: Aaron ja Mose.
1 Aikak 23:14 Mutta Aaron eroitettin/ että hän oli pyhitetty caickein pyhimmälle/ hän ja hänen poicans ijancaickisest/ candaman suidzutusta HERran edes/ ja palweleman händä/ ja siunaman HERran nimeen ijancaickisest.
1 Aikak 23:15 Ja Mosexen sen Jumalan miehen lapset luettin Lewitain sucucundain secaan.
1 Aikak 23:16 Mosexen lapset olit: Gerson ja Eljeser.
1 Aikak 23:17 Gersonin lapset: ensimäinen oli Sebuel.
1 Aikak 23:18 Eljeserin lapset/ ensimäinen oli Rehabia. Ja Eljeserillä ei ollut muita lapsia/ waan Rehabian lapsia oli paljo enämbi.
1 Aikak 23:19 Jezeharin lapset olit: Salomith ensimäinen.
1 Aikak 23:20 Hebronin lapset olit: Jeria ensimäinen/ Amaria toinen/ Jehasiel colmas/ ja Jakmeam neljäs.
1 Aikak 23:21 Usielin lapset olit: Micha ensimäinen/ ja Jesia toinen.
1 Aikak 23:22 MErarin lapset olit: Maheli ja Musi.
1 Aikak 23:23 Mahelin lapset olit: Eleazar ja Kis. Mutta Eleazar cuoli/ ja ei ollut hänellä yhtän poica/ waan hänellä oli tyttäritä/ jotca heidän weljens Kisin pojat nait. Musin lapset olit: Maheli/ Eder ja Jeremoth/ colme.
1 Aikak 23:24 Nämät owat Lewin lapset heidän Isäns huones/ ja Isäin Päämiehet jotca nimeldäns päästä päähän luetut olit/ jotca teit wiran töitä HERran huonen palweluxes/ cahdestkymmenest ajastajast/ ja sen ylidzen.
1 Aikak 23:25 Sillä Dawid sanoi: HERra Israelin Jumala on andanut hänen Canssallens lewon/ joca on asuwa Jerusalemis ijancaickisest.
1 Aikak 23:26 Ja ei Lewitat tarwinnet canda maja caickein hänen wircains caluin cansa.
1 Aikak 23:27 Ja Lewin lapset luettin Dawidin wijmeisten sanain jälken Lewitain secaan/ cahdestkymmenest wuodest/ ja sen ylidze.
1 Aikak 23:28 Että heidän piti seisoman Aaronin lasten käden alla palwelemas HERran huones cartanoilla ja camareisa/ ja puhdistuxis/ caickinaises pyhydes/ ja caikis wiran tegois HERran huones.
1 Aikak 23:29 Ja oleman cadzomusleipäin/ sämbyläjauhoin/ ruocauhrein/ happamottomain kyrsäin/ pannuin/ haastaritten/ ja caickein waacain ja mittain päällä.
1 Aikak 23:30 Ja seisoman joca amulla/ kijttämän ja ylistämän HERra/ nijn myös ehtona.
1 Aikak 23:31 Ja uhraman HERralle caickinaiset polttouhrit Sabbathina/ udella cuulla ja juhlapäiwinä/ lugun ja tawan jälken alati HERran edes.
1 Aikak 23:32 Ja ottaman seuracunnan majast ja Pyhydest waarin/ ja Aaronin lasten heidän weljens wartiosta/ HERran huonen palweluxes.

Vers. 3. Colmestkymmenest ajastajast ) Cadzo Num. 4:3. ja cap. 8:24.
v. 4. Neljäcolmattakymmendä tuhatta ) Ei nämät palwellet caicki yhtä haawa/ waan wuoroittain/ joca wijcko tuhannen.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29