Ensimäinen Chrönikän Kirja

XII. Lucu.

Al. 12. DAwidin culkiana olles Saulin edest tule monda cuuluisata miestä Israelist hänen tygöns Ziklagijn/ jotca hänen cansans pitäwät/ v. 1.
Saulin weljist/ v. 3.
Gaditereist/ v. 8.
BenJamitereist/ ja Judast/ v. 16.
Manassest/ v. 19.
Päämiehet ja walittu sotawäki caikist Israelin sucucunnist/ enä cuin 340000. miestä/ tulewat Dawidin tygö Hebronijn tekemän händä Cuningaxi/ v. 23.
owat hänen tykönäns colme päiwä/ syöwät ja juowat: sillä ilo oli Israelis/ v. 39.

1 Aikak 12:1 NÄmät tulit Dawidin tygö Ziklagijn/ cosca hän wielä oli suljettu Saulin Kisin pojan tähen/ ja he olit myös nijden Sangarein seas/ cuin sotaan autit.
1 Aikak 12:2 Ja olit soweliat ambujat joudzella molemmin käsin/ kiweillä/ nuolilla ja joudzilla: Saulin weljistä/ BenJaminist.
1 Aikak 12:3 Ahieser Päämies/ ja Joas Samajan Gibeathiterin pojat/ Jesiel ja Pelet Asmawethin pojat/ Baracha ja Jehu Anthothiterit.
1 Aikak 12:4 Jesmaja Gibeoniteri/ wäkewä colmenkymmenen seas/ ja ylidze colmenkymmenen: Jeremia/ Jahesiel/ Johanan/ Josabad/ Gederathitheri.
1 Aikak 12:5 Eleusai/ Jerimoth/ Bealia/ Samaria/ Saphatia Harophiteri.
1 Aikak 12:6 Elkana/ Jesija/ Asareel/ Joeser/ Jasabeam Korhiteri.
1 Aikak 12:7 Joela ja Sabadia Jerohamin lapset Gedorist.
1 Aikak 12:8 SAditereistä eroitit heidäns Dawidin tygö linnan corwes/ wäkewät Sangarit ja sotamiehet/ jotca kilpeä ja keihästä cannoit/ ja heidän caswons olit nijncuin Lejonin/ ja nopiat nijncuin peurat wuorilla.
1 Aikak 12:9 Ensimäinen Eser/ toinen Obadia/ colmas Eliab.
1 Aikak 12:10 Neljäs Masmanna/ wijdes Jeremia.
1 Aikak 12:11 Cuudes Athai/ seidzemes Eliel.
1 Aikak 12:12 Cahdexas Johanan/ yhdexäs Elsabad.
1 Aikak 12:13 Kymmenes Jeremia/ yxitoistakymmenes Mahbanai.
1 Aikak 12:14 Nämät olit Gadin lapsist sodan Ruhtinat/ wähin sadan päälle/ ja suurin tuhannen päälle.
1 Aikak 12:15 Nämät owat ne cuin menit Jordanin ylidze ensimäisnä Cuuna/ cosca se oli täysi molembin reunoin asti/ ja he ajoit pacoon caicki cuin asuit laxos/ itän ja länden päin.
1 Aikak 12:16 JA sinne myös tulit BenJaminin lapsist ja Judast Dawidin tygö linnaan.
1 Aikak 12:17 Ja Dawid meni ulos heidän tygöns/ ja wastais: ja sanoi heille: jos te tulette rauhan cansa minun tygöni auttaman minua/ nijn minun sydämen on teidän cansan/ waan jos te tuletta pettämän minua minun wihollisilleni/ waicka ei wääryttä ole minus/ nijn meidän Isäim Jumala nähkön ja rangaiscon.
1 Aikak 12:18 Ja hengi waicutti Amasain päämiehen/ colmenkymmenen seas: Sinun me olemma Dawid/ ja pidäm sinun cansas Isain poica/ rauha/ rauha olcon sinulle/ rauha olcon sinun auttailles: sillä sinun Jumalas autta sinua. Nijn otti Dawid heidän tygöns/ ja asetti sotawäen päämiehixi.
1 Aikak 12:19 JA Manassest langeis Dawidin tygö/ cosca hän tuli Philisterein cansa Saulia wastan sotaan/ ja ei auttanut heitä: sillä Philisterein päämiehet annoit hänen tyköäns mennä neuwon pitest/ ja sanoit: jos hän lange Herran Saulin tygö/ nijn se tule meidän hengem waaraxi.
1 Aikak 12:20 Ja cosca hän meni Ziklagijn/ langeis hänen tygöns Manassest/ Adna/ Josabad/ Jediael/ Michael/ Josabad/ Elihu/ Zilthai/ tuhannen päämiehet Manassest.
1 Aikak 12:21 Ja he autit Dawidi sotajoucko wastan: sillä he olit caicki wäkewät Sangarit/ ja olit päämiehet sodas.
1 Aikak 12:22 Ja jocapäiwä tuli muutamia Dawidin tygö auttaman händä/ sijhenasti että se tuli suurexi joucoxi/ nijncuin Jumalan joucoxi.
1 Aikak 12:23 JA tämä on sotaan hangittuin päämiesten lucu/ cuin tulit Dawidin tygö Hebronijn/ käändämän Saulin waldacunda hänen tygöns HERran sanan jälken.
1 Aikak 12:24 Judan lapsist cuin cannoit kilpeä ja keihäst/ oli cuusi tuhatta ja cahdexan sata sotaan hangittuta.
1 Aikak 12:25 Simeonin lapsist wäkewät Sangarit sotiman/ seidzemen tuhatta ja sata.
1 Aikak 12:26 Lewin lapsist/ neljä tuhatta ja cuusi sata.
1 Aikak 12:27 Ja Jojada nijden seas päämies/ jotca olit Aaronist/ colmen tuhannen ja seidzemen sadan cansa.
1 Aikak 12:28 Zadoch nuorucainen/ jalo Sangar hänen Isäns huonen cansa/ caxicolmattakymmendä päämiestä.
1 Aikak 12:29 BenJaminin lapsist Saulin weljistä colme tuhatta: sillä sijhenasti pidit heistä sangen monda wielä Saulin huonen cansa.
1 Aikak 12:30 Ephraimin lapsist caxikymmendä tuhatta ja cahdexan sata/ wäkewät Sangarit/ ja ylistetyt miehet heidän Isäns huones.
1 Aikak 12:31 Puolest Manassen sucucunnast/ cahdexantoistakymmendä tuhatta/ jotca olit nimeldäns nimitetyt tuleman ja tekemän Dawidi Cuningaxi.
1 Aikak 12:32 Isascharin lapsist/ jotca olit ymmärtäwäiset/ ja neuwoit mitä Israelin tekemän piti/ joca aica caxi sata päämiestä/ ja caicki heidän weljens täytit heidän puhens.
1 Aikak 12:33 Sebulonist/ jotca menit sotiman/ hangitut caickinaisilla sataaseilla/ wijsikymmendä tuhatta asettaman heitäns yximielisest järjestyxeen.
1 Aikak 12:34 Nephtalist tuhannen päämiestä/ seidzemenneljättäkymmendä tuhatta heidän cansans/ cuin cannoit kilpiä ja keihäst.
1 Aikak 12:35 Danist hangidzit sotaan cahdexancolmattakymmendä tuhatta ja cuusi sata.
1 Aikak 12:36 Asserist cuin menit hangittuna sotiman/ neljäkymmendä tuhatta.
1 Aikak 12:37 Tuolda puolelda Jordanin: Rubenitereistä/ Gaditereistä ja puolesta Manassen sucucunnasta/ caickinaisten asetten cansa sotaan sata ja caxikymmendä tuhatta.
1 Aikak 12:38 Caicki nämät sotamiehet sodan toimittajat tulit caikest sydämestäns Hebronijn/ tekemän Dawidita coco Israelin Cuningaxi/ ja caikilla muilla Israelis oli yxi sydän/ että Dawid tehdäisin Israelin Cuningaxi.
1 Aikak 12:39 Ja he olit siellä Dawidin tykönä colme päiwä/ söit ja joit: sillä heidän weljens olit walmistanet heidän eteens.
1 Aikak 12:40 Ja ne myös cuin likin olit heidän ymbärilläns Isascharin/ Sebulonin ja Nephtalin asti/ he toit leipiä Aseilla/ Cameleillä/ Muuleilla ja Härjillä/ syötä: jauhoja/ ficunita/ rusinoita/ wijna/ öljyä/ härkiä ja lambaita/ wiljalda: sillä ilo oli Israelis.

Vers. 23. Tulit Dawidin tygö Hebronijn ) Nimittäin/ sijttecuin hän oli ollut seidzemen wuotta Cuningas Hebronis/ tulit nämät händä tekemän Israelin Cuningaxi.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29