Ensimäinen Chrönikän Kirja

XVII. Lucu.

Al. 17. DAwid sano Prophetalle Nathanille tahtowans raketa HERralle huonen/ v. 1.
HERra ilmoitta idzens Nathanille ja kieldä hänen sitä tekemäst/ hän lupa muutoin siunata hänen/ ja coco Israelin/ v. 3.
ja hänen jälkens herättä yhden hänen pojistans ( se on Christuxen ) joca hänelle on rakendawa ijancaickisen huonen/ v. 11.
Dawid ihmettele/ ylistä HERran hywyttä ja rucoile että hän pidäis lupauxens ja täyttäis sen/ v. 15.

1 Aikak 17:1 SE tapahdui cosca Dawid asui huonesans/ sanoi hän Prophetalle Nathanille: cadzo/ minä asun Cedrihuones/ ja HERran lijton Arcki on waatetten alla.
1 Aikak 17:2 Nathan sanoi Dawidille: caicki cuin sinun sydämesäs on/ tee: sillä HERRA on sinun cansas.
1 Aikak 17:3 MUtta sinä yönä tuli Jumalan sana Nathanin tygö/ ja sanoi:
1 Aikak 17:4 Mene/ ja sano minun palwelialleni Dawidille: Näin sano HERra: älä minulle rakenna yhtän huonetta asuaxeni:
1 Aikak 17:5 Sillä en minä ole asunut yhdesäkän huones/ sijtä päiwäst cuin minä Israelin lapset johdatin ulos/ tähän päiwän asti/ waan minä olen aina ollut majas ja Tabernaclis.
1 Aikak 17:6 Cuhunga ikänäns minä waelsin coco Israelis/ olengo minä puhutellut jotacuta Duomarita Israelis/ jonga minä olen käskenyt ruockia minun Canssani/ ja sanonut: mixet te ole minulle rakendanet Cedrihuonetta?
1 Aikak 17:7 Nijn sano näin minun palwelialleni Dawidille: Näin sano HERra Zebaoth: minä olen ottanut sinun kedolda cusas lambaita caidzit/ minun Canssani Israelin Förstixi.
1 Aikak 17:8 Ja olen ollut sinun cansas cuhungas ikänäns waelsit/ ja olen häwittänyt sinun wihamiehes edestäs/ ja olen tehnyt sinulle nimen/ nijncuin suurilla maan päällä nimi on.
1 Aikak 17:9 Mutta minä panen minun Canssalleni Israelille paican/ ja istutan sen nijn/ että se sijnä/ asu ja ei enä lijcuteta/ ja pahan Canssan ei pidä enä sitä waiwaman nijncuin ennen.
1 Aikak 17:10 Ja sijtä ajasta cuin minä käskin/ että minun Canssallani Israelillä piti Duomarit oleman: minä painan caicki sinun wihamiehes alas/ ja ilmoitan sinulle HERran rakendawan sinulle huonen.
1 Aikak 17:11 MUtta cosca sinun päiwäs täytetän/ että sinä menet Isäis tygö/ nijn minä herätän sinun siemenes sinun jälkes/ yhden sinun pojistas/ ja minä wahwistan hänen waldacundans.
1 Aikak 17:12 Ja hän rakenda minulle huonen/ ja minä wahwistan hänen istuimens ijancaickisest.
1 Aikak 17:13 Minä olen hänen Isäns/ ja hän on minun poican/ ja en minä käännä minun laupiuttani häneldä pois/ nijncuin minä sen käänsin häneldä pois/ joca sinun edelläs oli.
1 Aikak 17:14 Mutta minä asetan hänen minun huoneseni/ ja minun waldacundani ijancaickisest/ nijn että hänen istuimens on pysywäinen ijancaickisest.
1 Aikak 17:15 JA cosca Nathan caickein näiden sanain ja näyn jälken Dawidin cansa puhunut oli.
1 Aikak 17:16 Nijn tuli Cuningas Dawid ja oli HERran edes/ ja sanoi: cuca olen minä HERra Jumala? ja mikä on minun huonen/ ettäs olet andanut minun tulla tähän asti.
1 Aikak 17:17 Ja tämä on wähä ollut sinun silmäis edes Jumala/ mutta sinä olet myös puhunut sinun palwelias huonesta/ pitkän ajan peräst tulewaisest/ ja olet cadzellut minun nijncuin ihmisen hahmos/ joca on HERra Jumala corkeudes.
1 Aikak 17:18 Mitä Dawid enä mahta anoa sinulda/ ettäs cunnioitaisit palwelias? sinä tunnet palwelias.
1 Aikak 17:19 HERra sinä olet tehnyt caicki ne suuret tegot oman sydämes jälken/ sinun palwelias tähden/ ilmoittaxes caiken jalouden.
1 Aikak 17:20 HERra/ ei ole sinun caldaistas/ ja ei ole Jumalata paidzi sinua/ caikis cuin me corwillam cuullet olem.
1 Aikak 17:21 Ja cusa on jocu Canssa maan päällä/ nijncuin sinun Canssas Israel/ cuhunga Jumala mennyt on/ wapahtaman idzellens Canssa/ ja tekemän hänellens nimet suurist ja hirmullisist töistä/ ajain pacanat ulos sinun Canssas edest/ jongas Egyptist wapahtanut olet?
1 Aikak 17:22 Ja olet tehnyt sinun Canssas Israelin idzelles ijancaickisexi Canssaxi/ ja sinä HERra olet heidän Jumalaxens tullut.
1 Aikak 17:23 Nyt HERra se sana jongas palwelialles puhunut olet/ ja hänen huonellens/ wahwistucon ijancaickisest/ ja tee nijncuins puhunut olet.
1 Aikak 17:24 Wahwistucon ja suurexi tulcon sinun nimes ijancaickisest/ että sanotaisin: HERra Zebaoth/ Israelin Jumala on Jumala Israelis/ ja sinun palwelias Dawidin huone olcon pysywäinen sinun edesäs.
1 Aikak 17:25 Sillä sinä minun Jumalan olet ilmoittanut sinun palwelias corwain cuullen/ ettäs rakennat hänelle huonen/ sentähden on sinun palwelias aicoinut rucoilla sinun edesäs.
1 Aikak 17:26 Nyt HERra sinä olet Jumala/ ja olet tätä hywä puhunut palwelialles.
1 Aikak 17:27 Siuna nyt sinun palwelias huone/ että se pysyis ijancaickisest sinun edesäs: sillä mitä sinä HERra siunat/ se on siunattu ijancaickisest.

Vers. 5. Minä olen aina majas ja Tabernaclis ollut ) Jumala on jocapaicas läsnä/ eikä ole sidottu yhtengäns paickaan/ waan erinomaisest sanotan hän siellä olewan cusa hänen sanans opetetan ja Sacramentit nautitan/ cadzo 1. Reg. 8:27.
v. 11. Nijn minä herätän sinun siemenes: se on selkiä/ että se pitä ymmärrettämän Christuxest. Waan että Salomo rakensi HERralle Templin/ owat Judalaiset tahtonet sen ymmärtä hänestä/ ja ei Christuxest.
v. 17. Ja olet cadzellut minun nijncuin ihmisen hahmos ) Cadzo/ 2. Sam. 7:19.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29