Ensimäinen Chrönikän Kirja

II. Lucu.

JAcobin pojist/ v. 1.
Judan lapsist Dawidin asti/ v. 10.
Chalebist/ v. 18.
Hezronist/ v. 21.
Jerahmeelist/ v. 25.
Kiriath Jearimin ja Jabexen asuwaisist/ v. 53.

1 Aikak 2:1 NÄmät owat Israelin lapset: Ruben/ Simeon/ Lewi/ Juda/ Isaschar/ Sebulon.
1 Aikak 2:2 Dan/ Joseph/ BenJamin/ Nephtali/ Gad ja Asser.
1 Aikak 2:3 JUdan lapset owat/ Ger/ Onan/ Sela/ ne colme synnytti hänelle Suhan tytär se Cananeri. Ja Ger Judan esicoinen oli paha HERran edes/ sentähden tappoi hän hänen.
1 Aikak 2:4 Ja Thamar hänen miniäns synnytti hänelle Perezin ja Serahn/ nijn että Judan lapsia oli caickians wijsi.
1 Aikak 2:5 Perezin lapset owat: Hezron ja Hamul.
1 Aikak 2:6 Serahn lapset owat: Simri/ Ethan/ Heman/ Caleol ja Dara/ ja heitä caickians oli myös wijsi.
1 Aikak 2:7 Charmin lapset owat: Achar/ joca Israelin murhellisexi saatti/ ryhtyisäns kirottuun.
1 Aikak 2:8 Ethanin lapsi on Azaria.
1 Aikak 2:9 Hezronin lapset jotca hänelle owat syndynet: Jerahmeel/ Ram ja Chalubai.
1 Aikak 2:10 Ram sijtti AmiNadabin/ AmiNadab sijtti Nahessonin/ Judan lasten päämiehen.
1 Aikak 2:11 Nahesson sijtti Salman/ Salma sijtti Boaxen.
1 Aikak 2:12 Boas sijtti Obedin/ Obed sijtti Isain.
1 Aikak 2:13 Isai sijtti Eliabin hänen esicoisens/ toisen AbiNadabin/ colmannen Simean.
1 Aikak 2:14 Neljännen Nethaneelin/ wijdennen Raddainin.
1 Aikak 2:15 Cuudennen Ozemin ja seidzemennen Dawidin.
1 Aikak 2:16 Ja Seruja ja Abigail oli heidän sisarens. Serujan lapset owat: Abisai/ Joab ja Asahel/ ne colme.
1 Aikak 2:17 Ja Abigail synnytti Amasan/ ja Jether se Ismaeliteri oli Amasan Isä.
1 Aikak 2:18 Chaleb Hezronin poica sijtti Asuban ja Jerigothin hänen emändäins cansa/ ja nämät owat hänen lapsens: Jeser/ Sobab ja Ardon.
1 Aikak 2:19 Ja cosca Asuba cuoli/ otti Chaleb Ephrathin/ ja hän synnytti hänelle Hurin.
1 Aikak 2:20 Hur sijtti Urin/ ja Uri sijtti Bezaleelin.
1 Aikak 2:21 Sijtte macais Hezron Machirin Gileadin Isän tyttären cansa/ ja nai hänen cuudenkymmenen ajastaicaisna/ ja hän synnytti hänelle Segubin.
1 Aikak 2:22 Ja Segub sijtti Jairin/ hänellä oli colmecolmattakymmendä Caupungita Gileadin maacunnas.
1 Aikak 2:23 Mutta Gesur ja Aram sait heildä Jairin kylät/ Kenath ja hänen tyttärens cuusikymmendä Caupungita: caicki nämät owat Machirin Gileadin Isän lapset.
1 Aikak 2:24 Cosca Hezron oli cuollut Chalebin Ephratas/ ja Hezronin emändä Abia synnytti hänelle Assurin Thecoan Isän.
1 Aikak 2:25 Jerahmeelillä Hezronin esicoisella olit lapset: Ram/ Buna/ Oren/ Ozem ja Ahia.
1 Aikak 2:26 Ja Jerahmeelillä oli wielä toinen emändä/ hänen nimens oli Atara/ hän on Onamin äiti.
1 Aikak 2:27 Ja Ramin Jerahmeelin esicoisen lapset owat: Maaz/ Jamin ja Eker.
1 Aikak 2:28 Ja Onamilla olit lapset/ Samai ja Jada. Samain lapset owat/ Nadab ja Abisur.
1 Aikak 2:29 Ja Abisurin emändä cudzuttin Abihail/ ja hän synnytti hänelle Ahbanin ja Molidin.
1 Aikak 2:30 Nadabin lapset owat/ Seled ja Appaim. Ja Seled cuoli lapsitoinna.
1 Aikak 2:31 Ja Appaimin lapset owat/ Jesei/ ja Jesein lapset owat/ Sesan/ Sesanin lapset owat/ Ahelai.
1 Aikak 2:32 Ja Jadanin Samain weljen lapset owat/ Jether ja Jonathan. Ja Jether cuoli lapsitoinna.
1 Aikak 2:33 Ja Peleth ja Sasa owat Jonathanin lapset/ nämät owat Jerahmeelin lapset.
1 Aikak 2:34 Sesanilla ei ollut yhtän poica/ mutta tyttäritä. Ja Sesanilla oli Egyptiläinen palwelia/ hänen nimens oli Jarha.
1 Aikak 2:35 Ja Sesan andoi Jarhalle hänen palweliallens tyttärens emännäxi/ hän synnytti hänelle Athain.
1 Aikak 2:36 Athai sijtti Nathanin/ Nathan sijtti Sabadin.
1 Aikak 2:37 Sabad sijtti Ephlalin/ Ephlal sijtti Obedin.
1 Aikak 2:38 Obed sijtti Jehun/ Jehu sijtti Asarian.
1 Aikak 2:39 Asaria sijtti Halezin. Halez sijtti Elleasan.
1 Aikak 2:40 Elleasa sijtti Sissemain/ Sissemai sijtti Sallumin.
1 Aikak 2:41 Sallum sijtti Jekamian/ Jekamia sijtti Elisaman.
1 Aikak 2:42 Chalebin Jerahmeelin lapset owat/ Mesa hänen esicoisens/ hän on Siphin Isä: ja Maresa Hebronin Isän lapsi.
1 Aikak 2:43 Ja Hebronin lapset owat: Korah/ Thapuah/ Rekem ja Sama.
1 Aikak 2:44 Sama sijtti Rahamin Jarkamin Isän/ Rekem sijtti Samain.
1 Aikak 2:45 Ja Samain pojan nimi oli Maon/ ja Maon oli Bethzurin Isä.
1 Aikak 2:46 Ja Epha Chalebin waimo synnytti Haranin/ Mosanin ja Gasexen/ ja Haran sijtti Gasexen.
1 Aikak 2:47 Ja Jahdainin lapset owat: Rekem/ Jotham/ Gesan/ Peleth/ Epha ja Saaph.
1 Aikak 2:48 Ja Maecha Chalebin waimo synnytti Seberin ja Thirhenan.
1 Aikak 2:49 Ja hän synnytti myös Saphin Madmannan Isän/ ja Sewan Mahbenan Isän/ ja Gibean Isän/ ja Achsa oli Chalebin tytär.
1 Aikak 2:50 Nämät olit Chalebin lapset Hurin pojan Ephratan esicoisen/ Sobal KiriathJearimin Isä.
1 Aikak 2:51 Salma Bethlehemin Isä/ Hareph Bethgaderin Isä.
1 Aikak 2:52 Ja Sobalilla KiriathJearimin Isällä oli poikia/ Haroe/ Hatzi/ Menyhot.
1 Aikak 2:53 Ne sucucunnat KiriathJearimis olit/ Jethriterit/ Puthiterit/ Sumahiterit ja Misraiterit. Heistä owat ne Zaregathiterit ja Esthoaliterit tullet.
1 Aikak 2:54 Salman lapset owat/ Bethlehem ja Netophatiterit/ Joabin huonen Cruunu/ ja puoli osa Manahtitereist owat Zareitherit.
1 Aikak 2:55 Ja kirjoittajan sucucunnat cuin asuit Jabexes owat Thircathiterit/ Simeathiterit/ Suchathiterit. Nämät owat Kinitherit/ jotca owat tullet Hamathist Bethrechabin Isäst.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29