ZephanJan Prophetan päle.

ZephanJan Prophetan päle.

Alcupuhe. ZEphanJa ombi sen Prophetan Jeremian aialla ollut. Sille hen Propheterasi sen Jumalisen Kuningan Josian alla/ ioca oli se xix. Juttain Kuningas. Senteden hen ennustapi nijte sanoia/ ioita Jeremiaski/ waicka lyhylisille sanoilla. Ette Jerusalem ia coco Judan Waldakunda piti häuitettemen/ ia Canssa/ heiden parandamatoin paha Elemens teden/ piti poiswietemen.
Sille Jumala ensin yleshäretti se Babylonian Kuningan/ ette hen caiki auaralda omistais/ raatelis/ ia surkiasti häuitteis/ ninquin henen Wihans witza/ ette hen heite iollaki modholla parannoxeen wedhäis. Waan se Babylonian Tyranni/ woroin Persiste ia Medist ialoist waiuattin/ raadheltin ia häuitettijn. Nin ei woinut caiki Prophetat/ site Canssalle vskotta/ Ette Jumala oli heiden pälens wihainen/ Sille euet he tactoneet vskoa/ ette Jumalan piti henen Canssans nin ylenandaman/ ia senteden he wainosit Prophetans/ ninquin nytkin ne wihatan/ iotca sarnauat Inhimisten syndie ia pahatecoia wastan. Ei hen waiuoin Juttaille sencaltaist witzaust ennusta/ Mutta mös caikille Lehimakunnille ia Naburille/ Quin nijlle Philisterille/ Moabin/ ia mös nijlle Ethiopiaisil ia Assurille/ iotca Jumala rangaisi sen Babylonian Kuningan cautta.
Colmanes Luusa/ Hen ylen ialost ia selkiest prophetera Christusen ilolisen ia autuan Waldakunnast/ ioca caikes Mailmas vlosleuitettemen piti. Sille ette Prophetat Jesusen Christusen Palueliat/ sen totisen Israelin teden vloslehetetyt/ tottuuat anssatun Rangastoxen wchkauxein ia Härituxein ielkin/ aina makiasti ia runsasti ne Ulosualitut lohutta/ Lupauxilla Christusesta/ sijte oikiasta Wapactaiast/ ia henen ijancaikisesta waldakunnastans/ ettei ne Jumaliset Fangiuxesans epeuskon langeisi/ ninquin Jumala ijexi tadois wihastu/ ia site luuattu apu Christuses/ tacaperin wetä/ quin ne ialoimat asiat Prophetis ouat Lupauxet Christusest/ ioca se sula ia totinen Euangelium ouat. Senteden he mös aina Christusen ilmoittauat. Nin mös tai ZephanJa/ Lopus lohuttapi ne Juttat/ ettei sijnä Babilonian Fangiuxes heickomielistysit/ eike Jumalan sanasta epelisi/ nin hen ennustapi ette Jumalan pite heite taas wäkeuesti cocoman/ Christusen lehettemen/ ia henen Waldakunnans ymberi caiken Mailman vlosleuittemen/ ia henen Canssans ylimeisen Cunnian corkiutehen ylessattaman. Waan sille wälille heiden piti Fangiudhens waiuan kernasti kersimen/ Jumalan Nimen Cunnian/ ninen Pacaniten seas iulghistaman/ ioissa he haiotut olit/ sihenasti ette se ARMON aica lehestuis/ iolla Ise Jumala/ poians Jesusen Euangeliumis/ iocapaicas piti totisesta tuttaman ia Cunnioitettaman. On yxi Ennustos ia nudhesarna Juttaita wastan/ ette Jumala tachtoi heite sen Babelin Kuningan cautta/
rangaista/ heiden Epeiumaludhens/ Ahneudes ia muidhein synnein teden. Jota wastan eike Hopia eli Cwlta tainut autta. Meille mös Esicuuaxi caikinaises tuskas ia hädhes.

Propheta Zephania

I. Lucu.

1:1 TEME on se HERRAN Sana/ ioca tapactui Zephanian tyge/ sen Chusin poian/ Gedalian poian/ Amarian poian/ Hiskiasen poian/ Sen Josian Amonin poian aialla/ sen Juttain Kuningan.
Tämä on se HERRAN sana/ joka tapahtui Zephanian tykö/ sen Chusin pojan/ Gedaljan pojan/ Amarian pojan/ Hiskian pojan/ Sen Josian Amonin pojan ajalla/ sen juuttain kuninkaan.
1:2 Mine tadhon caiki Maalda poisotta/ sanopi HERRA.
Minä tahdon kaikki maalta poisottaa/ sanoopi HERRA.
1:3 Mine tadhon seke Inhimiset ia Cariat/ seke Linnut taiuas alla/ ette Calat Meres poisotta/ ynne sen Pahannoxen ia sen Jumalattoman/ Ja/ mine tadhon ne Inhimiset Maasta vlosiuritta/ sanopi HERRA.
Minä tahdon sekä ihmiset ja karjat/ sekä linnut taiwasalla/ että kalat merestä poisottaa/ ynnä sen pahennuksen ja sen jumalattoman/ ja minä tahdon ne ihmiset maasta ulosjuurittaa/ sanoopi HERRA.
1:4 Mine tadhon minun Käteni vlosoienda Judan ylitze/ ia ylitze nijte caikia/ iotca Jerusalemis asuuat. Jurinin mine tadhon ne Techteet Baalist vlosiuritta/ sijhen mös se Camarim nime/ Munckit ia Papit teste Paicasta.
Minä tahdon minun käteni ulosojentaa Judan ylitse/ ja ylitse niitä kaikkia/ jotka Jerusalemissa asuwat. Juuri niin minä tahdon ne tähteet baalista ulosjuurittaa/ siihen myös se camarimin nimen/ munkit ja papit tästä paikasta.
1:5 Ja ne/ iotca cattoin päle Taiuan Sotawäki cumartauat/ Jotca site cumartauat/ ia wannouat quitengin HERRAN cautta/ ia mös tasan Malchom cautta/
ja ne/ jotka kattoin päällä taiwaan sotawäkeä kumartawat/ Jotka sitä kumartawat/ ja wannowat kuitenkin HERRAN kautta/ ja myös tasan malchom kautta/
1:6 ia ne iotca HERRALDA poislangeuat/ ia iotca euet HERRA ensingen etzi/ eike hende tottele.
ja ne jotka HERRALTA poislankeawat/ ja jotka eiwät HERRAA ensinkään etsi/ eikä häntä tottele.
1:7 Waickenecat sen HERRAN Jumalan casuon edeste/ Sille ette leszne ombi HERRAN peiue. Sille ette HERRA ombi ydhen Teuraswffrin walmistanut/ Ja henen * Wierahans sihen cutzunut/
Waietkaa sen HERRAN Jumalan kaswon edestä/ Sillä että läsnä ompi HERRAN päiwä. Sillä että HERRA ompi yhden teurasuhrin walmistanut/ Ja hänen wierahansa siihen kutsunut/
1:8 Ja sinä HERRAN Teuraswffrin peiuene/ tadhon mine etziskelle ne Pämiehet ia sen Kuninga' Lapset/ ia caiki ne * iotca Oudhot waattet candauat.
Ja sinä HERRAN teurasuhrin päiwänä/ tahdon minä etsiskellä ne päämiehet ja sen kuninkaan lapset/ ja kaikki ne jotka oudot waatteet kantawat.
1:9 Mine tadhon mös sille samalla aialla nijte etziskelle/ iotca ylitze Kynnyxen hyppeuet/ iotca heiden HERRANSA Honet teutteuet röuetuxilla ia petoxilla.
Minä tahdon myös sillä samalla ajalla niitä etsiskellä/ jotka ylitse kynnyksen hyppääwät/ jotka heidän HERRANSA huoneet täyttäwät ryöwäyksillä ja petoksilla.
1:10 Sille samalla aialla/ sanopi HERRA/ pite ydhen ilmeisen Parghun nostettaman sijte Calaportista/ ia yxi Uluotus sijte toisesta portista/ ia swri surkius Cuckulaisten päle.
Sillä samalla ajalla/ sanoopi HERRA/ pitää yhden ilmeisen parun nostettaman siitä kalaportista/ ja yksi ulwotus siitä toisesta portista/ ja suuri surkeus kukkulaisten päällä.
1:11 Uluocat te iotca asutta Myllys/ Sille caiki se Kremarin canssa ombi poishäuitetty/ ia caika/ iotca Rahan cocouat/ ouat poiscadhotetut.
Ulwokaat te jotka asutte myllyssä/ Sillä kaikki se kremarin kanssa ompi poishäwitetty/ ja kaikki/ jotka rahan kokoowat/ owat poiskadotetut.
1:12 Sille samalla aialla/ mine tadhon Jerusalemin Lychtyn cansa vlostutkia/ ia tadhon etziskellä ne Miehet/ iotca heiden Rahcans päle macauat/ ia sanouat heiden sydhemisens/ Eipe HERRA tee hyuesti eike pahasti.
Sillä samalla ajalla/ minä tahdon Jerusalemin lyhdyn kanssa ulostutkia/ ja tahdon etsiskellä ne miehet/ jotka heidän rahkansa päällä makaawat/ ja sanowat heidän sydämissänsä/ Eipä HERRA tee hywästi eikä pahasti.
1:13 Ja heiden Tauarans pite Raatelemisexi tuleman/ ia Heiden Honens Autioxi. Heiden pite honet ylesrakendaman/ ia ei nijsse asuman. Heiden pite Winatarhoia istuttaman/ ia ei ychten Wina nijste iooman.
Ja heidän tawaransa pitää raatelemiseksi tuleman/ ja heidän huoneensa autioksi. Heidän pitää huoneet ylösrakentaman/ ja ei niissä asuman. Heidän pitää wiinatarhoja istuttaman/ ja ei yhtään wiinaa niistä juoman.
1:14 Sille se HERRAN isoi peiue ombi leszne/ hen ombi ( ma mine ) leszne/ ia sangen kiruchta. Quin se Parcu HERRAN peiueste tuleua ombi/ Nin pite ne Wäkeuet silloin caruahasti parcuman.
Sillä se HERRAN iso päiwä ompi läsnä/ hän ompi läsnä/ ja sangen kiiruhtaa. Kuin se parku HERRAN päiwästä tulewa ompi/ Niin pitää ne wäkewät silloin karwaasti parkuman.
1:15 Sille se peiue ombi Hirmudhen peiue/ yxi waiuan ia Adhistoxen peiue/ yxi Twlen ia Twlispään peiue/ Yxi Pimeydhen ia Syngydhen peiue. Yxi Piluen ia Sumun peiue/
Sillä se päiwä ompi hirmuuden päiwä/ yksi waiwan ja ahdistuksen päiwä/ yksi tuulen ja tuulispään päiwä/ Yksi pimeyden ja synkkyyden päiwä. Yksi pilwen ja sumun päiwä/
1:16 Yxi Pasunan ia Trometein peiue/ wastan nijte wahwoia Caupungita ia corkeit Linnoia wastan.
Yksi pasuunan ja trometein (waskitorwen) päiwä/ wastaan niitä wahwoja kaupunkija ja korkeita linnoja wastaan.
1:17 Mine tadhon Canssalle adhistosta tedhä/ ette heiden pite ymberikeumen/ ninquin Sokiat/ Senteden/ ette he ouat HERRA wastan synditehnyet. Heiden werens pite vloswodatettaman/ ninquin se Tomu olis/ ia heiden Rwmijns/ ninquin se Loca olis.
Minä tahdon kansalle ahdistuksen tehdä/ ettää heidän pitää ympärikäymän/ niinkuin sokeat/ sentähden/ että he owat HERRAA wastaan syntiä tehneet. Heidän werensä pitää uloswuodatettaman/ niinkuin se tomu olisi/ ja heidän ruumiinsa/ niinkuin se loka olisi.
1:18 Eipe heiden Hopians ia Cwltans pidhe woiman heite autta/ sinä HERRAN wiha peiuene. Waan coco Maan pite henen Kiuaudhens Twlella ylessödyxi tuleman. Sille henen pite nopiasti ydhen Lopun tekemen/ caikein ninen cansa/ iotca Maasa asuuat.
Eipä heidän hopeansa ja kultansa pitää woiman heitä auttaa/ sinä HERRAN wiha päiwänä. Waan koko maan pitää hänen kiiwautensa tuulella ylössyödyksi tuleman. Sillä hänen pitää nopeasti yhden lopun tekemän/ kaikkein niiden kanssa/ jotka maassa asuwat.

II. Lucu.

Ensin/ Parannoxeen manatan. Sille ne Hyuentekiet pite HERRAN wiha peiuen/ warieltaman. Sijtte ne Lehimaat ia Waldakunnat/ quin on/ Nineue ia Assyria/ pite mös rangaistettaman/ ia sijttekin Christusen Waldakunnan tuleman. Caiki Lotolaiset Pacanain seas pite hende cumartaman. Joh. iiij. Henges ia totudhes. Nin Juttain meno huckupi.

2:1 COotka teiten/ ia tulcat tenne/ te wihattaua Canssa/ ennenquin Domio vloskeupi/
Kootkaa teitän/ ja tulkaat tänne/ te wihattawa kansa/ ennenkuin tuomio uloskäypi/
2:2 Ette te ( ninquin ne Acanat peiuen eten ) poissiuallaisijn. Ennenquin se HERRAN hirmulinen wiha teiden ylitzen tulepi/ Ennenquin ( ma mine ) se HERRAN wiha peiue teiden ylitzen tulepi.
Että te (niinkuin ne akanat päiwän eteen) pois siwaltaisiin. Ennenkuin se HERRAN hirmullinen wiha teidän ylitsen tuleepi/ ennenkuin se HERRAN wiha päiwä teidän ylitsen tuleepi.
2:3 Etziket HERRA caiki te Radholiset Maasa/ te iotca henen Oikiutansa pidhette. Etziket Wanhurskautta. Etziket Neurytte/ ette te madhaisitta sinä HERRAN wihapeiuene warieltuxi tulla.
Etsikäät HERRAA kaikki te raadolliset maassa/ te jotka hänen oikeutensa pidätte. Etsikäät wanhurskautta. Etsikäät nöyryyttä/ että te mahtaisitte sinä HERRAN wihapäiwänä warjelluksi tulla.
2:4 Sille Ette Gasa pite ylenannettaman/ ia Ascalon autioxi techtemen. Asdod pite mös Polipeiuelle poisaiettaman/ ia Accaron ylesiuritettaman.
Sillä että Gasa pitää ylenannettaman/ ja Ascalon autioksi tehtämän. Asdod pitää myös puolipäiwällä poisajettaman/ ja Accaron ylösjuuritettaman.
2:5 We ninen/ iotca Meren polen asuuat/ ninen Sotalaisten. HERRAN Sanan pite teiden ylitzen tuleman/ Sine Canaan Philisteerin Makunda. Mine tadhon sinua hucutta/ etteikengen pidhe sinus sillen asuman.
Woi niiden/ jotka meren puolen asuwat/ niiden sotalaisten. HERRAN sanan pitää teidän ylitsen tuleman/ Sinä Kanaan philisterin maakunta. Minä tahdon sinua hukuttaa/ ettei kenkään pidä sinussa silleen asuman.
2:6 Meren polen pite sula Paimenen maiat ia Lambain pihaitat oleman.
Meren puolen pitää sulaa paimenen majat ja lampain pihatot oleman.
2:7 Ja ne sanat pite nijlle Judan Honesta iellensietetylle osaxi tuleman/ ioissa heiden pite caitzeman. Ectona heiden pite Ascalonin Honesa maiottaman/ quin nyt HERRA heiden Jumalans ombi heite etziskellut/ ia heiden Fangiudhens palauttanut on.
Ja ne sanat pitää niille Judan huoneesta jällens jätetylle osaksi tuleman/ joissa heidän pitää kaitseman. Ehtoona heidän pitää Ascalonin huoneessa majoittaman/ kuin nyt HERRA heidän Jumalansa ompi heitä etsiskellyt/ ja heidän wankeutensa palauttanut on.
2:8 Mine olen Moabin pilcan/ ia Amonin Lasten Häueisemisen cwllut/ ioilla he minun Canssani soimaneet/ ia heiden Raiains päle kerskanuet ouat.
Minä olen Moabin pilkan/ ja Amonin lasten häwäisemisen kuullut/ joilla he minun kansaani soimanneet/ ja heidän rajainsa päälle kerskanneet owat.
2:9 Lach/ Nin totta quin mine elen/ sanopi HERRA Zebaoth/ se Israelin Jumala/ Moab pite ninquin Sodoma/ ia ne Ammonin lapset ninquin ydhen Noculiaspensan ia Szolacopan/ ia quin ijancaikinen Autios. NE iellensiätetyt minun Canssastani pite heite röuemen/ Ja ne ylitzeiätetyt minun Canssastani pite heite perimen.
Lach/ Niin totta kuin minä elän/ sanoopi HERRA Zebaoth/ se Israelin Jumala/ Moab pitää niinkuin Sodoma/ ja ne Ammonin lapset niinkuin yhden nokuliaspensaan ja suolakuopan/ ja kuin iankaikkinen autius. Ne jällensjätetyt minun kansastani pitää heitä ryöwäämään/ Ja ne ylitsejätetyt minun kansastani pitää heitä perimän.
2:10 Sen pite heille tapactuman/ heiden Coreudhens teden/ ette he ouat sen HERRAN Zebaothin Canssan pilcaneet/ ia heitens sijte kerskaneet.
Sen pitää heille tapahtuman/ heidän koreutensa tähden/ että he owat sen HERRAN Zebaothin kansan pilkanneet/ ja heitänsä siitä kerskanneet.
2:11 Hirmulisen pite HERRAN heiden wastans oleman. Sille henen pite caiki Jumalat Maan pälde * poiscadhottaman. Ja caiki Loodhot pite hende cumartaman/ Cuki henen Siasans.
Hirmullisen pitää HERRAN heidän wastaansa oleman. Sillä hänen pitää kaikki jumalat maan päältä poiskadottaman. Ja kaikki luodot pitää häntä kumartaman/ kukin hänen sijassansa.
2:12 Mös tekin * Ethiopialaiset pite minun Miecani cautta tapettaman.
Myös tekin ethiopialaiset pitää minun miekkani kautta tapettaman.
2:13 Ja henen pite Kätens pohian pein oiendaman/ ia Assurin cadhottaman. Nineuen pite henen autiaxi tekemen/ carkiaxi/ ninquin Warpen/
Ja hänen pitää kätensä pohjaan päin ojentaman/ ja Assurin kadottaman. Niiniwen pitää hänen autioksi tekemän/ karkeaski/ niinkuin warpen (korwen)/
2:14 ette sen siselle pite maiottaman heitens caikinaiset Eleimet Pacanoiden seas. Ja Cacarit ia Hypiet pite heiden Tornisans asuman/ ia pite laulaman heiden Accunaisans/ ia Corpit heiden Lettupalkisans. Sille ette ne Cedrinlaudhat pidhe poisreuituxi tuleman.
että hän sisälle pitää majoittaman heitänsä kaikkinaiset eläimet pakanoiden seassa. Ja kakarit ja hyypiöt ptää heidän tornissansa asuman/ ja pitää laulaman heidän akkunaissansa/ ja korpit heidän lettupalkissansa. Sillä että ne sedrinlaudat pitää poisrewityksi tuleman.
2:15 Teme ombi se iloinen Caupungi/ ioca nin irstana asupi/ ia sanoi heiden sydhemesens/ Minepe se olen/ ia eikengen mw. Quinga hen on nin autiaxi tullut? ette ne Eleimet sijnä siselle asuuat/ ia ioca sen siwitze keupi/ hen tissapi hende/ ia paucutta käsiäns henen ylitzens.
Tämä ompi se iloinen kaupunki/ joka niin irstaana asuupi/ ja sanoi heidän sydämessänsä/ Minäpä se olen/ ja eikenkään muu. Kuinka hän on niin autioiksi tullut? että ne eläimet siinä sisällä asuwat/ ja joka sen siwutse käypi/ hän tissaapi (wiheltää) häntä/ ja paukuttaa käsiänsä hänen ylitsensä.

III. Lucu.

Jerusalem laitetan cangiudhestans. Pämiehet ia Herrat ouat ninquin Jalopeurat ia Sudhet/ iotca Canssans raateleuat ia vlosimeuet. Sarnaiat Ramatun toisinkiendeuet Rahan teden/ Canssan wetäuet Epeiumaloita palueleman. Ja waicka ne rangaistetan nilde Hurskailda Prophetilda/ eipe se miteken auta. Senteden teuty Jumalan heite witzata. etc.

3:1 WE sen cauhialisen/ rietan/ wäkiualdaisen Caupungin/
Woi sen kauhiaisen/ riettaan/ wäkiwaltaisen kaupungin/
3:2 Ei hen tacdho cwlda/ eikä henens anda curitta. Eipe hen tacdho HERRAN päle vskalta/ eike henens pidhe henen Jumalans tyge.
Ei hän tahdo kuulla/ eikä hänens antaa kurittaa. Eipä hän tahdo HERRAN päälle uskaltaa/ eikä hänens pidä hänen Jumalansa tykö.
3:3 Henen Pämiestens ouat henes ninquin kiliuuat Jalopeurat/ ia henen Domarins Sudhet ectona/ Jotca euet miteken iete homenen asti.
Hänen päämiehensä owat hänessä niinkuin kiljuwat jalopeurat/ ja hänen tuomarinsa sudet ehtoona/ jotka eiwät mitäkään jätä huomeneen asti.
3:4 Henen Prophetans ouat irtaiset ia ylencatzoiat/ Henen Pappeins riuauat sen Pyhydhen/ Ja * vlostoimittauat Lain wäkiuallaisest.
Hänen prophetansa owat irtaiset ja ylenkatsojat/ Hänen pappinsa riiwaawat sen pyhyyden/ ja ulostoimittawat lain wäkiwaltaisesti.
3:5 Mutta se HERRA/ ioca heiden seasans on/ opetapi kylle oikein/ ia ei tee ychten wärytte. Waan ioca amulla hen andapi henen Oikiudhens iulkisest opetta/ ia ei lacka. Mutta se Paha Canssa/ ei tadho oppia häpiemehen.
Mutta se HERRA/ joka heidän seassansa on/ opettaapi kyllä oikein/ ja ei tee yhtään wääryyttä. Waan joka aamulla hän antaapi hänen oikeutensa julkisesti opettaa/ ja ei lakkaa. Mutta se paha kansa/ ei tahdo oppia häpeämän.
3:6 Senteden mine tadhon temen Canssan vlosiuritta/ heiden Linnans autioxi tedhä/ ia heiden Cadhunsa nin tyhiendemen/ etteikengen sen päle keumen pidhe. Heiden Caupungins pite poishäuitettemen/ etteikengen heisse sillen asu.
Sentähden minä tahdon tämän kansan ulosjuurittaaa/ heidän linnansa autioksi tehdä/ ja heidän katunsa niin tyhjentämän/ ettei kenkään sen päällä käymän pidä. Heidän kaupunkinsa pitää poishäwitettämän/ ettei kenkään heissä silleen asu.
3:7 Mine annoin sinulle sano. Minua pite sinun pelkemen/ ia sinua anda curitta/ Nin ei olis henen Asumisens vlosiuritettu/ ia eikengen tulis/ iolla mine hende etziskelisin. Mutta he achkeroitzeuat caikinaista pahutta prucaman.
Minä annoin sinulle sanoa. Minua pitää sinun pelkäämän/ ja sinua antaa kurittaa/ Niin olisi hänen asumisensa ulosjuuritettu/ ja eikenkään tulisi/ jolla minä häntä etsiskelisin. Mutta he ahkeroitsewat kaikkinaista pahuutta pruukaaman.
3:8 Senteden ( sanopi HERRA ) teuty mös teiden minua odhottaman/ Sihenasti ette mineki aiallani ylesnousen/ Coska mineki domitzen/ ia ne Pacanat cootan/ ia ne Waldakunnat ychtensaatan/ ia minun Wihani heiden ylitzens wodhatan/ ia/ caiken minun Wihan hirmusudhen. Sille coco Mailman pite minun Kiuaudhen Tulen cautta ylessötemen.
Sentähden (sanoopi HERRA) täytyy myös teidän minua odottaman/ Siihenasti että minäkin ajallani ylösnousen/ Koska minäkin tuomitsen/ ja ne pakanat kootaan/ ja ne waltakunnat yhteensaatetaan/ ja minun wihani heidän ylitsensä wuodatan/ ja / kaiken minun wihan hirmuisuuden. Sillä koko maailman pitää minun kiiwauden tulen kautta ylössyötämän.
3:9 SIlloin mine tadhon Canssoille toisin anda sarnata/ suloisel Hwlella/ Ette heiden caiki pite HERRAN Nimen auxenshwtaman/ ia hende yximielisestä palueleman.
Silloin minä tahdon kansoille toisin antaa saarnata/ suloisella huulella/ että heidän kaikki pitää HERRAN nimen awuksensa huutaman/ ja häntä yksimielisesti palweleman.
3:10 Minun Cumartauaiseni/ nimitein/ ne haiotetut silde polelda sijte Ethiopian Wirdhast/ pite minulle Lahiaxi edestoottaman.
Minun kumartawaiseni/ nimittäin/ ne hajoitetut siltä puolelta siitä Ethiopian wirrasta/ pitää minulle lahjaksi edestuottaman.
3:11 Sihen aican ei pidhe sinun sillen häpiemen/ caikista sinun teghoistas/ ioillas minun wastani synditehnyt olet. Sille mine tadhon ne coriat pyhet sinun seastas silloin poisotta/ Ettei sinun pidhe sillen sinuas ylesnostaman minun pyhen Woren teden.
Siihen aikaan ei pidä sinun silleen häpeämän/ kaikista sinun teoistasi/ joillas minun wastaani syntiä tehnyt olet. Sillä minä tahdon ne koreat pyhät sinun seastasi silloin poisottaa/ ettei sinun pidä silleen sinuas ylösnostaman minun pyhän wuoren tähden.
3:12 Mine tadhon sinus anda ylitziedhe ydhen Kieuhen/ halpan Canssan/ Heiden pite HERRAN Nimen päle turuaman/
Minä tahdon sinussa antaa ylitsejäädä yhden köyhän/ halwan kansan/ Heidän pitää HERRAN nimen päälle turwaaman.
3:13 Ne Jellensietetyt Israel euet miteken paha pidhe tekemen/ eike walhen puhuman/ Ja ei heiden swsans pidhe ychten wiecas Kieli leutemen. Waan he caitzetan ia lepeieuet/ ilman caikita pelghota.
Ne jällensjätetyt Israel eiwät mitäkään pahaa pidä tekemän/ eikä walheen puhuman/ Ja ei heidän suussansa pidä yhtään wieras kieli löytämän. Waan he kaitsetaan ja lepääwät/ ilman kaikkia pelkoja.
3:14 Riemuitze sine Tyter Zion/ hwdha Israel/ iloitze ia riemuitze caikista sydhemestes/ sine tyter Jerusalem.
Riemuitse sinä tytär Zion/ huuda Israel/ iloitse ja riemuitse kaikesta sydämestäsi/ sinä tytär Jerusalem.
3:15 Sille ette HERRA ombi sinun rangastuxes poisottanut/ Ja sinun Wiholises poiskiendenyt. HERRA se Israelin Kuningas ombi sinun tykenes/ ettei sine taruitze sillen ydhengen Onnettomuxesta sinuas pelkemen.
Sillä että HERRA ompi sinun rangaistuksesi poisottanut/ Ja sinun wihollisesi poiskääntänyt. HERRA se Israelin kuningas ompi sinun tykönäsi/ ettei sinä tarwitse silleen yhdenkään onnettomuudesta sinuas pelkäämän.
3:16 Sihen aican sanotan Jerusalemin tyge/ Ele pelke. Ja Zionin tyge. Ele Käsies alaslaske.
Siihen aikaan sanotaan Jerusalemin tykö/ Älä pelkää. Ja Zionin tykö. Älä käsiäsi alaslaske.
3:17 Sille se HERRA sinun Jumalas ombi sinun tykenes/ yxi wäkeue Wapactaia.
Sillä se HERRA sinun Jumalasi ompi sinun tykönäsi/ yksi wäkewä wapahtaja.
3:18 Henen pite sinun ylitzes riemuitzeman/ ia oleman suloisen sinun wastas/ ia andexiandaman/ ia pite sinun ylitzes caiachtoxella riemuitzeman. Ne/ iotca Inhimisten Sätydhen cautta adhistetut olit/ tadho mine poissaatta/ ette he sinusta poistulisit/ Jotca Sädhyt sinun Raskaudhes oli/ ioista sine Nudheltijn.
Hänen pitää sinun ylitsesi riemuitseman/ ja oleman suloisen sinun wastaasi/ ja anteeksiantaman/ ja pitää sinun ylitsesi kajahduksella riemuitseman/ Ne/ jotka ihmisten säätyjen kautta ahdistetut olit/ tahdon minä poissaattaa/ että he sinusta poistulisit/ jotka säädyt sinun raskaudesi oli/ joista sinä nuhdeltiin.
3:19 Catzo/ mine tadhon caiki lopetta/ sihen aican/ iotca sinua waiuauat. Ja tadhon sen Onduuaisen autta/ ia ne poissöxetut coota/ ia tadhon heite Kitoxexi ia Cunniaxi panna caikissa Maas/ iossa he ylencatzotan.
Katso/ minä tahdon kaikki lopettaa/ siihen aikaan/ jotka sinua waiwaawat. Ja tahdon sen ontuwaisen auttaa/ ja ne poissyöksetyt koota/ ja tahdon heitä kiitokseksi ja kunniaksi panna kaikissa maassa/ jossa he ylenkatsotaan.
3:20 Sihen aican mine tadhon teite tehen siseltoodha/ ia teite samal aialla coota/ Sille mine tadhon teite kijtoxexi ia cunniaxi caikein Canssain seas Maan päle/ coska mine teide' Fangiuxen kiennen teide' Silmein edes/ sanopi HERRA.
Siihen aikaan minä tahdon teitä tähän sisälle tuoda/ ja teitä samalla ajalla koota/ Sillä minä tahdon teitä kiitokseksi ja kunniaksi kaikkein kansain seassa maan päällä/ koska minä teidän wankeuden käännän teidän silmäin edessä/ sanoopi HERRA.

Loppu Zephaniast Prophetast.

 

Valitse
luku

1 2 3