Jesajan kirja

Propheta Esaia

Alcupuhest Esaian Prophetan Päle/ paras Osa.
Ensin on sangen tarpelinen/ ette ioca temen Prophetan keluolisesta lukia tacto/ henen pite Titulust warinottaman/ ia hyuesti sen wimeisen Kuningain Kirian/ ia mös sen wimeisen Cronikan kirian/ ia nijste Tegoist/ puheist ia Tiloist/ quin ninen Kuningain alla tapactui/ iotca tesse Tituluxes ouat mainitut/ samain kiriain loppun asti/ wisusti merkitzemen. Nin teme Prophetia site paramin ymmerteten coska tieten quingacaltainen meno Judeas silloin oli/ cuista Asioista hen on sarnanut/ Milliset Canssat olluet ouat/ eli mike heiden Aighotuxens on ollut/ heiden Napurins/ Ysteuins/ taica Wiholisins cansa eli wastan. Ja liaten/ quinga he Jumalan coctan sijnä Makunnas heitens keutit/ ia Prophetan/ henen Opins/ ia Jumalan palueluxen wastan/ eli Epeiumalten paluelusta pitenyet ouat. Sitelehin tarpelinen on/ ette se ymmerteisin/ quinga ne Makunnat/ iotca tesse ia muissa Prophetissa mainitan/ Jerusalemin ia Judean maan lehin eli ymberi macauat/ ettei se Lukeita esteisi eli swttuuaisexi tekis. Nin ombi Iten pein Jerusalemist eli Judeast lehinen se CoolluMeri/ cussa muinen Sodoma ia Gomorra seisonut olit. Sillepolella site Coollut Mertä/ macapi se Moabin maakunda/ ia se Ammonin lasten. Sijtte wiele edhemben maca Babilon eli Caldea/ Ja sijtteki edhemben/ Se Persian maa/ Joista Esaias palio puhupi. Pohian pein/ macapi se wori Libanon/ ia sen ylitze Damascus ia Siria. Mutta sijtte edhemben Idhen poolen/ macapi Assiria/ Josta Esaias mös palio iuttele. Länten pein/ macauat ne Philisterit sen swren Meren tykene/ ne Juttain pahimmat wiholiset. Ja sijte samasta Mereste iuri pohian polehen/ ombi Sidon ia Tyrus/ Joinenga äret Galilean cansa ycten ioxeuat. Etelen pein/ ouat monda maat/ quin Egiptus/ Ethiopia/ Arabia/ se Punainen Meri/ Edom ia Midian/ Nin ette Egiptus länten pein Etelestmacapi. Neiste Makunnist Esaias >etc sarnapi/ iotca Judean Maan ymberille macasit/ ninquin Sudhen ioukot/ iongun LambainHonen ymberille. Ninen mutamain canssa he toisnans Lijttot ia Souinnot teit/ waan ei miteken heille se auttanut. Teme tosin Propheta ombi teunens eleuist/ lohulisist/ ia sydhemelisist/ Puheist ia Sanoista/ caikein kieuhein Omatundoin/ Sieluin/ ia surkiain murhelistein Sydhenden coctan. Nin ouat mös tesse couat vhkauxet ia hirmuiset kekeyxet/ nijte Paadhituita/ Coreita/ niskurita/ couacoruaisi Jumalattomita wastan/ ios se mutoin autaisi. Wimein on merkitzeminen/ Ette hen Juttan Canssa enimen nucteli/ laitti ia rangaisi Epeiumalten palueluxest/ Samalmoto mös Pramin Coreutta/ Yleniomist/ Ahneutta/ ia mwdh synnit hen vsein rangaisi. Mutta sen ylpien vskalluxen ia turuan/ quin he panit heiden vlosualitun Epeiumalten Palueluxen ia omain töidhens/ Eli heiden taica mucalistein Kuningain/ ia Lijttoin loottamisen päle/ Esaias hartamasti laitta ia nuctele. Joita ei Canssa kersie maltanuet/ Sille he tactoit nijsse asioissa Oikiudhen oleuan/ Waicka heille oli sula exytos/ walhe/ wieckaus ia wärys. Senteden mös Kuningas Manasses wimein andoi henen tapetta/ Ninquin Kettarin ia Eriseuraian/ Ja quin Juttat sanouat/ nin hen keskelde Sahalla leickatin.

Propheta Esaia

I. Lucu.

1:1 TEme on se Esaian Amozin poian * Näky/ ionga hen näki Judan ia Jerusalemin päle/ Usian/ Jotham/ Aham/ ia Jehiskiam/ ninen Judan Kuningasten aicana.
Tämä on se Esaian Amosin pojan näky/ jonka hän näki Judan ja Jerusalemin päälle/ Ussian/ Jotham/ Aham/ ja Jehiskian/ niiden Judan kuningasten aikana.
1:2 Cwlcat te Taiuat/ ia Maa ota Coruijs/ sille se HERRA puhupi. Mine olen Lapset vloscaszuattanut ia ylescorghottanut/ ia he ouat minusta poislangeneet.
Kuulkaat te taiwaat/ ja maa ota korwiisi/ sillä se HERRA puhuupi. Minä olen lapset uloskaswattanut ja ylöskorottanut/ ja he owat minusta poislangenneet.
1:3 Herke tundepi henen HERRANS/ ia Asi henen HERRAS seimen/ Mutta eipe Israel minua tunne/ ia minun Canssan ei ymmerdhä.
Härkä tunteepi hänen herransa/ ja aasi hänen herransa seimen/ Mutta eipä Israel minua tunne/ ja minun kansani ei ymmärrä.
1:4 O we sille syndiselle Canssalle/ site Canssa swresta pahastteghosta/ sille pahaelkiselle Siemenelle/ nijlle Wahingolisille Lapsille. Jotca HERRAN ylenannoit/ sen Israelin Pyhen pilcasit/ he poickesit tacaperin.
Oi wie sille syntiselle kansalle/ sitä kansaa suuresta pahasta teosta/ sille pahanilkiselle siemenelle/ niille wahingollisille lapsille. Jotka HERRAN ylenannoit/ se Israelin Pyhän pilkkasit/ he poikkesit takaperin.
1:5 Mite warten mine teite enemin löön/ ette te ne poickemiset waiuoin site enemin teet? * Coco pää ombi sairas/ ia coco sydhen omqi wäsynyt/
Mitä warten minä teitä enemmin lyön/ että te niin poikkeamiset waiwoin sitä enemmin teet? Koko pää ompi sairas/ ja koko sydän ompi wäsynyt/
1:6 Hamast Candapäst nin Lakipähän asti/ eipe miten terueytte henesse ole. Waan * Haaua ia sinimaria ia wiharacot/ iotca euet ole ommellut/ eike sidhotut/ eike Öliulle siueltyt.
Hamasta kantapäästä niin lakipäähän asti/ eipä mitään terweyttä hänessä ole. Waan haawa ja sinimarja ja wiharakot/ jotka eiwät ole ommellut/ eikä sidotut/ eikä öljyllä siwellyt.
1:7 * Teiden Maan ombi autiana/ teiden Caupungit ouat tulella poltetut. Mucalaiset ylessöuet teiden Pellon teiden silmein edes/ ia ombi autia/ ninquin se/ ioca Mucalaisilda radheltu ombi.
Teidän maan ompi autiona/ teidän kaupungit owat tulella poltetut. Muukalaiset ylössyöwät teidän pellon teidän silmäin edessä/ ja ompi autio/ niinkuin se/ joka muukalaisilta raadeltu ompi.
1:8 Mutta mite wiele iellens onopi Zionin Tytterest/ se on ninquin * Lectimaia Winatarhas/ ia ninquin iocu Hacomaia Sengipellossa/ Ninquin iocu häuitettu Caupungi.
Mutta mitä wielä jällens onpi Zionin tyttärestä/ se on niinkuin lehtimaja wiinitarhassa/ ja niinkuin joku hakomaja sänkipellossa./ Niinkuin joku häwitetty kaupunki.
1:9 Ellei se HERRA Zebaoth meille iotakin wähe annais ylitziedhe/ Nin me olisima quin Sodoma/ ia Gomorran caltaiset.
Ellei se HERRA Zebaoth meille jotakin wähää antaisi ylitsejäädä/ Niin me olisimme kuin Sodoma/ ja Gomorran kaltaiset.
1:10 * Cwlcat HERRAN Sana/ te Pämiehet Sodomast/ ottacat coruijn meiden Jumalan Laki/ sine Canssa Gomorrasta.
Kuulkaat HERRAN Sana/ te päämiehet Sodomasta/ ottakaat korwiin meidän Jumalan laki/ sinä kansa Gomorrasta.
1:11 * Mite minulle teiden Wffrein palioudhest? sanopi HERRA/ Mine olen sijte Oinasten poltwffrist/ ia ninen Söttilesten rasuasta rauitettu/ ia en tottele wasicain/ Lambain ia Cauristen wertä.
Mitä minulle teidän uhrein paljoudesta? sanoopi HERRA/ Minä olen siitä oinasten polttouhrista/ ja niiden syöttilästen raswasta rawitettu/ ja en tottele wasikkain/ ja lampaiden ja kauristen werta.
1:12 Coska te ilmestytte minun Casuoni eten/ cuca sencaltaisita wati teiden käsisten/ ette te waellaisit minun Esihonesani?
Koska te ilmestytte minun kaswoni eteen/ kuka senkaltaisia waatii teidän käsistän/ että te waeltaisit minun esihuoneessani?
1:13 Elket sillen teiden Rocawffrian huckan edestoco/ Se haijuwffri ombi minulle yxi Cauhistos.
Älkäät silleen teidän ruokauhrian hukkaan edestuoko/ Se haju-uhri ompi minulle yksi kauhistus.
1:14 Site wttacuuta ia Sabbathia/ coska te cocon tuletta/ em mine kersi/ Sille te prucat nijsse Epeiumalten paluelust ia wäkiualta. Minun Sielun wihapi teiden Wttacuutan ia Juhlapeiuien/ mine olen nijste suuttunut/ mine wäsyn site kersieseni.
Sitä uuttakuuta ja Sabbattia/ koska te kokoon tulette/ en minä kärsi/ Sillä te pruukaat niissä epäjumalan palwelusta ja wäkiwaltaa. Minun sielun wihaapi teidän uuttakuutan ja juhlapäiwiän/ minä olen niistä suuttunut/ minä wäsyn sitä kärsiessäni.
1:15 Ja quin te paralans käsienne ylesnostat/ nin mine quitengin silmeni teiste poiskäennen. Ja waicka te palio rucolisitta/ em mine quitengan teite cwle/ Sille teiden * kädhen ouat Werta teunens.
Ja kuin te parhaallansa käsiänne ylösnostat/ niin minä kuitenkin silmäni teistä poiskäännän. Ja waikka te paljon rukoilisitte/ en minä kuitenkaan teitä kuule/ Sillä teidän käten owat werta täynnänsä.
1:16 * Peskät/ pudhastacat teiten/ poispangat teiden Paha menon minun Silemein edest.
Peskää/ puhdistakaat teitän/ poispankaat teidän paha menon minun silmäin edest.
1:17 Lackacat pahasta/ oppecat hyue tekemen/ etziket Oikiudhen ielkin. * Auttacat site alaspainettu/ Saattacat nijlle Oruoille Oikiutta/ ia auttacat Lesken asia/
Lakatkaat pahasta/ oppikaat hywää tekemään/ etsikäät oikeuden jälkeen. Auttakaat sitä alaspainettua/ Saattakaat niille orwoille oikeutta/ ja auttakaat lesken asiaa/
1:18 ia sijtte tulcat/ ia catzocam cummalla * Oikius on/ sanopi HERRA. Jos teiden Synnit wiele * Weriruskiat olisit/ nin heiden pite quitengin Lumi walkiaxi tuleman. Ja waicka he olisit ninquin Rosincaruaiset/ pite heiden quitengin ninquin Willa tuleman.
Ja sitten tulkaat/ ja katsokaamme kummalla oikeus on/ sanoopi HERRA. Jos teidän synnit wielä weriruskeat olisit/ niin heidän pitää kuitenkin lumiwalkeaksi tuleman. Ja waikka he olisit niinkuin ruosteenkarwaiset/ pitää heidän kuitenkin niinkuin willa tuleman.
1:19 Jos te minua cwlisitta/ nin teiden pidheis maan hywydhen nautitzeman.
Jos te minua kuulisitte/ niin teidän pitäisi maan hywyyden nautitseman.
1:20 Mutta ios te poisweltet/ ia oletta couacoruaiset/ nin Miecan pite teite ylessömen/ Sille sempe HERRAN sw puhupi.
Mutta jos te poiswältät/ ja olette kowakorwaiset/ niin miekan pitää teitä ylössyömän/ Sillä senpä HERRAN suu puhuupi.
1:21 * Quinga se tapactu/ ette se hurskas caupungi on Horaxi tullut? Hen oli teunens Oikiutta/ Wanhurskaus henesse asui/ Mutta nyt Murhaiat.
Kuinka se tapahtuu/ että se hurskas kaupunki on huoraksi tullut? Hän oli täynnänsä oikeutta/ Wanhurskaus hänessä asui/ Mutta nyt murhaajat.
1:22 Sinun Hopias ombi Cardhexi tullut/ ia sinun * Winas ombi wedhelle secoitettu.
Sinun hopeasi ompi karreksi tullut/ ja sinun wiinasi ompi wedellä sekoitettu.
1:23 Sinun * Pämiehes ouat wäret ia Warcain cumpanit/ Caiki he kernasti Lahia ottauat/ ia seisouat Andimiten ielkin. Nijlle Oruoille euet he Oikiutta tee/ ia Leskein Asia ei tule heiden eteens.
Sinun päämiehesi owat wäärät ja warkain kumppanit/ Kaikki he kernaasti lahjaa ottawat/ ja seisowat antimien jälkeen. Niille orwoille eiwät he oikeutta tee/ ja leskein asia ei tule heidän eteensä.
1:24 * Senteden sanopi se HERRA Jumala Zebaoth/ se Wäkeue Israelis/ O We/ Mine tadhon itzeni lohutta wiholisteni cautta/ ia minun wiholisteni * cautta wihan sammutta.
Sentähden sanoopi HERRA Jumala Zebaoth/ se wäkewä Israelissa/ Oi woi/ Minä tahdon itseni lohduttaa wihollisteni kautta/ ja minun wihollisteni kautta wihan sammuttaa.
1:25 Ja mine käennen minun Käteni sinun wastas/ ia sinun * Cardhes puchtaimaxi seliten/ ia caiken sinun Tinas poiswien.
Ja minä käännän minun käteni sinun wastaasi/ ja sinun karres puhtaimmaksi selitän/ ja kaiken sinun tinasi poiswien.
1:26 Ja saatan sinun * Domaris entisellens/ ia Radhimiehes ninquin alghustaki. Senperest sine cutzutaan wanhurskaxi Caupungixi/ ia toimelisexi caupungixi.
Ja saatan sinun tuomarisi entisellensä/ ja raatimiehesi niinkuin alustakin. Senperästä sinä kutsutaan wanhurskaaksi kaupungiksi/ ja toimelliseksi kaupungiksi.
1:27 Zion pite * Oikiudhen cautta lunastettaman/ ia henen fanginsa Wanhurskaudhen cautta.
Zion pitää oikeuden kautta lunastettaman/ ja hänen wankinsa wanhurskauden kautta.
1:28 Ette ne Ylitzekeumerit ia Syndiset ynne pite serietuxi tuleman/ ia iotca HERRAN ylenandauat/ huckuman.
Että ne ylitsekäymärit ja syntiset ynnä pitää särjetyksi tuleman/ ja jotka HERRAN ylenantawat/ hukkuman.
1:29 Sille heiden teuty häpien tulla * Tammein wooxi/ Joihin the lustina piditte/ ia häueistyxi tuleman ninen Yrtitarhain teden/ iotca te vloswalitzit.
Sillä heidän täytyy häpeään tulla tammein wuoksi/ Joihin te lystinä piditte/ ja häwäistyksi tuleman niiden yrttitarhain tähden/ jotka te uloswalitsit.
1:30 Coska te tulletta/ ninquin iocu Tammi quiuain Lectein cansa/ ia ninquin iocu Wedhetöin Yrtitarha.
Koska te tulette/ niinkuin joku tammi kuiwain lehtein kanssa/ ja niinkuin joku wedetöin yrttitarha.
1:31 Ja coska teiden * Warieluxen tulepi ninquin Roctimen neuchte/ ia teiden * tecona ninquin iocu Kipinä. Ja he molemat pite ynne ylessytytetyxi tuleman/ iota eikengen samuta.
Ja koska teidän warjeluksen tuleepi niinkuin rohtimen nöyhtä/ ja teidän tekonne niinkuin joku kipinä. Ja he molemmat ptää ynnä ylössytytetyksi tuleman/ jota eikenkään sammuta.

II Lucu

2:1 Teme on quin Jesaias Amozin poica näki Judast ia Jerusalemist.
Tämä on kuin Jesaias Amosin poika näki Judasta ja Jerusalemista.
2:2 WImeiszne aicana/ pite sen Woren cussa HERRAN Hone on/ walmixi tuleman/ corkeimaxi quin caiki Woret/ ia ylitze caikein Cuckulain corghotettaman. Ja caiki Pacanat pite sen tyge iooxeman/
Wiimeisenä aikana/ pitää sen wuoren kussa HERRAN huone on/ walmiiksi tuleman/ korkeimmaksi kuin kaikki wuoret/ ja ylitse kaikkein kukkulain korotettaman. Ja kaikki pakanat pitää sen tykö juokseman/
2:3 ia palio Canssa sinne menemen/ ia sanoman. Tulcat/ ylesastucam HERRAN Worelle/ sen Jacobin Jumalan Honesen. Ette hen Opetais meille henen Teitens/ ia me waellaisim henen Polkuins päle. Sille Zionista pite Lain vloskeumen/ Ja sen HERRAN Sanan Jerusalemist.
ja paljon kansaa sinne menemän/ ja sanoman. Tulkaat/ ylös astukaamme HERRAN wuorelle/ sen Jakobin Jumalan huoneeseen. Että hän opettaisi meille hänen teitänsä/ ja me waeltaisimme hänen polkuinsa päällä. Sillä Zionista pitää lain uloskäymän/ Ja sen HERRAN sanan Jerusalemista.
2:4 Ja henen pite Pacanain seas domitzeman/ ia rangaitzeman monda Canssa. Silloin heiden pite Miecans tekemen Auraxi/ ia heiden Keihens Wicatexi. Sille ei ydhengen Canssan pidhe toista Canssa wastan Miecka ylesnostaman/ eike sille tottuua sotiman.
Ja hänen pitää pakanain seassa tuomitseman/ ja rankaitseman monta kansaa. Silloin heidän pitää miekkansa tekemään auraksi/ ja heidän keihään wiikatteeksi. Sillä ei yhdenkään kansan pidä toista kanssa wastaan miekkaa ylösnostaman/ eikä sillä tottua sotimaan.
2:5 Tulcat te Jacobin Honesta/ waeldacam sen HERRAN walkiudhes.
Tulkaat te Jakobin huoneesta/ waeltakaamme sen HERRAN walkeudessa.
2:6 Mutta sine olet sinun Canssas/ sen Jacobin Honen/ laskenut menne. Sille he enemin rickouat/ quin ne Iteläiset/ ia ouat Peiuein Walitziat/ Ninquin ne Philisterit/ Ja salliuat ne mwcalaiset Lapset monexi tulla.
Mutta sinä olet sinun kansasi/ sen Jakobin huoneen/ laskenut mennä. Sillä he enemmin rikkowat/ kuin ne itäläiset/ ja owat päiwäin walitsijat/ Niinkuin ne philisterit/ Ja salliwat ne muukalaiset lapset moneksi tulla.
2:7 Heiden Maans ombi teunens Culda ia Hopia/ ia heiden Rickaudhestans ei ole ychten Loppu.
Heidän maansa ompi täynnänsä kultaa ja hopeaa/ ja heidän rikkaudestansa ei ole yhtään loppua.
2:8 Heiden Maans ombi teunens Orhita/ ia heiden Rattaistans ei ole Loppu. On mös heiden Maans teunens Epeiumaloita/ ia he cumartauat heiden Käsialans/ iotca heiden Sormens tehnyet ouat.
Heidän maansa ompi täynnänsä orhia/ ja heidän rattaistansa ei ole loppua. On myös heidän maansa täynnänsä epäjumaloita/ ja he kumartawat heidän käsialaansa/ jotka heidän sormensa tehneet owat.
2:9 Sielle se ychteinen Canssa notkista/ Sielle ne Sangarit heitens neuritteuet/ iotas et heille andexianna.
Siellä se yhteinen kansa notkistaa/ Siellä ne sankarit heitänsä nöyryttäwät/ jotas et heille anteeksi anna.
2:10 Mene Callion siselle/ ia ketke sinus maassa/ HERRAN pelghon edeste/ ia henen Cunnialisen Maiestetins edeste.
Mene kallion sisälle/ ja kätke sinus maassa/ HERRAN pelon edestä/ ja hänen kunniallisen majesteettinsa edestä.
2:11 Sille caiki corkiat Silmet pite alettaman/ ia mitke ialoimat Canssois ouat/ teuty itzens notkista/ Sille HERRA yxinens pite sinä aicana corkein oleman.
Sillä kaikki korkeat silmät pitää alettaman/ ja mitkä jaloimmat kansoissa owat/ täytyy itsensä notkistaa/ Sillä HERRA yksinänsä pitää sinä aikana korkein oleman.
2:12 Sille se HERRAN Zebaothin peiue/ pite keumen ylitze caiken Coreudhen ia corkiudhen/ ia ylitze caiki ylespaisutut/ ette sen pite alettu oleman.
Sillä se HERRAN Zebaothin päiwä/ pitää käymän ylitse kaiken koreuden ja korkeuden/ ja ylitse kaikki ylöspaisutut/ että sen pitää alettu olemaan.
2:13 Ja ylitze caiki corkiat Cedrit Libanis ia ylesnostetut/ ia ylitze caikein Tammein Basanis.
Ja ylitse kaikki korkeat sedrit Libanonissa ja ylösnostetut/ ja ylitse kaikkein tammein Basanissa.
2:14 Nin mös ylitze caiki corkiat Woret/ ia ylitze caiki corghotetut Cuckulat.
Niin myös ylitse kaikki korkeat wuoret/ ja ylitse kaikki korotetut kukkulat.
2:15 Ja ylitze iocaitzen corkian Tornin/ ia ylitze caikein wahuain Mwrein.
Ja ylitse jokaisen korkean tornin/ ja ylitse kaikkein wahwain muurein.
2:16 Nin mös ylitze caikein Hactein Meresse/ ia ylitze caikein callein Hactein Lippoin.
Niin myös ylitse kaikkein haahtein meressä/ ja ylitse kaikkein kallein haahtein lippoin.
2:17 Ette caiki Inhimisten Corkius pite henens notkistaman/ ia neurittemen itzens mite Inhimises corkia liene/ Ja HERRA yxinens sinä aicana corkia oleman pite/
Että kaikki ihmisten korkeus pitää hänens notkistaman/ ja nöyryttämän itsensä mitä ihmisessä korkea lienee/ Ja HERRA yksinänsä sinä aikana korkea oleman pitää/
2:18 Ja ne Epeiumalat pite ratki huckuman.
Ja ne epäjumalat pitää ratki hukkuman.
2:19 Silloin Wortein rotkohin siselkeudhen/ Ja maan Cooppijn/ HERRAN pelghon teden/ ia henen cunnialisen Maiestetins teden/ quin hen ylesnouse maata peliettexens.
Silloin wuorten rotkoin sisälle käydään/ ja maan kuoppiin/ HERRAN pelon tähden/ ja hänen kunniallisen majesteetin tähden/ kuin hän ylösnousee maata peljättääksensä.
2:20 Sinä aicana pite iocaitzen poisheittemen henen Hopians Culdans Epeiumalat ( iotca hen on teettenyt cumartaxens ) ia myret ia Ölinnut cunnioittaxens.
Sinä aikana pitää jokaisen poisheittämän hänen hopeansa kultansa epäjumalat (jotka hän on teettänyt kumartaaksensa) ja myyrät ja yölinnut kunnioittaaksensa.
2:21 Ette hen lytisi Kiuirakohin/ ia Wortein rotkohin/ HERRAN pelghon teden/ ia henen cunnialisen Maiestetins teden/ quin hen ylesnouse maata peliettexens.
Että hän lytisi kiwirakoihin/ ja wuorten rotkoihin/ HERRAN pelon tähden/ ja hänen kunniallisen majesteetin tähden/ kuin hän ylösnousee maata peljättääksensä.
2:22 Nin lakaicat sis Inhimisest/ ionga Hengi Sieramis on/ Sille eipe te tiedhe/ quinga corkiaxi hen on luettu.
Niin lakatkaat siis ihmisestä/ jonka henki sieraimissa on/ Sillä eipä te tiedä/ kuinka korkeaksi hän on luettu.

IV. Lucu.

Esa. iiij. Lupaus Christusen Cunnialisest Waldakunnast.

4:2 SInä Peiuene pite HERRAN Wesan/ oleman rackan ia callijn/ ia se maan Hedhelme ialo ia cunnialinen/ ninen tykene/ iotca Israelist wapadhetuxi tuleuat.
Sinä päiwänä pitää HERRAN Wesan/ oleman rakkaan ja kalliin/ ja sen maan hedelmä jalo ja kunniallinen/ niiden tykönä/ jotka Israelista wapahdetuksi tulewat.
4:3 Ja ioca Zionis ylitze on/ ia Jerusalemis ylitziänyt/ sen pite Pyhexi cutzuttaman/ Jocainen quin kirioitettu on/ ninen Eleuiten seas Jerusalemis. Silloin HERRA poispesepi/ ne Zionin Tytteren saastaudhet/ ia ne Jerusalemin weren wighat heneste/ sen domitzeuan ia ylessyttyuen Hengen cautta.
Ja joka Zionissa ylitse on/ ja Jerusalemissa ylitse jäänyt/ sen pitää pyhäksi kutsuttaman/ Jokainen kuin kirjoitettu on/ niiden eläwien seassa Jerusalemissa. Silloin HERRA pois peseepi/ ne Zionin tyttären saastaudet/ ja ne Jerusalemin weren wirrat hänestä/ sen tuomitsewan ja ylössyttywän hengen kautta.
4:5 Ja HERRA saattapi ylitze caiki sen Zionin woren asumisen/ ia cussa ikenens se coottu on/ Ylipeiue sawn ia Piluen/ ia Tulenpaisteen yli ööte palaman.
Ja HERRA saattaapi ylitse kaikki sen Zionin wuoren asumisen/ ja kussa ikänänsä se koottu on/ Ylipäiwää sawun ja pilwen/ ja tulenpaisteen yli yötä palaman.
4:6 Sille yxi Skermi pite oleman ylitze nijte caikia/ quin Cunnialinen on/ Ja pite yxi Werho oleman peiuen warioxi Helten eteen/ ia yxi turua ia wariellus ilmasta ia sateesta.
Sillä yksi skermi pitää oleman ylitse niitä kaikkia/ kuin kunniallinen on/ Ja pitää yksi werho oleman päiwän warjoksi helteen eteen/ ja yksi turwa ja warjelus ilmasta ja sateesta.

V. Lucu.

Esa. v. Telle Weisulla hen cutzu Juttat ia mwdh Paranoxeen wchkamisen cautta

5:1 LACH/ Mine tadhon nyt weisata ysteuelleni Minun Säteni Weisun/ henen * Winatarhastans.
Lach/ Minä tahdon nyt weisata ystäwälleni minun säteeni weisun/ hänen wiinatarhastansa.
5:2 Minun Ysteuellen on yxi Winatarha/ ydhes Lihauas paicas. Ja hen ymberinsaitasi hende/ ia Kiuiraunioilla hende warieli/ ia istutti sihen kempit Winapuut. Hen mös sihen ydhen Tornin rakensi/ ia caiuoi sielle ydhen Persyn. Ja odhotti sen Winamarioia candauan/ Waan hen cannoi Willimariat.
Minun ystäwälläni on yksi wiinatarha/ yhdessä lihawassa paikassa. Ja hän ympäri aitasi häntä/ ja kiwirauniolla häntä warjeli/ ja istutti siihen kempit (parhaat) wiinapuut. Hän myös siihen yhden tornin rakensi/ ja kaiwoi siellä yhden pärsyn (wiinakuurnan). Ja odotti sen wiinamarjoja kantawan/ waan hän kantoi willimarjat.
5:3 Nyt te Domitkat te Jerusalemin Asuiat/ ia te Judan miehet/ minun welillen ia minun Winatarhani.
Nyt te tuomitkaat te Jerusalemin asujat/ ja te Judan miehet/ minun wälilläni ja minun wiinatarhani.
5:4 * Mite sis olis enembi tekemist minun Winatarhalleni/ iota em mine henesse tehnyt ole? Mixi hen cannoi Willimariat/ coska mine odhotin hende Winamarioia candaman?
Mitä siis olisi enempi tekemistä minun wiinatarhalleni/ jota en minä hänessä tehnyt ole? Miksi hän kantoi willimarjat/ koska minä odotin häntä wiinamarjoja kantaman?
5:5 Lach nyt/ Mine tadhon teille ilmoitta/ mite mine tadhon Winatarhalleni tedhä. Henen Aitans pite poisotettaman/ ette henen pite aukiana oleman/ Ja henen Mwrins pite rickiseriettemen/ ette hen tallataisijn.
Lach nyt/ Minä tahdon teille ilmoittaa/ mitä minä tahdon wiinatarhalleni tehdä. Hänen aitansa pitää poisotettaman/ että hänen pitää aukeana olema/ Ja hänen muurinsa pitää rikkisärjettämän/ että hän tallattaisiin.
5:6 Mine tadhon sen ylenannetuxi Laskia/ ettei kengen henes pidhe leickaman eli caiuaman. Waan odhaket ia Oriantappurat pite henes casuaman/ ia tadhon Piluille kielde/ ettei he henen pälens sataisi.
Mutta minä tahdon sen ylenannetuksi laskea/ ettei kenkään pidä leikkaaman eli kaiwaman. Waan ohdakkeet ja orjantappurat pitää hänessä kaswaman/ ja tahdon pilwille kieltää/ ettei he hänen päällensä sataisi.
5:7 MUtta se Zebaothin HERRAN Winatarha/ on nyt se Israelin Hone/ ia ne Judan henen suloinen Istuttamans. Hen odhottapi Oikiutta/ catzo/ nin ei mwta ole quin Wäkiualta/ Wanhurskautta/ catzo/ nin on sula Cannetus.
Mutta se Zebaothin HERRAN wiinatarha/ on nyt se Israelin huone/ ja ne Judan hänen suloinen istuttamansa. Hän odottaapi oikeutta/ katso/ niin ei muuta ole kuin wäkiwaltaa/ wanhurskautta/ katso/ niin on sula kannetus.
5:8 We nijlle/ quin ydhen Honen toisehen wetäuet/ ia ydhen Pellon toisehen saattauat Sihenasti ettei Kieuhelle paickacan ole/ ette he yxinens Maan päle asuisit.
Woi niille/ kuin yhden huoneen toiseen wetäwät/ ja yhden pellon toiseen saattawat. Siihen asti ettei köyhällä paikkaakaan ole/ että he yksinänsä maan päällä asuisit.
5:9 Neme ouat HERRAN Zebaothin coruihin tulluet/ Mite maxa/ ellei ne monet Honet kylmille tule/ ia ne Swret ia Caunijt ilman Asuuita ieuet?
Nämä owat HERRAN Zebaothin korwiin tulleet/ Mitä maksaa/ ellei ne monet huoneet kylmille tule/ ja ne suuret ja kauniit ilman asutta jääwät?
5:10 sille * kymmenen Winatarhain Sarca/ pite waiuoin ydhen Emperin andaman/ ia colmekymmende kyluo Spannia tekeuet ainostans ydhen wacan.
sillä kymmenen wiinatarhan sarka/ pitää waiwoin yhden ämpärin antaman/ ja kolmekymmentä kylwöä spannia (siemeniä 1642) tekewät ainoastansa yhden wakan.
5:11 We nijlle/ quin warahin homeltan ylhel ouat/ Jopumutta nouteleman/ ia istuuat haman öön asti/ ette he winasta hechkuisit.
Woi niille/ kuin warhain huomeneltain ylhäällä owat/ Juopumusta nouteleman/ ja istuwat hamaan yöhön asti/ että he wiinasta hehkuisit.
5:12 Joilla ouat Candelet/ Psaltarit/ Trumbut/ Huilut/ ia Wina heiden Hecumisisans/ ia euet catzo/ sen HERRAN * teghon päle/ eike tottele henen käsialans.
Joilla owat kanteleet/ psalttarit/ rummut/ huilut/ ja wiina heidän hekumissansa/ ja eiwät katso/ sen HERRAN teon päälle/ eikä tottele hänen käsialaansa.
5:13 Senteden minun Canssan tapaturmast poiswiedhen Fangiuxehen/ ia henen Cunnialistens teuty Nelke kerssie/ Ja heiden Ychteinen Canssans Jano kersi.
Sentähden minun kansani tapaturmasta poiswiedään wankeukseen/ ja hänen kunniallistensa täytyy nälkää kärsiä/ ja heidän yhteinen kansansa janoa kärsiä.
5:14 Siteuarten ombi Helueti Sielunsa lauialda auanut/ ia henen kitans ylesammottanut ilman mitat. Ette sinne alasmenis seke heiden Cunnialisens/ ette se Ychteinen Canssa/ seke heiden Rickaans ette ne Riemuliset.
Sitä warten ompi helwetti sielunsa lawealta awannut/ ja hänen kitansa ylösammottanut ilman mitat. Että sinne alasmenisi sekä heidän kunniallisensa/ että se yhteinen kansa/ sekä heidän rikkaansa että ne riemulliset.
5:15 Ette iocainen notkistaman pite/ ia itzecungin neuritetyxi tuleman/ ia ninen Coreiten silmet neuritetyxi tulisit.
Että jokainen notkistaman pitää/ ja itsekunkin nöyryytetyksi tuleman/ ja niiden koreitten silmät nöyryytetyksi tulisit.
5:16 Mutta sen HERRAN Zebaothin pite domios * ylistettemen/ Ja Jumalan sen Pyhen pite wanhurskaudhes pyhitettemen.
Mutta sen HERRAN Zebaothin pitää tuomiossa ylistettämän/ Ja Jumalan sen Pyhän pitää wanhurskaudessa pyhitettämän.
5:17 Silloin pite * Lambat laitumellens keumen heiden siohins/ ia Mwcalaiset pite heitens elettemen ninen * Lihauaisten aukiudhes.
Silloin pitää lampaat laitumellansa käymään heidän sijoihinsa/ ja muukalaiset pitää heitäns elättämän niiden lihawaisten aukeudessa.
5:18 We nijlle/ quin heitens kicurtauat irtasten Noorarin cansa/ wärytte tekemen/ Ja ninquin Rattainköydhel synditekemen/
Woi niille/ kuin heitänsä kikurtawat (kietowat) irtaisten nuorain kanssa/ wääryyttä tekemän/ Ja niinkuin rattainköydet syntiä tekemän/
5:19 ia sanouat. Anna henen Tecons riende/ ia pian tulla/ ette me sen näkisim. Lehestykön ia tulcoon Israelis Pyhen Aiuotus/ ette me sen tiedheisimme.
ja sanowat. Anna hänen tekonsa rientää/ ja pian tulla/ että me sen näkisimme. Lähestyköön ja tulkoon Israelin Pyhän aiwoitus/ ettää me sen tietäisimme.
5:20 We nijlle/ quin site Paha hyuexi/ ia Hyue pahaxi sanouat/ Jotca Pimeydhesta walkiudhen/ ia Walkiudhesta pimeydhen tekeuet. Jotca Happamast makian/ ia Makiasta happaman tekeuet.
Woi niille/ kuin sitä pahaa hywäksi/ ja hywää pahaksi sanowat/ jotka pimeydestä walkeuden/ ja walkeudesta pimeyden tekewät. Jotka happamasta makean/ ja makeasta happaman tekewät.
5:21 We nijlle/ quin itzestens Wijsat ouat/ ia heitens itze toimelisexi piteuet.
Woi niille/ kuin itsestänsä wiisaat owat/ ja heitänsä he toimelliseksi pitäwät.
5:22 We nijlle/ quin Kempit ouat Wina iooman/ ia kiluoitteleuat iomahan/
Woi niille/ kuin kempit (jalot) owat wiinaa juoman/ ja kilwoittelewat juomahan/
5:23 Jotca sen Jumalattoman Lahiain teden wanhurskauttauat/ Ja nijste wanhurskaista heiden Oikiudhens heiste poiskäendeuet.
Jotka sen jumalattomain lahjan tähden wanhurskauttawat/ Ja niistä wanhurskaista heidän oikeutensa heistä poiskääntäwät.
5:24 Senteden ninquin Tulenlieki cordhen culutta/ ia poissiualda Acanat/ Jwri sillens pite heiden Jurens mätenemen/ Ja heiden Wesans poishaioman ninquin tomu.
Sentähden niinkuin tulenliekki korren kuluttaa/ ja pois siwaltaa akanat/ Juuri sillens pitää heidän juurensa mätänemän/ Ja heidän wesansa poishajoaman niinkuin tomu.
5:25 Sille he ylencatzouat sen HERRAN Zebaothin Lain/ ia pilcauat sen Pyhen sanat Israelis. Senteden HERRAN wiha Canssans ylitze iulmistupi/ ia heiden pälens Kätens vlosoijenda. Ja löpi heite/ nin ette Woret wapiszeuat/ ia heiden Rumins ouat ninquin Loca Catun päle. Ja caikissa neisse eipe henen Käthens lackane/ Waan henen käthens on wiele vlosoijettu.
Sillä he ylenkatsowat sen HERRAN Zebaothin lain/ ja pilkkaawat sen Pyhän sanat Israelissa. Sentähden HERRAN wiha kansansa ylitse julmistuu/ ja heidän päällensä kätensä ulosojentaa. Ja lyöpi heitä/ niin että wuoret wapisewat/ ja heidän ruumiinsa owat niinkuin loka kadun päällä. Ja kaikissa näissä eipä hänen kätensä lakanne/ Waan hänen kätensä on wielä ulosojennettu.
5:26 Sille henen pite ydhen * Fäniken ylesnostama'/ haucutteleman Maan äriste. Ja catzo/ ekist ia nopiast he tuleuat/ ia eikengen heiste ole wäsyue eli heicko/ eikengen torcu eli maca.
Sillä hänen pitää yhden fäniken (lipun 1642) ylösnostaman/ houkuttelemaan maan ääristä. Ja katso/ äkisti ja nopeasti he tulewat/ ja eikenkään heistä ole wäsywä eli heikko/ eikenkään torku eli makaa.
5:27 * Eikengen Wööt landestans päste/ ia eikenengen Kengenrihmat ricota.
Eikenkään wyöt lanteestansa päästä/ ja eikenkään kengänrihmat rikota.
5:28 Heiden Noolens ouat tereuet/ ia caiki heiden Joutzens yleswedhetyt. Heiden Orijns cauiat ouat ninquin Limpsie/ ia heiden Rattainspööret/ ninquin ilman Twlispä.
Heidän nuolensa owat teräwät/ ja kaikki heidän jousensa uloswedetyt. Heidän orinsa kaulat owat niinkuin limpsiä (pii 1933)/ ja heidän rattainsa pyörät niinkuin ilman tuulispää.
5:29 He kiliuuat ninquin Jalopeurat/ ia kiliuuat ninquin noret Jalopeurat. He kiristeleuet ia Saalijn temmauat/ ia sen omistauat/ ettei kengen site iellenssa.
He kiljuwat niinkun jalopeurat/ ja kiljuwat niinkuin nuoret jalopeurat. He kiristelewät ja saaliin tempaawat/ ja sen omistawat/ ettei kenkään sitä jällens saa.
5:30 Ja * sihen aican heiden ylitzens pauhatan/ ninquin iocu Meri. Coska silloin * Maan päle catzotan/ Catzo/ nin ombi Pimeys adhistoxest/ ia eipe walkius sillen paista pimeydhen tedhen.
Ja siihen aikaan heidän ylitsensä pauhataan/ niinkuin joku meri. Koska silloin maan päälle katsotaan/ Katso/ niin ompi pimeys ahdistuksesta/ ja eipä walkeus silleen paista pimeyden tähden.

VI. Lucu.

Christusen Cunnia nächtijn. Sinä Woonna/ iona Kuningas Usia Cooli/ sanoi Esaias neite/ coska hen Christusen Cunnian näki. Joan. xij.

6:1 MIne näin HERRAN istuuan ydhen corkian ia ylesnostetun Stolin päle/ ia henen Wattens Helmat ylesteutit Templin.
Minä näin HERRAN istuwan yhden korkean ja ylösnostetun tuolin päällä/ ja hänen waattensa helmat ylöstäytit templin.
6:2 Seraphin seisoit henen ylitzens/ ia cullaki oli cwsi sijpie. Cadhella he peitit heiden Casuons/ ia cadhella he peitit heiden Jalcaians/ ia cadhella he lensit.
Seraphit seisoit hänen ylitsensä/ ja kullakin oli kuusi siipeä. Kahdella he peitit heidän kaswonsa/ ja kahdella he peitit heidän jalkansa/ ja kahdella he lensit.
6:3 Ja toinen toisens tyge hwsi/ ia sanoit/ Pyhe/ Pyhe/ Pyhe on se HERRA Zebaoth/ caiki * Maa on teunens henen Cunniatans.
Ja toinen toisensa tykö huusi/ ja sanoit/ Pyhä/ Pyhä/ Pyhä on se HERRA Zebaoth/ kaikki maa on täynnänsä hänen kunniatansa.
6:4 Nin ette ne Pichtipielet wapisit heiden Hwdhons äneste/ ia se Hoone teutetin Sauusta.
Niin että ne pihtipielet wapisit heidän huutonsa äänestä/ ja se huone täytettiin sawusta.

VIII. Lucu.

Jumala pilcasi henen Canssans Wiholiset/ ia nuctele ne vskottomat henen Canssans seas/ ette he enemin vskalsit Inhimisten Auun päle/ quin Jumalan Sanan päle/ iota eike he pelienyet eike pyhitteneet

8:9 OLcat tuimat te Canssat/ ia paetkat quitengin. Cuulcat te caiki iotca oletta caukaisis Maakunnis? hangicat teiten Sotahan/ ia paetkat quitengin.
Olkaat tuimat te kansat/ ja paetkaat kuitenkin. Kuulkaat te kaikki jotka olette kaukaisissa maakunnissa? hankitkaat teitän sotahan/ ja paetkaat kuitenkin.
8:10 Hangicat teiten/ ia paetkat quitengin/ päätteket ioku Neuuo/ ia eipe se mixike tule. Puhucat keskenen/ ia eipe se seisocan/ Sille tesse ombi Immanuel.
Hankitkaat teitän/ ja paetkaat kuitenkin/ päättäkäät joku neuwo/ ja eipä se miksikään tule. Puhukaat keskenään/ ja eipä se seisokaan/ Sillä tässä ompi Immanuel.
8:11 Sille nein sanopi HERRA minulle/ Ninquin hen kädheste minua rupeis/ ia osotais minulle/ ettei mine waellaisi temen Canssan Tiesse/ ia sano.
Sillä näin sanoopi HERRA minulle/ Niinkuin hän kädestä minua rupeisi/ ja osottaisi minulle/ ettei minä waeltaisi tämän kansan tiessä/ ja sano.
8:12 Elket sanoco/ Lijtto. Eipe teme Canssa misteken puhu/ waan Lijtosta. Elket te nin pelietkö/ quin he tekeuet/ eike wapisko/
Älkäät sanoko/ liitto. Eipä tämä kansa mistäkään puhu/ waan liitosta. Älkäät te niin peljätkö/ kuin he tekewät/ älkäät wawisko/
8:13 Waan pyhiteket se HERRAN Zebaoth/ se olcoon teiden pelcon ia wapistoxen/
Waan pyhittakäät se HERRAN Zebaoth/ se olkoon teidän pelkon ja wawistuksen/
8:14 Nin hen onopi yxi Pyhitös. Mutta yxi Caadhekiui/ yxi Pahannoxen Callio/ nijlle cadhelle Israelin Honeille/ Paulaxi ia Langemisexi Jerusalemin Porgharille/
Niin hän on yksi pyhitys. Mutta yksi kaadekiwi/ yksi pahennuksen kallio/ niille kahdelle Israelin huoneelle/ paulaksi ja lankeamiseksi Jerusalemin porgharille/
8:15 nin ette moni henesse louckauat/ langeuat/ serkeuet/ kiedhoittauat ia Fangitetaan.
niin että moni hänessä loukkaawat/ lankeawat/ särkewät/ kiedottawat ja wangitaan.
8:16 Coconsidho se Todhistos/ insigla Laki minun Opetuslapsisani.
Kokoon sido se todistus/ insiglaa laki minun opetuslapsissani.
8:17 Sille mine toiuon HERRAN päle/ ioca Casuons Jacobin Honesta poisketkenyt on. Mutta mine odhotan hende.
Sillä minä toiwon HERRAN päälle/ joka kaswons Jakobin huoneesta poiskätkenyt on. Mutta minä odotan häntä.
8:18 Catzos/ tesse mine olen ia ne Lapset/ iotca HERRA minulle andanut on/ merkixi ia ihmexi Israelis/ HERRAST Zebaothist/ ioca Zionin wores asupi.
Katsos/ tässä minä olen ja ne lapset/ jotka HERRA minulle antanut on/ merkiksi ja ihmeeksi Israelissa/ HERRASTA Zebaotista/ joka Zionin wuoressa asuupi.
8:19 Coska he sis teille sanouat. Kysyket Noidhille ia merkien tulkille/ iotca iaritteleuat ia tutkiuat/ nin sanocat. Eikö iocu Canssa madha Jumalans ielkin kysyue? Eikö parambi ole Eleuilde quin Colleilda kysyue?
Koska he siis teille sanowat. Kysykäät noidilta ja merkkein tulkilta/ jotka jaarittelewat ja tutkiwat/ niin sanokaat. Eikö joku kansa mahda Jumalansa jälkeen kysyä? Eikö parempi ole eläwilta kuin kuolleilta kysyä?
8:20 Ja Lain ielken pikimin ia Todhistoxen. Ellei he site sanoisi/ Nin eipe heiden site AmunRusko pidhe saaman/
Ja lain jälkeen pikimmin ja todistuksen. Ellei he sitä sanoisi/ Niin eipä heidän sitä aamuruskoa pidä saaman/
8:21 Waan heiden pite keumen Maakunnas couan piexetyt ia nelkeitzet. Mutta quin he nelke kerssiuet/ nin he wihastuuat ia kiroleuat heiden Kuningastans ia Jumalatans/
Waan heidän pitää käymän maakunnassa kowin piestynä ja nälkäisenä. Mutta kuin he nälkää kärsiwät/ niin he wihastuwat ja kiroilewat heidän kuningastansa ja Jumalatansa/
8:22 Ja he yles ia alas catzouat Maan päle/ ia ei miteken mwta leudhe/ quin Murehet ia Pimeyet. Sille he ouat pimitetyt adhistoxes/ ia keuuet willis pimeydhes.
Ja he ylös ja alas katsowat maan päälle/ ja ei mitäkään muuta löydä/ kuin murheet ja pimeydet. Sillä he owat pimitetyt ahdistuksessa/ ja käywät willissä pimeydessä.
8:23 Sille wielepe yxi toinen pimeys tulepi/ ioca heite adhistapi/ quin entises Aighas oli/ coska se keuieste tapachtui zabulonin ia Nepthalin Maasa. Ja senielkin raskamaxi tuli sen Meren tien wieres/ tellepolella Jordanin ninen Pacanain ärisse.
Sillä wieläpä yksi toinen pimeys tuleepi/ joka heitä ahdistaapi/ kuin entisessä ajassa oli/ koska se kewiästi tapahtui Zabulonin ja Nephtalin maassa. Ja senjälkeen raskaammaksi tuli sen meren tien wieressä/ tällä puolella Jordanin niiden pakanain äärissä.

 

XI. Lucu.

Se Lectio Esa. ix. Käsikirias leuten. Se Canssa ioca Pimeydhes waelsi etc. Christus ia henen Hengelisens Waldakunnans. Esa. xj.

11:1 NEite HERRA Jumala sanopi/ yxi witza pite putkactaman Isain cannosta/ ia wesan henen Jurestans hedhelmeitzemen.
Näitä HERRA Jumala sanoopi/ yksi witsa pitää putkahtaman Isain kannosta/ ja wesan hänen juurestansa hedelmäitsemän.
11:2 Jonga päle pite HERRAN hengen leueiemen/ Se wisaudhen ia ymmerdhyxen hengi/ Se Neuuon ia wäkewydhen hengi.
Jonka päällä pitää HERRAN hengen lepäämän/ se wiisauden ja ymmärryksen henki/ Se neuwon ja wäkewyyden henki.
11:3 Se Tietemisen ia HERRAN pelghon hengi/ Ja Sen pite heneen puhaldaman HERRAN pelghon. Ei henen pide domitzeman Silmeins näghon ielken Eike nucteleman Coruains Cwlon ielkin.
Se tietämisen ja HERRAN pelon henki/ Ja sen pitää häneen puhaltaman HERRAN pelon. Ei hänen pidä tuomitseman silmäinsä näön jälkeen eikä nuhteleman korwainsa kuulon jälkeen.
11:4 Waan henen pite domitzeman wanhurskaudhesa ne kieuhet/ ia nucteleman coctuella Maan radholistein edheste/ Ja pite lömen maan/ henen Swns Sanalla. Ja henen hwlens hengelle/ pite henen tappaman/ sen iumalattoman.
Waan hänen pitää tuomitseman wanhurskaudessa ne köyhät/ ja nuhteleman kohtuudella maan raadollisten edestä/ ja pitää lyömän maan/ hänen suunsa sanalla. Ja hänen huulensa hengellä/ pitää hänen tappaman/ sen jumalattoman.
11:5 Ja wanhurscaus pite oleman henen Cupeins wöön/ ia vscon henen mwnaskudhens siteen.
Ja wanhurskaus pitää oleman hänen kupeinsa wyön/ ja uskon hänen munaskuidensa siteen.
11:6 Sudhet pite asuman Lammasten seghas/ ia Pardus wohlan cansa pite macaman. Wasicka mös ia Jalopeurukainen/ ia teuras naudhat ynne wijpyuet/ ia vähe sorri heite caitze.
Sudet pitää asuman lammasten seassa/ ja pardus wohlan kanssa pitää makaaman. Wasikka myös ja jalopeurakainen/ ja teurasnaudat ynnä wiipywät/ ja wähä sorri heitä kaitsee.
11:7 Nin mös lehmet ia Carhut ynne caidaan/ ynne mös heijden wasikans pite macaman.
Niin myös lehmät ja karhut ynnä kaidaan/ ynnä myös heidän wasikkansa pitää makaaman.
11:8 Ja Jalopeuran pite sömen olkia ninquin naudhan/ ia imeuen lapsen pite ihastuman ylitze waskikermen läuen. Ja wieroijtetun Lapsen pite ketens pistemen päkermen loolaan.
Ja jalopeuran pitää syömän olkia niinkuin naudan/ ja imewän lapsen pitää ihastuman ylitse waskikäärmeen läwen. Ja wieroitetun lapsen pitää kätensä pistämän pääkäärmeen luolaan.
11:9 Eijkengen wahingoita/ eijke turmella caikella minun pyhydheni mäghelle. Sille ette maa ombi teunens HERRAN tunnosta/ ninquin meri wedhelle peitetty.
Ei kenkään wahingoita/ eikä turmella kaikella minun pyhyyteni mäellä. Sillä että maa ompi täynnänsä HERRAN tunnosta/ niinkuin meri wedellä peitetty.
11:10 Ja sen pite tapactuman sine peiuene/ ette Isain iuri/ ioca seiso cansain lippuna sen ielken pacanaiten pite etzimen/ Ja henen lepuns pite cunnian oleman.
Ja sen pitää tapahtuman sinä päiwänä/ että Isain juuri/ joka seisoo kansain lippuna sen jälkeen pakanaittein pitää etsimän/ Ja hänen leponsa pitää kunnian oleman.
11:11 Ja pite HERRAN wiele widhoin sine peijuen vlosoijendaman kethens/ omistaman henen Canssans techteite/ iotca ienyet olit. Nijlde Assirilde/ Egijptilde/ Patrosilde/ musta canssalda/ Elamitilde/ Sineareilda hamateilda/ ia nijlde meren Lodhoijlda.
Ja pitää HERRAN wielä wihdoin sinä päiwänä ulosojentaman kätensä/ omistaman hänen kansansa tähteitä/ jotka jääneet olit. Niiltä Assurilta/ Egyptiltä/ Patrosilta/ musta kansalta/ Elamitilta/ Sineareilta hamateilta/ ja niiltä meren luodoilta.
11:12 Ja henen pite nostaman lipon pacanoijssa/ ia cocoman ne poijsaietut Israelista/ ia ne haiotetudh Judald cocoman nijste nelieste maan culmista.
Ja hänen pitää nostaman lipun pakanoissa/ ja kokoaman ne poisajetut Israelista/ ja ne hajoitetut Judalta kokoaman niistä neljästä maan kulmasta.
11:13 Ja se kwaus Epraim wastan pite lackaman/ Ja Judan wihamiehet pite pereti katoman/ nijn etteij Ephraim kijua Judasta/ Ja Judan ei pide adhistaman Ephraim vastan.
Ja se kiiwaus Ephraimia wastaan pitää lakkaaman/ Ja Judan wihamiehet pitää peräti katoaman/ niin ettei Ephraim kadehdi Judasta/ Ja Judan ei pidä ahdistaman Ephraimia wastaan.
11:14 Mutta heiden pite leten carkaman Philisterin caulan päle/ ia ynne haparoijtzeman idhen asuuaiset. Edom/ ia Moab pite heiden kesijnse langeman. Ja Ammonin poijghat pite cwliaiset oleman.
Mutta heidän pitää länteen karkaaman philisterin kaulan päälle/ ja ynnä haparoitseman idän asuwaiset. Edom/ ja Moab pitää heidän käsiinsä lankeeman. Ja Ammonin pojat pitää kuuliaiset oleman.
11:15 Ja HERRAN pite kiroman sen Egyptin meren wirdhan/ Ja pudhistapi ketens ylitzen kymin henen twlens wekewydhese. Ja löpi ne seitzemen coskia/ nin ette quiuis kengis ylitzekeudhen/
Ja HERRAN pitää kiroaman sen Egyptin meren wirran/ Ja puhdistaapi kätensä ylitsen kymin hänen tuulensa wäkewyydessä. Ja lyöpi ne seitsemän koskea/ niin että kuiwissa kengissä ylitse käydään.
11:16 Ja oleman pite rata henen techde Canssallens. Jotca ietetty olit Assirilde/ ninquin Israelin tapachtuij/ sine peijuen/ iona hen Egyptin maalda vlgoslexi.
Ja oleman pitää rata hänen tehdä kansallensa. Joka jätetty olit Assurilta/ niinkuin Israelin tapahtui/ sinä päiwänä/ jona hän Egyptin maalta ulosläksi.

XII. Lucu.

Weisu sijte vdhesta armosta Christusen cautta/ lain poispanemisen ielken. Esa. xij.

12:1 Sille samalla aijalla/ pite sinun Sanoman. MIne kijten sinua HERRA/ ettes wihainen olet ollut minun päleni/ Ja sinun wihas on palainut/ ia sine lohutat minua.
Sillä samalla ajalla/ pitää sinun sanoman. Minä kiitän sinua HERRA/ ettäs wihainen olet minun päälleni/ Ja sinun wihasi on palannut/ ja sinä lohdutat minua.
12:2 Catzo/ Jumala on minun Terueydhen/ mine olen Turuas/ ia en miten pelke/ Sille HERRA Jumala ombi minun Wäkewydhen/ ia minun Psalmin/ ia minun Terueyten.
Katso/ Jumala on minun terweyden/ minä olen turwassa/ ja en mitään pelkää/ Sillä HERRA Jumala ompi minun wäkewyyteni/ ja minun psalmini/ ja minun terweyteni.
12:3 Ammultaman teiden pite Wette ilon cansa/ nijste Terueydhen Lecteiste.
Ammentaman teidän pitää wettä ilon kanssa/ niistä terweyden lähteistä.
12:4 Ja silloin te sanotta/ Kijtteke HERRA/ ia sarnacat henen Nimens/ iulghistacat Canssoissa henen Tecoiansa/ muistacat quinga corkia henen Nimens on.
Ja silloin te sanotte/ Kiittäkää HERRAA/ ja saarnatkaat hänen nimeänsä/ julkistakaat kansoissa hänen tekojansa/ muistakaat kuinka korkea hänen nimensä on.
12:5 Kijtostweisacat HERRALLE/ Sille hen on woimalisesta itzens osottanut/ Se olcoon tietteue iocaitzes Maas.
Kiitosta weisatkaat HERRALLE/ Sillä hän woimallisesti itsensä osoittanut/ Se olkoon tiettäwä jokaisessa maassa.
12:6 Ihastu ia iloitze sine Zionin Asuuainen/ Sille se Israelin Pyhe ombi swri/ sinun tykenes.
Ihastu ja iloitse sinä Zionin asuwainen/ Sillä se Israelin Pyhä ompi suuri/ sinun tykönäsi

XIX. Lucu.

Ette Yxi on Christusen Seurakunda Juttaista ia Pacanoista. Esa. xix. Sijttequin Egiptus surkiasti Radheltu oli.

19:18 SIhen aican pite wijsi Caupungit Egyptin Maassa/ sen Canaanin Puhen ielken puhuman/ ia wannoman sen HERRAN Zebaothin cautta/ yxi heiste pite Irheres cutzuttaman.
Siihen aikaa pitää wiisi kaupungia Egyptin maassa/ sen Kanaanin puheen jälkeen puhuman/ ja wannoman sen HERRAN Zebaothin kautta/ yksi heistä pitää Irheres kutsuttaman.
19:19 Silloin pite HERRAN Zebaothin Altari oleman keskelle Egyptin maata/ Ja HERRAN Maalikiui henen ärissens/
Silloin pitää HERRAN Zebaothin alttari olemaan keskellä Egyptin maata/ Ja HERRAN maalikiwi hänen äärissänsä.
19:20 ioca merkixi a Todhistoxexi pite oleman HERRALLE Zebaothin Egyptin maassa. Sille heidhen pite HERRAN tyge hwtaman/ heiden Rangastaians edest/ Nin hen lehettepi heille Wapactaian ia Mestarin/ ionga heite auttaman pite.
joka merkiksi ja todistukseksi pitää oleman HERRALLE Zebaothille Egyptin maassa. Sillä heidän pitää HERRAN tykö huutaman/ hänen rangaistajansa edestä/ Niin hän lähettääpi heille wapahtajan ja mestarin/ jonka heitä auttaman pitää.
19:21 Sille HERRA tulepi tietteuexi nijlle Egipterille/ Ja ne Egipterit pite HERRA tundeman sinä aicana. Ja heiden pite hende palueleman wffrilla/ ia Rocawffrilla/ ia lupaman HERRALLE Lupausta/ ia site pitemen.
Sillä HERRA tulee tiettäwäksi niille egypterilla/ Ja ne egypterit pitää HERRAN tunteman sinä aikana. Ja heidän pitää häntä palweleman uhrilla/ ja ruokauhrilla/ ja lupaaman HERRALLE lupausta/ ja sitä pitämän.
19:22 Ja HERRAN pite ne Egipterit lömen/ ia heite parandaman. Sille he HERRAN tyge palaiauat/ ia hen andapi henens rucoella/ ia heite paranda.
Sillä HERRAN pitää ne Egypterit lyömän/ ja heitä parantaman. Sillä he HERRAN tykö palajawat/ ja hän antaapi hänens rukoilla/ ja heitä parantaa.
19:23 Silloin ombi auoin Tie Egiptist nin Assyrian/ ette ne Assyrit menisit Egiptijn/ Ja ne Egipterit Assyriahan/ ia ynne Assyrit ia Egipterit Jumalata paluella.
Silloin ompi awoin tie Egyptistä niin Assyriaan/ että ne Assyrit menisit Egyptiin/ Ja ne egypterit Assyriaan/ ja ynnä assyrit ja egypterit Jumalata palwella.
19:24 Silloin Israel pite itze Colmanden oleman/ ynne ninnen Assyrein ia Egypterein cansa/ sen Siugnauxen cautta/ ionga pite Maan päle oleman.
Silloin Israel pitää itse kolmantena olema/ ynnä niiden assyrein ja egypterein kanssa/ sen siunauksen kautta/ jonka pitää maan päällä oleman.
19:25 Sille se HERRA Zebaoth pite heite siugnaman ia sanoman. Siugnattu olcoon sine Egypti minun Canssan/ ia sine Assuri minun Käsialani/ Ja sine Israel minun perimisen.
Sillä se HERRA Zebaoth pitää heitä siunaaman ja sanoman. Siunattu olkoon sinä Egypti minun kansani/ ja sinä Assuri minun käsialani/ Ja sinä Israel minun perimisen.

XXV. Lucu.

Canssain Jepyueisten Techtein Autuudhest.

25:1 HERRA sine olet minun Jumalan/ sinua mine ylisten/ Mine kijten sinun Nimees. Sille sine Ihmeit teet/ sinun wanhat aiuotuxes ouat vskoliset ia todhet.
HERRA sinä olet minun Jumalani/ sinua minä ylistän/ Minä kiitän sinun nimeäsi. Sillä sinä ihmeitä teit/ sinun wanhat aiwotuksesi owat uskolliset ja todet.
25:2 Sille sine teet Caupungin Kiuiraunioxi/ sen wahwan Caupungin/ ette hen ydhes coos maca/ ninen mucalaisten Pallacit. Nin ettei ne sillen Caupungit ole/ ia ettei se coskan enemin ylesraketa.
Sillä sinä teet kaupungin kiwiraunioksi/ sen wahwan kaupungin/ että hän yhdessä koossa makaa/ niiden muukalaisten palatsit. Niin ettei ne silleen kaupungit ole/ ja ettei se koskaan enemmin ylösrakenneta.
25:3 Senteden cunnioittapi sinua se wäkeue Canssa/ ne wrholiset Pacanain Caupungit sinua pelkeuet.
Sentähden kunnioittaapi sinua se wäkewä kansa/ ne urhoolliset pakanain kaupungit sinua pelkääwät.
25:4 Sille sine olet ninen Hauracten wäkewys/ ninen Kieuhein vrhous heiden waiuoisans. Twlispääste turua/ yxi wario Helteste/ coska ne Tijrannit iulmastuuat/ ninquin Twlispä Seine wastoin.
Sillä sinä olet niiden haurasten wäkewyys/ niiden köyhäin urhous heidän waiwoissansa. tuulispäästä turwa/ yksi warjo helteestä/ koska ne tyrannit julmastuwat/ niinkuin tuulispää seinää wastaan.
25:5 Sine neuritet ninen mucalaisten metelin/ ninquin Helten quiuas paicas. Ette se Helle ninen Tijrannein Winanoxat ylespoltais/ Ja ne Piluet quitengin warions andaisit.
Sinä nöyryytät niiden muukalaisten metelin/ niinkuin helteen kuiwassa paikassa. että se helle niiden tyrannein wiinanoksat ylöspolttaisi/ Ja ne pilwet kuitenkin warjonsa antaisit.
25:6 Ja se HERRA Zebaoth tekepi caikille Canssoille telle worelle ydhen lihauan Wieraspidhon/ Wieraspidhon selkiest winast/ Rasuasta/ Ytymest/ ia Hiuattomast winasta.
Ja se HERRA Zebaoth tekeepi kaikille kansoille tällä wuorella yhden lihawan wieraspidon/ wieraspidon selkeästä wiinasta/ raswasta/ ytimestä/ ja hiiwattomasta wiinasta.
25:7 Ja henen pite tesse woressa site kärilina poispaneman/ iolla caiki Inhimiset kärityt ouat/ ia site Peittouatet/ poisottaman/ iolla caiki Pacanat peitetyt ouat.
Ja hänen pitää tässä wuoressa sitä käärinliina poispaneman/ jolla kaikki ihmiset käärityt owat/ ja sitä peittowaatteet/ pois ottaman/ jolla kaikki pakanat peitetyt owat.
25:8 Sille ette se Coolema pite ratki ylesnieltemen/ Ja HERRAN Zebaothin pite iocaitzesta Casuoista Kynelet poispychkimen. Ja henen pite Canssans Häueistyxet caikis makunnis poisottaman/ Sille HERRA ombi site sanonut.
Sillä että se kuolema pitää ratki ylösnieltämän/ Ja HERRAN Zebaothin pitää jokaisesta kaswoista kyyneleet poispyyhkimän. Ja hänen pitää kansansa häwäistykset kaikissa maakunnissa pois ottaman/ Sillä HERRA ompi sitä sanonut.
25:9 Sihen aican sanotan/ Catzo/ tai ombi meiden Jumalan/ iota me odhotamme/ ia hen auttapi meite. Tai ombi se HERRA/ Hende me odhotamme/ ette me iloitzisim ia riemuitzisim henen Terueydhesens/
Siihen aikaan sanotaan/ Katso/ tai ompi meidän Jumalan/ jota me odotamme/ ja hän auttaapi meitä. Tai ompi se HERRA/ Häntä me odotamme/ että me iloitsisimme ja riemuitsisimme hänen terweydessänsä/
25:10 Sille HERRAN käsi telle Worella läpeie. Mutta Moab sen ala runnellan/ ninquin cordhet runnellan/ ia ninquin Loca.
Sillä HERRAN käsi tällä wuorella lepäilee. Mutta Moab sen alle runnellaan/ niinkuin korret runnellaan/ ja niinkuin loka.
25:11 Ja HERRAN pite henen kätens vlosoijendaman heiden secaans/ ninquin iocu Wipia heite vlosoijenda/ vimahan.
Ja HERRAN pitää hänen kätensä ulosojentaman heidän sekaansa/ niinkuin joku uija heitä ulosojentaa/ uimahan.
25:12 Ja henen pite heiden Pramiudhens henen kätens käsiuardhella alendaman/ ia teiden Murein corkiat wahuistoxet alascallistaman/ alendaman/ ia tomuhun mahan heittemen.
Ja hänen pitää heidän prameutensa hänen kätensä käsiwarrella alentaman/ ja teidän muurein korkeat wahwistukset alaskallistaman/ alentaman/ ja tomuhun maahan heittämän.

XXVI. Lucu.

Sen Hengelisen Jerusalemin Weisu/ ioca on Seurakunnast ia Christusest/ henen Runingastans ia Pispastans. Esa. xxvj.

26:1 Sihen aican/ pite Judan Maassa/ sencaltainen Weisu weisattaman. MEille on wahua Caupungi/ Murit ia Wernit ouat Terueys.
Siihen aikaan/ pitää Judan maassa/ senkaltainen weisuu weisattaman. Meillä on wahwa kaupunki/ muurit ja wernit (warjelus) owat terweys.
26:2 Auacat Portit/ ette se Wanhurskas Canssa/ ioca Uskon pite/ siselkeuis.
Awatkaat portit/ että se wanhurskas kansa/ joka uskon pitää/ sisälle käwisi.
26:3 Sine aina pidhet Rauhan/ wahwan Lupauxen ielkin/ Sille sinun päles turuatan.
Sinä aina pidit rauhan/ wahwan lupauksen jälkeen/ Sillä sinun päällesi turwataan.
26:4 Senteden loottacat teiten HERRAN päle ijancaikisesta/ Sille HERRA Jumala on yxi Callio ijancaikisesta.
Sentähden luottawat teitän HERRAN päälle iankaikkisesti/ Sillä HERRA Jumala on yksi kalllio iankaikkisesti.
26:5 Ja hen alasnotkista ne/ iotca Corkialla asuuat/ sen ylescorghotetun Caupungin hen alendapi/ Ja/ hen sysä sen hamaan Mahan saacka/ nin ette hen tomussa maca.
Ja hän alasnotkistaa ne/ jotka korkealla asuwat/ sen ylöskorotetun kaupungin hän alentaapi/ Ja/ hän sysää sen hamaan maahan saakka/ niin että hän tomussa makaa.
26:6 Ette hen Jalghoilla polietaan/ ia/ sijtteken ninen waiuasten ialghoilla/ ia semmengin ninen Kieuhein Candapäille.
Että hän jaloilla poljetaan/ ja / sittenkin niiden waiwasten jaloilla/ ja semmenkin niiden köyhäin kantapäillä.
26:7 Mutta ninen Wanhurskasten Tie on tasainen/ Ninen Wanhurskasten Polghut sine oijennat.
Mutta niiden wanhurskasten tie on tasainen/ Niiden wanhurskasten polut sinä ojennat.
26:8 HERRA sinua me odhotamme sinun Oikiudhes tiell/ sydhemen Halu seiso sinun Nimehes ia Sanaas pein.
HERRA sinua me odotamme sinun oikeutesi tiellä/ sydämen halu seisoo sinun nimeesi ja sanaasi päin.
26:9 Sydhemesteni mine sinua öölle halaian/ ynne hengelleni mine warhan waluon minussani sinun tyges. Sille cussa sinun Oikiudhes ombi Maakunnas/ Nin oppeuat ne Maanpirin Asuuaiset wanhurskautta.
Sydämestäni minä sinua yöllä halajan/ ynnä hengelläni minä warhain walwon minussani sinun tykösi. Sillä kussa sinun oikeutesi ompi maakunnassa/ Niin oppiwat ne maanpiirin asuwaiset wanhurskautta.
26:10 Mutta echke nijlle iumalattomille Armoia taritaisijn/ nin euet he quitengan Wanhurskautta ope. Waan tekeuet waiuoin paha sijnä Oikiudhes maas/ Sille euet he HERRAN HERRAutta näe.
Mutta ehkä niille jumalattomille armoa tarittaisiin/ niin eiwät he kuitenkaan wanhurskautta opi. Waan tekewät waiwoin pahaa siinä oikeuden maassa/ Sillä eiwät he HERRAN HERRAUTTA näe.
26:11 HERRA sinun kätes ombi yletty/ euet he site näe/ Mutta quin he sen nähdä saauat/ Nin häpien alaisexi tuleuat ( sen kiuaudhen teden ette Pacanatki/ ouat heite hurskamat ) Ja wiele sijski sinun pite heite Tulella culuttaman/ iollas sinun wiholises culutat.
HERRA sinun kätesi ompi ylennetty/ eiwät he sitä näe/ Mutta kuin he sen nähdä saawat/ Niin häpeän alaiseksi tulewat (sen kiiwauden tähden että pakanatkin/ owat heitä hurskaammat) Ja wielä siiskin sinun pitää heitä tulella kuluttaman/ jollas sinun wihollisesi kulutat.
26:12 Mutta meille HERRA sine Rauhan saatat/ Sille caiki mite me vlostoimitamma/ ne sine meille andanut olet.
Mutta meille HERRA sinä rauhan saatat/ Sillä kaikki mitä me ulostoimitamme/ ne sinä meille antanut olet.
26:13 HERRA meiden Jumalan/ Mwtkin tosin HERrat meille Herroitzeuat paitzi sinun/ Mutta me muistamma quitengin waiuoin Sinun/ ia sinun Nimes päle/
HERRA meidän Jumalan/ Muutkin tosin herrat meille herroitsewat paitsi sinun/ Mutta me muistamme kuitenkin waiwoin sinun/ ja sinun nimesi päälle/
26:14 Euet ne Coolluet Elemes pysy/ ne Hengettömet euet ylesnouse. Sille sine olet heite etziskellyt ia mestanut/ ia caiken heiden Muistons cadhottanut.
Eiwät ne kuolleet elämässä pysy/ ne hengettömät eiwät ylösnouse. Sillä sinä olet heitä etsiskellyt ja mestannut/ ja kaiken heidän muistonsa kadottanut.
26:15 Mutta sine HERRA sen edhespidhet pacanain seas/ sine sen ieriestens nin edespidhet pacanain seas/ Sine osotat sinun HERRAUTTAS/ ia tulet cauuas haman Mailman loppun asti.
Mutta sinä HERRA sen edes pidät pakanain seassa/ sinä sen järjestänsä niin edespidät pakanain seassa/ Sinä osoitat sinun HERRAUTTASI/ ja tulet kauas hamaan maailman loppuun asti.
26:16 HERRA/ coska Tuska tule/ nin sinua etziten/ Coskas heite curitat/ nin he parkuuat surkiasti.
HERRA/ Koska tuska tulee/ niin sinua etsitään/ Koskas heitä kuritat/ niin he parkuwat surkeasti.
26:17 Ninquin Wastoinoleua/ coska hen io synnyttemellens on/ nin henelle on adhistos/ ia parku kiwuillans/ Jwri nin meille mös iochtu/ HERRA sinun Casuos edes.
Niinkuin wastoin olewa/ Koska hän jo synnyttämäisillänsä on/ niin hänellä on ahdistus/ ja parku kiwullansa/ Juuri niin meille myös johtuu/ HERRA sinun kaswosi edessä.
26:18 Ja mekin Wastoinolemma/ ia on meille kipu/ ette me tuskalla hengitemme. Quitengan Eipe me woi Maata autta/ eike Maanpijrin Asuuaiset tactonet langeta.
Ja mekin wastoin olemme/ ja on meillä kipu/ että me tuskalla hengitämme. Kuitenkaan eipä me woi maata auttaa/ eikä maanpiirin asuwaiset tahtoneet langeta.
26:19 Mutta sinun Coollues pite elemen/ Ja Rumillans ylesnouseman. Yleshäretke ia kerskacat/ Te iotca Maan alla macatta/ Sille sinun Castes/ on wiherieisen Kedhon Caste/ ia maan pite ne Coolluet henestens vlosandaman.
Mutta sinun kuolleesi pitää elämän/ ja ruumiillansa ylösnouseman. Ylös herätkää ja kerskatkaat/ te jotka maan alla makaatte/ sillä sinun kasteesi/ on wiheriäisen kedon kaste/ ja maan pitää ne kuolleet hänestänsä ulosantaman.
26:20 Mene minun Canssan sinun Cammios/ ia sulie Ouet ielkes/ lymy yrielde silmen räpeys/ nincauuan ette wiha ylitzekeupi.
Mene minun kansan sinun kammioosi/ ja sulje owet jälkeesi/ lymyä silmän räpäys/ niinkauan että wiha ylitsekäypi.
26:21 Sille catzo/ HERRAN pite vloskeumen Siastans/ etziskelemen Maan Asuuaisten Pahutta heiden ylitzens/ Nin ette Maan pite ilmoittaman heiden Werens/ Ja ei sillen peittemen nijte/ iotca henen pälens tapetut ouat.
Sillä katso/ HERRAN pitää uloskäymän sijastansa/ etsiskelemään maan asuwaisten pahuutta heidän ylitsensä/ Niin että maan pitää ilmoittaman heidän werensä/ ja ei silleen peittämään niitä/ jotka hänen päällänsä tapetut owat.

XXIX. Lucu.

Jumalattomain Sokiudhest/ Inhimisten Sädhyste/ Euangeliumita wastan/ haikiast Soimudhest ia Sadhatoxist/ iotca Mielicaruaudhest/ pahoia wastan/ vloskeuuet. Ellei te tadho Sana wastan otta/ Nin langecat Sokiana teiden oman mieliwaltaan.

29:9 PAatucot ia olcot tyhmetyt/ Soghaiska teiten/ ia tulcat iuoxin/ ei quitengan Winasta/ Horiucat/ ei quitengan wäkeueste Joomasta.
Paatukaat ja olkaat tyhmetyt/ Sokaiskaa teitän/ ja tulkaat juowuksiin/ ei kuitenkaan wiinasta/ Horjukaat/ ei kuitenkaan wäkewästä juomasta.
29:10 Sille HERRA ombi teille ydhen raskan vnen hengen siselpannut/ ia teiden Silmen sulkenut. Teiden Prophetat ia Pämiehet/ ynne Näkeiten cansa/ ombi hen soghaisznut/
Sillä HERRA ompi teille yhden raskaan unen hengen sisälle pannut/ ja teidän silmän sulkenut. Teidän prophetat ja päämiehet/ ynnä näkijäin kanssa/ ompi hän sokaissut./
29:11 Nin ette caikein Prophetain Näyt pite teille oleman ninquin Insiglatun Kirian sanat. Jonga ios iocu andane sille quin lukia taita/ ia sanotaisin henelle/ Lue täte/ Ja hen wastapi/ En taidha/ Sille se on insiglattu.
Niin että kaikkein prophetain näyt pitää teille oleman niinkuin insiglatut kirjan sanat. Jonka jos joku antanee sille kuin lukea taita/ ja sanottaisiin hänelle/ Lue tätä/ ja hän wastaapi/ En taida/ Sillä se on insiglattu (sinetöity).
29:12 Eli ios iocu annais sille quin ei Lukia taitaisi/ ia sanois/ Lue täte/ ia hen wastapi. En taidha lukia.
Eli jos joku antaisi sille kuin ei lukea taitaisi/ ja sanoisi/ Lue tätä/ ja hän wastaapi/ En taida lukea.
29:13 Ja HERRA sanopi/ Ette teme Canssa lehestypi minua suullans/ ia hwlillans cunnioitzeuat/ Mutta heiden sydhemens on caucana minusta/ Ja pelkeuet minua Inhimisten Keskyn ielkin/ quin he opettauat.
Ja HERRA sanoopi/ Että tämä kansa lähestyypi minua suullansa/ ja huulillansa kunnioitsewat/ Mutta heidän sydämensä on kaukana minusta/ ja pelkääwät minua ihmisten käskyn jälkeen/ kuin he opettawat.
29:14 Nin mine mös tadhon temen Canssan cansa ihmelisesta menne/ hirmulisesta ia camalasta. Ette heiden Wijsaans Wijsaudhen pite huckuman/ ia heiden Ymmerteueistens ymmerdhyxen mine poisheiten.
Niin minä myös tahdon tämän kansan kanssa ihmeellisesti mennä/ hirmullisesti ja kamalasti. että heidän wiisaansa wiisauden pitää hukkuman/ ja heidän ymmärtäwäistensä ymmärryksen minä pois heitän.
29:15 We nijlle/ iotca salatut tactouat olla HERRAN edhes/ heiden Aiuotuxens peitte/ ia heiden Teghonsa pimeydhes pite/ ia sanouat/ cuca meite näke? Eli cuca tundene meite?
Woi niille/ jotka salatut tahtowat olla HERRAN edessä/ heidän aiwoituksensa peittää/ ja heidän tekonsa pimeydessä pitää/ ja sanowat/ kuka meitä näkee? Eli kuka tuntenee meitä?
29:16 Oij mixi te nin nuriat oletta? Jwri quin iocu Sauenualain saui aiattelis/ ia iocu Käsiala puhuis henen Mestaristans/ Eipe hen minua tehnyt/ Ja iocu Teco sanois henen Tekiestens/ Eipe hen minua tunne.
Oi miksi te niin nurjat olette? Juuri kuin joku sawenwalajan sawi ajattelisi/ ja joku käsiala puhuisi mestaristansa/ Eipä hän minua tehnyt/ Ja joku teko sanoisi hänen tekijästänsä/ Eipä hän minua tunne.
29:17 Lach nyt/ wähen hetken pereste/ pite Libanon pellon Kedhoxi tuleman/ Ja Pellonkäto pite Metzexi luettaman.
Lach nyt/ Wähän hetken perästä/ pitää Libanonin pellon kedoksi tuleman/ ja pellonkätö pitää metsäksi luettaman.
29:18 Sille samalla aialla/ pite ne Cwroit cwleman temen Kirian Sanoia/ ia ninen Sokiain silmet pite näkemen pimeydheste ia syngyste.
Sillä samalla ajalla/ pitää ne kuurot kuuleman tämän kirjan sanoja/ ja niiden sokeain silmät pitää näkeman pimeydestä ja synkeydestä.
29:19 Ja ne Radholiset iellenssaauat ilon HERRASA/ Ja ne Kieuhet Inhimisten seas/ pite riemuitzeman sijnä Israelin Pyhes.
Ja ne raadolliset jällens saawat ilon HERRASSA/ Ja ne köyhät ihmisten seassa/ pitää riemuitseman siinä Israelin Pyhässä.
29:20 Coska ne Tyrannit huckuuat/ ia ne Pilcurit Lopuns saauat/ Ja ne caiki mestatuxi tulisit/ iotca waluouat Waiua matkan saattaxens.
Koska ne tyrannit hukkuwat/ ja ne pilkkurit loppunsa saawat/ Ja ne kaikki mestatuksi tulisit/ jotka walwowat waiwaa matkaan saattaaksensa.
29:21 Jotca saattauat Inhimisie synditekemen Sarnan cautta/ ia wainouat Rangastaians Portissa/ ia poickeuat Oikiudhesta walhen cautta.
Jotka saattawat ihmisiä syntiä tekemään saarnan kautta/ ja wainoawat rankaisijaansa portissa/ ja poikkeawat oikeudesta walheen kautta.
29:22 Senteden sanopi HERRA/ Abrahamin Lunastaia tellens Jacobin Honelle/ Ei Jacob pide sillen häpien ala tuleman/ ia ei pide henen Casuons enämbi häpiemen.
Sentähden sanoopi HERRA/ Abrahamin Lunastaja tällens Jakobin huoneelle/ Ei Jakob pidä silleen häpeän alle tuleman/ ja ei pidä hänen kaswonsa enempi häpeämän.
29:23 Sille coska he saauat Lapsens nädhexens/ ne minun käsialani/ heiden seasans/ nin he Pyhittteuet minun Nimeni. Ja heiden pite sen pyhen Jacobis pyhittemen/ ia site Israelin Jumalat pelkemen.
Sillä koska he saawat lapsensa nähdäksensä/ ne minun käsialani/ heidän seassansa/ niin he pyhittäwät minun nimeni. Ja heidän pitää sen pyhän Jakobissa pyhittämän/ ja sitä Israelin Jumalata pelkäämän.
29:24 Sille ne/ ioilla exyueinen Hengi onopi/ wastanrupeuat ymmerdhöste/ ia ne Turhanpuhuiat salliuat heitens opetta.
Sillä ne/ joilla eksywäinen henki on/ wastaanrupeawat ymmärrystä/ ja ne turhanpuhujat salliwat heitänsä opettaa.

XXX. Lucu.

Parannoxen Tekeueisille Jumala lupapi Rumilisia ia Hengelisie/ sanallans.

30:18 SEnteden odhottapi HERRA/ ette henen pite teille oleman Armolisen/ ia on ylesnosnut teite armactaxens. Sille HERRA on yxi Jumala quin Domiolla asettapi/ Autuat ne caiki/ iotca hende odhottauat.
Sentähden odottaapi HERRA/ että hänen pitää teille oleman armollinen/ ja on ylösnoussut teitä armahtaaksensa. Sillä HERRA on yksi Jumala kuin tuomiolla asettaapi/ Autuaat ne kaikki/ jotka häntä odottawat.
30:19 Sille Zionin Canssa pite Jerusalemis asuman/ ia ei sinun pidhe idkemen. Wissist hen armactapi sinun päles/ coskas hwdhat/ Hen wastapi sinua/ quin pian hen sen cwle.
Sillä Zionin kansa pitää Jerusalemissa asuman/ ja ei sinun pidä itkemän. Wissiste hän armahtaapi sinun päällesi/ koskas huudat/ Hän wastaapi sinua/ kuin pian hän sen kuulee.
30:20 Ja HERRA andapi teille tuskassa Leiuen/ ia Wettä teidhen Adhistoxissan. Sille eipe hen sinun Opetaias sillen sinusta poislende/ waan sinun silmes pite sinun Opetaias näkemen/
Ja HERRA antaapi teille tuskassa leiwän/ ja wettä teidän ahdistuksessan. Sillä eipä hän sinun opettajasi silleen sinusta poislennä/ waan sinun silmäsi pitää sinun opettajasi näkeman/
30:21 Ja sinun Coruas pite cwleman sanan perest/ tellens sanoden. Tai ombi Tie/ keuket site möte/ ia elket weltekö eike Oikiallen/ eike wasemelle.
Ja sinun korwasi pitää kuuleman sanan perästä/ tällens sanoen. Tai ompi tie/ käykäät sitä myöten/ ja älkäät wälttäkö eikä oikeallen/ eikä wasemmalle.
30:22 Silloin teiden pite riuaman teiden Ylihopiatut Epäiumalanne/ ia teiden Cuuain cullaiset Waattet/ Ja teiden pite ne ninquin Loghan poisheittemen/ ia nijlle sanoman/ Ulosteste.
Silloin teidän pitää riiwaaman teidän ylihopeatut epäjumalanne/ ja teidän kuwain kultaiset waatteet/ Ja teidän pitää ne niinkuin loan poisheittämän/ ja niille sanoman/ Ulos tästä.
30:23 Silloin hen andapi Saten siemenelles/ iotas Pelloles kyluenyt olet/ ia Leiuen Pellon tulosta/ ia sengin ylen runsasti.
Silloin hän antaapi sateen siemenellesi/ jota pellollesi kylwänyt olet/ ja leiwän pellon tulosta/ ja senkin ylen runsaasti.
30:24 Silloin sinun Carias pite auaralla Rohokedholla caittaman/ Seke Häriet ette Warsat/ iotca Pellos prucauat/ pite secoitetut Ohrat sömen/ ioca Wiskimel ia Pochtimel ombi podhettu.
Silloin sinun karjasi pitää awaralla ruohokedolla kaittaman/ Sekä härät että warsat/ jotka pellos pruukaawat/ pitää sekoitetut ohrat syömän/ joka wiskimet ja pohtimet ompi pohdettu.
30:25 Ja caikein swrein Wortein päle/ ia caikein swrein Cwckulain päle/ pite eroitetut Wäsiuirdhat keumen/ sen swren Mestauxen aicana/ coska Tornit langeuat.
Ja kaikkein suurein wuorten päälle/ ja kaikkein suurein kukkulain päälle/ pitää eroitetut wesiwirrat käymän/ ja sen suuren mestauksen aikana/ koska tornit lankeawat.
30:26 Ja Cuun walun pite ninquin Auringoisen paisten oleman/ ia Aurigoisen paiste pite seitzemenkerta kircambi oleman/ quin se nyt on. Coska HERRA kijnisitopi henen Canssans wahingonsa/ ia henen Haauans parendapi.
Ja kuun walon pitää niinkuin aurinkoisen paisteen oleman/ ja aurinkoisen paisteen pitää seitsemän kertaa kirkkaampi oleman/ kuin se nyt on. Koska HERRA kiinni sitoopi hänen kansansa wahingon/ ja hänen haawansa parantaapi.
30:27 Catzo/ HERRAN Nimi tulepi cauca/ henen Wihans poltapi/ ia on sangen raskas. Henen Hwlens ouat hirmusutta teunens/ ia henen Kielens ninquin culuttapa Tuli.
Katso/ HERRAN nimi tuleepi kaukaa/ hänen wihansa polttaapi/ ja on sangen raskas. Hänen huulensa owat hirmuisuutta täynnänsä/ ja hänen kielensä niinkuin kuluttawa tuli.
30:28 Ja henen Hengens ninquin yxi Wesiuirta/ ioca haman caulan asti vlottu. Nijte Pacanoita haiottaman/ sihenasti ette he tyhiexi tuleuat/ ia aiaman Canssan sinne ia tenne Suitzilla heiden suusans.
Ja hänen henkensä niinkuin yksi wesiwirta/ joka hamaan kaulaan asti ulottuu. Niitä pakanoita hajoittaman/ siihen asti että he tyhjäksi tulewat/ ja ajaman kansan sinne ja tänne suitsilla heidän suustansa.
30:29 Silloin teiden pite weisaman/ ninquin ydhen Juhla peiuen ön/ ia teiden sydhemesten riemuitzeman/ Ninquin Huilulla keudheisin HERRAN Woren päle/ Israelin Turuan tyge.
Silloin teitän pitää weisaaman/ niinkuin yhden juhlapäiwän yön/ ja teidän sydämestän riemuitseman/ Niinkuin huilulla käytäisin HERRAN wuoren päälle/ Israelin turwan tykö.
30:30 Ja HERRAN pite henen cunnialisen änens cwluttaman/ ette henen vlosoijettu Käsiuartens nädheisijn. Wihalisen haastamisen cansa/ ia culuttauan Tulen Liekin cansa/ wäkeuen Saten ia Raken cansa.
Jaa HERRAN pitää hänen kunniallisen äänensä kuuluttaman/ että hänen ulosojennettu käsiwartensa nähtäisiin. Wihallisen haastamisen kanssa/ ja kuluttawaisen tulen liekin kanssa/ wäkewän sateen ja rakeen kanssa.
30:31 Sille Assurin pite peleistetyxi tuleman sen HERRAN äneste/ ioca henen witzalla löpi. Sille sen Witzan pite kylle sattuman ia hyuesti lepitzekeumen. Coska HERRA sen heiden ylitzens wiepi Trumboin ia Candelein cansa/ ia iocapaicas heiden wastans sotipi.
Sillä Assurin pitää pelästetyksi tuleman sen HERRAN äänestä/ joka hänen witsalla lyöpi. Sillä sen witsan pitää kyllä sattuman ja hywästi läwitsekäymän. Koska HERRA sen heidän yllitsensä wiepi rumpuin ja kantelein kanssan/ ja jokapaikassa heidän wastaansa sotiipi.
30:32 Sille se Cooppa on eileisest walmistettu/ Ja se sama ombi Kuningalle walmistettu/ kylle Syue ia leuie. Nin on se Asumus sielle siselle/ Tuli ia palio Puita/ HERRAN Hengen pite sen ylessytyttemen ninquin iongun Tulikiuisen wirdhan.
Sillä se kuoppa on eilisestä walmistettu/ Ja se sama ompi kuninkaalle walmistettu/ kyllä sywä ja leweä. Niin on se asumus siellä sisällä/ tuli ja paljon puita/ HERRAN hengen pitää sen ylössytyttämän niinkuin jonkun tulikiwisen wirran.

XXXV. Lucu.

Seurakunda se on Christusen Waldakunda/ waicka hen näky ylenannetuxi/ Nin hen quitengin Henges ombi sangen cunnialinen.

35:1 NEite sanopi HERRA Jumala. Ne Coruet ia Erimaat pite iloitzeman. Ja se aukijoin sija pite lustinen oleman/ ia cucoistaman ninquin Cuccainen.
Näitä sanoopi HERRA Jumala. Ne korwet ja erämaat pitää iloitseman. Ja se aukioin sija pitää lystinen oleman/ ja kukoistamaan niinkuin kukkanen.
35:2 Henen pite casuain wihottaman/ ia riemuliszna seisoman caikes Ilos ia riemudes. Sille ette Libanon cunnia henelle annetan/ se Carmelin ia Saron caunistos. Ja he näkeuet sen HERRAN Herrauden/ ia sen meiden Jumalan Cauniudhen.
Hänen pitää kaswain wihottaman/ ja riemuisena seisoman kaikessa ilossa ja riemussa. Sillä että Libanonin kunnia hänelle annetaan/ se Karmelin ja Saron kaunistus. Ja he näkewät sen HERRAN herrauden/ ja sen meidän Jumalan kauneuden.
35:3 Wahuistacat ne wäsyuet kädhet/ ia tuetkat ne nändynet Poluet.
Wahwistakaat ne wäsyneet kädet/ ja tuetkaa ne nääntyneet polwet.
35:4 Sanocat nijlle heickomielisille. Olcat turuas/ ia elket pelietkö. Catzocat/ Teiden Jumalan tulepi costamahan/ se Jumala ioca maxapi/ hen tulepi ia wapactapi teite.
Sanokaat niille heikkomielisille. Olkaat turwassa/ ja älkäät pelätkö. Katsokaat/ Teidän Jumalan tuleepi kostamaan/ se Jumala joka maksaapi/ hän tuleepi ja wapahtaapi teitä.
35:5 Silloin auaitan ninen Sokiadhen Silmet/ ia Curoin coruat aukeneuat.
Silloin awataan niiden sokeain silmät/ ja kuuroin korwat aukenewat.
35:6 Silloin ne Rambat hyppeuet ninquin Peurat. Ja se Myckein kieli pacachtapi kijtoxehen. Sille ette Coruesa Wedhet pite wloswotaman/ ia Wirdhat Erimaasa.
Silloin ne rammat hyppiwät niinkuin peurat. Ja se mykkäin kieli pakahtuupi kiitokseen. Sillä että korwessa wedet pitää uloswuotaman/ ja wirrat erämaasssa.
35:7 Ja carckia paicka pite Järuexi souitettaman. Ja quiua Maa/ pite Cohuuaxi wedhexi tuleman. Ja sijnä Coopas/ cussa Kerme macasi/ pite heinen ia Roghon ia Caisilan seisoman.
Ja karkea paikka pitää järweksi sowitettaman. Ja kuiwa maa/ pitää kuohuwaksi wedeksi tuleman. Ja siinä kuopassa/ kussa käärme makasi/ pitää heinän ja ruohon ja kaislan seisoman.
35:8 Ja sijne mös pite Matka ia Tie oleman/ ia se pite Pyhexi Tiexi cututzttaman/ ettei Kengen sastainen site möden waellaisi. Ja se sama pite heiden edesens oleman/ ionga päle keudhen/ nin/ ette mös ne Tyhmet/ euet taidha exyue.
Ja siinä myös pitää matka ja tie oleman/ ja se pitää pyhäksi tieksi kutsuttaman/ ettei kenkään saastainen sitä myöten waeltaisi. Ja se sama pitää heidän edessänsä oleman/ jonka päällä käyden/ niin/ että myös ne tyhmät/ eiwät taida eksyä.
35:9 Eipe sielle Jalopeura oleman pidhe/ eike iocu iulma Peto site möden mene/ eikä sielle leute. Wan ne Lunastetut pite site möden waeldaman.
Eipä siellä jalopeura oleman pidä/ eikä joku julma peto sitä myöten mene/ eikä siellä löytää. Waan ne lunastetut pitää sitä myöten waeltaman.
35:10 Ne HERRAN Lunastetut palaiauat ia tuleuat sen cautta Zionihin riemun cansa/ ia ijancaikinen Ilo pite oleman heiden pääns päle. Ilon ia Riemun he käsitteuet/ ia mureh ia Hocaus pite pakeneman/ sanoi HERRA Caikiwaldias.
Ne HERRAN lunastetut palajawat ja tulewat sen kautta Zioniin riemun kassa/ ja iankaikkinen ilo pitää oleman heidän päänsä päällä. Ilon ja riemun he käsittäwät/ ja murhe ja huokaus pitää pakeneman/ sanoi HERRA Kaikkiwaltias.

XXXVIII. Lucu.

Ezechian Weisu.

38:9 Ezechian Judan Kuningan Kirioitus sittequin hen Taudhistans parani.
Ezechian Judan kuninkaan kirjoitus sittenkuin hän taudistansa parani.
38:10 MIne sanoin/ Nyt minun teuty Heluetin Portijn menne/ ennenquin mine sen homaitzin/ Ja aiattelin wiele edheme elexen.
Minä sanoin/ Nyt minun täytyy helwetin porttiin mennä/ ennenkuin minä sen huomaitsin/ Ja ajattelin wielä edemmä elääkseni.
38:11 Mine sanoin/ Eipe mine sille HERRA enembi näe/ Ja/ sitä HERRA ninen Eleuiten Maasa? Em mine sillen Inhimisie näe/ ninen tykene/ iotca heiden aicans vloseleuet.
Minä sanoin/ Eipä minä silleen HERRAA enempi näe/ Ja sitä HERRAA niiden eläwien maassa? En minä silleen ihmisiä näe/ niiden tykönä/ jotka hänen aikaansa uloseläwät.
38:12 Minun aican poiscului/ ia minulda poisotettu on/ Ninquin iongun Paimenen maia/ Ja mine poisreuein ninen minun Elemeni/ ninquin iocu Canguri.
Minun aikani poiskului/ ja minulta poisotettu on/ Niinkuin jonkun paimenen maja/ ja minä poisrewäisen minun elämäni/ niinkuin joku kankuri.
38:13 Hen minua poiscatkaisi ninquin Hienon langan/ Sine loputat minun peiueni ennen Echtota. Mine aiattelin/ Joska mine eleisin Amun asti/ Mutta hen serki caiki minun Luuni/ ninquin Jalopeura/ Sille sine loputat minun peiueni ennen Echtota.
Hän minun poiskatkaisi niinkuin jonkun hienon langan/ Sinä lopetat päiwäni ennen ehtoota. Minä ajattelin/ Koska minä eläisin aamuun asti/ mutta hän särki kaikki minun luuni/ niinkuin jalopeura/ Sillä sinä lopetat päiwäni ennen ehtoota.
38:14 Ninquin Curki ia Päskynen mine panin/ ia Cudersin ninquin Mettinen/ minun Silmeni rupesit puchkeman/ HERRA mine tuska kersin/ hookiuta minua.
Niinkuin kurki ja pääskynen minä panin/ ja kujersin niinkuin mettinen/ minun silmäni rupesit puhkeamaan/ HERRA minä tuskaa kärsin/ huojenna minua.
38:15 O quinga iloisesta mine puhua tadhon/ ette hen minulle site lupasi/ ia sen mös teke. Senteden mine tadhon/ caiki minun Eliaicani temen minun Sieluni Murhen teden kijtte.
Oi kuinka iloisesti minä puhua tahdon/ että hän minulle sitä lupasi/ ja sen myös tekee. Sentähden minä tahdon/ kaikki minun elinaikani tämän minun sieluni murheen tähden kiittää.
38:16 HERRA sijtte eleten/ Ja minun Hengeni Eleme sihen coconans seisopi/ Sille sine annoit minun nuckua/ ia minun eleuexi teit.
HERRA siitä eletään/ Ja minun henkeni elämä siihen kokonansa seisoopi/ sillä sinä annoit minun nukkua/ ja minun eläwäksi teit.
38:17 Catzo/ swri häte oli minulle Turuasta/ Mutta sine olet minun Sieluni sydhemestes wapachtanut/ ettei se huckuisi/ Sille sine poisheitit caiki minun Syndini sinun selies tagha.
Katso/ suuri hätä oli minulle turwasta/ mutta sinä olen minun sieluni sydämestäsi wapahtanut/ ettei se hukkuisi/ sillä sinä poisheitit kaikki minun syntini sinun selkäsi taa.
38:18 Sille eipe Heluetti sinua kijte/ eike mös Coolema sinua yliste/ eike ne sinun Totuttas odhota/ iotca Coopan alasmeneuet.
Sillä eipä helwetti sinua kiitä/ eikä myös kuolema sinua ylistä/ eikä ne sinun totuuttasi odota/ jotka kuoppaan alasmenewät.
38:19 Waan ainostans ne Eleuet/ kijtteuet sinua/ Ninquin mineki nyt teen/ Isen pite Lapsillens sinun Totuttas ilmoittaman.
Waan ainoastansa ne eläwät/ kiittäwät sinua/ niinkuin minäkin nyt teen/ Isän pitää lapsillensa sinun totuuttasi ilmoittaman.
38:20 HERRA auta minua/ nin me weisamme minun Weisuni/ nincauuan quin me Eleme/ HERRAN Honessa.
HERRA auta minua/ niin me weisaamme minun weisuni/ niinkauan kuin me elämme/ HERRAN huoneessa.

 

XL. Lucu.

Messiasen Waldakunda ia Euangelium/ Joannesen Castain ia Apostolein cautta iulghistettaua. Esa. xl.

40:1 LOhutacat/ Lohutacat/ minun Canssan/ sanopi teiden Jumalan.
Lohduttakaa/ Lohduttakaa/ minun kansani/ sanoopi teidän Jumalan.
40:2 Puhucat suloisest Jerusalemin cansa/ ia sarnacat henelle/ Ette henen Sotimisens on lopetettu. Sille henen Ricoxens on andexiannettu/ Ette hen on saanut caxikerdhaiset HERRAN kädheste/ caikein henen Syndiens teden.
Puhukaat suloisesti Jerusalemin kanssa/ ja saarnatkaat hänelle/ että hänen sotimisensa on lopetettu. Sillä hänen rikoksensa on anteeksiannettu/ että hän on saanut kaksikertaiset HERRAN kädestä/ kaikkein hänen syntiensä tehden.
40:3 Hwtauaisen äni ombi Corues/ walmistacat HERRAN tiete/ Techket Erimaasa tasaiset Polghut meiden Jumalalle.
Huutawaisen ääni ompi korwessa/ Walmistakaat HERRAN tietä/ Tehkäät erämaassa tasaiset polut meidän Jumalalle.
40:4 Caiki Laxot pite ylescorghotettaman/ ia caiki Woret ia Cuckulat pite alettaman. Ja mite tasattomat ouat/ pite tasattaman/ ia iotca Coleat ouat/ pite siliexi tuleman.
Kaikki laaksot pitää ylöskoroitettaman/ ja kaikki wuoret ja kukkulat pitää alennettaman. Ja mitä tasottamattomat owat/ pitää tasattaman/ ja jotka koleat owat/ pitää sileäksi tuleman.
40:5 Sille HERRAN Cunnia ilmoitetaan/ ia caiki Liha pite ynne näkemen HERRAN Suun puhuuan.
Sillä HERRAN kunnia ilmoitetaan/ ja kaikki liha pitää ynnä näkemään HERRAN suun puhuwan.
40:6 Yxi äni sanopi/ Sarna sine/ Ja hen sanoi. Mite minun pite sarnaman? caiki Liha ombi Heine/ ia caiki henen Hywydhens/ ninquin Kedhon Cuckainen.
Yksi ääni sanoopi/ Saarnaa sinä/ Ja hän sanoi. Mitä minun pitää saarnaaman? Kaikki liha ompi heinä/ ja kaikki hänen hywyytensä/ niinkuin kedon kukkainen.
40:7 Heine poisquiuapi/ ia Cuckainen lakastu/ Sille HERRA puhalsi sihen.
Heinä poiskuiwaapi/ ja kukkainen lakastuu/ Sillä HERRA puhalsi siihen.
40:8 Ja tosin/ Canssa ombi Heine/ Se Heine poisquiuettui/ ia Cuckainen poisputosi. Mutta se meiden Jumalan Sana pysy ijancaikisesta.
Ja tosin/ Kansa ompi heinä/ Se heinä poiskuiwettui/ ja kukkainen pois putosi. Mutta se meidän Jumalan sana pysyy iankaikkisesti.
40:9 Zion sine quin sarnat ylesastu corkian Woren päle/ Jerusalem sine quin sarnat ylescorghota wrholisest sinun änes/ ylescorghota ia ele pelke. Sanos Judan Caupungeille/ Catzos/ sijne ombi teiden Jumalan.
Zion sinä kuin saarnaat, ylösastu korkean wuoren päälle/ Jerusalem sinä kuin saarnaat ylöskorota urhoollisesti sinun äänesi/ ylöskorota ja älä pelkää. Sanos Judan kaupungeille/ Katsos/ siinä ompi teidän Jumalan.
40:10 Sille catzo/ se HERRA Jumala tulepi wäkewydhen cansa/ henen käsiuardhens pite hallitzeman. Catzo/ henen Töns ia Tecons ei pide hedhelmetoin oleman.
Sillä katso/ se HERRA Jumala tuleepi wäkewyyden kanssa/ hänen käsiwartensa pitää hallitseman. Katso/ hänen työnsä ja tekonsa ei pidä hedelmätöin oleman.
40:11 Ninquin Paimenen henen pite Laumans caitzeman/ hen cocopi sylijns Caritzat/ ia candapi ne helmasans/ ia ne Emelambat hen saatapi.
Niinkuin paimenen hänen pitää laumansa kaitseman/ hän kokoopi syliinsä karitsat/ ja kantaapi ne helmassansa/ ja ne emälampaat hän saattaapi.
40:12 Cuca mitanne Wedhet käsillens/ ia kemmenellens taiuat käsitte? ia Maanpirin sulkepi colmen Sormen mitalla? Ja woret punnitze wichdin cansa/ ia Cuckulat waaghan cansa?
Kuka mitannee wedet käsillänsä/ ja kämmenellänsä taiwaat käsittää? ja maanpiirin sulkeepi kolmen sormen mitalla? Ja wuoret punnitsee wihtin kanssa/ ja kukkulat waakan kanssa?
40:13 Cuca HERRAN hengelle osottapi? eli cuca oli henen Neuuonandaians?
Kuka HERRA hengelle osoittaapi? eli kuka oli hänen neuwonantajansa?
40:14 Keldä hen Neuuo kysy/ ioca henelle ymmerdhöst andapi? ia opettapi henelle sen Oikiudhen tien? Ja opettapi henelle Clokiun/ ia osottapi henelle sen ymmerdhöxen Tien?
Keltä hän neuwoa kysyy/ joka hänelle ymmärrystä antaapi? ja opettaapi hänelle sen oikeuden tien? Ja opettaapi hänelle klokiun (tiedon 1642)/ ja osoittaapi hänelle sen ymmärryksen tien.
40:15 Catzo/ Pacanat pidheten ninquin pisara quin Emperijn iepi/ ia ninquin yxi rachtu/ quin Waacan iepi.
Katso/ Pakanat pidetään niinkuin pisara kuin ämpäriin jääpi/ ja niinkuin yksi rahtu/ kuin waakaan jääpi.
40:16 Catzo/ Lodhot ouat ninquin piskuinen Tomu/ Se Libanon olis sangen wähe Tulexi/ ia henen Eleimens ylenharuat Poltwffrixi.
Katso/ Luodot owat niinkuin piskuinen tomu/ Se Libanon olisi sangen wähän tuleksi/ ja hänen eläimensä ylen harwat polttouhriksi.
40:17 Caiki Pacanat ouat ninquin ei miteken henen edesens/ ia ninquin iuri tyhie ia turhan edest pidheten.
Kaikki pakanat owat niinkuin ei mitäkään hänen edessänsä/ ja niinkuin juuri tyhjä ja turhan edestä pidetään.
40:28 Se HERRA ijancaikinen Jumala/ ioca Maan äret loonut ombi/ ei wäsy eike nänny/ henen ymmerdhyxens ombi tutkimatoin.
Se HERRA iankaikkinen Jumala/ joka maan ääret luonut ompi/ ei wäsy eikä näänny/ hänen ymmärryksensä ompi tutkimatoin.
40:29 Hen andapi nijlle wäsyuille woiman/ ia nijlle wäettömille kylle wäke.
Hän antaapi niille wäsyneille woiman/ ja niille wäettömille kyllin wäkeä.
40:30 Ne Noricaiset wäsyuet ia nändyuet/ Ja ne vrholliset Miehet langeuat.
Ne nuorukaiset wäsywät ja nääntywät/ ja ne urhoolliset miehet lankeawat.
40:31 Mutta iotca HERRA odhottauat/ ne saauat vdhen woiman/ nin ette he ylesmeneuet Siuillä quin Cotkat. Ette heiden pite iooxeman/ ia ei nändymen/ heiden pite waeldaman/ ia ei wäsymen.
Mutta jotka HERRAA odottawat/ ne saawat uuden woiman/ niin että he ylösmenewät siiwillä kuin kotkat. Että heidän pitää juokseman/ ja ei nääntymän/ heidän pitää waeltaman/ ja ei wäsymään.

XLII. Lucu.

Christus on Jumalan Paluelia ette hen meille toi Isens Sanan/ ia meiden Pinan alakeui.

42:1 CAtzo tai on minun Paluelian/ Mine hende ylespidhen/ ia minun Ulosualitun/ iossa minun Sielun hyuesti mielistu. Mine olen henelle minun Hengeni andanut/ Henen pite Oikiudhen saattaman Pacanain seas.
Katso tai on minun palwelijan/ Minä häntä ylöspidän/ ja minä uloswalitun/ jossa minun sielun hywästi mielistyy. Minä olen hänelle minun henkeni antanut/ Hänen pitää oikeuden saattaman pakanain seassa.
42:2 Eipe henen pite hwtaman eli parkuman/ ia henen Änens ei Cadhuilla cwlla.
Eipä hänen pidä huutaman eli parkuman/ ja hänen äänensä ei kadulla kuulla.
42:3 Site seriettye Rokoa/ ei henen pidhe rickimurendaman/ ia suitzeuaist Pellauaist ei pide henen sammuttaman/ Henen pite opettaman Oikiutta pidhette Totudhes.
Sitä särjettyä ruokoa/ ei hänen pidä rikkimurentaman/ ja suitsewaista pellawaista ei pidä hänen sammuttaman/ Hänen pitää opettaman oikeutta pidettää totuudessa.
42:4 Eipe henen pidhe nuriseuan oleman/ eike hirmulisen/ ette henen pite Oikiudhen maan päle säätemen. Ja loodhot pite henen Lakians odhottaman.
Eipä hänen pidän nurisewan oleman/ eikä hirmullisen/ että hänen pitää oikeuden maan päälle säätämän. Ja luodot pitää hänen lakiansa odottaman.
42:5 Neite sanopi HERRA Jumala/ ioca loopi ia vloswenyttepi Taiuat/ ioca Maan tekepi ia henen Casuons. Joca sille Canssalle quin henesse on/ Elemisen andapi/ ia Hengen nijlle quin sen päle keuuet.
Näitä sanoopi HERRA Jumala/ joka luopi ja uloswenyttääpi taiwaat/ joka maan tekeepi ja hänen kaswonsa. Joka sille kansalle kuin hänessä on/ elämisen antaapi/ ja hengen niille kuin sen päällä käywät.
42:6 Mine HERRA olen sinun cutzunut Wanhurskaudhes/ ia rupesin sinun kätes/ ia warielin sinua. Ja olen sinua andanut Canssoisa Lijtoxi/ ia Pacanoille Walkiudhexi.
Minä HERRA olen sinun kutsunut wanhurskaudessa/ ja rupesin sinun käteesi/ ja warjelin sinua. Ja olen sinua antanut kansoissa liitoksi/ ja pakanoille walkeudeksi.
42:7 Ettes ninen Sokiain silmet auaisit/ ia ne Fangit vlosweisit Fangiudhesta/ ia ne Tornista quin Pimeydhes istuuat.
Ettäs niiden sokeain silmät awaisit/ ja ne wangit ulosweisit wankeudesta/ ja ne tornista kuin pimeydessä istuwat.
42:8 Minepe se HERRA/ se on minun Nimen/ ia em mine anna kenengen Cunniatani/ eike minun Ylistötäni Epeiumalille.
Minäpä se HERRA/ se on minun nimeni/ ja en minä anna kenenkään kunniatani/ eikä minun ylistystäni epäjumalille.
42:9 Catzo/ mite tapactuman pite/ ne mine ennustan/ ia vutta mine ilmoitan/ Ennenquin se tapactu/ annan mine sen teille cwlta.
Katso/ mitä tapahtuman pitää/ ne minä ennustan/ ja uutta minä ilmoitan/ ennenkuin se tapahtuu/ annan minä sen teille kuulla.
42:10 VEisacat HERRALLE vutta Weisua/ Henen ylistoxens ouat Mailman Loppuin asti. Jotca Meres waeldauat/ ia mite henes onopi/ Loodhot ia iotca nijsse asuuat.
Weisatkaat HERRALLE uutta weisua/ Hänen ylistyksensä owat maailman loppuin asti. Jotka meressä waeltawat/ ja mitä hänessä on/ Luodot ja jotka niissä asuwat.
42:11 Hwtacat corkiast te Coruet/ ia Caupungit nijsse/ ynne ninen Kylein cansa/ cussa Kedar asupi. Ne ihastuuat iotca Calliois asuuat/ ia hwtauat nijste Wortein corkeudhista.
Huutakaat korkeasti te korwet/ ja kaupungit niissä/ ynnä niiden kyläin kanssa/ kussa Kedar asuupi. Ne ihastuwat jotka kallioissa asuwat/ ja huutawat niistä wuorten korkeudesta.
42:12 Sallicat heiden HERRALLE Cunniat anda/ ia henen Nimeens Loodhoisa ilmoitta.
Sallikaat heidän HERRALLE kunniat antaa/ ja hänen nimeänsä luodoissa ilmoittaa.
42:13 HERRAN pite vloskeumen ninquin iocu Sangari/ hen yleshärettepi Kiuauxens ninquin Sotamies. Henen pite ihastuman ia hyminän tekemen/ henen pite Wiholistens ylitzeuoittaman.
HERRAN pitää uloskäymän niinkuin joku sankari/ hän ylösherättääpi kiiwauksensa niinkuin sotamies. Hänen pitää ihastuman ja hyminän tekemän/ hänen pitää wihollistensa ylitsewoittaman.
42:14 Kylle mine waikenen wähen hetken/ ia olen hiliainen/ ia pidheten itzeni. Mutta nyt mine tadhon ninquin Wastoinoleua/ hwta/ Mine tadhon heite haiotta ia caiki ylesnielte.
Kyllä minä waikenen wähän hetken/ ja olen hiljainen/ ja pidätän itseni. Mutta nyt minä tahdon niinkuin wastoinolewa/ huutaa/ Minä tahdon heitä hajoittaa ja kaikki ylösnieltää.
42:15 Mine tadhon häuitte Wooret ia Cuckulat/ ia caiki heiden Rohons poisquiuata/ ia teen Wedhenwirdhat Loodhoixi/ ia Meret poisquiuata.
Minä tahdon häwittää wuoret ja kukkulat/ ja kaikki heidän ruohonsa poiskuiwata/ ja teen wedenwirrat luodoiksi/ ja meret poiskuiwata.
42:16 Mutta ne Sokiat mine tadhon iodhatta sen Tien päle/ iota euet he tiedhe/ Mine tadhon heite wiedhe ninen polkuin päle/ ioita euet he tunne. Mine tadhon pimeydhen heille Walkiudhexi panna/ ia site Colea tasaisexi/ Neite tadhon mine heille tedhä/ ia ei heite ylenanda.
Mutta ne sokeat minä tahdon johdattaa sen tien päälle/ jota eiwät he tiedä/ MInä tahdon heitä wiedä niiden polkuin päälle/ joita eiwät he tunne. Minä tahdon pimeyden heille walkeudeksi panna/ ja sitä koleaa tasaiseksi/ Näitä tahdon minä heille tehdä/ ja ei heitä ylenantaa.
42:17 Mutta iotca vskaldauat Epeiumaloihin/ ia waletuille Cuuille sanouat. Te oletta meiden Jumalat/ heiden pite tacaperin käendemen/ ia häpiehen tuleman.
Mutta jotka uskaltawat epäjumaloihin/ ja waletuille kuwille sanowat. Te olette meidän jumalat/ heidän pitää takaperin kääntämän/ ja häpeään tuleman.
42:18 Cwlcat te Cwroit/ ia catzocat tähen te Sokiat/ ette te näkisittä.
Kuulkaat te kuurot/ ja katsokaat tähän te sokeat/ että te näkisitte.
42:19 Cuca on nin Sokia quin minun Paluelian? Ja cuca on nin Curoi quin minun Keskyleisen/ ionga mine leheten? Cuca on nin sokia quin se Teudhelinen? ia nin Sokia quin se HERRAN Paluelia?
Kuka on niin sokea kuin minun palwelijani? Ja kuka on niin kuuro kuin minun käskyläiseni/ jonka minä lähetän? Kuka on niin sokea kuin se täydellinen? ja niin sokea kuin se HERRAN palwelija?
42:20 Kylle tosin sarnatan/ waan ei sitä quitengan pidhete Kylle heille sanotan/ Waan euet cwlla tadho.
Kyllä tosin saarnataan/ waan ei sitä kuitenkaan pidetä kyllä heille sanotaan/ waan eiwät kuulla tahdo.
42:21 Quitengin HERRA hyue heille soopi henen Wanhurskaudhens teden/ ia ette henen pite Lains cunnialisexi ia swrexi tekemen.
Kuitenkin HERRA hywää heille suopi hänen wanhurskautensa tähden/ ja että hänen pitää lakinsa kunnialliseksi ja suureksi tekemän.
42:22 Se on yxi radheldu ia röuettu Canssa/ he ouat caiki tynni paulatut Coopasa/ ia Fangein Honesen lymytetut. He ouat Röuetyxi tedhyt/ ia ei ychten Auttaia ole/ radhellut/ ia eikengen sano/ Too ne iellens.
Se on yksi raadeltu ja ryöwätty kansa/ he owat kaikki tyynni paulatut kuopassa/ ja wankein huoneeseen lymytetyt. He owat ryöwätyksi tehdyt/ ja ei yhtään auttajaa ole/ raadellut/ ja eikenkään sano/ Tuo ne jällens.
42:23 Cuca on teiden seassan/ ioca neite Coruijns otta? se merkitken ia cwlcan/ mite testedes tulepi?
Kuka on teidän seassanne/ joka näitä korwiinsa ottaa? se merkitkään ja kuulkaan/ mitä tästedes tuleepi?
42:24 Cuca on Jacobin Rateluxexi ylenandanut? ia Israelin nijlle Röuerille? Eikö itze HERRA site tehnyt? ionga wastan me synditehnyet olema? Ja euet he tactoneet henen Tiens päle waelda/ ia ei totelluet henen Lakians.
Kuka on Jakobin raatelukseksi ylenantanut? ja Israelin niille ryöwärille? Eikö itse HERRA sitä tehnyt? jonka wastaan me syntiä tehneet olemme? Ja eiwät he tahtoneet hänen tiensä päällä waeltaa/ ja ei totelleet hänen lakiansa.
42:25 Senteden hen on heiden ylitzens vlospudhistanut henen wihans hirmusudhen/ ia wäkeuen Sodhan. Ja on heite ymberins ylessytyttenyt/ Mutta euet he tundenuet/ Ja hen sytytti heite waan euet he site mielijns ottaneet.
Sentähden hän on heidän ylitsensä ulospuhdistanut hänen wihansa hirmuisuuden/ ja wäkewän sodan. Ja on heitä ympäriinsä ylössytyttänyt/ Mutta eiwät he tunteneet/ Ja hän sytytti heitä waan eiwät he siitä mieliinsä ottaneet.

XLIII. Lucu.

Sen Piskuraisen Lauman ia Seurakunnan Lohutos/ Wastan site swrta huckuuaista Joucko. Esa. xliij.

43:1 Ja nyt sanopi HERRA/ ioca sinun Loi Jacobi ia ioca sinun tehnyt on Israel. ELE pelke/ Sille mine olen sinun lunastanut/ Mine olen sinun Nimeldes cutzunut/ Sine olet minun.
Ja nyt sanoopi HERRA/ joka sinun loi Jakob ja joka sinun tehnyt on Israel. Älä pelkää/ Sillä minä olen sinun lunastanut/ Minä olen sinun nimeltäsi kutsunut/ Sinä olet minun.
43:2 Sille ios sine Wettein lepitze keut/ nin mine tadhon tykenes olla/ ettei wirdhat pidhe sinua vpottaman. Ja ios sine Tulehen keut/ eipe sinun palaman pidhe/ ia Lieckiön ei pidhe sinuhun pistymen.
Sillä jos sinä wetten läwitse käyt/ niin minä tahdon tykönäsi olla/ ettei wirrat pidä sinua upottaman. Ja jos sinä tulehen käyt/ eipä sinun palaman pidä/ ja liekkiön ei pidä sinuhun pystymän.
43:3 Sille mine olen HERRAS/ ia se Pyhe Israelis/ sinun wapactaias. Mine olen Egiptin/ Ethiopin ia Seban andanut souinoxi sinun edestes.
Sillä minä olen HERRASI/ ja se Pyhä Israelissa/ sinun wapahtajasi. Minä olen Egyptin/ Ethiopian ja Seban antanut sowinnoksi sinun edestäsi.
43:4 Ettes nin callijxi luettu olet minun Casuoni edes/ teuty sinun mös cunnialisen olla. Ja mine racastan sinua/ senteden mine annan Inhimiset sinun edestes/ ia Canssat sinun Sielus edeste.
Ettäs niin kalliiksi luettu olet minun kaswoni edessä/ täytyy sinun myös kunniallisen olla. Ja minä rakastan sinua/ sentähden minä annan ihmiset sinun edestäsi/ ja kansat sinun sielusi edestä.
43:5 Nin ele nyt sinuas pelke/ Sille mine olen sinun tykenes/ Idheste mine tadhon sinun Siemenes saatta/ ia Länneste tadhon sinua coota.
Niin älä nyt sinuas pelkää/ Sillä minä olen sinun tykönäsi/ Idästä minä tahdon sinun siemenesi saattaa/ ja lännestä tahdon sinua koota.
43:6 Mine tadhon sanoa Pohiaisel/ Tooxtenne/ Ja Etelel/ Ele kielle. Tooxtenne minun Poicani taambata/ ia minun Tyttereni hamast Mailman lopusta.
Minä tahdon sanoa pohjoiselle/ Tuoks tänne/ Ja etelälle/ Älä kiellä. Tuoks tänne minun poikani taampata/ ja minun tyttäreni hamasta maailman lopusta.
43:7 Caiki iotca minun Nimelleni ouat nimitetut/ nimiten/ iotca mine loonut olen/ cuuattanut ia tehnyt minun Cunniaxeni.
Kaikki jotka minun nimelleni owat nimitetyt/ nimittäin/ jotka minä luonut olen/ kuwattanut ja tehnyt minun kunniakseni.
43:10 Mutta te oletta minun Todhistaiani/ sanopi HERRA/ ia minun Paluelian/ ionga mine vloswalinut olen. Senpäle ette te tiedheisit ia vskoisit minua/ ia ymmerdheisit/ ette Mine Se olen.
Mutta te olette minun todistajani/ sanoopi HERRA/ ja minun palwelijani/ jonka minä uloswalinnut olen Senpäälle että te tietäisit ja uskoisit minua/ ja ymmärtäisit/ että minä se olen.
43:11 Eipe ychten Jumala ole minun edhelleni techty/ nin eipe mös kengen minun ielkin tule/ Mine/ Mine olen Se HERRA/ ia paitzi minua ei ole yxiken Wapachtaia.
Eipä yhtään Jumalaa ole minun edelleni tehty/ niin eipä myös kenkään minun jälkeen tule/ Minä/ Minä olen se HERRA/ ja paitsi minua ei ole yksikään wapahtajaa.
43:12 Mine sen olen ilmoittanut/ ia olen mös auttanut/ ia olen site teille andanut sanotta/ ia ei ole mucalainen Jumala teiden seassan. Tepe minun Todhistaiani olet/ sanopi HERRA/ Nin mine Jumala olen.
Minä sen olen ilmoittanut/ ja olen myös auttanut/ ja olen sitä teille antanut sanottaa/ ja ei ole muukalainen Jumala teidän seassanne. Tepä minun todistajani olet/ sanoopi HERRA/ Niin minä Jumala olen.
43:13 Ja mine olen ennequin iocu Peiue olikan/ ia eikengen woi minun kädhesteni pelasta/ Mine prucan/ cuca tachto site poiskäendä?
Ja minä olen ennenkuin joku päiwä olikaan/ ja eikenkään woi minun kädestäni pelastaa/ Minä pruukaan/ kuka tahtoo sitä poiskääntää?
43:21 Temen Canssan olen minä minulleni walmistanut/ sen pite minun Ylistöxeni ylestukeman.
Tämän kansan olen minä minulleni walmistanut/ sen pitää minun ylistykseni ylöstukeman.
43:22 Ei/ ette sine Jacob minua cutzuit/ eli ette sine Israel olet tötetehnyt minua saadhaxes.
Ei/ että sinä Jakob minua kutsuit/ eli että sinä Israel olet työtä tehnyt minua saadaksesi.
43:23 Etpes tosin Minulle edestoonut sinu' Poltuffris Lambait/ etkes minua cunnioittanut sinun Uffrillas. Em mine lustinen ollut coskas Rocauffris pyrghit/ enge mös ihastunu sinun Pyhesauus Tööste.
Etpäs tosin minulle edestuonut sinun polttouhrisi lampaita/ etkäs minua kunnioittanut sinun uhrillasi. En minä lystinen ollut koska ruokauhrisi pyrit/ enkä myös ihastunut sinun pyhän sawusi työstä.
43:24 Etpes minulle ostanut rahalla haiauat Calmusta/ etkes mös minua sinun Wffris raszualla teuttenyt. ia/ Sine teit Minua sinun Synnises tötetekemen/ ia olet minulle waiua tehnyt sinun Pahatecoisas.
Etpäs minulle ostanut rahalla hajaawaa kalmusta/ etkäs myös minua sinun uhrisi raswalla täyttänyt/ ja/ Sinä teit minua sinun synnissäsi työtätekemään/ ja olet minulle waiwaa tehnyt sinun pahassa teoissasi.
43:25 Mine/ Mine poispyhin sinun Ylitzekeumises minun techteni/ ia sinun Syndies ensuingan muista.
Minä/ Minä poispyyhin sinun ylitsekäymisesi minun tähteni/ ja sinun syntiäsi en suinkaan muista.
43:26 Muistuta minulle/ Taistelkam keskenen Oikiudhes/ Sanos/ millemodholla sine tadhot wanhurskaxi tulla?
Muistuta minulle/ Taistelkaamme keskenään oikeudessa/ Sanos/ millä muodolla sinä tahdot wanhurskaaksi tulla?
43:27 Sinun Ises ouat syndiätehnyet/ ia sinun Opettaias ouat minua wastan wärytte tehnyet.
Sinun isäsi owat syntiä tehneet/ ja sinun opettajasi owat minua wastaan wääryyttä tehneet.
43:28 Senteden mine sen Pyhydhen Esimiehet riuasin/ Ja olen Jacobin Raateluxexi andanut/ ia Israelin Pilcaxi.
Sentähden minä sen pyhyyden esimiehet riiwasin/ Ja olen Jakobin raatelukseksi antanut/ ja Israelin pilkaksi.

XLIV. Lucu.

Ette se Uskon Wanhurskaus/ quin Euangeliumist tule/ sarnan cautta/ ainoa wapacta/ ia ei Lain/ töiden/ eli oman Wanhurskaudhen cautta. Nin ne iumaliset Lohutetaan/ ia ne Jumalattomat vchkataan. Esa. xliiij.

44:1 NIn cwle nyt minun Paluelian Jacob/ Ja Israel ionga mine vloswalitzin.
Näin kuule nyt minun palwelijani Jakob/ Ja Israel jonka minä uloswalitsin.
44:2 Nein sanopi HERRA/ ioca sinun tehnyt ia walmistanut on/ ioca sinua hamast eitis codhusta auttapi. Ele sinuas pelke minun paluelian Jacob/ ia sine Hurskas/ ionga mine vloswalitzin.
Näin sanoopi HERRA/ joka sinun tehnyt ja walmistanut on/ joka sinua hamasta äitisi kohdusta auttaapi. Älä sinuas pelkää minun palwelijan Jakob/ ja sinä hurskas/ jonka minä uloswalitsin.
44:3 Sille mine tadhon Wedhet sen Janouaisen päle vloswodhatta/ ia wirdhat sen carkian päle. Mine tadhon minun Hengeni sinun Siemenes päle vloswodhata/ ia minun Siugnauxeni sinun Jelkintuleuaistes päle.
Sillä minä tahdon wedet sen janoawaisen päälle uloswuodattaa/ ja wirrat sen karkean päälle. Minä tahdon minun henkeni sinun siemenesi päälle uloswuodattaa/ ja minun siunaukseni sinun jälkeentulewaistesi päälle.
44:4 Ette he casuaisit ninquin Rohot/ ia ninquin Paiut wesiwirtain tykene.
Että he kaswaisit niinkuin ruohot/ ja niinkuin pajut wesiwirtain tykönä.
44:5 Temen pite sanoman/ HERRAN mine olen/ ia se pite Jacobin Nimen alla cutzuttaman. Ja temen pite itzens omalla kädhellens HERRALLE kirioittaman/ Ja pite nimitettemen Israelin Nimelle.
Tämän pitää sanoman/ HERRAN minä olen/ ja se pitää Jakobin nimen alla kutsuttaman. Ja tämän pitää itsensä omalla kädellänsä HERRALLE kirjoittaman/ Ja pitää nimitettämän Israelin nimelle.
44:21 Aiattele sen päle Jacob ia Israel/ Sille sine olet minun Paluelian/ Mine olen sinun cuuannut/ ettes minun Paluelian olisit/ Israel ele minua vnodha.
Ajattele sen päälle Jakob ja Israel/ Sillä sinä olet minun palwelijani/ Minä olen sinun kuwannut/ ettäs minun palwelijan olisit/ Israel älä minua unohda.
44:22 Mine poispyhin ninquin Piluen sinun Pahatteghos/ ia sinun Synnis ninquin Sumun/ Käenne sinuas minuhun pein/ Sille mine sinun lunastin.
Minä poispyyhin niinkuin pilwen sinun pahat tekosi/ ja sinun syntisi niinkuin sumun/ Käännä sinuas minuun päin/ Sillä minä sinun lunastin.
44:23 Iloitka te Taiuat/ sille itzepe HERRA sen teki/ Ihastu sine Maa tällä alhalla/ paucuckat te Woret ihastoxella/ metze ia caiki puudh henesse. Sille HERRA Lunasti Jacobin/ ia ombi cunnialinen Israelis.
Iloitkaa te taiwaat/ sillä itsepä HERRA sen teki/ Ihastu sinä maa täällä alhaalla/ paukkukaat te wuoret ihastuksella/ metsä ja kaikki puut hänessä. Sillä HERRA lunasti Jakobin/ ja ompi kunniallinen Israelissa.
44:24 Neite sanopi se HERRA sinun Lunastaias/ ioca sinun Eitis Codhusta cuuannut ombi. Mine olen se HERRA ioca caiki teke/ Joca Taiuat yxineni vlosuenyten ia Maan vlosleuiten ilman apulaista.
Näitä sanoopi se HERRA sinun lunastajasi/ joka sinun äitisi kohdusta kuwannut ompi. Minä olen se HERRA joka kaikki tekee/ Joka taiwaat yksinäni uloswenytin ja maan uloslewitin ilman apulaista.
44:25 Joca Noitain merkit tyhiexi teen/ Ja ne Welholiset hullutan. Joca ne Wijsat tacaperin aijan/ ia heiden Constins Hulludhexi teen.
Joka noitain merkit tyhjäksi teen/ Ja ne welholliset hullutan. Joka ne wiisaat takaperin ajan/ ja heidän konstinsa hulluudeksi teen.
44:26 Mutta hen wahuista henen Paluelians Sanan/ ia henen Keskyleistens Neuuon teuttepi. Joca Jerusalemil sanopi/ Ole asuua/ ia nijlle Judan Caupungille/ Olcat raketut/ ia mine heiden Aukions ylesoijennan.
Mutta hän wahwistaa hänen palwelijansa sanan/ ja hänen käskyläistensä neuwon täyttääpi. Joka Jerusalemille sanoopi/ Ole asuwa/ ja niille Judan kaupungille/ Olkaat raketut/ ja minä heidän aukionsa ylösojennan.
44:27 Mine ioca Sywydhelle sanon. Poiskatoka/ ia nijlle Wirghoille/ poisquiuetucat.
Minä joka sywyydelle sanon. Pois kadotkaa/ ja niille wirroille/ pois kuiwettukaat.
44:28 Mine ioca sanon Coresil/ Hen on minun Paimenen/ ia pite caiki minun tactoni teuttemen. Nin ette Jerusalemil sanotan/ Ole rakettu/ ia Templil/ ole perustettu.
Minä joka sanon Kooresille/ Hän on minun paimeneni/ ja pitää kaikki minun tahtoni täyttämän. Niin että Jerusalemille sanotaan/ Ole rakettu/ ja templille/ ole perustettu.

XLV. Lucu.

Pacanat mös cutzutan Euangeliumin Wanhurskaudhen tyge. Esa. xlv.

45:15 TOtisesta sine olet yxi Salattu Jumala/ sine Israelin Jumala se Wapactaia.
Totisesti sinä olet yksi salattu Jumala/ sinä Israelin Jumala se wapahtaja.
45:16 Mutta ne Epeiumalten tekiet/ teuty caiki häpielle ia häueistoxella pysye/ ia ynne keskenens häueistetun poismenne.
Mutta ne epäjumalten tekijät/ täytyy kaikki häpeällä ja häwäistyksellä pysyä/ ja ynnä keskenänsä häwäistettynä poismennä.
45:17 Mutta Israel lunastetan HERRAN cautta ijancaikisesta/ ia ei tule häpiexi eli pilcaxi coskan ia ijancaikisesta.
Mutta Israel lunastetaan HERRAN kautta iankaikkisesti/ ja ei tule häpeäksi eli pilkaksi koskaan ja iankaikkisesti.
45:18 Sille nin sanopi HERRA/ ioca Taiuan loonut on/ Se Jumala quin Maan on walmistanut/ ia ombi sen tehnyt ia hanginut. Ja ei nin sitä tehnyt/ ette henen piti tyhiänä oleman/ waan sen walmistanut/ ette henesse asutaisijn/ Minepe HERRA olen ia eikengen mw.
Sillä niin sanoopi HERRA/ joka taiwaan luonut on/ Se Jumala kuin maan on walmistanut/ ja ompi sen tehnyt ja hankinnut. Ja ei niin sitä tehnyt/ että hänen piti tyhjänä oleman/ waan sen walmistanut/ että hänessä asuttaisiin/ Minäpä HERRA olen ja eikenkään muu.
45:19 Em mine sala puhunut ole/ iossakin pimies paicas Maan päle/ En ole huckan Jacobin Siemenel sanonut/ Etziket minua. Sille mine olen se HERRA/ ioca Wanhurskaudhesta puhupi/ ia ilmoitan Oikiutta.
En minä salaa puhunut ole/ jossakin pimeässä paikassa maan päällä/ En ole hukkaan Jakobin siemenelle sanonut/ Etsikäät minua. Sillä minä olen se HERRA/ joka wanhurskaudesta puhuupi/ ja ilmoitan oikeutta.
45:20 Anna ninen Pacanain Sangarit heitens coota ia ynne yctentulla/ iotca euet miten tiedhä/ ia candauat heiden Epeiumaloidhens Cannot/ ia site Jumalata rucoleuat quin ei autta taidha.
Anna niiden pakanain sankarit heitänsä koota ja ynnä yhteen tulla/ jotka eiwät mitään tiedä/ ja kantawat heidän epäjumaloidensa kannot/ ja sitä jumalata rukoilewat kuin ei auttaa taida.
45:21 Ilmoittacat ia tulcat tenne/ Neuuolaskecat keskenen/ Cuca neite cwlutti alghusta/ ia silloin on site ilmoittanut? Engö mine HERRA site tehnyt ole? Ja ei ole ensingen Jumala paitzi minua/ Yxi hurskas Jumala ia Wapactaia/ ia eikengen ole paitzi minua.
Ilmoittakaat ja tulkaat tänne/ Neuwo laskekaat keskenän/ Kuka näitä kuulutti alusta/ ja silloin on sitä ilmoittanut? Enkö minä HERRA sitä tehnyt ole? Ja ei ole ensinkään jumala paitsi minua/ Yksi hurskas Jumala ja Wapahtaja/ ja eikenkään ole paitsi minua.
45:22 Käendeket teiten minun tykeni/ Nin te autuaxi tuletta caiki Mailman äret/ Sille minepe Jumala olen ia eikengen mw.
Kääntäkäät teitän minun tyköni/ Niin te autuaaksi tulette kaikki maailman ääret/ Sillä minäpä Jumala olen ja eikenkään muu.
45:23 Mine wannon Itzeni cautta/ Ja minun Suustani pite Wanhurskaudhen sana vloskeumen/ Ja sillens se iepi. Nimitten se/ Ette minulle pite caiki Poluet notkistaman/ ia caiki Kielet wannoman ia sanoman/ HERRASSA minulle on Wanhurskaus ia Wäkewys.
Minä wannon itseni kautta/ Ja minun suustani pitää wanhurskauden sana uloskäymän/ Ja sillens se jääpi. Nimittäin se/ että minulle pitää kaikki polwet notkistaman/ ja kaikki kielet wannoman ja sanoman/ HERRASSA minulle on wanhurskaus ja wäkewyys.
45:24 Sencaltaiset henen tygens tuleuat/ Mutta caiki iotca hende wastanseisouat/ ne häpiehen tuleuat.
Senkaltaiset hänen tykönsä tulewat/ Mutta kaikki jotka häntä wastaanseisowat/ ne häpeään tulewat.
45:25 Sille HERRASSA caiki Israelin Siemen wanhurskautetan/ ia pite itzens heneste kerskaman.
Sillä HERRASSA kaikki Israelin siemen wanhurskautetaan/ ja pitää itsensä hänestä kerskaaman.

XLVI. Lucu.

Jumala Lohutta caikinaiset Waiuatut ia murheliset/ ettei he epeilisi henen Auuns päle/ ia mualda Apua pydheisit. Esa. xlvj.

46:3 CWlcat minua te Jacobin Honesta/ ia caiki tehteet Israelin Honesta/ iotca Codhussa cannetan/ ia Eitissen macat.
Kuulkaat minua te Jakobin huoneesta/ ja kaikki tähteet Israelin huoneesta/ jotka kohdussa kannetaan/ ja äitissänne makaat.
46:4 Mine/ Mine tadhon teite canda haman wanhuteen/ ia sihenasti quin harmaxi tuletta/ Mine site teen/ Mine tadhon ylesnosta/ ia canda ia pelasta.
Minä/ Minä tahdon teitä kantaa hamaan wanhuuteen/ ja siihenasti kuin harmaaksi tulette/ Minä sen teen/ Minä tahdon ylösnostaa/ ja kantaa ja pelastaa.
46:5 Kellen te werdhautat minun/ Ja kennen caltaisexi te minun teet? Ja kenenge werdhaxi te minua mittat? ionga caltainen mine olisin?
Kellen te wertautat minun/ Ja kenen kaltaiseksi te minun teet? Ja kenenkä werraksi te minua mittaat? jonka kaltainen minä olisin?
46:6 He pudhistauat Culda Sekiste/ ia Hopian wichtille waacauat/ ia Hopiasepen palcauat/ ette hen sijte ydhen Jumalan tekis/ Jonga eten he poluillens langeuat ia site cumartauat.
He pudistawat kultaa säkistä/ ja hopean wihtille waakaawat/ ja hopeasepän palkkaawat/ että hän siitä yhden jumalan tekisi/ jonka eteen he polwillensa lankeawat ja sitä kumartawat.
46:7 He nostauat sen Hartioillens ia site candauat/ ia paneuat sen siallens/ Sijnä hen seiso/ ia ei siastans lijcu. Jos iocu henen tygens hwta/ Nin ei hen wasta/ ia ei auta hende henen Tuskastans.
He nostawat sen hartioillensa ja sitä kantawat/ ja panewat sen sijallensa/ Siinä hän seisoo/ ja ei sijastansa liiku. Jos joku hänen tykönsä huutaa/ Niin ei hän wastaa/ ja ei auta häntä hänen tuskassansa.
46:8 Sencaltaista muistacat/ ia olcat wahuat/ te ylitzekeumerit menget Sydhemen tyge.
Senkaltaista muistakaat/ ja olkaat wahwat/ te ylitsekäymärit menkäät sydämen tykö.
46:9 Muistacat site entiste quin ijest on ollut/ Sille mine olen Jumala/ ia eikengen mw/ Yxi Jumala/ ionga wertainen ei cussacan ole.
Muistakaat sitä ensista kuin ijäst (wanhasta 1642) on ollut/ Sillä minä olen Jumala/ ja eikenkään muut/ Yksi Jumala/ jonka wertainen ei kussakaan ole.
46:10 Mine quin ennustan edhelle/ mite edespein tuleman pite/ ia ennenquin se tapactupi/ ia sanon. Minun aiuotuxeni pysyuet/ ia mine teen caiki mieleni tahdhot.
Minä kuin ennustan edelle/ mitä edespäin tuleman pitää/ ja ennenkuin se tapahtuupi/ ja sanon. Minun aiwoitukseni pysywät/ ja minä teen kaikki mieleni tahdot.
46:11 Mine cutzun Linnun idheste/ ia ydhen Miehen ioca minun aiuotuxeni tekepi/ caucaiselda Maalda.
Minä kutsun linnun idästä/ ja yhden miehen joka minun aiwoitukseni tekeepi/ kaukaiselta maalta.
46:12 Mite mine sanon/ site mine annan tulla/ Mite mine aiattelen/ site mine mös teen.
Mitä minä sanon sitä minä annan tulla/ Mitä minä ajattelen/ sitä minä myös teen.

XLIX. Lucu.

Christusen Waldakunnasta/ ei waiuoin Juttaille/ mutta coco Mailmas/ henen Hengens puhupi Esa. xlix.

49:1 CWlcat minua te Lodhot/ ia te caucaiset Canssat wariottacat. HERRA ombi Eitin Cocdhusta minun cutzunut.
Kuulkaat minua te luodot/ ja te kaukaiset kansat waarin ottakaat. HERRA ompi äitini kohdusta minun kutsunut.
49:2 Hen muisti Nimeni päle/ Ja pani minun Suuni ninquin Tereuen Miecan. Henen Kädhens warion ala hen minun peitti.
Hän muisti nimeni päälle/ Ja pani minun suuni niinkuin terween miekan. Hänen kätensä warjon alle hän minun peitti.
49:3 Ja pani minun kijlteuexi Noolexi/ ia pisti minun henen Winehense/ ia sanoi minulle. Sine olet minun paluelian/ Israeli sine olet/ iossa mine cunnioitetan.
Ja pani minun kiiltäwäksi nuoleksi/ ja pisti minun hänen wiinehensä/ ja sanoi minulle. Sinä olet minun palwelijani/ Israel sinä olet/ jossa minä kunnioitetaan.
49:4 Mutta mine sanoin/ Huckan mine Tötetein/ turhan ia tyhien mine culutin wäkeni temen päle. Quitengi ombi minun syyn HERRAN tekene/ ia minun Wircan ombi minun Jumalani.
Mutta minä sanoin/ Hukkaan minä työtä tein/ turhan ja tyhjän minä kulutin wäkeni tämän päälle. Kuitenkin ompi minun syyni HERRAN tykönä/ ja minun wirkani ompi minun jumalani.
49:5 Ja sanopi HERRA/ ioca loij cochdosta minun henelle Palueliaxi/ ette minun pite palauttaman Jacob henellen/ senpäle ettei Israel hucastuisi.
Ja sanoopi HERRA/ joka loi kohdusta minun hänelle palwelijaksi/ että minun pitää palauttaman Jakob hänellen/ senpäälle ettei Israel hukastuisi.
49:6 Senteden olen mine caunis HERRAN edese/ ia minun Jumalan ombi minun wäken. Ja sanopi/ Wehe se on ettes olet minun Paluelian Jacobin sucu yleskoriaman/ ia iellenstoman ne Israelin haiotetut. Mutta mine panin sinun mös Pacanoiten walkiudexi/ ette sinun pite oleman minun Terueyten mailman loppun asti.
Sentähden olen minä kaunis HERRAN edessä/ ja minun Jumalani ompi minun wäkeni. Ja sanoopi/ Wähän se on ettäs olet minun palwelijan Jakobin sukua ylöskorjaaman/ ja jällens tuoman ne Israelin hajoitetut. Mutta minä panin sinun myös pakanoitten walkeudeksi/ että sinun pitää oleman minun terweyteni maailman loppuun asti.
49:7 Nin puhupi HERRA Israelin Lunastaia/ henen pyhense/ nijlle ylencatzotuille sieluille/ sille Canssalle iosta me cauhistumma. Sille Paluelialle/ ioca Sangareitten alla onopi/ Kuningasten pite näkemen ia ylesnouseman. Ja Esimiesten pite rucoleman HERRAN tedhen ioca wskolinen on/ sen pyhen tedhen Israelise/ ioca sinun wloswalinut on.
Niin puhuupi HERRA Israelin lunastaja/ hänen pyhänsä/ niille ylenkatsotuille sieluille/ sille kansalle josta me kauhistumme. Sille palwelijalle/ joka sankareitten alla on/ Kuningasten pitää näkemän ja ylösnouseman. Ja esimiesten pitää rukoileman HERRAN tähden joka uskollinen on/ sen pyhän tähden Israelissa/ joka sinun uloswalinnut on.
49:8 NEin sanopi HERRA/ mine olen sinun Rucouxes otolisella Aijalla cwllut/ ia olen Terueydhen peiuenä sinua auttanut. Ja olen warielut sinua/ Ja Lijtoxi Canssain seas olen sinun sätenyt. Ette sinun pite Maan ylesoijendaman/ ia ne haaskatut Perimiset omistaman.
Näin sanoopi HERRA/ minä olen sinun rukouksesi otollisella ajalla kuullut/ ja olen terweyden päiwänä sinua auttanut. Ja olen warjellut sinua/ ja liitoksi kansain seassa olen sinun säätänyt. Että sinun pitää maan ylösojentaman/ ja ne haaskatut perimiset omistaman.
49:9 Sanomahan nijlle Fangituille/ Wlosmenget/ ia nijlle iotca pimeis ouat/ Tulcat edes. Ette he Tiedhein ohesa heitens eleteisit.
Sanomahan niille wangituille/ ulosmenkäät/ ja niille jotka pimeässä owat/ Tulkaat edes. Että he teiden ohessa heitäns elättäisit.
49:10 Ja saisit ioca hyperelle heiden elatoxens/ Eipe heiden pide isoman eike ianoman. Ja helleh eli Auringo ei pide heite poltaman. Sille ette heiden Armactaians heite wiepi/ ia iodhattapi heiet Wesilectein tyge.
Ja saisit joka hyperellä (kukkulalla 1642) elatuksensa/ Eipä heidän pidä isoaman eikä janoaman. Ja helle eli aurinko ei pidä heitä polttaman. Sillä että heidän armahtajansa heitä wiepi/ ja johdattaapi heidät wesilähtein tykö.
49:11 Ja mine panen caiki minun Woreni tiexi/ ia minun Polcuni pite tallattaman.
Ja minä panen kaikki minun wuoreni tieksi/ ja minun polkuni pitää tallattaman.
49:12 Catzos/ nemet cauca tuleuat/ Ja catzos/ nemet Pohianpolest/ ia nemet Merenpolest/ ia ne mwdh Etelen maalda.
Katsos/ nämät kaukaa tulewat/ Ja katsos/ nämät pohjan puolesta/ ja nämät meren puolesta/ ja ne muut etelän maalta.
49:13 Iloitka te Taiuat/ Riemuitze sine Maa/ kijtteket te Wooret ihastuxella. Sille ette HERRA ombi henen Canssans lohuttanut/ ia ombi henen Radholisians armactanut.
Iloitkaa te taiwaat/ Riemuitse sinä maa/ kiittäkäät te wuoret ihastuksella. Sillä että HERRA ompi hänen kansansa lohduttanut/ ja ompi hänen raadollisiansa armahtanut.
49:14 Mutta Zion sanopi. HERRA minun ylenannoi/ Ja HERRA minun wnocti.
Mutta Zion sanoopi. HERRA minun ylen antoi/ Ja HERRA minun unohti.
49:15 Taitako iocu Waimo Lapsucaisens wnocta/ nin ettei hen armaitze henen Rumins poica? Ja waicka hen wnoctais/ Nin em mine sitteken sinua vnodha.
Taitaako joku waimo lapsukaisensa unohtaa/ niin ettei hän armaitse hänen ruumiinsa poikaa? Ja waikka hän unohtaisi/ Niin en minä sittenkään sinua unohda.
49:16 Catzos/ Käsihini mine olen sinua pyeldenyt/ Sinun Muris ouat alati minun Silmeini edes.
Katsos/ Käsihini minä olen sinut pyältänyt (piirtänyt 1933)/ Sinun muurisi owat alati minun silmäini edessä.
49:17 Sinun Rakendaias riendeuet Mutta sinun Cukistaias ia häuitteies sinusta pite poispakeneman.
Sinun rakentajasi rientäwät. Mutta sinun kukistajasi ja häwittäjäsi sinusta pitää poispakeneman.
49:18 Ylesnosta silmes ymberins/ ia catzo. Caiki neme cootudh tuleuat sinun tyges. Nin totta quin mine olen ( ma HERRA ) Sinun pite caikein neinen cansa/ ninquin Cauniudhella puietettaman.
Ylösnosta silmäsi ympäriinsä/ ja katso. Kaikki nämä kootut tulewat sinun tykösi. Niin totta kuin minä ole (ma HERRA) Sinun pitää kaikkein näiden kanssa/ niinkuin kauneudella puetettaman.
49:19 Ja sine kärit ne ymberilles/ ninquin Morsian. Sille ette sinun autia/ häuitetty/ ia turmeldu Maas/ pite silloin ahdhas oleman/ sinun asuaxes/ coska sinun Ratelias cauuas sinusta tuleuat.
Ja sinä käärit ne ympärillesi/ niinkuin morsian. Sillä että sinun autio/ häwitetty/ ja turmeltu maasi/ pitää silloin ahdas oleman/ sinun asuaksesi/ koska sinun raatelijasi kauas sinusta tulewat.
49:20 Nin ette sinun Hedhelmettydhes Lapset/ pite wiele sinun Coruahas sanoman. Ahdhas ombi minulla sija/ Istu polees/ ette mineki mahdaisin sinun tykenes asua.
Niin että sinun hedelmättömyytesi lapset/ pitää wielä sinun korwahasi sanoman. Ahdas ompi minulla sija/ Istu puoleesi/ että minäkin mahtaisin sinun tykönäsi asua.
49:21 Mutta sinun pite sanoman sydhemeses. Cuca nemet minulle synnytti? Ette mine olen hedhelmetoin/ Yxineinen/ poisaijettu ia wlossösty. Cuca neme ombi minulle ylesrockinut? Catzos/ Mine olin yxinens ietettu/ ia cussa neme silloin olit?
Mutta sinun pitää sanoman sydämessäsi. Kuka nämät minulle synnytti? Että minä olen hedelmätöin/ yksinäinen/ poisajettu ja ulossyösty. Kuka nämä ompi minulle ylösruokkinut? Katsos/ Minä olin yksinänsä jätetty/ ja kussa nämä silloin olit?
49:22 Nin sanopi HERRA Jumala/ Catzos/ Mine ylesnostan minun Käteni Pacanain tyge/ ia Canssain seas ylesoijennan minun Lipponi. Nin he edescandauat helmasans sinun Poikias/ ia sinun Tytterites hartioillansa.
Niin sanoopi HERRA Jumala/ Katsos/ Minä ylösnostan minun käteni pakanain tykö/ ja kansain seassa ylösojennan minun lippuni. Niin he edeskantawat helmassansa sinun poikiasi/ ja sinun tyttäriäsi hartioillansa.
49:23 Ja Kuningat pite oleman sinun Eletteies/ ia heiden Trötingins sinun Ammas. Casuoillens heiden pite mahan langeman sinun edeses/ ia noleskeleman sinun Jalcais tomun. Silloin sine tiedhet ettet mine HERRA olen/ ia ettei kengen häpien tule/ ioca minua toiuouat.
Ja kuninkaat pitää oleman sinun elättäjäsi/ ja heidän trötinginsä (kuningattaret) sinun ämmäsi (imettäjäs). Kaswoillensa heidän pitää maahan lankeaman sinun edessäsi/ ja nuoleskeleman sinun jalkaisi tomun. Silloin sinä tiedät että minä HERRA olen/ ja ettei kenkään häpeään tule/ joka minua toiwowat.
49:24 Otetanko mös Ratelus pois ioldaki Sangarilda? Eli taitako iocu pästä iongun Hurskan Fangit?
Otetaanko myös raatelus pois joltakin sankarilta? Eli taitaako joku päästää jonkun hurskaan wangit?
49:25 Sille ette nein sanopi HERRA. Nyt Fangit pite Kempilde poisotettaman/ ia ninen Wekeuedhen Salis irdhalle päsemen. Ja mine tadhon ridhelle sinun Rijtauelies cansa/ ia autta sinun Lapszes/
Sillä että näin sanoopi HERRA. Nyt wangit pitää kempiltä (sankarilta) poisotettaman/ ja niiden wäkewäiden saalis irralle pääsemän. Ja minä tahdon riidellä sinun riitaweljesi kanssa/ ja auttaa sinun lapsesi/
49:26 Ja mine tahdon roockia sinun Häuitteies heiden omalla Lihallans. Ja heiden pite iopuman omasta werestense/ ninquin makiast Winasta. Ja caiki Liha pite tietemen. Ette mine olen se HERRA/ sinun Lunastaias ia sinun Wapactaias/ se Wekeue Jacobisa.
Ja minä tahdon ruokkia sinun häwittäjäsi heidän omalla lihallansa. Ja heidän pitää juopuman omasta werestänsä/ niinkuin makeasta wiinasta. Ja kaikki liha pitää tietämän. että minä olen se HERRA/ sinun lunastajasi ja sinun wapahtajasi/ se Wäkewä Jakobissa.

L. Lucu.

Ristin alla Jumalan Sanan Paluelus seisopi.

50:4 HERRA Jumala annoi minulle Oppinuen Kielen/ ette mine taidhan nijlle Wäsynyille aiallans puhua.
HERRA Jumala antoi minulle oppineen kielen/ että minä taidan niille wäsyneille ajallansa puhua.
50:5 Hen ylesherette minua ioca Amu/ ylesherette minulle Coruan/ ette mine cwlen ninquin Opetuslapsi. HERRA Jumala auasi minulle Coruan/ ia en ole tottelematoin/ ia en tacaperin mene.
Hän ylösherättää minua joka aamu/ ylösherättää minulle korwan/ että minä kuulen niinkuin opetuslapsi. HERRA Jumala awasi minulle korwan/ ja en ole tottelematoin/ ja en takaperin mene.
50:6 Mine annoin minun Selkeni/ nijlle quin minua piexit/ ia minun Poskeni nijlle/ quin minua näpistit.
Minä annoin minun selkäni/ niille kuin minua pieksit/ ja minun poskeni niille/ kuin minua näpistit.
50:7 Em mine poiskäendenyt Casuoani häueistyxist ia Sylgist/ Ette HERRA Jumala minua auttapi/ senteden em mine häpien ala tule. Siteuarten mine taritzin heille minun Casuoni/ ninquin Limpsion/ Sille mine tiedhen/ etten mine häpien ala tule.
En minä poiskääntänyt kaswoani häwäistyksistä ja syljistä/ Että HERRA Jumala minua auttaapi/ sentähden en minä häpeään tule. Sitäwarten minä taritsin heille minun kaswoni/ niinkuin limpsiön (piikiven 1933)/ Sillä minä tiedän/ etten minä häpeän alle tule.
50:8 Henpe lesse ombi ioca minun Wanhurskautta/ cuca tacto minun cansani ridhelle? Keukem ychten/ Kelle ombi Oikius minun wastani? Se tulcoon tenne minun tykeni.
Hänpä läsnä ompi joka minun wanhurskauttaa/ kuka tahtoo minun kanssani riidellä? Käykäämme yhteen/ Kellä ompi oikeus minua wastaani? Se tulkoon tänne minun tyköni.
50:9 Catzo/ se HERRA Jumala minua auttapi/ cuca se on/ quin tacto minua cadhotta? Catzo/ ne caiki ninquin Waate wanheneuat/ Coit heite ylessöuet.
Katso/ se HERRA Jumala minua auttaapi/ kuka se on/ kuin tahtoo minun kadottaa? Katso/ ne kaikki niinkuin waate wanhenewat/ Koit heitä ylössyöwät.
50:10 Cuca on teisse ioca HERRA pelke. Joca henen Paluelians änen cwldele/ ioca pimeydhes waelda/ eike Walkiutta näe? Hen toiuocan HERRAN Nimen päle/ ia loottacan itzens henen Jumalans päle.
Kuka on teissä joka HERRAA pelkää. Joka hänen palwelijansa äänen kuuntelee/ joka pimeydessä waeltaa/ eikä walkeutta näe? Hän toiwokaan HERRAN nimen päälle/ ja luottakaan itsensä hänen Jumalansa päälle.
50:11 Catzo/ te caiki iotca ydhen Tulen ylessytytet/ Lieckille hangitut/ waelcat Teiden Tulen Walkiuxes/ ia sijnä Lieckisse/ ionga te ylessytytit. Neite teille minun Kädhesteni tapactupi/ Kiwussa teuty teiden leuete.
Katso/ te kaikki jotka yhden tulen ylössytytät/ liekilla hankitut/ waeltakaat teidän tulen walkeuksessa/ ja siinä liekissä/ jonka te ylössytytit. Näitä teille minun kädestäni tapahtuupi/ kiwussa täytyy teidän lewätä.

LI. Lucu.

Sangen ialo Lohutos wastan Seurakunnan Wiholisia/ Ja ettei Jumalan Sanan Wainoiat pidhe swingan pelkemen. Esa. lj

51:1 CWLcat minua/ te quin Wanhurskautta noutelet/ te iotca HERRA etzitte. Catzocat sen Callion päle/ iosta te vloshacatut oletta/ Ja sijte Caiuon coopast/ iosta te vloscaiuetut oletta.
Kuulkaat minua/ te kuin wanhurskautta noutelet/ te jotka HERRAA etsitte. Katsokaat sen kallion päälle/ josta te uloshakatut olette/ Ja siitä kallion kuopasta/ josta te uloskaiwetut olette.
51:2 Catzocat Abrahamin teiden Isen päle/ ia Saran/ iosta te syndyneet oletta. Sille mine cutzuin henen/ coska hen wiele yxineinen oli/ ia siugnasin henen ia enensin henen.
Katsokaat Abrahamin teidän isän päälle/ ja Saran/ josta te syntyneet olette. Sillä minä kutsuin hänen/ koska hän wielä yksinäinen oli/ ja siunasin hänen ja enensin hänen.
51:3 Sille HERRA lohuttapi Zionin/ hen lohuttapi/ caiki henen Aukiudhens/ ia tekepi henen Aukiudhens ninquin Lustitarhat. Ja henen Erimaans/ ninquin HERRAN Yrtitarhan/ ette sielle leuten ilo ia riemu/ Kijtos ia Kijtoswirsi.
Sillä HERRA lohduttaapi Zionin/ hän lohduttaapi/ kaikki hänen aukeudensa/ ja tekeepi hänen aukeudensa niinkuin lystitarhat/ Ja hänen erämaansa/ niinkuin HERRAN yrttitarhan/ että siellä löytään ilo ja riemu/ Kiitos ja kiitoswirsi.
51:4 Wariottacat minusta minun Canssan/ ia cwlcat minua minun Sucukundan/ Sille minulda pite Lain vloskeumen/ ia minun Oikiudheni mine tadhon panna canssoille Walkiudhexi.
Waarinottakaat minusta minun kansani/ ja kuulkaat minua minun sukukuntani/ Sillä minulta pitää lain uloskäymän/ ja minun oikeuteni minä tahdon panna kansoille walkeudeksi.
51:5 Sille minun Wanhurskaudhen on leszne/ minun Wapactaian vloswaelta/ ia minun Käsiuarteni pite canssoia domitzeman. Ne Loodhot minua odhottauat/ ia wartioitzeuat minun Käsiuarttani.
Sillä minun wanhurskauteni on läsnä/ minun wapahtajan uloswaeltaa/ ja minun käsiwarteni pitää kansoja tuomitseman. Ne luodot minua odottawat/ ja wartioitsewat minun käsiwarttani.
51:6 Ylesnostacat teiden Silmen Taiuasen/ ia alascatzocat Maan päle. Sille Taiuan pite ninquin Sauun catoman/ ia Maa ninquin Waate wanhene/ Ja iotca sen pälä asuuat/ ne pite poiscooleman/ ninquin Temeki. Mutta minun Terueydheni pysy ijancaikisesta/ ia minun Wanhurskaudhen ei pidhe puuttuman.
Ylösnostakaat teidän silmänne taiwaaseen/ ja alaskatsokaat maan päälle. Sillä taiwaan pitää niinkuin sawun katoaman/ ja maa niinkuin waate wanhenee/ Ja jotka sen päällä asuwat/ ne pitää poiskuoleman/ niinkuin tämäkin. Mutta minun terweyteni pysyy iankaikkisesti/ ja minun wanhurskauden ei pidä puuttuman.
51:7 Cwlcat minua te quin Wanhurskaudhen tunnetta/ Sine Canssa/ ionga sydhemes minun Lakin on. Elket pelietkö/ cussa Inhimiset teite häueiseuet/ ia elket wapisko/ coska he teite pilcauat.
Kuulkaat minua te kuin wanhurskauden tunnette/ Sinä kansa/ jonka sydämessä minun lakini on. Älkäät peljätkö/ kussa ihmiset teitä häwäisewät/ ja älkäät wapisko/ koska he teitä pilkkaawat.
51:8 Sille Coit pite heite ylessömen ninquin Waaten/ ia Madhot pite heite sömen ninquin Willancudhet. Mutta minun Wanhurskaudhen pysypi ijancaikisesta/ ia minun Terueydhen ilman loppumat.
Sillä koit pitää heitä ylössyömän niinkuin waatteen/ ja madot pitää heitä syömän niinkuin willankuteet. Mutta minun wanhurskauteni pysyypi iankaikkisesti/ ja minun terweyteni ilman loppumatta.
51:9 Yles/ yles/ puie päles wäkewyt sine HERRAN Käsiuarsi/ yles ninquin entisen aigan ijeste.
Ylös/ ylös/ pue päällesi wäkewyyttä sinä HERRAN käsiwarsi/ ylös niinkuin entisen aikain iästä.
51:10 Etkö sine se ole/ ioca sen Ylpien lönyt/ ia sen Lohikermen hauoittanut olet? Etkö sine se ole/ ioca Meren/ sen swren syuen wedhen poisquiuanut olet? Joca Meren pohian tiexi teki/ ette ne Lunastetut site möte keuit.
Etkö sinä se ole/ joka sen ylpeän lyönyt/ ja sen lohikäärmeen hajoittanut olet? Etkö sinä se ole/ joka meren/ sen suuren sywän weden poiskuiwannut olet? Joka meren pohjan tieksi teki/ että ne lunastetut sitä myöten käwit.
51:11 Sillens pite ne HERRAN Lunastetut iellenskäendemen/ ia Zionin tyge tuleman Riemun cansa/ ia ijancaikisen ilon pite heiden Päens päle oleman. Ilon ia riemun pite heite käsittemen/ Mutta murhen ia hocauxen pite heiste pakeneman.
Sillens pitää ne HERRAN lunastetut jällens kääntämän/ ja Zionin tykö tuleman riemun kanssa/ ja iankaikkisen ilon pitää heidän päänsä päällä oleman. Ilon ja riemun pitää heitä käsittämän/ Mutta murheen ja huokauksen pitää heistä pakeneman.
51:12 Mine/ Mine olen teiden Lohuttaian/ Cuca sis sine olet/ ettes Cooleuaist Inhimiste pelket? Ja Inhimisten Lapsia/ iotca ninquin Heine culutetan.
Minä/ Minä olen teidän lohduttajan/ Kuka siis sinä olet/ että kuolewaista ihmistä pelkäät? Ja ihmisten lapsia/ jotka niinkuin heinä kulutetaan.
51:13 Ja vnodhat site HERRA/ ioca sinun tehnyt on/ ioca Taiuat vloswenytte ia Maan perustapi? Mutta sine pelket alati ylipeiue/ sen Waiuaian iulmaudhest/ coska hen rupepi hucuttaman.
Ja unohdat sitä HERRAA/ joka sinun tehnyt on/ joka taiwaat uloswenyttää ja maan perustaapi? Mutta sinä pelkäät alati ylipäiwää/ sen waiwaajan julmaudesta/ koska hän rupeepi hukuttaman.
51:14 Cuhunga iei sen Waiuaijan iulmaus? coska hen wadhittin riendemen/ ia ymberins iooxeman/ ette hen pästeisi/ ettei he coolisi Cadhottaialda/ eli heiden Leipens puuttuisi?
Kuhunka jäi sen waiwaajan julmaus? koska hän waadittiin rientämän/ ja ympärinsä juoksemaan/ että hän päästäisi/ ettei he kuolisi kadottajalta/ eli heidän leipänsä puuttuisi?
51:15 Sille mine olen se HERRA sinun Jumalas/ ioca Meren licutan/ ette sen Allot pauhauat/ Henen Nimens ombi HERRA Zebaoth.
Sillä minä olen se HERRA sinun Jumalasi/ joka meren liikutan/ että sen aallot pauhaawat/ Hänen nimensä ompi HERRA Zebaoth.
51:16 Mine panen Sanani sinun Suhus/ ia peiten sinua minun Käteni Warion ala. Senpäle ette mine Taiuan istutaisin/ ia Maan perustaisin/ ia Zionil sanoisin/ Sine olet minun Canssan.
Minä panen sanani sinun suuhusi/ ja peitän sinua minun käteni warjon alle. Senpäälle että minä taiwaan istuttaisin/ ja maan perustaisin/ ja Zionille sanoisin/ Sinä olet minun kansani.
51:17 Ylesherä/ Ylesherä ylesnouse Jerusalem/ ioca HERRAN kädhest ioit henen hirmusudhens Calkin. Sen vnen Calkin rahgan sine olet vlosioonut/ ia mös ne pisarat noleskellut.
Ylösherää/ ylösherää ylösnouse Jerusalem/ joka HERRAN kädestä joit hänen hirmuisuutensa kalkin. Sen unen kalkin rahkan sinä ole ulosjuonut/ ja myös ne pisarat nuoleskellut.
51:18 Eikengen henen Poistans/ iotca hen synnyttenyt oli/ hende ylespitänyt/ Eikengen caikista henen Lapsistans/ iotca hen oli yleskasuattanut/ henen Kätehens ruwennu.
Eikenkään hänen pojistansa/ jotka hän synnyttänyt oli/ häntä ylöspitänyt/ Eikenkään kaikista hänen lapsistansa/ jotka hän ylöskaswattanut/ hänen kätehensä ruwennut.
51:19 Näme caxi sinun coctasit/ Cuca armaitzi sinua? Häuitus/ Wahingo/ Nelke ia Miecka oli sielle/ cuca sinua lohutais?
Nämä kaksi sinun kohtasit/ Kuka armaitsi sinua? Häwitys/ Wahinko/ Nälkä ja miekka oli siellä/ kuka sinua lohduttaisi?
51:20 Sinun Lapses olit pindunuet/ he macasit caikilla Cadhuilla/ ninquin yxi paulattu Metzehärke/ teunens wiha HERRASTA/ ia rangastosta sinun Jumalastas.
Sinun lapsesi olit piintuneet (tajuttomat 1933)/ he makasit kaikilla kaduilla/ niinkun yksi paulattu metsähärkä/ täynnänsä wihaa HERRASTA/ ja rangaistusta sinun Jumalastasi.
51:21 Senteden cwle neite sine Radolinen ia ioopunu ilman vinata/
Sentähden kuule näitä sinä raadollinen ja juopunut ilman wiinatta/
51:22 Nin sanopi se HERRA sinun Haltias ia sinun Jumalas/ ioca Canssans costapi. Catzo/ mine otan sen Unen calkin sinun Kädhestes ynne minun Wihani Calkin Raghan cansa/ Eipe sinun site sille iooman pidhe.
Niin sanoopi se HERRA sinun haltijasi ja sinun Jumalasi/ joka kansan kostaapi. Katso/ minä otan sen unen kalkin sinun kädestäsi ynnä minun wihani kalkin rahkan kansa/ Eipä sinun sitä juoman pidä.
51:23 Waan mine annan sen sinun Raateliais käsijn/ iotca sinun Sielulles sanoit. Notkista ette me sinun ylitzes keuisim/ ia pane sinun Selkes maan päle/ ia ninquin yxi Catu/ ette sen ylitze ioostasin.
Waan minä annan sen sinun raatelijasi käsiin/ jotka sinun sielullesi sanoit. Notkista että me sinun ylitsesi käwisimme/ ja panen sinun selkäsi maan päälle/ ja niinkuin yksi katu/ että me sen ylitse juostaisiin.

LII. Lucu.

Christus Lohuttapi sen waiuatun Seurakunnans. Esa. lij.

52:1 NOuse yles/ Nouse yles Zion/ Pue sinun Wäkewytes sinun päles/ caunista sinuas Herroittain sine Pyhe Caupungi Jerusalem.
Nouse ylös/ Nouse ylös Zion/ Pue sinun wäkewyytesi sinun päällesi/ kaunista sinuas herrottain sinä pyhä kaupunki Jerusalem.
52:2 Sille ette testedes ei yxiken ymberileickamatoin eike Sastainen pide sinussa hallitzeman. Nouse yles tomusta. Nouse yles sine Fangittu Jerusasem.
Sillä että tästedes ei yksikään ympärileikkaamatoin eikä saastainen pidä sinussa hallitseman. Nouse ylös tomusta. Nouse ylös sinä wangittu Jerusalem.
52:3 Päste sinus Cahleistas/ sine Fangittu Zionin tyter. Sille ette nein sanopi HERRA/ Te oletta tyhijehen mydhyt/ Ja ilman Penningite te mös lunastetan.
Päästä sinus kahleistasi/ sinä wangittu Zionin tytär. Sillä että näin sanoopi HERRA/ Te olette tyhjiin myydyt/ ja ilman penninkiä te myös lunastetaan
52:4 Sille ette nin sanopi HERRA Jumala. Minun Canssan ensin alasmeni Egiptijn/ oleman sielle wieraszna. Ja Assur ombi heille wäkiualta tehnyt ilman syyte.
Sillä että niin sanoopi HERRA Jumala. Minun kansani ensin alasmeni Egyptiin/ oleman siellä wierasna. Ja Assur ompi heille wäkiwaltaa tehnyt ilman syytä.
52:5 Wan mite teste ombi tekeminen? Ma HERRA. Sille ette minun Canssan huckan poiswiedhen/ Ette iotca heite hallitzeuat/ ne saattauat heite idkemen/ ma HERRA.
Waan mitä tästä ompi tekeminen? Ma HERRA. Sillä että minun kansan hukkaan poiswiedään/ että jotka heitä hallitsewat/ ne saattawat heitä itkemään/ ma HERRA.
52:6 Ja minun Nimen peiue peiuelde pilcataan. Senteden pite minun Canssan/ sinä peiuenä minun Nimeni tundeman.
Ja minun nimeni päiwä päiwältä pilkataan. Sentähden pitää minun kansani/ sinä päiwänä minun nimeni tuntemaan.
52:7 Sille catzos/ Mine tahdon itze puhua. O quinga suloisat ouat Worden päle ninen Jalghat/ iotca Rauhan iulijstauat/ ne quin hyue sarnauat/ Terueydhen ilmoittauat.
Sillä katsos/ Minä tahdon itse puhua. Oi kuinka suloiset owat wuoren päällä niiden jalat/ jotka rauhan julistawat/ ja kuin hywää saarnaawat/ terweyden ilmoittawat.
52:8 Jotca Zionil sanouat. Sinun Jumalas ombi Kuningas. Sinun vartias corkiast hwtauat änellens/ ia ynne iloitzeuat/ Sille ette se nähden silmelle/ cosca HERRA Zionin kiendä.
Jotka Zionille sanowat. Sinun Jumalasi ompi kuningas. Sinun wartijasi korkeasti huutawat äänellänsä/ ja ynnä iloitsewat/ Sillä että se nähdään silmällä/ koska HERRA Zionin kääntää.
52:9 Iloitkat ynne ia Riemutkat te Jerusalemin autiat. Sille ette HERRA ombi henen Canssans wahuistanut/ ia Jerusalemin pästenyt.
Iloitkaat ynnä ja riemuitkaat te Jerusalemin autiat. Sillä että HERRA ompi hänen kansansa wahwistanut/ ja Jerusalemin päästänyt.
52:10 HERRA ombi ilmottanut henen pyhen Käsiuartens caikein pacanain silmein edesse/ nin/ ette caiki Mailman äret pite meiden Jumalan Terueydhen näkemen.
HERRA ompi ilmoittanut hänen pyhän käsiwartensa kaikkein pakanain silmäin edessä/ niin/ että kaikki maailman ääret pitää meidän Jumalan terweyden näkemän.
52:13 CAtzos/ Minun Paluelian toimelisesta tekepi/ ia corgotetan/ ylesnostetan/ ia sangen corckiaxi tulepi.
Katsos/ Minun palwelijani toimellisesti tekeepi/ ja korotetaan/ ylösnostetaan/ ja sangen korkeaksi tuleepi.
52:14 Nin ette monda sinusta heitens pahendauat/ Ette henen Motonsa rymembi on muita Inhimisie/ Ja henen Hahmons quin Inhimisten Lastein.
Niin että monta sinusta heitänsä pahentawat/ että hänen muotonsa rumempi on muita ihmisiä/ Ja hänen hahmonsa kuin ihmisten lastein.
52:15 Mutta nin henen pite monda Pacanata wiscoiman/ ette mös Kuningahatki pite heiden swnssa henen edesens kijnituckiman. Sille ette ioilla ei miten heneste ilmoitettu ollut/ nekin ilolla henen nekeuet. Ja iotca ei mite sijte cwlleet ole/ ne sen astaitzeuat.
Mutta niin hänen pitää monta pakanata wiskoiman (priiskottawa)/ että myös kuninkaatkin pitää heidän suunsa hänen edessänsä kiinnitukkiman. Sillä että jolle ei mitään hänestä ilmoitettu ollut/ nekin ilolla hänen näkewät. Ja jotka ei mitään siitä kuulleet ole/ ne sen astaitsewat (hawaitsewat)

LIII. Lucu.

Christusen Pinast/ Colemast ia Cunniasta.

53:1 Mutta cuca vskopi meiden Sarnam? Ja kellen HERRAN Käsiuarsi ilmoitetan?
Mutta kuka uskoopi meidän saarnamme? Ja kellen HERRAN käsiwarsi ilmoitetaan?
53:2 Sille ette hen ylescarckapi Henen edesens/ ninquin yxi Wesa/ Ja ninquin yxi Jwri quiuasta Maasta. Eipe henellä ole ychten moto eike cauniutta. Me näime henen/ Wan ei ollut henelle meille kelpauata moto.
Sillä että hän ylöskarkaapi hänen edessänsä/ niinkuin yksi wesa/ Ja niinkuin yksi juuri kuiwasta maasta. Eipä hänellä ole yhtään muotoa eikä kauneutta, Me näimme hänen/ Waan ei ollut hänellä meille kelpaawata muotoa.
53:3 Hen oli se caikein ylencatzottapa/ ia caikein haluin/ kipua ia Sairautta teunens. Hen oli nin ylencatzottu/ ettei kengen maltanut henen pälens catzoa/ Senuoxi eipe me hende mixiken piteneet.
Hän oli se kaikkein ylenkatsottawa/ ja kaikkein halwin/ kipua ja sairautta täynnänsä. Hän oli niin ylenkatsottu/ ettei kenkään malttanut hänen päällensä katsoa/ Senwuoksi eipä me häntä miksikään pitäneet.
53:4 Wissiste hen candoi meiden Sairaudhen/ Ja meiden kiwudh hen pälense sälytti. Mutta me pidhim Henen sixi ioca Jumalalda rangaistu/ piexettu/ ia pinattu oli.
Wissiste hän kantoi meidän sairauden/ Ja meidän kiwut hän päällensä sälytti. Mutta me pidimme hänen siksi joka Jumalalta rangaistu/ pieksetty/ ja piinattu oli.
53:5 Wan hen ombi haauoittu meiden Pahatecoin teden/ ia meiden Syndein teden hosuttu. Se Rangastus macapi henen pälens/ Senpäle ette meille Rauha olis/ Ja henen Haauains cautta me olema läkitud.
Waan hän ompi haawoitettu meidän pahain tekoin tähden/ ja meidän syntein tähden hosuttu. Se rangaistus makaapi hänen päällänsä/ Senpäälle että meillä rauha olisi/ Ja hänen haawainsa kautta me olemme lääkityt.
53:6 Me waelsim Caiki Exyxise/ ninquin Lambat/ itzecukin omalle tiellens poickesi.
Me waelsimme kaikki eksyksissä/ niinkuin lampaat/ itsekukin omalle tiellensä poikkesi.
53:7 Mutta HERRA hen heitti caikein meiden synnit henen pälens. Coska hen rangastijn ia pinattijn/ ei hen Swtansa auanut. Ninquin Caritza ioca teurahaxi wiedhen/ ia ninquin Lammas/ ioca keritziense edese waickeni/ nin ei henengen pide Swtans auaman.
Mutta HERRA hän heitti kaikkein meidän synnit hänen päällensä. Koska hän rangaistiin ja piinattiin/ ei hän suutansa awannut. Niinkuin karitsa joka teuraaksi wiedään/ ja niinkuin lammas/ joka keritsijänsä edessä waikeni/ niin ei hänenkään pidä suutansa awaaman.
53:8 Mutta hen ombi adhistoxest ia domiosta poisotettu/ Cuca henen Elemens pitudhen wlospuhupi? Sille ette hen ombi ninen Eleuiten maalda poissiwaltu/ coska hen minun Canssani Pahatecoin teden rangastijn.
Mutta hän ompi ahdistuksesta ja tuomiosta poisotettu/ Kuka hänen elämänsä pituuden ulospuhuupi? Sillä että hän ompi niiden eläwien maalta poissiwaltu/ koska hän minun kansani pahatekoin tähden rangaistiin.
53:9 Ja hen ombi haudhattu ninquin ne Jumalattomat/ Ja coollut ninquin iocu Ricas. Waicka ei hen kellengen wärytte tehnyt/ eikä petos henen Swsans ollut. Mutta HERRA tachtoi henen nin pieste Sairaudhella.
Ja hän ompi haudattu niinkuin ne jumalattomat/ Ja kuollut niinkuin joku rikas. Waikka ei hän kellenkään wääryyttä tehnyt/ eikä petos hänen suussansa ollut. Mutta HERRA tahtoi hänen niin piestä sairaudella.
53:10 Coska hen ombi Hengens Ricosuffrixi wlosandanut/ nin hen Siemenen saapi/ ia cauuan ele. Ja HERRAN Aiuotus pite henen Kädhesens menestymen/
Koska hän ompi henkensä rikosuhriksi ulosantanut/ niin hän siemenen saapi/ ja kauan elää. Ja HERRAN aiwotus pitää hänen kädessänsä menestymän/
53:11 Senteden ette Henen Sielunsa ombi töte tehnyt. Sapi hen Lustinsa nähde/ ia Kyllyytte oleman. Ja henen tundemisens cautta/ Minun paluelian se Wanhurscas/ pite monda wanhurskauttaman. Sille ette hen candapi heiden synninse. Senteden mine annan henelle Monda swrexi Saalijxi/ ia henelle pite ne Wekeuet Raatelussa oleman.
Sentähden että hänen sielunsa ompi työtä tehnyt. Saapi hän lystinsä nähdä/ ja kyllyyyttä oleman. Ja hänen tuntemisensa kautta/ Minun palwelijani se wanhurskas/ pitää monta wanhurskauttaman. Sillä että hän kantaapi heidän syntinsä. Sentähden minä annan hänelle monta suureksi saaliiksi/ ja hänellä pitää ne wäkewät raatelussa oleman.
53:12 Senteden ette hen andoi henen Hengense coolemahan/ ia oli Pahantekiein caltaisexi luettu. Ja monen Synnit hen candoi/ ia rucoli ninen Ylitzekeupein edheste.
Sentähden että hän antoi hänen henkensä kuolemahan/ ja oli pahaintekijäin kaltaiseksi luettu. Ja monen synnit hän kantoi/ ja rukoili niiden ylitsekäypäin edestä.

LIV. Lucu.

Seurakunnan Lohutoxet ia Lupauxet/ ioca Christusen cansa ristin alla on alaspainettu. Esa. liiij.

54:1 RIemuitze sine Hedhelmetoin/ ioca ei synnyte/ Iloitze weisun cansa/ ia ihastu ioca ei wastoin ole. Senteden sille Yxineisel ombi enembi Lapsia/ quin sillä iolla Mies on/ sanopi HERRA.
Riemuitse sinä hedelmätöin/ joka ei synnytä/ Iloitse weisun kanssa/ ja ihastu joka ei wastoin ole. Sentähden sillä yksinäisellä ompi enemmän lapsia/ kuin sillä jolla mies on/ sanoopi HERRA.
54:2 Leuite sinun Teldas sia/ ia vloswenyte sinun Asumises hursti. Ele säste/ pidhenne sinun Köydhes/ ia kijnite sinun waias Luiasti.
Lewitä sinun telttasi sija/ ja uloswenytä sinun asumisesti hursti. (waate 1642) Älä säästä/ pidennä sinun köytesi/ ja kiinnitä sinun waajasi lujasti.
54:3 Sille sinun pite sekä Oikialla ette wasemelle polella vlospughistuman/ ia sinun Siemenes pite ne Pacanat perimen/ ia nijsse aukeis Caupungeis asuman.
Sillä sinun pitää sekä oikealla että wasemmalle puolelle ulospullistuman/ ja sinun siemenesi pitää ne pakanat perimän/ ja niissä aukeissa kaupungeissa asuman.
54:4 Ele pelke/ sille et sine tule häpien ala/ ele caino ole/ sille ei sinun pidhe häpiehen tuleman. Waan sinun pite sinun Neitzydhes kehnoudhen vnoctaman/ ia sinun Leskiudhes cainousta ei sillen muistaman.
Älä pelkää/ sillä et sinä tule häpeän alle/ älä kaino ole/ sillä ei sinun pidä häpeään tuleman. Waan sinun pitää sinun neitsyytesi kehnouden unohtaman/ ja sinun leskiytesi kainousta ei silleen muistaman.
54:5 Sille se ioca sinun tehnyt on/ se ombi sinun Miehes/ HERRA Zebaoth on henen Nimens/ ia sinun Lunastaias se Pyhe Israelis/ ioca caiken Mailman Jumalaxi cutzutan.
Sillä se joka sinun tehnyt on/ se ompi sinun miehesi/ HERRA Zebaoth on hänen nimensä/ ja sinun lunastajasi se Pyhä Israelissa/ joka kaiken maailman Jumalaksi kutsutaan.
54:6 Sille HERRA annoi sinun olla sijnä sanomas/ ettes olet ninquin iocu hyliettu/ ia sydhemest murhelinen Waimo/ ia ninquin yxi Noori Emende/ quin poisaiettu on/ sanopi sinun Jumalas.
Sillä HERRA antoi sinun olla siinä sanomassa/ ettäs olet niinkuin joku hyljätty/ ja sydämestä murheellinen waimo/ ja niinkuin yksi nuori emäntä/ kuin poisajettu on/ sanoopi sinun Jumalasi.
54:7 Mine olen wähes Silmenräpäyxes sinun ylenandanut/ Mutta swrella Laupiudhella tadhon minä sinua iellens etziä.
Minä olen wähäksi silmänräpäykseksi sinun ylenantanut/ mutta suurella laupeudella tahdon minä sinua jällens etsiä.
54:8 Mine olen Casuoni wihassani wäheisen Silmenräpeyxen aigan sinusta poisketkenyt/ Mutta ijancaikises Armos mine tadhon armacta sinun päles/ sanopi HERRA sinun Lunastaias.
Minä olen kaswoni wihassani wähäisen silmänräpäyksen ajan sinusta poiskätkenyt/ Mutta iankaikkisessa armossa minä tahdon armahtaa sinun päällesi/ sanoopi HERRA sinun lunastajasi.
54:9 Sille temen pite minulle oleman Ninquin Noachin Wädenpaisumus/ coska mine wannoin/ Ettei se Noachin Wädenpaisumus pitenyt sillen Maan ylitze keumen. Jwrinin mine olen wannonut/ ettei minun sille pidhe wihastuman sinun päles/ eli rangaiseman sinua.
Sillä tämän pitää minulle oleman niinkuin Noachin wedenpaisumus/ koska minä wannoin/ Ettei se Noachin wedenpaisumus pitänyt silleen maan ylitse käymän. Juuri niin minä olen wannonut/ ettei minun silleen pidä wihastuman sinun päällesi/ eli rankaiseman sinua.
54:10 Sille Wooret pite weltemen/ ia Cuckulat langeman/ Mutta minun Armoni ei pidhe sinusta poickeman/ Ja minun Rauhani Lijton ei pidhe poislangeman/ sanopi HERRA sinun Armactaias.
Sillä wuoret pitää wälttämän/ ja kukkulat lankeeman/ Mutta minun armoni ei pidä sinusta poikkeaman/ Ja minun rauhan liiton ei pidä poislankeaman/ sanoopi HERRA sinun armahtajasi.
54:11 Sine Radholinen/ ionga ylitze caiki Twlet keuuet/ Ja sine Turuatoin/ Catzo/ Mine tadhon sinun Kiues panna/ ninquin iongun Caunistoxen/ ia tadhon sinun Perustoxes Saphirein cansa laskea.
Sinä raadollinen/ jonka ylitse kaikki tuulet käywät/ ja sinä turwatoin/ Katso/ Minä tahdon sinun kiwesi panna/ niinkuin jonkun kaunistuksen/ ja tahdon sinun perustuksesi saphirein kanssa laskea.
54:12 Ja sinun Ackunas Chrijstallist raketa/ ia sinun Portis Rubinist/ ia caiki sinun Äres vloswalituist Kiuist.
Ja sinun akkunasi kristallista rakentaa/ ja sinun porttisi rubiinista/ ja kaikki sinun ääresi ulowalituista kiwistä.
54:13 Ja caiki sinun Lapses opetetut HERRALDA/ ia swri Rauha sinun Lapsilles/ Wanhurskaudhen cautta sine walmistetan.
Ja kaikki sinun lapsesi opetetut HERRALTA/ ja suuri rauha sinun lapsillesi/ wanhurskauden kautta sinä walmistetaan.
54:14 Caucan sinun pite oleman wäkiuallast ia wärydhest/ ettet sine nijte pelkeisi/ ia hemmestyxest/ Sille eipe sen pidhe sinua lehestymen.
Kaukana sinun pitää oleman wäkiwallasta ja wääryydestä/ ettet sinä niitä pelkäisi/ ja hämmästyksestä/ Sillä eipä sen pidä sinua lähestymän.
54:15 Catzo/ cuca tacto sinua wastan coota/ ia sinua sorta/ Jos he ilman minuta coconduuat?
Katso/ kuka tahtoo sinua wastaan koota/ ja sinua sortaa/ Jos he ilman minua kokoontuwat?
54:16 Catzo/ Minepe sen teen/ ette Seppe/ quin Hijlet Tulesa hechkutta/ ydhen Aseen sijte tekepi/ henen tötens warten/ Sille mine mös teen ette se Raatelia huckupi.
Katso/ Minäpä sen teen/ että seppä/ kuin hiilet tulessa hehkuttaa/ yhden aseen siitä tekeepi/ hänen työtänsä warten/ Sillä minä myös teen että se raatelija hukkuupi.
54:17 Sille iocainen Ase/ ioca sinun wastas walmistetan/ ei sen pidhe menestymen/ Ja caiki Kielet/ iotca sinua wastan heitens asettauat/ ne sinun pite Domios cadhottaman. Teme ombi sen HERRAN Paluelian Perimus/ ia heiden Wanhurskaudhens minusta/ sanopi HERRA.
Silä jokainen ase/ joka sinun wastaasi walmistetaan/ ei sen pidä menestymän/ ja kaikki kielet/ jotka sinua wastaan heitänsä asettawat/ ne sinun pitää tuomiossa kadottaman. Tämä ompi sen HERRAN palwelijan perimys/ ja heidän wanhurskautensa minusta/ sanoopi HERRA.

LV. Lucu.

Suttumista wastan Jumalan Sanoista Seuracunnasa/ ia Manaus ette Hen alati Sanan prucaisi. Esa. lv.

55:1 O Te caiki ianouaiset/ tulcat wetten tyge/ Tekin mös/ ioilla ei ole penningite/ tulcat/ ostacat ia söket. Tulcat ( ma mine ) ostacat ilman rahata/ ia ilman caiketa hinnata Wina ia rieska.
Oi te kaikki janoawaiset/ Tulkaat wetten tykö/ Tekin myös/ joilla ei ole penninkiä/ tulkaat/ ostakaat ja syökäät (ma minä) ostakaat ilman rahatta/ ja ilman kaiketta hinnatta wiinaa ja rieskaa.
55:2 Mixi te vlospanetta rahan/ ei Leipein edeste/ ia teiden töön/ ei rauitoxen edeste? Cwlcat/ cwlcat minua/ ia söket site hyue/ ia teiden sielun itzens riemuitkan lihoituxes.
Miksi te ulospanette rahan/ ei leipäin edestä/ ja teidän työn/ ei rawituksen edestä? Kuulkaat/ kuulkaat minua/ ja syökäät sitä hywää/ ja teidän sielun itsensä riemuitkaan lihoituksessa.
55:3 Callistacat teiden coruan/ ia tulcat minun tykeni/ cwlcat ( ma mine ) ia nin teiden Sieluna elemen pite. Ja mine isken teiden cansan ydhen ijancaikisen Lijtton/ nimittein/ ne wissit Dauidin Armot.
Kallistakaat teidän korwan/ ja tulkaat minun tyköni/ kuulkaat (ma minä) ja niin teidän sielunne elämän pitää. Ja minä isken teidän kanssan yhden iankaikkisen liiton/ nimittäin/ ne wissit Dawidin armot.
55:4 Catzos/ Mine panin henen Canssoille Todhistaiaxi/ Pämiehexi ia Opetaiaxi Canssoille.
Katsos/ Minä panin hänen kansoille todistajaksi/ päämieheksi ja opettajaksi kansoille.
55:5 Catzos/ sinun pite cutzuman Pacanat/ ioita et sine tunne/ ia ne Pacanat/ iotca sinua ei tundenuat pite sinun tyges iooxeman. Sinun HERRAS Jumalas teden/ ia sen Israelin Pyhen teden/ ioca sinua ylistepi.
Katsos/ sinun pitää kutsuman pakanat/ joita et sinä tunne/ ja ne pakanat/ jotka sinua ei tunteneet pitää sinun tykösi juokseman. Sinun HERRASI Jumalasi tähden/ ja sen Israelin Pyhän tähden/ joka sinua ylistääpi.
55:6 Etziket HERRA coska hen taita leutte/ Auxennehwtacat hende/ coska hen lesse ombi.
Etsikäät HERRAA koska hän taitaa löytää/ awuksenne huutakaat häntä/ koska läsnä ompi.
55:7 Se Jumalatoin hen ylenandakan henen Tiense/ ia se pahointekia henen aiatoxensa/ ia palaitcan HERRAN tyge. Nin hen armactapi henen pälens/ ia meiden Jumalan tyge. Sille ette henen tykenens ombi palio andexiandamus.
Se jumalatoin hän ylenantakaan hänen tiensä/ ja se pahointekijä hänen ajatuksensa/ ja palatkaan HERRAN tykö. Niin hän armahtaapi hänen päällensä/ ja meidän Jumalan tykö. Sillä että hänen tykönänsä ompi paljon anteeksiantamus.
55:8 Sille ette minun aiatoxeni/ euet ole teiden aiatoxene/ ia teiden tiet euet ole minun tieni/ sanopi HERRA.
Sillä että minun ajatukseni/ eiwät ole teidän ajatuksenne/ ja teidän tiet eiwät ole minun tieni/ sanoopi HERRA.
55:9 Wan nin palio corkiambi quin Taiuas ombi Maasta/ nin ouat mös minun tieni corkiamat quin teiden tieet/ ia minun Aiatoxeni/ quin teiden aiatoxet.
Waan niin paljon korkeampi kuin taiwas ompi maasta/ niin owat myös minun tieni korkeammat kuin teidän tiet/ ja minun ajatukseni/ kuin teidän ajatukset.
55:10 Sille quin Sadhe ia Lumi Taiuahast langepi/ ia eipe sinne iellenstule. Wan tooreuttapi Maan/ ia tekepi sen hedhelmeitzemen ia casuaman/ Ja hen andapi Siemenen kyluette/ ia Leiuen sööte.
Sillä kuin sade ja lumi taiwahasta lankeepi/ ja eipä sinne jällens tule. Waan tuoreuttaapi maan/ ja tekeepi sen hedelmäitsemän ja kaswaman/ Ja hän antaapi siemenen kylwettää/ ja leiwän syödä.
55:11 Nein pite mös se Sana/ quin minun Suustani wloskeupi oleman/ eipe sen pide tyhiene minun tykeni iellenspalaiaman. Wan tekemen mite minulle otolinen on/ ia sen pite site menestyuexi tekemen/ iota warten mine sen lehetin.
Näin pitää myös se sana/ kuin minun suustani uloskäypi olemen/ eipä sen pidä tyhjänä minun tyköni jällens palaaman. Waan tekemän mitä minulle otollinen on/ ja sen pitää sitä menestywäksi tekemän/ jota warten minä sen lähetin.
55:12 Sille ette ilosa teiden pite wloslectemen/ rauhasa saatettaman. Wooret ia Cuckulat pite ihastoxella teide' eten kerscamisen cansa carcaiaman.
Sillä että ilossa teidän pitää uloslähtemän/ rauhassa saatettaman. Wuoret ja kukkulat pitää ihastuksella teidän eteen kerskaamisen kanssa karkaaman.
55:13 Ja caiki puud kedholla käsillens yctenlömen. Hongat pite Orienpappuroin edheste casuaman/ ia Mirtus Orientappuran pensan edheste. Ja HERRALLE pite yxi Nimi oleman/ ia yxi ijancaikinen merki/ ioca eisuingan poisiwriteta.
Ja kaikki puut kedolla käsillänsä yhteen lyömän. Hongat pitää orjantappurain edestä kaswaman/ ja Mirtus orjantappura pensaan edestä. Ja HERRALLE pitää yksi nimi oleman/ ja yksi iankaikkinen merkki/ joka ei suinkaan pois juuriteta.

LVI. Lucu.

Pacanain cutzumisesta/ ninen Uten Juttain ia Cohittudhen nimen alla/ ycten Seurakundan Juttain cansa. Esa. lvj.

56:1 Nein sanopi HERRA. PIteket Oikius ia tecket Wanhurskautta. Sille minun Terueydhen ombi lesse/ ette se tulepi/ ia minun Wanhurskaudhen/ ette se ilmoitetan.
Näin sanoopi HERRA. Pitäkäät oikeus ja tehkäät wanhurskautta. Sillä minun terweyden ompi läsnä/ että se tuleepi/ ja minun wanhurskauteni/ että se ilmoitetaan.
56:2 Autuas on se Inhiminen/ ioca sen tekepi/ Ja se Inhimisen Lapsi/ ioca sen käsittepi. Ette hen Sabbathin pidheis/ ia ei arkioxi tekisi/ ia pidhäteis kädhens/ ettei hen miten paha tekis.
Autuas on se ihminen/ joka sen tekeepi/ Ja se ihmisen lapsi/ joka sen käsittääpi. Että hän sabbathin pitäisi/ ja ei arkioksi tekisi/ ja pidättäisi kätensä/ ettei hän mitään pahaa tekisi.
56:3 Ja se Mucalinen ioca henen HERRAN tyge annoi/ ei pidhe sanoman/ HERRA eroittapi minua henen Canssastans. Ja se Cohittu ei pidhe sonoman/ Catzo/ mine olen yxi quiua puu.
Ja se muukalainen joka hänen HERRAN tykö antoi/ ei pidä sanoman/ HERRA eroittaapi minua hänen kansastans.a Ja se kuohittu ei pidä sanoman/ Katso/ minä olen yksi kuiwa puu.
56:4 Sille nein sanopi HERRA nijlle Cohituille/ Jotca minun Sabbathini piteuet/ ia vloswalitzeuat mite Minulle kelpapi/ ia minun Lijttoni luiasti piteuet.
Sillä näin sanoopi HERRA niille kuohituilla/ Jotka minun sabbathini pitäwät/ ja uloswalitsewat mitä minulle kelpaapi/ ja minun liittoni lujasti pitäwät.
56:5 Mine annan heille minun Honesani/ ia minun Mwrisani ydhen Paican/ ia paraman Nimen/ quin on poilla ia Tytterille. Ydhen ijancaikisen Nimen mine heille annan/ ioca ei ikenens huku.
Minä annan heille minun huoneessani/ ja minun muurissani yhden paikan/ ja paremman nimen/ kuin on pojilla ja tyttärillä. Yhden iankaikkisen nimen minä heille annan/ joka ei ikänänsä huku.
56:6 Ja Mucalaisten Lapsille/ iotca heitens HERRAN hooman andanuet ouat/ hende palueleman ia henen Nimiens racastaman/ ia henen Paluelians olisit. Jocainen heiste quin Sabbathin pite/ ettei hen site riuaisi/ ia minun Lijttoni luiasti pidheis.
Ja muukalaisten lapsille/ jotka heitäns HERRAN huomaan antaneet owat/ häntä palwelemaan ja hänen nimeänsä rakastaman/ ja hänen palwelijansa olisit. Jokainen heistä kuin sabbathin pitää/ ettei hän sitä riiwaisi/ ja minun liittoni lujasti pitäisi.
56:7 Ne samat mine tadhon wiedhe minun Pyhen Woreni tyge/ ia tadhon heite ilahutta minun Rucoshonesani. Ja heiden Wffrins ia Poltwffrins pite minulle otoliset oleman/ minun Altarini päle. Sille minun Honen/ cutzutan Rucoshonexi caikilda Canssoilda.
Ne samat minä tahdon wiedä minun pyhän wuoreni tykö/ ja tahdon heitä ilahduttaa minun rukoushuoneessani. Ja heidän uhrinsa ja polttouhrinsa pitää minulle otolliset oleman/ minun alttarini päällä. Sillä minun huoneen/ kutsutaan rukoushuoneeksi kaikilta kansoilta.
56:8 Se HERRA Jumala/ ioca ne poisheitetut Israelis cocopi/ sanopi/ Mine tadhon wiele enemen sihen coottuun Jouckohon/ coota.
Se HERRA Jumala/ joka ne poisheitetyt Israelissa kokoopi/ sanoopi/ Minä tahdon wielä enemmin siihen koottuun joukkohon/ koota.
56:9 Caiki Pedhot kedholla tulcat ia söket/ ia caiki Pedhot metzesse.
Kaikki pedot kedolla tulkaat ja syökäät/ ja kaikki pedot metsässä.
56:10 Caiki heiden Wartians sokiat ouat/ eike he miteken tiedhe/ Myket Coirat he ouat/ iotca ei laitta woi/ he ouat Laiskat/ macauat ia vnda racastauat.
Kaikki heidän wartijansa sokeat owat/ eikä he mitäkään tiedä/ mykät koirat he owat/ jotka ei laitta woi/ he owat laiskat/ makaawat ja unta rakastawat.
56:11 Mutta he ouat rumistans wäkeuet Coirat/ iotca ei ikenens rauituxi taidha tulla. Ne samat Paimenet euet miteken tiedhe eli ymmerdhä/ iocainen omasta Tiestens warinottapi/ Cuki Ahneuttans noutele henen Wirghasans.
Mutta he owat ruumiistansa wäkewät koirat/ jotka ei ikänänsä rawituksi taida tulla. Ne samat paimenet eiwät mitäkään tiedä eli ymmärrä/ jokainen omasta tiestänsä waarinottaapi/ Kukin ahneuttansa noutelee hänen wirassansa.
56:12 Tulcat/ ottacam Wijna ia ioopucam/ ia olcoon Homen ninquin Tenepeneki/ ia wiele palio enembi.
Tulkaat/ ottakaamme wiinaa ja juopukaamme/ ja olkoon huomen niinkuin tänä päiwänäkin/ ja wielä paljon enempi.

LVII. Lucu.

Jumalan Sanan Wainoista henen Palueluxens warion alla. Esa. lvij

57:1 Waan sillewelil se wanhurskas huckupi/ ia eikengen site sydhemesens aiattele. Ja Pyhet Miehet poistemmatan/ ia eikengen sijte waariapidhe.
Waan sillä wälilla se wanhurskas hukkuupi/ ja eikenkään sitä sydämessänsä ajattele. Ja pyhät miehet poistemmataan/ ja eikenkään sitä waaria pidä.
57:2 Sille ne Wanhurskat poisotetan Onnettomudhest/ ia ne iotca toimelisesta waeldanuet ouat/ Rauhaan tuleuat ia lepeuet heiden Cammioisans.
Sillä ne wanhurskaat poisotetaan onnettomuudesta/ ja ne jotka toimellisesti waeltaneet owat/ Rauhaan tulewat ja lepääwät heidän kammioissansa.
57:12 MIne tadhon sinun Wanhurskaudhes ilmoitta/ ia eipe sinun Tecos pidhe mihingen tarpexi tuleman.
Minä tahdon sinun wanhurskautesi ilmoittaa/ ja eipä sinun tekosi pidä mihinkään tarpeeksi tuleman.
57:13 Coskas hwdhat/ nin auttacan sinun Jouckos sinua/ Mutta Twlen pite ne caiki poiswiemen/ ia turhuden pite heite poisottaman.
Koskas huudat/ niin auttakaan sinun joukkosi sinua/ Mutta tuulen pitää ne kaikki poiswiemän/ ja turhuuden pitää heitä poisottaman.
57:14 Mutta ioca minun päleni vskalda/ se Maan peripi/ ia minun pyhen Woreni omistapi/ ia sanopi. * Techket tiete/ techket tiete/ Leuiteket polcu/ poissyseket ne louckauxet minun Canssani tielde.
Mutta joka minun päälleni uskaltaa/ se maan periipi/ ja minun pyhän wuoreni omistaapi/ ja sanoopi. Tehkäät tietä/ tehkäät tietä/ Lewittäkäät polku/ pois sysikää ne loukkaukset minun kansani tieltä.
57:15 Sille nein sanopi se Corkia ia Ylistetty/ ioca ijancaikisesta asupi/ ionga Nimi ombi pyhe. Mine quin asun corkiuxes ia Pyhydhes/ ia ninen tykene/ iotca serietylle ia neurelle Hengelle ouat. Sen päle ette mine wirghotaisin sen Neuritetyn Hengen/ ia sen Serietyn sydhemen.
Sillä näin sanoopi se korkea ja ylistetty/ joka iankaikkisesti asuupi/ jonka nimi ompi pyhä. Minä kuin asun korkeudessa ja pyhyydessä/ ja niiden tykönä/ jotka särjetyllä ja nöyrällä hengellä owat. Senpäälle että minä wirwoittaisin sen nöyrytetyn hengen/ ja sen särjetyn sydämen.
57:16 Em mine ijeti tadho ridhellä/ ia enge ijancaikisesta wihastu/ Waan minun Casuostani pite yxi Hengi vloslectemen/ ia mine tadhon puhalluxen tädhe.
En minä iäti tahdo riidellä/ ja enkä iankaikkisesti wihastu/ Waan minun kaswostani pitää yksi henki uloslähtemän/ ja minä tahdon puhalluksen tehdä.
57:17 Mine olin wihainen ylitze heiden Ahneudhens wärydhen/ ia löin heite/ lymitin itzeni ia närkestyn. Silloin he menit exyueisse/ heiden oman sydhemens tiesse.
Minä olin wihainen ylitse heidän ahneutensa wääryyden/ ja löin heitä/ lymytin itseni ja närkästyin. Silloin he menit eksyksissä/ heidän oman sydämensä tiessä.
57:18 Mutta quin mine näin heiden teitens/ paransin mine heite/ ia iodhatin heite/ ia annoin heille lohutoxen/ ia nijlle quin heiden ylitzens murhedhit.
Mutta kuin minä näin heidän teitäns/ paransin minä heitä/ ja johdatin heitä/ ja annoin heille lohdutuksen/ ja niille kuin heidän ylitsensä murehdit.
57:19 Mine tadhon vlosleuitetyt * Hwlet saatta/ iotca sarnaman pite/ Rauha Rauha/ seke caucaisille ette lehisille/ sanopi HERRA ia tadhon heite parata.
Minä tahdon uloslewitetyt huulet saattaa/ jotka saarnaaman pitää/ Rauha Rauha/ sekä kaukaisille että läheisille/ sanoopi HERRA ja tahdon heitä parantaa.
57:20 Mutta ne Jumalattomat ouat ninquin purskaua Meri/ ioca ei tyuendyue woi/ Waan henen Allons Loghan ia Törghyn vlosheitteuet.
Mutta ne jumalattomat owat niinkuin purskaawa meri/ joka ei tywentyä woi/ Waan hänen aaltonsa loan ja töryn ulosheittäwät.
57:21 Nijlle Jumalattomilla ei ole Rauha/ sanopi minun Jumalan.
Niillä jumalattomilla ei ole rauha/ sanoopi minun Jumalan.
57:22 Epeuskon ia Ulcocullasudhen hedhelmist. Neite sanopi HERRA Jumala.
Epäuskon ja ulkokultaisuuden hedelmistä/ Näitä sanoopi HERRA Jumala.

LVIII. Lucu.

58:1 HWdha rochkiasti/ Ele säste/ Corghota sinun änes ninquin Basuna. Ja ilmoita minun Canssalleni/ heiden ylitzekeumisens/ ia Jacobin Honelle heiden syndiens.
Huuda rohkeasti/ Älä säästä/ Korota sinun äänesi niinkuin pasuuna. Ja ilmoita minun kansalleni/ heidän ylitsekäymisensä/ ja Jakobin huoneelle heidän syntinsä.
58:2 Minua tosin he iocapeiue etziuet/ ia tactouat minun Teiteni tietä/ ninquin se Canssa/ ioca io Wanhurscaudhen tehnyt ombi/ ia heiden Jumalans oikiutta ei ole ylenandanut. He pyteuet minua Oikiudhen eteen/ ia ne tactouat heiden Jumalans cansa Oikiudhen eteen keudhä.
Minua tosin he jokapäiwä etsiwät/ ja tahtowat minun teitäni tietää/ niinkuin se kansa/ joka jo wanhurskauden tehnyt ompi/ ja heidän Jumalansa oikeutta ei ole ylenantanut. He pyytäwät minua oikeuden eteen/ ja ne tahtowat heidän Jumalansa kanssa oikeuden eteen käydä.
58:3 Mingetedhen me pastoma/ ia eipes site catzo? Mixi me meiden Rumin waiuama/ ia et sine tachdo site tietä? Catzos/ Cosca te pastotta/ nin te prucat teiden tacton/ ia waadhitta caikia teiden Welgolisian.
Minkätähden me paastoamme/ ja eipäs sitä katso? Miksi me meidän ruumiin waiwaamme/ ja et sinä tahdo sitä tietää? Katsos/ Koska te paastoatte/ niin te pruukaat teidän tahton/ ja waaditte kaikkia teidän welkollisianne.
58:4 Catzos/ te pastotta toraxi ia rijdhaxi/ ia Rusicalla piexette Jumalattomast. Elkette pastotko/ ninquin te nyt teet/ ette yxi parcu teiste Corkiutehen cwlupi.
Katsos/ te paastoatte toraksi ja riidaksi/ ja rusikalle pieksätte jumalattomasti. Älkäätte paastotko/ niinkuin te nyt teet/ että yksi parku teistä korkeuteen kuuluupi.
58:5 Pidheiskö se Sencaltainen pasto oleman/ ionga mine vloswalitzen/ ette Inhiminen Rumistans peiuelle waiuapi. Eli Pääns callistapi/ ninquin Caisila eli Säkise ia Tughas macapi. Senkö te pastoxi cutzutta? ia HERRAN otolisexi peiuexi?
Pitäiskö se senkaltainen paasto oleman/ jonka minä uloswalitsen/ että ihminen ruumistansa päiwällä waiwaapi. Eli päänsä kallistaapi/ niinkuin kaisla eli säkissä ja tuhassa makaapi. Senkö te paastoksi kutsutte? ja HERRAN otolliseksi päiwäksi?
58:6 Mutta teme ombi se pasto/ ionga mine wloswalitzen/ Laske ne wallalens iotcas wärydhella sitonut olet. Päste ne irdhalle iotkas raskautat. Laske ne wapahaxi/ iotcas adhistat. Poisota caikinainen Coorma.
Mutta tämä ompi se paasto/ jonka minä uloswalitsen/ Laske se wallallensa jotkas wääryydellä sitonut olet. Päästä ne irralle jotkas raskautat. Laske ne wapaaksi/ jotkas ahdistat. Pois ota kaikkinainen kuorma.
58:7 Taita nijlle Isouille sinun Leipes. Ja ne Radholiset/ wie hooneses. Jos sine iongun Alastoman näet/ nin waatitze hende/ Ja ele sinun Lihas ylencatzo.
Taita niille isowille sinun leipäsi. Ja ne raadolliset/ wie huoneeseesi. Jos sinä jonkun alastomana näet/ niin waatitse häntä/ ja älä sinun lihaasi ylenkatso.
58:8 Silloin sinun Walkius nin wlospuchkepi/ quin Amurusko/ ia sinun Paranoxes pite nopiasti caszuaman/ Ja sinun Wanhurscautes sinun edhelles waeldapi. Ja se HERRAN cunnia pite sinun henellens coriaman.
Silloin sinun walkeus niin ulospuhkeepi/ kuin aamurusko/ ja sinun parannuksesi pitää nopeasti kaswaman/ Ja sinun wanhurskautes sinun edelläsi waeltaapi. Ja se HERRAN kunnia pitää sinun hänellens korjaaman.
58:9 Silloin sine auxeshwda/ nin HERRA wastapi sinua. Coskas hwdhat/ nin hen sanopi/ Catzos/ tesse mine olen. Ellei sine keten tykenes raskauta/ Etke sormelas osota/ etke pahasti puhu.
Silloin sinä awuksesi huuda/ niin HERRA wastaapi sinua. Koskas huudat/ niin hän sanoopi/ Katsos/ tässä minä olen. Ellei sinä ketään tykönäsi raskauta/ Etkä sormellasi osoita/ etkä pahasti puhu.
58:10 Ja ios sine auat Sydhemes Isouaiselle/ ia rauitzet ne radholiset Sielut/ Nin sinun Walkiudhes pite pimiese coittaman/ ia sinun Hämeres pite oleman ninquin polipeiue.
Ja jos sinä awaat sydämes isoawaiselle/ ja rawitset ne raadolliset sielut/ Niin sinun walkeutesi pitää pimeässä koittaman/ ja sinun hämäräsi pitää oleman niinkuin puolipäiwä.
58:11 Ja HERRA se aina sinua iodhattapi/ ia rauitzepi sinun Sielus Poutaaicana/ ia wahuistapi sinun Lws. Ja sinun pite oleman ninquin yxi Castettu Yrtitarha/ ia ninquin yxi Wesiledhe/ iosta ei coskan wesi putu.
Ja HERRA se aina sinua johdattaapi/ ja rawitseepi sinun sieluasi pouta aikana/ ja wahwistaapi sinun luusi. Ja sinun pitää oleman niinkuin yksi kastettu yrttitarha/ ja niinkuin yksi wesilähde/ josta ei koskaan wesi puutu.
58:12 Ja sinun cauttas pite se ylesrakettaman/ quin cauuan autiana on ollut/ ia sinun pite ydhen perustoxen laskeman/ ioca ijancaikisesta pysymen pite. Ja sinun pite cutzuttaman Lahon tuckiaxi/ ia Tiedein raiuoiaxi/ ette sijnä asuua sadaisijn.
Ja sinun kauttas pitää se ylösrakettaman/ kuin kauan autiona on ollut/ ja sinun pitää yhden perustuksen laskeman/ joka iankaikkisesti pysymän pitää. Ja sinun pitää kutsuttaman lahon tukijaksi. Ja teiden raiwaajaksi/ että siinä asua saataisiin.
58:13 Jos sine pois käennet Jalghas Sabbathista/ nin/ ettei sine tee sinun tachtos minun pyhe peiueni päle. Nin se pite Lustisexi Sabbathixi cutzuttaman HERRA pyhittemen ia ylistemen. Sille nimbe sine hende ylistet/ coska et sine tee sinun Teites/ Etke nijste leute/ quin sinulle kelpauat/ eli mites puhut.
Jos sinä pois käännät jalkasi sabbathista/ niin/ ettei sinä tee sinun tahtosi minun pyhä päiwäni päällä. Niin se pitää lystiseksi sabbathiksi kutsuttaman HERRA pyhittämään ja ylistämän. Sillä niinpä sinä häntä ylistät/ koska et sinä tee sinun teitäsi/ Etkä niistä löydä/ kuin sinulle kelpaawat/ eli mitäs puhut.
58:14 Tellens sinulle pite lusti oleman HERRASTA. Ja mine ylennen sinun/ Maan cuckulain ylitze/ ia mine sinua rockia tahdon. Jacobin/ sinun Ises perimisest. Sille HERRAN sw temen puhupi.
Tällens sinulle pitää lysti oleman HERRASTA. ja minä ylennän sinun/ maan kukkulain ylitse/ ja minä sinua ruokkia tahdon. Jakobin/ sinun isäsi perimisestä. Sillä HERRAN suu tämän puhuupi.

LX. Lucu.

Tehenasti ombi Esaias Propheta mananut/ curittanut ia laittanut Lain cautta/ Waan nyt hen Canssoillens Euangelium sarnapi.

60:1 NOuse yles/ ole kircas/ Sille ette sinun Walkiudhes tulepi/ ia HERRAN Cunnia sinun ylitzes coittapi.
Nouse ylös/ ole kirkas/ Sillä että sinun walkeutesi tuleepi/ ja HERRAN kunnia sinun ylitsesi koittaapi.
60:2 Sille catzos/ Pimeys peittepi Maan/ ia syngeus Canssa/ Mutta sinun päles HERRA ylescoittapi/ ia henen cunnians pite sinun ylitzes nächtemen.
Sillä katsos/ Pimeys peittääpi maan/ ja synkeys kansaa/ Mutta sinun päällesi HERRA ylöskoittaapi/ ja hänen kunniansa sinun ylitsesi nähtämän.
60:3 Ja pacanat pite waeldaman sinun walkiudhesas/ ia Kuningat sinun paistesas/ quin sinun ylitzes coittapi.
Ja pakanat pitää waeltaman sinun walkeudessasi/ ja kuninkaat sinun paisteessasi/ kuin sinun ylitsesi koittaapi.
60:4 Ylesnosta sinun silmes/ catzos ymberilles/ Caiki näme cootudh tuleuat sinulle/ Sinun Poias tuleuat cauca/ ia sinun Tytteres kylkien wieresse ylescasuatetaan.
Ylösnosta sinun silmäsi/ katso ympärillesi/ Kaikki nämä kootut tulewat sinulle/ sinun poikasi tulewat kaukaa/ ja sinun tyttäresi kylkien wieressä ylöskaswatetaan.
60:5 Silloin sine saat ilos nädhä/ ia wlospacadhat/ ia sinun Sydhemes imechtele/ ia wlosleuitte henense.
Silloin sinä saat ilosi nähdä/ ja ulospakahdat/ ja sinun sydämesi ihmettelee/ ja uloslewittää hänensä.
60:6 Cosca se swri palious Meren tykene kiendepi henens sinun tyges/ ia se pacanaiden woima sinulle/ Ja Camelienwarsat Midiast ia Ephast. Caiki he Sabast tuleuat/ Culta ia Pyhesaw he toouat/ ia HERRAN kijtoxen he ilmoittauat.
Koska se suuri paljous meren tykönä kääntääpi hänensä sinun tykösi/ ja se pakanaiden woima sinulle/ ja kamelien warsat Midiasta ja Ephasta. Kaikki he Sabasta tulewat/ Kultaa ja pyhää sawua he tuowat/ ja HERRAN kiitoksen he ilmoittawat.
60:7 Caiki Laumat Kedaris pite sinun tyges cocondeman/ Ja ne Järet Nabaiothis pite sinua palueleman. Heiden pite minun otolisen Altarini päle wffrattaman/ Sille mine tadhon minun Maiestetini Honen caunista.
Kaikki laumat Kedarissa pitää sinun tykösi kokoontuman/ Ja ne jäärät Nabajotissa pitää sinua palweleman. Heidän pitää minun otollisen alttarini päällä uhrattaman/ Sillä minä tahdon minun majesteetin huoneen kaunistaa.
60:8 Cutka ouat ne/ iotca lendeuet ninquin Piluet/ ia ninquin Mettiset heiden Ackunoillens?
Kutka owat ne/ jotka lentäwät niinkun pilwet/ ja niinkuin mettiset heidän akkunoillensa?
60:9 Ne Caaret odhottauat minua/ ia ne Meren Hahdet/ io aica tehenasti. Ette he sinun Lapses cauca tehen toisit ynne heiden Hopians ia Cultans cansa/ sinun HERRAS Jumalas Nimeen ia sen Pyhen Israelis/ ioca sinua cunnioitti.
Ne kaaret odottawat minua/ ja ne meren haahdet/ jo aika tähänasti. Että sinun lapsesi kaukaa tähän toisit ynnä heidän hopeansa ja kultansa kanssa/ sinun HERRASI Jumalasi nimeen ja sen Pyhän Israelissa/ joka sinua kunnioitti.
60:10 Mucalaiset pite sinun Mwris rakendaman/ ia heiden Kuningaans pite sinua palueleman. Sille minun wihasani mine löin sinua/ ia minun Armosani mine armaitzen sinua.
Muukalaiset pitää sinun muurisi rakentaman/ ja heidän kuninkaansa pitää sinua palweleman. Sillä minun wihassani minä löin sinua/ ja minun armossani minä armaitsen sinua.
60:11 Ja sinun Portis pite alati auoi seisoman/ eike Peiuelle eike öelle pidhe kijnisuliettaman. Ette se Pacanain woima sinun tyges todhaisijn/ ia heiden Kuningaans sinun tyges wiedheisijn.
Ja sinun porttisi pitää alati awoin seisoman/ eikä päiwällä eikä yöllä pidä kiinni suljetteman. Että ne pakanain woima sinun tykösi tuotaisiin/ ja heidän kuninkaansa sinun tykösi wietäisiin.
60:12 Sille iotca Pacanat eli Waldakunnat ei tacdho sinua paluella/ ne pite huckuman/ ia ne Pacanat pite autiaxi tuleman.
Sillä jotka pakanat eli waltakunnat ei tahdo sinua palwella/ ne pitää hukkuman/ ja ne pakanat pitää autioksi tuleman.
60:13 Sen Libanin cunnian pite sinun tyges tuleman/ Honga/ Cwsi/ ynne Busipuun cansa/ caunistaman site minun Pyhyteni sia/ Sille mine tadhon minun Jalcani Sian cunnioitta.
Sen Libanin kunnian pitää sinun tykösi tuleman/ honka/ kuusi/ ynnä busipuun kanssa/ kaunistamaan sitä minun pyhyyteni sijaa/ Sillä minä tahdon minun jalkani sijan kunnioittaa.
60:14 Heiden pite mös cumaroisans sinun tyges tuleman/ iotca sinua alaspainanuet ouat/ ia caiki quin sinua pilcanuet ouat/ pite mahanlangeman sinun Jalcais eteen. Ja heiden pite sinua cutzuman HERRAN Caupungixi/ sen Pyhen Israelis Zionin.
Heidän pitää myös kumaroissans sinun tykösi tuleman/ jotka sinua alaspainaneet owat/ ja kaikki kuin sinua pilkanneet owat/ pitää maahanlankeeman sinun jalkais eteen. Ja heidän pitää sinua kutsuman HERRAN kaupungiksi/ sen Pyhän Israelissa Zionin.
60:15 Sille senuoxi/ ettes olit Ylenannettu ia Wihattu ollut/ cussa eikengen waeldanut/ tadhon mine sinua ijancaikisexi Pramixi tedhe/ ia iloxi ijancaikisesta.
Sillä senwuoksi/ ettäs olit ylenannettu ja wihattu ollut/ kussa eikenkään waeltanut/ tahdon minä sinua iankaikkisesti prameaksi tehdä/ ja iloksi iankaikkisesti.
60:16 Ette sinun pite Pacanoista Rieska imemen/ Ja ne Kuningain rinnat pite sinua imettemen. Ettes tundisit/ ette mine se HERRA olen sinun Wapactaias/ Ja mine se Wäkeue Jacobis/ olen sinun Lunastaias.
Että sinun pitää pakanoista rieska imemän/ Ja ne kuninkain rinnat pitää sinua imettämän. Ettäs tuntisit/ että minä se HERRA olen sinun wapahtajasi/ Ja minä se Wäkewä Jakobissa/ olen sinun lunastajasi.
60:17 Mine tadhon Culta wasken edest/ ia Hopia raudhan edest saatta/ ia cuparia puidhen edest/ ia Rauta Kiuein edest. Ja mine tadhon tedhe/ ette sinun Esimiestes pite Rauha opettaman/ ia sinun Wanhimmas Wanhurskautta sarnaman.
Minä tahdon kultaa wasken edestä/ ja hopeaa raudan edestä saattaa/ ja kuparia puiden edestä/ ja rautaa kiwein edestä. Ja minä tahdon tehdä/ että sinun esimiestesi pitää rauhaa opettaman/ ja sinun wanhimmas wanhurskautta saarnaaman.
60:18 Eipe sillen pidhe sinun Maallas wäryen cwluman/ eike wahingon eli cadhotusen sinun Ärises. Waan sinun Mwris pite Terueydhexi/ ia sinun Portis Kijtosexi cutzuttaman.
Eipä silleen pidä sinun maallasi wääryyden kuuluman/ eikä wahingon eli kadotuksen sinun ääressäsi. Waan sinun muurisi pitää terweydeksi/ ja sinun porttisi kiitokseksi kutsuttaman.
60:19 Eipe Auringon pidhe sillen peiuellä sinulle paistaman/ ia sen Cuun walun ei pidhe sinua walistaman/ Waan sen HERRAN pite sinun ijancaikisen Walkiudes/ ia sinun Jumalas pite sinun ylistoxes oleman.
Eipä auringon pidä silleen päiwällä sinulle paistaman/ ja sen kuun walon ei pidä sinua walistaman/ Waan sen HERRAN pitää sinun iankaikkisen walkeudessa/ ja sinun Jumalasi pitää sinun ylistyksesi oleman.
60:20 Sinun Auringoises ei pidhe sillen laskeman/ eike sinun Cuus walkuans cadhottaman. Sille HERRAN pite sinun ijancaikisen Walkiudhes oleman/ ia sinun Murehpeiues loppuuat.
Sinun aurinkoisesi ei pidä silleen laskeman/ eikä sinun kuusi walkuansa kadottaman. Sillä HERRAN pitää sinun iankaikkisen walkeudessa oleman/ ja sinun murhepäiwäsi loppuwat.
60:21 Ja sinun Canssas pite aiua Wanhurskaat oleman/ ia pite Maanpirin ijancaikisesta omistaman/ Ninquin ne minun Istutoxeni wesat/ ia minun käsialani ouat/ ylistoxexi.
Ja sinun kansasi pitää aiwan wanhurskaat oleman/ ja pitää maanpiirin iankaikkisesti omistaman/ Niinkuin minun istutukseni wesat/ ja minun käsialaani owat/ ylistykseksi.
60:22 Sijte pienimest pite Tuhat oleman/ ia sijte Honoimasta yxi wäkeue Canssa. Minepe HERRA/ tadhon aialans neite pian vlostoimitta.
Siitä pienimmästä pitää tuhat oleman/ ja siitä huonoimmasta yksi wäkewä kansa. Minäpä HERRA/ tahdon ajallansa näitä pian ulostoimittaa.

LXI. Lucu.

Edhelises Lughus hen Christusen Rumin ia Waldakunnan vlosmalasi/ Nyt hen itze Kuningan Christusen ia Pään/ vlostoimittapi. Esa. lxj.

61:1 HERRAN Hengi ombi minun päleni/ senteden ombi itze HERRA minua woidhellut. Hen on lehettenyt minun waiuaisille Euangelium sarnaman/ parandaman ne serietut sydhemet. Ja sarnaman Fangeille lunastusta/ nijlle Sidhotuille auamiset.
HERRAN henki ompi minun päälläni/ sentähden ompi itse HERRA minua woidellut. Hän on lähettänyt minun waiwaisille ewankelium saarnaaman/ parantamaan ne särjetyt sydämet. Ja saarnaaman wangeille lunastusta/ niille sidotuille awaamiset.
61:2 Ja sarnaman HERRAN armolisen Wodhen/ ia meiden Jumalan Costo peiuen/ lohutaman caiki murheliset. Ette mine saattaisin nijlle Murhelisille Zionis/ Caunistoxen tuhgan edest/ ia Ilonölio murhen edest/ ia caunit waatteet murhelisen Hengen edest.
Ja saarnaaman HERRAN armollisen wuoden/ ja meidän Jumalan kostopäiwän/ lohduttaman kaikki murheelliset. Että minä saattaisin niille murheellisille Zionissa/ Kaunistuksen tuhkan edestä/ ja ilonöljyä murheen edestä/ ja kauniit waatteet murheellisen hengen edestä.
61:3 Ette he Wanhurskaudhen Puuxi cutzutaisijn/ HERRAN istuttamisen ylistoxexi.
Että ne wanhurskauden puuksi kutsuttaisiin/ HERRAN istuttamisen ylistykseksi.
61:4 Ja heiden pite ne wanhat Autiat ylesrakendaman/ ia mite muinen häuitetty on/ ylesoijendaman. Heiden pite/ ne autiat Caupungit/ iotca sugust sukuhun tehenasti häuitettynä macasit/ vdhistaman.
Ja heidän pitää ne wanhat autiat ylösrakentaman/ ja mitä muinen häwitetty on/ ylösojentaman. Heidän pitää/ ne autiat kaupungit/ jotka suwusta sukuhun tähän asti häwitettynä makasit/ uudistaman.
61:5 Mucalaiset pite seisoman ia teiden Lauman caitzeman/ Ja Ulcomaiset pite teiden peltomiehen ia Winatarhamiehen oleman.
Muukalaiset pitää seisoman ja teidän lauman kaitseman/ Ja ulkomaiset pitää teidän peltomiehen ja wiinatarhamiehen oleman.
61:6 Mutta teite pite HERRAN Papeixi cutzuttaman/ ia teille sanotan/ Te oletta meiden Jumalan Palueliat. Ja teiden pite Pacanain Hywydhet sömen/ ia heiden Cunniastans pite teiden pramaman.
Mutta teitä pitää HERRAN papeiksi kutsuttaman/ ja teille sanotaan/ Te olette meidän Jumalan palwelijat. Ja teidän pitää pakainain hywyydet syömän/ ja heidän kunniastans pitää teidän pramaaman.
61:7 Teiden häueistuxen teden pite cactalaisen Cunnian oleman/ ia häpien teden pite heiden riemuitzeman heiden Pelloisans. Sille heiden pite cactalaista omistaman heiden Maasans/ heille pite ijancaikisen riemun oleman.
Teidän häwäistyksen tähden pitää kahtalaisen kunnian oleman/ ja häpeän tähden pitää teidän riemuitseman heidän pelloillansa. Sillä heidän pitää kahtalaista omistaman heidän maassansa/ heille pitää iankaikkisen riemun oleman.
61:8 Sille minepe se HERRA olen/ ioca Oikiutta racastan/ ia wihan radheltut Poltwffrit. Ja tadhon saatta ettei heiden Tööns pidhe turha oleman/ ia ijancaikisen Lijton mine heiden cansans teen.
Sillä minäpä se HERRA olen/ joka oikeutta rakastan/ ja wihaan raadellut polttouhrit. Ja tahdon saattaa ettei heidän työnsä pidä turha oleman/ ja iankaikkisen liiton minä heidän kanssansa teen.
61:9 Ja heiden Siemenens pite Pacanain seas tuttaman/ ia heiden Jelkintuleuans Canssain seas. Ette iocainen quin heiet näke/ pite heite tundeman/ ette he yxi Siugnattu Siemen ouat HERRALDA.
Ja heidän siemenensä pitää pakanain seassa tuttaman/ ja heidän jälkeentulewaisensa kansain seassa. Että jokainen kuin heidät näkee/ pitää heitä tunteman/ että he yksi siunattu siemen owat HERRALTA.
61:10 Mine iloitzen HERRASA/ ia minun Sielun riemuitzepi minun Jumalasani. Sille hen puetti minun Terueydhen Waatteil/ ia sille Wanhurskaudhen Hameella hen minun watitzi. Ninquin iocu Ylke henen Caunistoxesans/ quin iocu Pappi pramapi/ Ja ninquin Morsian Tircatillans caunistetun.
Minä iloitsen HERRASSA/ ja minun sieluni riemuitseepi minun Jumalassani. Sillä hän puetti minun terweyden waatteilla/ ja sillä wanhurskauden hameella hän minut waatitsi. Niinkuin joku ylkä hänen kaunistuksessansa/ kuin joku pappi pramaapi/ Ja niinkuin morsian tirkatillans kaunistetun.
61:11 Sille ninquin Hedhelme Maasta casuapi/ ia Siemen Yrtitarhas yleskeupi. Nin ikenens pite Wanhurskaus ia Kijtos ylescasuaman caikein Pacanain edes/ HERRAST Jumalast.
Sillä niinkuin hedelmä maasta kaswaapi/ ja siemen yrttitarhas ylöskäypi. Niin ikänänsä pitää wanhurskaus ja kiitos ylöskaswaman kaikkein pakanain edes/ HERRASTA Jumalasta.

LXII. Lucu.

Cuki oikea Sarnaia itzens wahuistapi/ nijste ialomista Lupauxista Christusest/ quin Seurakunnalle luuatut ouat Jumalan Sanan Ylencatzomista wastan. Esa. lxij.

62:1 Em mine waikene Zionin teden/ ia Jerusalemin teden em mine lacka/ sihenasti ette Wanhurskaudhens yleskeupi ninquin Paiste/ ia henen Terueydhens palapi ninquin iocu Lampu.
En minä waikene Zionin tähden/ ja Jerusalemin tähden en minä lakkaa/ siihenasti että wanhurskautensa ylökäypi niinkuin paiste/ ja hänen terweytensä palaapi niinkuin joku lamppu.
62:2 Pacanatkin näkisit sinun Wanhurscaudhes/ ia caiki Kuningat sinun cunnias. Ja sinun pite wdhella Nimelle nimitettemen/ ionga HERRAN Sw pite nimittemen.
Pakanatkin näkisit sinun wanhurskautesi/ ja kaikki kuninkaat sinun kunniasi. ja sinun pitää uudella nimellä nimitettämän/ jonka HERRAN suu pitää nimitettämän.
62:3 Ja sinun pite oleman Cunnian crunu HERRAN kädhese/ ia Kuningan Hijppa sinun Jumalas kädhese.
Ja sinun pitää oleman kunnian kruunu HERRAN kädessä/ ja kuninkaan hiippa sinun Jumalasi kädessä.
62:4 Eipe sine sille cutzuta ylenannetuxi/ eike sinun Maalles enembi sanota/ kylmille/ Wan sine pite cutzuttaman/ Minun himon henessä. Ja sinun Maas/ henelle ombi Isende. Sille ette HERRALLA ombi himo sinuhun/ Ja sinun Maallas ombi Isende.
Eipä sinä sille kutsuta ylenannetuksi/ eikä sinun maallesi enempi sanota/ kylmille/ Waan sinä pitää kutsuttaman/ Minun himon hänessä. Ja sinun maasi/ hänellä ompi isäntä. SIllä että HERRALLA ompi himo sinuhun/ Ja sinun maallasi ompi isäntä.
62:5 Sille ette ninquin yxi Nooricainen iongun Neitzen racastapi/ nin sinun Lapses pite sinua racastaman. Ja ninquin Ylke iloitze Morsiamestans. Nin mös sinun Jumalas sinusta iloitzepi.
Sillä että niinkuin yksi nuorukainen jonkun neitseen rakastaapi/ niin sinun lapsesi pitää sinua rakastaman. Ja niinkuin ylkä iloitsee morsiamestansa. Niin myös sinun Jumalasi sinusta iloitseepi.
62:6 O Jerusalem mine tadhon sinun Muris päle Wartiat asetta/ iotca alati yli peiue ia yli öte ei pidhe waickeneman/ ia iotca HERRAN päle muistaman pite.
Oi Jerusalem minä tahdon sinun muurisi päälle wartiat asettaa/ jotka alati yli päiwää ja yli yötä ei pidä waikeneman/ ja jotka HERRAN päälle muistaman pitää.
62:7 Sen päle ettei teiden tykenen pidhe ychten waikitust oleman/ ia eipe teiden pidhe henesti waidholeman/ sihenasti ette Jerusalem tule walmistetuxi ia asetetuxi Maan päle Kijtoxexi.
Senpäälle ettei teidän tykönän pidä yhtään waikenemista oleman/ ja eipä teidän pidä hänestä waiti oleman/ siihenasti että Jerusalemi tulee walmistetuksi ja asetetuksi maan päälle kiitokseksi.
62:8 HERRA wannoi henen Oikiankädhens cautta/ ia henen woimans Käsiuardhen cautta. Eipe mine tadho sinun Jyuies sillen anda Wiholistes södhe/ engä Wijnamahlas/ iostas töteteit/ nijlle Mucalaisille ioota.
HERRA wannoi hänen oikean kätensä kautta/ ja hänen woimansa käsiwarren kautta. Eipä minä tahdon sinun jywiäsi silleen antaa wiholistesi syödä/ eikä wiinamahlaasi/ josta työtä teit/ niille muukalaisille juottaa.
62:9 Waan iotca sen coconwetäuet/ pite site sömen/ ia HERRA kijttemen/ ia iotca site cocouat/ pite site iooman minun Pyhyteni Esihonesa.
Waan jotka sen kokoon wetäwät/ pitää sitä syömän/ ja HERRAA kiittämän/ ja jotka sitä kokoawat/ pitää sitä juoman minun pyhyyteni esihuoneessa.
62:10 Menget/ Menget * Portein cautta/ perghatka Tiete Canssalle/ silitteket/ silitteket Polghut/ poissijrteket heneste * Kiuet/ ylendeket yxi * Lippo Canssoille.
Menkäät/ menkäät porttein kautta/ perkatkaa tietä kansalle/ silittäkäät/ silittäkäät polut/ pois siirtäkäät hänestä kiwet/ ylentäkäät yksi lippu kansoille.
62:11 Catzos/ HERRA andapi itzens * cwlutta haman Mailman ärin asti/ sanocat Zionin tytterille.
Katsos/ HERRA antaapi itsensä kuuluttaa hamaan maailman ääriin asti/ sanokaat Zionin tyttärille.
62:12 Heite pite Pyhexi Canssaxi cutzuttaman/ ne Lunastetut HERRALDA/ Waan sinun pite cutzuttaman Se ylesetzitty ia ei ylenannettu Caupungi.
Heitä pitää pyhäksi kansaksi kutsuttaman/ ne lunastetut HERRALTA/ Waan sinun pitää kutsuttaman se ylös etsitty ja ei ylenannettu kaupunki.

LXIII. Lucu.

Jalo Weisu wanhoist Jumalan Tunnustedheist ia Hyuisteghoist/ ioilla hen Uskons wahuista/ ia Fangein edest Babilonias rucolepi.

63:7 MIne tadhon HERRAN Hywyten päle muistella/ ia HERRAN Kijtoxen päle/ nijsse caikissa quin hen meille tehnyt on. Ja sen swren Hywydhen päle/ Israelin Honen coctan/ quin hen sille tehnyt ombi henen Laupiudhens ia swren Hywydhens cautta.
Minä tahdon HERRAN hywyyden päälle muistella/ ja HERRAN kiitoksen päälle/ niissä kaikissa kuin hän meille tehnyt on. Ja sen suuren hywyyden päälle/ Israelin huoneen kohtaan/ kuin hän sille tehnyt ompi hänen laupeutensa ja suuren hywyytensä kautta.
63:8 Sille hen sanopi/ Ja tosin sinun Canssan he ouat/ Lapset iotca euet Eperet ole/ Senteden oli hen heiden Wapactaians.
Sillä hän sanoopi/ Ja tosin sinun kanssansa he owat/ Lapset jotka eiwät äpärät ole/ Sentähden oli hän heidän wapahtajansa.
63:9 Joca heite adhisti/ he adhistit mös hende/ Ja se Engeli/ ioca henen edhesens ombi/ autti heite. Hen lunasti heite/ sille hen racasti heite ia armaitzi heite. Hen ylesotti heite/ ia candoi heite aina wanhasta tehenasti.
Joka heitä ahdisti/ he ahdistit myös häntä/ Ja se enkeli/ joka hänen edessänsä ompi/ autti heitä. Hän lunasti heitä/ sillä hän rakasti heitä ja armaitsi heitä. Hän ylösotti heitä/ ja kantoi heitä aina wanhasta tähän asti.
63:10 Mutta he haikiutit ia wihoitit henen Pyhen Hengens/ Senteden Hen tuli heiden Wiholisexi ia soti heite wastan.
Waan he haikiutit ja wihoitit hänen Pyhän Henkensä/ Sentähden hän tuli heidän wiholliseksi ja soti heitä wastaan.
63:11 Ja hen muisti taas sen entisen aian päle/ sen Mosesen päle/ ioca henen Canssasans oli.
Ja hän muisti taas sen entisen ajan päälle/ sen Moseksen päälle/ joka hänen kanssansa oli.
63:12 Cussa on sis nyt se/ ioca heite Mereste vloswei/ henen laumans Paimenden cansa. Cussa on se/ ioca henen Pyhen Hengens heiden secaans annoi? ioca oikean Kätens cautta Mosesen wei/ henen cunnialisen Käsiuardhes cautta? Joca wedhet iaghotti heiden edhellens/ tedhexens itzellens ijancaikisen Nimen.
Kussa on siis nyt se/ joka heitä merestä uloswei/ häne laumansa paimenten kanssa. Kussa on se/ joka hänen Pyhän Henkensä heidän sekaansa antoi? joka oikean kätensä kautta Moseksen wei/ hänen kunniallisen käsiwartensa kautta? Joka wedet jaotti heidän edellänsä/ tehdäksensä itsellensä iankaikkisen nimen.
63:13 Joca heite wei sywydhen cautta/ ninquin Orijt corueisa/ combastumata/
Joka heitä wei sywyyden kautta/ niinkuin oriit korwessa/ kompastumatta/
63:14 Ninquin ne Cariat quin Kedholle meneuet/ iotca HERRAN puhallus aiapi. Nin ikenens sine mös Canssas iodhatit/ tedhexes itzelles ijancaikisen Nimen.
Niinkuin ne karjat kuin kedolle menewät/ jotka HERRAN puhallus ajaapi. Niin ikänänsä sinä myös kansasi johdatit/ tehdäksesi itsellesi iankaikkisen nimen.
63:15 Nin Catzo nyt Taiuahast/ ia catzo tehen alas sinun pyhest ia cunnialisest Asumisestas. Cussa nyt ombi sinun Kiuautes ia sinun Woima? Sinun swri sydhemelinen Laupiues couetan minua wastan.
Niin katso nyt taiwahasta/ ja katso tähän alas sinun pyhästä ja kunniallisesta asumisestasi. Kussa nyt ompi sinun kiiwautesi ja sinun woima? Sinun suuri sydämellinen laupeus kowetaan minua wastaan.
63:16 Sine quitengin meiden Ise olet/ Sille eipe Abraham meiste miten tiedhe/ ia Israel ei tunne meite. Mutta sine HERRA olet meiden Isen ia Lunastaian/ ia se ombi ijesti sinun Nimes.
Sinä kuitenkin meidän isä olet/ Sillä eipä Abraham meistä mitään tiedä/ ja Israel ei tunne meitä. Mutta sinä HERRA olet meidän isän ja lunastajain/ ja se ompi iäti sinun nimesi.
63:17 Mixi sine HERRA sallit exymen sinun Teildes/ ia meiden sydhemen paatua/ ettei me sinua pelienyet? Palaia sinun Palueliais teden/ ia sinun Perimises Sucukunnan teden.
Miksi sinä HERRA sallit eksymän sinun teiltäsi/ ja meidän sydämen paatua/ ettei me sinua peljänneet? Palaja sinun palwelijaisi tähden/ sinun perimisesi sukukunnan tähden.
63:18 He omistauat lehes caiken sinun Pyhen Canssas/ sinun Wastanseisoias alaspolkeuat sinun Pyhydhes.
He omistawat lähes kaiken sinun pyhän kansasi/ sinun wastaanseisojasi alaspolkewat sinun pyhyytesi.
63:19 Me olema iuri quin ennengi/ coskas et meiden ylitzen HERrauttanut/ ia eipe me olluetka nimitetyt sinun Nimehes.
Me olemme juuri kuin ennenkin/ koskas et meidän ylitsen herrauttanut/ ja eipä me ollutkaan nimitetyt sinun nimehesi.

LXIV. Lucu.

64:1 Joskas Taiuahat halcaisisit ia alasastuisit/ Ette Wooret sinun edeses wootaisit/ ninquin palaua Wesi wäkeuelle Tulella poiskiehupi.
Joskos taiwahat halkaisisit ja alasastuisit/ että wuoret sinun edessäsi wuotaisit/ niinkuin palawa wesi wäkewällä tulella poiskiehuupi.
64:2 Ette sinun Nimes tietteuexi tulis sinun Wiholistes seas/ ia ette sinun edeses Pacanat wapitzisit.
Että sinun nimesi tiettäwäksi tulisi sinun wihollistesi seassa/ ja että sinun edessäsi pakanat wapitsisit.
64:3 Ninen Ihmecten cautta iotcas teet/ ioita eikengen toiuonut/ Coskas alasmenit ia Wooret edeses coconsulaisit.
Niiden ihmeitten kautta jotkas teet/ joita eikenkään toiwonut/ Koskas alasmenit ja wuoret edessäsi kokoonsulaisit.
64:4 Ninquin ei ensingen Mailman alghusta cwltu ole/ eike Coruille tullut/ eike yxiken Silme nähnyt ole/ paitzi sinua Jumala/ mite nijlle tapactupi/ iotca sinua odhottauat.
Niinkuin ei ensinkään maailman alusta kuultu ole/ eikä korwille tullut/ eikä yksikään silmä nähnyt ole/ paitsi minua Jumala/ mitä niille tapahtuwat/ jotka sinua odottawat.
64:5 Sine coctasit heite iloiszna/ ia nijlle iotca Wanhurskautta harioittelit/ ia sinun teilles muistelit sinun päles. Catzo/ kylle sine wihastuit/ quin me synditeim/ ia nijsse cauuan wiwymme/ Mutta quitegin meite autettijn.
Sinä kohtasit heitä iloisena/ ja niille jotka wanhurskautta harjoittelit/ ja sinun teilläsi muistelit sinun päällesi. Katso/ kyllä sinä wihastuit/ kuin me syntiä teimme/ ja niissä kauan wiiwyimme/ Mutta kuitenkin meitä autettiin.
64:6 Mutta nyt me caikitynni olema/ ninquin saastaiset/ ia caiki meiden Wanhurskaudhen on ninquin hiereltu waate. Me olema caiki lacastunuet/ ninquin Lehdet/ ia meiden Synnin wiscoiuat meite/ ninquin Twli.
Mutta nyt me kaikki tyynni olemme/ niinkuin saastaiset/ ja kaikki meidän wanhurskauten on niinkuin hierottu waate. Me olemme kaikki lakastuneet/ niinkuin lehdet/ ja meidän synnit wiskoiwat meitä/ niinkuin tuuli.
64:7 Eikengen sinun Nimees auxeshwdha Taica ylesnouse sinua käsittemen. Sille sine peitet sinun Casuos meilde/ ia laskit nendymen meiden Syndihim.
Eikenkään sinun nimeesi awuksensa huuda taikka ylösnouse sinua käsittämän. Sillä sinä peität kaswosi meiltä/ ja laskit nääntymään meidän syntihimme.
64:8 Mutta nyt HERRA/ sine olet meiden Ise/ ia me Loca olema/ Sine olet meiden Walaian/ ia me caiki sinun Käsialas olema.
Mutta nyt HERRA/ sinä olet meidän Isä/ ja me loka olemme/ Sinä olet meidän walajan/ ja me kaikki sinun käsialaasi olemme.
64:9 HERRA ele sangen wihastu/ ia ele ijexi aiattele Synnin päle/ Catzo sis sen päle/ ette Me caiki sinun Canssas olema.
HERRA älä sangen wihastu/ ja älä iäksi ajattele synnin päälle/ Katso siis sen päälle/ että me kaikki sinun kansasi olemme.
64:10 Ne sinun Pyhydhes Caupungit häuitetyt ouat/ Zion ombi autiaxi tecty/ ia Jerusalem macapi kylmille.
Ne sinun pyhyytesi kaupungit häwitetyt owat/ Zion ompi autioksi tehty/ ja Jerusalem makaapi kylmillä.
64:11 Meiden Pyhydhen ia Cunniaudhen Höne/ iossa meiden Iset sinua cunnioitit/ ombi Tulella poltettu/ Ja caiki meiden Caunijt/ ouat häueistyt.
Meidän pyhyyden ja kunniauden huone/ josa meidän isät sinua kunnioitit/ ompi tulella poltettu/ Ja kaikki meidän kauniit/ owat häwäistyt.
64:12 HERRA maltacos sinus neist nin couana pite/ ia wait istua/ ia meite nin harttasti alaslödhe?
HERRA maltatkos sinus näistä niin kowana pitää/ ja waiti istua/ ja meitä niin hartaasti alaslyödä?

LXV. Lucu.

Ninen Uskolisten Lohuttos wastan nite Ulcocullatuita. Esa. lxv.

65:13 CAtzos/ minun Palueliani pite sömen/ Mutta teiden pite isoman. Catzos/ minun Palueliani pite iooman/ Mutta teiden pite ianoman. Catzos/ minun Palueliani pite riemuitzeman/ Mutta teiden pite häpiehen tuleman.
Katsos/ minun palwelijani pitää syömän/ Mutta teidän pitää isoaman. Katsos/ minun palwelijani pitää juoman/ Mutta teidän pitää janoman. Katsos/ minun palwelijani pitää riemuitseman/ Mutta teidän pitää häpeään tuleman.
65:14 Catzos/ minun Palueliani pite hyueste mieleste ihastuman/ Mutta teiden pite sydhemenkiwsta parcuman/ ia surkiaudhest vluoman.
Katsos/ minun palwelijani pitää hywästä mielestä ihastuman/ Mutta teidän ptää sydämen kiwusta parkuman/ ja surkeudesta ulwoman.
65:15 Ja teiden pite iettemen teiden Nimen/ minun Uloswalituilleni Walaxi. Ja sen HERRAN Jumalan pite sinua tappaman/ ia henen Paluelians nimittemen toisella nimelle.
Ja teidän pitää jättämän teidän nimen/ minun uloswalituilleni walaksi. Ja sen HERRAN Jumalan pitää sinua tappaman/ ja hänen palwelijansa nimittämän toisella nimellä.
65:16 Ette ioca henens siugnapi Maan päle/ hen siugnapi henens totises Jumalas. Ja ioca wannopi Maan päle/ se wannopi totisen Jumalan cautta. Sille ninen Entisten adhistoxet ouat vnotetut/ ia ouat minun Silmisteni peitetut.
Että joka hänensä siunaapi maan päällä/ hän siunaapi hänensä totisessa Jumalassa. Ja joka wannoopi maan päällä/ se wannoopi totisen Jumalan kautta. Sillä niiden entisten ahdistukset owat unhotetut/ ja owat minun silmistäni peitetyt.
65:17 Sille catzos/ Mine tadhon vdhen Taiuan ia vdhen Maan loodha/ ettei nijte entisitä muistetaisi eike mielen otetaisi.
Sillä katsos/ Minä tahdon uuden taiwaan ja uuden maan luoda/ ettei niitä entisiä muistettaisi eikä mieleen otettaisi.
65:18 Waan heiden pite ijancaikisesta riemuitzeman/ ia iloitzeman nijsse quin mine loon. Sille catzos/ Mine tadhon Jerusalemin iloxi saatta/ ia henen Canssans riemuxi.
Waan heidän pitää iankaikkisesti riemuitseman/ ja iloitseman niissä kuin minä luon. Sillä katsos/ Minä tahdon Jerusalemin iloksi saattaa/ ja hänen kansansa riemuksi.
65:19 Ja mine tadhon iloita Jerusalemist/ ia riemuita minun Canssastani. Ja eipe henes pidhe sillen cwluman idku äni eli walitoxen äni.
Ja minä tahdon iloita Jerusalemista/ ja riemuita minun kansastani. Ja eipä hänessä pidä silleen kuuluman itku eli walituksen ääni.
65:20 Eipe sillen pidhe sielle Lapset oleman/ iotca euet peiuihins vlotu/ eli Wanhat/ iotca heiden Wosians ei teute. Waan ne sata woteiset Piltit pite cooleman/ ia ne sata aiastaicaiset Synniset pite förbannatut oleman.
Eipä silleen pidä siellä lapset oleman/ jotka eiwät päiwihinsä ulotu/ eli wanhat/ jotka heidän wuosiansa ei täytä. Waan ne satawuoteiset piltit pitää kuoleman/ ja ne sata ajastaikaiset syntiset förbannatut (kirotut 1642) oleman.
65:21 He Honet rakendauat ia sisel asuuat/ he Winatarhat istuttauat/ ia ninen Hedhelmiste söuet.
He huoneet rakentawat ja sisällä asuwat/ he wiinatarhat istuttawat/ ja niiden hedelmistä syöwät.
65:22 Eipe heiden pidhe muidhen varaxi rakendaman/ ia ei istuttaman/ muidhen södhe. Sille minun Canssani peiuet pite oleman/ ninquin Puun peiuet/ ia heiden Käsialans pite wanhaneman minun Uloswalittudheni tykene.
Eipä heidän pidä muiden waraksi rakentaman/ ja ei istuttaman/ muiden syödä. Sillä minun kansani päiwät pitää oleman/ niinkuin puun päiwät/ ja heidän käsialansa pitää wanheneman minun uloswalittujen tykönä.
65:23 Eipe heiden pidhe huckan tötetekemen/ eike Lodhencannettut synnyttemen. Sille he ouat ninen HERRAN Siugnattudhen Siemen/ ia heiden Jelkentuleuaisens heiden cansans.
Eipä heidän pidä hukkaan työtä tekemän/ eikä lodhenkannetut (häwitykseksi 1642) synnyttämän. Sillä he owat niiden HERRAN siunattujen siemen/ ja heidän jälkeentulewaisensa heidän kansansa.
65:24 Ja tapactuman pite/ Ette ennenquin he hwtauat/ mine tadhon wastata/ quin he wiele puhuuat/ mine tadhon cwlla.
Ja tapahtuman pitää/ että ennenkuin he huutawat/ minä tahdon wastata/ kuin he wielä puhuwat/ minä tahdon kuulla.
65:25 Susi ia Lammas pite ynne caittaman/ Jalopeuran pite corsia sömen/ ninquin Nauta/ ia Kermet pite maata sömen. Eipe heiden pidhe wahingoittaman eike raateleman minun coco pyhen Woreni päle/ sanopi HERRA.
Susi ja lammas pitää ynnä kaittaman/ Jalopeuran pitää korsia syömän/ niinkuin nauta/ ja käärmeet pitää maata syömän. Eipä heidän pidä wahingoittaman eikä raateleman minun koko pyhän wuoreni päällä/ sanoopi HERRA.
LXVI. Lucu.

Quinga Prophetat vsein laittauat Inhimisten Itzeualitut Jumalan palueluxet/ Nin Esaias tesse Lxvj. Ja wimeses lughus/ site JumalanPaluelust/ quin Itze Jumalalda säätty oli/ ette ne Ulcocullatut nijte waiuoin tekeuet/ ia töidhens päle/ ilman vskota/ ilman Jumalan pelgota/ vlskaltauat/ quin ne Töödh heite wanhurskauttaisit/ paitzi Jumalan Lijtto/ Lupaust/ ia Reskye. Joita mös pyhe Stephanus/ Act. vij. Laitti. Jongateden hen Phariseusilde kiuitettin/ heiden mielestens/ quin Eriseuraia ia Jumalan Lain Pilcaia. etc.

66:1 Nein sanopi HERRA. TAiuas ombi minun Stolin/ ia Maa minun astinlautan. Cuca sis ombi se Hone/ ionga te tadhotta minulle raketa? Eli cuca se Sia on/ cussa minun pite lepeiemen.
Näin sanoopi HERRA. Taiwas ompi minun tuolin/ ja maa minun astinlautani. Kuka siis ompi se huone/ jonka te tahdotte minulle rakentaa? Eli kuka se sija on/ kussa minun pitää lepäämän.
66:2 Minun Käteni ombi caiki tehnyt/ mite ikenens onopi/ sanopi HERRA. Mutta mine catzon sen tyge/ ioca Radholinen ia serietylle Hengelle on/ ia ioca wapise minun Sanani edes.
Minun käteni ompi kaikki tehnyt/ mitä ikänänsä on/ sanoopi HERRA. Mutta minä katson sen tykö/ joka raadollinen ja särjetyllä hengellä on/ ja joka wapisee minun sanani edessä.
66:3 Sille ioca Härien teurasta/ ombi iuri quin hen Miehen tappais. Joca Lamban wffrapi/ ombi quin iocu Coiran caulan murtais. Joca Rocawffri toopi/ ombi nin quin iocu Sicain weren wffrais. Joca Pyhesaw muistele/ ombi quin iocu Wärytte kijteis. Sencaltaiset he vloswalitzeuat heiden Teisens/ Ja heiden Sielunsa mielistupi heiden ilkeyxistäns.
Sillä joka härän teurastaa/ ompi juuri kuin hän miehen tappaisi. Joka lampaan uhraapi/ ompi kuin joku koiran kaulan murtaisi. Joka ruokauhrin tuopi/ ompi niin kuin joku sikain weren uhraisi. Joka pyhää sawua muistelee/ ompi kuin joku wääryyttä kiittäisi.
Senkaltaiset uloswalitsewat heidän teissänsä/ Ja heidän sielunsa mielistyypi heidän ilkeyksistänsä.
(wertaa 1933 Joka teurastaa härän, mutta myös tappaa miehen, joka uhraa lampaan, mutta myös taittaa koiralta niskan, joka uhraa ruokauhrin, mutta myös sian verta, joka polttaa suitsuketta, mutta myös ylistää epäjumalaa: nämä ovat valinneet omat tiensä. Ja niinkuin heidän sielunsa on mielistynyt heidän iljetyksiinsä,)
66:4 Senteden mine mös tadhon vloswalita/ mite he naurauat/ ia iota he pelkeuet/ site saathan heiden pälens. Sille mine cutzuin/ ia eikengen wastauat/ Quin mine puhuin/ nin euet he cwlleet. Ja he teit mite ei minulle keluanut/ ia vloswalitzit/ iota em mine tactonut.
Sentähden minä myös tahdon uloswalita/ mitä he naurawat/ ja jota he pelkääwät/ sitä saawat heidän päällensä. Sillä minä kutsuin/ ja eikenkään wastannut/ Kuin minä puhuin/ niin eiwät he kuulleet. Ja he teit mitä ei minulle kelwannut/ ja uloswalitsit/ jota en minä tahtonut.
66:5 CWlcat HERRAN sana/ iotca teiten pelket henen Sanastans. Teiden Weliet iotca teite wihasit ia teite pannan cwluttauat minun Nimeni teden. He sanouat ( * Catzocam quinga cunnialinen HERRA ombi/ ilmanducan hen teiden ilohonna ) heiden pite häpien tuleman.
Kuulkaat HERRAN sana/ jotka teitän pelkäät heidän sanastansa. Teidän weljet jotka teitä wihasit ja teitä pannaan kuuluttawat minun nimeni tähden. He sanowat ( * Katsokaamme kuinka kunniallinen HERRA ompi/ ilmaantukan hän teidän iloonne) heidän pitää häpeään tuleman.
66:6 Sille metelin äni pite Caupungis cwluman/ yxi äni Templist/ sen HERRAN äni/ ioca henen Wiholisens costapi.
Sillä metelin ääni pitää kaupungissa kuuluman/ yksi ääni templistä/ se HERRAN ääni/ joka hänen wihollisensa kostaapi.
66:7 Hen synnyttepi ennenquin hen Kiwun saapi/ hen synnytti Piltin/ ennenquin hen Lapsenhäten tuli.
Hän synnyttääpi ennenkuin hän kiwun saapi/ hän synnytti piltin/ ennenkuin hän lapsenhätä tuli.
66:8 Cuca sencaltaista ikenens cwllut on? Cuca sencaltaista ikenens nähnyt on? Syndynekö ynne iocu Canssa/ ennenquin se synnyttemisens Kiwun saapi? Nyt ombi Zion quitengi ilman Kiwutans henen Lapsens synnyttenyt.
Kuka senkaltaista ikänänsä kuullut on? Kuka senkaltaista ikänänsä nähnyt on? Syntyneekö ynnä joku kansa/ ennenkuin se synnyttämisen kiwun saapi? Nyt ompi Zion kuitenkin ilman kiwuttansa hänen lapsensa synnyttänyt.
66:9 Pidheisko minun ioca mwdh saatan synnyttemen/ ei Itze mös synnyttemen/ sanopi HERRA? Pidheiskö minun andaman muidhen synnytte/ ia itze hedhelmetoin oleman/ sanopi sinun Jumalas.
Pitäiskö minun joka muut saatan synnyttämän/ ei itse myös synnyttämän/ sanoopi HERRA? Pitäiskö minun antaman muiden synnyttää/ ja itse hedelmätöin oleman/ sanoopi sinun Jumalasi.
66:10 Iloitka sis Jerusalemin cansa/ ia ihastucat heneste/ caiki te iotca hende racastat. Iloitka henen cansans/ caiki te/ iotca tehenasti oletta henen tedhens mureliset olleet.
Iloitkaa siis Jerusalemin kansa/ ja ihastukaat hänestä/ kaikki te jotka häntä rakastat. Iloitkaa hänen kanssansa/ kaikki te/ jotka tähän asti olette hänen tähtensä murheelliset olleet.
66:11 Sille senteden pite teiden imemen ia rauittaman henen Lohutoxens Nisiste. Teiden pite senedest imemen/ ia teiten ilahuttaman henen Cunniaudhens teudhelisudhest.
Sillä sentähden pitää teidän imemän ja rawittaman hänen lohdutuksensa nisistä. Teidän pitää sen edestä imemän/ ja teitän ilahduttaman hänen kunniautensa täydellisyydestä.
66:12 Sille nein sanopi HERRA/ Catzos/ mine vlosleuiten Rauhan henen tykenens/ ninquin wirdhan/ ia Pacanain Cunniaudhen/ ninquin vloswotauan cosken. Silloin te saat imie/ Ja Nisise teite pite cannettaman/ ia poluein päle teite pite ihandeleman.
Sillä näin sanoopi HERRA/ Katsos/ minä uloslewitän rauhan hänen tykönsä/ niinkuin wirran/ ja pakanain kunniauden/ niinkuin uloswuotawan kosken. Silloin te saatte imeä/ ja nisissä teitä pitää kannettaman/ ja polwein päällä teitä pitää ihanteleman.
66:13 Mine tadhon teite lohutta/ ninquin iocu henen Eitens lohuttapi/ Ja teiden pite Jerusalemin polest ilahutettaman.
Minä tahdon teitä lohduttaa/ niinkuin joku hänen äitiänsä lohduttaapi/ Ja teidän pitää Jerusalemin puolesta ilahdutettaman.
66:14 Teiden pite sen näkemen/ ia teiden sydhemen pite iloitzeman/ ia Lwt pite wihottaman ninquin Roho. Nin HERRAN käsi tutan henen Paluelioisans/ ia sen wiha henen Wiholisisans.
Teidän pitää sen näkemän/ ja teidän sydämen pitää iloitseman/ ja luut pitää wihoittaman niinkuin ruoho. Niin HERRAN käsi tutaan hänen palwelijoissansa/ ja sen wiha hänen wihollisissansa.
66:15 SIlle catzos/ HERRA Tulella tulepi/ Ja henen Rattans ouat ninquin Twlispä. Ette hen costais wihans hirmusudhes/ ia henen rangastoxens Tulenliekis.
Sillä katsos/ HERRA tulella tuleepi/ Ja hänen rattaansa owat niinkuin tuulispää. Että hän kostaisi wihansa hirmuisuudessa/ ja hänen rangaistuksensa tulenliekissä.
66:16 Sille HERRAN pite Tulen lepitze domitzeman/ ia henen Miecans cautta/ caiken Lihan/ ia ne Mestatut HERRALDA pite palio oleman.
Sillä HERRAN pitää tulen läwitse tuomitseman/ ja hänen miekkansa kautta/ kaiken lihan/ ja ne mestatut HERRALTA pitää paljon oleman.
66:17 Jotca heitens pyhitteuet ia pudhastauat Yrtitarhoissa/ yxi täälle toinen sielle/ ia söuet Sianliha/ Cauhistoxia ia Hijrie/ caiki ne pite ynne poistemmattaman/ sanopi HERRA.
Jotka heitänsä pyhittäwät ja puhdistawat yrttitarhoissa/ yksi täällä toinen siellä/ ja syöwät sianlihaa/ kauhistuksia ja hiiriä/ kaikki ne pitää ynnä poistemmattaman/ sanoopi HERRA.
66:18 Sille mine tadhon tulla ia coota heiden tecons ia aiatoxens/ ynne caikein Pacanin ia Kieldein cansa/ ette he tulisit ia minun Cunniani näkisit.
Sillä minä tahdon tulla ja koota heidän tekonsa ja ajatuksensa/ ynnä kaikkein pakanain ja kieltein kanssa/ että he tulisit ja minun kunniani näkisit.
66:19 JA mine asetan Ydhen Lipon heiden secans/ Ja mutomat nijste quin pelastetut ouat/ mine leheten Pacanoille Meren tyge/ ninen Joutzimiesten polen Phul ia Lud. Tubalin ia Jauan pein/ ia nihin caucaisin pein Saarissa/ ioissa ei tehenasti miten ole minusta cwltu. Ja iotca minun Cunniauttani ei ole nähneet/
Ja minä asetan yhden lipun heidän sekaansa/ ja muutamat niistä kuin pelastetut owat/ minä lähetän pakanoille meren tykö/ niiden jousimiesten puoleen Phul ja Lud. Tubaliin ja Jaawan päin/ ja niihin kaukaisiin päin saarissa/ joissa ei tähän asti mitään ole minusta kuultu. Ja jotka minun kunniauttani ei ole nähneet/
66:20 ia heiden pite minun HERrauttani Pacanain seas ilmoittaman. Ja he edestoouat caiki teiden Welienne vlos caikista Pacanoista/ HERRALLE Rocawffrixi/ Oritten ia Ratasten päle/ Paarein päle/ Mulein ia Kerruin päle/ Jerusalemin minun pyhen Wooreni polehen/ sanopi HERRA. Samalmoto quin Israelin Lapset Rocawffrin puchtas Astias edestoouat HERRAN Honen tyge.
ja heidän pitää minun Herrauttani pakanain seassa ilmoittaman. Ja he edestuowat kaikki teidän weljenne ulos kaikista pakanoista/ HERRALLE ruokauhriksi/ oritten ja ratasten päällä/ paarein päällä/ Muulein ja kärryin päällä/ Jerusalemiin minun pyhän wuoreni puoleen/ sanoopi HERRA. Samalla muotoa kuin Israelin lapset ruokauhrin puhtaassa astiassa edestuowat HERRAN huoneen tykö.
66:21 JA mine tadhon nijste vlosotta Papit ia Leuitit/ sanopi HERRA.
Ja minä tahdon niistä ulosottaa papit ja lewitat/ sanoopi HERRA.
66:22 Sille ninquin se wsi Taiuas ia wsi Maa/ iotca mine teen/ seisouat minun edeseni/ sanopi HERRA/ Juri nin pite teiden Siemenen ia teiden Nimen seisoman.
Sillä niinkuin se uusi taiwas ja uusi maa/ jotka minä teen/ seisowat minun edessäni/ sanoopi HERRA/ Juuri niin pitää teidän siemenen ja teidän nimen seisoman.
66:23 Ja iocainen Liha pite ydhest Cucaudhest nin toisen/ ia ydhest Sabbathist nin toisen tuleman/ cumartaman minun eteeni/ sanopi HERRA.
Ja jokainen liha pitää yhdestä kuukaudesta niin toiseen/ ja yhdestä Sabbathista niin toiseen tuleman/ kumartaman minun eteeni/ sanoopi HERRA.
66:24 Ja heiden pite vloskeumen/ ia ninen Inhimisten Raatoia catzeleman/ iotca minua wastan wärinteit. Sille ei pidhe heiden Matons cooleman/ eike heiden Tulens sammuman/ Ja heiden pite iocaitzelle Lihalle yxi Cauhistos oleman.
ja heidän pitää uloskäymän/ ja niiden ihmisten raatoja katseleman/ jotka minua wastaan wäärin teit. Sillä ei pidä heidän matonsa kuoleman/ eikä heidän tulensa sammuman/ ja heidän pitää jokaiselle lihalle yksi kauhistus oleman.