JOelin Prophetan päle.

JOelin Prophetan päle.

Alcupuhe. CUca tai Joel Propheta on ollut/ custa Sucukunnast/ millä aialla/ eli quinen Kuningasten alla hen eli ia sarnasi/ se on mös nijlle Hebreille tietemetöin/ Waan mutomat nijste Wanhoista sanouat/ henen olluexi Hosean ia AmoSen aicana/ sen Kuningan Jehoram/ Achabin poian alla/ ette hen sijte Nelest ia moninaisist witzauxist ennustapi/ iotca Mailman/ ia liaten Juttaille/ silloin tapactui/ heiden monein surdhen syndiens teden. Ja senteden hen cutzu ia mana heite siueille sanoilla parannoxehen. Nin hen mös Christusen Waldakunnan salauxist/ ia Pyhen HENGEN lehetoxest/ sangen selkest iulghista. Josta Pyhe Petari Udhes Testamentis/ Heluntai peiuene/ Jerusalemis/ sijne Christilises Seurakunnas/ sittequin se sama Pyhe Hengi oli annettu/ henen ensimeisens Sarnans rupesi. Act. ij. etc. On yxi Ennustos ette Juttat piti Babilonian Fangittuna wietemen. Ja Propheta werdhautta ne Juttat/ sille aialla/ cussa woosi wodhelda/ wastaluku waiua tapactu/ iosta Maan casuo turmellan. Nin mös Juttan Naburit/ ne Syrit ia Egypterit. Sijtte ne Assyrit/ wimein se Babelin Kuningas tuli/ ia sekä Maan/ ia Templin ette Caupungin raateli/ ylespolti ia Canssan poiswei. Neite tulis muistelta ia parannosta tedhä/ Jumalan Sanan ia tadhon ielkin.

Propheta JOel

I. Lucu.

1:1 TEME on se HERRAN Sana/ ioca tapactui Joelin Pethuelin Poian tyge.
Tämä on se HERRAN sana/ joka tapahtui Joelin Petuelin pojan tykö.
1:2 Cwlcat te Wanhimat ia coruijn ottacat te caiki Maan Asuuat/ Jos on semmotoist teiden/ eli teiden Isein aicana tapactunut?
Kuulkaat te wanhimmat ja korwiin ottakaat te kaikki maan asuwat/ Jos on semmoista teidän/ eli teidän isäin aikana tapahtunut?
1:3 Sanocat sijte teiden Lapsillen/ ia andacat teiden Lapsenna site heiden Lapsillens sanoa/ Ja nekin samat Lapset muillen heiden Jelkintuleuaistens.
Sanokaat siitä teidän lapsillen/ ja antakaat teidän lapsenne sitä heidän lapsillensa sanoa/ Ja nekin samat lapset muillen heidän jälkeentulewaistensa.
1:4 Nimitein/ Ette mite Rohomato ietti/ site Sijuicot ylessöit/ Ja mite Sijuicot ietit/ site Wapsaiset ylessöit/ ia mite Wapsaiset ietit/ site Etanat ylessöit.
Nimittäin/ Että mitä ruohomato jätti/ sitä siwikot (heinäsirkka 1776) ylössöit/ Ja mitä siwikot jätit/ sitä wapsaiset (lehtimato1776) ylössöit/ ja mitä wapsaiset jätit/ sitä etanat ylössöit.
1:5 Ylesherätke te iopuneet ia idkeke/ ia vluocat te caiki Winan Jomarit/ sen nooren winan teden/ Joca ombi teiden Suustan poistemmattu.
Ylösherätkää te juopuneet ja itkekää/ ja ulwokaa te kaikki wiinanjuomarit/ sen nuoren wiinan tähden/ Joka ompi teidän suustan pois temmattu
1:6 Sille ette yxi wäkeue Canssa minun Maani päle ylesmenepi/ ia se on lukematoin/ iolla ouat Hambaat/ quin Jalopeural/ ia sömehambat/ quin Narasialopeural.
Sillä että yksi wäkewä kansa minun maani päälle ylösmeneepi/ ja se on lukematoin/ jolla owat hampaat/ kuin jalopeuralla/ ja syömähampaat/ kuin naaras jalopeuralla.
1:7 Se sama minun Winatarhani häuitti/ ia minun Ficunapuuni caluapi/ cooripi sen ia poisheitte sen/ ette henen Oxans walkeina seisouat.
Se sama minun wiinatarhani häwitti/ ja minun wiikunapuuni kalwaapi/ kuoriipi sen ja poisheittää sen/ että hänen oksansa walkeina seisowat.
1:8 Parghu/ ninquin Neitzy/ ioca Säkin pälens wetä/ henen Ylghiens teden.
Paru/ niinkuin neitsyt/ joka säkin päällensä wetää/ hänen ylkänsä tähden.
1:9 Sille ette Rocawffri ia Jomawffri ombi pois HERRAN Honesta/ ia ne Papit HERRAN palueliat murectiuat/
Sillä että ruokauhri ja juomauhri ompi pois HERRAN huoneesta/ ja ne papit HERRAN palwelijat murehtiwat/
1:10 Kedhot ouat häuinneet/ ia peldo surkiasti seisopi/ Ette Jyue ombi haaskattu/
Kedot owat häwinneet/ ja pelto surkiasta seisoopi/ Että jywä ompi haaskattu/
1:11 Wina surkiasti seisopi/ ia Oliu walittamisest. Peldomiehet Honosta vloscatzouat/ Ja ne Winatarhanmiehet parcuuat/ Nisuen teden ia Ohran teden/ Ettei wainiosta ole miten Tulo.
Wiina surkiasti seisoopi/ ja öljy walittamisesta. Peltomiehet huonosti ylöskatsowat/ Ja ne wiinatarhamiehet parkuwat/ Nisuin tähen ja ohran tähden/ Ettei wainiosta ole mitään tuloa.
1:12 Winapw poisquiuaisi/ ia Ficunapw on lahoinut/ Nin mös se Granatinpw/ Palmupw/ Omenapw/ ia caiki Kedhon Pwdh ouat poisquiuetut/ Sille se Inhimisten riemu ombi surkiudhexi tullut.
Wiinapuu poiskuiwaisi/ ja wiikunapuu on lahonnut/ Niin myös se granaattipuu/ palmupuu/ omenapuu/ ja kaikki kedon puut owat poiskuiwetut/ Sillä se ihmisten riemu ompi surkeudeksi tullut.
1:13 Sonnustacat teiten ia walittacat te papit/ Parkucat te Haltarin Palueliat/ menget Templin siselle/ ia yli öte leuetke Säkeis/ te Jumalan Palueliat. Sille ette Rocawffri ia Jomawffri ombi pois teiden Jumalan Honeest.
Sonnustakaat teitän ja walittakaat te papit/ Parkukaat te alttarin palwelijat/ menkäät templiin sisälle/ ja yli yötä lewätkää säkeissä/ te Jumalan palwelijat. Sillä että ruokauhri ja juomauhri ompi pois Jumalan huoneesta.
1:14 Pyhitteket ychte Paasto/ Cutzucat Seura ychten/ ia cootcat ne Wanhimmat ia caiki Makunnan Asuuaiset teiden HERRAN Jumalan Honeseen/ ia hwtacat HERRAN tyge/
Pyhittäkäät yhteen paasto/ Kutsukaat seura yhteen/ ja kootkaat ne wanhimmat ja kaikki maakunnan asuwaiset teidän HERRAN Jumalan huoneeseen/ ja huutakaat HERRAN tykö/
1:15 Oy/ oy/ site peiue/ Sille HERRAN peiue ombi iuri leszne/ ia tule ninquin Cadhotus silde Caikiualdialda.
Oi/ oi/ sitä päiwää/ Sillä HERRAN päiwä ompi juuri läsnä/ ja tulee niinkun kadotus siltä Kaikkiwaltiaalta.
1:16 Silloin Roca meiden Silmein edest poisotetaan/ ia meiden Jumalan Honesta ilo/ ia riemu.
Silloin ruoka meidän silmäin edestä poisotetaan/ ja meidän Jumalan huoneesta ilo/ ja riemu.
1:17 Jyuet poismätenit Maas. Ohra Larit seisouat tyhiene/ Rihet ouat langenuet. Sille ette Elo ombi turmeltu.
Jywät poismätänewät maassa. Ohralaarit seisowat tyhjänä/ Riihet owat langenneet. Sillä että elo ompi turmeltu.
1:18 Woi quinga Cariat hocauat/ ia Laumat ammuuat. Sille ettei heille ole Laidhuinda/ ia Lambat hiucachtuuat.
Woi kuinka karjat huokaawat/ ja laumat ammuwat. Sillä ettei heillä ole laidunta/ ja lampaat hiukaantuwat.
1:19 HERRA/ sinun tyges mine hwdhan/ ette Culo on poltanut ne Kedhot warpeis/ Ja Liecki ombi caiki Puudh Wainiois ylessytyttenyt. Hwtauat mös sinun tyges ne Metzän Eleiemet/ ette WesiOiat quiuanuet ouat/ ia ette Culo ombi poltanut ne Kedhot warpeis.
HERRA/ sinun tykösi minä huudan/ etta kulo on polttanut ne kedot warpeissa/ Ja liekki ompi kaikki puut wainioissa ylössytyttänyt. Huutawat myös sinun tykösi ne metsän eläimet/ että wesiojat kuiwenneet owat/ ja että kulo ompi polttanut ne kedot warpeissa.

II. Lucu.

Ensin hen manapi Parannoxehen/ Ettei se Babelin Kuningas Maata häuiteis. Sijtte hen Christusen Waldakunnast ia Pyhest Hengest sanopi/ ia mös sijte ijancaikisesta Jerusalemista.

2:1 SOittacat Basunal Zionis/ Hwtacat minun Pyhen Wooren päle/ Wapiskat caiki maan Asuiamet/
Soitttakaat basuunalla Zionissa/ Huutakaat minun pyhän wuoren päälle/ Wapiskaat kaikki maan asujaimet/
2:2 Sille se HERRAN peiue tulepi/ ia on leszne. Pimie peiue/ musta peiue/ ia sumuinen peiue/ ia vtuinen peiue/ Ninquin se Amurusko itzens vlosleuitte ylitze Worten/ nimitein yxi swri ia wäkeue Canssa/ ionga caltainen ei ikenens ole ollut/ eike edespein tule ijancaikisehen aican/
Sillä se HERRAN päiwä tuleepi/ ja on läsnä. Pimeä päiwä/ musta päiwä/ ja sumuinen päiwä/ ja utuinen päiwä/ Niinkuin se aamurusko itsensä uloslewittää ylitse wuorten/ nimittäin yksi suuri ja wäkewä kansa/ jonka kaltainen ei ikänänsä ole ollut/ eikä edespäin tule iankaikkiseen aikaan/
2:3 henen edhellens keupi yxi techtetöin Tuli/ ia henen ielkins yxi palaua liecki. Maa ombi henen edhesens/ ninquin iocu Lustitarha/ Mutta henen ielkins/ ninquin synghie Erima/ ia eikengen pidhe henelde poispäsemen.
hänen edelläns käypi yksi tähdetöin tuli/ ja hänen jälkeens yksi palawa liekki. Maa ompi hänen edessänsä/ niinkuin joku lustitarha/ Mutta hänen jälkeens/ niinkuin synkeä erämaa/ ja eikenkään pidä häneltä poispääsemään.
2:4 Henen Hahmons on ninquin Orihit/ ia carkaiauat ninquin Ratzaiset.
Hänen hahmonsa on niinkuin orhit/ ja karkaawat niinkuin ratsaiset.
2:5 He hyppeuet ylhel Woorein päle/ ninquin Rattat kituisit/ ia ninquin Liecki corsis kähisis/ ninquin iocu wäkeue Canssa/ ioca Sotahan hangittu on.
Ne hyppääwät ylhäällä wuortein päälle/ niinkuin rattaat kituisit/ ja niinkuin liekki korsissa kähisisi/ niinkuin joku wäkewä kansa/ joka sotaan hankittu on.
2:6 Canssat henen edesens pite hemmestymen/ ette caiki Casuot tuleuat nin Pleikixi quin Sauicrwsi.
Kansat hänen edessänsä pitää hämmästymän/ että kaikki kaswot tulewat pläikiksi (walkeiksi) kuin sawikruusi.
2:7 Heiden pite ioxeman ninquin Uliat/ ia mwrit ylitzecarkaman/ ninquin Sotamiehet. Ja cukin pite codhastans edeskeumen/ ia ei heitens wiwyttemen.
Heidän pitää juokseman niinkuin uljaat/ ja muurit ylitsekarkaaman/ niinkuin sotamiehet. Ja kukin pitää kohdastansa edeskäymään/ ja ei heitäns wiiwyttelemän.
2:8 Eikengen toistans este/ Waan cukin pite henen asetoxesans matkustaman. Ja quin he tungeuat ia sisellangeuat/ nin eipe he haauoiteta.
Eikenkään toistansa estä/ Waan kukin pitää hänen asetuksissansa matkustama. Ja kuin he tunkewät ja sisälle lankeawat/ niin eipä heitä haawoiteta.
2:9 Heiden pite Caupngis ymberins aieleman/ ia mwrin päle ioxeman/ ia Honein siselkijpemen/ ia ninquin Waras lepi Ackona siselkeumen.
Heidän pitää kaupungissa ympäriins ajeleman/ ja muurin päälle juoksemaan/ ja huoneisiin sisälle käymän/ ja niinkuin waras läpi ikkunan sisälle käymään.
2:10 HEnen edesens wapise Maa/ Ja Taiuas wärise/ Auringo ia Cw tuleuat pimiexi/ ia Tedhet peixouat heiden walkiudhens.
Hänen edessänsä wapisee maa/ ja taiwas wärisee/ Aurinko ja kuu tulewat pimeäksi/ ja tähdet peittoawat heidän walkeutensa.
2:11 Sille HERRAN pite henen Jylinens laskeman henen Sotawäens edhelkeumen. Sille hene' Sotawäkens ombi sangen swri ia waltias/ ioca henen Keskyns pite päättemen. Sille se HERRAN peiue ombi swri/ ia sangen hirmulinen/ cuca sen woi kersie?
Sillä HERRAN pitää hänen jylinänsä laskemaan hänen sotawäkensä edellä käymän. Sillä hänen sotawäkensä ompi sangen suuri ja waltias/ joka hänen käskynsä pitää päättämän. Sillä se HERRAN päiwä ompi suuri/ ja sangen hirmullinen/ kuka sen woi kärsiä?
2:12 Nin sanopi nyt se HERRA/ Käendeket teiten minun tyköni coco sydhemesten/ paastolla/ idkulla/ ia murehella.
Niin sanoopi nyt se HERRA/ Kääntäkäät teitänne minun tyköni koko sydämestänne/ paastolla/ itkulla/ ja murheella.
2:13 Leickacat teiden sydhemen/ ia ei teiden Waateitan ia palaiakat teiden HERRAN Jumalan tyge. Sille hen on Armolinen/ Laupias/ Kersiueinen/ ia swresta Hywydhestä/ ia pian Catuua Rangastoxens päle.
Leikatkaa teidän sydämenne/ ja ei teidän waatteitanne ja palatkaa teidän HERRAN Jumalan tykö. Sillä hän on armollinen/ laupias/ kärsiwäinen/ ja suuresta hywyydestä/ ja pian katuwa rangaistuksensa päälle.
2:14 Wiele hen taas nytki armachtapi/ ia rangastoxens ielkin Armons hen osotta/ Rocawffrixi ia Jomawffrixi HERRALLE teiden Jumalalle.
Wielä hän taas nytkin armahtaapi/ ja rangaistuksensa jälkeen armonsa hän osoittaa/ Ruokauhriksi ja juomauhriksi HERRALLE teidän Jumalalle.
2:15 SOittacat Pasunalla Zionissa/ pyhitteket ychte Paasto/ coconcutzucat Seurakunnat/ cootkata Canssa/ Pyhitteket ne Ychteyxet/ ychtencutzucat ne Wanhimmat/ ychtenwieket ne Norucaiset ia Imeueiset.
Soittakaat pasuunalla Zionissa/ pyhittäkäät yhteen paasto/ kokoon kutsukaat seurakunnat/ kootkaat kansa/ pyhittäkäät ne yhteydet/ yhteen kutsukaat ne wanhimmat/ yhteen wiekäät ne nuorukaiset ja imewäiset.
2:16 Ylke vlosmengehen Cammiostans/ ia Morsian henen macaus Honeestans.
Ylkä ulos menkään kammiostansa/ ja morsian hänen makaus huoneestansa.
2:17 Papit ne HERRAN palueliat/ Esihonen ia Altarin welille idkeket/ ia sanocat. HERRA armaitze sinun Canssas/ ia ele laske sinun Perikundas pilcahan/ nin ettei Pacanat walda saisi heiden pälens.
Papit ne HERRAN palwelijat/ Esihuoneen ja alttarin wälillä itkekäät/ ja sanokaat. HERRA armaitse sinun kansaas/ ja älä laske sinun perikuntaas pilkkaan/ niin ettei pakanat waltaa saisi hänen päällensä.
2:18 Mixis sallit sanotta Canssain seas/ Cussa nyt ombi heiden Jumalans. Nin HERRALLA pite Kiuaus oleman henen Maastans/ ia henen Canssans päle armaitzeman.
2:19 Ja se HERRA wastapi/ ia sano Canssallens/ Catzos/ Mine lehetin teille Jyue/ Wina ia Oliu runsasti/ ette teille nijste kylle piti oleman. Ja em mine salli teite/ sillen häpiexi tuleman/ pacanain seas.
Ja se HERRA wastaapi/ ja sanoo kansallensa/ Katsos/ Minä lähetin teille jywiä/ wiinaa ja öljyä runsaasti/ eetä teillä niistä kyllä piti oleman. Ja en minä salli teitä/ silleen häpeäksi tuleman/ pakanain seas.
2:20 Ja tadhon sen pohiaisest caucan teilde poisaia/ ychten carckian ia häuitetyn Maan/ nimittein/ henen Casuons sen Ite Merehen pein/ ia henen Loppuns sen ärimeisen Meren polen.
Ja tahdon sen pohjoisesta kauas teiltä poisajaa/ yhden karkean ja häwitetyn maan/ nimittäin/ hänen kaswonsa sen itämerehen päin/ ja hänen loppunsa sen äärimmäisen meren puoleen.
2:21 Henen pite mätenemen ia Haiseman/ henen Coreudhens teden. Ele pelke sine Maa/ waan paramin iloitze ia ole turuas/ Sille HERRA mös taita swria tedhä.
Hänen pitää mätänemän ja haiseman/ hänen koreutensa tähden. Älä pelkää sinä maa/ waan paremmin iloitse ja ole turwassa/ Sillä HERRA myös taitaa suuria tehdä.
2:22 Elket pelkekö te Pedhot kedhossa/ Sille ne Asumiset Corues pite wihertemen. Ja Puudh pite heiden hedelmens candaman/ Ficunapuudh ia Winapuudh pite kylle hedelmeitzemen.
Älkäät pelätkö te pedot kedossa/ Sillä ne asumiset korwessa pitää wihertämän. Ja puut pitää heidän hedelmänsä kantaman/ Wiikunapuut ja wiinapuut pitää kyllä hedelmäitsemän.
2:23 Ja te Zionin lapset iloitka/ ia riemuitka teiden HERRAS Jumalas/ ioca andapi teille Wanhurskaudhen Opettaiat/ ia alaslaskepi teille amun ia echton Sathen/ ninquin ennengi.
Ja te Zionin lapset iloitkaa/ ja riemuitkaa teidän HERRASSA Jumalas/ joka antaapi teille wanhurskauden opettajat/ ja alaslaskeepi teille aamun ja ehtoon sateen/ niinkuin ennenkin.
2:24 Ette aitat iyuille/ ia Perssut Norest winast ia Oliusta teunens olisit.
Että aitat jywille/ ja perssut (kuurnat) nuoresta wiinasta ja öljystä täynnäns olisit.
2:25 Ja mine tadhon teille ne Woodhet iellenssaatta/ iotca ne Rohomadhot/ wapsaiset Sijuicot/ Teijt ia Etanot (iotca minun swri Sotawäken oli/ iotca mine teiden secan lehetin ) ylessönyt olit.
Ja minä tahdon teille ne wuodet jälleens saattaa/ jotka ne ruohomadot/ wapsaiset sijuikot (heinäsirkat) / Täit ja etanat (jotka minun suuri sotawäkeni oli/ jotka minä teidän sekaan lähetin) ylössyönyt olit.
2:26 Ette teille pidheis kylle söteuete oleman/ ia teiden Herran Jumalan Nimen ylisteisit/ ioca Ihmet ombi teiden seassan tehnyt/ ia eipe minun Canssan pidhe sillen häpien tuleman.
Että teillä pitäis kyllä syötäwätä oleman/ ja teidän Herran Jumalan nimen ylistäisit/ joka ihmeet ompi teidän seassan tehnyt/ ja eipä minun kansan pidä silleen häpeään tuleman.
2:27 Ja teiden pite ymmertemen/ ette mine olen Israelin keskene/ ia ette mine olen teiden HERRAN Jumalan/ ia eikengen mw/ Ja eipe minun Canssan pidhe sillen häpien tuleman.
Ja teidän pitää ymmärtämän/ että minä olen Israelin keskellä/ ja että minä olen teidän HERRAN Jumalan/ ja eikenkään muu/ Ja eip minun kansan pidä silleen häpeään tuleman.
2:28 JA sitelehin mine tadhon vloswodhatta minun Hengesteni/ caiken Lihan päle. Ja teiden Poiat ia teiden Tytteret pite propheteraman/ teiden Wanhimat pite Unia vnestuman/ ia teiden Noricaiset pite Näghyt näkemen.
Ja siitälähin minä tahdon uloswuodattaa minun Hengestäni/ kaiken lihan päälle. Ja teidän pojat ja teidän tyttäret pitää propheteeraamaan/ teidän wanhimmat pitää unia uneksuman/ ja teidän nuorukaiset pitää näyt näkemän.
2:29 Ja nine peiuine mine tadhon minun Hengeni/ seke ylitze piltit ette Picat/ vloswodhatta.
Ja niinä päiwinä minä tahdon minun Henkeni/ sekä ylitse piltit että piikat/ uloswuodattaa.
2:30 Ja tadhon anda Tunnustechti Taiuas ia Maas/ nimittein/ Weren/ Tulen/ ia Sauunsuitzun.
Ja tahdon antaa tunnustähtiä taiwaassa ja maassa/ nimittäin/ weren/ tulen/ ja sawunsuitsun.
2:31 Auringo pite mwttuman pimeyxi/ ia Cw werexi/ ennenquin se swri ia hirmulinen HERRAN peiue tulepi.
Aurinko pitää muuttuman pimeydeksi/ ja kuu wereksi/ ennenkuin se suuri ja hirmuinen HERRAN päiwä tuleepi.
2:32 Ja sen tapactuman pite/ Ette Jocainen/ quin HERRAN Nime auxenshwtapi/ henen pite autuaxi tuleman. Sille sen Zionin Wooren päle/ ia Jerusalemis pite ydhen wapadhuxen oleman/ ninquin HERRA luuannut on/ ia ninen muidhen Jänyten tyge/ iotca HERRA cutzuman pite.
Ja sen tapahtuman pitää/ että jokainen/ kuin HERRAN nimeä awuksihuutaapi/ hänen pitää autuaaksi tuleman. Sillä sen Zionin wuoren päälle/ ja Jerusalemissa pitää yhden wapahduksen oleman/ niinkuin HERRA luwannut on/ ja niiden muiden jääneiden tykö/ jotka HERRA kutsuman pitää.

III. Lucu.

On yxi Ennustos/ quinga Mailma hendens Euangelium wastan keutte/ nimitten/ teutteriuie site alaspaina pyte. Senteden Jumala site Asia/ Josaphatin Laxos ( quin on tulkittu/ Jumalan domio nein toimitta. Ette ioca Euangelium wastanottapi/ hen autuaxi tule/ mutta ioca ei site wastanota/ se cadhotetan.

3:1 SIllä catzo/ Nine peiuine/ ia sillä samalla aialla/ coska mine sen Judan ia Jerusalemin Fangiuxe' palautan/ nin mine tadhon caiki Pacanat coota/
Sillä katso/ niinä päiwinä/ ja sillä samalla ajalla/ koska minä sen Judan ja Jerusalemin wankeukseen palautan/ niin minä tahdon kaikki pakanat koota/
3:2 ia tadhon heite Josaphatin Laxon alaswiedhä/ ia tadhon sielle heiden cansans taistella/ minun Canssan ia minun Perimisen Israelin teden/ Jonga he Pacanain secahan haiotit/ ia iaghoit minun Maani heillens/ ia ouat Aruan minun ca'ssani ylitze heittenyet.
ja tahdon heitä Josaphatin laaksoon alaswiedä/ ja tahdon siellä heidän kanssans taistella/ minun kanssani ja minun perimisen Israelin tähden/ Jonka he pakanain sekaan hajoitit/ ja jaoit minun maani heillens/ ja owat arwan minun kanssani ylitse heittäneet.
3:3 Ja ouat Piltit Roasta andanuet/ ia Picat Winan edest myynyet/ ia ioonuet.
Ja owat piltit ruoasta antaneet/ ja piiat wiinan edest myyneet/ ja juoneet.
3:4 Mite mös minulle ombi teiden cansan/ te Zorrist ia Zidonist ia caiki Philisterin Raiat? waj tadhottaco te minun cansan haastella ? Aha/ haastelet te minua/ Nin mine tadhon sen pian ia ekist costa teiden pään päle.
Mitä myös minulle ompi teidän kanssan/ te Zorrista ja Zidonista ja kaikki Philisterin rajat? wai tahdotteko te minun kanssan haastella? Ahaa/ haastelet te minua/ Niin minä tahdon sen pian ja äkisti kostaa teidän pään päälle.
3:5 Te quin oletta ottanuet minun Hopiani ia Rahani/ ia minun caunit Clenodiat/ ia oletta ne teiden Kircona siselwienyet.
Te kuin olette ottaneet minun hopeani ja rahani/ ja minun kauniit klenodiat (kappaleeni)/ ja olette ne teidän kirkkonne sisälle wieneet.
3:6 Sihin te mös ne Juttain ia Jerusalemin Lapset myytte/ Grekille/ senpäle ette teiden pitenyt heite caucan saattaman heiden raioistans.
Siihen te myös ne juuttain ja Jerusalemin lapset myytte/ Krekille/ senpäälle että teidän pitänyt heitä kaukaan saattaman heidän rajoistans.
3:7 Catzo/ mine tadhon heite yleshärette sijte Siasta/ iohonga te heite myynyet oletta/ ia tadhon teille site costa teiden pään päle.
3:8 Ja tadhon iellensmyydhe teiden Poiat ia Tytteret/ Judan lastein cautta/ ne pite heite sijhen Rickahan Arabiahan/ ychten caucaisen Maan Canssan/ myymen/ Sille HERRA ombi site puhunut.
Ja tahdon jälleensmyydä teidän pojat ja tyttäret/ Judan lastein kautta/ ne pitää heitä siihen rikkaaseen Arabiaan/ yhteen kaukaisen maan kansaan/ myymän/ Sillä HERRA ompi sitä puhunut.
3:9 Julghistacat neite ( sanouat he ) Pacanain seas/ Pyhitteket ydhen Sodhan/ ylesherätteket ne Wäkeuet/ edeskeuken ia ylesmengen caiki Sotawäki.
Julkistakaat näitä (sanowat he) pakanain seassa/ Pyhittäkäät yhden sodan/ ylösherättäkäät ne wäkewät/ edeskäykään ja ylösmenkäät kaikki sotawäki.
3:10 Techket teiden Wannastan Miecat/ ia teiden Sirpisten keihet.
Tehkäät teidän wannastanne miekat/ ja teidän sirpistänne keihäät.
3:11 Ja ioca Heico on/ se sanocan/ Mine wäkeue olen. Waulocat teiten/ ia tulkat tenne caiki Pacanat/ caiki ymberilde/ ia cootka teiten/ Sielle HERRAN pite sinun wäkeuetes alaspaiskaman.
Ja joka heikko on/ se sanokaa/ Minä wäkewä olen. Walwokaat teitän/ ja tulkaat tänne kaikki pakanat/ kaikki ympäriltä/ ja kootkaa teitän/ Siellä HERRAN pitää sinun wäkewyytes alaspaiskaaman.
3:12 Ylesnoskat te Pacanat/ ia ylesmenget sijhen Josaphatin Laxon. Sille mine tadhon sielle istua/ ia caiki Pacanat domita/ caiki ymberilde.
Ylösnouskaat te pakanat/ ja ylösmenkäät siihen Josaphatin laaksoon. Sillä minä tahdon siellä istua/ ja kaikki pakanat tuomita/ kaikki ympäriltä.
3:13 Paiskacat wicattella/ sille ette Elo ombi kypsi/ tulcat ia alasastucat/ Sille ne Persut ouat teudhet/ ia ne Persut ylitzecohuuat/ Sille heiden Pahudens on swri.
Paiskatkaat wiikatteella/ sillä että elo ompi kypsä/ tulkaat ja alasastukaat/ Sillä ne persut owat täydet/ ja ne persut ylitse kuohuwat/ Sillä heidän pahuutensä on suuri.
3:14 Palio Canssa pite oleman ymberile iocapaicas/ sijnä Erilaxos. Sille HERRAN peiue ombi leszne/ sijnä Domion Laxos.
Paljon kansaa pitää oleman ympärillä jokapaikassa/ siinä eri laaksossa. Sillä HERRAN päiwä ompi läsnä/ siinä tuomion laaksossa.
3:15 Auringo ia Cw tuleuat pimiexi/ ia Tädhet peixouat heiden walkiudhens.
Aurinko ja kuu tulewat pimeäksi/ ja tähdet peittäwat heidän walkeutens.
3:16 Ja HERRAN pite Zionist kiliuman/ ia andapi Jerusalemist cwlla henen änens/ ette Taiuas ia maa pite wapiseman.
Ja HERRAN pitää Zionista kiljuman/ ja antaapi Jerusalemista kuulla hänen äänensä/ että taiwas ja maa pitää wapiseman.
3:17 Mutta HERRAN pite henen Canssans turuan oleman/ ia yxi Linna Israelin Lapsille. Ja teiden pite tundeman/ ette mine se HERRA teiden Jumalan/ Zionis minun pyhen Wooreni päle asun. Silloin pite Jerusalem Pyhexi tuleman/ ia eikengen mucalainen pide sillen henen lepitzens keumen.
Mutta HERRAN pitää hänen kansans turwan oleman/ ja yksi linna Israelin lapsille. Ja teidän pitää tunteman/ että minä se HERRA teidän Jumalan/ Zionista minun pyhän wuoreni päällä asun. SIllon pitää Jerusalem pyhäksi tuleman/ ja eikenkään muukalainen pidä silleen hänen läwitsens käymän.
3:18 Samalla aialla/ pite ne Wooret makiata wina tiuckuman/ ia ne Cuckulat pite Rieska wotaman/ ia caiki Judan Oiat pite teunens wette oleman. Ja pite yxi Lädhe HERRAN honesta vloskeumen/ sen pite site wirtha Sittin wetyttemen.
Samalla ajalla/ pitää ne wuoret makeata wiinaa tiukkuman/ ja ne kukkulat pitää rieskaa wuotaman/ ja kaikki Judan ojat pitää täynnänsä wettä oleman. Ja pitää yksi lähde HERRAN huoneesta uloskäymän/ sen pitää sitä wirtaa Sittin wetyttämän.
3:19 Waan Egyptin pitepi autiana oleman/ Ja Edom yxi synghie Erimaa/ sen wärydhen teden/ ioca Judan Lapsille tecty on/ ette he wighattoman weren heiden Maasans vloswoadhtanuet ouat.
Waan Egyptin pitää autiona oleman/ Ja Edom yksi synkeä erämaa/ sen wääryyden tähden/ joka Judan lapsille tehty on/ että he wiattoman weren heidän maassans uloswuodattaneet owat.
3:20 Mutta Judan pite ijancaikisesta asuttaman/ ia Jerusalem ijancaikisehen aican.
Mutta Judan pitää iankaikkisesti asuttaman/ ja Jerusalem iankaikkiseen aikaan.
3:21 Ja em mine tadho salli heiden Werens costottomaxi/ ia HERRAN pite asuman Zionis.
Ja en minä tahdo sallia heidän werensä kostottamaksi/ ja HERRAN ´pitää asuman Zionissa

Joelin Prophetan Loppu.

 

Valitse
luku

1 2 3