Nahum Propheta.

Alcupuhe.
SE Propheta Nahum ennustapi sijte häuitoxest/ ionga ne Assyrit Israelin ia Judan Canssan wastan/ prucaman piti/ ninquin mös Salmanassarin ia Sennacheribin cautta tapactui/ heiden surein syndeins teden.
Nin quitengin/ ette ne hurskat Ylitzienyet/ piti tedhelle pysymen/ Quin Ezechian ia henen werteitzens tapachtui.
Waicka nin näky/ quin Tai on Esaian edhelle ollut/ taica sille samalla aialla.
Quitengi se Ramattu/ Sedar Olam/ sano henen sarnanexi Joelin ia Habacuchin aicana/ sen caikein Jumalattoman Kuningan Manassen alla/ ia senuoxi eipe hen henen Nimens mainitze/ ninquin mwdh tekeuet Kuningaillens.
Teme ennustapi sen Assyrian Waldakunnan häuitoxest/ ia liaten sen Caupungin Nineuen/ iotca sijtte rupesit synditekemen/ quin Jonas heite parannoxeen sai.
Joca wodhes sen Chaldeerin Kuningan NebucadNezarin/ seke Nineues ette coco Assyrian Waldakunnas tapactui.
Jota mös Tobias heille noitui ia sanoi.
Heiden Pahudhens pite heite lepyttäman.
Sille he ylenpaldisest waiuaisit ne Israelist Fangitut.
Senteden tai lohuttapi henen Nimens perest ( Sille Nahun Ebreixi/ ombi Lohuttaia Somexi ) se Jumalan Canssa/ Ette heiden Wiholisens/ ne Assyrit/ pite wastoinpein häuitetuxi tuleman/ quin he Juttaille teit.
Lopus se on mös/ yxi Ennustos Christusest.
Cap. 1.
Nijste hyuiste Sarnaist/ iotca Rauha ia Terueytte iulghistauat/ Woren päle/ Ja keskeuet Judan iloitzeman/ Ette Judaas pite se hyue sanoma/ ia se iloinen Jumalan paluelus/ henen Sanans cautta/ oleman/ opettu ia wahuistettu.
Senteden hen macta kylle yxi Oikea Nahum/ Lohuttaia/ cutzutta ia olla.
On yxi Ennustos/ Ette se Assyrian Kuningas piti Israelin fangittuna poiswiemen/ Ja sen Judan Waldakunnan/ haman Jerusalemin asti/ häuittemen.
Ette Me oppisim/ Jumalan seke Armolisen ette wihaisen oleuan.
Armolisen heille/ iotca henen pälens vskaltauat.
Wihaisen/ nijlle/ iotca ilman Jumalan pelcota/ synnis eleuet/ ia oman wäens ia wallans päle turuauat.

Propheta Nahum

I. Lucu.

1:1 TEME on se Raskaus Nineuen ylitze/ ia se Nahumin Elkost/ Ennustos.
Tämä on se raskaus Niniwen ylitse/ ja se Nahumin Elkosta/ ennustus.
1:2 HERRA on yxi kiuas Jumala/ ia Costaia/ Ja/ yxi Costaia on HERRA ia hirmulinen.
HERRA on yksi kiiwas Jumala/ ja kostaja/ Ja/ yksi kostaja on HERRA ja himullinen.
1:3 HERRA on yxi Costaia henen Wiholistens wastan/ ia ioca henen Wainolisians ei vnochda. HERRA on Kersiueinen/ ia swri woimasta/ ia ei mite iete rangaitzemat. Henpe HERRA on/ ionga Tiet twlis ia * Twlispäis ouat/ ia henen Jalcains alla paxut piluet.
HERRA on yksi kostaja hänen wihollistansa wastaan/ ja joka hänen wainollisiansa ei unohda. HERRA on kärsiwäinen/ ja suuri woimasta/ ja ei mitään jätä rankaiseman. Hänpä HERRA on/ jonka tiet tuulissa ja tuulispäissä owat/ ja hänen jalkainsa alla paksut pilwet.
1:4 Joca nuctele Meren ia quiuapi sen/ ia caiki Wirdhat meriettömexi tekepi. Basan ia Carmel taipupi/ ia mite sen woren Libanon päle cucoista/ nändypi.
Joka nuhtelee meren ja kuiwaapi sen/ ja kaikki wirrat märättömäksi tekeepi. Basan ja Carmel taipuupi/ ja mitä sen wuoren Libanonin päällä kukoistaa/ nääntyypi.
1:5 Wooret wapitzeuat henen edesens/ ia Cuckulat huckuuat/ Maa iärise henen edesens/ Sihen mös se Maanpijri/ ia caiki iotca henes asuuat.
Wuoret wapisewat hänen edessänsä/ ja kukkulat hukkuwat/ Maa järisee hänen edessänsä/ Siihen myös se maanpiiri/ ja kaikki jotka hänessä asuwat.
1:6 Ja cuca seisone henen Wihans edes? Eli cuca woi pysyä henen Hirmusudhens edes? Henen wihans palapi ninquin Tuli/ ia Calliot lochkeuat heneste.
Ja kuka seisonee hänen wihansa edessä? Eli kuka woi pysyä hänen hirmuisuutensa edessä? Hänen wihansa palaapi niinkuin tuli/ ja kalliot lohkeawat hänestä.
1:7 HERRA ombi laupias/ ia yxi Turua hädhen aialla/ ia tundepi ne/ iotca henen pälens vskaldauat.
HERRA ompi laupias/ ja yksi turwa hädän ajalla/ ja tunteepi ne/ jotka hänen päällensä uskaltawat.
1:8 Coska Wedhenpaisumus ylitze iooxe/ nin hen tekepi sen cansa ydhen lopun. Mutta henen Wiholisians hen pimeydhen cansa wainopi.
Koska wedenpaisumus ylitse juoksee/ niin hän tekeepi sen kanssa yhden lopun. Mutta hänen wihollisiansa hän pimeyden kanssa wainoaapi.
1:9 Mite se sis on/ ette te HERRAN wastan iotakin aiattelet? Hen quitengin sijte Lopun tekepi. Eipe se Onnettomus cadhesti tule.
Mitä se siis on/ että te HERRAN wastaan jotakin ajattelet? Hän kuitenkin siitä lopun tekeepi. Eipä se onnettomuus kahdesti tule.
1:10 Sille ninquin ne Oriantappurat/ iotca secaseurain casuauat/ ia parahiman Nesten piteuet/ tuleuat ylespoltetuxi quin quiuat Cordhet/
Sillä niinkuin ne orjantappurat/ jotka sekaseurain kaswawat/ ja parhaimman nesteen pitäwät/ tulewat ylöspoltetuksi kuin kuiwat korret/
1:11 Jwri nin pite oleman se Coiralinen Neuuo/ ioca sinusta tulepi/ ia paha HERRAN wastan aiattele.
Juuri niin pitää oleman se koirallinen neuwo/ joka sinusta tuleepi/ ja paha HERRAN wastaan ajattelee.
1:12 Neite sanopi HERRA/ He tulcoon nin hangitetuxi/ ia wäkeuexi quin he tactouat/ Pite heiden quitengin mahanhakatuxi tuleman/ ia poismenemen. Mine olen sinua neurittenyt/ Mutta em mine tadho iellens sinua neurytte.
Näitä sanoopi HERRA/ He tulkoon niin hankituksi/ ja wäkewäksi kuin he tahtowat/ Pitää heidän kuitenkin maahanhakatuksi tuleman/ ja poismenemän. Minä olen sinua nöyryyttänyt/ Mutta en minä tahdo jällens sinua nöyryyttää.
1:13 Waan tadhon silloin henen Ikeens sinusta/ iotas cannat/ serkie/ ia sinun Siteis rickireuäiste.
Waan tahdon silloin hänen ikeensä sinusta/ jotas kannat/ särkeä/ ja sinun siteesi rikkirewäistä.
1:14 * Mutta sinun wastas ombi HERRA keskenyt/ ettei yxiken sinun Nimes Siemende pysymen pite. Sinun Jumalas Honesta mine tadhon sinun hucutta. Ne Epeiumalas ia Cuuas mine tadhon sinulle Haudhaxi tedhä/ Sille sine olet tyhiexi tullut.
Mutta sinun wastaasi ompi HERRA käskenyt/ ettei yksikään sinun nimesi siementä pysymän pitää. Sinun Jumalasi huoneesta minä tahdon sinun hukuttaa. Ne epäjumalasi ja kuwasi minä tahdon sinulle haudaksi tehdä/ Sillä sinä olet tyhjäksi tullut.
1:15 CAtzo/ Wortein päle tuleuat ydhen hyuen Sanoman Jalghat/ iotca Rauha sarnauat/ Pidhe sinun Juhla peiues Juda/ ia maxa sinun Lupauxes. Sille eipe se Jumalatoin Tyranni pidhe sillen sinun ylitzes tuleman Se on ratki vlosiuritettu.
Katso/ wuorten päälle tulewat yhden hywän sanoman jalat/ jotka rauhaa saarnaawat/ Pidä sinun juhlapäiwäsi Juda/ ja maksa sinun lupauksesi. Sillä eipä se jumalatoin tyranni pitä silleen sinun ylitsesi tuleman. Se on ratki ulosjuuritettu.

II. Lucu.

On yxi Ennustos sen Assyrian Waldakunnan ia Nineuen Päcaupungin wastan/ Ette se Babelin Kuningas Nebucadnezar/ sen woittaman/ raateleman/ ia häuittemen piti/ Quin heki Juttaille tehnyt olit. Sixi Esicuuaxi/ ettei ychten Walda/ Wäke/ woima/ paitzi Jumalan pelghon/ woi/ pysy henen wihans ia rangastoxens wastan etc.

2:1 SE Haaskaia pite sinun wastas ylesastuman/ ia ne Linnas scantzaman/ Mutta hyuesti wariota Teistes/ hangitze itzes parahin/ ia wahuista sinus ylenwäkeuest/ Quitengin sine ratki poispoimetan/ ia sinun Oxas turmellan.
Se haaskaaja pitää sinun wastaasi ylösastuman/ ja ne linnas scantsaaman/ Mutta hywästi waarin ota teistäsi/ hankitse itsesi parahin/ ja wahwista sinun ylen wäkewästi/ Kuitenkin sinä ratki poispoimitaan/ ja sinun oksasi turmellaan.
2:2 Sille HERRAN pite Jacobille Woiton andaman/ Ninquin hen Israelingi woiton annoi.
2:3 Henen Wäkeuens Kiluet ouat ruskiat/ Henen Sotawäkens vloscatzo/ ninquin Purpura/ henen Rattans walistauat ninquin Tuli/ coska sotaan mennen/ Heiden Speitzins häilyuet.
SIllä HERRAN pitää Jakobille woiton antaman/ Niinkuin hän Israelinkin woiton antoi.
Hänen wäkewänsä kilwet owat ruskeat/ Hänen sotawäkensä uloskatsoo/ niinkuin purppura/ hänen rattaansa walistawat niinkuin tuli/ koska sotaan mennen/ Heidän peitsensä häilywät.
2:4 Raattat Caduilla wieriuet/ ia kitiseuet/ matkoista/ He walcuuat ninquin plusut/ ia kieuuet toinen toistans ohitzen/ ninquin pitkeisen leimaus.
Rattaat kadulla wieriwät/ ja kitisewät/ matkoista/ He wälkkywät niinkuin plusut (tulisoihtu)/ ja käywät toinen toistensa ohitsen/ niinkuin pitkäisen leimaus.
2:5 Mutta henen pite aiatteleman henen Wäkeueistens päle/ Quitengin heiden pite langeman edeskuhunga he tactouat/ ia heiden pite riendemen Mureins pein/ ia Sihen Scantzijn cussa he irstana olisit.
Mutta hänen pitää ajatteleman hänen wäkewäistensä päälle/ Kuitenkin heidän pitää lankeeman edes kuhunka he tahtowat/ ja heidän pitää rientämän muureins päin/ ja siihen skantziin kussa he irstaana olisit.
2:6 Mutta ne Portit Wirtain tykene quitengin ylesauatan/ ia sen Kuningan Pallacin pite alaslötemen.
Mutta ne portit wirtain tykönä kuitenkin ylösawataan/ ja sen kuninkaan palatsin pitää alaslyötämän.
2:7 Sen Trötingin pite fangittuna poiswietemen/ ia henen Neitzyens pite hoocaman ninquin Mettiset/ ia Rindoians löuet.
Sen trötingin (kuningattaren) pitää wangittuna poiswietämän/ ja hänen neitsyensä pitää huokaaman niinkuin mettiset/ ja rintojansa lyöwät.
2:8 Sille Nineue on ninquin iocu Lammico teunens wette/ Mutta sen saman teuty poiswota. Seisocat Seisocat ( pite heide' hwtaman ) Mutta eikengen sielle pidhe iellenspalaiaman.
Sillä Niniwe on niinkuin joku lammikko täynnänsä wettä/ Mutta sen saman täytyy poiswuotaa. Seisokaat seisokaat (pitää heidän huutaman) Mutta eikenkään siellä pidä jällens palajaman.
2:9 Nin röueket nyt Hopiat/ röueket Culda/ Sille tesse on se Rickaus ilman loppumat/ ia caikinaisten Callijn Clenodiain palius.
Niin ryöwätkää ne hopeat/ ryöwätkää kulta/ Sillä tässä on se rikkaus ilman loppumatta/ ja kaikkinaisten kalliin klenodiain paljous.
2:10 Mutta nyt sen teuty iuri poispoimetuxi ia vloshäuitetyxi tuleman/ Ette henen Sydhemens machtais epeile/ ne Poluet horiuuat/ caiki Landet wapiseuat/ ia caiki posket pleikixi tuleuat/ ninquin iocu Sauicrusi.
Mutta nyt sen täytyy juuri poispoimituksi ja uloshäwitetyksi tuleman/ että hänen sydämensä mahtaisi epäillä/ ne polwet horjuwat/ kaikki lanteet wapisewat/ ja kaikki posket pläikiksi (walkeiksi) tulewat/ niinkuin joku sawikruusi.
2:11 Cussa nyt on se Jalopeuran Asumus/ ia Jalopeurain penickain wacowarpe/ iossa se Jalopeura/ ia se Narasialopeura ninen Jalopeurain penickain cansa asuij. Ja eikengen tochtinut heite poiskarcotta?
Kussa nyt on se jalopeuran asumus/ ja jalopeurain penikkain wakowarpe (laidun)/ jossa se jalopeura/ ja se naarasjalopeura niiden jalopeurain penikkain kanssa asui. Ja eikenkään tohtinut heitä pois karkoittaa?
2:12 Waan se ialopeura runsasti raateli Penickains warten/ Ja läkeytti henen Narains Jalopeurain warten/ Ja henen Loolans hen teuty Raateluxestans/ Ja henen Coopains Röuetuxestans.
Waan se jalopeura runsaasti raateli penikkainsa warten/ Ja läkäytti hänen naarainsa jalopeurain warten/ Ja hänen luolansa hän täytti raateluksestansa/ ja hänen kuoppansa ryöwäyksistänsä.
2:13 Catzo/ Mine tadhon sinun tyges/ sanopi se HERRA Zebaoth/ ia ylessytytte henen Rattains sauussa/ Ja Miecan pite sinun Noores Jalopeuras ylessömen/ ia tadhon lopun tedhä sinun Röuetuxes päle Maassa Ettei sillen pidhe sinun Lehetussanas äni cwluman.
Katso/ Minä tahdon sinun tykösi/ sanoopi se HERRA Zebaoth/ ja ylössytytti hänen rattainsa sawussa/ Ja miekan pitää sinun nuores jalopeuras ylössyömän/ ja tahdon lopun tehdän sinun ryöwäyksesi päällä maassa ettei silleen pidä sinun lähetyssanasi ääni kuuluman.

III. Lucu.

On Ennustos Assyrian Waldakunnan wasta'/ Juttain lohutoxexi/ ettei he caiketin heiden cauttans häuiteteisi. Colmeist Synneist he laitetan. Horudhest/ quin on/ wäre Jumalan paluelus Röuetuxest/ quin on/ ylinen Raskaus ia Ratelus Jonga Esiualta Alemaistens/ paitzi oikiutta/ sulast Ahneest/ pälepanepi walhest/ quin on wäre Sarna ia Oppi. Jotca Synnit Costons witzauxens ia Rangastoxens pian iellenswäteuet.

3:1 WE sen murhalisen Caupungin/ ioca teunens Walechta ia Röueyst ombi/ ia ei tahdo henen Röuetuxestans lakata.
Woi sen murhallisen kaupungin/ joka täynnänsä waletta ja ryöwäystä ompi/ ja ei tahdo hänen ryöwäyksestänsä lakata.
3:2 Sille sijnä cwllan ne Rooskat winisepä/ Ja ne Pöret kitiseuen/ Orhijt hirnuuat ia Rattat wieryuet.
Sillä siin kuullaan ruoskat winisewän/ ja ne pyörät kitisewän/ orhit hirnuwat ja rattaat wieriwät.
3:3 Hen yleswiepi Reisznärit cumain Miecain cansa/ ia wälkyuen Glauion cansa. Sijnä monda Tapettu macauat/ ia swret coghot Rwmijt/ nin ette he lukemattomat ouat/ ia heiden Rwmijns ylitze teuy langeta.
Hän ylöswiepi reiznärit (ratsastajat) kuumain miekkan kanssa/ ja wälkkywän glawion (keihäin) kanssa. Siinä monta tapettua makaawat/ ja suuret kokot ruumiita/ niin että he lukemattomat owat/ ja heidän ruumiinsa ylitse täytyy langeta.
3:4 Caiki nämet sen Caunin rackan Hooran swren Hoorudhen teden/ ia ioca Welhousta pruca/ ioca henen Hoorudhellans ne Pacanat/ ia henen Welhollans Maat ia Canssat ansainut on.
Kaikki nämät sen kauniin rakkaan huoran suuren huoruuden tähden/ ja joka welhousta pruukaa/ joka hänen huoruudellansa ne pakanat/ ja hänen welhollansa maat ja kansat ansainnut on.
3:5 Catzo/ Mine tadhon sinun wastas/ sanopi se HERRA Zebaoth/ Minun pite sinun waattes paltet ylesauata sinun Casuosas/ ia tadhon sinun paliaudhes pacanoille/ ia Waldakunnille sinun häpies/ osotta.
Katso/ Minä tahdon sinun wastaasi/ sanoopi se HERRA Zebaoth/ Minun pitää sinun waatteesi palteet ylösawata sinun kaswossasi/ ja tahdon sinun paljautesi pakanoille/ ja waltakunnille sinun häpeäsi/ osoittaa.
3:6 Ja mine tadhon sinun sangen cauhistettawaxi tedhä/ ia sinun häueiste ia tedhe sinusta ydhen Cauhistoxen/
Ja minä tahdon sinun sangen kauhistettawaksi tehdä/ ja sinun häwäistä ja tehdä sinusta yhden kauhistuksen/
3:7 ette caki iotca sinua näkeuet/ pite sinusta poispakeneman/ ia sanoman. Nineue on radheltu/ Ja cuca tachto hende armachta? Ja custa minun pite sinulle lohuttaia etzimen?
että kaikki jotka sinua näkewät/ pitää sinusta poispakeneman/ ja sanoman. Niniwe on raadeltu/ Ja kuka tahtoo häntä armahtaa? Ja kusta minun pitää sinulle lohduttaja etsimän?
3:8 Olecos parambi/ quin se isoi Caupungi No? ioca Wirtain tykene macasi/ ia oli wesi caiki henen ymberillens/ ionga mwrit ia wahuistoxet/ oli Meri.
Oletkos parempi/ kuin se iso kaupunki No? joka wirtain tykönä makasi/ ja oli wesi kaikki hänen ympärillänsä/ jonka muurit ja wahwistukset/ oli meri.
3:9 Ethiopia ia Egyptus oli henen lukematoin wäkens/ Aphrica ia Lybia olit sinun Apunas.
Ethiopia ja Egypti oli hänen lukematoin wäkensä/ Afrikka ja Lybia oli sinun apunasi.
3:10 Ja quitengi henen teuty poisaietuna oleman/ ia fangittuna poismenemen/ Ja henen Lapsens ouat caikein Catuin päle lödhyxi tulleet/ Ja henen Jaloins päle arpa heitettijn/ ia caiki henen Ylimeisens pandijn Cahlein ia Bultijn.
Ja kuitenkin hänen täytyy poisajettuna oleman/ ja wangittuna poismenemän/ Ja hänen lapsensa owat kaikkein katuin päällä lyödyksi tulleet/ Ja hänen jalkoinsa päälle arpa heitettiin/ ja kaikki hänen ylimmäisensä pantiin kahlein ja pulttin.
3:11 Jwrinin teuty sinun mös ioopuua/ ia sinuas lymytte/ ia Linna sinun Wiholisistas edest etzimen.
Juuri niin täytyy sinun myös juopua/ ja sinuas lymyttää/ ja linna sinun wihollisista edestä etsimän.
3:12 Caiki sinun wahuat Caupungis/ ouat ninquin Ficunapuut kypsein Ficunain cansa/ coska ne pudhistetaan/ nin langeuat henen Suuns/ ioca heite södhe tachto.
Kaikki sinun wahwat kaupunkisi/ owat niinkuin wiikunapuut kypsäin wiikunain kanssa/ koska ne puhdistetaan/ niin lankeawat hänen suunsa/ joka heitä syödä tahtoo.
3:13 Catzo/ sinun Canssas pite sinussa Waimoixi tuleman/ ia sinun Maas ouet pite sinun Wiholisilles aukeneman/ Ja Tulen pite sinun Salpas ylessömen.
Katso/ sinun kansasi pitää sinussa waimoiksi tuleman/ ja sinun maas owet pitää sinun wihollisillesi aukeaman/ Ja tulen pitää sinun salpasi ylössyömän.
3:14 Ammunna sinus Wette/ sille sinun pite scantzattaman/ Paranna sinun Linnas/ Mene Sauen sisel/ ia sotke site/ ia teghe wäkeuet tijlit. Mutta Tulen pite sinun ylessömen/ ia Miecan surmaman.
Ammenna sinus wettä/ sillä sinun pitää skantzattaman (piiritettämän)/ Paranna sinun linnasi/ Mene sawein sisälle/ ja sotke sitä/ ja tee wäkewät tiilet. Mutta tulen pitää sinun ylössyömän/ ja miekan surmaaman.
3:15 Sen pite sinun ylessömen ninquin Parmas/ Sen pite sinun ylitzes langeman/ ninquin parman/ Sen pite sinun ylitzes langeman ninquin Castiset.
Sen pitää sinun ylössyömän niinkuin paarmasi/ Sen pitää sinun ylitsesi lankeeman/ niinkuin paarman/ Sen pitää sinun ylitsesi lankeeman niinkuin kastiset (ruohomadot)
3:16 Enembi sinulla on Cauppamiehie/ quin Techtie Taiuas. Mutta nyt heiden pite itziens vloshaiottaman/ ninquin Parmat/ ia poislendemen.
Enempi sinulla on kauppamiehiä/ niinkuin tähtiä taiwaassa. Mutta nyt heidän pitää itseänsä uloshajoittaman/ niinkuin paarmat/ ja poislentämän.
3:17 Sinun HERRAS ouat nin monda quin Castiset/ ia sinun Pämiehes/ ninquin Parmat/ iotca heitens Aitain päle wilupeiuine asettauat. Mutta quin Auringo ylesnouse/ nin he sielde heitens wieuet/ ettei heiden Sians tiedhä/ cuhunga he iäuet.
Sinun herrasi owat niin monta kuin kastiset/ ja sinun päämiehesi/ niinkuin paarmat/ jotka heitänsä aitain päälle wilupäiwinä asettawat. Mutta kuin aurinko ylösnousee/ niin he sieltä heitänsä wiewät/ ettei heidän sijansa tiedä/ kuhunka he jääwät.
3:18 Sinun Paimenes pite macaman/ o Assurin Kuningas/ ia sinun Wäkeueises pite maata paneman/ Ja sinun Canssas pite Wortein päle haiotettaman/ ia eikengen pidhe heite cocoman.
Sinun paimenesi pitää makaaman/ oi Assurin kuningas/ ja sinun wäkewäisesi pitää maata paneman/ Ja sinun kansasi pitää wuorten päälle hajoitettaman/ ja eikenkään pidä heitä kokoaman.
3:19 Eikengen pidhe sinun wahingotas walittaman/ eike sinun Rangastoxestas sureman. Waan caiki iotca neite sinusta cwleuat/ pite käsillens sinun ylitzes paukuttaman. Sille kenenge ylitze ei ole sinun Pahudhes ilman lackamat ylitzekeunyt?
Eikenkään pidä sinun wahinkoasi walittaman/ eikä sinun rangaistustasi sureman. Waan kaikki jotka näitä sinusta kuulewat/ pittä käsillänsä sinun ylitses paukuttaman. Sillä kenenkä ylitse ei sinun pahuutesi ilman lakkaamatta ylitse käynyt?

Loppu Prophetast Nahum.

 

Valitse
luku

1 2 3