Micha Propheta.

Michan Prophetan päle.

Alcupuhe.
SE Propheta micha/ ioca Neureyxi tulkitan/ oli Morasthist syndynyt/ quin Perimisen/ Somexi merkitze. Ja oli se Morasthi/ yxi Kylä/ Palestinas/ se Eleutheropolin Caupungin tyge Quin P. Ieronimus todhista. Tai eli ia sarnasi Esaian/ Hosean/ ia Amosen aicana/ ninen samain Kuningasten alla/ quin Heki/ iota temen Prophetian Titulus osotta. Nin hen prophetera Kuningait Domariten/ Pappein/ ia falskein Prophetain wastan/ seke Judeas ette Israelis/ Ja heiden cadhotuxens ennustapi/ ette he Jumalan Sanan poisheitit/ ia paitzi henen pelcons Epeiumalutta seurasit.
On hen sis yxi ninen ialoin Prophetain seas/ ioca mös ycteitzen Canssan/ heiden Epeiumaludhens teden/ wäkeuesti nuctele/ Ja sen Tuleuan Christusen ia henen Waldakunans/ alati mainitze. Nin ette hen quin Sormellans sen Bethlehemin Caupungin osotta/ iossa Christus wissist piti syndymen. Ja senteden hen mös Udhes Testamentis sangen ylistetty on. Matth. ij. cap.
Päldiskein/ hen laitta/ toru/ mana/ ennusta/ sarna etc. quin hen sanois. Coska Israelin ia Judan waldakunda huckaunde/ nin Christus tulepi/ ioca caiki pite hyuexi tekemen. Ninquin Mekin nyt laitan/ torum/ manam etc. Ette caiki lehes ylencatzotan. Christus quitengin wimeisse peiuene/ caiki vdhista/ ia meite caikista pahoista wapautta. On yxi Torusarna Israelin ia Judan Waldakunnan wastan/ heiden Epeiumaludhens teden/ Ette hen tacto Temen/ Jerusalemin asti häuitte/ Ja sen Canssa/ Assyrien Kuningan cautta/ poiswiedhä. Meille Uskon/ pelghon/ Parannoxen etc Esicuuaxi.

Propheta Micha

I. Lucu.

1:1 TEME on se HERRAN Sana/ ioca tapactuy Michan tyge/ Maresast/ Jothan/ Ahasin/ ia Jehiskian Judan Kuningain aicana. Jonga hen näki ylitze Samarian ia Jerusalemin.
Tamä on se HERRAN sana/ joka tapahtui Michan tykö/ Maresasta/ Jothan/ Ahasin/ ja Jehiskian Judan kuninkaan aikana. Jonka hän näki ylitse Samarian ja Jerusalemin.
1:2 Cwlcat caiki Canssa/ sine Maa wariota/ ia caiki * mite henes on/ Sille HERRALLA Jumalalla on puhumist teiden cansan/ Ja/ se HERRA henen pyheste Templistens.
Kuulkaat kaikki kansa/ sinä maa waarinota/ ja kaikki mitä hänessä on/ Sillä HERRALLA Jumalalla on puhumista teidän kanssan/ Ja/ se HERRA hänen pyhästä templistänsä.
1:3 Sille catzo/ HERRAN pite vloskeumen henen Siastans/ ia alasastuman ia tallaman Maan Corkiutta/
Sillä katso/ HERRAN pitää uloskäymän hänen sijastansa/ ja alasastuman ja tallaaman maan korkeutta/
1:4 Nin ette Woretki pite henen allans sulaman/ ia Laxot pite halkeman/ Ninquin Medenuaha Tulen edes sula/ Ninquin ne Wedhet/ quin alaswotauat.
Niin että wuoretkin pitää hänen allansa sulaman/ ja laaksot pitää halkeaman/ Niinkuin medenwaha tulen edessä sulaa/ Niinkuin ne wedet/ kuin alaswuotawat.
1:5 Caiki nämet Jacobin ylitzekeumisen teden/ Ja Israelin Honen syndein teden. Cuca on se Jacobin ylitzekeumys ? Eikö se Samaria ole ? Ja cutka ouat iudan Hijdet ? Eikö se Jerusalem ole?
Kaikki nämä Jakobin ylitsekäymisen tähden/ ja Israelin huoneen syntein tähden. Kuka on se Jakobin ylitsekäymys? Eikö se Samaria ole? ja kutka owat Judan hiidet (korkeudet)? Eikö se Jerusalem ole?
1:6 Ja mine tadhon Samarian Kiuiraunioxi tedhä Kedhon päle/ iotca Winatarhan ymberinspannan. Ja tadhon heiden Kiuens Laxohon wieritte/ ia Perustoxen asti mahanserke.
Ja minä tahdon Samarian kiwiraunioksi tehdä kedon päälle/ jotka wiinatarhan ympärinsä pannaan. Ja tahdon heidän kiwensä laaksohon wierittää/ ja perustukseen asti maahansärkeä.
1:7 Caiki heiden Epeiumalans pite rickilötemen/ Ja caiki heiden Saalins pite tulella ylespoltettaman/ ia tadhon caiki heiden Cuuans poishäuitte. Sille he ouat Hooranpalcasta cootut/ senteden heiden iellens Hooranpalcaxi pite tuleman.
Kaikki heidän epäjumalansa pitää rikkilyötämän/ Ja kaikki heidän saaliinsa pitää tulella ylöspoltettaman/ ja tahdon kaikki heidän kuwansa poishäwittää. Sillä he owat huoranpalkasta kootut/ sentähden heidän jälleensä huoranpalkaksi pitää tuleman.
1:8 Sen ylitze minun teuty walitta ia parcua. Minun teuty paliasna ia alastoinna keudhe/ Minun teuty walitta ninquin Lohikermet/ ia murhectia ninquin Struthit.
Sen ylitse minun täytyy walittaa ja parkua. Minun täytyy paljaana ja alastonna käydä/ Minun täytyy walittaa niinkuin lohikäärmeet/ ja murehtia niinkuin Strutsit.
1:9 Sille tehen Witzauxen ei ole ycten Neuuo/ sille se on tullut io haman Judan asti/ ia pite haman minun Canssani portin asti Jerusalemis vlottuman.
Sillä tähän witsaukseen ei ole yhtään neuwoa/ sillä se on tullut jo hamaan Judaan asti/ ja pitää hamaan minun kansaani porttiin asti Jerusalemissa ulottuman.
1:10 Elket site Gathis ilmoittaco/ Elket andaco teiten cwlda idkeue/ Waan menget Murehcammion siselle/ ia Tuckahan istucat.
Älkäät sitä Gatissa ilmoittako/ Älkäät antako teidän kuulla itkua/ waan menkäät murhekammioon sisälle/ ja tuhkahan istukaat.
1:11 Sine caunis Caupungi cukistan caikilla häpielle. Eipe sen Jalon pidhe sillen pramaman adhistoxens teden. Sille * Naburin pite henelde poisottaman mite henelle on.
Sinä kaunis kaupunki kukistetaan kaikella häpeällä. Eipä sen jalon pidä silleen pramaman (koreileman) ahdistuksen tähden. Sillä naapurin pitää häneltä poisottaman mitä hänellä on.
1:12 Se cangia Caupungi toiuo/ ettei nin pahaxi pidhe tuleman. Waan se Onnetus pite HERRALDA tuleman/ ia haman Jerusalemin portin asti.
Se kankea kaupunki toiwoo/ ettei niin pahaksi pidä tuleman. Waan se onnettomuus pitää HERRALTA tuleman/ ja hamaan Jerusalemin porttiin asti.
1:13 Sine Caupungi Lachis/ waliasta Rattan eteen Wiret Orijt/ ia mene matkas. Sille sine olet sen tytteren Zionin Esicuua synnixi ollut/ ia olet sen Israelin Epeiumaludhet pitenyt/
Sinä kaupunki Lachissa/ waljasta rattain eteen wireät orhit/ ja mene matkaasi. Sillä sinä olet sen tyttären Zionin esikuwa synniksi ollut/ ja olet sen Israelin epäjumaluudet pitänyt/
1:14 Sinun teuty nin Fangit anda/ quin Gadkin. Sine Caupungi Achsib pite Lijtost Israelin Kuningain cansa pwttuman.
Sinun täytyy niin wangit antaa/ kuin Gadkin. Sinä kaupunki Achsib pitää liitosta Israelin kuninkain kanssa puuttuman.
1:15 Mine tadhon sinulle Maresa/ sen oikian Perilisen saatta. Ja se cunnialinen Israelin Waldakunda pite Coopaxi tuleman.
Minä tahdon sinulle Maressa/ sen oikean perillisen saattaa. Ja se kunniallinen Israelin waltakunta pitää kuopaksi tuleman.
1:16 Paliasta ia keritze sinuas ylitze sinun Herculistes Lastes/ Tee sinuas iuri paliaxi ninquin Cotka/ sille he ouat sinusta fangittuna poiswiedhyt.
Paljasta ja keritse sinuas ylitse sinun herkullisten lastesi/ Tee sinuas juuri paljaaksi niinkuin kotka/ sillä he owat sinusta wangittuna poiswiedyt.

II. Lucu.

Ette Epeiumalus/ Inhimisten oppi/ ia wäre Jumalan paluelus/ caikinaiset Pahannoxet ia Syndiset elemet Mötens wetäuet/ Senteden/ hen tesse Laitta Ahneudhen ia Wäkiuallan. Joilla ne Hengeliset Esimiehet nijte Rieuhie ratelit. Jota euet he tactonuet anda rangaista. Lopus hen Ennusta ette Christusen waldakunda quitengin tule/ Waicka se Israelin Canssa Assyriahan poiswiedhen fangittuna.

2:1 VE nijlle/ iotca aiattelevat wahingoitta/ ia achkeroitzeuat pahoia Jonia heiden Cammioisans/ ette he site warhaisin/ quin amu walghista/ teutteisit. Sille nepä HERRAT ouat.
Woi niille/ jotka ajattelewat wahingoittaa/ ja ahkeroitsewat pahoja juonia heidän kammioissansa/ että he sitä warhaisin/ kuin aamu walkistaa/ täyttäisit. Sillä nepä herrat owat.
2:2 He repiuet tygens Pellot/ ia ottauat honet/ iotca he pyteuet. Sillens he Wäkiualta harioittauat iocaitzen Honen cansa/ ia iocaitzen Perimisen cansa.
He repiwät tykönsä pellot/ ja ottawat huoneet/ jotka he pyytäwät. Sillens he wäkiwaltaa harjoittawat jokaisen huoneen kanssa/ ja jokaisen perimisen kanssa.
2:3 Senteden sanopi HERRA nein/ Catzo/ Mine aiattelen temen Sughun ylitze/ paha/ iosta ei teiden pide woiman/ teiden Caulan poiswetemen/ Eike teiden pidhe nin coriasti keumen/ Sille ette yxi paha aica tulepi.
Sentähden sanoopi HERRA näin/ Katso/ Minä ajattelen tämän suwun ylitse/ pahaa/ josta ei teidän pidä woiman/ teidän kaulan poiswetamän/ Eikä teidän pidä niin koreasti käymän/ Sillä että yksi paha aika tuleepi.
2:4 Samalla aialla/ teiste Wirsi weisatan/ ia Walitos. Jopa on techty ( ma sanotan ) me olema raadheltut. Minun Canssan Maa oudhon Haltian saapi. Coska hen meille ne Pellot iellensanda/ iotca hen meilde poisotti?
Samalla ajalla/ teistä wirsi weisataan/ ja walitus. Jopa on tehty ( me sanotaan) me olemme raadellut. Minun kansan maa oudon haltijan saapi. Koska hän meille ne pellot jällens antaa/ jotka hän meiltä pois otti.
2:5 Ja tosin eipe teille osakan pidhe HERRAN Seurakunnas oleman.
Ja tosin eipä teille osakaan pidä HERRAN seurakunnassa oleman.
2:6 He sanouat/ Ei tule sarnata/ sille semmotoiset sarnat/ euet he meihin tartu/ Eipe me nin ratki häpiehen tule.
He sanowat/ Ei tule saarnata/ sillä semmoiset saarnat/ eiwät he meihin tartu/ Eipa me niin ratki häpeähän tule.
2:7 Telle taualla se Jacobin Hone itzens lohutta/ Lwlecos HERRAN He'ge' nin ratki poismennyexi ? Neitekö henen pidheis tekemen ? Se on tosi/ Minun Puheni ouat suloiset nijlle Hurskaille.
Tällä tawalla se Jakobin huone itsensä lohduttaa/ Luuleekos HERRAN Hengen niiin ratki poismenneeksi? Näitäkö hänen pitäisi tekemän? Se on tosi/ Minun puheeni owat suloiset niille hurskaille.
2:8 Mutta minun Canssan nin tekepi/ ette minun teuty henen Wiholisens olla. Sille he röueuet seke Hamen ette Caawn ninquin Sodhassa nijlde/ iotca irstana euet heitens miteken pelke.
Mutta minun kansani niin tekeepi/ että minun täytyy hänen wihollisensa olla. Sillä he ryöwääwät seka hameen että kaawun niinkuin sodassa niiltä/ jotka irstaana eiwät heitänsä mitäkään pelkää.
2:9 Te poisaiat minun Canssan waimot heiden rackahimat Honeistans/ ia poisotat alati heiden piskuistans minun Caunistoxen.
Te pois ajat minun kansani waimot heidän rakkahimmista huoneistansa/ ja pois otat alati heidän piskuisistansa minun kaunistuksen.
2:10 Senteden ylesnoskat ia poismenget/ sille ettei te saa tesse olla/ teiden Epeiumaludhen teden/ pite teiden armottomast häuitettemen.
Sentähden ylösnouskaat ja poismenkäät/ Sillä ette te saa tässä olle/ teidän epäjumaluuden tähden/ pitää teidän armottomasti häwitettämän.
2:11 Jos mine olisin yxi Lipilari/ ia Walhensarnaia/ ia sarnaisin/ quinga heiden pidheis iopuman ia runduman/ sencaltainen olis telle Canssalle souelias Propheta.
Jos minä olisin yksi lipilaari/ ja walheen saarnaaja/ ja saarnaisin/ kuinka heidän pitäisi juopuman ja runtuman (hywiä päiwiä pitämään) / senkaltainen olisi tälle kansalle sowelias propheta.
2:12 Mutta mine tadhon sinua Jacob coconans cokoman/ ia ne ylitzieuet Israelis cocouxeen saatta/ Ja mine tadhon heite/ ninquin iongun Lauman/ ydhen toisen cansa/ ychteen Stallin siseltoodha/ Ja ninquin iocu Lauma henen pihaitasans/ ette sen Inhimisist copiseman pite.
Mutta minä tahdon sinua Jakob kokonansa kokoaman/ ja ne ylitsejääneet Israelissa kokoon saattaa/ Ja minä tahdon heitä/ niinkuin jonkun lauman/ yhden toisen kanssa/ yhteen talliin sisälle tuoda/ Ja niin kuin joku lauma hänen pihatossa/ että sen ihmisistä kopiseman pitää.
2:13 Sen Sangarin pite heiden etens lepitzesärkemen. Heiden pite lepitzeserkemen/ ia Portist vlos ia siselkeumen/ Ja heiden Kuningans pite heiden edellens keumen/ Ja HERRA esimeinen.
Sen sankarin pitää heidän eteensä läwitse särkemän. Heidän pitää läwitse särkemän/ ja portista ulos ja sisälle käymän/ Ja heidän kuninkaansa pitää heidän edellänsä käymän/ Ja HERRA ensimmäinen.

III. Lucu.

Wastan Angarita Tyranni ia wärie Prophetat/ iotca seke wärin opetit/ ette pahasti hallitzit/ Nin ette caiki heiden tecons sihen seisoi/ sadhaxens Rickautta/ ia nijte Kieuhie häuitte. etc.

3:1 JA mine sanoin/ Cwlcat sis te Pämiehet Jacobin Hones/ ia te Esimiehet Israelin Hones. Teiden tulis oikein olla ne iotca Oikiudhen tietemen pidheis.
Ja minä sanoin/ Kuulkaat siis te päämiehet Jakobin huoneessa/ ja te esimiehet Israelin huoneessa. Teidän tulisi oikein olla ne jotka oikeuden tietämän pitäisi.
3:2 Mutta te wihatta site hyue/ ia racastat site paha. Te kiskotta heiden Nahans heilde/ ia Lihan heiden Luistans/ ia söötte minun Canssani Lihan.
Mutta te wihaatte sitä hywää/ ja rakastat sitä pahaa. Te kiskotte heidän nahkansa heiltä/ ja lihan heidän luistansa/ ja syötte minun kansani lihan.
3:3 Ja quin te oletta heilde Nahan poisnylkenyet/ nin te mös heiden lwns säriette/ ia rickihaccat ne/ ninquin ychteen Pataan/ ia ninquin Lihan ychteen Cattilahan.
Ja kuin te olette heiltä nahan poisnylkeneet/ niin te myös heidän luunsa särjette/ ja rikkihakkaat ne/ niinkuin yhteen pataan/ ja niinkuin lihan yhteen kattilaan.
3:4 Senteden coska te nyt HERRAN tyge hwdhatta/ nin ei hen teite cwldele/ Waan hen peittepi Casuons teiste sille aialla/ ninquin te oletta teiden pahan menon cansa ansainuet.
Sentähden koska te nyt HERRAN tykö huudatte/ niin ei hän teitä kuuntele/ waan hän peittääpi kaswonsa teistä sillä ajalla/ niinkuin te olette teidän pahan menon kanssa ansainneet.
3:5 NEin sanoi HERRA niste prophetist/ iotca minun Canssani wietteleuet. He sarnauat ette hyuesti pite keumen/ coska heille söteuet annetan. Mutta quin ei miteken heiden suuns anneta/ nin he sarnauat/ ette Sota tulepi.
Näin sanoi HERRA niistä prophetista/ jotka minun kansani wiettelewät. He saarnaawat että hywästi pitää käymän/ koska heille syötäwätä annetaan. Mutta kuin ei mitäkään heidän suuhunsa anneta/ niin he saarnaawat/ että sota tuleepi.
3:6 Senteden pite teiden näkhyn Ööxi/ ia teiden Noituxe'/ pimeydhexi tuleman. Auringoisen pite ylitze nijte Prophetat laskeman/ Ja peiuen pite heiden ylitzens pimiexi tuleman.
Sentähden pitää teidän näyn yöksi/ ja teidän noituuksen/ pimeydeksi tuleman. Aurinkoisen pitää ylitse niitä prophetat laskeman/ Ja päiwän pitää heidän ylitsensä pimeäksi tuleman.
3:7 Ja ne Näkiet pite häpiehen/ ia ne Noidhat pilcaxi tuleman/ ia teuty caiki heiden suuns werhoman/ ettei sielle ole ychten Jumalan sana.
Ja ne näkijät pitää häpeähän/ ja ne noidat pilkaksi tuleman/ ja täytyy kaikki heidän suunsa werhooman/ ettei sillä ole yhtään Jumalan sanaa.
3:8 Mutta mine olen teunens woimasta ia HERRAN Hengeste/ teunens Oikiutta ia wäkewytte/ ette mine Jacobin henen ylitzekeumisens/ ia Israelin henen Synnins todhin ilmoitta.
Mutta minä olen täynnänsä woimasta ja HERRAN hengestä/ täynnänsä oikeutta ja wäkewyyttä/ että minä Jakobin hänen ylitsekäymisensä/ ja Israelin hänen syntinsä tohdin ilmoittaa.
3:9 Nin cwlcat sis täte/ te Jacobin Honen Pämiehet/ ia te Israelin Honen Esimiehet/ te quin Oikiutta cauhistat/ ia toisinkäennet caiki mite toimeliset ouat.
Niin kuulkat siis tätä/ te Jakobin huoneen päämiehet/ ja te Israelin huoneen esimiehet/ te kuin oikeutta kauhistat/ ja toisin käännät kaikki mitä toimelliset owat.
3:10 Te quin Zionin weren cansa ylesrakennat/ ia Jerusalemin wärydhen cansa.
Te kuin Zionin weren kanssa ylösrakennat/ ja Jerusalemin wääryyden kanssa.
3:11 Henen Pämiehens Domitzeuat Lahiain teden/ Henen Pappeins opettauat Palcan teden/ ia heiden Prophetins noituuat Rahain teden. Loottauat heitens HERRAN päle/ ia sanouat. Eikö HERRA ole meiden seassan ? Ei woi ychten Onnettomust meiden pälen tulla.
Hänen päämiehensä tuomitsewat lahjain tähden/ Hänen pappinsa opettawat palkan tähden/ ja heidän prophetansa noituwat rahain tähden. Luottawat heitänsä HERRAN päälle/ ja sanowat. Eikö HERRA ole meidän seassan? Ei woi yhtään onnettomuusta meidän päällen tulla.
3:12 Senteden pite Zionin/ teiden tedhen/ ninquin iocu Peldo kynnetuxi/ Ja Jerusalem Kiuiraunioxi/ ia se Templin Wori metzen warpexi tuleman.
Sentähden pitää Zionin/ teidän tähden/ niinkuin joku pelto kynnetyksi/ Ja Jerusalem kiwiraunioksi/ ja se templin wuori metsän warpeeksi (kukkulaksi) tuleman.

IV. Lucu.

On sangen caunis Lupaus/ ia Lohutos Christusen Waldakunnast. Sille Euangeliumin cautta/ tuleuat sydhemet Jumalan Laupiudhen/ ia Christusen Ansion cansa/ wahwistetuxi/ synnin/ coleman/ Perkelen ia caiken Pahuden wastan. Sihen Propheta Canssans manapi vskoman/ turuaman ia Apu pytemen. etc.

4:1 MUtta sijnä wimeiszne aicana/ pite sen * Woren/ ionga päle se HERRAN Hone seisopi/ walmistetuxi tuleman/ corkeimaxi quin caiki Woret/ ia pite ylitze ne Cuckulat corghotetuxi tuleman.
Mutta siinä wiimeisenä aikana/ pitää sen wuoren/ jonka päällä se HERRAN huone seisoopi/ walmistetuksi tuleman/ korkeimmaksi kuin kaikki wuoret/ ja pitää ylitse ne kukkulat korotetuksi tuleman.
4:2 Ja Canssat pite sinne ioxeman/ ia monet pacanat sinne meneuet/ ia sanouat. Tulcat/ ia ylesastucam HERRAN Woren päle/ ia sen Jacobin Jumalan Honen tyge. Ette hen Opetais meille henen Teitens/ ia me waellaisim henen Polghuins päle. Sille Zionista pite Lain vloskeumen/ ia HERRAN Sana Jerusalemista.
Ja kansat pitää sinne juokseman/ ja monet pakanat sinne menewät/ ja sanowat. Tulkaat/ ja ylösastukaamme HERRAN wuoren päälle/ ja sen Jakobin Jumalan huoneen tykö. Että hän opettaisi meille hänen teitänsä/ ja me waeltaisimme hänen polkunsa päällä. Sillä Zionista pitää lain uloskäymän/ ja HERRAN sana Jerusalemista.
4:3 Henen pite domitzeman swren Canssan seas/ ia rangaitzeman palio Pacanat caucaisis Makunnis. Silloin heiden pite Miecans Wannaxi/ ia heiden Keihens Wicadhexi tekemen. Ei ychten Canssa pidhe toista Canssa wastan Miecca ylesnostaman/ Eike heiden pidhe sillen Sota harioittaman.
Hänen pitää tuomitseman suuren kansan seassa/ ja rankaiseman paljon pakanat kaukaisissa maakunnissa. Silloin heidän pitää miekkansa wantaiksi/ ja heidän keihäänsä wiikatteeksi tekemän.. Ei yhtään kansaa pidä toista kansaa wastaan miekkaa ylösnostaman/ Eikä heidän pidä silleen sotaa harjoittaman.
4:4 * Jocaitzen pite henen Winapuuns alla/ ia henen Ficunapuuns alla asuman/ ilman pelghota/ Sille sen HERRAN Zebaothin suu ombi sen puhunut.
Jokaisen pitää hänen wiinapuunsa alla/ ja hänen wiikunapuunsa alla asuman/ ilman pelkoa/ Sillä sen HERRAN Zebaothin suu ompi sen puhunut.
4:5 Sille iocainen Canssa pite henen Jumala's Waeldama'/ Mutta meide' pite waeldama' meide' HERRAN Jumala' Nimes aina ia ijancaikisesta
Sillä jokainen kansa pitää hänen jumalansa waeltaman/ Mutta meidän pitää waeltaman meidän HERRAN Jumalan nimessä aina ja iankaikkisesti.
4:6 sille aialla/ sano HERRA Jumala/ mine tadhon sen * Onduuaisen coota/ ia sen poishylietun cocon saatan/ ia sen ionga mine waiuanut olen.
Sillä ajalla/ sanoo HERRA Jumala/ minä tahdon sen ontuwaisen koota/ ja sen poishyljätyn kokoon saatan/ ja sen jonka minä waiwannut olen.
4:7 Ja tadhon sen Onduuaisen perilisie saatta/ ia sen Heicon swrexi Canssaxi tedhä. Ja HERRAN pite heiden pälens Kuningan oleman Zionin woren päle/ teste aiasta haman ijancaikisesta.
Ja tahdon sen ontuwaisen perillisiä saattaa/ ja sen heikon suureksi kansaksi tehdä. Ja HERRAN pitää heidän päällensä Kuninkaan oleman Zionin wuoren päällä/ tästä ajasta hamaan iankaikkisesti.
4:8 Ja sine Torni Eder/ sen Zionin Tytterin linna/ Sinun Culdainen Rosis pite tuleman/ se entinen Esiualta/ sen tytterin Jerusalemin Waldakunda.
Ja sinä torni Eder/ sen Zionin tyttären linna/ Sinun kultainen rosis pitää tuleman/ se entinen esiwalta/ sen tyttären Jerusalemin waltakunta.
4:9 Mixis sis nyt muihin Ysteuihin sinus lootat/ ninquin et sine tete Kuningast saisi ? Eli ninquin teste Neuuonandaiast ei miteken olis/ Ette kipu sinuhun tartui ninquin wastoinoleuaisen?
Miksis siis nyt muihin ystäwihin sinussa luotat/ niinkuin et sinä tätä kuningasta saisi? Eli niinkuin tästä neuwonantajasta ei mitäkään olisi/ että kipu sinuun tarttui niinkuin wastoin olewaisen?
4:10 Armas kersi sis sencaltaisia Kipuia/ ia lietzota sine Tyter Zion/ ninquin iocu wastoinoleua. Sille sinun teuty totta vlos caupungist menne/ ia kedhon päle asuman/ ia Babiloniahan tuleman. Mutta sinun pite taas sielde pästettemen/ sielle HERRAN pite sinua pästemen sinun Wiholisistas.
Armas kärsi siis senkaltaisia kipuja/ ja lietsota sinä tytär Zion/ niinkuin joku wastoinolewa. Sillä sinun täytyy totta ulos kaupungista mennä/ ja kedon päällä asuman/ ja Babyloniaan tuleman. Mutta sinun pitää taas sieltä päästettämän/ siellä HERRAN pitää sinua päästämän sinun wihollisistasi.
4:11 Sille monet pacanat pite sinun wastas cocoundeman/ ia sanoman. Hen ombi raateluxi techty/ Me tadhom meiden himon Zionist nädhä.
Sillä monet pakanat pitää sinun wastaasi kokoontuman/ ja sanoman. Hän ompi raateluksi tehty/ Me tahdomme meidän himon Zionista nähdä.
4:12 Mutta euet he miteken HERRAN aiatoxist tiedhe/ ia euet henen Neuuostans wariaottanuet/ ette hen heite ychtenhakenut on/ ninquin Lychtet Luuahan.
Mutta eiwät he mitäkään HERRAN ajatuksista tiedä/ ja eiwät hänen neuwoistansa waarinottaneet/ että hän heitä yhteen hakenut on/ niinkuin lyhteet luwahan (riiheen).
4:13 Senteden ylesnouse ia warstoa sine tyter Zion/ sille mine tadhon sinulle tedhä Rautaiset Saruet ia Cupariset Kynnet/ ia sinun pite palio Canssa rundeleman/ Nin mine tadhon heiden Tauarans raateluxen HERRALLE anda/ ia heiden Hywydhens sillen caiken Mailman Haltialle.
Sentähden ylösnouse ja warstoa sinä tytär ZIon/ sillä minä tahdon sinulle tehdän rautaiset sarwet ja kupariset kynnet/ ja sinun pitää paljon kansaa runteleman/ Niin minä tahdon heidän tawaransa raateluksen HERRALLE antaa/ ja heidän hywyytensä silleen kaiken maailman haltijalle.
4:14 Mutta nyt sine Sotanainen hangitze sinuas. Sille meite skantzatan/ ia se Israelin Domari Witzan cansa Poskelle lödhen.
Mutta nyt sinä sotanainen hankitse sinuasi. Sillä meitä skantsataan/ ja se Israelin tuomari witsan kanssa poskelle lyödään.

V. Lucu.

On iuri caunis Ennustos Christusest ia henen Waldakunnastans/ ia hen osotta Bethlehem/ henen Syndymisens paican/ aialisest/ vaicka hen on ijancaikisesta ollut. Nin hen opetta henen Wirghastans/ Syndie ia Colemata wastan. Etc. Wimein hen Apostolist/ iotca ninquin Caste/ caiki maat torectiuat/ ennusta/ Jotca Inhimiset Perkelen wallast poistemmauat.

5:1 JA sine Bethlehem Ephrata/ ioca pieni olet/ ninen Juda' tuha'ni cochta'/ Sinusta sen pite tulema' ioca Israelis pite HERRAN olema'. Jo'ga vloskeumys alghusta on ollut ia ijancaikisudhesta.
Ja sinä Bethlehem Ephrata/ joka pieni olet/ niiden Judan tuhansia kohtaan/ Sinusta sen pitää tuleman joka Israelissa pitää HERRAN oleman. Jonka uloskäymys alusta on ollut ja iankaikkisuudesta.
5:2 Siteweli hen andapi heite waiuata/ haman sihen aican asti/ ette se/ ioca synnyttemen pite/ olis syndynyt. Silloin ne ylitzienyet henen Weliestens pite iellenstuleman Israelin Lastein tyge.
Sitäwäli hän antaapi heitä waiwata/ hamaan siihen aikaan asti/ että se/ joka synnyttämän pitää/ olis syntynyt. Silloin ne ylitsejääneet hänen weljestänsä pitää jällens tuleman Israelin lastein tykö.
5:3 Mutta henen pite ylesastuman ia HERRAN wäkewydhen cautta hallitzeman/ ia henen Jumalans Nimen HERRAUDHEN cautta/ ia heiden pite irstana asuman. Sille henen pite samalla aialla Cunnialisexi tuleman/ nin lauialda quin Mailma on.
Mutta hänen pitää ylösastuman ja HERRAN wäkewyyden kautta hallitseman/ ja hänen Jumalansa nimen HERRAUDEN kautta/ ja heidän pitää irstana asuman. Sillä hänen pitää samalla ajalla kunnialliseksi tuleman/ niin lawealta kuin maailma on.
5:4 Sihin me mös Rauha saama sijte Assurist/ ioca nyt meiden Maan sisellangenut on/ ia meiden Honet tallanut on. Sille henen wastans seitzemen Paimenda ia cadhexen Pämiest henen ylitzens pite ylesheräytettemen/
Siihen me myös rauhan saamme siitä Assurista/ joka meidän maan sisälle langennut on/ ja meidän huoneet tallannut on. Sillä hänen wastaansa seitsemän paimentä ja kahdeksan päämiestä hänen ylitsensä pitää ylösheräyttämän/
5:5 iotca sen Assurin Maan pite Miecalla häuittemen/ Ja * Nimrodin maan heiden paliailla Aseillans. Sillens me Assurist pästetuxi tulema/ ioca meiden Maan sisellangenut on/ ia meiden Raianna tallanut on.
jotka sen Assurin maan pitää miekalla häwittämän/ Ja Nimrodin maan heidän paljailla aseillansa. Sillens me Assurista päästetyksi tulemme/ joka meidän maan sisälle langennut on/ ja meidän rajanne tallannut on.
5:6 Ja pite mös ne Ylitzienyet Jacobis/ monein Canssain seas oleman/ ninquin Caste HERRAST/ ia ninquin ne Pisarat rohoin päle/ ioca ei keteken odhota/ eike wartioitze Inhimisten ielkin.
Ja pitää myös ne ylitsejääneet Jakobissa/ monein kansain seassa olemaan/ niinkuin kaste HERRASTA/ ja niinkuin ne pisarat ruohoin päällä/ joka ei ketäkään odota/ eikä wartioitse ihmisten jälkeen.
5:7 Ja/ ne ylitzienyet Jacobist pite monein Canssan seas oleman/ ninquin Jalopeura Petoin seas metzes/ nin quin nori Jalopeura Lambain Lauman seas/ iotca eikengen woi poiskarcotta/ quin hen lepitzemene/ alassotke ia repele.
Ja/ ne ylitsejääneet Jakobista pitää monein kansan seassa oleman/ niinkuin jalopeura petoin seassa metsässä/ niinkuin nuori jalopeura lampain lauman seassa/ jotka eikenkään woi poiskarkoittaa/ kuin hän läwitse menee/ alas sotkee ja repäilee.
5:8 * Sille sinun Kätes pite Woiton saaman caikia sinun Wiholisis wastan/ ette caiki sinun wiholises teuty Ulosiuritettaman.
Sillä sinun kätesi pitää woiton saaman kaikkia sinun wihollisesi wastaan/ että kaikki sinun wihollisesi täytyy ulosjuuritettaman.
5:9 Samalla aialla/ sano HERRA/ mine tadhon sinusta poisotta sinun Orihijs/ ia cadhotta sinun Rattas.
Samalla ajalla/ sanoo HERRA/ minä tahdon sinusta poisottaa sinun oriisi/ ja kadottaa sinun rattaasi.
5:10 Ja tadhon sinun Maas caupungit Ulosiuritta/ ia caiki sinun Linnas alasserke.
Ja tahdon sinun maasi kaupungit ulosjuurittaa/ ja kaikki sinun linnasi alassärkeä.
5:11 Ja tadhon ne Welholiset sinus vlosiuritta/ ettei yxike' Merkeintulkit pide sinun tykenes olema'.
ja tahdon welholliset sinus ulosjuurittaa/ ettei yksikään merkeintulkit pidä sinun tykönäsi oleman.
5:12 Mine tadhon sinun Cuuas ia Epeiumaloittes sinusta vlosiuritta/ ettei sinun pidhe sillen cumartaman sinun Käteis Teghoi/
Minä tahdon sinun kuwasi ja epäjumaloitesi sinusta ulosjuurittaa/ ettei sinun pidä silleen kumartaman sinun käteisi
tekoja.
5:13 Ja tadhon sinun Hijdhes mahanhakat/ ia sinun Caupungeis häuitte.
Ja tahdon sinun hiidesi (metsäsi) maahanhakata/ ja sinun kaupunkisi häwittää.
5:14 Ja mine tadhon Coston harioitta hirmudhella ia wihalla/ caikein Pacanain wastan/ iotca ei cwlla tadho.
Ja minä tahdon koston harjoittaa hirmuudella ja wihalla/ kaikkein pakanain wastaan/ jotka ei kuulla tahdo.

VI. Lucu.

On sangen ialo Sarna wastan Canssan Cangiudhen ia Kijttemettydhen monein swrein Jumalan Hyueintecoin coctan. Sille eipe se ole oikia Jumalan paluelus/ poluia notkista/ Päät callista/ Poltwffri tedhä. etc. Maan Jumalan Sanoia cwlla/ cunnioitta ia ketke/ racasta/ ia neure Jumalan edes/ Ja wastoinkeumises kersiue olla/ Oikia Mitta/ Waaca. etc. Prucat.

6:1 CWlcat sis/ mite HERRA sanopi/ Nouse yles ia nuctele ne Woret/ ia cwlkan Cuckulat sinun Änes.
Kuulkaat siis/ mitä HERRA sanoopi/ Nouse ylös ja nuhtele ne wuoret/ ja kuulkaan kukkulat sinun äänesi.
6:2 Cwlkat te Woret quinga HERRA tacto rangaista/ ynne sen wäkeuen Maan Perustosten cansa. Sille HERRA tactopi henen Canssans rangaista/ ia Israelin cansa taistella.
Kuulkaat te wuoret kuinka HERRA tahtoo rangaista/ ynnä sen wäkewän maan perustusten kanssa. Sillä HERRA tahtoopi hänen kansansa rangaista/ ja Israelin kanssa taistella.
6:3 Minun Canssan/ mite mine olen sinulle tehnyt/ eli mille mine olen sinua raskauttanut ? sanos se minulle.
Minun kansani/ mitä minä olen sinulle tehnyt/ eli millä minä olen sinua raskauttanut? sanos se minulle.
6:4 Mine quitengin olen sinun Egyptin maalda vloswienyt/ ia sijte Oriaudhen Honesta sinun Lunastin/ Ja lehetin sinun etees Mosen/ Aaron ia Miriam.
Minä kuitenkin olen sinun Egyptin maalta uloswienyt/ ja siitä orjuuden huoneesta sinun lunastin/ Ja lähetin sinun eteesi Moseksen/ Aaron ja Mirjamin.
6:5 Minun Canssan/ aiattele sis/ mite Neuuo Balach se Moabin Kuningas piti/ Ja mite Bileam se Peorin Poica hende wastasi/ Sittimist haman Gilgalin asti/ Ette te sijte merkitzisit/ millemoto HERRA caiki hyue teille tehnyt on.
Minun kansani/ ajattele siis/ mitä neuwoa Balach se Moabin kuningas piti/ Ja mitä Bileam se Peorin poika häntä wastasi/ Sittimista hamaan Gilgaliin asti/ että te siita merkitsit/ millämuotoa HERRA kaikkea hywää teille tehnyt on.
6:6 Mille minun pite HERRA lepyttemen ? Wai pään callistoxella sen corkian Jumalan eteen? Pitekö minun he'de lepytteme' Poltwffrilla ia wosicunnaisilla Wasicoilla?
Millä minun pitää HERRAA lepyttämän? Wai pään kallistuksella sen korkean Jumalan eteen? Pitääkö minun häntä lepyttämän polttouhrilla ja wuosikuntaisilla wasikoilla?
6:7 Lwletkos/ ette HERRALLE ombi mielennoudhe monista tuhanist Oinaist ? taica Oliusta/ waicka wiele sijte epelughuiset Wirdhat teunens olisit ? Eli/ pitekö minun andaman minun Esicoisen Poian/ minun ylitzekeumisen teden ? Eli minun Rumin Hedelme/ minun Sieluni synnin teden?
Luuletkos/ että HERRALLE ompi mielennouden monista tuhansista oinaista? taikka öljystä/ waikka wielä siitä epälukuiset wirrat täynnänsä olisit? Eli/ pitääkö minun antaman minun esikoisen pojan/ minun ylitsekäymisen tähden? Eli minun ruumiin hedelmän/ minun sieluni synnin tähden?
6:8 Se on sinulle sanottu/ o Inhiminen/ mite hyue on/ ia mite HERRA sinulda waati/ Nimitein/ Ettes ketkisit Jumalan Sanan/ ia rackautta hariottaisit/ Ja ole Neure sinun Jumalas edes.
Se on sinulle sanottu/ oi ihminen/ mitä hywää on/ ja mitä HERRA sinulta waatii/ Nimittäin/ ettäs kätkisit Jumalan sanan/ ja rakkautta harjoittaisit/ Ja ole nöyrä sinun Jumalasi edes.
6:9 HERRAN änen pite ylitze Caupungin hwtaman/ Mutta ioca sinun Nimes pelkepi/ henen pite menestymen. Cwlcat te Sucukunnat/ mite sarnataan.
HERRAN äänen pitää ylitse kaupungin huutaman/ Mutta joka sinun nimes pelkääpi/ hänen pitää menestymän. Kuulkaat te sukukunnat/ mitä saarnataan.
6:10 Eikö minun pidheis wihastuman sen wären Tauaran ylitze sen Jumalattoman Honesa/ Ja ette Mitta wähemexi tedhän?
Eikö minun pitäis wihastuman sen wäärän tawaran ylitse sen jumalattoman huoneessa/ ja että mitta wähemmäksi tehdään?
6:11 Eli pidheiskö minun ne wäret Waaghat ia falskit Wictit säkeise coctulisexi aruaman?
Eli pitäiskö minun ne wäärät waakat ja falskit wictit (puntarit) säkeissä kohtuulliseksi arwaaman?
6:12 Joinenga cautta/ henen Rickahins palio wärytte tekeuet/ ia henen Siselasuuaisens walhen prucauat/ ia petteueinen Kieli ombi heiden suusans.
Joidenka kautta/ hänen rikkahansa paljon wääryyttä tekewät/ ja hänen sisällä asuwaisensa walheen pruukaawat/ ja pettäwäinen kieli ompi heidän suussansa.
6:13 Senteden mine mös rupen sinua rangaitzeman/ ia sinua häuitte sinun syndeis teden.
Sentähden minä myös rupean sinua rankaiseman/ ja sinua häwittää sinun synteisi tähden.
6:14 Ei sinulle pidhe kylle söteuete oleman/ ia pite nändymen. Ja mites käsitet/ eipe se quitengan pidhe päsemen. Ja mite päsepi/ site mine Miecalle ylenannan.
Ei sinulla pidä kyllä syötäwätä oleman/ ja pitää nääntymän. Ja mitäs käsität/ eipä se kuitenkaan pidä pääsemän. Ja mitä pääseepi/ sitä minä miekalla ylenannan.
6:15 Sinun pite kyluämen/ ia ei ylesleickaman. Sinun pite Oliun persaman/ Ja ei sille itzes woiteleman/
Sinun pitää kylwämän/ ja ei ylösleikkaaman. Sinun pitää öljyn persaaman (kuurnaaman)/ Ja ei sillä itsesi woiteleman/
6:16 Ja nooren Winan persaman/ ia ei site wina iooman. Sille te pidhet ne Amrin Epeiumalan palueluxet/ ia caiki Ahabin Honen teghot/ ia seurat heiden Oppins.
Ja nuoren wiinan persaaman/ ja ei sitä wiinaa juoman. Sillä te pidät ne Amrin epäjumalan palwelukset/ ja kaikki Ahabin huoneen teot/ ja seuraat heidän oppinsa.
6:17 Senteden mine tadhon sinua autiaxi panna/ ia hene' Siselasuuaisens/ nin ette heille tissatan/ ia pite minun Canssani häpien candaman.
Sentähden minä tahdon sinua autioksi panna/ ja hänen sisällä asuwaisensa/ niin että heille tissataan (pilkataan)/ ja pitää minun kansani häpeän kantaman.

VII. Lucu.

On yxi Walitos Mailman pahuden wastan/ Ettei kengen/ paitzi Jumalan Sana/ ole wskottapa/ Sille Tai itzens/ nijste ainoasta lohuttapi caikis tuskisans/ murheisans/ ia sydhemen Kiwuisans. Lopus hen Christusen waldakunnast ennustapi/ caikis Mailmas pacanain seas sarnattaua/ Jumalan armost Euanuangeliumin cautta.

7:1 OY/ Ette minulle nin tapactupi quin sille/ ioca Winatarhas techtet hakepi/ cussa ei ycten Wina Marioi leute sötä/ ia quitengin kernasti pydheisin sen kypsynen Hedelmen.
Oi/ että minulle niin tapahtuupi kuin sille/ joka wiinatarhasta tähteet hakeepi/ kussa ei yhtään wiinamarjoja löytää syödä/ ja kuitenkin kernaasit pyytäisin sen kypsyneen hedelmän.
7:2 Hyuet Miehet poisouat tesse maassa/ Ja ne Wanhurskat euet sillen Inhimisten seas ole. Caiki he weijuuet wertä vloswodhataxens. Jocainen wacopi site toista/ sadhaxens hende häuitte/
Hywät miehet pois owat tässä maassa/ Ja ne wanhurskaat eiwät silleen ihmisten seassa ole. Kaikki he wäijywät werta uloswuodattaaksensa. Jokainen wakoopi sitä toista/ saadaksensa häntä häwittää/
7:3 ia lwleuat heidens hyuesti tekeuens/ coska he pahasti tekeuet. Mite Pämies tactopi/ site Domari sanopi/ ette se henelle iotaki kyue iellenstekis. Ne Wäkeuet puhuuat oman tactons peresti/ wahingottaxens/ ia wändeuet quin he tactouat.
ja luulewat heitänsä hywästi tekewän/ koska he pahasti tekewät. Mitä päämies tahtoopi/ sitä tuomari sanoopi/ että se hänelle jotakin kyllä jällens tekis. Ne wäkewät puhuwat oman tahtonsa perästä/ wahingoittaaksensa/ ja wääntäwät kuin he tahtowat.
7:4 Se caikein paras heiden seasans/ on ninquin Oriantappura/ Ja se caikein Toimelisembi/ ninquin Odhaket. Mutta coska sinun Sarnaiadhes päiuet tuleuat/ coskas etziskeltuxi tulet/ silloin he tuleuat epetiedhoisexi/ cuhunga heiden pite.
Ja kaikkein paras heidän seassansa/ on niinkuin orjantappura/ Ja se kaikkein toimellisempi/ niinkuin ohdakkeet. Mutta koska sinun saarnaajaidesi päiwät tulewat/ koskas etsiskellyksi tulet/ silloin he tulewat epätietoiseksi/ kuhunka heidän pitää.
7:5 Eikengen vskoco henen Lehimeistens/ Eikengen vskaltaco Pämiesten päle. Ketke sinun Suus oui/ heneste/ ioca macapi sinun helmasas.
Ei kenkään usko hänen lähimmäistänsä/ Eikenkään uskaltako päämiestensä päälle. Kätke sinun suusi owi/ hänestä/ joka makaapi sinun helmassasi.
7:6 Sille poica yle'catzopi Isens/ Tyter yleskarca Eitins wastan/ ia Minie henen Anoppins wastan. Ja Inhimisen Wiholiset/ ouat henen oma Perehens.
Sillä poika ylöskatsoopi isänsä/ tytär ylöskarkaa äitiänsä wastaan/ ja miniä hänen anoppinsa wastaan/ Ja ihmisen wiholliset/ owat hänen oma perheensä.
7:7 MUtta mine tadhon HERRAN tyge catzoa/ ia minun Terueydhen Jumalan ielkin odhotta/ Minun Jumalan pite minua cwldeleman.
Mutta minä tahdon HERRAN tykö katsoa/ ja minun terweyden Jumalan jälkeen odottaa/ Minun Jumalan pitää minua kuunteleman.
7:8 Ele iloitze minun Wihanaisian minun ylitzeni/ ette mine mahanlangeisin/ Minun pite taas ylesnouseman/ Ja waicka mine pimeydhes istun/ nin HERRA quitengi minun Walkiudhen on.
Älä iloitse minun wihanaisijan (wiholliseni) minun ylitseni/ että minä maahanlankeisin/ Minun pitää taas ylösnouseman/ Ja waikka minä pimeydessä istun/ niin HERRA kuitenkin minun walkeuteni on.
7:9 Mine tadho' HERRAN wiha' canda/ Sille mine ole' henen wastans synditehnyt/ sihenasti hen minun Sackoni toimitta/ ia minulle Oikiutta saatta. Henen pite minua Walkiutehen wiemen/ ette mine iloiszna henen Armons saan nädhä.
Minä tahdon HERRAN wihan kantaa/ Sillä minä olen hänen wastaansa syntiä tehnyt/ siihenasti hän minun sakkoni toimittaa/ ja minulle oikeutta saattaa. Hänen pitää minua walkeutehen wiemän/ että minä iloisena hänen armonsa saan nähdä.
7:10 Site minun Wihanaisen pite näkemen/ ia caikilla häpielle seisoman/ ioca nyt minulle sanopi/ Cussa on se HERRA sinun Jumalas ? Minun Silmeni pite sen näkemen/ ette Sen pite nin quin Loghan Catuilla poliettaman.
Siltä minun wihanaisen pitää näkemän/ ja kaikella häpeällä seisoman/ joka nyt minulle sanooopi/ Kussa on se HERRA sinun Jumalasi? Minun silmäni pitää sen näkemän/ että sen pitää niinkuin loan kaduilla poljettaman.
7:11 Sille aialla/ pite sinun Muris ylesrakettaman/ ia Jumalan Sana lauialda iulghistettaman.
Sillä ajalla/ pitää sinun muuris ylösrakennettaman/ ja Jumalan sana lawealta julkistettaman.
7:12 Samalla aialla/ heiden pite sinun tyges Assyriast/ ia nijste wahwoista Caupungeista tuleman/ hamast nijste wahwoista Caupungeista nin Wirtahan asti/ ydhest Merest nin toisehen ydhest woresta/ nin toisehen.
Samalla ajalla/ heidän pitää sinun tykös Assyriasta/ ja niistä wahwoista kaupungeista tuleman/ hamasta niista wahwoista kaupungeista niin wirtahan asti/ yhdestä merestä niin toisehen yhdestä wuoresta/ niin toisehen.
7:13 Sille Maan pite autiaxi tuleman henen Siselasuuaistens teden/ heiden Töidhens hedelmen teden.
Sillä maan pitää autioksi tuleman hänen sisällä asuwaistensa tähden/ joka töidensä hedelmän tähden.
7:14 Mutta caitze Canssas sinun Sauualas/ sinun Perimises Lauman/ ioca asupi seke yxinens Metzes/ ette Pellon Nurmis. Anna heite caita Basanis ia Gileadis/ ninquin entises aighas.
Mutta kaitse kansaasi sinun sauwallasi/ sinun perimisesi lauman/ joka asuupi sekä yksinänsä metsässä/ että pellon nurmissa. Anna heitä kaita Basanissa ja Gileadissa/ niinkuin entisessä ajassa.
7:15 Mine annan heille Ihmeit nädhä/ Ninquin muinen coska he Egyptin maalda vloslexit.
Minä annan heille ihmeitä nähdä/ Niinkuin muinen koska he Egyptin maalta ulosläksit.
7:16 Ette ne Pacanat näkisit/ ia caiki heiden Woipans häpieisit/ ia panisit kädhens heiden suuns päle/ ia heiden Coruians kijnitukisisit.
Että ne pakanat näkisit/ ja kaikki heidän woipansa häpeäisit/ ja panisit kätensä heidän suunsa päälle/ ja heidän korwiansa kiinni tukkisisit.
7:17 Heiden pite tomun noleman/ ninquin Kermet/ ia wärisemen heiden Auckoisans/ ninquin Madhot maan päle. Heiden pite pelkemen heitens/ meiden HERRAN Jumalan edes/ ia wapitzeman sinun edeses.
Heidän pitää tomun nuoleman/ niinkuin käärmeet/ ja wärisemän heidän aukoissansa/ niinkuin madot maan päällä. Heidän pitää pelkäämän heitänsä/ meidän HERRAN Jumalan edessä/ ja wapiseman sinun edessäsi.
7:18 Cuca ombi sencaltainen Jumala quin sine olet ? Joca synnit andexiannat/ ia souit ninen cansa/ iotca ouat sinun Perimises Tecteit/ ioca ei wihans ijäti pidhe.
Kuka ompi senkaltainen Jumala kuin sinä olet? Joka synnit anteeksiannat/ ja sowit niiden kanssa/ jotka owat sinun perimisesi tähteet/ joka ei wihaansa iäti pidä.
7:19 Sille hen on Laupias/ Henen pite wiele nytki armactaman meiden pälen/ meiden Pahateghot alassotkeman/ ia caiki meiden Synnit Meren syueytehen heittemen.
Sillä hän on laupias/ Hänen pitää wielä nytkin armahtaman meidän päällen/ meidän pahat teot alassotkeman/ ja kaikki meidän synnit meren sywyytehen heittämän.
7:20 Sinun pite Jacobil Wacuden/ ia Abrahamil Armon pitemen/ ninquin sine meiden Isillen muinen wannonut olet.
Sinun pitää Jakobille wakuuden/ ja Abrahamille armon pitämän/ niinkuin sinä meidän isillen muinen wannonut olet.

Loppu Micast Prophetast.


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7