Jeremiast Prophetast. Ne catumattomat Christusen Waldakunnasta Hylieten/ ia ne Catuuaiset iellenstodhan.

Propheta Jeremia

Jeremiast Prophetast. Ne catumattomat Christusen Waldakunnasta Hylieten/ ia ne Catuuaiset iellenstodhan.

II. Lucu.

3:6 Sanoi HERRA minulle/ Josian Kuningan aicana. ETkös nähnyt ole/ mite se wasthacoinen Israel tehnyt on? Hen poismeni iocaitzen corkean Wooren päle/ ia iocaitzen wiherieisen Puun ala ia sielle Horutta teki.
Sanoi HERRA minulle/ Josian kuninkaan aikana. Etkös nähnyt ole/ mitä se wastahakoinen Israel tehnyt on? Hän poismeni jokaisen korkean wuoren päälle/ ja jokaisen wiheriäisen puun alle ja siellä huoruutta teki.
3:7 Ja mine sanoin/ quin he neite caikia tehneet olit/ palaia minun tykeni/ Waan ei hen palaianut.
Ja minä sanoin/ kuin he näitä kaikkia tehneet olit/ palaja minun tyköni/ Waan ei hän palannut.
3:8 Ja waicka se paadhutettu Juda/ sen Sisar/ nähnyt olis/ quinga mine sen wasthacoisen Israelin Horudhen rangaisin/ ia sen ylenannoin/ ia henelle Erokirian annoin. Eipe se padhutettu Juda/ henen Sisarens/ site pelienyt/ Waan poismeni/ ia mös Horutta teki.
Ja waikka se paadutettu Juda/ sen sisar/ nähnyt olisi/ kuinka minä sen wastahakoisen Israelin huoruuden rankaisin/ ja sen ylenannoin/ ja hänelle erokirjan annoin. Eipä se paadutettu Juda/ hänen sisarensa/ sitä peljännyt/ waan poismeni/ ja myös huoruutta teki.
3:9 Ja sijte henen Horudhens sanomasta/ ombi Maa saastutettu/ Sille se Horia teke Kiuein ia Puidhen cansa.
Ja siitä hänen huoruutensa sanomasta/ ompi maa saastutettu/ Sillä se huoria tekee kiwen ja puiden kanssa.
3:10 Ja neisse caikissa/ eipe se paadhutettu Juda/ henen Sisarens/ minun tykeni palainut caikesta sydhemestens/ Waan nin wiecastele sanopi HERRA.
Ja näissä kaikissa/ eipä se paadutettu Juda/ hänen sisarensa/ minun tyköni palannut kaikesta sydämestänsä/ waan niin wiekasteli sanoopi HERRA.
3:11 Ja HERRA sanopi minulle/ Se wasthacoinen Israel ombi hurskambi/ quin se padhutettu Juda.
Ja HERRA sanoopi minulle/ Se wastahakoinen Israel ompi hurskaampi/ kuin se paadutettu Juda.
3:12 Mene ia sarna nein pohian pein/ ia sano/ Palaia sine wasthacoinen Israel/ sanopi HERRA/ nin en mine tadho Casuoani teilde poiskäende. Sille mine olen Laupias/ sanopi HERRA/ ia en tadho ijancaikisesta wihastua.
Mene ja saarnaa näin pohjaan päin/ ja sano/ Palaja sinä wastahakoinen Israel/ sanoopi HERRA/ niin en minä tahdo kaswojani teiltä poiskääntää. Sillä minä olen laupias/ sanoopi HERRA/ ja en tahdo iankaikkisesti wihastua.
3:13 Waiuoin tunnusta sinun pahatecos/ ettes HERRA wastan synditehnyt olet/ ia iooxit sinne ia tenne/ ninen wierasten Jumalain tyge/ iocaitzen wiherieisen Puun ala/ ia ette te minun ändeni cwlluet/ sanopi HERRA.
Waiwoin tunnusta sinun pahat tekosi/ ettäs HERRAA wastaan syntiä tehnyt olet/ ja juoksit sinne ja tänne/ niiden wierasten Jumalain tykö/ jokaisen wiheriäisen puun alle/ ja ette te minun ääntäni kuulleet/ sanoopi HERRA.
3:14 Palaitka/ te wasthacoiset lapset/ sanopi HERRA/ Sille mine teite itzelleni Kihilan/ ia tadhon teite coriata. Ette yxi coco Caupungin/ ia caxi coco Makunnan wiemen pite/
Palatkaa/ te wastahakoiset lapset/ sanoopi HERRA/ Sillä minä teitä itselleni kihlaan/ ja tahdon teitä korjata. Että yksi koko kaupungin/ ja kaksi koko maakunnan wiemän pitää/
3:15 ia tadhon teite Zionijn saatta. Ja tadhon teille Paimenet anda/ minun sydhemeni ielken/ iotca teite opilla ia wisaudhella caitzeman pite. Ja tapactuman pite/ Coska te casuatte ia Maasta enenette/
ja tahdon teitä Zioniin saattaa. Ja tahdon teille paimenet antaa/ minun sydämeni jälkeen/ jotka teitä opilla ja wiisaudella kaitseman pitää. Ja tapahtuman pitää/ koska te kaswatte ja maasta enenette/
3:16 sihen aican ( sanopi HERRA ) eipe sillen sanota/ sijte HERRAN Lijton Arcusta. Ettei site sama enembi pidhe mainittaman/ eike sijte sarnattaman/ eike site etzittemen/ eike sielle enembi wffrattaman.
Siihen aikaan (sanoopi HERRA) eipä silleen sanota/ siitä HERRAN liiton arkusta. Ettei sitä samaa enempi pidä mainittaman/ eikä siitä saarnattaman/ eikä sitä etsittämän/ eikä siellä enempi uhrattaman.
3:17 WAan sillä samalla aialla/ pite Jerusalem cutzuttaman/ HERRAN Stolixi/ ia sinne caiki Pacanat heitens cocouat/ HERRAN Nimen wooxi Jerusalemis/ ia euet sille waella heiden pahan sydhemens aiatoxen ielkin.
Waan sillä samalla ajalla/ pitää Jerusalem kutsuttama/ HERRAN tuoliksi/ ja sinne kaikki pakanat heitänsä kokoawat/ HERRAN nimen wuoksi Jerusalemissa/ ja eiwät siellä waella heidän pahan sydämensä ajatuksen jälkeen.
3:18 Sihen aican/ menepi Judan Hone Israelin Honen tyge/ ia ynne palaiauat Pohiaisest/ sihen Maan/ ionga mine teiden Isille Perimisexi andanut olen.
Siihen aikaan/ meneepi Judan huone Israelin huoneen tykö/ ja ynnä palajawat pohjoisesta/ siihen maan/ jonka minä teidän isille perimiseksi antanut olen.
3:19 Ja mine sanon sinulle/ O quin monda Lasta mine tadhon sinulle anda/ ia sen rackan Maan/ sen lustisen perimisen/ sen Pacanain sotawäen? Ja mine sanon/ cutzu minua Isexes/ ia ele minusta poickene.
Ja minä sanon sinulle/ Oi kuin monta lasta minä tahdon sinulle antaa/ ja sen rakkaan maan/ sen lystisen perimisen/ sen pakanain sotawäen? Ja minä sanon/ kutsu minua Isäksesi/ ja älä minusta poikkene.
3:20 Mutta se Israelin Hone ei tottele minua/ Samalmoto quin iocu waimo henen wertamiestens ei sillen tottele/ sanopi HERRA.
Mutta se Israelin huone ei tottele minua/ Samalla muotoa kuin joku waimo hänen wertamiestensa ei silleen tottele/ sanoopi HERRA.
3:21 Senteden pite Corkiuxis yxi Israelin Lastein surkia/ parcu ia idku cwluman. Ette he pahasti teit/ ia heiden HERRANS Jumalans vnhotit.
Sentähden pitää korkeuksissa yksi Israelin lasten surkea/ parku ja itku kuuluman. Että he pahasti teit/ ja heidän HERRANSA Jumalansa unhotit.
3:22 Nin palaitka nyt/ te wasthacoiset Lapset/ nin mine tadhon parata teite teidhen couacoruasudhestan.
Niin palatkaa nyt/ te wastahakoiset lapset/ niin minä tahdon parantaa teitä teidän kowakorwaisuudestan.
3:23 Catzo/ me tulema sinun tyges/ Sille sine olet se HERRA meiden Jumalan. Totisesta/ se on sula petos/ caikein Cuckuladhen ia Wortein cansa. Totisesta/ eipe Israelin mualda apu ole/ waan meiden HERRALDA Jumalalda.
Katso/ me tulemme sinun tykösi/ Sillä sinä olet se HERRA meidän Jumalan. Totisesti/ se on sula petos/ kaikkein kukkulaiden ja wuorten kanssa. Totisesti/ eipä Israeliin muualta apu ole/ waan meidän HERRALTA Jumalalta.
3:24 Ja meiden Isein Sädhyt/ iotca me Norudhesta pitenyet olema/ pite häpielle alaskeumen/ heiden Lammastens/ Carians/ Poicains ia Tyttereins cansa.
Ja meidän isäin säädyt/ jotka me nuoruudesta pitäneet olemme/ pitää häpeällä alaskäymän/ heidän lammastensa/ karjansa/ poikansa ja tyttäreinsä kanssa.
3:25 Sille ionga päle me lootimma/ se on nyt meille sula häpie/ Ja ionga päle me vskalsimma/ site meiden nyt pite häpiemen. Sille sen cautta me synditein meiden HERRAN Jumalan wastan/ seke me ette meiden Iset/ hamast meiden Norudhestan. Nin mös tehen peiuen asti/ ia eipe me totelluet meiden HERRAN Jumalan ände.
Sillä jonka päälle me luotamme/ se on nyt meille sula häpeä/ Ja jonka päälle me uskalsimme/ sitä meidän nyt pitää häpeämän. Sillä sen kautta me syntiä teimme meidän HERRAN Jumalan wastaan/ sekä me että meidän isät/ hamasta meidän nuoruudestan. Niin myös tähän päiwään asti/ ja eipä me totelleet meidän HERRAN Jumalan ääntä.

VII. Lucu.

Eipe Sastaisille miteken pudhas ole/ iotca nijste Pyhityiste euckeuet/ ia euet he quitengan itze ole Pyhetyt Jumalan Sanalla ia Uskolla. Jere. vij.

7:3 Neite sanopi HERRA Zebaoth Israelin JUMALA. PArandacat teiden elemen ia menon/ Nin mine tadhon teiden tykenen asua thesse paicas.
Näitä sanoopi HERRA Zebaoth Israelin JUMALA. Parantakaat teidän elämän ja menon/ Niin minä tahdon teidän tykönän asua tässä paikassa.
7:4 Elket vskaldaco walhen päle/ sanoden Tesse on HERRAN Templi/ Tesse on HERRAN Templi/ Tesse on HERRAN Templi.
Älkäät uskaltako walheen päälle/ sanoen tässä on HERRAN templin/ Tässä on HERRAN templi/ Tässä on HERRA templi.
7:5 Waan parandacat teiden Elemen ia menon/ ette te Coctutta tekisit toinen toisellen. Ja elket Mucalaiselle/ Oruoille/ ia Leskelle wärytte techkö/
Waan parantakaat teidän elämän ja menon/ että te kohtuutta tekisit toinen toisellen. Ja älkäät muukalaiselle/ orwoille/ ja leskelle wääryyttä tehkö/
7:6 ia elket wighatoindha werta vloswodhataco tesse paicas. Ja elket waeltaco muidhen Jumaloitten ielkin/ teillen omaxi wahingoxi.
ja älkäät wiatointa werta uloswuodattako tässä paikassa. Ja älkäät waeltako muiden jumaloitten jälkeen/ teillen omaksi wahingoksi.
7:7 Nin mine tadhon alati ia ijancaikisesta teiden tykenen asua tesse paicas/ sijnä Maasa/ ionga mine teiden Isillen annoin.
Niin minä tahdon alati ja iankaikkisesti teidän tykönän asua tässä paikassa/ siinä maassa/ jonka minä teidän isillen annoin.
7:8 Mutta nyt te vskallat Walecten päle/ iotca keluottamat ouat.
Mutta nyt te uskallat walheitten päälle/ jotka kelwottomat owat.
7:9 Ja semmingi te oletta Warcat/ Murhaiat/ Horintekiet/ ia Walapatot/ ia szuitzutat Baalille. Ja te waellat mucalaisten Jumaloitten ielkin/ ioita ette te tunne.
Ja semmoinenkin te olette warkaat/ murhaajat/ huorintekijät/ ja walapatot/ ja suitsutat baalille. Ja te waellat muukalaisten jumaloitten jälkeen/ joita ette te tunne.
7:10 Sytte te tuletta ia seisotta minun edesseni/ tesse Honesa/ ioca minun Nimeni ielken nimitettu on/ ia te sanotta. Eipe meille miten tuska ole/ sittequin me sencaltaiset Cauhistoxet teimme.
Syyttä te tulette ja seisotte minun edessäni/ tässä huoneessa/ joka minun nimeni jälkeen nimitetty on/ ja te sanotte. Eipä meillä mitään tuskaa ole/ sittenkuin me senkaltaiset kauhistukset teimme.
7:11 Pidhettekö sis temen Honen/ ioca minun Nimeni ielkin/ nimitettu on/ Röuerein Loolana? Catzos/ kylle mine sen näen/ sanopi HERRA.
Pidättekö siis tämän huoneen/ joka minun nimeni jälkeen/ nimitetty on/ ryöwärein luolana? Katsos/ kyllä minä sen näen/ sanoopi HERRA.
7:12 Menget minun Paicani tyge Silos/ iossa minun Nimen ennen asunut ombi/ ia catzocat/ mite mine sielle tehnyt olen/ minun Canssani Israelin pahuden teden.
Menkäät minun paikkani tykö Silossa/ jossa minun nimeni ennen asunut ompi/ ja katsokaat/ mitä minä siellä tehnyt olen/ minun kansani Israelin pahuuden tähden.
7:13 Ette te sijs caiki nämet Cappalet teette/ sanopi HERRA/ ia mine alati teille sarnata annan/ ia eipe te tadho cwlla/ Mine hwdhan/ ia eipe te taidha wastata.
Eäät te siis kaikki nämät kappaleet teette/ sanoopi HERRA/ ja minä alati teille saarnata annan/ ja eipä te tahdo kuulla/ Minä huudan/ ja eitä te taida wastata.
7:14 Nin mine sijs tadhon sen Honen/ ioca minun Nimeni ielkin nimitettu on/ ionga päle te vskallat/ Ja sen Paican/ ionga mine teiden Isillen andanut olen/ iuri nin tedhä/ quin mine olen Silon tehnyt.
Niin minä siis tahdon sen huoneen/ joka minun nimeni jälkeen nimitetty on/ jonka päälle te uskallat/ Ja sen paikan/ jonka minä teidän isillen antanut olen/ juuri niin tehdä/ kuin minä olen Silon tehnyt.
7:15 Ja tadhon teite minun Casuoni edest poisheitte/ ninquin mine poisheittenyt olen caiki teiden Welien/ coco Ephraimin siemenen.
Ja tahdon teitä minun kaswoni edestä poisheittää/ niinkuin minä poisheittänyt olen teidän weljen/ koko Ephraimin siemenen.
7:16 Mutta ele sine rucuele temen Canssan edeste/ ia ele ycten Walitosta eike anomista edestooco/ eles mös edesastuco heiden tedens minun eteeni/ Sille embe mine tadho sinua cwlla.
Mutta älä sinä rukoile tämän kansan edestä/ ja älä yhtään walitusta eikä anomista edestuoko/ äläs myös edesastuko heidän tähtensä minun eteeni/ Sillä empä minä tahdo sinun kuulla.
7:17 Sille etkös näe/ mite he tekeuet Judan Caupungeisa? ia Jerusalemin Catuilla?
Sillä etkös näe/ mitä he tekewät Judan kaupungeissa? ja Jerusalemin kaduilla?
7:18 Lapset puita hakeuat/ nin Iset Tulen wiritteuet/ ia waimot sotkeuat Taikina. Ette he Taiwahan Drötingille Mariancacoia leipoisit/ ia Joomawffrit mucalaisille Jumalaloille annaisit/ ette he minun wihoitaisit.
Lapset puita hakewat/ niin isät tulen wirittäwät/ ja waimot sotkewat taikinaa. Että he taiwaan drötingille (kuningattarelle) Mariankakkuja leipoisit/ ja juomauhrit muukalaisille jumaloille antaisit/ että he minun wihottaisit.
7:19 Mutta ei heiden pidhe minua sen cautta/ waan itzeheitens wahingoittaman/ heiden häpiexens.
Mutta ei heidän pidä minua sen kautta/ waan itse heitänsä wahingoittaman/ heidän häpeäksensä.
7:20 Senteden sanopi HERRA Jumala/ Catzos/ minun wihan ia minun Hirmusudhen on vloscaattu temen Paican päle. Seke ylitze Inhimisten ette ylitze Eleinden/ ia Puidhen päle Kedhossa/ ia Maan Jyuein päle/ ia sen pite nin tynipoltaman/ ettei kengen sammutta woi.
Sentähden sanoopi HERRA Jumala/ Katsos/ minun wihani ja minun hirmuisuuteni on ulos kaadettu tämän paikan päälle. Sekä ylitse ihmisten että ylitse eläinen/ ja puiden päälle kedossa/ ja maan jywäin päälle/ ja sen pitää niin tyynipolttaman/ ettei kenkään sammuttaa woi.
7:21 NEin sanopi/ HERRA Zebaoth/ se Israelin Jumala/ Cootka ycten teiden poltwffrit ia mwdh wffrit/ ia söket Liha.
Näin sanoopi/ HERRA Zebaoth/ se Israelin Jumala/ Kootkaa yhteen teidän polttouhrit ja muut uhrit/ ja syökäät lihaa.
7:22 Sille embe mine ole sanonut enge keskenyt Poltwffrist ia muista Wffrista/ teiden Isillen/ sinä peiuene/ coska mine heite Egiptin maalda vloswein.
Sillä empä minä ole sanonut enkä käskenyt polttouhrista ja muista uhrista/ teidän isillen/ sinä päiwänä/ koska minä heitä Egyptin maalta ulos wein.
7:23 Waan täte mine heille keskin/ ia sanoin/ Cwlcat minun Sanan/ Nin mine tadhon teiden Jumalan olla/ ia teiden pite minun Canssan oleman. Ja waeldacat caikia nijte Teite mödhen/ ioita mine teille neuuon/ ette teille hyuesti keuis.
Waan tätä minä heille käskin/ ja sanoin/ Kuulkaat minun sanan/ Niin minä tahdon teidän Jumalan olla/ ja teidän pitää minun kansani oleman. Ja waeltakaat kaikkia niitä teitä myöten/ joita minä teille neuwon/ että teille hywästi käwisi.
7:24 Mutta euet he tactoneet cwlla/ eike Coruiansa sihen callista/ waan waelsit heiden oman Neuuons ielkin ia heiden pahan sydhemens Lwlon ielkin/ ia keuit tacaperin ia ei edespein.
Mutta eiwät he tahtoneet kuulla/ eikä korwiansa siihen kallistaa/ waan waelsit heidän oman neuwonsa jälkeen ja heidän pahan sydämensä luulon jälkeen/ ja käwit takaperin ja ei edespäin.
7:25 Ja tosin hamast sijte peiueste/ iona mine teiden Iset Egiptin maalda vloswienyt olen/ nin tehen peiuen asti/ olen mine iocapeiue teiden tyken lehettenyt caiki minun Palueliani/ ne Prophetat.
Ja tosin hamasta siitä päiwästä/ jona minä teidän isät Egyptin maalta uloswienyt olen/ tähän päiwään asti/ olen minä jokapäiwä teidän tykön lähettänyt kaikki minun palwelijani/ ne prophetat.
7:26 Mutta euet he tactoneet cwlla/ eike heiden Coruians sihen callista. Waan ouat Niskurit/ ia wiele pahemin tekeuet/ quin heiden Isens.
Mutta eiwät he tahtoneet kuulla/ eikä heidän korwillansa siihen kallistaa. Waan owat niskurit/ ja wielä pahemmin tekewät/ kuin heidän isänsä.
7:27 Ja waickas neite caikia heille ratki sanoisit/ euet he senuoxi cwle/ Echkes hwdhaisit/ euet he quitengan wasta.
Ja waikkas näitä kaikkia heille ratki sanoisit/ eiwät he senwuoksi kuule/ Ehkäs huutaisit/ eiwät he kuitenkaan wastaa.
7:28 Sano sis heille/ Teme on se Canssa/ ioca henen HERRA Jumalatans ei tadho cwlla/ eike heitens parata. Se oikea Oppi ombi iuri huckunut/ ia euet he sijte miteken sarna.
Sano siis heille/ Tämä on se kansa/ joka hänen HERRAA Jumalatansa ei tahdo kuulla/ eikä heitänsä parantaa. Se oikea oppi ompi juuri hukkunut/ ja eiwät he siitä mitäkään saarnaa.

VIII. Lucu.

8:1 SIlle samalla aialla/ sanopi HERRA/ pite sen Judan Kuningan Luudh/ henen Pämiestens luudh/ ia Pappein Luudh/ Prophetain Luudh/ ia Jerusalemin Borgharein Lwdh/ heiden Haudhoistans vlosheitettemen/
Sillä samalla ajalla/ sanoopi HERRA/ pitää sen Judan kuninkaan luut/ hänen päämiestensä luut/ ja pappein luut/ prophetain luut/ ja Jerusalemin borgharein (asukkaiden) luut/ heidän haudoistansa ulosheitettämän/
8:2 ia heite vlosleuiteteen Auringon ala/ Cuun/ ia caiken Taiuan Sotawäen ala/ Joita he racastit ia paluelit/ ia ioita he seurasit/ ia etzit/ ia cumarsit. Eipe heite pidhe sillen yleshaettaman/ ia haudhattaman/ Waan Sondatungioxi Maan päle tuleuat.
ja heitä uloslewitetaan auringon alle/ kuun/ ja kaiken taiwaan sotawäen alle/ Joita he rakastit ja palwelit/ ja joita he seurasit/ ja etsit/ ja kumarsit. Eipä heitä pidä silleen ylöshaettaman/ ja haudattaman/ Waan sontatunkioksi maan päälle tulewat.
8:3 Ja caiki techteet teste pahasta Canssasta/ cuhunga paiccan he tuleuat/ iohonga mine heite poissösnyt olen/ paramin he coolla quin ele tactouat/ sanopi se HERRA Zebaoth. Nijte wastan/ iotca enemen Inhimisten Sädhyste/ quin Jumalan Sanoista piteuet.
Ja kaikki tähteet tästä pahasta kansasta/ kuhunka paikkaan he tulewat/ johonka minä heitä poissyössyt olen/ paremmin he kuolla kuin elää tahtowat/ sanoopi se HERRA Zebaoth. Niitä wastaan/ jotka enemmin ihmisten säädystä/ kuin Jumalan sanoista pitäwät.
8:4 Senteden sanos heille. Nein se HERRA sanopi. CUca lange/ ia ei tadho iellens ylesnosta? Cuca exypi/ ia ei kernasti oikialle Tielle palaiaisi?
Sentähden sanos heille. Näin se HERRA sanoopi. Kuka lankeaa/ ja ei tahdo jällens ylösnostaa? Kuka eksyypi/ ja ei kernaasti oikealle tielle palajaisi?
8:5 Mutta teme Canssa Jerusalemis tacto alati exyxis keudhe. Nin kijndiest he piteuet heitens wäres JumalanPalueluxes/ ettei he sijte taidha lacata.
Mutta tämä kansa Jerusalemissa tahtoo alati eksyksissä käydä. Niin kiinteästi he pitäwät heitänsä wäärässä jumalanpalweluksessa/ ettei he siitä taida lakata.
8:6 Mine näen ia cwlen/ ettei he miten oikein opeta/ Eikengen Pahuttans cadhu/ ia sano/ Mite mine sis tein? He ioxeuat caiki heiden ioxuuns/ ninquin iocu tuyma Hingisti sodhassa.
Minä näen ja kuulen/ ettei he mitään oikein opeta/ Eikenkään pahuuttansa kadu/ ja sanoo/ Mitä minä siis tein? He juoksewat kaikki heidän juoksunsa/ niinkuin joku tyhmä hingisti sodassa.
8:7 Haicara Taiuas alla tiete henen aigans/ Mettinen/ Curki ia Päsky warinottauat palaiamisens aiasta. Mutta minun Canssan/ ei tadho HERRAN Lakia tiete.
Haikara taiwasalla tietää hänen aikansa/ mettinen/ kurki ja pääsky waarinottawat palaajamisensa ajasta. Mutta minun kansani/ ei tahdo HERRAN lakia tietää.
8:8 Quinga te sis madhat sanoa/ Me tiedheme mite oikius on/ ia Pyhe Ramattu on meiden edessen? Ja se on quitengi sula walhe/ mite ne Kirianoppeneet/ sääteuet.
Kuinka te siis mahdat sanoa/ Me tiedämme mitä oikeus on/ ja Pyhä Raamattu on meidän edessän? Ja se on kuitenkin sula walhe/ mitä ne kirjanoppineet/ säätäwät.
8:9 Senteden teuty sencaltaisten Opettaiain häpie sadha/ peliestye ia fangixi tulla. Sille mite hyue he opetta taitauat/ ette he HERRAN Sanan ylenandauat.
Sentähden täytyy senkaltaisten opettajain häpeään saada/ peljästyä ja wangiksi tulla. Sillä mitä hywää he opettaa taitawat/ että se HERRAN sanan ylenantawat.
8:10 Senteden mine tadhon heiden Emendens Mucalaisille anda/ ia heiden Pellons nijlle/ iotca heite wainouat. Sille caiki tynni he woitto ahnectiuat/ seke pienet ette swret/ ia seke Papit ette Prophetat opettauat wäre Jumalanpaluelusta.
Sentähden minä tahdon heidän emäntänsä muukalaisille antaa/ ja heidän peltonsa niille/ jotka heitä wainoawat/ Sillä kaikki tyynni he woittoa ahnehtiwat/ sekä pienet että suuret/ ja sekä papit että prophetat opettawat wäärää jumalanpalwelusta.
8:11 Ja lohuttauat minun Canssani heiden Tuskasans/ ette he sen haluaxi lukisit/ ia sanouat. Rauha/ Rauha/
Ja lohduttawat minun kansaani heidän tuskassansa/ ettei he sen halwaksi lukisit/ ja sanowat. Rauha/ Rauha/
8:12 ia ei Rauha olecan. Senteden pite heiden häpien saaman/ Ette he sencaltaisen Cauhistoxen matkan saattauat. Waicka euet he tacto häweistyne olla/ ia euet tadho häuete/ Senteden heidet pite ycten cocon catuman. Ja quin mine heille costaman rupean/ nin heiden langeman pite/ sanopi HERRA.
ja ei rauhaa olekaan. Sentähden pitää heidän häpeän saaman/ Että he senkaltaisen kauhistuksen matkaan saattawat. Waikka eiwät he tahdo häwäistynä olla/ ja eiwät tahdo häwetä/ Sentähden heidät pitää yhteen kokoon kaatuman. Ja kuin minä heille kostaman rupean/ niin heidän lankeeman pitää/ sanoopi HERRA:
8:13 Mine tadhon heite iurinin poishakia/ sanopi HERRA/ Ettei ycten Winamaria eike Ficuna Ficunapwsa iämen pidhe/ ia mös ledhetki poiswariseman pite. Ja mite mine heille andanut olen/ ne pite heilde poisotettaman/
Minä tahdon heitä juuri niin poishakea/ sanoopi HERRA/ Ettei yhtään wiinamarjaa eikä wiikunaa wiikunapuunsa jäämän pidä/ ja myös lehdetkin poiswariseman pitää. Ja mitä minä heille antanut olen/ ne pitää heiltä poisotettaman/
8:14 Cussa meiden pite sis silloin asuman? Ja cootka sis teiten/ ia siselmengem nijhin wahuoin Caupungeihin/ ia sielle Apu odhottacam. Sille se HERRA meiden Jumala/ auttapi meite catkeralla Jomalla/ ette me nin synditein HERRA wasta'.
Kussa meidän pitää siis silloin asuman? Ja kootkaa siis teitän/ ja sisälle menkäämme niihin wahwoihin kaupunkeihin/ ja siellä apu odottakaamme. Sillä se HERRA meidän Jumala/ auttaapi meitä katkeralla juomalla/ että me niin syntiä tein HERRAA wastaan.
8:15 Ja/ loottacat teiten sen päle/ Ei tuska olecan/ Coska ei miteken hyue käsis ole/ Ja ette teiden pidheis paratuxi tuleman/ Coska waiuoin sula wahingo käsis on.
Ja/ luottakaat teitän sen päälle/ Ei tuska olekaan/ Koska ei mitäkään hywää käsissä ole/ Ja että teidän pitäisi paratuksi tuleman/ Koska waiwoin sula wahinko käsissä on.

IX. Lucu

Teste P. Prophetast Päsumma. Jere. ix

9:23 Nein HERRA sanopi. ELken Wisas kerskatko henen Wisaudhestans/ Elken Wäkeue kerskatko henen Wäkewydhestens/ Elken Ricas kerskatko henen Rickaudhestans
Näin HERRA sanoopi. Älkään wiisas kerskatko hänen wiisaudestansa/ Älkään wäkewä kerskatko hänen wäkewyydestänsä/ Älkään rikas kerskatko hänen rikkaudestansa.
9:24 Waan ioca henens kerskata tacto/ Se kerskacan sijte/ ette hen minun tiete ia tunde/ ette mine se HERRA olen/ Joca Laupiudhen/ Oikiudhen/ ia Wanhurskaudhen harioitan Maan päle/ Sille nemet minulle kelpauat/ sanopi HERRA
Waan joka hänens kerskata tahtoo/ Se kerskatkaan siitä/ että hän minun tietää ja tuntee/ että minä se HERRA olen/ joka laupeuden/ oikeuden/ ja wanhurskauden harjoitan maan päällä/ Sillä nämät minulle kelpaawat/ sanoopi HERRA.

X. Lucu.

Huckan tosin me Opetamma nijte Jumalattomita/ ellei itze Jumala siselmeisest hengellens ia Armollans Opetais. Jere. x.
10:23 MIne tiedhen HERRA/ ettei Inhimisten teco seiso henen wallasans/ ia eike ole kennengen woimas/ quinga hen waeltais eli keumisens oijennais.
Minä tiedän HERRA/ ettei ihmisten teko seiso hänen wallassansa/ ja eikä ole kenenkään woimassa/ kuinka hän waeltaisi eli käymisensä ojentaisi.
10:24 Curita minua HERRA/ quitengin modholla/ ia ei sinun hirmusudhesas/ ette sine lehes minua ei mixiken saattais.
Kurita minua HERRA/ kuitenkin muodolla/ ja ei sinun hirmuisuudessasi/ että sinä lähes minua ei miksikään saattaisi.
10:25 Mutta vloswodhata sinun wihas pacanain päle/ iotca euet sinua tunne/ ia nijnnen Sucukundain ylitze/ iotca sinun Nimees ei auxenshwdha. Sille he ouat Jacobin ylessönyet ia ylesnielyet/ ia he ouat henen poiskuluttanuet/ ia henen Asumisens autiaxi tehnyet.
Mutta uloswuodata sinun wihasi pakanain päälle/ jotka eiwät sinua tunne/ ja niiden sukukuntain ylitse/ jotka sinun nimeäsi ei awuksensa huuda. Sillä he owat Jakobin ylössyöneet ja ylösnielleet/ ja he owat hänen poiskuluttaneet/ ja hänen asumisensa autioksi tehneet.

XIV. Lucu.

Canssan Nuchtet hylieten Heiden Petostens päle. Jere. xiiij.

14:13 MIne sanoin/ Ah HERRA Jumala/ Catzo/ Prophetat heillen sanouat/ ei teiden pide ycten Miecka näkemen/ eikä Nelke teiden tykenen oleman/ Waan mine tadhon teille anda hyuen Rauhan tesse paicas.
Minä sanoin/ Ah HERRA Jumala/ Katso/ prophetat heillen sanowat/ ei teidän pidä yhtään miekkaa näkemän/ eikä nälkä teidän tykönän oleman/ Waan minä tahdon teille antaa hywän rauhan tässä paikassa.
14:14 Ja HERRA sanoi minulle/ Ne Prophetat noituuat wärin minun Nimesseni. Embe mine heite lehettenyt/ ia en miteken heille keskenyt/ eli miteken heiden cansans puhunut ole. He sarnauat teille walhet Näghyt/ Tulkituxet/ Epeiumaludhen/ ia heiden sydhemens wiettelyxet.
Ja HERRA sanoi minulle/ Ne prophetat noituwat wäärin minun nimessäni. Empä minä heitä lähettänyt/ ja en mitäkään heille käskenyt/ eli mitäkään heidän kanssansa puhunut ole. He saarnaawat teille walheet näyt/ tulkitukset/ epäjumaluuden/ ja heidän sydämensä wiettelykset.
14:15 Senteden sanopi HERRA nijste Prophetiste/ iotca minun Nimesseni noituuat/ waicka em mine quitenga heite lehettenyt ole. Ja he wiele sijttekin sarnauat/ Eipe ycten Nelke tehen Maan tulecka. Sencaltaiset Prophetat pite Miecas ia Nelies cooleman.
Sentähden sanoopi HERRA niistä prophetista/ jotka minun nimessäni noituwat/ waikka en minä kuitenkaan heitä lähettänyt ole. Ja he wielä sittenkin saarnaawat/ Eipä yhtään nälkää tähän maahan tulekkaan. Senkaltaiset prophetat pitää miekassa ja nälässä kuoleman.
14:16 Ja se Canssa iolla he noituuat/ pite Miecast ia Neliest sielle ia tälle Jerusalemin Catuilla macaman/ ettei kengen pidhe heite hautaman. Samalmoto mös heiden Emenens/ Poiat ia Tytteret/ ia tadhon heiden pahudhens heiden ylitzens wodhatta.
Ja se kansa jolla he noituwat/ pitää miekasta ja nälästä siellä ja täällä Jerusalemin kaduilla makaaman/ ettei kenkään pidä heitä hautaaman. Samalla muotoa myös heidän emäntänsä/ pojat ja tyttäret/ ja tahdon heidän pahuudensa heidän ylitsensä wuodattaa.
14:17 Ja sinun pite sanoman heille temen sanan/ Minun silmeni wootauat kynelite peiue ia öte/ ia euet lacka. Sille se Neitzy minun Canssani Tyter/ ombi hirmulisesta witzoittu ia surkiasti hosuttu.
Ja sinun pitää sanoman heille tämän sanan/ Minun silmäni wuotawat kyyneliä päiwää ja yötä/ ja eiwät lakkaa. Sillä se neitsyt minun kansani tytär/ ompi hirmuisesti witsoittu ja surkeasti hosuttu.
14:18 Jos mine Kedholle vlosmenen/ Catzo/ nin sielle macauat/ ne Miecalla tapetut/ Jos mine Caupungijn tulen/ nin sielle macauat ne Neliest hiukahtunuet. Sille teuty mös ne Prophetat/ nin mös ne Papit/ sihen Mahan menne/ iota euet he tunne.
Jos minä kedolle ulosmenen/ Katso/ niin he siellä makaawat/ ja miekalla tapetut/ Jos minä kaupunkiin tulen/ niin sielllä makaaawat ne nälästä hiukahtuneet. Sillä täytyy myös ne prophetat/ niin myös ne papit/ siihen maahan mennä/ jota eiwät he tunne.
14:19 Oletkos sijs Judan ratki poisheittenyt? Eli lienekö sinun Sielus ilghistynyt Zionijn? Mixi sine sijs meite nin olet lönyt/ ettei kengen meite taidha parata? Me toiuoim Rauhan tuleuan/ Nin ei miten hyue tullut/ Me toiuoim/ Ette meiden pidheis teruexi tuleman/ Mutta catzos/ nin on enembi Wahingo käsis.
Oletkos siis Judan ratki poisheittänyt? Eli lieneekö sinun sielusi ilkistynyt Zioniin? Miksi sinä siis meitä niin olet lyönyt/ ettei kenkään meitä taida parata? Me toiwoimme rauhan tulewan/ Niin ei mitään hywää tullut/ Me toiwoimme/ että meidän pitäisi terweeksi tuleman/ Mutta katsos/ niin on enempi wahinkoa käsissä.
14:20 HERRA me tunnema meiden Jumalattoman menon/ ia meiden Isein pahatteghot. Sille me olema sinun wastas synditehnyet/ Mutta sinun Nimes teden/ ele salli meite häueistette. Ele sinun Cunniaudhes Stoli anna pilcatta/ Muista sijs/ ia ele sinun Lijttoas meiden cansan rico.
HERRA me tunnemme meidän jumalattoman menon/ ja meidän isäin pahat teot. Sillä me olemme sinun wastaasi syntiä tehnyt/ Mutta sinun nimesi tähden/ älä salli meitä häwäistettää. Älä sinun kunniautesi tuolia anna pilkattaa/ Muista siis/ ja älä sinun liittoasi meidän kanssan riko.
14:21 Ei ole sijtteken Pacanain Epeiumalois yxiken/ ioca Saten taita anda/ Nin eipe mös Taiuaska itzestens taidha sata. Sine quitengin olet tosin meiden HERRAN Jumalan/ ionga päle me toiuomma/ Sille sine taidhat caickia neite tedhä.
Ei ole sittenkään pakanain epäjumaloissa yksikaan/ joka sateen taitaa antaa/ Niin eipä myös taiwaskaan itsestänsä taida sataa. Sinä kuitenkin olet tosin meidän HERRAN Jumalan/ jonka päälle me toiwomme/ Sillä sinä taidat kaikkia näitä tehdä.

XV. Lucu.

Prophetan Rucous ia Lohutos/ ette se Tecteinen Canssa/ Jumalan Sanas ieriestens pysyis.

15:15 Ah HERRA/ Sinepe sen tiedhet/ muista meiden pälen/ ia pidhe murhe meiste/ ia costa meiden polestan meiden Wiholisillen. Coria meite/ ia ele sinun Wihas heite wastan wiwyte/ Sille sine tiedhet/ Ette me sinun tedhes pilcatam.
Ah HERRA/ Sinäpä sen tiedät/ muista meidän päällen/ ja pidä murhe meistä/ ja kosta meidän puolestan meidän wihollisillen. Korjaa meitä/ ja älä sinun wihaasi heitä wastaan wiiwytä/ Sillä sinä tiedät/ että me sinun tähtesi pilkataamme.
15:16 Silleuelil pidhettele meille sinun Sanas/ coska me sen saama/ Ja se sama sinun Sanas ombi meiden sydhemen riemu ia lohutos. Sille me tosin olema sinun Nimes ielkin nimitetut/ HERRA Jumala Zebaoth.
Sillä wälillä pidättele meille sinun sanasi/ koska me sen saamme/ Ja se sama sinun sanasi ompi meidän sydämen riemu ja lohdutus. Sillä me tosin olemme sinun nimesi jälkeen nimitetyt/ HERRA Jumala Zebaoth.
15:17 Eipe me ryhdhyte meiten nijnen Pilcuriten secan/ enge meiten riemuitze heiden cansans. Waan me pysyme ainostans sinun Kätes edes/ Sille sine wihastut sangen meiden cansan.
Eipä me ryhdytä meidän niiden pilkkareitten sekaan/ eikä meitän riemutse heidän kanssansa. Waan me pysymme ainoastansa sinun kätesi edessä/ Sillä sinä wihastut sangen meidän kanssan.
15:18 Mixi sijs meiden Kiwun nincauuan wipy/ Ja meiden Haauan nin ylenpahat ouat/ ettei kengen nijte parata woi? Sine olet meille tecty/ ninquin Lehdhe/ ioca ei sillen cohua tadho.
Miksi siis meidän kiwun niinkauan wiipyy/ Ja meidän haawan niin ylen pahat owat/ ettei kenkään niita parantaa woi? Sinä olet meille tehty/ niinkuin lähde/ joka ei silleen kuohua tahdo.
15:19 Senteden nein sanopi HERRA/ Jos sine minussa kijnirippuisit/ nin mine tadhon sinussa kijnirippua/ ia sinun pite minun Sarnaiani oleman. Ja ios sine ne Hurskat opetat/ nijste pahoista Inhimisist heitens eroittaman/ nin sinun pite minun Opettaiani oleman. Ja ennenquin sinun pidheis heiden tygens käendemen/ nin heiden pidheis ennen sinun tyges heitens käendemen.
Sentähden näin sanoopi HERRA/ Jos sinä minussa kiinni riippuisit/ niin minä tahdon sinussa kiinni riippua/ ja sinun pitää minun saarnaajani olemaan. Ja jos sinä ne hurskaat opetat/ niistä pahoista ihmisistä heitänsä eroittaman/ niin sinun pitää minun opettajani oleman. Ja ennenkuin sinun pitäis heidän tykönsä kääntämän/ niin heidän pitäisi ennen sinun tykönsä heitäns kääntämän.
15:20 Sille mine olen sinun tehnyt tellen Canssallen/ wahwaxi cupari Murixi. Waicka he sinua wastan sotisit/ nin euet he quitengan sinua ylitzeuoita. Sille mine olen sinun tykenes/ ette mine autaisin sinua ia pelastaisin sinua/ sanopi HERRA.
Sillä minä olen tehnyt sinun tällen kansallen/ wahwaksi kuparimuuriksi. Waikka he sinua wastaan sotisit/ niin eiwät he kuitenkaan sinua ylitsewoita. Sillä minä olen sinun tykönäsi/ että minä auttaisin sinua ja pelastaisin sinua/ sanoopi HERRA.
15:21 Ja tadhon mös sinua pelasta nijnen Coreiten käsiste/ ia nijnen Tyrannein käsiste sinua wapacta.
Ja tahdon myös sinua pelastaa niiden koreitten käsistä/ ja niiden tyrannein käsistä sinua wapahtaa.

XVI. Lucu.

Pacanain Cutzumisest. Jere. xvj.

16:16 CAtzo/ Mine vlosleheten monda Calamieste/ sanopi HERRA/ ne pite heite calaman. Ja sitelehin mine vlosleheten monda Hakiata/ iotca heite pite fangitzeman iocaitzest woresta/ caikista Cuckuloista/ ia iocaitzest Kiuiraoista.
Katso/ Minä uloslähetän monta kalamiestä/ sanoopi HERRA/ ne pitää heitä kalastaman. Ja siitä lähin minä uloslähetän monta hakijaa/ jotka heitä pitää wangitseman jokaisesta wuoresta/ kaikista kukkuloista/ ja jokaisesta kiwiraoista.
16:17 Sille minun Silmeni catzouat caikein heiden Teidens päle/ ettei heiden pidhe minun Casuoni edest taitaman heitens salata/ ia heiden Pahateghons ei ole minun silmisteni peitetty.
Sillä minun silmäni katsowat kaikkein heidän teidensä päälle/ ettei heidän pidä minun kaswoni edestä taitaman heitänsä salata/ ja heidän pahat tekonsa ei ole minun silmistäni peitetty.
16:18 Mutta ensin mine tadhon heiden pahatecons ia syndins/ cactalaisest costa/ Senteden ette he minun Maani saastutit heiden Epeiumaloittens Vainain cansa ia minun Perimiseni heiden ilkeydellens teuttenyet ouat.
Mutta ensin minä tahdon heidän pahat tekonsa ja syntinsä/ kahtalaisesti kostaa/ Sentähden että he minun maani saastutit heidän epäjumaloittensa wainain kanssa ja minun perimiseni heidän ilkeydellänsä täyttäneet owat.
16:19 HERRA sine olet minun Wäkewyten ia woiman/ ia minun Turuan Tuskassa. Ne Pacanat pite sinun tyges Mailman äriste tuleman/ ia sanoman. Meiden Iset ouat pitenyet wärie ia turhia Jumaloita/ iotca euet autta woinuet.
HERRA sinä olet minun wäkewyyteni ja woimani/ ja minun turwani tuskassa. Ne pakanat pitää sinun tykösi maailman ääristä tuleman/ ja sanoman. Meidän isät owat pitäneet wääriä ja turhia jumaloita/ jotka eiwät auttaa woineet.
16:20 Quinga iocu Inhiminen taita ne Jumaloixi tedhä/ iotca euet ole Jumalat? Senteden catzo/ Nyt mine tadhon heite opetta/ ia minun Käteni ia waltani heille tietteuexi tedhä/ ette he tundisit/ ette mine HERRAXI cutzutan.
Kuinka joku ihminen taitaa ne jumaloiksi tehdä/ jotka eiwät ole jumalat? Sentähden katso/ Nyt minä tahdon heitä opettaa/ ja minun käteni ja waltani heille tiettäwäksi tehdä/ että he tuntisit/ että minä HERRAKSI kutsutaan.

XVII. Lucu.

Sen Ensimeisen Taulun ialo Toimitos.

17:5 Nein HERRA sanopi. KIrottu ombi se mies/ ioca Inhimisten päle vskalta/ ia pitepi lihan henen Käsiuardhens edest/ ia sydhemellens HERRASTA poiswelte.
Näin HERRA sanoopi. Kirottu ompi se mies/ joka ihmisten päälle uskaltaa/ ja pitääpi lihan hänen käsiwartensa edestä/ ja sydämellänsä HERRASTA pois wälttää.
17:6 Henen pite oleman ninquin Caneruan coruesa/ ia ei hen saa nädhe site tuleuaista Lohutosta. Waan henen pite iemen sihen quiuahan coruesa/ hedelmettömes ia autias Maasa.
Hänen pitää oleman niinkuin kanerwan korwessa/ ja ei hän saa nähdä sitä tulewaista lohdutusta. Waan hänen pitää jäämän siihen kuin kuiwahan korwessa/ hedelmättömässä ja autiossa maassa.
17:7 Mutta siugnattu on se Mies/ ioca HERRAN päle loottapi/ ia ionga turua HERRA ombi.
Mutta siunattu on se mies/ joka HERRAN päälle luottaapi/ ja jonka turwa HERRA ompi.
17:8 Hen on ninquin iocu istutettu Puu wedhen tykene/ ia wirdhan wierelle iwritettu. Sille waicka iocu helleh tule/ nin ei hen senuoxi quiuetu/ waan henen Lectens wiherieiszne pysyuet/ ia ei murhedi/ quin iocu quiua woosi tule/ Waan se candapi lackamat Hedhelmen.
Hän on niinkuin joku istutettu puu weden tykönä/ ja wirran wierellä juuritettu. Sillä waikka joku helle tulee/ niin ei hän senwuoksi kuiwettuu/ waan hänen lähteensä wiheriäisenä pysywät/ ja ei murehdi/ kuin joku kuiwa wuosi tulee/ Waan se kantaapi lakkaamat hedelmän.
17:9 Yxi wiecas ia nuria ase caikein ylitze/ ombi sydhen/ Cuca sen taita vlostutkia?
Yksi wieras ja nurja ase kaikkein ylitse/ ompi sydän/ Kuka sen taitaa ulostutkia?
17:10 Minepe HERRA taidhan sydhemet vlostutkia/ ia ne munaskuut coetella/ ia annan iocaitzen tööns ielkin henen tecoins hedelmen ielkin.
Minäpä HERRA taidan sydämet ulostutkia/ ja ne munaskuut koetella/ ja annan jokaisen työnsä jälkeen hänen tekoinsa hedelmän jälkeen.
17:11 Sille quin iocu Lindu Munians hauto/ ia ei nijte coori/ Nin ikenens ombi se iocu wärie Tauaroita cocopi. Sille quin hen wähimen pelke/ nin henen teuty ne iette/ ia wiele pälisexi hen pilcatan.
Sillä kuin joku lintu muniansa hautoo/ ja ei niitä kuori/ Niin ikänänsä ompi se joka wääriä tawaroita kokoopi. Sillä kuin hän wähimmin pelkää/ niin hänen täytyy ne jättää/ ja wielä päälliseksi hän pilkataan.
17:12 Mutta meiden Pyhydhen Sia/ nimitten/ se Jumalan Cunnian Stoli/ aina wahwana pysy/
Mutta meidän pyhyyden sija/ nimittäin/ se Jumalan kunnian tuoli/ aina wahwana pysyy/
17:13 Sille sine HERRA olet Israelin toiuo. Caiki iotca sinua ylenandauat/ pite häpien tuleman/ ia ne poislangetut pite maan päle kirioitetuxi tuleman. Sille he HERRAN ylenannoit/ sen eleuen Wedhen cohumisen.
Sillä sinä HERRA olet Israelin toiwo. Kaikki jotka sinua ylenantawat/ pitää häpeän tuleman/ ja ne poislangetut pitää maan päällä kirjoitetuksi tuleman. Sillä he HERRAN ylenannoit/ sen eläwän weden kuohumisen.
17:14 Paranna sine minua HERRA/ nin mine paranen/ Auta sine minua/ nin mine olen autettu/ Sille sine olet minun kerskauxen.
Paranna sinä minua HERRA/ niin minä paranen/ Auta sinä minua/ niin minä olen autettu/ Sillä sinä olet minun kerskaukseni.
17:15 Catzos/ he sanouat minulle/ Cussa on sijs HERRAN sana? annaxi sen tulla.
Katsos/ he sanowat minulle/ Kussa on siis HERRAN sana? anna sen tulla.
17:16 Mutta em mine senuoxi sinulda poispaennut/ minun Paimenen/ enge mine halainut Inhimisten kerskautta. Sinepe tiedhet sen Sanan oikean oleuan sinun edeses/ iota mine sarnanut olen.
Mutta en minä senwuoksi sinulta poispaennut/ minun paimenen/ enkä minä halainnut ihmisten kerskautta. Sinäpä tiedät sen sanan oikean olewan sinun edessäsi/ jota minä saarnannut olen.
17:17 Ele sine ole minulle hirmudhexi/ ole minun Turuan tuskissa.
Älä sinä ole minulle hirmuudeksi/ ole minun turwani tuskissa.
17:18 Häueise heite iotca minua wainouat/ ia ei minua/ wapiskat he/ ia em mine. Toota heiden ylitzens sen Onnettomudhen peiue/ ia murenna heite caxikerdhaisest.
Häwäise heitä jotka minua wainoawat/ ja ei minua/ wapiskaat he/ ja en minä. Tuota heidän ylitsensä sen onnettomuuden päiwä/ ja murenna heitä kaksinkertaisesti.
17:19 Nein sano HERRA minulle/ Mene ia seiso sen Canssan Portis/ ionga cautta ne Judan Kuningat vlos ia siselkeuuet/ ia caikissa Porteis Jerusalemis/ ia sano heille.
Näin sanoo HERRA minulle/ Mene ja seiso sen kansan portissa/ jonka kautta ne Judan kuninkaat ulos ja sisälle käywät/ ja kaikissa porteissa Jerusalemissa/ ja sano heille.
17:20 CWlcat HERRAN Sana te Judan Kuningat/ ia coco Juda/ ia caiki Jerusalemin Asuuaiset/ iotca neinein Portein siselkeut/ Nein sanopi HERRA.
Kuulkaat HERRAN sana te Judan kuninkaat/ ja kokoa Juda/ ja kaikki Jerusalemin asuwaiset/ jotka näiden porttein sisälle käywät/ Näin sanoopi HERRA.
17:21 Cauattacat teiten/ ia elket candaco ycten Corma Sabbathin peiuen/ Portein cautta/ Jerusalemin sisel.
Kawahtakaat teitän/ ja älkäät kantako yhtään kuorma Sabbathin päiwän/ porttein kautta/ Jerusalemin sisälle.
17:22 Ja elket wiekö ycten corma Sabbathina/ teiden Honeistan/ ia elket ycten töte techkö. Waan pyhitteke Sabbathin peiue/ ninquin mine teiden Isillen keskenyt olen.
Ja älkäät wiekö yhtään kuormaa Sabbathina/ teidän huoneistan/ ja älkäät yhtään työtä tehkö. Waan pyhittäkää sabbathin päiwä/ niinkuin minä teidän isillen käskenyt olen.
17:23 Mutta euet he cwle eike tenne coruians callista/ waan niskurixi tuleuat/ ettei he minua cwle/ eli salli heitens opetetta.
Mutta eiwät he kuule eikä tänne korwiansa kallista/ waan niskuriksi tulewat/ ettei he minua kuule/ eli salli heitänsä opetettaa.
17:24 Jos te minua cwlisit/ sanopi HERRA/ ettei te ycten corma candaisi Sabbathin peiuene temen Caupungin Portein cautta. Waan site pyhiteisit/ ette te ycten töte tekisi sen peiuen päle.
Jos te minua kuulisit/ sanoopi HERRA/ ettei te yhtään kuormaa kantaisi sabbathin päiwänä
17:25 Nin pidheis mös temen Caupungin portein cautta/ vlos ia siselkeumen/ Kuningat ia Pämiehet/ iotca Dauidin Stolin päle istuuat. Ja he aiaisit ia menisit seke hewoisten ette Rattain cansa/ ne ynne heiden Pämiestens ia caikein. Judan ia Jerusalemin asuuaisten cansa. Ja temen Caupungin pite ijancaikisesta asuttaman/
Niin pitäisi myös tämän kaupungin porttein kautta/ ulos ja sisälle käymän/ Kuninkaat ja päämiehet/ jotka Dawidin tuolin päälle istuwat. Ja he ajaisit ja menisit sekä hewosten että rattain kanssa/ ne ynnä heidän päämiestensä ja kaikkein. Judan ja Jerusalemin asuwaisten kanssa. Ja tämän kaupungin pitää iankaikkisesti asuttaman/
17:26 ia pite tuleman Judan Caupungeista/ ia iotca ymberi Jerusalemin macauat. Ja sijte BenJamin maasta/ Laxoista ia Worista/ ia Lounasta/ iotca pite edestooman Poltwffri/ Wffri/ Rocawffri/ ia Kijtoswffri/ HERRAN Honehesen.
ja pitää tuleman Judan kaupungeista/ ja jotka ympäri Jerusalemin makaawat. Ja siitä BenJamin maasta/ laaksoista ja wuorista/ ja lounaasta/ jotka pitää edestuoman polttouhrin/ uhrin/ ruokauhrin/ ja kiitosuhrin/ HERRAN huoneeseen.
17:27 Mutta ellei te tadho minua cwlla/ ette te Sabbathin peiuen pyhidheisit/ ia ei ycten corma Sabbathin peiuen päle cannaisi portein cautta Jerusalemijn. Nin mine tadhon ylessytytte Tulen henen Porteins/ ionga ne Honet Jerusalemis culuttaman pite/ ia ei vlossammuteta.
Mutta ellei te tahdo minua kuulla/ että te Sabbathin päiwän pyhittäisit/ ja ei yhtään kuormaa Sabbathin päiwän päälle kantaisi porttein kautta Jerusalemiin. Niin minä tahdon ylössytyttää tulen hänen portteinsa/ jonka ne huoneet Jerusalemissa kuluttaman pitää/ ja ei ulossammuteta.

XVIII. Lucu.

Yxi Wertaus Sauenualaiast.

18:1 Teme on se sana/ quin HERRALDA tapactui Jeremian tyge.
Tämä on se sana/ kuin HERRALTA tapahtui Jeremian tykö.
18:2 YLesnouse ia alasmene Sauenualaian Honesen/ iossa mine tadhon anda sinun cwlla minun Sanani.
Ylösnouse ja alasmene sawenwalajan huoneeseen/ jossa minä tahdon antaa sinun kuulla minun sanani.
18:3 Nin mine alasmenin sen Sauenualaian Honesen/ ia catzo/ hen töteteki sen Pörens päle.
Niin minä alasmenin sen sawenwalajan huoneeseen/ ja katso/ hän työtä teki sen pyöränsä päällä.
18:4 Ja se Crusi/ ionga hen sauesta teki/ serkeindyi henen käsisens.
Ja se kruusi (astia/ruukku)/ jonka hän sawesta teki/ särkiintyi hänen käsissänsä.
18:5 Nin hen taas teki toisen Crwsin/ ninquin hen tactoi/ silloin HERRAN sana tapactui minun tykeni/ ia sanoi.
Niin hän taas teki toisen kruusin/ niinkuin hän tahtoi/ silloin HERRAN sana tapahtui minun tyköni/ ja sanoi.
18:6 Engö Mine mös/ ninquin teme Sauenualaia woi teille tedhä/ o te Israelin Honesta/ sanopi HERRA? Catzos/ quin Saui on Walaians käsis/ nin mös te Israelin Honesta/ minun kädhesseni oletta.
Enkö minä myös/ niinkuin tämä sawenwalaja woi teille tehdä/ oi te Israelin huoneesta/ sanoopi HERRA? Katsos/ kuin sawi on walajansa käsissä/ niin myös te Israelin huoneestä/ minun kädessäni olette.
18:7 Ekiste mine puhun iongun Canssan eli Waldakunnan wastan/ ette mine sen tadhon ylesiuritta/ serkie ia cadhotta.
Äkisti minä puhun jonkun kansan eli waltakunnan wastaan/ että minä sen tahdon ylösjuurittaa/ särkeä ja kadottaa.
18:8 Mutta ios se Canssa henen Pahudhestans poiskäendepi/ iota wastan mine puhun/ nin mineki mös cadhun site paha quin mine heille aiattelin tedhexeni.
Mutta jos se kansa hänen pahuudestansa poiskääntääpi/ jota wastaan minä puhun/ niin minäkin myös kadun sitä pahaa kuin minä heille ajattelin tehdäkseni.
18:9 Ja ekiste mine puhun iostaki Canssast eli Waltakunnast/ ette mine sen ylesraketa ia istutta tadhon.
Ja äkisti minä puhun jostakin kansasta eli waltakunnasta/ että minä sen ylösrakennan ja istuttaa tahdon.
18:10 Mutta ios se paha tekepi minun Silmeini edes/ ettei hen minun ändeni cwle/ Nin mineki mös tadhon catua site hyue/ quin mine heille olen luuanut tedhexeni.
Mutta jos se pahaa tekeepi minun silmäini edessä/ ettei hän minun ääntäni kuule/ Niin minäkin myös tahdon katua sitä hywää/ kuin minä heille olen luwannut tehdäkseni.
18:11 Nin sanos sis nijlle iotca Judeas ouat ia Jerusalemin Borgharille/ nein sanopi HERRA. Catzo/ mine walmistan teille ydhen Onnettomudhen/ ia aiattelen iotakin teiden wastan. Senteden palaitkan iocainen henen pahudhestans/ ia parandacat teiden menon ia tecon.
Niin sanos siis niille jotka Judeassa owat ja Jerusalemin borgharille (asuwaisille 1642)/ näin sanoopi HERRA. Katso/ minä walmistan yhden onnettomuuden/ ja ajattelen jotakin teidän wastaan. Sentähden palatkaan jokainen hänen pahuudestansa/ ja parantakaat teidän menonne ja tekonne.
18:12 Mutta he sanoit. Eisuingan se tapactu/ Me tadhoma waelda oman aiatoxen ielken/ ia iocainen tedhä henen pahan sydhemens Lwlon ielkin.
Mutta he sanoit. Ei suinkaan se tapahdu/ Me tahdomme waeltaa oman ajatuksen jälkeen/ ja jokainen tehdä hänen pahan sydämensä luulon jälkeen.
18:18 MUtta he sanoit/ Tulcat/ ia pitekem neuuo Jeremiast wastan. Sille eipe Papit taidha Laisa exye/ eike nijlle wanhoille neuuo pwtu/ eike Prophetat taidha wärin opetta. Tulcat/ ia Kielelle hende tappacam/ ia elkem totelco mite hen puhupi.
Mutta he sanoit/ Tulkaat/ ja pitäkäämme neuwo Jeremiasta wastaan. Sillä eipä papit taida laissa eksyä/ eikä niille wanhoilla neuwo puutu/ eikä prophetat taida wäärin opettaa. Tulkaat/ ja kielellä häntä tappakaamme/ ja älkäämme totelko mitä hän puhuupi.
18:19 HERRA/ otauari minusta/ ia cwle minun wastanseisoiadheni ände.
HERRA/ ota waari minusta/ ja kuule minun wastaanseisojaideni ääntä.
18:20 Ongo se oikein/ ette hyue pahalla costetan? Sille he ouat minun Sieluleni ydhen Cropin caiuanuet. Muista sis quinga mine olen sinun edeses seisonut/ ette mine heiden parastans puhuisin/ ia sinun hirmusudhes heiste poiskäendeisin.
Onko se oikein/ että hywä pahalla kostetaan? Sllä he owat minun sielulleni yhden cropin (kuopan 1642) kaiwaneet. Muista siis kuinka minä olen sinun edessäsi seisonut/ että minä heidän parastansa puhuisin/ ja sinun hirmuisuutesi heistä poiskääntäisin.
18:21 Nin rangaise nyt heiden Lapsens Nelghien cansa/ ia Mieckahan langetkaat. Ette heiden Emenens ia Leskens/ Lapsittomat olisit/ ia heiden Miehens tapetaisijn/ Ja heiden Urohons sodhasa miecan cautta mestatuxi tulisit.
Niin rankaise nyt heidän lapsensa nälän kanssa/ ja miekkaan langetkaat. Että heidän emäntänsä ja leskensä/ lapsettomat olisit/ ja heidän miehensä tapettaisiin/ Ja heidän urhonsa sodassa miekan kautta mestatuksi tulisit.
18:22 Ette Parcu heiden Honeistans cwluisi/ quinga ekiste sine olet heiden ylitzens andanut Sotawäen tulla. Sille he ouat Cropin caiuanuet minua kijniottaxens/ ia minun Jalcani eteen Paulan virittenyet.
Että parku heidän huoneistansa kuuluisi/ kuinka äkisti sinä olet heidän ylitsensä antanut sotawäen tulla. Sillä he owat cropin kaiwaneet minua kiinniottaaksensa/ ja minun jalkani eteen paulan wirittäneet.
18:23 Ja ette sine HERRA tiedhet caiki heiden aiuotuxens minua wastan/ ette he minun tappaisit/ nin ele heille andexianna heiden pahatecoans/ ia elken heiden syndins sinun edeses poispyhityt olgo. Anna heite sinun edestes söxette/ ia tee heiden cansans sinun wihas ielkin.
Ja että sinä HERRA tiedät kaikki heidän ajatuksensa minua wastaan/ että he minun tappaisit/ niin älä heille anteeksianna heidän pahaa tekoansa/ ja älkään heidän syntiänsä sinun edessäsi poispyyhityt olko. Anna heitä sinun edessäsi syöksettää/ ja tee heidän kanssansa sinun wihasi jälkeen.

XX. Lucu.

Prophetan Kiusaus tesse vlosmaalatan/ Ettes näkisit mingecaltaiset me itzesten olema/ coska me ylenannetam itzellenne. Sille hen Jumalata laitta/ nyt hen kijtte ia vskalta henen hywydens päle/ Nyt hen syndymiste's sadhattele. etc.

20:7 AH HERRA/ sine vskotit minun/ ia mine annoin itzeni wietelte/ sine olet ollut minulle ylenwäkeue/ ia olet woittanut. Mutta mine olen sen polesta iocapeiue pilcattu/ ia iocainen minua naura.
Ah HERRA/ sinä uskotit minun/ ja minä annoin itseni wieteltää/ sinä olet ollut minulle ylen wäkewä/ ja olet woittanut. Mutta minä olen sen puolesta joka päiwä pilkattu/ ja jokainen minua nauraa.
20:8 Sille sijttequin mine puhuin/ hwsin ia sarnasin sijte Witzaudhest ia Raateluxest/ ombi minulle se HERRAN Sana/ pilcaxi ia häpiexi iocapeiue tullut.
Sillä sitten kuin minä puhuin/ huusin ja saarnasin siitä witsaudesta ja raateluksesta/ ompi minulle se HERRAN sana/ pilkaksi ja häpeäksi joka päiwä tullut.
20:9 Silloin iochtui minun mieleheni/ Lach/ Em mine sillen tadho sen päle aiatella/ ia ei enembi henen Nimehens sarnata. Waan se tuli minun sydhemeni ia minun Luihini/ quin palaua Tuli/ nin etten mine site maltanut kersie ia olin lehes heruochtunut.
Silloin johtui minun mieleeni/ Lach/ En minä silleen tahdo sen päälle ajatella/ ja en enempi hänen nimehensä saarnata. Waan se tuli minun sydämeeni ja minun luihini/ kuin palawa tuli/ niin etten minä sitä malttanut kärsiä ja olin lähes herwohtunut (herwoton).
20:10 Sille mine cwlen/ quinga monda minua kirouat/ ia mine alati wapisen. Candacat/ Huy/ Me tadhon canda henen pälens ( sanouat caiki minun Ysteueni ia Cumpanini ) ios me henen woittaisim/ ia vlotuisim heneen/ ia costaisim henelle.
Sillä minä kuulen/ kuinka monta minua kiroawat/ ja minä alati wapisen. Kantakaat/ Me tahdon kantaa hänen päällensä (sanowat kaikki minun ystäwäni ja kumppanini) jos me hänen woittaisimme/ ja ulottuisimme häneen/ ja kostaisimme hänelle.
20:11 Mutta HERRA ombi minun cansani ninquin iocu wäkeue Kempi/ senteden pite minun Sortaiani langeman/ ia ei ylitzewoittaman. Waan heiden pite sangen häpiemen/ senteden ette he nin tyhmesti tekeuet. Sen häpien pite ijancaikisen heille oleman/ ioca ei ikenens vnodheta.
Mutta HERRA ompi minun kanssani niinkuin joku wäkewä kemppi (sankari 1642)/ sentähden pitää minun sortajani lankeeman/ ja ei ylitse woittaman. Waan heidän pitää sangen häpeämän/ sentähden että he niin tyhmästi tekewät. Sen häpeän pitää iankaikkisen heille oleman/ joka ei ikänänsä unohdeta.
20:12 Ja nyt HERRA Zebaoth/ sine quin ne Hurskat coettelet/ munaskuut ia sydhemet näet. Anna minun nädhä sinun Costos heiden ylitzens/ sille mine olen minun syyni andanut sinun haltus.
Ja nyt HERRA Zebaoth/ sinä kuin ne hurskaat koettelet/ munaskuut ja sydämet näet. Anna minun nähdä sinun kostosi heidän ylitsensä/ sillä minä olen minun syyni antanut sinun haltuusi.
20:13 Weisacat HERRALLE/ kijtteket HERRA/ ioca sen Waiuaisen sielun ninen Pahatekiedhen käsist wapactapi.
Weisatkaat HERRALLE/ kiittäkäät HERRA/ joka sen waiwaisen sielun niiden pahantekijäiden käsistä wapahtaapi.
20:14 Kirottu olcoon se peiue/ iona mine syndynyt olin/ elken se peiue siugnattu olco/ iona minun Eiten synnytti minun.
Kirottu olkoon se päiwä/ jona minä syntynyt olin/ älkään se päiwä siunattu olko/ jona minun äitini synnytti minun.
20:15 Kirottu olcoon se/ ioca minun Isälleni hyue sanomata toi/ ia sanoi/ Sinulle poica syndyi hende ilahuttaxens.
Kirottu olkoon se/ joka minun isälleni hywää sanomaa toi/ ja sanoi/ Sinulle poika syntyi häntä ilahduttaaksensa.
20:16 Se sama Mies olcoon ninquin ne Caupungit/ iotca HERRA cukisti/ ia ei hen site catunut. Hen cwlcan ydhen parun amulla/ ia polipeiuelle ydhen surkiudhen.
Se sama mies olkoon niinkuin ne kaupungit/ jotka HERRA kukisti/ ja ei hän sitä katunut. Hän kuulkaan yhden parun aamulla/ ja puolipäiwällä yhden surkeuden.
20:17 Oy ettet sine ole minua tappanut minun Eiteni codhussa/ ette minun Eiten olis minun Hautani ollut/ ia henen Rumins olis ijancaikisesta wastaoin ollut.
Oi ettet sinä ole mina tappanut minun äitini kohdussa/ että minun äitini olisi minun hautani ollut/ ja hänen ruumiinsa olisi iankaikkisesti wastoin ollut.
20:18 Mixi mine sis Eiteni codhusta vlostullut olen/ ette minun teuty sencaltaisen surkiudhen ia sydhemenkiwun nädhe/ ia minun peiueni häpien cansa culutta?
Miksi minä siis äitini kohdusta ulostullut olen/ että minun täytyy senkaltaisen surkeuden ja sydämenkiwun nähdä/ ja minun päiwäni häpeän kanssa kuluttaa?

XXII. Lucu.

Raatelioita ia wärie wastan. Jer. xxij.

22:13 WE henelle/ ioca Honens synnin cansa ylesrakenda/ ia henen Asumaians wärydhelle. Joca Lehimeisens andapi ilman palcata tötetedhe/ ia ei maxa henelle henen palcans/
Woi hänelle/ joka huoneensa synnin kanssa ylösrakentaa/ ja hänen asunmajansa wääryydellä. Joka lähimmäisensä antaapi ilman palkatta työtä tehdä/ ja ei maksa hänelle hänen palkkaansa/
22:14 ia aiattele. Lach/ mine tadhon minulleni ydhen swren Honen raketa/ ia leuiet Pallacit/ ia Ackunat henesse vloshacata/ ia lijttepi sen Cedrin puun cansa/ ia sen punaisexi maala.
ja ajattelee. Lach/ minä tahdon minulleni yhden suuren huoneen rakentaa/ ja leweät palatsit/ ja akkunat hänessä uloshakata/ ja liittäpi sen cedrin puun kanssa/ ja sen punaiseksi maalaa.
22:15 Lwlecos/ sinus Kuningasna oleuas/ ettes Cedrein cansa pramat? Eikö sinun Ises mös sönyt ia ioonut/ ia quitengin piti Oikiutta ia Wanhurskautta/ ia hen hyuesti menestyi.
Luuletkos/ sinussa kuningasna olewasi/ ettäs cedrein kanssa pramaat? Eikö sinun isäsi syönyt ja juonut/ ja kuitenkin piti oikeutta ja wanhurskautta/ ja hän hywästi menestyi.
22:16 Hen autti sen Raadholisen ia Kieuhen Oikiutehen/ ia hen hyuesti menestyi. Eikö tämä nin ole/ Minua oikein tuta/ sanopi HERRA?
Hän autti sen raadollisen ja köyhän oikeuteen/ ja hän hywästi menestyi. Eikö tämä niin ole/ Minua oikein tuta/ sanoopi HERRA?
22:17 Mutta sinun Silmes ia sinun sydhemes/ euet sencaltaisten polehen catzo/ waan paramin Ahneuteen/ ia wighattoman Weren vloswodhattaman/ wäryttelemen/ ia wäkiualta tekemen.
Mutta sinun silmäsi ja sinun sydämesi/ eiwät senkaltaisten puoleen katso/ waan paremmin ahneuteen/ ja wiattoman weren uloswuodattaman/ wääryyttelemän/ ja wäkiwaltaa tekemän.

XXIII. Lucu.

Wärie Paimenita ia Petteite wastan waan Christus ombi se totinen Paimen. Jere. xxiij.

23:1 WE teille paimenille/ iotca minun Laitumeni Laumat hucutat ia haaskat/ sanopi HERRA.
Woi teille paimenilla/ jotka minun laitumeni laumat hukutat ja haaskaat/ sanoopi HERRA.
23:2 Senteden sanopi HERRA se Israelin Jumala/ nijste Paimenista/ iotca minun Canssani hallitzeuat. Te oletta haaskanuet minun Laumani/ ia poissöxenyet ia ette site etzinyet. Catzo/ mine tadhon teite etziskelle teiden pahain tecoina teden/ sanopi HERRA.
Sentähden sanoopi HERRA se Israelin Jumala/ niistä paimenista/ jotka minun kansaani hallitsewat. Te olette haaskanneet minun laumani/ ja poissyökseneet ja ette sitä etsineet. Katso/ minä tahdon teitä etsiskellä teidän pahain tekoinne tähden/ sanoopi HERRA.
23:3 Ja mine tadhon ne tehteet minun Laumastani coghota/ caikista Makunnist/ iohonga mine heite poissysenyt olen. Ja tadhon heite iellenswiedhe heiden Nawettaans/ ette he casuaisit ia enenisit.
Ja minä tahdon ne tähteet minun laumastani koota/ kaikista maakunnista/ johonka minä heitä poissysännyt olen. Ja tahdon heitä jällens wiedä heidän nawettaansa/ että he kaswaisit ja enenisit.
23:4 Ja mine tadhon Paimenet heiden ylitzens asetta/ iotca heite caitzeman pite/ nin ettei heidhen pidhe sillen pelkemen/ eli wapiseman/ eike etziskeldemen/ sanopi HERRA.
ja minä tahdon paimenet heidän ylitsensä asettaa/ jotka heitä kaitseman pitää/ niin ettei heidän pidä silleen pelkäämän/ eli wapiseman/ eikä etsiskelemän/ sanoopi HERRA.
23:5 Catzos/ Se aica tulepi/ sano HERRA/ ette mine tadhon Dauidille ydhen wanhurskaudhen wesan yleshärette. Ja sen pite Kuningan oleman/ ioca hyuesti hallitzepi/ ia Oikiutta ia Wanhurskautta hen asettapi maan päle.
Katsos/ se aika tuleepi/ sanoo HERRA/ että minä tahdon Dawidille yhden wanhurskauden wesan ylösherättää. Ja sen pitää kuninkaan oleman/ joka hywästi hallitseepi/ ja oikeutta ja wanhurskautta asettaapi maan päälle.
23:6 Sille samalla aialla/ pite Juda autetuxi tuleman/ ia Israel irstasti asuman. Ja teme pite henen Nimens oleman/ ette hen cutzuttan/ Se HERRA/ ioca meite wanhurskauttapi.
Sillä samalla ajalla/ pitää Juda autetuksi tuleman/ ja Israel irstasti (turwallisesti) asuman. Ja tämä pitää hänen nimensä oleman/ että hän kutsutaan/ Se HERRA/ joka meitä wanhurskauttaapi.
23:7 Senteden catzos/ Ne peiuet tuleuat/ sanopi HERRA/ coska ei sillen sanota/ Nin totta quin Jumala elepi/ ioca Israelin Lapset Egiptist vloswei.
Sentähden katsos/ Ne päiwät tulewat/ sanoopi HERRA/ koska ei silleen sanota/ Niin totta kuin Jumala elääpi/ joka Israelin lapset Egyptistä ulos wei.
23:8 Waan/ Nin totta quin se HERRA elepi/ ioca Israelin Honen siemenen ombi vloswienyt/ ia toonut sijte pohiaisest maasta/ ia iocaitzist makunnist/ iohonga mine heite vlossysenyt olen/ ette heiden pite omasa Maasans asuman.
Waan/ Niin totta kuin se HERRA elääpi/ joka Israelin huoneen siemenen ompi uloswienyt/ ja tuonut pohjoisesta maasta/ ja jokaisesta maakunnista/ johonka minä heitä ulossysännyt olen/ että heidän pitää omassa maassansa asuman.
23:9 Wastan nijte prophetie. MInun sydhemen murendupi minussa/ caiki minun Luuni wapiseuat. Mine olen ninquin iocu iouxis Mies/ ia ninquin iocu Winasta horiuisi/ HERRAN edesse/ ia henen pyhein Sanains edesse.
Wastaan niitä prophetia. Minun sydämeni murentuupi minussa/ kaikki minun luuni wapisewat. Minä olen niinkuin joku juowuksissa mies/ ja niinkuin joku wiinasta horjuisi/ HERRAN edessä/ ja hänen pyhäin sanainsa edessä.
23:10 Senteden ette Maa nin teunens Horintekijst ombi/ ette Maakunda nin surkiasti seisopi/ ette se nin kirottu on/ ia ne lustiset Kedhot coruesa poisquiuauat. Ja heiden Elemens ombi paha/ ia heiden Hallitoxens ei miteken kelpa.
Sentähden että maa niin täynnänsä huorintekijäistä ompi/ että maakunta niin surkeasti seisoopi/ että se niin kirottu on/ ja ne lystiset kedot korwessa poiskuiwawat. Ja heidän elämänsä ompi paha/ ja heidän hallituksensa ei mitäkään kelpaa.
23:11 Sille seke Prophetat ette Papit/ ouat pahaelkiset/ Ja leudhen mös minun Honesani heiden pahudhens/ sanopi HERRA.
Sillä sekä prophetat että papit/ owat pahailkiset/ Ja löydän myös minun huoneessani heidän pahuutensa/ sanoopi HERRA:
23:12 Senteden ombi heiden Tiens/ ninquin iocu liucastua tie pimeydhes/ ionga päle he lipistyuet ia langeuat. Sille mine tadhon Onnettomudhen heiden pälens anda tulla/ sen heiden Etzicoxens wodhen/ sanopi HERRA.
Sentähden ompi heidän tiensä/ niinkuin joku liukastuwa tie pimeydessä/ jonka päälle he lipistywät ja lankeawat. Sillä minä tahdon onnettomuuden heidän päällensä antaa tulla/ sen heidän etsikoksensa wuoden/ sanoopi HERRA.
23:13 Ninen tosin Prophetain tykene Samarias/ mine Hulludhen näin/ ette he ennustit Baalin cautta/ ia wiettelit minun Canssani Israel.
Niiden tosin prophetain tykönä Samariassa/ minä hulluuden näin/ että he ennusti baalin kautta/ ja wiettelit minun kansani Israel.
23:14 Mutta ninen Prophetain tykene Jerusalemis/ mine näen ratki cauhistoxen/ quinga he Horutta tekeuet/ ia walhen cansa meneuet/ ia wahuistauat nijte Pahoia/ etteikengen Pahudhestans poiskäendyisi. Caiki he ouat minun edesseni/ ninquin Sodoma/ ia heiden Borgharins ninquin Gomorrha.
Mutta niiden prophetain tykönä Jerusalemissa/ minä näen ratki kauhistuksen/ kuinka he huoruutta tekewät/ ja walheen kanssa menewät/ ja wahwistawat niitä pahoja/ ettei kenkään pahuudestansa poiskääntyisi. Kaikki he owat minun edessäni/ niinkuin Sodoma/ ja heidän borgharinsa niinkuin Gomorra.
23:15 Senteden sanopi se HERRA Zebaoth/ nijste Prophetiste/ nein/ Catzo/ mine tadhon heite Coiroholla söötte/ ia Sapelle iootta. Sille ette nijste Prophetist Jerusalemis/ vlostulepi Ulcocullasus caiken Makunnan ylitze.
Sentähden sanoopi se HERRA Zebaoth/ niistä prophetista/ näin/ Katso/ minä tahdon heitä koiruoholla syöttää/ ja sapella juottaa. Sillä että niistä prophetista Jerusalemissa/ ulostuleepi ulkokultaisuus kaiken maakunnan ylitse.
23:16 Neite sanopi se HERRA Zebaoth/ Elket cwlco ninen Prophetain sanoia/ iotca teille ennustauat. He wietteleuet teite/ Sille he sarnauat heiden sydhemens näghyt/ ia ei HERRAN suusta.
Näitä sanoopi se HERRA Zebaoth/ Älkäät luulko niiden prophetain sanoja/ jotka teille ennustawat. He wiettelewät teitä/ Sillä he saarnaawat heidän sydämensä näyt/ ja ei HERRAN suusta.
23:17 He sanouat nijlle/ iotca minua pilcauat/ HERRA ombi sen sanonut/ Teille hyuesti keupi. Ja caikille iotca heiden sydhemens lwlon ielkin waeldauat he sanouat/ Ei tule ycten Onnettomust teiden pälen.
He sanowat niille/ jotka minua pilkkaawat/ HERRA ompi sen sanonut/ Teille hywästi käypi. Ja kaikille jotka heidän sydämensä luulon jälkeen waeltawat he sanowat/ Ei tule yhtään onnettomuusta teidän päällen.
Näitä sanoopi se HERRA Zebaoth/ Älkäät luulko niiden prophetain sanoja
23:18 Sille cuca on HERRAN neuuosa seisonut/ ioca henen Sanans nähnyt ia cwllut on? Cuca on merkinyt ia cwllut henen Sanans?
Sillä kuka on HERRAN neuwossa seisonut/ joka hänen sanansa nähnyt ja kuullut on? Kuka on merkinnyt ja kuullut hänen sanansa?
23:19 Catzos/ HERRAN Twlispän pite Hirmudhen cansa tuleman/ ia yxi iulma wachto langepi ninen iumalattomiten Pään päle.
Katsos/ HERRAN tuulispään pitää hirmuuden kanssa tuleman/ ja yksi julma waahto lankeepi niiden jumalattomien pään päälle.
23:20 Ja se HERRAN wiha ei pidhe lackaman/ sihenasti quin hen teke ia toimitta/ mite hen aiatteli/ Edespein kylles neite saat tuta.
Ja se HERRAN wiha ei pidä lakkaaman/ siihenasti kuin hän tekee ja toimittaa/ mitä hän ajatteli/ Edespäin kylläs näitä saat tuta.
23:21 Em mine lehettenyt nijte Propheti/ ia quitengin he iooxit/ em mine heillen puhunut/ ia quitengin he Propheterasit.
En minä lähettänyt niitä prophetia/ ja kuitenkin he juoksit/ en minä heillen puhunut/ ja kuitenkin he propheteerasit.
23:22 Sille ios he olisit minun Neuuosani pysyneet/ ia olisit minun Canssalleni sarnaneet Minun Sanoiani/ Nin he olisit heite poiskäendenyet heiden pahast menostans/ ia heiden pahast elemestens.
Sillä jos he olisit minun neuwossani pysyneet/ ja olisit minun kansalleni saarnanneet minun sanojani/ Niin he olisit poiskääntyneet heidän pahasta menostansa/ ja heidän pahasta elämästänsä.
23:23 ENgö Mine ole yxi Jumala/ ioca iuri lesse ombi sanopi HERRA/ ia ei iocu caucainen Jumala.
Enkö minä ole yksi Jumala/ joka juuri läsnä ompi sanoopi HERRA/ ja ei joku kaukainen jumala.
23:24 Lwlecos/ ette iocu nin taita henens salata/ eten Mine woi hende nädhe/ sanopi HERRA. Eikö Mine se ole/ ioca Taiuan ia Maan ylesteutte/ sanopi HERRA?
Luuletkos/ että joku niin taitaa hänensä salata/ etten minä woi häntä nähdä/ sanoopi HERRA. Eikö minä se ole/ joka taiwaan ja maan ylöstäyttää/ sanoopi HERRA?
23:25 Mine sen kylle cwlen/ ette Prophetat sarnauat/ ia ennustauat walhen minun Nimeheni/ ia sanouat. Mine vndanäen/ Mine vndanäen.
Minä sen kyllä kuulen/ että prophetat saarnaawat/ ja ennustawat walheen minun nimeeni/ ja sanowat. Minä unta näen/ Minä unta näen.
23:26 Coska tactouat sis ne Prophetat lacaita? Jotca walhet ennustauat/ ia heiden sydhemens Petosta ennustauat.
Koska tahtowat siis ne prophetat lakata? Jotka walheet ennustawat/ ja heidän sydämensä petosta ennustawat.
23:27 Ja tactouat ette minun Canssan pite minun Nimeni vnoctaman/ heiden Undens teden/ iotca toinen toiselle sarnapi/ Ninquin heiden Isens minun Nimeni vnodhit Baalin teden.
Ja tahtowat että minun kansan pitää minun nimeni unohtaman/ heidän untensa tähden/ jotka toinen toiselle saarnaapi/ Niinkuin heidän isänsä minun nimeni unohdit baalin tähden.
23:28 Jolla Prophetalla Unia on/ se Unians sarnatkan/ Mutta iolla Minun Sanani on/ se sarnatkan Minun Sanani Oikein. Sille quinga Acanat ia Nisut wertaitzet ouat? sanopi HERRA.
Jolla prophetan unia/ se uniansa saarnatkoon/ Mutta jolla minun sanani on/ se saarnatkaan minun sanani oikein. Sillä kuinka akanat ja nisut wertaiset owat? sanoopi HERRA.
23:29 Eikö minun sanani ole ninquin tuli/ sanopi HERRA/ ia ninquin wasara ioca calliot serke.
Eikö minun sanani ole niinkuin tuli/ sanoopi HERRA/ ja niinkuin wasara joka kalliot särkee.
23:30 Senteden/ catzo/ mine tadhon ninen Prophetain wastan tedhä/ sanopi HERRA/ iotca minun sanani warastauat toinen toiseldans.
Sentähden/ katso/ minä tahdon niiden prophetain wastaan tehdä/ sanoopi HERRA/ jotka minun sanani warastawat toinen toiseltansa.
23:31 Catzo/ mine tadhon ninen Prophetain wastan tedhä/ sanopi HERRA/ iotca heiden omia sanoians wieuet/ ia sanouat/ hempä sen sanonut on.
Katso/ minä tahdon niiden prophetain wastaan tehdä/ sanoopi HERRA/ jotka heidän omia sanojansa wiewät/ ja sanowat/ hänpä sen sanonut on.
23:32 Catzo/ mine tadhon tedhä nijte wastan/ iotca wärie vnia ennustauat/ sanopi HERRA. Joita he sarnauat/ ia minun Canssani wietteleuet heiden walehillans ia liuckailla opetoxillans. Waicka em mine heite lehettenyt/ enge miten heille keskenyt/ ia eike he mös ole telle Canssalle tarpeliset/ sanopi HERRA.
Katso/ minä tahdon tehdä niitä wastaan/ jotka wääriä unia ennustawat/ sanoopi HERRA. Joita he saarnaawat/ ja minun kansani wiettelewät heidän walheillansa ja liukkailla opetuksillansa. Waikka en minä heitä lähettänyt/ enkä mitään heille käskenyt/ ja eikä he myös ole tälle kansalle tarpeelliset/ sanoopi HERRA.

XXXI. Lucu.

Quin se päsemys sijte seitzemenkymmenen wodhen fangiuxest/ oli ilolinen/ nin sijtte mös palio iloisambi on Christusen euangeliun Judasten ia pacanain coctan. Jere. xxxj.

31:1 Sille samalle aialla/ sanopi HERRA/ mine tahhon caikein Israelin sucukundain Jumala olla/ ia heiden pite minun Canssani oleman.
Sillä samalla ajalla/ sanoopi HERRA/ minä tahdon kaikkein Israelin sukukuntain Jumala olla/ ja heidän pitää minun kansani oleman.
31:2 Nein sanopi HERRA/ se Canssa quin miecalda ylitzeiei/ on armon coruesa löytenyt. Israel poismene lepons tyge/ HERRA minulle ilmestui caucaisella maalla.
Näin sanoopi HERRA/ Se kansa kuin miekalta ylitse jäi/ on armon korwessa löytänyt. Israel pois menee leponsa tykö/ HERRA minulle ilmestyi kaukaisella maalla.
31:3 Mine olen aina ia alati sinun rakasna pitenyt/ senteden mine olen sinua poleheni wetenyt sulasta armosta.
Minä olen aina ja alati sinun rakasna pitänyt/ sentähden minä olen sinua puoleheni wetänyt sulasta armosta.
31:4 Lach/ mine tadhon sinun iellnesraketa/ ettes raketuxi pite cutzuttaman/ sine neitzy Israel. Wielepe sinun pite ilon cansa trumbu lömen/ ia vloskeymen tantzijn.
Lach/ Minä tahdon sinun jällens rakentaa/ että raketuksi pitää kutsuttaman/ sinä neitsyt Israel. Wieläpä sinun pitää ilon kanssa rumpua lyömän/ ja uloskäymän tanssiin.
31:5 Sinun pite iellensistuttaman winatarhat/ ninen samarian wortein päle/ istutetan ia huilulla soitetan.
Sinun pitää jällens istuttaman wiinatarhat/ niiden Samarian wuorten päälle/ istutetetaan ja huilulla soitetaan.
31:6 Sille wielepe se aica pite tuleman/ ette ne wartiat ninen ephrain wortein päle/ pite hwtaman. Ylesnoskat/ keukem yles Zionin tyge/ meiden Herran Jumalan tyge.
Sillä wieläpä se aika pitää tuleman/ että ne wartijat niiden Ephraim wuorten päälle/ pitää huutaman. Ylösnouskaat/ käykäämme ylös Zionin tykö/ meidän HERRAN Jumalan tykö.
31:7 Sille nein sanopi HERRA/ hwtacat Jacobin ylitze ilon cansa/ ia ihastuca sen pään ylitze pacanain seas/ hwtacat corkiasti/ ylisteket ia sanocat. HERRA auta sinun Canssas/ ne techtet Israelis.
Sillä näin sanoopi HERRA/ huutakaat Jakobin ylitse ilon kanssa/ ja ihastukaa sen pään ylitse pakanain seassa/ huutakaat korkeasti/ ylistäkäät ja sanokaat. HERRA auta sinun kansaasi/ ne tähteet Israelissa.
31:8 Catzo/ mine tadhon heite sijte pohiaisest makunnast anda tulla. Ja tadhon heite coghota maan äriste/ seke sokiat/ rammat/ wastoinoleuaiset ette lastenemet ette heidhen tenne swrella iouckolla iellenstuleman pite.
Katso/ minä tahdon heitä siitä pohjoisesta maakunnasta antaa tulla. Ja tahdon heitä koota maan ääristä/ sekä sokeat/ rammat/ wastoinolewaiset että lasten emät että heidän tänne suurella joukolla jällens tuleman pitää.
31:9 Heiden pite idkein ia rucuellen tuleman/ nin mine heite iodhatan. Mine tadhon heite iodhatta wesi oiain möten tasaises matkas/ ettei he heitens louckaisi. Sille mine olen Israelin ISE/ ia ephraim on minun esicoisen.
Heidän pitää itkein ja rukoellen tuleman/ niin minä heitä johdatan. Minä tahdon heitä johdattaa wesiojain myöten tasaisessa matkassa/ ettei he heitänsä loukkaisi. Sillä minä olen Israelin ISÄ/ ja Ephraim on minun esikoiseni.
31:10 Cwlcat te pacanat sen Herran sana/ ia iulghistacat site caucana loodhoissa/ ia sanocat. Joca Israelin haiotti/ se mös hende iellenscocopi/ ia pite hende wartioitzeman/ ninquin paimen henen laumans.
Kuulkaat te pakanat sen HERRAN sana/ ja julkistakaat sitä kaukana luodoissa/ ja sanokaat. Joka Israelin hajoitti/ se myös häntä jällens kokoaapi/ ja pitää häntä wartioitseman/ niinkuin paimen hänen laumaansa.
31:11 Sille Herran pite Jacobin pästemen/ ia sen wäkeuen kädheste hende auttaman.
Sillä Herran pitää Jakobin päästämän/ ja sen wäkewän kädestä häntä auttaman.
31:12 Ja heiden pite tuleman/ ia Zionin corkiudhes ihastuman. Ja heiden pite ioukolla HERRAN Lahioihin etzimen/ nimiten/ Jyuihin/ Torenwinahan/ Oliuhun/ Caritzoihin ia Herkijn. Nin ette heiden Sieluns pite oleman/ quin iocu wetinen Yrtitarha/ ia ei enembi surulisen oleman.
Ja heidän pitää tuleman/ ja Zionin korkeudessa ihastuman. Ja heidän pitää joukolla HERRAN lahjoihin etsimän/ nimittäin/ Jywihin/ Tuoreen wiinahan/ Öljyhyn/ karitsoiin ja härkiin. Niin että heidän sielunsa pitää oleman/ kuin joku wetinen yrttitarha/ ja ei enempi surullinen oleman.
31:13 Silloin pite Neitzyet tantzisa iloiset oleman/ sihen mös noret Miehet/ ynne ninen Wanhain cansa. Sille mine tadhon heiden Murehens iloxi käte ia heite lohutta/ ia heite ilahutta ielkin heiden murehens.
Silloin pitää neitsyt tanssissa iloiset oleman/ siihen myös nuoret miehet/ ynnä niiden wanhain kanssa. Sillä minä tahdon heidän murheensa iloksi kääntää ja heitä lohduttaa/ ja heitä ilahduttaa jälkeen heidän murheensa.
31:14 Ja mine tadhon Pappein sydhemet ilolla teutte/ ia minun Canssani pite minun Lahiani kyllydhen saman/ sanopi HERRA.
Ja minä tahdon pappein sydämet ilolla täyttää/ ja minun kansani pitää minun lahjani kyllyyden saaman/ sanoopi HERRA.
31:15 Nein sanopi HERRA/ Corkiudhes cwlu ninen Parcuuaisten äni ia catkera idku. Rachel idkepi henen Lapsens ylitze/ ia ei tachdo anda hendens lohutetta henen Lastens ylitze/ sille he hucutetut ouat.
Näin sanoopi HERRA/ korkeudessa kuuluu niiden parkuwaisten ääni ja katkera itku. Rachel itkeepi hänen lastensa ylitse/ ja ei tahdo antaa häntänsä lohdutettaa hänen lastensa ylitse/ sillä ne hukutetut owat.
31:16 Mutta HERRA nein sanopi/ Lacka parghustas ia idkustas/ ia sinun Silmeis kynelist/ Sille eipe sinun Töös pidhe turha oleman/ sanopi HERRA.
Mutta HERRA näin sanoopi/ Lakkaa parustasi ja itkustasi/ ja sinun silmäisi kyynelistä/ Sillä eipä sinun työsi pidä turha oleman/ sanoopi HERRA.
31:17 Heiden pite palaiaman sijte Wiholistein Maasta/ ia palio Hywytte sinun Jelkintuleuaises pite odhottaman/ sanopi HERRA/ Sille sinun Lapses pite Maallens iellenstuleman.
Heidän pitää palajaman siitä wihollisten maasta/ ja paljon hywyyttä sinun jälkeentulewaisensa pitää odottaman/ sanoopi HERRA/ Sillä sinun lapsesi pitää maallensa jällenstuleman.
31:18 Kylle mine cwllut olen/ quinga Epraim walitta/ Sine olet minun curittanut/ ia mine olen mös curitettu/ ninquin iocu carias Wasicka. Palauta minua/ nin mine palaian/ Sille sine HERRA/ olet minun Jumalan.
Kyllä minä kuullut olen/ kuinka Ephraim walittaa/ Sinä olet minun kurittanut/ ja minä olen myös kuritettu/ niinkuin joku karjasi wasikka. Palauta minua/ niin minä palajan/ Sillä sinä HERRA/ olet minun Jumalani.
31:19 Jos mine iellens cotia tulen/ nin mine tadhon itzeni parata/ Sille sijttequin mine taitauaxi tulin/ nin mine * löön landeitani. Sille mine olen häueisty/ ia häpien/ Sille minun teuty sen ylencatzen kersie/ ionga mine ennen ansaitzin.
Jos minä jällens kotia tulen/ niin minä tahdon itseni parata/ Sillä sitten kuin minä taitawaksi tulin/ niin minä lyön lanteitani. Sillä minä olen häwäisty/ ja häpeän/ Sillä minun täytyy ylenkatseen kärsiä/ jonka minä ennen ansaitsin.
31:20 Eikö Epraim ole minun rackain Poican/ ia minun ihainen Lapsen? Sille wielepe mine kylle muistan/ mite mine henen cansans puhunut olen/ Senteden minun sydhemen halke Laupiudhesta henen coctans/ ette mine wissist henen ylitzens armaitzen/ sanopi HERRA.
Eikö Ephraim ole minun rakkain poikan/ ja minun ihanainen lapseni? Sillä wieläpä minä kyllä muistan/ mitä minä hänen kanssansa puhunut olen/ Sentähden minun sydämeni halkeaa laupeudesta hänen kohtaansa/ että minä wissisti hänen ylitsensä armaitsen/ sanoopi HERRA.
31:21 Ylösoienna sinulles Muistomerkit/ ia asetta sinulles Murhenmuisto/ ia cohenna sinun Sydhemes sen oikean tien päle/ ionga päle sinun pite waeldaman. Jellenspalaia sine Neitzy Israel/ Jellenspalaia neidhen sinun Caupungidhes tyge.
Ylösojenna sinulles muistomerkit/ ja aseta sinullesi murheen muisto/ ja kohenna sinun sydämesi sen oikean tien pääle/ jonka päällä sinun pitää waeltaman. Jällens palaja sinä neitsyt Israel/ Jällens palaja näiden sinun kaupunkiesi tykö.
31:22 Quincauuan sine tadhot itzes poiskendhe/ sine Tyter/ ionga mine tadhon iellenstoodha? Sille HERRAN pite iotaki wtta Maan päle saattaman/ Waimon pite Miehen ymberisulkeman.
Kuinka kauan sinä tahdot itsesi poiskääntää/ sinä tytär/ jonka minä tahdon jällenstuoda? Sillä HERRAN pitää jotakin uutta maan päälle saattaman/ waimon pitää miehen ympärisulkeman.
31:23 Nein sanopi se HERRA Zebaoth/ se Israelin Jumala/ Wielepe sanotan teme sana Judean Maasa/ ia henen Caupungeisans coska mine heiden Fangiudhens käendeue olen. Se HERRA siugnatkon sinua/ sine Wanhurskaudhen asumus/ sine pyhe Wori.
Näin sanoopi se HERRA Zebaoth/ se Israelin Jumala/ Wieläpä sanotaan tämä sana Judean maassa/ ja hänen kaupungeissansa koska minä heidän wankeutensa kääntäwä olen. Se HERRA siunatkoon sinua/ sinä wanhurskauden asumus/ sinä pyhä wuori.
31:24 Ja iudan ynne caikein henen Caupungeins cansa pite sielle asuman/ sihen Peltomiehet ia iotca Laumans cansa ymberi waeldauat.
Ja Judan ynnä kaikkein kaupunkeinsa kansa pitää siellä asuman/ siihen peltomiehet ja jotka laumansa kanssa ympäri waeltawat.
31:25 Sille mine tadhon ne wesytetut Sielut wirghotta/ ia ne surkiat Sielut rauita.
Sillä minä tahdon ne wäsytetyt sielut wirottaa/ ja ne surkeat sielut rawita.
31:26 Senteden mine yleshereitzin ia ylescatzoin/ iossa mine makiasti olin maanut.
Sentähden minä ylösheräitsen ja ylöskatsoin/ jossa minä makeasti olin maannut.
31:27 Catzo/ aica tulepi/ sano HERRA/ ette mine tadhon sen Israelin Honen ia Judan Honen/ kyluä/ seke Canssalle ette Carialle.
Katso/ aika tuleepi/ sanoo HERRA/ että minä tahdon sen Israelin huoneen ja Judan huoneen/ kylwää/ sekä kansalle että karjalle.
31:28 Ja quin mine waluoin heiden ylitzens/ ylesiurittaman/ repimen/ raateleman/ cadhottaman ia rangaiszeman. Nin minun mös pite waluoman heiden ylitzens/ rakendaman ia istuttaman/ sanopi HERRA.
Ja kuin minä walwoin heidän ylitsensä/ ylösjuurittaman/ repimän/ raateleman/ kadottaman ja rankaitseman. Niin minun myös pitää walwoman heidän ylitsensä/ rakentamaan ja istuttamaan/ sanoopi HERRA.
31:29 Eipe silloin enembete sanota/ Iset ouat hapanuet Winamariat sönyet/ ia Lasten hampat ouat heltyneet.
Eipä silloin enempätä sanota/ Isät owat hapanneet wiinamarjat syöneet/ ja lasten hampaat owat heltyneet.
31:30 Waan iocainen pite henen pahatecons teden cooleman/ ia cuca Inhiminen sööpi raaca winamaria/ henen hampans pite heltymen.
Waan jokainen pitää hänen pahantekonsa tähden kuoleman/ ja kuka ihminen syöpi raakaa wiinamarjaa/ hänen hampaansa pitää heltymän.
31:31 CAtzo/ se aica tulepi/ sano HERRA/ silloin minun pite tekemen Udhen Lijton Israelin ia Judan Honen cansa.
Katso/ se aika tuleepi/ sanoo HERRA/ silloin minun pitää tekemän uuden liiton Israelin ja Judan huoneen kanssa.
31:32 Ei sencaltaista quin se entinen Lijtto oli/ ionga mine heiden Iseins cansa tein/ coska mine heiden käteens rupesin/ heite Egiptin maalda vloswiedhexeni. Jota Lijtto euet he piteneet/ ia minun pite heite watiman/ sanopi HERRA.
Ei senkaltaista kuin se entinen liitto oli/ jonka minä heidän isäinsä kanssa tein/ koska minä heidän käteensä rupesin/ heitä Egyptin maalta uloswiedäkseni. Jota liittoa eiwät he pitäneet/ ja minun pitää heitä waatiman/ sanoopi HERRA.
31:33 Mutta teme pite se Lijtto oleman/ ionga mine teen Israelin Lasten cansa/ temen aian pereste/ sanopi HERRA. Mine tadhon minun Lakini anda heiden sydhemens/ ia ne heiden mielihins kirioitta/ Ja heiden pite minun Canssan oleman/ Nin mine tadhon olla heiden Jumalans.
Mutta tämä pitää se liitto oleman/ jonka minä teen Israelin lasten kanssa/ tämän ajan perästä/ sanoopi HERRA. Minä tahdon minun lakini antaa heidän sydämeensä/ ja ne heidän mielihinsä kirjoittaa/ Ja heidän pitää minun kansani oleman/ Niin minä tahdon olla heidän Jumalansa.
31:34 Ja eikenge pidhe toistans opettaman/ eike Weli Weliens/ ia sanoman/ Tunne HERRA. Mutta he caiki pite minun tundeman/ seke pienet ette swret/ sanopi HERRA. Sille mine tadhon heiden pahatecons andexianda/ ia ei ikenens enembete muista heiden syndiens päle.
Ja eikenkään pidä toistansa opettaman/ eikä weli weljeänsä/ ja sanoman/ Tunne HERRA. Mutta kaikki pitää minun tunteman/ sekä pienet että suuret/ sanoopi HERRA. Sillä minä tahdon heidän pahat tekonsa anteeksi antaa/ ja ei ikänänsä enempätä muistaa heidän syntiensä päälle.
31:35 Nein sanopi HERRA/ ioca andapi Auringoisen peiuelle walkiudhexi/ ia Cuun ia Techdet heiden culkemisens ielkin/ ölle walkiudhexi. Joca Meren licutta/ ette henen Allons prwskauat/ HERRA Zebaoth on henen Nimens.
Näin sanoopi HERRA/ joka antaapi aurinkoisen päiwälle walkeudeksi/ ja kuun ja tähdet heidän kulkemisensa jälkeen/ yöllä walkeudeksi. Joka meren liikuttaa/ että hänen aaltonsa purskawat/ HERRA Zebaoth on hänen nimensä.
31:36 Coska sencaltaiset Sädhyt minun edesteni huckuuat/ sanopi HERRA/ silloin mös Israelin Siemenen pite pwttuman/ ettei se ole sillen iocu Canssa minun edesseni.
Koska senkaltaiset säädyt minun edestäni hukkuwat/ sanoopi HERRA/ silloin myös Israelin siemenen pitää puuttuman/ ettei se ole silleen joku kansa minun edessäni.
31:37 Nein sanopi HERRA/ Jos Taiuas ylhelle taitan mitatta/ ia se Maan perustos tynni vlostutkistelda/ silloin mös tadhon mine coco Israelin Siemenen poisheitte/ caikein edheste quin he tekeuet/ sanopi HERRA.
Näin sanoopi HERRA/ Jos taiwas ylhäällä taitaan mitatta/ ja se maan perustus tyynni ulostutkiskella/ silloin myös tahdon minä koko Israelin siemenen poisheittää/ kaikkein edestä kuin he tekewät/ sanoopi HERRA.
31:38 Catzo/ se aica tulepi/ sano HERRA/ ette sen HERRAN Caupungin pite ylesrakettaman/ sijte Hananeelin Tornista/ sihen culma Portijn asti.
Katso/ se aika tuleepi/ sanoo HERRA/ että sen HERRAN kaupungin pitää ylösrakennettaman/ siitä Hananeelin tornista/ siihen kulmaporttiin asti.
31:39 Ja sen Tasanooren pite sielde codhastans edeskeumen/ haman sihen cuckulaan asti Gared/ ia se käteen Gaathin pein.
Ja sen tasanuoran pitää sieltä kohdastansa edeskäymän/ hamaan siihen kukkulaan asti Gared/ ja se käteen Gaathin päin.
31:40 Ja se coco Coolemanlaxo ia se Tuhganpaicka/ ynne sen coco Coolemanpellon/ haman sihen Kidronin Oiaan sahca/ Ja haman sihen Oriten Portin culman Iteen pein/ pite Pyhe HERRALLE oleman. Nin ettei se ikenens seriete/ eli poisricotuxi tule.
Ja se koko kuolemanlaakso ja se tuhkanpaikka/ ynnä sen koko kuolemanpellon/ hamaan siihen Kidronin ojaan saakka/ Ja hamaan siihen oritten portin kulmaan itään päin/ pitää pyhä HERRALLE oleman. Niin ettei se ikänänsä särjetä/ eli pois rikotuksi tule.

XXXII. Lucu.

Lupaus ettei sillen Jumalan Canssa pidhe moninaisilla Opilla/ Eriseurille eli wärille Jumalan Palueluxilla wieteltemen. Jere. xxxij.

32:37 CAtzos/ Mine tadhon heite coghota caikista Makunnista/ iohonga mine heite poissysenyt olen/ minun swren wihani/ hirmusudhen ia iulmaudheni cautta. Ja tadhon heite tehen paickan iellenstoodha/ ette heiden irstasti asuman pite.
Katsos/ Minä tahdon heitä koota kaikista maakunnista/ johonka minä heitä poissysännyt olen/ minun suuren wihani/ hirmuisuuden ja julmauteni kautta. Ja tahdon heitä tähän paikkaan jällens tuoda/ että heidän (turwallisesti 1776) asuman pitää.
32:38 Ja heiden pite minun Canssan oleman/ ia mine heiden Jumalans tadhon olla.
Ja heidän pitää minun kansani oleman/ ja minä heidän Jumalansa tahdon olla.
32:39 Ja tadhon heille ydhencaltaisen sydhemen ia menon anda/ ette he minua pelkeisit caickena heiden eliaicanans/ ette heille ia heiden Lapsillens heiden ielkins/ pidheis hyuesti keumen.
Ja tahdon heille yhdenkaltaisen sydämen ja menon antaa/ että he minua pelkäisit kaikkena heidän elinaikanansa/ että heillä ja heidän lapsillansa heidän jälkeensä/ pitäisi hywästi käymän.
32:40 Ja tadhon ydhen ijancaikisen Lijton heiden cansans tedhä/ Nin ettei mine tadho lacata/ heille hyuesti tekemest. Ja tadhon heille minun pelkoni sydhemehen anda/ ettei he minusta poiswelteisi.
Ja tahdon yhden iankaikkisen liiton heidän kanssansa tehdä/ Niin ettei minä tahdo lakata/ heille hywästi tekemästä. Ja tahdon heille minun pelkoni sydämehen antaa/ ettei he minusta poiswälttäisi.
32:41 Ja sen pite minun lustin oleman/ ette mine heille tekisin hyue. Ja mine tadhon heite tehen Mahan vskolisesta istutta/ coco minun Sielustani ia caikesta sydhemesteni.
Ja sen pitää minun lystin oleman/ että minä heille tekisin hywää. Ja minä tahdon heitä tähän maahan uskolisesti istuttaa/ koko minun sielustani ja kaikesta sydämestäni.

XXXIII. Lucu.

Ette Dauidin Valdakunda ombi ijancaikinen ia henesse Papit ia Leuitit. Jere. xxxiij.

33:14 CAtzos/ Se aica tulepi/ sano HERRA/ ette mine tadhon sen Armolisen Sanan ylesherette/ ionga mine puhunut olen Israelin Honen/ ia Judan Honen ylitze.
Katsos/ Se aika tuleepi/ sanoo HERRA/ että minä tahdon sen armollisen sanan ylösherättää/ jonka minä puhunut olen Israelin huoneen/ ja Judan huoneen ylitse.
33:15 Ninä peiuine ia sillä samalla aialla/ mine tadhon anda Dauidille Wanhurskaudhen Wesan ( ia sen pite ydhen Kuningan oleman/ ionga hyuesti hallitzeman pite ) ia pite Oikiutta ia Wanhurskautta Maan päle ylesoiendaman.
Niinä päiwinä ja sillä samalla ajalla/ minä tahdon antaa Dawidille wanhurskauden wesan (ja sen pitää yhden kuninkaan oleman/ jonka hywästi hallitseman pitää) ja pitää oikeutta ja wanhurskautta maan päälle ylösojentaman.
33:16 Sille samalla aialla/ pite Juda autetuxi tuleman/ ia Jerusalem irstana asuman/ Ja hen cutzutan/ Se HERRA/ ioca meite wanhurskauttapi.
Sillä samalla ajalla/ pitää Juda autetuksi tuleman/ ja Jerusalem irstana (turwallisena)/ ja hän kutsutaan/ Se HERRA/ joka meitä wanhurskauttaapi.
33:17 Sille nin sanopi HERRA/ Eipe se pidhe pwttuman/ Yxi Dauidhista pite Israelin Honen Stolilla istuman.
Sillä niin sanoopi HERRA/ Eipä se pidä puuttuman/ Yksi Dawidista pitää Israelin huoneen tuolilla istuman.
33:18 Samalmoto eike mös pidhe coskan pwttuman/ Ette Papit ia Leuitit pite minun edesseni oleman/ iotca Poltwffri tekeuet/ ia Rocawffri ylessytytteuet/ ia wffria ijancaikisesta teurastauat.
Samalla muotoa eikä myös pidä koskaan puuttuman/ Että papit ja lewitat pitää minun edessäni oleman/ jotka polttouhria tekewät/ ja ruokauhria ylössytyttäwät/ ja uhria iankaikkisesti teurastawat.
33:19 Ja sen HERRAN sana/ tapactui Jeremian tyge/ ia sanoi.
Ja sen HERRAN sana/ tapahtui Jeremian tykö/ ja sanoi.
33:20 Neite sanopi HERRA/ Jos minun Lijttoni lackapi Peiuen ia Öen cansa/ ettei peiue eli öö aiallans ole.
Näitä sanoopi HERRA/ Jos minun liittoni lakkaapi päiwän ja yön kanssa/ ettei päiwä eli yö ajallansa ole.
33:21 Nin eipe mös minun Lijttoni Dauidin minun Palueliani cansa/ mixiken oleman pidhe/ ettei henelle ycten poica ole Kuningaxi henen Stolins päle/ Ja Leuitein ia Pappein minun Palueliain cansa.
Niin eipä myös minun liittoni Dawidin minun palwelijan kanssa/ miksikään oleman pidä/ ettei hänellä yhtään poikaa ole kuninkaaksi hänen tuolinsa päällä/ Ja lewitain ja pappein minun palwelijain kanssa.
33:22 Quin se Taiuaan Sotaueki ei taita ylesluetta/ eike Meren Sanda mitata/ Jurinin mine tadhon minun Palueliani Dauidin Siemenen enende/ ia ne Leuitit/ iotca minua palueleuat.
Kuin se taiwaan sotawäki ei taida ylösluettaa/ eikä meren santaa mitata/ Juuri niin minä tahdon minun palwelijani Dawidin siemenen enentää/ ja ne lewitat/ jotka minua palwelewat.

XLIV. Lucu.

Waicka caiki Paicat Judean Maas raateltut olit/ nijlde Caldeilde/ quitengin Juttat Egiptis Radholiset Jumalan ylencatzoit. Jere. xliiij.

44:15 NIN wastasit Jeremialle caiki ne Miehet/ iotca kylle tiesit/ ette heiden Emenens/ muiden iumaloitten Pyhesaw suitzutit. Ja caiki Waimot/ iotca sielle swres Joukos seisoit/ ynne caiken Canssan cansa/ quin Egiptin Maalla ia Pathros asuit/ ia sanoit.
Niin wastasit Jeremialle kaikki ne miehet/ jotka kyllä tiesit/ että heidän emäntänsä/ muiden jumaloitten pyhää sawua suitsutit. Ja kaikki waimot/ jotka siellä suuressa joukossa seisoit/ ynnä kaiken kansan kanssa/ kuin Egyptin maalla ja Pathrossa asuit/ ja sanoit.
44:16 Sen Sanan ielkin/ iongas HERRAN Nimehen meillen sanot/ eipe me tadho sinua suingan cwlla.
Sen sanan jälkeen/ jonkas HERRAN nimehen meillen sanoit/ eipä me tahdo sinua suinkaan kuulla.
44:17 Waan me tadhon tedhä caiken sen Sanan pereste/ ioca meiden Suustan vloskeupi/ ia tadhon sillen Taiuan Trötingille suitzutta/ ia henelle Joomawffri wffrata. Samalmoto quin me/ ia meiden Iset/ meiden Kuningat/ ia Pämiehet tehnyet ouat/ Judan Caupungeis ia Jerusalemin Catuin päle. Silloin meille Leipe oli kylle/ ia me autuat olima/ ia eipe me ycten Onnettomust nähnyet.
Waan me tahdon tehdä kaiken sen sanan perästä/ joka meidän suusta uloskäypi/ ja tahdon sillen taiwaan trötingille (kuningattarelle) suitsuttaa/ ja hänelle juomauhria uhrata. Samalla muotoa kuin me/ ja meidän isät/ meidän kuninkaat/ ja päämiehet tehneet owat/ Judan kaupungeissa ja Jerusalemin katuin päällä. Silloin meillä leipää oli kyllä/ ja me autuaat olimme/ ja eipä me yhtään onnettomusta nähneet.
44:18 Mutta sittequin me lackasimma sille Taiuan Trötingille suitzumast/ ia Joomawffri henelle wfframast/ nin me caiki Kieuhytte kersimme/ ia olema Miecan ia Nelghien cautta huckunuet.
Mutta sitten kuin me lakkasimme sille taiwaan trötingille suitsuttamasta/ ja juomauhria hänelle uhraamasta/ niin me kaikki köyhyyttä kärsimme/ ja olemme miekan ja nälän kautta hukkuneet.
44:19 Ja echke me sille Taiuan Trötingille suitzutaisim/ ia Joomawffri wffraisim/ eipe me site tee paitzi meiden Miesten tacto/ coska me henelle Cackoia leiuomme/ ia Joomawffri wffram hende paluelaxen.
Ja ehkä me sillen taiwaan trötingille suitsuttaisimme/ ja juomauhria uhraisimme/ eipä me sitä tee paitsi meidän miesten tahtoa/ koska me hänelle kakkuja leiwomme/ ja juomauhria uhraamme häntä palwellaksen.
44:20 Silloin sanoi Jeremias caikelle Canssalle/ seke Miehille ette waimoille/ ia caikelle Canssalle/ quin henelle nin wastanut oli.
Silloin sanoi Jeremias kaikelle kansalle/ sekä miehille että waimoille/ ja kaikelle kansalle/ kuin hänelle niin wastannut oli.
44:21 Sitepe tosin mine lwlen/ ette HERRA on muistanut sen suitzumisen päle/ quin te Judan Caupungeisa ia Jerusalemin Catuilla/ tehnyet oletta/ ynne teiden Isein/ Kuningasten/ Pämiesten ia caiken Makunnan Canssan cansa. Ja nin hen site sydhemens päle laski/
Sitäpä tosin minä luulen/ että HERRA on muistanut sen suitsuttamisen päälle/ kuin te Judan kaupungeissa ja Jerusalemin kaduilla/ tehneet olette/ ynnä teidän isäin/ kuningasten/ päämiesten ja kaiken maakunnan kansan kanssa. Ja niin hän siitä sydämensä päälle laski.
44:22 nin ettei hen woinut teiden paha menoan sillen kersie/ ia nijte Cauhistoxia/ ioita te teit. Joista mös teiden Maa on autiaxi/ ihmexi/ ia kirouxexi tullut/ nin ettei kengen sijne sisel asu/ quin tenepene nächteue ombi.
niin ettei hän woinut teidän pahaa menoanne silleen kärsiä/ ja niitä kauhistuksia/ joita te teit. Joista myös teidän maa on autioksi/ ihmeeksi/ ja kiroukseksi tullut/ niin ettei kenkään siinä sisällä asu/ kuin tänäpänä nähtäwä ompi.
44:23 Senteden/ ette te suitzutitte/ ia HERRA wastan synditeit/ ia ette te HERRAN ände totelluet/ eike henen Laisans/ Oikiudesans ia Todhistuxisans/ waeldaneet. Senteden mös se Onnettomus teille tapactui/ quin tenepene nächteue ombi.
Sentähden/ että te suitsutitte/ ja HERRAA wastaan syntiä teit/ ja ette te HERRAN ääntä totelleet/ eikä hänen laissansa/ oikeudessansa ja todistuksissansa/ waeltaneet. Sentähden myös se onnettomuus teille tapahtui/ kuin tänäpänä nähtäwä ompi.
44:24 Ja Jeremias sanoi caikelle Canssalle/ ia caikille waimoille/ culcat HERRAN sana/ caiki quin Judast oletta Egiptin maasa/
Ja Jeremias sanoi kaikelle kansalle/ ja kaikille waimoille/ kuulkaat HERRAN sana/ kaikki kuin Judasta olette Egyptin maassa/
44:25 Nein sanopi HERRA Zebaoth/ se Israelin Jumala. Te ia teiden Waimon oletta teiden suulan puhunuet/ ia teiden käsillen teuttenyet/ mite te sanoitta. Meiden Lupauxet me tadhoma pite/ ioita me Taiuan Trötingin luuanet olema/ ette me henelle Pyhesaw suitzutaisim/ ia Joomawffri wffraisim. Lach/ te oletta teiden Lupauxet pitenyet/ ia teiden Lupauxet töidhen cansa teuttenyet.
Näin sanoopi HERRA Zebaoth/ se Israelin Jumala. Te ja teidän waimon olette teidän suullan puhuneet/ ja teidän käsillän täyttäneet/ mitä te sanoitte. Meidän lupaukset me tahdomme pitää/ joita me taiwaan trötingille luwanneet olemme/ että me hänelle pyhää sawua suitsuttaisimme/ ja juomauhria uhraisimme. Lach/ te olette teidän lupaukset pitäneet/ ja teidän lupauksen töiden kanssa täyttäneet.
44:26 Nin cwlcat sis sen HERRAN Sana/ caiki te Judast/ iotca Egiptin maasa asutta. Catzo/ mine wannon minun swren Nimeni cautta/ sanopi HERRA. Ettei minun Nimeni pidhe sillen iongun Inhimisen suun cautta Judast coco Egiptin maasa nimitettu oleman/ ioca sanois/ Nin totta quin se HERRA Jumala elepi.
Niin kuulkaat siis sen HERRAN sana/ kaikki te Judasta/ jotka Egyptin maassa asutte. Katso/ minä wannon minun suuren nimeni kautta/ sanoopi HERRA. Ettei minun nimeni pidä sillen jonkun ihmisen suun kautta Judasta koko Egyptin maassa nimitetty oleman/ joka sanoisi/ niin totta kuin se HERRA Jumala elääpi.
44:27 Catzo/ Mine tadhon waluoa heiden ylitzens/ heiden pahudhexens ia ei hywydhexens. Nin/ ette ioca Judast Egiptin maasa on/ sen pite Miecan ia Nelghien cautta huckuman/ sihenasti ette he loputetuxi tuleuat.
Katso/ Minä tahdon walwoa heidän ylitsensä/ heidän pahuudeksensa ja ei hywyydeksensä. Niin/ että joka Judasta Egyptin maassa on/ sen pitää miekan ja nälän kautta hukkuman/ siihenasti että he loputetuksi tulewat.
44:28 Mutta iotca Miecan welteuet/ heiden pite quitegin Egiptin maalda/ Judean mahan iellenstuleman wähen Joukon cansa. Ja sillens pite sis caiki ne ylitzeienyet Judast/ iotca Egiptin mahan asuman mennyet olit/ ymmertemen/ Cumban sanat todhexi tuleuat/ Minun elike heiden.
Mutta jotka miekan wälttäwät/ heidän pitää kuitenkin Egyptin maalta/ Judean maahan jällens tuleman wähän joukon kanssa. Ja sillens pitää siis kaikki ne ylitsejääneet Judasta/ jotka Egyptin maahan asumaan menneet olit/ ymmärtämän/ Kumman sanat todeksi tulewat/ Minun elikkä heidän.

XLV. Lucu.

Jumala surepi Jeremian Paluelian ia Kirioittaian/ Baruchin edest. Jere. xlv.

45:2 NEin sanopi HERRA Zebaoth/ se Israelin Jumala/ sinusta Baruch.
Näin sanoopi HERRA Zebaoth/ se Israelin Jumala/ sinusta Baruch.
45:3 Sine sanot/ We minulle/ Quinga on HERRA minulle murhen minun Kipuni päle lisenyt/ mine hoocan minuni wesyxijn/ ia en leude ycten lepo.
Sinä sanot/ Woi minulle/ Kuinka on HERRA minulle murheen minun kipuni päälle lisännyt/ minä huokaan minun wäsyksiin/ ja en löydä yhtään lepoa.
45:4 Sanos henelle/ Nein sanopi HERRA/ Catzo/ mite mine ylesrakensin/ site mine ricon/ ia mite mine istutin/ site mine ylesiuritan/ ynne coco temen minun Maani cansa. Ja sine etzit itzelles swret cappalet/
Sanos hänelle/ Näin sanoopi HERRA/ Katso/ mitä minä ylösrakensin/ sitä minä rikon/ ja mitä minä istutin/ sitä minä ylösjuuritan/ ynnä koko tämän minun maani kansa. Ja sinä etsit itselles suuret kappaleet/
45:5 Ele site pydhe/ Sille catzo/ Mine tadhon Onnettomudhen caiken Lihan ylitze anda tulla/ sanopi HERRA. Mutta sinun Sielus mine tadhon sinulle ninquin Saalihin anda/ edeskuhungas waellat.
Älä sitä pyydä/ Sillä katso/ Minä tahdon onnettomuuden kaiken lihan ylitse antaa tulla/ sanoopi HERRA. Mutta sinun sielusi minä tahdon sinulle niinkuin saaliin antaa/ edes kuhunkas waellat.

LI. Lucu.

Weisu Babilonian ia Seurakunnan Wiholisia wastan. Jere. lj.

51:15 JOca Maan henen Woimallans tehnyt on/ ia Mailmanpijrin henen Wisaudhellans walmisti/ ia Taiuan toimelisella sädhylle vloswenytti.
Joka maan hänen woimallansa tehnyt on/ ja maailmanpiirin hänen wiisaudellansa walmisti/ ja taiwaat toimellisella säädyllä uloswenytti.
51:16 Coska hen iylise/ nin palio wette Taiuas ala tulepi. Hen ylestemma Piluet/ hamast Maan äreste. Hen tekepi Leimauxet Satees/ ia vlostoopi Twlen salaisist sioistans.
Koska hän jylisee/ niin paljon wettä taiwasalle tuleepi. Hän ylöstempaa pilwet/ hamasta maan äärestä. Hän tekeepi leimaukset sateessa/ ja ulostuopi tuulen salaisista sijoistansa.
51:17 Caiki Inhimiset ouat Tompelit heiden konstins cansa/ ia iocainen Cullanseppe häueisteten heiden Cuuains cansa.
Kaikki ihmiset owat tomppelit heidän konstinsa kanssa/ ja jokainen kultaseppä häwäistetään heidän kuwainsa kanssa.
51:18 Sille heiden Epeiumalans ouat wietteluxet/ ia ei ole heisse eleme. He ouat sula turhaus ia petteueiset teghot/ teuty heiden huckuua/ coska heite etziskellen.
Sillä heidän epäjumalansa owat wiettelykset/ ja ei ole heissä elämää. He owat sula turhuus ja pettäwäiset teot/ täytyy heidän hukkua/ koska heitä etsiskellään.
51:19 Mutta eipe Se nin ole/ ioca Jacobin Tauara on/ Waan sepe se on/ ioca caiki loopi/ Ja Israel ombi henen Perimisens waltica/ HERRA Zebaoth on henen Nimens.
Mutta eipä se niin ole/ joka Jakobin tawara on/ Waan sepä se on/ joka kaikki luopi/ Ja Israel ompi hänen perimisensä waltikka/ HERRA Zebaoth on hänen nimensä.

 

Valitse
luku

3 7 8 9
10 14 15
16 17 18
20 22 23
31 32 33
44 45 51