Ne Prophetat. Haggaj. Sacharia. Maleachi.

Ne Prophetat. Haggaj. Sacharia. Maleachi.
 
Stocholmis.
Heneste caiki Prophetat todhistauat/ ette iocainen/ quin Usko henen pälens/ pite henen Nimens cautta/ synnein andexiandamisen saman.
Alcupuhe.
Christilisen Lukian. Michael Agricola Torsbyus teruette.
TErue Racas Pappi ia Ise/ iocas rookit Sielut/ qui' Lapset Nise. HERRAN Opilla ia Sanalla. Nin mös Elemen Esicuualla. Terueket caiki mös Somen Wäki/ ionga pein HERRAN Armo näki. Tehenasti/ nyt ia alati/ quin hen Meille Lahiains iacapi. SE Mulloin Dauidin Psaltaris Tapactui/ nin mös Prophetais. Joista silloin ne Colmet ieit prentemet/ Taluen estet sen teit. Jotca nyt noutauat muidhen möte/ Pruca ne yli peiue ia öte. Nin Itze Jumalan Poica Christus/ quin on iocaitzen Walgistus. Ombi meiden Turua ia Tukia/ Oho Christilinen Lukia. Sanans/ Hengens/ ia Armoins cautta/ aina hen tacto meite autta. Jos Me sen vskom ia rucolem/ ioco me elem taica coolem. Nin me olema henen Omans/ pandut henen haltuns ia hoomans. HEn Sielun/ Rumin/ ia caiki mwdh annoi/ iäsenet ia iocaitzet lwdh. Aiatoxet sis Sanat ia Töödh/ kijtteken hende Peiuet ia öödh. Ydhexen Cucaut/ Eitin cochtu/ Meille maiaxi ensin iochtui. Senperest mös caiki Mailma/ Tuli/ Twli/ Meri/ ia Maa/ senielkin/ quin he heitens iaca. Ja mitke heisse ele ia on/ näghyliset ia salatoin. Hen Meite warten teki ia loi/ ennenquin Hen meiden ilman toi. Rauhan/ terueydhen/ ia Roan/ Rickaudhen/ Honet ia Tauaran. Helten/ Sateen/ Kyluön ia mwdh/ Peiuen/ öön/ Auringon/ Tehdet ia Cwdh/ Lemmin/ ia Wilun/ woritoin/ quin HERRA cungin sätenyt on. Keuen/ Suuen/ ia Sykysen/ iouta iää/ kirdhen ia Taluen. Hetket/ aighat/ ioca wijcko/ quin Taiuas/ Cucaudhet lijcko/ Nin caszua Ruist/ Ohras/ Caura/ Nisut/ pawdh/ Hernet/ ia mwdh Jyuein sisut. Caalit/ Naurit/ Hamput ia Linat/ Hunaiat/ Medhet ia Winat. Yrtit/ ia Rohot moninaiset/ quin Miehet prucauat ia Naiset. Linnut/ Calat/ Cariat ia Pedhot/ pellot/ Nijttut/ Metzet/ ia kedhot/ Cartanot/ Maiat/ Waatet ia mwdh/ sihen mös moniharaiset pwdh. Nin mös Waimot ia Lapset hyuet vskolinen Pere/ ia ysteuet/ Culta/ Hopia/ Tina ia Waske/ Cupari/ Rauta/ HERRA laske Maasta tulla/ ia Woreista/ Kiuiste/ Caiuoist/ ia Copeista. Talon tarpexi/ ia Rentoxi/ Caupaxi/ nin mös Rauinnoxi. Ja muita palio sencaltaiset/ seke Taiualiset ette Maaliset. SIhen mös HERRA meillen anda Rumin Lahiat/ quin cukin canda. Lapsest/ Piltist/ ia Norudhest/ vrhost/ Miehest/ ia Wanhudhest. Eiest/ Ucost/ ike ia wäki/ Iseden woima/ quin HERRA teki. NE Widhet Tunnot Ulcoiset/ säsi hen meille Ychteitzet. Silmenterä/ caruat eroitta/ sittequin Walkius ylescoitta. Nin mös Pimeydhen walkiudhest/ ia caiki mös toinen toisest. Näky halun/ ia Halu Himon/ himo yllytte tadhon ia pydhon. Cwlemus on heicko ia pieni/ quin arua wisust monda äni. Teräuen/ raskan/ eli couan/ hiliaisen/ selkien ia corkian. Cwlemus Opin vastanotta/ ios se on wärin eli totta. Cwroi eikengen opetta taita/ ioilla änen Oui ombi caita. HAisto/ haijun haisust eroitta/ quin cuki Sisuns osotta. Hyuen/ heijun/ makian ia caruan/ happan/ keskimeisen ia haruan. MAisto/ Roan ia Jooman coke/ haikiat se hylke/ ia makiat hake. Catkerat/ caruat/ soueliat/ hapatut/ soolaiset/ maghottomat. RUpemus/ rumijt tundepi/ tartu/ arua/ ia siuelepi. Quinga pehme/ ia coua cuki on/ eli pite ionguun motoon. Lemmin/ Kylme/ Merke/ Quiua/ ia quin ne toinen toistans riua. Paliat/ caruat/ siliet/ ia tasat/ rypiet/ rymet/ coleat/ masiat. Onsat/ tylset ia teräuet/ quin Jocaitzen Hahmot lieneuet. Syelun mös HERRA meille soi/ ionga hen Loonnostans meisse loi. Coska hen meihin hengens puhalsi/ taidhot ia toimet walghaisi. Nin hen Mielen cuuamiset tei/ aiatuxet ia muistot/ aruos iei. Caikein Sielun Lahiain cansa. ioita henelle Christus ansa. Uskon/ Toiuon ia Rackaudhen/ Neurydhen ia Kersemisen. Ilon/ Rauhan/ ia Laupiudhen/ Lakiudhen ia Pitkemielisudhen. Siweys/ ia Coctuus tule sijtte/ iotca Souinos Mielet lijtte. Puctaus ia Cunnialisus/ hallitus ia Mielennouteus. Taito/ wijsaus/ tieto ia Jerckie/ quin caikein pein kylle kerckie. Uskallus/ Wacuus/ ia Totuus/ Jumalan Sana ia Lupaus. Sacramentit/ Lijtot ia Märet/ iotca cohendauat monda wäret. Toimi on Aiuus/ Wiha sydhemes/ wijsaus halu/ ia himo mös. Pyhe Hengi mwdh Awdh mös waikutta/ quin hen Armoillans Sielut licutta. Nin Omatieto/ kylle se itze/ hyuet ia pahat teghot domitze. Jumalattomis/ hen Lauia on/ quin eleuet paitz pelcon ia Uskon. Julmis/ hen on caita ia poltettu/ Wiecois/ ia welhois heiritzettu. Exyueisis/ quin cartauat curia/ camala hen on ia nuria. Wan Jumalisis/ ia Wighattomis/ oikea hen on Mielis ia teghois.
Catuuaisis hen on oijettu/ quin Sydhen parannoxeen mielistu. HERRA on hyuis Sieluis lesse/ wan pahois/ se ryme Hengi messe. Coskas sis Psalmit ia Prophetat luet/ ninpes muistos ia mieles tuket. Quin seluet Sanat lijckuuat kieles/ nin he sarnates/ ioxeuat mieles. Joilla Seuran pelto kylueteen/ wan pyhest Hengest ne idhetteen. Ellei caiki ole tulkittu selkexi/ nin me kernast anom andexi. Se paramin techken ioca woi/ iollei tai kelpa/ quin JESUS soi.
Panettelia/ quin neite laitta/ se pangan hamballens lucun aitta. Taicca techken paramat itze/ ios hen taita eli wijtze. Eikö se tyly ia willi on ? quin hyuist anda wären aruion ? Hyttynen vsein cwrnitaan/ wan coco Cameli nieletaan. Mamiesteni cansa mine Laulan/ Lihainen kieli leicka luisen caulan. Cateus temen wei monen hädhen/ Christusen/ Sanan ia Nimen teden. Monen Jonen ia Walhen cansa/ wirittin sille Paula ia ansa. Ette hen cunnioittomaxi olis/ sijhenasti ette hen teste coolis. Uskon ia Kersimisen lise/ O Taiualinen racas Ise. Ette hen nijte wetä wois/ ennenquin hen teste nuckuis pois. HERRA heille andexiandacoon/ site Mine rucolen ia szoon. Tesse nyt Prophetain Ytyme on/ heiste imettu lepitze vskon. Wiele Bibliast mwdh tulisit/ ios nemet otoliset olisit. Ostetaisin ia prucataisin/ quin olis kylle mös coctolin. Sen Aian vskon pian tuleuan/ ette Somen kiriain ielkin tutketan. Van tuskal ne silloin käsiteteen/ iotca nyt Monilda hylieteen. Coska sis Porsas taritan/ nin aua Seckis/ ios se taruitan. Alcupuhe Haggain Prophetan päle. HAggai ombi se Ensimeinen Propheta/ ioca oli annettu Juttan Canssalle/ sen Babilonian Fangiuxen ielken/ Seitzemenkymmenen aiastain perest/ quin he sinne wietin.
Nin tai ia Zacharias Addonin poica propheterasit ninen Juttain tyge/ iotca Judeas ia Jerusalemis olit/ Israelin HERRAN Nimeen. Silloin ylesnousit zorobabel se Salatielin poica ia Jesus Josedechin poica/ ia rupesit taas rakendaman Jumalan Templin Jerusalemis/ ia Jumalan Prophetat autit heite.
Sille waicka Esdras sen Altarin oli ennen tehnyt/ ia Templin Peruxen laskenyt/ nin se Kuningas Artaxerxes/ sen Töön preiuillens esti/ haman Dariusen/ sen Persian Kuningan toisen vooteen asti/ Coska Romis se seitzemes Romulist/ se Coria Tarquinius hallitzenut oli. 27. aiastaica/ ionga Bruto/ cadhexan wodhen ielken/ Wallasta poisaioi/ ia sijtte Borgmestarit Regimentin pidhit 464. aiastaica sihen Julium Keisarin asti/ ionga aicana meiden HERRAN Christus syndyi. Näme sanotan ( o rackat Somalaiset ) ette se tieteisin mille aialla Teme Haggeus sarnasi. Ja on henellä ia Zacharialla yxi swri wäkeue hengi ollut/ ette he/ quin ylencatzotut kieuhet personat olit/ rohenut sen ylenwäkeuen swren Kuningan Artaxerxen/ Samariterein ia caikein ymberi lehicanssain/ kieldön ia haastamisen wastan/ sen Templin rakennoxen/ kesketten ylesraketa. Ombi sekin ihmelinen/ ette Zorobabel ia se Jesus Josedechin poica/ ia möskin se Canssa/ ioca heiden mötens olit/ vskoit ia cwlit ne caxi kieuhe Prophetat ( iota nyt puuttu ) quin sen Jalon swren Sa'garin kieldön/ Ja wiele sijttekin/ ette se Canssa sangen itze epelis/ ios Se Templi ikenens iellensraketuxi tulis. Sille nämet Jumalan keskyt/ ylenpaltisesta ninen Inhimisten keskyt/ woitit/ quin ainaki. Mutta hen laittapi Canssan/ ettei he toteluet sen Templin ia Jumalanpalueluxen ylesoijendaman. Waan caicki kijrudit omans Hywuytens ia Honeitans coriaman. Senteden he mös waiuatin hallawoosil/ Elosta/ Winast/ Jyuist ia caikinaisist Hedelmist ia Vodencaszuoist. Caikille Jumalattomille Esicuuaxi. Jotca Jumalan Sanat ia palueluxet euet tottele. Ja alati raateleuat/ haparoitzeuat ia Ahneudhens cautta Seckins repiuet. Nijlle caikille teme Texti rupe ia kellä/ quin hen sano. Heiden Seckins pite Läuilisen ia pohiattoman oleman. Nin mös leuten caikis Hystorijs/ cussa ei rookita Jumalan Palueliat/ eli auteta henen Sanans ylespitemen/ sielle hen salli heitte kylle coconhaparoita/ ia itziens warten kärkytte ia aina haeta. Mutta wimein hen Sen Sekin päle läuen teke/ ia sihen puhalda/ nin ette se vlostomupi/ ia poishaiotetaan/ ettei kengen tiedhe cuhunga se iänepi. Hen möskin södhe tachto/ Taicka ei heiden pidhe miteken söteuet leutemen. Hen ennustapi mös Christusest/ iij luusa/ Ette henen io pian tuleman pite/ caikein Pacanain Lohuttaiaxi. Jolla hen salaisest osotta/ Ette se Juttain Waldakunda ia Laki piti lopun saaman/ ia caiken Mailman Waldakunnat häuitettemen/ ia Christuselle alaannettaman. Jota tehenasti tapactunut on/ ia haman wimeisen peiuen alati tapactupi/ Silloin sis caiki teutetyxi tuleuat. Manaus ia coua wchkaus/ Epeusko ia Ahneutta wastan/ Ettei Jumalan Templin Rakennoxexi miteken annettu/ Jota hen rangaitze Näliele ia caikinaisille kirotuxilla. Itzem wartten kylle cootan/ Ja ei miteken sen oikean Jumalan Palueluxen warten.
 
Propheta Haggai
 
I. Lucu.
 
1:1 TOisna Woonna sen Kuningan Darion Cwdhendena Cwcautena/ ensimeiszne peiuene Cwsta/ Tapactui HERRAN Sana/ sen Prophetan Haggain cautta/ SeruBabelin/ sen Sealthielin poian tyge/ sen Judan Pämiehen/ Ja Jesuan/ sen Jozadachin poian tyge/ sen ylimeisen Papin/ ia sanoi.
Toisena wuonna sen kuninkaan Darion kuudentena kuukautena/ ensimmäisenä päiwänä kuusta/ Tapahtui HERRAN sana/ sen prophetan Haggain kautta/ Serubabelin/ sen Sealthielin pojan tykö/ sen Judan päämiehen/ Ja Jesuan/ sen Jozadachin pojan tykö/ sen ylimmäisen papin/ ja sanoi.
1:2 Nin sano se HERRA Zebaoth/ Teme Canssa sano/ Eipe se Aica wiele tullut/ ette se HERRAN Hoone ylesraketaisijn.
Niin sanoo se HERRA Zebaoth/ Tämä kansa sanoo/ Eipä se aika wielä tullut/ että se HERRAN huone ylösrakettaisiin.
1:3 Ja HERRAN Sana tapactui/ sen Prophetan Haggain cautta/ sanoden/
Ja HERRAN sana tapahtui/ sen prophetan Haggain kautta/ sanoen/
1:4 Mutta iopa teiden aican on tullut/ ette te holuatuisa Honeisa asuisitta/ ia Temen Honen teuty autiona seiso?
Mutta jopa teidän aikan on tullut/ että te holwatuissa huoneissa asuisitte/ ta tämän huoneen täytyy autiona seisoa?
1:5 Nyt/ nin sanopi se HERRA Zebaoth/ Catzocat sijs quinga teille kieupi.
Nyt/ niin sanoopi se HERRA Zebaoth/ Katsokaat siis kuinka teille käypi.
1:6 Te kyluette palion/ ia wähe siselwieet. Te söötte/ Ja ette te tule quitengan rauituxi. Te iootta/ Ja ette te quitengan ianottamaxi tule. Te waatteiset teiten/ Ja ette te quitengan lembymexi tule. Ja ioca Raha ansaitze/ Hen pane ne ychten läuisen Cuckarohon.
Te kylwätte paljon/ ja wähän sisälle wiette. Te syötte/ Ja ette te tule kuitenkaan rawituksi. Te juotte/ a ette kuitenkaan janottomaksi tule. Te waatetatte teitän/ Ja ette kuitenkaan lämpimäksi tule. Ja joka rahaa ansaitsee/ Hän panee ne yhteen läwiseen kukkaroon.
1:7 Nin sanopi se HERRA Zebaoth/ Catzocat sis quinga teille kieupi.
Niin sanoopi se HERRA Zebaoth/ Katsokaat siis kuinka teille käypi.
1:8 Menget vlos Wortein päle/ ia hakecat Puita/ ia rakendacat sijte Hone/ Sen pite minulle otolisen oleman/ ia tadhon minun Cunniani osotta/ sanopi HERRA.
Menkäät ulos wuorten päälle/ ja hakekaat puita/ ja rakentakaat siitä huone/ Sen pitää minulle otollisen oleman/ ja tahdon minun kunniani osoittaa/ sanoopi HERRA.
1:9 Kylle te tosin palion toiuotta/ ia catzo/ Se tule wähexi. Ja waicka te site parallans cotian weisitte/ nin mine site quitengin poispuhallan. Mixi nin/ sano se HERRA Zebaoth ? Senteden/ ette Minun Honeni nin autiana macapi/ Ja itzecukin riende oman Honens cansa.
Kyllä te tosin paljon toiwotte/ ja katso/ Se tulee wähäksi. Ja waikka te sitä parhaallansa kotian weisitte/ niin minä sitä kuitenkin poispuhallan. Miksi niin/ sanoo se HERRA Zebaoth? Sentähden/ että minun huoneeni niin autiona makaapi/ Ja itsekukin rientää oman huoneensa kanssa.
1:10 Senteden ombi Taiuas teiden ylitzen Castens pidhettenyt/ ia Maa henen Hedhelmens.
Sentähden ompi taiwas teidän ylitsen kasteen pidättänyt/ ja maa hänen hedelmänsä.
1:11 Ja mine olen Poudhan cutzunut/ seke Maan päle ette Wortein/ ylitze Jyuen/ Norenwinan/ Oliun/ ia ylitze sen caiken quin Maasta tule/ Ja ylitze Inhimiset ia Cariat/ ia ylitze caikein Kätein töödh.
Ja minä ole poudan kutsunut/ sekä maan päälle että wuorten/ ylitse jywän/ nuorenwiinan/ öljyn/ ja ylitse sen kaiken kuin maasta tulee/ Ja ylitse ihmiset ja karjat/ ja ylitse kaikkein kättein työt.
1:12 Nin cwli SeruBabel se Sealthielin poica/ ia Jesua se Jozadachin poica/ se ylimeinen Pappi/ ia caiki Ylitzijenyet Canssasta/ sencaltaisen heiden HERRANS Jumalans änen/ ia sen Prophetan Haggain sanat/ ninquin HERRA heiden Jumalans henen lehettenyt oli/ Ja se Canssa pelkesi HERRAN edhese.
Niin kuuli sen Serubabel se Sealthielin poika/ ja Jesua se Jozadachin poika/ se ylimmäinen pappi/ ja kaikki ylitsejääneet kansasta/ senkaltaisen heidän HERRANSA Jumalansa äänen/ ja sen prophetan Haggain sanat/ niinkuin HERRA heidän Jumalansa hänen lähettänyt oli/ Ja se kansa pelkäsi HERRAN edessä.
1:13 Nin sanoi Haggai HERRAN Engelil/ iolla HERRAN Sanansaattamus oli sen Canssan tyge. Mine olen teiden cansan/ sanopi HERRA.
Niin sanoi Haggai HERRAN enkelille/ jolla HERRAN sanansaattamus oli sen kansan tykö. Minä olen teidän kanssanne/ sanoopi HERRA.
1:14 Ja HERRA ylesherätti sen SeruBabelin/ sen Sealthielin poian/ sen Judan Pämiehen Hengen/ Ja Jesuan sen Jozadachin poian/ sen ylimeisen Papin Hengen/ ia sen caiken ylitzeienydhen Canssan Hengen/ Ette he tulit ia töteteit sen HERRAN Zebaothin heiden Jumalans Honesa.
Ja HERRA ylösherätti sen Serubabelin/ sen Sealthielin pojan/ sen Judan päämiehen hengen/ Ja Jesuan sen Jozadachin pojan/ sen ylimmäisen papin hengen/ ja sen kaiken ylitsejääneiden kansan hengen/ että he tulit ja työtä teit sen HERRAN Zebaothin heidän Jumalansa huoneessa.
 
II. Lucu.
 
Temen Templin Rakenus/ oli Esicuua sihen Christilisen Kircoon ia Seurakundan/ ioca Euangeliumin cautta/ Christusen/ sen oikean Callion päle/ caikes Mailmas/ piti luiasti rakettaman/ Jota ei caiki Heluetin Portit ylitzewoitta. Sijnä murheliset Sydhemet Euangelium cautta lohutetaan/ Ette Jumala Christusen teden synnit andexiandapi sulasta Armostans/ ia ijancaikisen Elemen.
 
2:1 NEliendene colmatkymmenen peiuene/ sijnä Cwdhendena Cwcautena/ sen Kuningan Dariusen toisna Woonna/
Neljäntenä kolmattakymmenen päiwänä/ siinä kuudentena kuukautena/ sen kuningas Dareuksen toisena wuonna/
2:2 ensimeisne colmatkymmendenä peiuene/ sille seitzemendenä Cwcautena/ Tapactui HERRAN Sana sen Prophetan Haggain cautta/ ia sanoi.
ensimmäisenä kolmatkymmenentenä päiwänä/ sillä seitsemäntenä kuukautena/ Tapahtui HERRAN sana sen prophetan Haggain kautta/ ja sanoi.
2:3 Sanos SeruBabelin sen Sealthielin poian/ sen Juttain Pämiehen tyge/ Ja Jesuan sen Jozadachin poian/ sen Ylimeisen Papin tyge/ ia sen ylitzeietetum Canssan tyge/ ia sanos.
Sanos SeruBabelin sen Sealthielin pojan/ sen juuttain päämiehen tykö/ ja Jesuan sen Josadachin pojan/ sen ylimmäisen papin tykö/ ja sen ylitse jätetyn kansan tykö/ ja sanos.
2:4 Cwca teiden seasan ombi ylitzeienyt/ Joca temen Honen henen entises Cunniasans nähnyt on ? Ja quinga se nyt teille näky ? Eikö se mixiken nädhä sen entisen cochtan.
Kuka teidän seassan ompi ylitse jäänyt/ Joka tämän huoneen hänen entisessä kunniassansa nähnyt on? ja kuinka se nyt teille näkyy? Eikö se miksikään nähdä sen entisen kohtaan.
2:5 Ja nyt/ SeruBabel/ ole hyues turuas/ sanopi HERRA/ Ole sineki turuas Jesua Jozadachin poica/ sine ylimeinen Pappi/ Olcat hyues turuas caiki Canssa Makunnasa/ sanopi HERRA/ ia tötetechket/ Sille ette mine olen teiden cansanna/ sano se HERRA Zebaoth/
Ja nyt/ SeruBabel/ ole hywässä turwassa/ sanoopi HERRA/ Ole sinäkin turwassa Jesua Josadachin poika/ sinä ylimmäinen pappi/ Olkaat hywässä turwassa kaikki kansa maakunnassa/ sanoopi HERRA/ ja työtä tehkäät/ Sillä minä olen teidän kanssanne/ sanoo Se HERRA Zebaoth/
2:6 Sen sanan ielkin/ coska mine teiden cansanna ydhen Lijton tein/ coska te Egyptist vloswaelsit/ pite minun Hengen teiden seasan pysymen/ Elket pelietkö.
Sen sanan jälkeen/ koska minä teidän kanssanne yhden liiton tein/ koska te Egyptistä uloswaelsit/ pitää minun Hengen teidän seassanne pysymän/ Älkäät peljätkö.
2:7 Sille nin sano se HERRA Zebaoth/ Wiele nyt on wähe aica/ Ette minun pite Taiuan ia Maan/ Meren ia Manderen lijcuttaman/ Hija/ caiki Pacanat tadhon mine lijcutta.
Sillä niin sanoo se HERRA Zebaoth/ Wielä nyt on wähän aikaa/ että minun pitää taiwaan ja maan/ meren ja mantereen liikuttaman/ Hiljaa/ kaikki pakanat tahdon minä liikuttaa.
2:8 Silloin sis tulepi Se caikein Pacanain TURVA. Ja mine tadhon temen Honen teunens Cunniata tedhä/ sanopi se HERRA Zebaoth.
Silloin siis tuleepi se kaikkein pakanain turwa. Ja minä tahdon tämän huoneen täynnänsä kunniata tehdä/ sanoopi se HERRA Zebaoth.
2:9 Sille ette minun on seke Hopia ette Culda/ sano se HERRA Zebaoth.
Sillä että minun on sekä hopea että kulta/ sanoo se HERRA Zebaoth.
2:10 Temen ielkimeisen Honen Cunnian pite swreman oleman/ quin se Ensimeinen on ollut/ sanopi se HERRA Zebaoth. Ja mine tadhon Rauhan anda tesse Paicas/ sanopi se HERRA Zebaoth.
Tämän jälkimmäisen huoneen kunnian pitää suuremman oleman/ kuin se ensimmäinen on ollut/ sanoopi se HERRA Zebaoth. Ja minä tahdon rauhan antaa tässä paikassa/ sanoopi se HERRA Zebaoth.
2:11 Neliendene colmatkymmendene peiuene/ sijnä ydhexennä Cwcautena/ toisna sen Darion woonna/ Tapactui HERRAN Sana sen Prophetan Haggain tyge/ ia sanoi.
Neljäntenä kolmattakymmenentenä päiwänä/ siinä yhdeksäntenä kuukautena/ toisena sen Darion wuonna/ Tapahtui HERRAN sana sen prophetan Haggain tykö/ ja sanoi.
2:12 Nin sanopi se HERRA Zebaoth/ Kysy Papeille Laista/ ia sanos.
Niin sanoopi se HERRA Zebaoth/ kysy papeilta laista/ ja sanos.
2:13 Jos iocu cannais pyhitetyn Lihan henen waatens helmasa/ ia satutais sijtte waateins helmalla Leipe/ Pwron/ Winan/ Olium/ eli mike Rooca se olis/ Tulisko se mös Pyhexi?
Jos joku kantaisi pyhitetyn lihan hänen waatteensa helmassa/ ja satuttais sitten waatteinsa helmalla leipää/ puuron/ wiinan/ öljyn/ eli mikä ruoka se olisi/ Tulisko hän myös pyhäksi?
2:14 Ja ne Papit wastasit/ ia sanoit. Ei/ Haggai sanoi. Mutta ios iocu Saastainen iostacusta satutetusta Radhosta/ ychte neiste sattuuis/ tulisco se mös saastaisexi ? Ne Papit wastasit/ ia sanoit. Se tulis saastaisexi.
Ja ne papit wastasit/ ja sanoit. Ei/ Haggai sanoi. Mutta jos joku saastainen jostakusta satutetusta raadosta/ yhtä näistä sattuisi/ tulisko se myös saastaiseksi? Ne papit wastasit/ ja sanoit. Se tulisi saastaiseksi.
2:15 Nin wastasi Haggai/ ia sanoi. Juri nin mös ombi teme Canssa ia nemet Inhimiset minun edeseni/ sano HERRA/ ia caiki heiden Kätens tööt/ ia mite he wffrauat/ on saastainen.
Niin wastasi Haggai/ ja sanoi. Juuri niin myös ompi tämä kansa ja nämät ihmiset minun edessäni/ sanoo HERRA/ ja kaikki heidän kätensä työt/ ja mitä he uhraawat/ on saastainen.
2:16 Ja nyt catzocat/ quinga se teille kieunyt on/ teste peiueste ia ennen quin iocu Kiui toisen päle pannuxi tuli/ HERRAN Templisse/
Ja nyt katsokaat/ kuinka se teille käynyt on/ tästä päiwästä ja ennen kuin joku kiwi toisen päälle pannuksi tuli/ HERRAN templissä/
2:17 Ette coska iocu tuli Ohraläijen tyge/ iolla piti caxikymmende Mitta oleman/ Nin olit sielle näpieste kymmenen. Tuli hen Perssyn tyge/ ia lwli wisikymmende Amia teutteuens/ Nin olit sielle näpieste/ Caxikymmende.
että koska joku tuli ohraläjien tykö/ jolla piti kaksikymmentä mittaa oleman/ Niin olit siellä näpiesti kymmenen. Tuli hän pärssyn tykö/ ja luuli wiisikymmentä amia täyttäwänsä. Niin oli siellä näpiesti/ kaksikymmentä.
2:18 Sille ette mine waiuasin teite Poudhalla/ Palo Jyuille ia Rakeilla/ caikissa teiden töissenne. Eipe te quitengan kiendenyet teiten minun tykeni/ sanopi HERRA.
Sillä että minä waiwasin teitä poudalla/ Paljon jywillä ja rakeilla/ kaikissa teidän töissänne. Eipä te kuitenkaan kääntäneet teitän minun tyköni/ sanoopi HERRA.
2:19 Nin catzocat nyt sen päle/ teste peiueste/ ia ennen/ nimittein/ sijtä Nelienest colmatkymmenest peiuest/ sine ydhexennä Cwcaudhenna/ haman sihen peiuen asti/ coska se HERRAN Templi perustettijn/ Catzokat sen päle/
Niin katsokaat nyt sen päälle/ tästä päiwästä/ ja ennen/ nimittäin/ siitä neljännestä kolmattakymmenestä päiwästä/ sinä yhdeksäntenä kuukautena/ hamaan siihen päiwään asti/ koska se HERRAN te´mpli perustettiin/ Katsokaat sen päälle/
2:20 Sille ette Siemenet wiele macauat Laareis/ ia eipe wiele miteken canna/ eike Winapw/ Ficunapw/ Granatinpw/ eike Oliupw. Mutta teste peiueste saadhen/ mine tadhon anda hyuestisiugnauxen.
Sillä että siemenet wielä makaawat laareissa/ ja eipä wielä mitäkään kanna/ eikä wiinapuu/ wiikunapuu/ granaattipuu/ eikä öljypuu. Mutta tästä päiwästä saaden/ minä tahdon antaa hywästi siunauksen.
2:21 Ja HERRAN Sana tapactui toisen kerdan Haggain tyge/ neliendene colmatkymmenen peiuene sijnä Cwcaudhes/ ia sanoi.
Ja HERRAN sana tapahtui toisen kerran Haggain tykö/ neljäntenä kolmatkymmenen päiwänä siinä kuukaudessa/ ja sanoi.
2:22 SAnos SeruBabelin sen Judan Pämiehen tyge/ ia sano. Mine tadhon Taiuan ia Maan lijcutta/
Sanos SeruBabelin sen Judan päämiehen tykö/ ja sano. Minä tahdon taiwaan ja maan liikuttaa/
2:23 ia tadhon ne Waldakundain Stolit alascukista/ ia ninen Pacanain woipiat Waldakunnat cadhotta. Ja tadhon alascukista seke Rattat/ ette Ratzasmiehet/ Nin ette seke Orhi ette Mies pite alascukistettaman/ itzecukin sen toisen Miecan cautta.
Ja tahdon ne waltakuntain tuolit alaskukistaa/ ja niiden pakanain woipiat waltakunnat kadottaa. Ja tahdon alaskukistaa sekä rattaat/ että ratsasmiehet/ Niin että sekä orhi että mies pitää alaskukistettaman/ itsekukin sen toisen miekan kautta.
2:24 Sille samalla aialla/ sano se HERRA Zebaoth/ nin mine tadhon coriat sinua SeruBabel/ sine Sealthielin poica minun Palueliani/ sanopi HERRA/ Ja tadhon sinua/ ninquin iongun Insiglinsormuxen pite/ Sille ette mine olen sinun vloswalinut/ sanopi se HERRA Zebaoth.
Sillä samalla ajalla/ sanoo se HERRA Zebaoth/ niin minä tahdon korjata sinua SeruBabel/ sinä Sealthielin poika minun palwelijani/ sanoopi HERRA/ Ja tahdon sinua/ niinkuin jonkun insiglisormuksen pitää/ Sillä että minä olen sinun uloswalinnut/ sanoopi se HERRA Zebaoth.

Haggain Prophetan Loppu.

 

Valitse
luku

1 2