Maleachin Prophetan päle Alcupuhe.

Maleachin Prophetan päle Alcupuhe.
 
TEME Maleachi on se wimeinen nijste Cadhestoistkymmenist Pienimist Prophetist ( iotca coconans ouat vlosprentetut ) ionga Nimen ne Seitzemenkymmende Tulkit/ iotca Wanhan Testamentin Ebraicast/ nin Grekin kieleen kensit/ Egyptin Kuningan Ptholemein Philadelphin rucouxen ia Culutoxen cautta ( Jotca se Juttain Pijspa Eleazarus Onian poican sinne lehetti ) vlostulkitzit/ sanouat merkitzeuen/ HERRAN Engelixi. Joca ei senuoxi Engeli ollutka/ echke Origenes henen kirioisans/ Sen sixi lwli. Cussa teme ij. Cap. Cutzupi Johannesen Castaian Christusen Engelixi. Nin mös Matt. Xj. Cap. Wan ne Ebreerin Rabinit lwleuat henen/ sen Papin Esdram olluexi. Sille molembain Ramatut lehes ychtepiteuet/ Site mös heiden Ikeaicans osotta. Sille Malachi/ se on/ Esdras se Saraian Poica/ haman Aaronin sughusta/ quin P. Ieronimus sano/ sarnasi Haggeusen ia Zacharian ielkin/ sen Monarchan Dariusen/ ia Artaxerxin Persian Kuningan/ ia muidhen aicana/ Coska Juttat ensin lexit Babiloniast menemen/ Nin annoi henelle Kuningas/ henen HERRANS Jumalans möte kädhen cautta/ caiki mite HEN anoi. Nin/ ette henen cansans Israelin/ Pappein ia Leuitein Lapsist/ ia Weisaist/ ia Oueinwartioist/ ia Nathinneist
Jerusalemijn ylesmenit sen Kuningan Artaxerxin vij woonna/ ia v. Cwcaudhella he Jerusalemijn tulit/ ia sijtte Sen iellensrakendaman rupesit. Olcoon quinga se taita. Wan site me ymmerdhem henen Ennustoxistans/ ettei HEN cauuan ennen Christusen Syndymisen/ ia tosin se Wimeinen Propheta on ollut. Sille HEN wissist sanopi. ij. Cap. Ette se HERRA Christus pian tuleman piti. Ja on yxi carski Propheta/ ioca sangen selkiest Christusest/ ia Henen Euangeliumistans puhupi/ Jonga hen cutzupi Puchtaxi Wffrixi caikes mailmas.
Sille sen Euangeliumin cautta Jumalan Armo ylisteteen/ quin on se oikia pudhas Kijtoswffri. Item hen Ennusta mös Johannest Castaiast/ Quin Itze Christus Matth. xj. Cap. Ja cutzupi Johannem Engelixens ia Eliaxi/ iosta Maleachi kirioitta. Pälist/ hen nuctele mös Canssans hartaasti/ Ettei He andaneet PApille heiden Tijunditans/ Werot ia mwdh Oikeudhet. Ja coska he wiele ne annoit/ nin HE sen annoit caiken Falskiudhen ia Petoxen cansa/ quin olit Hoonomat Jyuet/ Laihat/ kerityt ia Rupiset Lambat. Ja mite ei heille Itzelle keluanut/ Nijte teuty/ kieuhillen Papillen ia Sarnaillen hyuesti kelpaman. Ninquin vsein tädhengi/ ia site pahembi/ kylle tapactu/ Ette/ cussa se oikia Jumalan Sana/ ia vskoliset Sarnaiat ouat/ ninen teuty Nelke ia waiua kersie/ Mutta wärille Opettaille teuty alati kylle samaan. Waicka ne Papit sencaltaisten Wffrein polesta nudheltijn/ ette He sencaltaisia wastanotit ia vffrasit/ Site se armas Ahneus matkat saattoi. Mutta Jumala tesse osottapi/ ette henelle oli sijte sangen suri närkestus. Ja cutzupi sencaltaisen wärydhen/ ia pahuden/ pilcaxens/ ioca henelle Itze tapactui. Senteden hen mös heite vchka/ Ette hen tacto heite ylenanda/ ia ne Pacanat itzellens Canssaxi omista ia coriata.
Sitelehin hen nuctele nijte Pappia erinens/ ette he Jumalan Sanan wärittelit/ ia vskottomast opetit/ ia sille he monda wiettelit. Ja sillens raiskasit heiden Pappiudhen Wircans/ Ettei he nudhellet nijte samoia/ iotca keluottomat cappalet vffrasit/ Eike mutoin toimeliset olluet/ Wan kijtit nijte/ ia cutzuit heite Toimelisexi. Senpäle/ ette He waiuoin Wffrij ia Taruecht heilde madhaisit saadha. Sillens ombi Ahneus ia Watzanholi/ aina Jumalan sanan ia Palueluxen wahingoittanut/ ia tekepi alati Sarnaista Ulcocullatut ia Mötekieliset. Nin hen mös heite nuctele/ Ette he heiden Waimoins murehutit ia ylencatzoit/ Jolla he mös heiden Uffrins ia Jumalan Palueluxens saastutit. Sille ette Mosen Lais se oli poiskielty/ Ufframan Jumalalle murhelisi Uffri/ Ja iotca murehetut olit/ ei pitenyt vfframan/ eike Uffrista sömen. Sihen he itze tila ia syypä olit/ iotca heiden Waimoins murehutit ia saatoit idkemen. Ja tahdoit heitens Abrahamin Esicuualla autta/ ionga teuty henen Agarins vlosaia ia murehutta. Mutta eipe Hen site tehnyt mieliuallast/ Ninquin hen ei mös ottanut Auioxens lenuisudhest. On yxi Laitossarna Juttain ia heiden Ahneutans vastan/ Josta HERRA heite witzapi/ ia ei ratki cadhota ninquin Pacanat/ Jonga Armon teden he kijttömet olit/ Uffraten ne Honomat/ ia Itze pitein ne paramat.
Senteden seke Templi/ ette Papit ia Uffrit piti huckuman/ Ja se Usi Christusen Waldakunda Euangelium cautta/ henen Armostans/ caikis Mailmas/ pacanain seas/ iulghistettaman/ henelle otolisemaxi Uffrixi.

 
Propheta maleachi

1:1 TEME on se Raskaus/ ionga HERRA puhui Israelin vastan/ Maleachin cautta.
Tämä on se raskaus/ jonka HERRA puhui Israelin wastaan/ Maleachin kautta.
1:2 Mine racastin teite/ sanopi HERRA. Nin te sanot/ Misse sine meite racastit? Eikö Esau ole Jacobin weli/ sanopi HERRA? Ja quitengin mine Jacobin racastan/
Minä rakastin teitä/ sanoopi HERRA. Niin te sanot/ Missä sinä meitä rakastit? Eikö Esau ole Jakobin weli/ sanoopi HERRA? Ja kuitenkin minä Jakobin rakastan/
1:3 Ja wihan Esau/ ia olen autioxi tehnyt henen Worens/ ia henen Perimisens Lohikermeille erimaaxi.
Ja wihaan Esau/ ja olen autioksi tehnyt hänen wuorensa/ ja hänen perimisensä lohikäärmeille erämaaksi.
1:4 Ja ios Edom sanois/ Me olema turmeltut/ Mutta me tadhoma site autiota iellensrakenda. Nin sanopi se HERRA Zebaoth nein. Jos he rakendauat/ nin mine tadhon mahanserke/ Ja heiden pite nijte cutzuman Cadhotuxen Maanärijn/ ia sixi Canssaxi/ iolle HERRA wihainen ombi ijancaikisesta.
Ja jos Edom sanoisi/ Me olemme turmeltut/ Mutta me tahdomme sitä autiota jällens rakentaa. Niin sanoopi se HERRA Zebaoth näin. Jos he rakentawat/ niin minä tahdon maahan särkeä/ Ja heidän pitää niitä kutsuman kadotuksen maan ääriin/ ja siksi kansaksi/ jolla HERRA wihainen ompi iankaikkisesti.
1:5 Sen pite teiden Silmen näkemen/ Ja teiden pite sanoman/ Se HERRA ombi ylistetty Israelin Maanäris.
Sen pitää teidän silmän näkemän/ Ja teidän pitää sanoman/ Se HERRA ompi ylistetty Israelin maan äärissä.
1:6 Poian pite Isens cunnioittaman/ ia Paluelia henen HERRANS. Jos Mine sis Ise olen/ Cussa on minun cunnian? Jos Mine HERRA olen/ Cussa ombi minun pelconi? sanopi se HERRA Zebaoth teille Papille/ iotca minun Nimen ylencatzotta. Nin te sis sanotta. Mille me sinun Nimes ylencatzomma?
Pojan pitää isäänsä kunnioittaman/ ja palwelijan hänen HERRAANSA. Jos minä siis Isä olen/ Kussa on minun kunniani? Jos minä HERRA olen/ Kussa ompi minun pelkoni? sanoopi se HERRA Zebaoth teille papeille/ jotka minun nimen ylenkatsottaa. Niin te siis sanotte. Millä me sinun nimesi ylenkatsomme?
1:7 Sille quin te vffrat minun Altarin päle saastaisen Leiuen. Nin te sanotta/ Mille me vffram sinulle iotakin saastaista? Sijne ette te sanotta/ Se HERRAN pöyte on ylencatzottu. Ja quin te vffrat iotakin Sokia/ nin eipe te site sano Pahaxi.
Sillä kuin te uhraat minun alttarin päälle saastaisen leiwän. Niin te sanotte/ Millä me uhraamme sinulle jotakin saastaista? Siinä että te sanotte/ Se HERRAN pöytä on ylenkatsottu. Ja kuin te uhraat jotakin sokeaa/ niin eipä te sitä sano pahaksi.
1:8 Ja quin te vffrat iotakin onduua eli Sairasta/ nin eipe seken pahaxi sanota. Wie sencaltaiset sinun Pämiehelles/ Mite maxa/ ios sine tulet henelle otolisexi/ Eli ios hen tacto sinun Personas pein catzoa/ sanopi se HERRA Zebaoth.
Ja kuin te uhraat jotakin ontuwaa eli sairasta/ niin eipä sekään pahaksi sanota. Wie senkaltaiset sinun päämehellesi/ Mitä maksaa/ jos sinä tulet hänelle otolliseksi/ Eli jos hän tahtoo sinun persoonaasi päin katsoa/ sanoopi se HERRA Zebaoth.
1:9 Nin rucolcat nyt Jumalan casuo/ ette hen armactais meiden pälen. Sille se on tapactunut teilde. Lwlettaco ette hen pite catzoman teiden Personam pein? sanopi se HERRA Zebaoth?
Niin rukoilkaat nyt Jumalan kaswoja/ että hän armahtaisi meidän päällen. Sillä se on tapahtunut teiltä. Luuletteko että hän pitää katsoman teidän persoonaan päin? sanoopi se HERRA Zebaoth?
1:10 Cuca on mös teiden seassan/ Joca ydhen Ouen kijnisulkis? Eipe te mös wirite iongun tulen minun Altarilleni andimexi. Ei ole minulle mielennoudhe teisse/ sanopi se HERRA Zebaoth. Ja se Rocawffri teiden käsisten/ ei ole minulle otolinen.
Kuka on myös teidän seassanne/ Joka yhden owen kiinni sulkisi? Eipä te myös wiritä jonkun tulen minun alttarilleni antimeksi. Ei ole minulla mielennoude teissä/ sanoopi HERRA Zebaoth. ja se ruokauhri teidän käsistän/ ei ole minulle otollinen.
1:11 Wan haman Auringon coittamisest nin Laskemiseen asti/ pite minun Nimen ylistetty oleman Pacanain seas. Ja iocaitzes Paicas pite minun Nimelleni suitzutettaman/ ia yxi pudhas Rocawffri pite vffrattaman. Sille minun Nimen pite ylistetyxi tuleman Pacanain seas/ sanopi se HERRA Zebaoth.
Waan hamaan auringon koittamisesta niin laskemiseen asti/ pitää minun nimeni ylistetty olemaan pakanain seassa. Ja jokaisessa paikassa pitää minun nimelleni suitsutettaman/ ja yksi puhdas ruokauhri pitää uhrattaman. Sillä minun nimeni pitää ylistetyksi tuleman pakanain seassa/ sanoopi HERRA Zebaoth.
1:12 Mutta te oletta sen riuannuet/ sille quin te sanotta/ Se HERRAN pöyte ombi saastutettu/ ia sen Uffri on ylencatzottu/ ynne henen Rocans cansa.
Mutta te olette sen riiwanneet/ sillä kuin te sanotte/ Se HERRAN pöytä ompi saastutettu/ ja sen uhri on ylenkatsottu/ ynnä hänen ruokansa kanssa.
1:13 Ja te sanotta/ Catzos/ se on sula waiua/ ia lööt sen twleen/ sanopi se HERRA Zebaoth. Ja te vffrat site quin röuetty/ onduua ia sairas on/ ia nin te vffrat Rocawffrin. Pidheiskö minulle sencaltaiset oleman otoliset teiden käsisten/ sanopi HERRA?
Ja te sanotte/ Katsos/ se on sula waiwa/ ja lyöt sen tuulee/ sanoopi HERRA Zebaoth. Ja te uhraat sitä kuin ryöwätty/ ontuwa ja sairas on/ ja niin te uhraat ruokauhrin. Pitäiskö minulle senkaltaiset olemaan otolliset teidän käsistänne/ sanoopi HERRA?
1:14 Mutta forbannattu olcoon se Wiettelie/ iolla ombi Laumassans Järe/ ia quin hen Lupauxen teke/ nin hen vffrapi HERRALLE site keluotoinda. Sille mine olen yxi swri Kuningas/ sanopi se HERRA Zebaoth/ Ja minun Nimen ombi pelgholinen Pacanain seas.
Mutta forbannattu olkoon se wiettelijä/ jolla ompi laumassansa jäärä/ ja kuin hän lupauksen tekee/ niin hän uhraapi HERRALLE sitä kelwotointa. Sillä minä olen yksi suuri kuningas/ sanoopi se HERRA Zebaoth/ Ja minun nimeni on peljättäwä pakanain seassa.
II. Lucu.

On yxi Laitossarna/ nijte Pappia wastan/ iossa he menostans Opetetaan/ Ette he Jumalata pelkeisit/ oikein opetaisit/ ia Jumalisesta eleisit/ iosta coco Seurakunda parannuisit/ Senuoxi he mös Jumalan Engelixi ia Sanansaattaixi cutzuttan/ Wan ette he wastahacoiset olit/ nin hen heite ylesiuritti/ ia henen Waldakunnastans poisheitti/ Laitetan mös ne Miehet/ iotca ylenangarat waimoins vastan olit/ heite poishylkeisit ia heistens eritit soottans/ Ettei Abrahamin Esicuua heite sihen miteken auta.

2:1 JA nyt te Papit/ teme Kesky teite waarapi/
Ja nyt te papit/ tämä käsky teitä waaraapi/
2:2 Ellei te site cwle/ taica sydhemen päle site laske/ Nin/ ette te minun Nimelleni cunnian annaisitta/ sanopi se HERRA Zebaoth. Nin minun pite ydhen Kirouxen teiden secan lehettemen/ ia teiden Siugnauxet kiroleman/ Ja/ minun pite nijte kiroleman/ ettei te tactoneet site sydhemen päle laske.
Ellei te sitä kuule/ taikka sydämen päälle sitä laske/ Niin/ että te minun nimelleni kunnian annatte/ sanoopi se HERRA Zebaoth. Niin minun pitää yhden kirouksen teidän sekaan lähettämään/ ja teidän siunaukset kiroileman/ Ja/ minun pitää niitä kiroileman/ ettei te tahtoneet sitä sydämen päälle laskea.
2:3 Catzo/ mine tadhon teite ynne teiden Jelkentuleuaisten cansa sadhatella/ ia paiskan teiden Juhlan paskan teiden Casuoin vastan/ nin ette se ijexi teisse tartuman pite.
Katso/ minä tahdon teitä ynnä teidän jälkeen tulewaisten kanssa sadatella/ ja paiskaan teidän juhlan paskan teidän kaswoin wastaan/ niin että se iäksi teissä tarttuman pitää.
2:4 Silloin te saatha tuta/ ette mine sencaltaisen Keskyn teille lehettenyt olen/ ette sen piti minun Lijttoni Leuin cansa oleman/ sanopi se HERRA Zebaoth.
Silloin te saatte tuta/ että minä senkaltaisen käskyn teille lähettänyt olen/ että sen piti minun liittoni Lewin kanssa oleman/ sanoopi HERRA Zebaoth.
2:5 Sille minun Lijtton oli henen cansans Elemen ia Rauhan polen/ ia Mine annoin henelle Pelghon/ ette hen minua pelkeisi/ ia minun Nimeni cauatti.
Sillä minun liittoni oli hänen kanssansa elämän ja rauhan puoleen/ ja minä annoin hänelle pelon/ että hän minua pelkäisi/ ja minun nimeni kawahti.
2:6 Se Totudhen Laki oli henen Suusans/ ia ei miteken paha henen Hwlisans löytty. Hen waelsi rauhalisesta ia toimelisesta minun eteni/ ia monda poiskiensi synniste.
Se totuuden laki oli hänen suussansa/ ja ei mitäkään pahaa hänen huulissansa löydetty. Hän waelsi rauhallisesti ja toimellisesti minun eteeni/ ja monta pois käänsi synnistä.
2:7 Sille Papin Hwlet/ pite Opin kätkemen/ ette Laki henen Suustans kysytteisijn/ Sille hen on sen HERRAN Zebaothin Engeli.
Sillä papin huulet/ pitaa opin kätkemän/ että laki hänen suustansa kysyttäisiin/ Sillä hän on sen HERRAN Zebaothin enkeli.
2:8 Mutta te oletta tielde poikennuet/ ia pahoitat monda Laissa/ ia oletta sen Leuin Lijton rickonuet/ sanopi se HERRA Zebaoth.
Mutta te olette tieltä poikenneet/ ja pahoitat monta laissa/ ja olette sen Lewin liiton rikkoneet/ sanoopi se HERRA Zebaoth.
2:9 Senteden mine olen mös tehnyt/ ette te oletta ylencatzotut ia hylietyt coco Canssan edes/ ettei te pidhe minun teiteni/ ia Personan ielkin catzotta Laissa.
Sentähden minä olen myös tehnyt/ että te olette ylenkatsotut ja hyljätyt koko kansan edessä/ ettei te pidä minun teitäni/ ja persoonan jälkeen katsotte laissa.
2:10 Sille eikö meille caikilla ole yxi Ise? Eike yxi Jumala meite loonut ole? Mixi sijs toinen toisenne ylencatzome? ia riuamma sen Lijton quin meiden Isein cansa tecty oli?
Sillä eikö meillä kaikilla ole yksi Isä? Eikö yksi Jumala meitä luonut ole? Miksi siis toinen toisenne ylenkatsomme? ja riiwaamme sen liiton kuin meidän isäin kanssa tehty oli?
2:11 sille Juda on Ylencatzoiaxi tullut/ ia Israelis ia Jerusalemis Cauhistos tapactui. Sille Juda hen riuapi HERRAN Pyhydhen/ iota hen Itze racasti/ ia macapi ydhen wieran Jumalan tytteren cansa.
sillä Juda on ylenkatsojaksi tullut/ ja Israelissa ja Jerusalemissa kauhistus tapahtui. Sillä Juda hän riiwaapi HERRAN pyhyyden/ jota hän itse rakasti/ ja makaapi yhden wieraan jumalan tyttären kanssa.
2:12 Wan HERRAN pite sen/ ioca sen tekepi/ ylesiurittaman Jacobin Maiasta/ seke Mestarin/ ette Opetuslapsen/ ynne sen cansa ioca HERRALLE Zebaothille Rocawffri wiepi.
Waan HERRAN pitää sen/ joka sen tekeepi/ ylösjuurittaman Jakobin majasta/ sekä mestarin/ että opetuslapsen/ ynnä sen kanssa joka HERRALLE Zebaothille ruokauhrin wiepi.
2:13 LIateckin te mös teet/ ette HERRAN Altarin edes ouat sulat Kynelet/ idkut ia hocauxet. Nin ettei mine malta enembet Rocawffrin pein catzoa/ eli iotakin otolista/ teiden käsisten wastanotta.
Liiatenkin te myös teet/ että HERRAN alttarin edessä owat sulat kyyneleet/ itkut ja huokaukset. Niin ettei minä malta enempää ruokauhriin päin katsoa/ eli jotakin otollista/ teidän käsistän wastaaanottaa.
2:14 Ja te sonotte/ Mingeteden? Senteden/ ette se HERRA ombi sinun ia sinun Norudhens Waimon waihel todhistanut/ iongas ylencatzot/ ioca on sinun elemes Cumpani/ Jollen sine itzes Lijtolla kinisidoit.
Ja te sanotte/ Minkä tähden? Sentähden/ että se HERRA ompi sinun ja sinun nuoruutesi waimon waiheella todistanut/ jonkas ylenkatsot/ joka on sinun elämäsi kumppani/ Jollen sinä itsesi liitolla kiinni sidoit.
2:15 Eipe se Ainoa nin tehnyt/ ia quitengin oli swrest Hengeste. Mutta mite se * Ainoa teki? Hen etzi site Siemende/ ioca Jumalalda oli luuattu. Senteden cartacat teiten/ teiden Hengesten/ ia eikengen ylencatzocon henen Norudhens Waimo.
Eipä se ainoa niin tehnyt/ ja kuitenkin oli suuresta hengestä. Mutta mitä se ainoa teki? Hän etsi sitä siementä/ joka Jumalalta on luwattu. Sentähden karttakaat teitän/ teidän hengestän/ ja ei kenkään ylenkatsokon hänen nuoruutensa waimoa.
2:16 Mutta ios sine hende wihat/ nin eroita site itzestes/ sanopi se HERRA Israelin Jumala/ ia anna henelle Werho henen waatestans/ sen häueistuxen teden/ sanopi se HERRA Zebaoth. Senteden cartacat teiten/ teiden Hengesten/ ia elket heite nin ylencatzoco.
Mutta jos sinä häntä wihaat/ niin eroita sitä itsestäsi/ sanoopi se HERRA Israelin Jumala/ ja anna hänelle werho hänen waatteestansa/ sen häwäistyksen tähden/ sanoopi HERRA Zebaoth. Sentähden karttakaat teitän/ teidän hengestän/ ja älkäät heitä niin ylenkatsoko.
2:17 Te olette HERRAN teiden puhellan hersyttenyet. Nin te sis sanotta/ Mille me henen härsyttelim? Sille quin te sanotta. Joca paha tekepi/ se HERRALLE kelpapi/ ia sencaltaiset henelle ouat otoliset/ Eli cussa on se Jumala/ ioca rangaise?
Te olette HERRAN teidän puheellan härsyttänyt. Niin te siis sanotte/ Millä me hänen härsyttelimme? Sillä kuin te sanotte. Joka pahan tekeepi/ se HERRALLE kelpaapi/ ja senkaltaiset hänelle owat otolliset/ Eli kussa on se Jumala/ joka rankaisee?

III. Lucu.

Ensin on Lupaus Christusen tulemisest/ ioca on se Engeli Armonlijtosta/ quin Euangeliumins cautta/ sen oikean Pappiudhen ylesoijendaman/ ia ne Jumalattomat Menot rangaiseman piti. Sitelehin hen Juttat nuctele/ ettei he Tijundi ia Wffria/ iotca Jumala oli Pappein Elatoxexi sätenyt/ vskolisexi andanut/ Jota hen Kirouxella tactoi costa/ ette caiki heiden käsistens catois. Wastoinpein/ Jos kircon paluelioille vskolisesta annetan/ Nin hen tacto Taiuans auata/ ia Siugnauxens sielde alascaatua. Wimein/ ne Jumalattomat huckuuat/ ia ne Jumaliset wapadhetaan.

3:1 CAtzo/ Mine leheten minun Engelin/ ioca minun eteni Tien valmistaman pite. Ja cocta tulepi henen Templins tyge/ se HERRA/ iota te etzitte/ Ja se Lijton Engeli/ iota te halaiat/ Catzos/ hen tulepi/ sanopi se HERRA Zebaoth.
Katso/ Minä lähetän minun enkelini/ joka minun eteeni tien walmistaman pitää. Ja kohta tuleepi hänen templiinsä tykö/ se HERRA/ jota te etsitte/ Ja se liiton enkeli/ jota te halajatte/ Katsos/ hän tuleepi/ sanoopi se HERRA Zebaoth.
3:2 Mutta cuca woipi henen Tulemisens peiuen kersie? ia cuca woipi seiso/ coska hen ilmandupi? Sille hen ombi ninquin Hopiasepen tuli/ ia ninquin Peseueisen Saipua.
Mutta kuka woipi hänen tulemisensa päiwän kärsiä? ja kuka woipi seisoa/ koska hän ilmaantuupi? Sillä hän ompi niinkuin hopeasepän tuli/ ja niinkuin pesewäisen saippua.
3:3 Henen pite istuman ninquin Walaian ia sulattaman/ ia sen Hopian selittemen/ Henen pite pudhastaman ia hiuttaman ne Leuin poiat/ ninquin Hopian ia Cullan.
Hänen pitää istuman niinkuin walajan ja sulattaman/ ja sen hopean selittämän/ Hänen pitää puhdistaman ja hiwuttaman ne Lewin pojat/ niinkuin hopean ja kullan.
3:4 Silloin heiden pite HERRALLE Rocawffri edestooman Wanhurskaudhes/ Ja Judan ia Jerusalemin Rocowffrit pite HERRALLE kylle kelpaman/ ninquin muinen/ ia nijne entisine wosina.
Silloin heidän pitää HERRALLE ruokauhrin edestuomaan wanhurskaudessa/ Ja Judan ja Jerusalemin ruokauhrit pitää HERRALLE kyllä kelpaaman/ niinkuin muinen/ ja niinä entisinä wuosina.
3:5 Ja mine tadhon tulla teiden tygen ia rangasta teite/ ia tadhon olla nopia Todhistaia nijte Noitia/ Horintekiein/ ia Walapattoin wastan. Ja nijte wastan/ iotca wäkiualta ia wärytte tekeuet palcolistein/ Leskille ia Oruoille/ ia iotca sen Mwcalaisen sortauat/ ia euet Minua pelke/ sanopi se HERRA Zebaoth.
Ja minä tahdon tulla teidän tykönne ja rangaista teitä/ ja tahdon olla nopea todistaja niitä noitia/ huorintekijäin/ ja walapattoin wastaan. Ja niitä wastaan/ jotka wäkiwaltaa ja wääryyttä tekewät palkollisten/ Leskille ja orwoille/ ja jotka sen muukalaisen sortawat/ ja eiwät minua pelkää/ sanoopi se HERRA Zebaoth.
3:6 Sille Mine se HERRA olen/ ioca ei walectele/ Ja te Jacobin Lapset eipe te caiki pide huckuman.
Sillä minä se HERRA olen/ joka ei walehtele/ Ja te Jacobin lapset eipä te kaikki pidä hukkuman.
3:7 Te oletta hamast teiden Isein aiast alati poikennuet minun Keskysteni/ ia eipe te nijte pitenyet ole. Nin kendeket nyt teiten minun tykeni/ Nin mine tadhon mös minuni teiden tygen käte/ sanopi se HERRA Zebaoth.
Te olette hamasta teidän isäin ajasta alati poikenneet minun käskystäni/ ja eipä te niitä pitäneet ole. Niin kääntäkäät nyt teitän minun tyköni/ Niin minä tahdon myös minuni teidän tykön kääntää/ sanoopi se HERRA Zebaoth.
3:8 Nin te sanotta/ Misse meiden pite meiten kendemen? Ongo se oikein/ ette Inhimisen pite Jumalata pettemen/ Ninquin te Minua petet? Nin te sanotta/ Mille me sinua * petemme? Tijunnilla ia Utisis.
Niin te sanotte/ Missä meidän pitää meitän kääntämän? Onko se oikein/ että ihmisen pitää Jumalata pettämän/ Niinkuin te minua petät? Niin te sanotte/ Millä me sinua petämme? Tijunnilla ja uutisis.
3:9 Senteden te Förbannatut oletta/ nin ette caikinaiset catouat teiden käsisten/ Sille te caiki minun petette.
Sentähden te förbannatut olette/ niin te kaikkinaiset katoowat teidän käsistän/ Sillä te kaikki minun petätte.
3:10 Mutta edeswieket teudhelisen Tijunnin Minun Tijundiaittahani/ ette minun Honessani madhais Roca olla. Ja coetelkat minua sen cautta/ sanopi se HERRA Zebaoth/ ellei mine mös ylesauaia teille Taiuan Ackunat/ ia sielde alaswodhatan runsasti Siugnauxen.
Mutta edeswiekäät täydellisen tijunnin minun tijuntiaittaani/ että minun huoneessani mahtaisi ruoka olla. Ja koetelkaat minua sen kautta/ sanoopi se HERRA Zebaoth/ ellei minä myös ylösawaa teille taiwaan akkunat/ ja sieltä alaswuodatan runsaasti siunauksen.
3:11 Ja mine tadhon teiden polestan sen Söyan/ rangaista/ ettei hen teille ne Maan hedhelmet hucutaisi/ ia ettei teille pidhe Winapu Pellosa hedhelmetoin oleman/ sanopi se HERRA Zebaoth.
ja minä tahdon teidän puolestanne sen syöjän/ rangaista/ ettei hän teille ne maan hedelmät hukuttaisi/ ja ettei teille pidä wiinapuu pellossa hedelmätöin oleman/ sanoopi se HERRA Zebaoth.
3:12 Nin ette caiki Pacanat pite teite autuaxi sanoman/ Sille teiden pite yxi halaittapa Maa oleman/ sanopi se HERRA Zebaoth.
Niin että te kaikki pakanat pitää teitä autuaaksi sanoman/ Sillä teidän pitää yksi halattawa maa olemaan/ sanoopi se HERRA Zebaoth.
3:13 Couasti te puhutta minua wastan/ sanopi HERRA ia te sanotta/ Mite me puhuma sinua vastan.
Kowasti te puhutte minua wastaan/ sanoopi HERRA ja te sanotte/ Mitä me puhumme sinua wastaan.
3:14 Sille ette te sanotta/ Se on turha quin Jumalata paluellan/ ia mite se autta/ ette me pidhem henen Keskyns/ Ja waiuamma meiden elemen sen HERRAN Zebaothin edes?
Sillä että te sanotte/ Se on turha kuin Jumalata palwelen/ ja mitä te auttaa/ että me pidämme hänen käskynsä/ Ja waiwaamme meidän elämän sen HERRAN Zebaothin edessä?
3:15 Senteden me ylistemme nijte Ylencatzoit/ Sille ne Jumalattomat menestyuet/ he kiusauat Jumala/ ia se kieupi heille mötekäsin.
Sentähden me ylistämme niitä ylenkatseita/ Sillä ne jumalattomat menestywät/ he kiusaawat Jumalaa/ ja se käypi heille myötäkäsin.
3:16 Mutta ne Jumaliset tellens toinen toistans lohuttauat/ HERRA sijte warinotta ia sen cwle. Ja se on yxi Muistokiria heiden etens/ iotca HERRA pelkeuet ia muistauat henen Nimens päle.
Mutta ne jumaliset tällens toinen toistansa lohduttawat/ HERRA siitä waarinottaa ja sen kuulee. Ja se on yksi muistokirja heidän eteensä/ jotka HERRAA pelkääwät ja muistawat hänen nimensä päälle.
3:17 Ninen pite ( sanopi se HERRA Zebaoth ) sinä peiuene/ ionga mine teen/ oleman minun Erinomaisudhen. Ja mine tadhon heite armacta/ ninquin iocu Mies henen Poicans armaitze/ ioca hende paluele.
Niiden pitää (sanoopi se HERRA Zebaoth) sinä päiwänä/ jonka minä teen/ olemaan minun erinomaisuuden. Ja minä tahdon heitä armahtaa/ niinkuin joku mies hänen poikaansa armaitsee/ joka häntä palwelee.
3:18 Ja teiden pite site wastan iellensnäkemen/ mike eroitus ombi sen Wanhurskan ia sen Jumalattoman waihel/ ia sen waihel ioca Jumalata paluele/ ia sen ioca ei hende paluele.
Ja teidän pitää sitä wastaan jällens näkemän/ mikä eroitus ompi sen wanhurskaan ja sen jumalattoman waiheella/ ja sen waiheella joka Jumalata palwelee/ ja sen joka ei häntä palwele.

IV. Lucu.

On yxi Manaus/ ette me Hurskat olisimma/ mwtoin Jumala ne Jumalattomat Wesain ia Jwrtein cansa ylesiuritta. Mutta HERRAN Nimen pelkeueiset/ pite heitens sijte lohuttaman ia ilahuttaman/ ette heiden pite/ ninquin se caunis kircas Auringo paistaman Wanhurskaudhes ia ijancaikises Elemes. Jotca Euangeliumin sarnan cautta coco Mailmalle taritan/ Ette Jumalan wiha on Christusen vffrin cautta lepytetty/ ia ei sillen Syndisten päle wihastu. Tai on Christilisten Roca vskosa/ iosta he itzens ia mwdh paranneuat. Senteden meiden tule hurskat olla/ ia henen Lains cwliaiset. Sihenasti/ ette Elias/ se on/ Johannes Castaia tulis/ Silloin Mosen Hallitus lacka/ ia Christusen Waldakunda ymberi caiken Mailman rupesi leuiemen Pacanain seas. Jotca nyt sen vskouat/ ninen tyge Iseden sydhen käten/ se on/ Heille on iuri sama Usko/ Hengi/ Toiuo/ Christus/ Jumala/ quin Isilleki oli. P. Pauali sano. Ette Jotca vskos ouat/ ne Abrahamin Lapset ouat. Wan ne vskottomat tuleuat ijancaikisesta kirotuxi. Ninquin Juttaille tapactui ette Christusen ylencatzoit.

4:1 SILLE catzo/ Yxi peiue tulepi/ ionga palaman pite/ ninquin Ughnin. Silloin pite caiki Ylencatzoiat/ ia Jumalattomat Olki oleman. Ja se tuleua peiue pite heite ylessytyttemen/ sanopi se HERRA Zebaoth/ ia eipe hen heille iäte eike iwri eike Oxa.
Sillä katso/ Yksi päiwä tuleepi/ jonka palaman pitää/ niinkuin uunin. Silloin pitää kaikki ylenkatsojat/ ja jumalattomat olkia oleman. Ja se tulewa päiwä pitää heitä ylössytyttämän/ sanoopi se HERRA Zebaoth/ ja eipä hän heille jätä eikä juurta eikä oksaa.
4:2 Mutta teille iotca minun Nimen pelket/ pite se Wanhurskaudhen Auringo ylescoittaman/ ia Terueys henen Sipeins ala. Ja teiden pite vloskeumen ia siselkeumen/ ia lihoiman ninquin söttilät Wasicat.
Mutta teille jotka minun nimen pelkäätte/ pitää se wanhurskauden aurinko ylöskoittaman/ ja terweys hänen siipeinsä alla. Ja teidän pitää uloskäymän ja sisälle käymän/ ja lihomaan niinkuin syöttiläät wasikat.
4:3 Teiden pite ne Jumalattomat tallaman/ Sille heiden pite Tughaxi teiden Jalcain alla oleman/ sinä peiuene/ ionga mine tadhon tedhä/ sanopi se HERRA Zebaoth.
Teidän pitää ne jumalattomat tallaaman/ Sillä heidän pitää tuhkaksi teidän jalkain alla oleman/ sinä päiwänä/ jonka minä tahdon tehdä/ sanoopi HERRA Zebaoth.
4:4 Muistacat Mosen minun Paluelian Lain päle/ ionga mine henen keskenyt olen/ sen Woren Horebin päle/ caiken Israelin tyge/ Keskydhen ia Lakein cansa.
Muistakaat Moseksen minun palwelijan lain päälle/ jonka minä hänen käskenyt olen/ sen wuoren Horebin päällä/ kaiken Israelin tykö/ käskyjen ja lakein kanssa.
4:5 Catzo/ Minun pite teille lehettemen sen Prophetan Eliam/ ennenquin se swri ia hirmwlinen HERRAN peiue tulepi.
Katso/ Minun pitää teille lähettämän sen prophetan Elian/ ennenkuin se suuri ja hirmuinen HERRAN päiwä tuleepi.
4:6 Henen pite Iseden sydhemet kiendemen Lastein tyge/ ia Lastein sydhemet/ heiden Iseins tyge/ ettei mine tulisi/ ia Mahan löisi Pannan cansa.
Hänen pitää isien sydämet kääntämän lastein tykö/ ja lasten sydämet/ heidän isäinsä tykö/ ettei minä tulisi/ ja maahan löisi pannaan kansaa.

Sen Prophetan Maleachin. Loppu.

 

Valitse
luku

1 2 3
4