Se Propheta Hoseas.

Alcupuhe Hosean Prophetan päle.

HOSEAS eli/ ia sarnasi ( ninquin hen itze Esimerkise osottapi ) sen Toisen/ ia iälkimeisen Jerobeamin aicana Israelin Kuningan. Jolla aialla mös Esaias Judeas/ nijn mös Amos/ ia Micha elit/ Mutta Hoseas quitengin oli vanhin Heiste. Nin oli mös Jeroboam yxi toimelinen ia onnelinen Kuningas/ ioca palio päätthi Israelin Kuningan waldakunnas/ Ninquin se toinen Kuningan Ramattu nelienes toistkymenes luusa todhistapi. Jeij hen quitengi henen Esiwanhemans Israelin Kuningaisten epeiumalutehen/ Ja ouat tosin olluet sihen aican monda merkilliste Mieste Canssas/ Ja euet quitengan tainuet Canssa paramaxi sadha. Sille perkele oli canssan saattanut sihen hullutehen/ ette he alati tapoit Prophetat/ ia ylespoltit heiden Lapsens Äpeiumaladhen wffrixi/ Ja nin ylesteutit Maan wiattomal werele/ Ninquin hen tesse Ensimeises lughusa Iesraeli sen edheste vhckapi. Mutta nin näky/ quin temen Prophetan Hosean Noytws/ caikeni coconainen ia teusi/ ei ole kirioitettu/ Mutta waiwoin monicadhat cappalet ia sanat henen Sarnastans haietut ia ychten Ramattun cootut/ Quitengin leuten henesse nijn palio/ quinga he molemat wirghat runsasta/ ia teudheliseste on edhestottanut. Ensiste ette hen Äpeiumaludhen wastan aiallans hartasti sarnasi/ Ja Canssa ialosta nuchteli/ ynne Kuningan ia henen Ruchtinans/ ia Pappia/ Jonga tedhen hen wissist ( ninquin ne mwdh ) cooleman maisti/ Ja ninquin Eriseurainen Pappia wastan/ Ja quin yxi Meteli Kuningast wastan/ piteis tapettaman/ Sille se on yxi Prophetinen/ ia Apostolinen coolema/ Nin mös itze Christus piti cooleman. Sitelehin/ ombi hen Christusest/ ia henen Waldakunnastans wäkeuest ia sangen rochkiast ennustanut/ Ninquin toises Colmanes ia Nelienes toistakymmenes lughusa osotetaan. Mutta ette hen nin vsein sen sanan ( Hoora ia Horwt ) hariottapi/ Ja ensimeises luusa/ ychte Hoora naipi/ Ei pidhe kengen aiatteleman/ ette hen nin hauralinen ombi/ seke töisens ette sanoisans. Sille hen puhupi hengelisestä/ Ja se sama Hoora on ollut henen Awio emendens/ Ja on synnyttenyt Awiolapsia henen cansans/ Mutta se Emende/ ia ne lapset/ piti sencaltaisen häpielisen Nimen candaman/ sen Äpeiumalaisen canssan merkixi ia nuchteexi/ ioca canssa oli monen hengelisen Hoorudhen/ se on ( Äpeiumalutta ) teunne/ ninquin hen itzeki Textis sanopi. Maakunda iooxepi pois HERRAsta Hoorudhen ielken/ Ninkutta Jeremias nite puisia Cahleita/ ia picarin cannoi/ ydhexi merkixi/ Ja caicki Prophetat iulkisesta iotakin camalat teitt Canssallä merkixi. Nin mös tesse henen Awio Emenens/ ia Lapsens möski piti Hooran nime candaman/ merkixi wastan sen Hooralisen/ se on Äpeiumalisen Canssan/ Sille ei se ole vskottapa/ ette Jumalan piti ychte Prophetat keskemen Hooria tekemehen/ Ninquin monicahdat tesse Hosean tachtouat tulkita. Se Propheta Hoseas.


 
Propheta Hosea

I. Lucu.

1:1 TEME on HERRAN Sana/ ioca tapactui Hosealle Beherin poialle/ wsian/ Jotham/ Ahas/ Judan Kuningasten aialla/ Ja Jerobeam/ sen Joasen poian Israelin Kuningan aialla.
Tämä on HERRAN sana/ joka tapahtui Hosealle Beherin pojalle/ Ussian/ Jotham/ Ahasin/ Judan kuningasten ajalla/ ja Jerobeam/ sen Joasen pojan Israelin kuninkaan ajalla.
1:2 Ja cosca HERRA ensiste rupesi Hosean cautta puhuman/ nin hen sanoi henelle/ Mene nai/ ia ota yxi Hoora awioxes/ ia Hooran Lapset/ Sille Maakunda poiskarcapi HERRALDA Hoorudhen ielken.
Ja koska HERRA ensisti rupesi Hosean kautta puhumaan/ niin hän sanoi hänelle/ Mene nai/ ja ota yksi huora awioksesi/ ja huoran lapset/ Sillä maakunta poiskarkaapi HERRALTA huoruuden jälkeen.
1:3 Ja hen meni/ ia otti Gomer Diblain Tytteren/ Joca tuli wastoin/ ia synnytti henelle poian/
Ja hän meni/ ja otti Gomer Diblain tyttären/ joka tuli wastoin/ ja synnytti hänelle pojan/
1:4 Ja HERRA sanoi henelle/ Nimite hende Jesreel. Sille wiele ombi wähe hetki/ nin mine tadhon etzie ne wiattomat weret Jehun Honen päle/ Ja tadhon loputta Israelin waldakunnan/
Ja HERRA sanoi hänelle/ Nimitä häntä Jesreel. Sillä wielä ompi wähä hetki/ niin minä tahdon etsiä ne wiattomat weret Jehun huoneen päälle/ ja tahdon lopettaa Israelin waltakunnan.
1:5 Ja sihen aican mine tadhon ricko Israelin ioudzen Israelin laxos.
Ja siihen aikaan minä tahdon rikkoa Israelin jousen Israelin laaksossa.
1:6 Ja taas hen sikiön synnytti Tytteren/ ia hen sanoi henelle. Nimite se Lorihamo/ se on ( Osatoin laupiudest ) Sille em mine tadho änembe Armachta Israelin Hoonen päle/ Mutta mine tadhon heite poisheitte.
Ja taas hän sikiön synnytti tyttären/ ja hän sanoi hänelle. Nimitä se Lorihamo/ se on (osatoin laupeudesta) Sillä en minä tahdo enempää armahtaa Israelin huoneen päälle/ mutta minä tahdon heitä poisheittää.
1:7 Ylitze Judan Hoonen mine tadhon quitengi armachta/ ia tadhon heite autta/ HERRAN heiden Jumalans cautta/ Mutta em mine tadho heite autta/ ioutzen lepitze/ mieckan lepitze/ sodhan lepitze/ orichten lepitze/ taicka sotawäen lepitze.
Ylitse Judan huoneen minä tahdon kuitenkin armahtaa/ ja tahdon heitä auttaa/ HERRAN heidän Jumalansa kautta/ mutta en minä tahdo heitä auttaa/ jousen läwitse/ miekan läwitse/ sodan läwitse/ oritten läwitse/ taikka sotawäen läwitse.
1:8 Ja cosca hen oli Lorihamon wieroittanut sen osattoman Laupiudhesta/ nin hen taas sijtti ia synnytti poian/
Ja koska hän oli Lorihamon wieroittanut sen osattoman laupeudesta/ niin hän taas siittii ja synnytti poian/
1:9 Ja hen sanoi/ Nimitte hende LoAmmi/ se on/ Ei minun canssan/ Sille ettei te ole minun Canssan/ nin en mineke tadho olla teiden Jumalan.
Ja hän sanoi/ nimitä häntä LoAmmi/ se on/ ei minun kansani/ Sillä ettei te ole minun kansani/ niin en minäkään tahdo olla teidän Jumalan.
1:10 Mutta Israelin lasten Lucu/ pite oleman ninquin meren sanda/ iota eike mitata/ eike luieta taita. Ja oleman pite sijne siassa cussa heillen sanottu on/ Ette te ole minun Canssan/ siele sanotan heille. O te eläwen Jumalan lapset/
Mutta Israelin lasten luku/ pitää oleman niinkuin meren santa/ joka eikä mitata/ eikä luettaa taida. Ja oleman pitää siinä sijassa kussa heillen sanottu on/ että te ole minun kansani/ siellä sanotaan heille. Oi te eläwän Jumalan lapset/
1:11 Sille Judan Lapset. Ja Israelin lapset pite cocowndeman/ ia piteuet ynne heidens pitemen ydhen pään alla/ ia yles maasta poismeneuet. Sille Israelin peiue pite swren oleman/
Sillä Judan lapset. Ja Israelin lapset pitää kokoontuman/ ja pitäwät ynnä heidänsä pitämään yhden pään alla/ ja ylös maasta poismenewät. Sillä Israelin päiwä pitää suuren oleman/
II. Lucu.

Juttaista ia Pacanoista iotca Laupiudhen saanuet ouat/ ia domitzeuat ia sadhatteleuat Synagogan/ heiden Eitins/ ette hen palauttais pois Hoorudhestans/ Jumalan/ henen AuioMiehens tyge. Hosee. ij.

2:1 Sanokat teiden welillenne/ he ouat minun Canssan/ ia teiden Sisarillen/ he ouat Armosa.
Sanokaat teidän weljillenne/ he owat minun kansani/ ja teidän sisarillen/ he owat armossa.
2:2 SAnocat Domio ylitzen teiden Eitine/ ridhelcät/ Sille ettei hen ole minun Emenden/ enge mine ole henen Polisens. Käskeket hende Hooruttans poisheitte henen Caszuostans/ ia henen Portuttans henen Rinnastans.
Sanokaat tuomio ylitsen teidän äitinne/ riidelkäät/ Sillä ettei hän ole minun emäntän/ enkä minä ole hänen puolisonsa. Käskekäät häntä huoruuttansa poisheittää hänen kaswostansa/ ja hänen portouttensa hänen rinnastansa.
2:3 Ettei mine hende alastirisu/ raatelen/ ia panen henen ninquin hen oli coska hen syndyi. Ja panisin henen ninquin häuitetyn/ ia ninquin carkian Maan/ ia en ianoon hende colettaisi.
Ettei minä häntä alasti riisu/ raatelen/ ja panen hänen niinkuin hän oli koska hän syntyi. Ja panisin hänen niinkuin häwitetyn/ ja niinkuin karkean maan/ ja en janoon häntä kuolettaisi.
2:4 Ja en armadhaisi henen lastens päle/ Sille he ouat Hooran lapset/ ia heiden Eitins ombi Hoora.
Ja en armahtaisi hänen lastensa päälle/ Sillä he owat huoran lapset/ ja heidän äitinsä ompi huora.
2:5 Ja ioca heiden cannoi hen keutte itzens häpielisestä/ ia sanopi. Mine tadhon caraita minun Wertamiesteni ielkin/ Jotca minullen andauat Leipe/ Wätte/ Willoia/ Pellauaitzi/ Oliu ia Jooma.
Ja joka heidän kantoi hän käyttää itsensä häpeällisesti/ ja sanoopi. Minä tahdon karata minun wertamiesteni jälkeen/ jotka minullen antawat leipää/ wettä/ willoja/pellawaisia/ öljyä ja juomaa.
2:6 Senteden catzo/ Mine tadhon sinun Ties aidhata Oriantappuroilla/ ia panna ydhen Aidhan eteen/ ettei hen leudheisi henen Polkuians.
Sentähden katso/ Minä tahdon sinun tiesi aidata orjantappuroilla/ ja panna yhden aidan eteen/ ettei hän löytäisi hänen polkujansa.
2:7 Ja quin hen carkaia Wertamiestens ielkin/ ei henen pidhe heite käsittemen/ Ja ei leutemen/ coska hen nijte etzipi/ ia henen pite sanoman. Mine menen ia palan minun entisen Mieheni tyge/ cussa mine paramin menestyn/ quin minun nyt käteni keupi.
Ja kuin hän karkaa wertamiestensä jälkeen/ ei hänen pidä heitä käsittämän/ Ja ei löytämän/ koska hän niitä etsiipi/ ja hänen pitää sanoman. Minä menen ja palaan minun entisen mieheni tykö/ kussa minä paremmin menestyn/ kuin minun nyt käteni käypi.
2:8 Ja eipe hen tachdo tiete/ Minun sen oleuan/ ioca henellen annoin Jyuen/ Winan/ ia Oliun/ ia ette Mine annoin henelle palion Hopia/ ia Culda/ iosta he Baalin teit.
Ja eipä hän tahdo tietää/ Minun sen olewan/ joka hänellen antoi jywän/ winan/ ja öljyn/ ja että minä annoin hänelle paljon hopeaa/ ja kultaa/ josta he baalin teit.
2:9 Senteden mine tadhon iellensotta aiallans/ minun Jyuen ia Winan/ ia minun Willan/ ia Pellauaitzen raatelen/ iolla hen häpiens peitte.
Sentähden minä tahdon jällens ottaa ajallans/ minun jywän ja winan/ ja minun willan/ ja pellawaitsen raatelen/ jolla hän häpeänsä peitää.
2:10 Ja nyt mine tadhon risua henen Häpiens/ henen Wertamiestens silmein eteen/ ia eikengen pidhe hende minun käsisteni pästemen.
Ja nyt minä tahdon riisua hänen häpeänsä/ hänen wertamiestensä silmäin eteen/ ja eikenkään pidä häntä minun käsistäni päästämän.
2:11 Ja mine lackautan caiken henen Ilons henen Juhlans/ henen Udencwdhens/ henen Lepopeiuens/ ia iocaitzen henen Pyheinpeiuens.
Ja minä lakkautan kaiken hänen ilonsa hänen juhlansa/ hänen uudenkuunsa/ hänen lepopäiwänsä/ ja jokaisen hänen pyhäinpäiwänsä.
2:12 Mine mös tadhon häuitte henen Winapuuns/ Ja Ficunapuuns/ ioista hen sanoi. Se ombi minun Palcan/ ionga minun Wertamieheni minullen andauat. Minun pite nijste ydhen Metzen tekemen/ ette Metzeläiset pite nijte ylessömen.
Minä myös tahdon häwittää hänen wiinapuunsa/ ja wiikunapuunsa/ joista hän sanoi. Se ompi minun palkkaan/ jonka minun wertamieheni minullen antawat. Minun pitää niistä yhden metsän tekemän/ että metsäläiset pitää niitä ylössyömän.
2:13 Juri nijn mine tadhon etziskelle henen ylitzens Baalin peiuet/ iolla hen Sawnwffri ylessytytti/ ia itzens caunista Cultaledhille/ ia Caulahopeillans. Ja iooxepi henen Wertamiestens ielkin/ ia vnocti minun/ sanopi HERRA.
Juuri niin minä tahdon etsiskellä hänen ylitsensä baalin päiwät/ jolla hän sawu uhrin ylössytytti/ ja itsensä kaunistaa kultalehdillä/ ja kaulahopeillansa. Ja juokseepi hänen wertamiestensä jälkeen/ ja unohti minun/ sanoopi HERRA.
2:14 Senteden catzo/ Mine tadhon hende haucutella/ ia wien henen Corpehen/ ia sulaisesta puhun henen cansans.
Sentähden katso/ Minä tahdon häntä houkutella/ ja wien hänen korpeen/ ja sulaisesti puhun hänen kanssansa.
2:15 Sille mine tadhon henelle anda henen oikeat Winatarhans/ ia Acharin Laxon/ cussa saarnattaman/ mite toiuottapa on. Sielle henen pite lauleskelema'/ ninquin hene' Norudens aicana/ Ja ninquin sinä peiuene/ iona hen Egiptin maalda vloslexi.
Sillä minä tahdon hänelle antaa hänen oikeat wiinatarhansa/ ja Acharin laakson/ kussa saarnattaman/ mitä toiwottawa on. Siellä hänen pitää lauleskeleman/ niinkuin hänen nuoruutensa aikana/ Ja niinkuin sinä päiwänä/ jona hän Egyptin maalta ulosläksi.
2:16 Ja oleman pite sinä peiuene/ sano HERRA/ Ette sinun pite minua Cutzuman/ Miehexes/ ia eisillen minua cutzuman/ Minun Baal.
ja oleman pitää sinä päiwänä/ sanoo HERRA/ että sinun pitää minua kutsuman/ mieheksesi/ ja ei silleen minua kutsuman/ Minun baal.
2:17 Sille mine tadhon Baalin nimet henen suustans poisotta/ nin ettei kengen sen saman Nimen päle pidhe sillen muistaman.
Sillä minä tahdon baalin nimet heidän suustansa poisottaa/ niin ettei kenkään sen saman nimen päälle pidä silleen muistaman.
2:18 Waan mine tadhon samalla aialla Lijton tedhe heille/ Petoin cansa kedholla/ linduin cansa Taiuas alla/ ia matoin cansa Maan päle. Ja tadhon Joutzen/ Miecan/ ia Sodhan Maalda poisotta/ ia annan heite asuua vskolisesta.
Waan minä tahdon samalla ajalla liiton tehdä heille/ petoin kanssa kedolla/ lintuin kanssa taiwaan alla/ ja matoin kanssa maan päällä. Ja tahdon jousen/ miekan/ ja sodan maalta poisottaa/ ja annan heidän asua uskollisesti.
2:19 MIne kihilan sinun itzelleni ijancaikisesta/ Mine ( ma ) kihillan sinun itzelleni Wanhurskaudhes/ ia Domios/ ia Armos ia Laupiudhes.
Minä kihlaan sinun itselleni iankaikkisesti/ Minä kihlaan sinun itselleni wanhurskaudessa/ ja tuomiossa/ ja armossa ja laupeudessa.
2:20 Uskossa tosin mine kihilan sinua itzelleni/ ia sinun pite HERRAN tundeman.
Uskossa tosin minä kihlaan sinua itselleni/ ja sinun pitää HERRAN tunteman.
2:21 Samalla aialla sanopi HERRA/ Mine tadhon cwlella/ Mine tadhon Taiuan cwlella/ Ja Taiuan pite Maan cwleman.
Samalla ajalla sanoopi HERRA/ Minä tahdon kuulla/ Minä tahdon taiwaan kuunnella/ Ja taiwaan pitää maan kuuleman.
2:22 Mutta Maan pite cwleman Jywen/ Winan/ ia Oliun/ ia ninen pite Isreel cwleman.
Mutta maan pitää kuuleman/ jywän/ wiinan/ ja öljyn/ ja niiden pitää Israelia kuuleman.
2:23 Ja mine tadhon sen itzelleni pite Siemenexi Maan päle/ ia tadhon sen ylitze armachta/ ioca oli ilman Armoita. Ja sanon henelle/ ioca ei ollut minun Canssan/ sine olet minun Canssan/ ia Sen pite sanoman/ Sine olet minun Jumalan.
Ja minä tahdon sen itselleni pitää siemeneksi maan päällä/ ja tahdon sen ylitse armahtaa/ joka oli ilman armoja. Ja sanon hänelle/ joka ei ollut minun kansan/ sinä olet minun kansan/ ja sen pitää sanoman/ Sinä olet minun Jumalani.

III. Lucu.

Quin Propheta Näghys kesketän site Waimo racasta/ ioca muita Miehie palauasti racasti. Nin Jumala Juttat racasti/ ionga he hylkesit/ ia Epeiumaloit racastit paramin.

3:1 JA sanoi HERRA minulle. Mene wiele taas/ ia halaia site Waimo/ ioca racastetaan Lehimeisest/ ioca ombi Hoora. Ninquin HERRA racastapi Israelin Lapsia/ iotca quitengin käennexet Mucalaisten Jumaloitten tyge/ ia halaiauat ydhen Winakannun teden.
Ja sanoi HERRA minulle. Mene wielä taas/ ja halaja sitä waimoa/ joka rakastetaan lähimmäisestä/ joka ompi huora. Niinkuin HERRA rakastaapi Israelin lapsia/ jotka kuitenkin kääntyäksen muukalaisten jumaloitten tykö/ ja halajawat yhden wiinakannun tähden.
3:2 Ja mine souin henen cansans/ widhentoistakymmenen Hopiapenningijn/ ia Polentoista Homerin Cumerkein/ ia sanoin henelle.
Ja minä sowin hänen kanssansa/ wiidentoista kymmenen hopeapenningin/ ja puolentoista homerin kumerkein (ohrien)/ ja sanoin hänelle.
3:3 Odhota minua monda peiue/ ia ele Hoorutta tee/ ia ele toisehen rydhy/ Sille ette mineki tadhon sinua odhotta.
Odota minua monta päiwää/ ja älä huoruutta tee/ ja älä toiseen ryhdy/ Sillä että minäkin tahdon sinua odottaa.
3:4 Senuoxi ette Israelin Lapset pite monda peiue/ ilman Kuningata/ ia ilman Pämieste/ ilman Wffrita/ ilman Altarita/ ia ilman Messuserkit/ ia ilman ( Teraphin ) Jumalanpaluelust oleman.
Senwuoksi että Israelin lapset pitää monta päiwää/ ilman kuningasta/ ja ilman päämiestä/ ilman uhria/ ilman alttaria/ ja ilman messusärkit (messuhametta)/ ja ilman (Teraphin) jumalanpalwelusta oleman.
3:5 Sijtte ne Israelin Lapset palaiauat/ ia heiden HERRANS Jumalans/ ia Dauidin heiden Kuningastans etziuet. Ja pite HERRA ia henen Armonsa wimeiselle aialla cunnioitettaman.
Siitä ne Israelin lapset palajawat/ ja heidän HERRANSA Jumalansa/ ja Dawidin heidän kuningastansa etsiwät. Ja pitää HERRA ja hänen armonsa wiimeisellä ajalla kunnioitettaman.

IV. Lucu.

Wicoia wastan/ iotca ouat Epeuskon ia wären Jumalanpalueluxen hedhelmet/ waicka Usko sarnattu on. Hosee. iiij.

4:1 CWlcat HERRAN Sana/ te Israelin Lapset/ Sille HERRALLA ombi Syy rangaitzeman nijte/ iotca Maasa asuuat. Senuoxi ettei ole ychten Totuut/ eike Rackaut/ eike Jumalan Sana maasa.
Kuulkaat HERRAN sana/ te Israelin lapset/ Sillä HERRALLA ompi syy rankaiseman niitä/ jotka maassa asuwat. Senwuoksi ettei ole yhtään totuutta/ eikä rakkautta/ eikä Jumalan sanaa maassa.
4:2 Mutta paramin pilca/ Walhe/ Murha/ Warkaus/ ia Hooruus/ ne ouat ylenkädhen saanuet/ ia yxi Werenwica toinen toisen wetäuet.
Mutta paremmin pilkka/ walhe/ murha/ warkaus/ ja huoruus/ ne owat ylenkäden saaneet/ ja yksi werenwika toinen toisen wetäwät.
4:3 Senteden Makunnan pite surkiasti seisoman/ ia caiki/ iotca henes asuuat/ pite vlosiuritettaman. Sille ette Metzän pedhot/ ia Linnut Taiuas alla/ ia Calat Meres/ mös huckandeuat.
Sentähden maakunnan pitää surkeasti seisoman/ ja kaikki/ jotka hänes asuwat/ pitää ulosjuuritettaman. Sillä että metsän pedot/ ja linnut taiwasalla/ ja kalat meressä/ myös hukkaantuwat.
4:4 Elken ( ma he ) kengen nudhelko/ eli rangaisko ketäken/ Sille sinun Canssas ombi ninquin Papin rangaitziat.
Älkään kenkään nuhdelko/ eli rangaisko ketäkään/ Sillä sinun kansasi ompi niinkuin papin rankaisijat.
4:5 Senteden sinun pite päiuelle langeman/ ia mös Prophetas öölle cansas/ Tellemoto mine tadhon Eites hilite.
Sentähden sinun pitää päiwällä lankeeman/ ja myös prophetat yöllä kanssasi/ Tällä muotoa minä tahdon äitisi hillitä.
4:6 Minun Canssan ombi turmeltu/ senuoxi ettei hen tadho Oppia. Sille ette sine poishylkeisit Jumalan Sanat/ Senpäle Mine mös sinua poishylien/ ettei sinun pidhe minun Pappin oleman. Ja sine vnodhat sinun Jumalas Lain/ Senteden mineki mös vnodhan sinun Lapses.
Minun kansani ompi turmeltu/ senwuoksi ettei hän tahdo oppia. Sillä että sinä poishylkäsit Jumalan sanat/ Senpäälle minä myös sinua poishyljän/ ettei sinun pidä minun pappini oleman. Ja sinä unohdat sinun Jumalasi lain/ Sentähden minäkin myös unohdan sinun lapsesi.
4:7 Jota änembi heite on/ site änemin he minun wastani syndytekeuet. Senteden mine tadhon heite iuri nin corkiasti häpien saatta/ quin he Cunniasa corkiat ouat.
Jota enempi heitä on/ sitä enemmin he minun wastaani syntiä tekewät. Sentähden minä tahdon heitä juuri niin korkeasti häpeän saattaa/ kuin he kunniassa korkeat owat.
4:8 He söuet minun Canssani synnit/ ia heiden pahatecoins ylitze he Sieluns * corghottauat.
He syöwät minun kansani synnit/ ja heidän pahat tekoinsa ylitse he sielunsa korottawat.
4:9 Senteden pite Canssalle/ ninquin Pappeille iochtuman. Sille minun pite heiden Pahateconsa etziskelemen/ ia costaman heille ninquin he ansaneet ouat.
Sentähden pitää kansalle/ niinkuin pappeille unohtuman. Sillä minun pitää heidän pahat tekonsa etsiskelemän/ ja kostaman heille niinkuin he ansainneet owat.
4:10 Nin ette heiden pite sömen/ ia ei tytymen/ Hoorutta tekemen/ ia ei heite auttaman. Senteden ette He ouat HERRAN ylenandaneet/ ia ei hende toteleet.
Niin että heidän pitää syömän/ ja ei tyytymän/ huoruutta tekemän/ ja ei heitä auttaman. Sentähden että he owat HERRAN ylenantaneet/ ja ei häntä totelleet.
4:11 Hooruus/ Wina ia Jooma/ tekeuet tompelixi.
Huoruus/ wiina ja juoma/ tekewät tomppeliksi.
4:12 Minun Canssan tutki henen Puuns/ ia henen Sauuans henelle sarnapi. Sille Hoorudhen Hengi wiettele heite/ nin ette he Hoorinteit heiden Jumalans wastan.
Minun kansani tutki hänen puunsa/ ja hänen sauwansa hänelle saarnaapi. Sillä huoruuden henki wiettelee heitä/ niin että he huorinteit heidän Jumalaansa wastaan.
4:13 Wordhein hyppyrille he wffrauat/ ia Cuckulain päle/ he suitzuttauat/ Tammein alla/ Pernan/ ia Pökeni alla/ ette ne andauat sulaisen warion. Senteden mös teiden Tytteret Portoixi tuleuat/ ia teiden Morsiamet Hooraxi.
Wuorten hyppyrillä he uhraawat/ ja kukkulain päällä/ he suitsuttawat/ tammein alla/ pernan/ ja pyökkini alla/ että he antawat sulaisen warjon. Sentähden myös teidän tyttäret portoksi tulewat/ ja teidän morsiamet huoraksi.
4:14 Ja em mine tadho site este/ coska teiden Tytteren/ ia Morsiamet häueisten/ ia Hooraxi tuleuat. Ette tekin toista Jumalan paluelusta ylesotat/ Hooradhen cansa/ ia wffrata ninen ilkein portoin cansa. Sille se hullu/ etzipi haauoia.
Ja en minä tahdo sitä estää/ koska teidän tyttären/ ja morsiamet häwäistään/ ja huoraksi tulewat. Että tekin toista jumalan palwelusta ylösotat/ huorain kanssa/ ja uhraawat niiden ilkein porttoin kanssa. Sillä se hullu/ etsiipi haawoja.
4:15 ISRAEL/ ios sine caikeni tadhot Hoorintedhä/ elken senuoxi Juda wighalisexi tulco. Elket mengö Gilgalin/ ia elket ylestulco Beth Auen/ ia elket wannoko/ Nin totta quin HERRA ele.
ISRAEL/ jos sinä kaikenni tahdot huorin tehdä/ älkään senwuoksi Juda wialliseksi tulko. Älkäät menkö Gilgaliin/ ja älkäät ylöstulko Beth Aween/ ja älkäät wannoko/ niin totta kuin HERRA elää.
4:16 Sille Israel hen * kylipi ninquin härilinen Läheme/ Nin pite HERRAN nyt heite caitzeman/ quin Exyueisen Lamban auaras paicas.
Sillä Israel hän kyyliipi niinkuin härällinen lehmä/ Niin pitää HERRAN nyt heitä kaitseman/ kuin eksywäisen lampaan awarassa paikassa.
4:17 Sille ette Ephraim on rychtynyt Epeiumaloihin/ nin laske sis (O Propheta) henen edhollans.
Sillä että Ephraim on ryhtynyt epäjumaloihin/ niin laske siis (oi propheta) hänen ehdollansa.
4:18 He ouat Jopumiseen ia Hooruteen heitens laskenuet/ heiden * waldamiestens iloitzeuat Pahannoxijn kihotuxist.
He owat juopumiseen ja huoruuteen heitänsä laskeneet/ heidän waltamiestensä iloitsewat pahennoksiin kiihotuksesta.
4:19 Twlispä pite Sijuillens heite poisaiaman Sidhottuna/ ia heiden pite häpiemen Jumalanpalueluxen polesta.
Tuulispää pitää siiwilllänsä heitä poisajaman sidottuna/ ja heidän pitää häpeämän jumalanpalweluksen puolesta.

V. Lucu.

Israel laitetan ette hen Jumalasta lowuij/ ia heiden Rangastoxens ennustetaan/ ettei kengen woi nijte päste/ iotca hen rangaista tacto. Sille ei ole hyue Inhimisten päle lootta.

5:1 NIn cwlcat sis te Papit täte/ ia te Israelin Hoone warinottacat/ ia ota coruahas sine Kuninga' hoone. Sille rangastos pite teiden ylitzen keumen/ Te iotca Paulan * Mispas/ ia vlosleuitetyn Wercon Taboris oletta wirittäneet.
Niin kuulkaat siis te papit tätä/ ja te Israelin huoneen waarin ottakaat/ ja ota korwahasi sinä kuninkaan huone. Sillä rangaistus pitää teidän ylitsen käymän/ Te jotka paulan Mispassa/ ja uloslewitetyn werkon Taborissa olette wirittäneet.
5:2 He teurastauat * sangen palio/ ia wietteleuet Canssa nijlle. Senteden minun tule heite kaikia rangaista.
He teurastawan sangen paljon/ ja wiettelewät kansaa niillä. Sentähden minun tulee heitä kaikkia rangaista.
5:3 Kylle mine tunnen Ephraim/ ia ei Israel ole minun edeseni peitetty/ ette Ephraim ombi yxi porto/ ia Israel yxi ialo Hoora.
Kyllä minä tunnen Ephraim/ ja ei Israel ole minun edessäni peitetty/ että Ephraim ompi yksi portto/ ja Israel yksi jalo huora.
5:4 Euet he sijhen aiattele/ ette he palaiaisit/ heiden Jumalans tyge. Sille ette heille ombi yxi Hooralinen sydhen/ ia euet he HERRA tottele.
Eiwät he siihen ajattele/ että he palajaisiwat/ heidän Jumalansa tykö. Sillä että heillä ompi yksi huorallinen sydän/ ja eiwät he HERRAA tottele.
5:5 Senteden Israelin Coreus pite heiden Casuoins edes neuritettemen/ ia seke Israel ette Ephraim pite heiden Pahatecoins teden langeman. Pite mös Juda ynne heiden cansans langeman/
Sentähden Israelin koreus pitää heidän kaswoinsa edes nöyrytettämän/ ja sekä Israei että Ephraim pitää heidän pahatekoinsa tähden lankeaman. Pitää myös Juda ynnä heidän kanssansa lankeaman/
5:6 Carioinens ia Lambainens heiden pite sijtte HERRA etzimen/ ia euet sijtteken leutemen pidhe.
Karjoinensa ja lampainensa heidän pitää sitten HERRAA etsimän/ ja eiwät sittenkään löytämän pidä.
5:7 Sille hen on itzens heilde poiskäendenyt/ He ylencatzouat HERRAN/ ia synnytteuet Äpäre Lapsia. Senteden pite mös Usicuu/ heite ylessömen wffrinens.
Sillä hän on itsensä heiltä poiskääntänyt/ He ylenkatsowat HERRAN/ ja synnyttäwät äpärälapsia. Sentähden pitää myös uusikuu/ heitä ylössyömän uhrinensa.
5:8 Ja/ Soittacat Basuna Gibeas/ Ja/ Luickurita Ramasa/ Ja/ Hwtacat Beth Auenis/ toollapolen Beniamin. Sille Ephraim pite kylmille oleman Rangastos peiuene/ Josta mine Israelin Sucukunnat vskolisesta warasin.
Ja/ Soittakaat basuna Gibeassa/ Ja / Luikurita (torwea) Ramassa/ Ja/ Huutakaat Beth Awenissa/ tuolla puolen BenJamin. Sillä Ephraim pitää kylmillä oleman rangaistuspäiwänä/ Josta minä Israelin sukukunnat uskollisesti warasin.
5:10 NE Judan Pämiehet/ ouat ninquin Raiain Sijrteiet/ Senteden mine tadhon minun Wihan heiden pälens vloswodhatta/ ninquin wädhen.
Ne Judan päämiehet/ owat niin kuin rajain siirtäjät/ Sentähden minä tahdon minun wihan heidän päällensä uloswuodattaa/ niinkuin weden.
5:11 Ephraim kersi wäkiualta/ ia adhistetaan/ iota henelle oikein tapactu/ Sille hen annoi itzens Inhimisten keskydhen päle.
Ephraim kärsi wäkiwaltaa/ ja ahdistetaan/ jota hänelle oikein tapahtuu/ Sillä hän antoi itsensä ihmisten käskyjen päälle.
5:12 Mine olen Ephraimin ninquin Coi/ ia Judan Honelle yxi witzaus.
Minä olen Ephraim niinkuin koi/ ja Judan huoneelle yksi witsaus.
5:13 Mutta quin Ephraim tunsi henen Sairaudhens/ ia Juda henen Hauans/ nin lexi Ephraim Assurijn/ ia lehetti Kuningan tyge Jarebis. Waan ei hen woinut teite quitengan autta/ eike läkite teiden Haauanna.
Mutta kuin Ephraim tunsi hänen sairautensa/ ja Juda hänen haawansa/ niin läksi Ephraim Assuriin/ ja lähetti kuninkaan tykö Jarebissa. Waan ei hän woinut teitä kuitenkaan auttaa/ eikä lääkitä teidän haawanne.
5:14 Sille mine olen Ephraimil ninquin iocu Jalopeura/ ia Judan Honelle ninquin Jalopeuran penicka. Mine/ mine itze heite raatelen/ ia poismenen/ mine heite poiswien/ ia eikengen woi heite pelasta.
Sillä minä olen Ephraimille niinkuin joku jalopeura/ ja Judan huoneelle niinkuin jalopeuran penikka. Minä/ minä itse heitä raatelen/ ja poismenen/ minä heitä poiswien/ ja eikenkään woi heitä pelastaa.
5:15 Mine mänen/ palaian taas Siallen/ sihenasti ette he synninse tundeisit/ ia minun Casuoan etzisit.
Minä menen/ palajan taas sijallen/ siihenasti että he syntinsä tuntisit/ ja minun kaswojani etsisit.

VI. Lucu.

6:1 COska heillen wastankeupi/ nin heiden pite minua etzimen ia sanoman. Twlcat/ ia palatkam HERRAN tyge/ Sille Hen on meite repinyt/ Hen mös meite paranda.
Koska heillen wastaankäypi/ niin heidän pitää minua etsimän ja sanoman. Tulkaat/ ja palatkaamme HERRAN tykö/ Sillä Hän om meitä repinyt/ Hän myös meitä parantaa.
6:2 Hen on meite lönyt/ Hen mös meite läkitze. Hen tekepi meite eläuexi cadhen peiuen pereste/ Colmanna peiuene Hen meite wirghotta/ nin ette me saame elä henen edesens.
Hän on meitä lyönyt/ Hän myös meitä lääkitsee. Hän tekeepi meitä eläwäksi kahden päiwän perästä/ Kolmantena päiwänä hän meitä wirkottaa/ niin että me saamme elää hänen edessänsä.
6:3 Nin me sen päle waarin otam/ ia pytelem/ ette me HERRAN tundisim. Sille Hen ylescoittapi ninquin se caunis AmuRusko/ ia Hen tulepi meille ninquin Sadhe/ ninquin wihmasadhe ioca Maan toorehutta.
Niin me sen päälle waarin otamme/ ja pyytelemme/ että me HERRAN tuntisimme. Sillä Hän ylöskoittaapi niinkuin se kaunis aamurusko/ ja Hän tuleepi meille niinkuin sade/ niinkuin wihmasade joka maan tuorehuttaa.
6:4 Quinga mine tadhon hyuesti tedhä sinulle o Ephraim ? Quinga mine tadhon hyuesti tedhä sinulle o Juda ? Sille se Armo/ ionga mine tadhon teillen osotta/ pite oleman ninquin Amulinen Pilui/ ia ninquin yxi Caste/ ioca Homeneltan warhan langepi.
Kuinka minä tahdon hywästi tehdä sinulle oi Ephraim? Kuinka minä tahdon hywästi tehdä sinulle oi Juda? Sillä se armo/ jonka minä tahdon teille osoittaa/ pitää oleman niinkuin aamullinen pilwi/ ja niinkuin yksi kaste/ joka huomeneltain warhain lankeaapi.
6:5 Senteden Mine heite woleskelin Prophetain cautta/ ia coletan heite lepitze minun Suuni Sanain/ ette sinun Jumalas Sanat pidheis ilmaundeman.
Sentähden minä heitä wuoleskelin prophetain kautta/ ja kuoletan heitä läwitse minun suuni sanain/ että sinun Jumalasi sanat pitäisi ilmaantuneman.
6:6 Sille minulla ombi lusti Rackaudhen polen/ ia ei Wffrista/ Ja Jumalan tundemisehen ia ei Poltwffrista.
Sillä minulla ompi lysti rakkauden puoleen/ ja ei uhrista/ Ja Jumalan tuntemisehen ja ei polttouhrista.
6:7 Mutta he ylitzekeuuet sen Lijton ninquin Adam/ sijnä he ylencatzouat minua.
Mutta he ylitsekäywät sen liiton niinkuin Adam/ siinä he ylenkatsowat minua.
6:8 Sille Gilead on yxi Caupungi/ teunens Epeiumalutta ia Werenwighoista.
Sillä Gilead on yksi kaupunki/ täynnänsä epäjumaluutta ja werenwioista.
6:9 Ja ne Papit ynne heiden Cumpaniens ouat ninquin Röuerit/ iotca weijuuet ia murhauat sille Tielle/ ioca Sichem pein mäne/ Sille he tekeuet mite he tactouat.
Ja ne papit ynnä heidän kumppaninsa owat niinkuin ryöwärit/ jotka wäijywät ja murhaawat sille tielle/ joka Sichem päin meni/ Sillä he tekewät mitä he tahtowat.
6:10 Site mine näen Israelin Honesa/ iosta mine cauhistun/ Sille sijnä Ephraim Hoorinteke/ Nin Israel itzens saastutta.
Sitä minä näen Israelin huoneessa/ josta minä kauhistun/ Sillä siinä Ephraim huorin tekee/ Niin Israel itsensä saastuttaa.
6:11 Mutta Judalla pite wiele oleman Elonaica edesens/ coska mine minun Canssan Fangiuxen palaiutan.
Mutta Judalla pitää wielä oleman elonaika edessänsä/ koska minä minun kansan wankeuksen palautan.

VII. Lucu.

Tes se kymmenen Israelin Sucukunnan Waldakunnan Jumalattomus ensin vlosmalatan/ ioca Canssan Jumalasta poisweti/ sihen cullaisen wasican palueluxen/ ionga Kuningas Jeroboam asetti. Ja ette he tapoit ne Prophetat/ iotca site laitoit. Mingeteden he mös nin rangastettin/ ettei yxiken woinut heite autta.

7:1 COska mine Israelin autta tadhon/ nin esken leuten Ephraimin Epeusko/ ia Samarian Pahuus/ nin ette he site änemen Epeiumalutta piteuet.
Koska minä Israelin auttaa tahdon/ niin äsken löydetään Ephraimin epäusko/ ja Samarian pahuus/ niin että he sitä enemmin epäjumaluutta pitäwät.
7:2 Sille waicka he keskenens Warasten/ ia vlcona Röueriten cansa/ rangaistut ouat/ euet he quitengan merkitze/ ette mine sen cautta/ caiken heiden Pahudhens päle warin pidhen. Mutta mine kylle näen heiden menons/ ionga he iocapaicas piteuet.
Sillä waikka he keskenänsä warasten/ ja ulkona ryöwärien kanssa/ rangaistut owat/ eiwät he kuitenkaan merkitse/ että minä sen kautta/ kaiken heidän pahuutensa päälle waarin pidän. Mutta minä kyllä näen heidän menonsa/ jonka he joka paikassa pitäwät.
7:3 He ilahuttauat Kuningan Epeiumaludhens cautta/ ia heiden Walheisans Pämiehet/ ia ouat caiki tynni Hoorintekiet.
He ilahduttawat kuninkaan epäjumaluutensa kautta/ ja heidän walheissansa päämiehet/ ja owat kaikki tyynni huorintekijät.
7:4 Ninquin yxi Pätzi/ ionga Leipoia lämmitte/ coska hen on sotkenut/ ia andapi taikinan pänens hapata/ ia ylesnosta.
Niinkuin yksi pätsi/ jonka leipoja lämmittää/ koska hän on sotkenut/ ja antaapi taikinan hapata/ ja ylösnostaa.
7:5 Tenepene ombi meiden Kuningan Juhla ( ma he sanouat ) nin lämbieuet sijtte ne Pämiehet/ ninquin Winasta/ nin hen cutzutta ne wäret Opettaiat tygens.
Tänäpänä ompi meidän kuninkaan juhla ( he sanowat) niin lämpeäwät siitä ne päämiehet/ niinkuin wiinasta/ niin he kutsuttaa ne wäärät opettajat tykönsä.
7:6 Sille heiden sydhemens ombi palauas Jumalan menos/ ninquin yxi Pätzi/ coska he wffrauat/ ia Canssa wietteleuet. Mutta heiden Leipoians caiken ön macauat/ ia Amulla hen pala eläues Tulesa. Wiele he ouat silloingi nin palauas Jumalan menos/ ninquin yxi Pätzi.
Sillä heidän sydämensä ompi palawassa Jumalan menossa/ niinkuin yksi pätsi/ koska he uhraawat/ ja kansaa wiettelewät. Mutta heidän leipojansa kaiken yön makaawat/ ja aamulla hän palaa eläwässä tulessa. Wielä he owat silloinkin niin palawassa Jumalan menossa/ niinkuin yksi pätsi.
7:7 Waicka heiden Domarins ylessödhehen/ ia caiki heiden Kuningans langeuat/ ei sijtteken ole yxiken heiden seasans/ iotca minua auxenshwtauat.
Waikka heidän tuomarinsa ylössyödähän/ ja kaikki heidän kuninkaansa lankeawat/ ei sittenkään ole yksikään heidän seassansa/ jotka minua awuksensa huutawat.
7:8 Ephraim pite Pacanoilda ylitzekarcotettama'/ Ephraim on ninquin yxi Cacku/ iota eikengen ymberikäenne.
Ephraim pitää pakanoita ylitse karkoitettaman/ Ephraim on niinkuin yksi kakku/ jota eikenkään ympäri käännä.
7:9 Waan mucalaiset ylessöuet henen Woimans/ ei hen quitengan site tottele. Hen on mös harman caruan saanut/ ei hen sitteken site tottele.
Waan muukalaiset ylössyöwät hänen woimansa/ ei hän kuitenkaan sitä tottele. Hän on myös harmaan karwan saanut/ ei hän sittenkään sitä tottele.
7:10 Ja se Israelin Coreus heiden silmeins edes neuriteten/ euet he sengenwoxi itzens käenne heiden HERRAN Jumalans tyge/ ia euet mös heneste lucua pidhe neisse caikissa.
Ja se Israelin koreus heidän silmäinsä edes nöyrytetään/ eiwät he senkään wuoksi itsensä käännä heidän HERRAN Jumalansa tykö/ ja eiwät myös hänestä lukua pidä näissä kaikissa.
7:11 Sille Ephraim on ninquin yxi hullu Mettinen/ ioca ei miten merkitze/ mwna hen auxenshwtauat Egiptin/ mwna he ioxeuat Assurin.
Sillä Ephraim on niinkuin yksi hullu mettinen/ joka ei mitään merkitse/ muuna hän awuksensa huutawat Egyptin/ muuna he juoksewat Assuriin.
7:12 Mutta ette he nyt nin ioxendeleuat sinne ia tenne/ nin mine tadhon minun Werconi heiden pälens heitte ia alastemmata heite/ ninquin Linnut Taiuas alda. Mine tadhon heite rangaista/ ninquin sarnatan heiden Seurakunnisans.
Mutta että he nyt niin juoksentelewat sinne ja tänne/ niin minä tahdon minun werkkoni heidän päällensä heittää ja alastemmata heitä/ niinkuin linnut taiwasalta. Minä tahdon heitä rangaista/ niinkuin saarnataan heidän seurakunnissansa.
7:13 We heiden/ ette he minusta horiachtauat/ heiden teuty turmelda/ Sille he ouat minusta poislangenuet. Mine olisin heite kylle pästenyt/ iollei he olisi Epeiumalutta opettaneet.
Woi heidän/ että he minusta horjahtawat/ heidän täytyy turmeltaa/ Sillä he owat minusta pois langenneet. Minä olisin heitä kyllä päästänyt/ jollei he olisi epäjumaluutta opettaneet.
7:14 Nin euet he mös minua auxenshwtaneet sydhemeste's/ waan vluouat heiden Lolisans. He cocoundeuat sömisen ia iomisen teden/ ia ouat minulle couacoruaiset.
Niin eiwät he myös minua awuksensa huutaneet sydämestänsä/ waan ulwowat heidän luolissansa. He kokoontuwat syömisen ja juomisen tähden/ ja owat minulle kowakorwaiset.
7:15 Mine heite opetan ia wahuistan/ Mutta pahasti he minua kijtteuet.
Minä heitä opetan ja wahwistan/ mutta pahasti he minua kiittäwät.
7:16 He palaiauat/ mutta ei oikein/ waan ouat ninquin carsas Joutzi. Senteden pite heiden Pämiestens Miecan cautta langeman/ Heiden Wchkauxens pite Egiptin maas nauruxi tuleman.
He palajawat/ mutta ei oikein/ waan owat niinkuin karsas jousi. Sentähden pitää heidän päämiestensä miekan kautta lankeeman/ Heidän uhkauksensa pitää Egyptin maassa nauruksi tuleman.

VIII. Lucu.

Judan wastan hen ensin sarnapi/ ette henen pite huckuman Jumalan Lijton ylitzekeumisen teden. Sijtte Israelin/ sen on/ ninen kymmenen Sucukundain wastan/ heiden Epeiumalans teden. Wimein hen taas Judan wastan sarnapi. Hosee. viij.

8:1 HWdha selkiest ninquin Pasuna/ ia sano/ Hen tule io ylitze HERRAN Honehen/ ninquin yxi Cotka.
Huuda selkeästi niinkuin pasuna/ ja sano/ Hän tulee jo ylitse HERRAN huoneeseen/ niinkuin yksi kotka.
8:2 Senteden ette he ouat minun Lijttoni ylitze astunuet/ ia ouat minun Laistani poislangeneet/ nin heiden pite minun tykeni hwtaman. Sine olet minun Jumalan/ me tunnem sinun/ me Israel sinua tunnem.
Sentähden että he owat minun liittoni ylitse astuneet/ ja owat minun laistani poislangenneet/ niin heidän pitää minun tyköni huutaman. Sinä olet minun Jumalani/ me tunnemme sinun/ me Israel sinua tunnemme.
8:3 Mutta quinga me parahin lwlema/ ei Israel sijtteken tottele/ senteden Wiholinen pite heite waiuaman.
Mutta kuinka me parahin luulemme/ ei Israel sittenkään tottele/ sentähden wihollinen pitää heitä waiwaaman.
8:4 He etziuet Kuningahit/ ia euet minua tottele/ He loottauat itzens Pämiesten päle/ ia ei minun pidhe site tietemen. Cullastans ia Hopiastans he tekeuet Epeiumaloita/ ette he iuri nopiasta poishäuiemen pite.
He etsiwät kuninkaita/ ja eiwät minua tottele/ He luottawat itsensä päämiesten päälle/ ja ei minun pidä sitä tietämän. kullastansa ja hopeastansa he tekewät epäjumaloita/ että he juuri nopeasti pois häwäistamän pitää.
8:5 Sinun Wasicas o Samaria hen poissysepi/ minun wihan ombi iulmandunut/ heiden pälens/ ei se taidha cauuan olla/ heiten pite rangaistettaman.
Sinun wasikkasi oi Samaria hän pois sysää/ minun wihan ompi julmaantunut/ heidän päällensä/ ei se taida kauan olla/ heidän pitää rangaistettaman.
8:6 Sille Wasica on ollut Israelist/ ia Wircamies on sen tehnyt/ ia ei se taidha Jumala olla. Senteden pite Samarian Wasican tomuxi tectemen/
Sillä wasikka on ollut Israelista/ ja wirkamies on sen tehnyt/ ja ei taida jumala olla. Sentähden pitää Samarian wasikan tomuksi tehtämän/
8:7 Sille he twleen kyluit/ ia heiden pite iellens Twlispäen nittemen. Ei heiden Siemenens pidhe ylestuleman/ eike hedhelmens ychten Jauho andaman. Ja ios hen wiele annais/ nin mucalaiset pite sen sömen.
Sillä he tuuleen kylwit/ ja heidän pitää jällens tuulispään niittämän. Ei heidän siemenensä pidä ylöstuleman/ eikä hedelmänsä yhtään jauhoa antaman. Ja jos hän wielä antaisi/ niin muukalaiset pitää sen syömän.
8:8 Israel tule ylessödhyxi/ Pacanoihin he on secandunut/ ninquin yxi saastainen Astia.
Israel tulee ylössyödyksi/ pakanoihin he on sekaantunut/ niinkuin yksi saastainen astia.
8:9 Senteden ette he ylesioxit Assurin tyge/ ninquin Hirui williyxens.
Sentähden että he ylösjuoksit Assurin tykö/ niinkuin hirwi williyksensä.
8:10 Ephraim hen lahioipi henen Werttamiehiens/ ia Pacanoille andapi Weron. Ne samat Pacanat mine tadhon coota heiden pälens/ Heiden pite nopiasti sen Kuningan ia Pämiesten swttuman.
Ephraim hän lahjoopi hänen wertamiehiänsä/ ja pakanoille antaapi weron. Ne samat pakanat minä tahdon koota heidän päällensä/ Heidän pitää nopeasti sen kuninkaan ja päämiesten suuttuman.
8:11 Sille ette Ephraim on tehnyt monda Altarita synditekemehen/ nin pite mös Altarit henelle synnixi luettaman.
Sillä että Ephraim on tehnyt monta alttaria syntiä tekemähän/ niin pitää myös alttarit hänelle synniksi luettaman.
8:12 Waicka mine palio heille minun Laistani sarnan/ nin he sen quitengi cutzuuat Eriseuraudhexi.
Waikka minä paljon heille minun laistani saarnaan/ niin he sen kuitenkin kutsuwat eriseuraisuudeksi.
8:13 Ette he nyt palio wffrauat/ ia Liha edescandauat ia söuet/ nin eipe se quitengan ole HERRALLEN otolinen. Mutta hen tacto muista heiden Pahudens päle/ ia heiden synninse etziskellä/ iotca Egiptijn heitens käendeuet.
Että he nyt paljon uhraawat/ ja lihaa edeskantawat ja syöwät/ niin eipä se kuitenkaan ole HERRALLEN otollinen. Mutta hän tahtoo muistaa heidän pahuutensa päälle/ ja heidän syntinsä etsiskellä/ jotka Egyptiin heitänsä kääntäwät.
8:14 Israel Loijans vnochta/ ia Kirco rakenda/ Nin teke Juda monda wahwa Caupungita/ Mutta mine tadhon Tulen laske henen Caupungijns/ se pite henen Honens poltaman.
Israel Luojansa unohtaa/ ja kirkkoja rakentaa/ Niin tekee Juda monta wahwaa kaupunkia/ Mutta minä tahdon tulen laskea hänen kaupunkiinsa/ se pitää hänen huoneensa polttaman.

IX. Lucu.

Tesse ix. Luusa/ seke se Jumalatoin Israelin waldakunda/ ette mös mwdh Epeiumaloiset/ nudhellan/ Nelghien/ Sodhan ia Hedhelmettudhen cansa. etc. ix.

9:1 EI sinun taruitze riemuitzeman Israel/ eike itzes öyckemen muidhen Canssain ylitze.
Ei sinun tarwitse riemuitseman Israel/ eikä itses öykkäämän muiden kansain ylitse.
9:2 Sille sinun Jumalanpalueluxes on Hooruus sinun Jumalatas wastan/ iollas taruectas etzit/ ette caiki Aitat Jyuille teuteteisin. Senteden ei pidhe Aitat ia Perssut sinua elettemen/ ia ei pidhe Winan sinulle menestymen.
Sillä sinun jumalanpalweluksesi on huoruus sinun Jumalatasi wastaan/ jollas tarwettasi etsit/ että kaikki aitat jywillä täytettäisiin. Sentähden ei pidä aitat ja perssut (kuurnat) sinua elättämän/ ja ei pidä wiinan sinulle menestymän.
9:3 Ja ei heiden pidhe oleman HERRAN maalla/ mutta Ephraim pite iellens Egytijn/ ia pite Assirias site Sastaista sömen. Jossa ei HERRALLE taidha iomawffria Winasta tedhä/ eli mwta tedhä henen Mielensnoutexi.
Ja ei heidän pidä oleman HERRAN maalla/ mutta Ephraim pitää jällens Egyptiin/ ja pitää Assyriassa sitä saastaista syömän. Jossa ei HERRALLE taida juomauhria wiinasta tehdä/ eli muuta tehdä hänen mielensä nouteeksi.
9:4 Heiden wffrins pite oleman ninquin murhelisten Leipe/ ioista caiki saastuuat/ iotca site söuet. Sille heiden Leiuens pite heiden itze sömen/ ia ei se pidhe HERRAN Honen siselwietemen.
Heidän uhrinsa pitää oleman niinkuin murheellisten leipää/ joista kaikki saastuwat/ jotka sitä syöwät. SIllä heidän leiwänsä pitää heidän itse syömän/ ja ei se pidä HERRAN huoneen sisälle wietämän.
9:5 Mite te silloin tadhotta Wosicaunna ia HERRAN Juhlapeiuine tedhä?
Mitä te silloin tahdotte wuosikautena ja HERRAN juhlapäiwinä tehdä?
9:6 Catzo/ heiden pite poispakeneman Raatelian edeste/ Egyptus pite heidet cocoman/ ia Moph pite heidet hautaman. Noculiaiset pite sielle casuaman/ cussa nyt heiden iloisat Epeiumalains hopiat seisouat/ ia Oriantappurat heiden Maioisans.
Katso/ heidän pitää poispakeneman raatelijan edestä/ Egypti pitää heidän kokoaman/ ja Moph pitää heidät hautaaman. Nokulaiset pitää siellä kaswaman/ kussa nyt heiän iloiset epäjumalansa hopeat seisowat/ Ja orjantappurat heidän majoissansa.
9:7 Se etzittelemisen aica on tullut/ se costamisen aica/ Sen Israel kylle pite tundeman. Ne Prophetat ouat Tompelit/ ia ne Hengeliset ouat Mielipolet/ sinun swren Pahanteghos teden/ ia sen swren wainolisen Epeiumaludhen teden.
Se etsimisen aika on tullut/ se kostamisen aika/ Sen Israel kyllä pitää tunteman. Ne prophetat owat tomppelit/ ja ne hengelliset owat mielipuolet/ sinun suuren pahantekosi tähden/ ja sen suuren wainollisen epäjumaluuden tähden.
9:8 Ne Wartiat Ephraimis pidhit heidens hetken minun Jumalani tyge/ Mutta nyt ouat ne Prophetat/ iotca henelle Paulan paneuat caikilla henen Teillens sen wainolisen Epeiumaludhen cautta/ heiden Jumalans Honesa.
Ne wartijat Ephraimis pidit heidäns hetken minun Jumalani tykö/ Mutta nyt owat ne prophetat/ jotka hänelle paulan panewat kaikilla hänen teillänsä sen wainollisen epäjumaluuden kautta/ heidän Jumalansa huoneessa.
9:9 He keuuet ylensyuesti/ ia ouat turmellut/ ninquin Gibean aialla/ senteden pite henen heiden Pahatteghons muistaman/ ia heiden synninse etzittele.
He käywät ylen sywästi/ ja owat turmellut/ niinkuin Gibean ajalla/ sentähden pitää hänen heidän pahat tekonsa muistaman/ ja heidän syntinsä etsiä.
9:10 Mine leusin Israelin coruesa/ ninquin Winamariat/ ia näin teiden Iset/ ninquin ne toretficunat Ficunapuus. Mutta sitte he menit Baal Peorin tyge/ ia lupasit itzens sen häpielisen Epeiumalan tyge/ ia tulit iuri nin iulmaxi quin heidenki Wertamiehense.
Minä löysin Israelin korwessa/ niinkuin wiinamarjat/ ja näin teidän isät/ niinkuin ne tuore wiikunat wiikunapuussa. Mutta siten he menit baal beorin tykö/ ja lupasit itsensä sen häpeällisen epäjumalan tykö/ ja tulit juuri niin julmaksi kuin heidänkin wertamiehensä (rakastajansa).
9:11 Senteden pite Ephraimin HERRAUDEN/ quin iocu Lindu/ poislendemen/ nin ettei he cumbacan pidhe synnyttämen eike candaman eli sijttemen.
Sentähden pitää Ephraimin herrauden/ kuin joku lintu/ poislentämän/ niin ettei he kumpaakan pidä synnyttämän eikä kantaman eli siittämän.
9:12 Ja echke he wiele Lapsians ylescasuataisit/ nin mine tadhon quitengin heite Perimettömexi tedhä/ ettei heiden pidhe ensingen Canssa oleman Ja we heillen/ costa mine mös heilde poiswelten.
Ja ehkä he wielä lapsiansa ylöskaswattaisit/ niin minä tahdon kuitenkin heitä perinnöttömäksi tehdä/ ettei heidän pidä ensinkään kansa oleman. Ja woi heillen/ koska minä myös heiltä poiswältän.
9:13 Ephraim/ quin mine näen/ ombi istutettu ia caunis ninquin Tyrus/ mutta sen teuty nyt Mestaialle henen Lapsens vlosandaman.
Ephraim/ kuin minä näen/ ompi istutettu ja kaunis niinkuin Tyrus/ mutta sen täytyy nyt mestaajalle hänen lapsensa ulosantaman.
9:14 HERRA anna heille/ Mutta mites tadhot heille anda ? Anna heillen hedelmetoin Coctu ia quiuat Rinnat
HERRA anna heille/ Mutta mitäs tahdot heille antaa? Anna heillen hedelmätöin kohtu ja kuiwat rinnat.
9:15 Caiki heiden Pahudhens Gilgalis tapactu/ sielle mine heite wihan/ ia mine tadhon heite poisaia/ heiden pahan menons teden/ minun Honestani. Ja en ycten Rackautta heille sillen osota/ Sille caiki heiden Pämiehens ouat poislangeneet.
Kaikki heidän pahuutensa Gilgalissa tapahtui/ siellä minä heitä wihaan/ ja minä tahdon heitä pois ajaa/ heidän pahan menonsa tähden/ minun huoneessani. Ja en yhtään rakkautta heille silleen osoita/ Sillä kaikki heidän päämiehensä owat pois langenneet.
9:16 Ephraim on löty/ henen Jurens on quiuetut/ ettei he sillen taidha hedelmete canda. Ja waicka he wiele cannaisit/ nin mine tadhon quitengin sen ihanan hedelmen heiden Rumistans cooletta.
Ephraim on lyöty/ hänen juurensa on kuiwetut/ ettei he silleen taida hedelmätä kantaa. ja waikka he wielä kantaisit/ niin minä tahdon kuitenkin sen ihanan hedelmän heidän ruumiistansa kuolettaa.
9:17 Minun Jumalan pite heidet poisheittemen/ senteden ettei he tactoneet hende cwlla/ ia heiden pite Pacanoiten seas exyxisa keumen.
Minun Jumalan pitää heidät poisheittämän/ sentähden ettei he tahtoneet häntä kuulla/ ja heidän pitää pakanoitten seassa eksyksissä käymän.

X. Lucu.

Hen nuctele ia ennusta/ Ette se Israelin Waldakunda/ ia mös mwdh wallat pite syndeins teden huckuman/ Ellei he Paranosta tee/ ette Wanhurskaus kylueteisijn/ ia Rackaus nijteteisijn/ Ja ette HERRA etziteisijn/ cosca aica on/ Mwtoin seke Kuningas ette Canssa huckandepi.

10:1 ISRAEL on tullut tarpetomaxi Winapuuxi/ semmotoinen ombi mös henen hedelmens. Ja quin palio Hedelmete henelle ombi/ nin monda Altarita hen teke. Sijnä quin Maa on paras/ sihen he rakendauat caunimat Kircot.
ISRAEL on tullut tarpeettomaksi wiinapuuksi/ semmoinen ompi myös hänen hedelmänsä. Ja kuin paljon hedelmätä hänellä ompi/ niin monta alttaria hän tekee. Siinä kuin maa on paras/ siihen he rakentawat kauniimmat kirkot.
10:2 Heiden sydhemens on iaetut/ ia he nyt syndie tekeuet. Mutta heiden Altarins pite cukistettaman/ ia heiden Sädhyns pite häuitettemen.
Heidän sydämensä on jaetut/ ja he nyt syntiä tekewät. Mutta heidän alttarinsa pitää kukistettaman/ ja heidän säätynsä pitää häwitettämän.
10:3 Sille nyt he kehuuat ia sanouat. Ei se Kuningas ole wiele meite sanut/ Nin ei meiden taruitze * HERRA pelkemen/ Mite sen Kuningan piteis meille tekemen?
Sillä nyt he kehuwat ja sanowat. Ei se kuningas ole wielä meitä saanut/ Niin ei meidän tarwitse HERRAA pelkäämän/ MItä sen kuninkaan pitäisi meille tekemän?
10:4 He wannouat huckan heidens ycteen/ ia ydhen Lijton tekeuet/ ia semmotoinen Neuuo wihottapi ninquin Lijcaroho caikis waghois kedholla.
He wannowat hukkaan heidäns yhteen/ ja yhden liiton tekewät/ ja semmoinen neuwo wihoittaapi niinkuin liikaruoho kaikissa waoissa kedolla.
10:5 Ne Samarian Asuiat cocouat heitens Wasican tyge Beth Auenis. Sille henen Canssans on parcunut henen ylitzens/ ionga henen Hengelisens ouat tottuneet riemuitzeman henen Cunniaudhens polesta. Sille hen on heilde poiswiety/
Ne Samarian asujat kokoowat heitänsä wasikkain tykö Beth Awenissa. Sillä hänen kansansa on parkunut hänen ylitsensä/ jonka hänen hengellisensä owat tottuneet riemuitsemaan hänen kunniauden puolesta. Sillä hän on heiltä poiswiety/
10:6 Ja/ se Wasica on wiety Assiriahan/ Kuningan Lahiaxi Jarebis. Nin ikenens pite Ephraimin häpien cansa seisoman/ ia Israelin häpelist keumen henen Aiuotuxens cansa.
Ja/ se wasikka on wiety Assyriaan/ Kuninkaan lahjaksi Jarebissa. Niin ikänänsä pitää Ephraimin häpeän kanssa seisoman/ ja Israelin häpeällisesti käymän hänen aiwoituksensa kanssa.
10:7 Sille se Samarian Kuningas raukenut on/ ninquin Waaxi wedhen pälde.
Sillä se Samarian kuningas rauennut on/ niinkuin waaksi weden päältä.
10:8 Ne cuckulat * Auenis ouat poispyhityt/ ionga cansa Israel on synditehnyt. Odhacket ia Oriantappurat caszuauat heiden Altarins päle/ ia heiden pite sanoman/ te Wooret peitteket meite/ ia te Mäet catucat meiden pälen.
Ne kukkulat Awenissa owat poispyyhityt/ jonka kanssa Israel on syntiä tehnyt. Ohdakkeet ja orjantappurat kaswawat heidän alttarinsa päällä/ ja heidän pitää sanoman/ te wuoret peittäkäät meitä/ ja te mäet kaatukaat meidän päällen.
10:9 Israel sine olet synditehnyt hamast Gibean aiasta/ sihen mös he ouat iänehet. Mutta sencaltainen Sota/ quin nijte Pahoia Inhimisi wastoin Gibeas tapactui/ ei pidhe heite käsittemen.
Israel sinä olet syntiä tehnyt hamasta Gibean ajasta/ siihen myös he owat jäänehet. Mutta senkaltainen sota/ kuin niitä pahoja ihmisiä wastoin Gibeassa tapahtui/ ei pidä heitä käsittämän.
10:10 Waan Mine tadhon heite rangaista minun mieleni ielkin. Nin ette Canssat pite heiden ylitzens cocoundeman/ coska mine heite ijesten heiden molembain Wasicains cansa.
Waan minä tahdon heitä rangaista minun mieleni jälkeen. Niin että kansat pitää heidän ylitsensä kokoontuman/ koska minä heitä ijästän heidän molempain wasikkainsa kanssa.
10:11 Ephraim on yxi Wasica/ ioca itzens anda wiete/ Mine mös tadhon henen cansans Richtätappa/ ia tadhon keudhe ylitze henen caunijn Caulans. Minun pite opettaman Ephraim aiaman/ ia Judan kyndemen/ ia Jacobin harauoitzeman.
Ephraim on yksi wasikka/ joka itsensä antaa wiedä/ Minä myös tahdon hänen kanssansa riihtä tappaa/ ja tahdon käydän ylitse hänen kauniin kaulansa. Minun pitää opettaman Ephraim ajaman/ ja Judan kyntämän/ Ja Jakobin harawoitseman.
10:12 SEnteden kylueke Wanhurskautta/ ia nijtteket Rackautta/ ia kyndeket toisin. Ette nyt aica on HERRA etziä/ sihenasti hen tulepi/ ia opetta teille Wanhurskautta.
Sentähden kylwäkää wanhurskautta/ ja niittäkäät rakkautta/ ja kyntäkäät toisin. Että nyt aika on HERRAA etsiä/ siihenasti hän tuleepi/ ja opettaa teille wanhurskautta.
10:13 Sille te kynnette Jumalattomudhen/ ia ylesnitette pahatteghot ia sööte Walhen hedelme. Ette sine sis turuat sinus oman menos päle/ ia sinun mones Sangaris päle/ nin pite yxi Meteli ylesnouseman sinun Canssas seas.
Te kynnätte jumalattomuuden/ ja ylösniitätte pahat teot ja syötte walheen hedelmän. Että sinä siis turwaat sinun oman menosi päälle/ ja sinun monen sankarisi päälle/ niin pitää yksi meteli ylösnouseman sinun kansasi seassa.
10:14 Nin ette caiki sinun Linnas pite häuitettemen/ quin Salman cadhotti Arbelin Honen/ Sodhan aicana/ coska Eiti lapsens päle tapettijn.
Niin että kaikki sinun linnasi pitää häwitettämän/ kuin Salman kadotti Arbelin huoneen/ sodan aikana/ koska äiti lapsensa päälle tapettiin.
10:15 Nin ikenens pite teidhengi Betelis keumen/ teiden swren Pahuden teden/ ette Israelin Kuningas pite Amulla warahin mahanlötämen.
Niin ikänänsä pitää teidänkin Betelissä käymän/ teidän suuren pahuuden tähden/ että Israelin kuningas pitää aamulla warhain maahan lyötämän.

XI. Lucu.

On sangen ialo Sarna/ iossa monista Jumalan Hyuiste töist/ Armons ia Euangeliumins cautta/ iulghistetaan.

11:1 COska Israel noori oli/ pidhin mine hende rackahana/ ia cutzuin hende minun poiaxeni vlos Egyptist.
Koska Israel nuori oli/ pidin minä häntä rakkaana/ ja kutsuin häntä minun pojakseni ulos Egyptistä.
11:2 Mutta coska hen nyt cutzutan/ nin he poiskäennexet/ ia wffrauat Baalim/ ia suitzuttauat Cuuain edes.
Mutta koska hän nyt kutsutaan/ niin he poiskäännät/ ja uhraawat baalille/ ja suitsuttawat kuwain edessä.
11:3 Mine otin Ephraimin Käsiuardhesta ia talutin henen/ Waan nyt he ouat vnoctanuet/ quinga mine heite autin.
Minä otin Ephraimin käsiwarresta ja talutin hänen/ waan nyt he owat unohtaneet/ kuinka minä heitä autoin.
11:4 Mine annoin heite wetä hookian Ikehen/ ia keudhe notkeisa Ohisa/ ia risuin heilde Ikehen/ ia annoin heillen Elatoxen/ ettei he Egyptin palaiaisi.
Minä annoin heitä wetää huokeaan ikeehen/ ja käydä notkeissa ohjissa/ ja riisuin heiltä ikehen/ ja annoin heille elatuksen/ ettei he Egyptiin palajaisi.
11:5 Nin on nyt Assur tullut heiden Kuningaxens/ Sille euet he tadho palaita.
Niin on nyt Assur tullut heidän kuninkaaksensa/ Sillä eiwät he tahdo palata.
11:6 Senteden pite Miecan tuleman heiden Caupungins päle/ ia pite heiden Salpans ylestemmata ia ylessömen/ heiden Aiuotuxens polesta.
Sentähden pitää miekan tuleman heidän kaupunkinsa päälle/ ja pitää heidän salpansa ylöstemmata ja ylössyömän/ heidän aiwoituksensa puolesta.
11:7 Eipe minun Canssan tottele käende minun poleni/ Edesquinga heille sarnatan/ nin eikengen hangitze cwleman.
Eipä minun kansani tottele kääntää minun puoleeni/ Edeskuinka heille saarnataan/ niin eikenkään hankitse kuulemaan.
11:8 Mite minun pite sinusta tekemen Ephraim ? ia quinga minun pite sinua rangaitzeman Israel ? * Eikö minun pidhe coctolist ydhen Adaman sinusta tekemen/ ia asetta sinua ninquin Zeboim?
Mitä minun pitää sinusta tekemän Ephraim? ja kuinka minun pitää sinua rankaitseman Israel? Eikö minun pidä kohtuullisesti yhden Adamin sinusta tekemän/ ja asettaa sinua niinkuin Zeboim?
11:9 Mutta minun sydhemellen ombi yxi toinen mieli/ minun Laupiudhen ombi ylenpalaua/ Ettei mine tedhä tadho/ minun hirmulisen Wihan perest/ enge palaia Ephraim cadhottaman. Sille Jumala mine olen ia en Inhiminen/ ia olen Se Pyhe teiden keskellen/ quitengin ei pide minun Waldakundan Caupungis oleman.
Mutta minun sydämelläni ompi yksi toinen mieli/ minun laupeuteni ompi ylenpalawa/ Ettei minä tehdä tahdo/ minun hirmullisen wihan perästä/ enkä palaja Ephraim kadottaman. Sillä Jumala minä olen ja en ihminen/ ja olen se Pyhä teidän keskellän/ kuitenkin ei pidä minun waltakunnan kaupungissa oleman.
11:10 Silloin HERRA nouadhatan/ ia henen pite ninquin Jalopeuran kiliuman. Ja quin hen kiliupi/ nin he pelestyuet iotca Ländehen pein ouat.
Silloin HERRAA noudatetaan/ ja hänen pitää niinkuin jalopeuran kiljuman. Ja kuin hän kiljuupi/ niin he pelästywät jotka läntehen päin owat.
11:11 Ja ne Egyptis mös pelestyuet/ ninquin iocu Lindu/ ia Assurin maasta/ ninquin Mettiset/ ia tadhon heite asetta heiden honehisins/ sanopi HERRA.
Ja ne Egyptissä myös pelästywät/ niinkuin joku lintu/ ja Assurin maasta/ niinkuin mettiset/ ja tahdon heitä asettaa heidän huoneisiinsa/ sanoopi HERRA.
11:12 EPhraimis ompi iocapaicas Epeiumalus minua wastan/ ia Israelin Honesa wäre Jumalanpaluelus. Mutta Juda pite henens wiele kijni Jumalasta/ ia sihen oikian pyhen Jumalanpalueluxen.
Ephraimissa ompi joka paikassa epäjumaluus minua wastaan/ ja Israelin huoneessa wäärä jumalanpalwelus. Mutta Juda pitää hänens wielä kiinni Jumalasta/ ja siihen oikean pyhän jumalanpalweluksen.

XII. Lucu.

Propheta laittapi sen Israelin Waldakunnan/ ette hen Pacanain cansa/ aina Lijton teki/ Ja ette hen piti erinomaisen Jumalanpalueluxen/ Bethelis/ Gilgalis/ Gileadis/ etc. paitzi ia wastan Jumalan keskyn/ Joca Jerusalemis ainostans keski hendens paluelta. Nin ei Meken taidha hende oikein paluella oman hyuen lwlon ielkin/ ilman henen Sanoitans ia keskytens.

12:1 Waan Ephraim ammottele Twlen ielkin/ ia sanopi Itetwlen peresti/ ia teke iocapeiue Epeiumalutta ia wahingota. He tekeuet Assurin cansa Lijton/ ia wieuet Balsam Egyptihin.
Waan Ephraim ammottelee tuulen jälkeen/ ja sanoopi itätuulen perästä/ ja tekee jokapäiwä epäjumaluutta ja wahinkoa. He tekewät Assurin kanssa liiton/ ja wiewät balsamia Egyptiin.
12:2 Senteden HERRAN pite Judan warieleman/ ia Jacobin etzittelemen henen Menons peresti/ ia henelle costaman henen Ansions ielkin.
Sentähden HERRAN pitää Judan warjeleman/ ja Jakobin etsiskelemän hänen menonsa perästä/ ja hänelle kostaman hänen ansionsa jälkeen.
12:3 Ja ( ma he ) Hen on Eitins codhusa henen Weliens alaspolkenut/ ia caikilla woimallans Jumalan cansa campailut.
Ja (myös hän) Hän on äitinsä kohdussa hänen weljensä alaspolkenut/ ja kaikella woimallansa Jumalan kanssa kamppaillut.
12:4 Hen paineli mös Engelin cansa/ ia woitti/ Sille hen idki ia rucueli hende/ Bethelis tosin hen leusi henen/ ia sielle hen on puhunut meiden cansan.
Hän paini myös enkelin kanssa/ ja woitti/ Sillä hän itki ja rukoili häntä/ Bethelissä tosin hän löysi hänen/ ja siellä hän on puhunut meidän kanssan.
12:5 Mutta se HERRA ombi se Jumala Zebaoth/ HERRA on henen Nimens.
Mutta se HERRA ompi se Jumala Zebaoth/ HERRA on hänen nimensä.
12:6 Nin käenne nyt sinuas sinun Jumalas tyge/ Tee Laupiutta ia Oikiutta/ ia toiuo alati sinun Jumalas päle.
Niin käännä nyt sinuas sinun Jumalasi tykö/ Tee laupeutta ja oikeutta/ ja toiwo alati sinun Jumalasi päälle.
12:7 Mutta cauppamiehelle ombi wäre Waaca henen kädhesens/ ia kernasti wiettele.
Mutta kauppamiehelle ompi wäärä waaka hänen kädessänsä/ ja kernaasti wiettelee.
12:8 Sille Ephraim sanopi/ Mine olen ricas/ minulla ombi kylle/ eike caikis minun Töissen leute Pahateco/ quin syndi olis.
Sillä Ephraim sanoopi/ Minä olen rikas/ minulla ompi kyllä/ eikä kaikissa minun toissän löydy pahateko/ kuin synti olisi.
12:9 Mutta mine olen sinun Jumalas hamast Egyptin maasta/ ioca sinua wiele andapi Maioissa asua/ ninquin mös Wosicunnais totuttijn
Mutta minä olen sinun Jumalasi hamasta Egyptin maasta/ joka sinua wielä antaapi majoissa asua/ niinkuin myös wuosikuntaisi totuttiin.
12:10 Prophetille puhumahan. Ja mine se olen/ ioca nin monet Ennustoxet annan/ ia Prophetain cautta iulghistan/ cuca mine olen.
Prophetille puhumaan. Ja minä se olen/ joka niin monet ennustukset annan/ ja prophetain kautta julkistan/ kuka minä olen.
12:11 Sille Gileadis onopi Epeiumalus/ ia Gilgalis he Häriet wffrauat huckan/ Ja heille ouat nin monda Altarit/ quin Cuhilat pelloisa seisouat.
Sillä Gilgalissa ompi epäjumalaluus/ ja Gilgalissa he härät uhraawat hukkaan/ Ja heillä owat niin monta alttarit/ kuin kuhilaat pelloissa seisowat.
12:12 Jacobin teuty Sirian mahan paeta/ Ja Israelin teuty paluella ydhen waimon tedhen/ ydhen waimon tosin tedhen/ teuty henen caita.
Jakobin täytyy Syyrian maahan paeta/ Ja Israelin täytyy palwella yhden waimon tähden/ yhden waimon tosin tähden/ täytyy hänen kaita.
12:13 Mutta sitelehin vloswei HERRA Israelin Egiptistä/ ydhen Prophetan cautta/ ia annoi sen Prophetan cautta henen coriata.
Mutta siitä lähin uloswei HERRA Israelin Egyptistä/ yhden prophetan kautta/ ja antoi sen prophetan kautta hänen korjata.
12:14 Waan nyt wihoitta Henen Ephraim Epeiumaloittens cautta. Senteden pite heiden Werens tuleman heiden ylitzens/ ia heiden HERRANS pite costaman heiden pilcans.
Waan nyt wihottaa hänen Ephraim epäjumaloittensa kautta. Sentähden pitää heidän werensä tuleman heidän ylitsensä/ ja heidän HERRANSA pitää kostaman heidän pilkkansa.

XIII. Lucu.

Hen Laittapi sen Israelin Waldakunnan/ ette henen pite syndins teden/ Assyrerein cautta häuitettemen. Etc. Sijtte hen lohuttapi heite Christusen Waldakunnast/ iossa hen Synnin/ Heluetin ia Cooleman pideis ylessömen. etc.

13:1 COska Ephraim oli Israelis corghotettu/ nin hen teutteriuie Epeiumalutta oppi/ sijtte hen synditeki Baalin cautta/ ia tulit sen cautta surmatuxi.
Koska Ephraim oli Israelissa korotettu/ niin hän täyttä riwiä epäjumaluutta oppi/ sitten hän syntiä teki baalin kautta/ ja tulit sen kautta surmatuksi.
13:2 Mutta nyt he palio enemin synditekeuet/ Ja tekeuet Cuuia heiden Hopiastans/ quin he taitauat heite ylesaiatella/ nimitten Epeiumalat/ iotca quitengi sula Sepänteco ouat. Quitengi he nijste sarnauat/ Joca tacto nijnen Wasicain swtaanda/ sen pite Inhimisiä wfframan/
Mutta nyt he paljon enemmin syntiä tekewät/ Ja tekewät kuwia heidän hopeastansa/ kuin he taitawat heitä ylösajatella/ nimittäin epäjumalat/ jotka kuitenkin sula sepänteko owat. Kuitenkin he niistä saarnaawat/ Joka tahtoo niiden wasikkain suuta antaa/ sen pitää ihmisiä uhraaman/
13:3 Ninen samain pite saaman Amuudhun/ ia sen Casten/ ioca warahin langepi. Ja/ ninquin Acanat/ iotca Luuasta poispuhaltan/ ia ninquin Saw Totoista.
Niiden samain pitää saaman aamu-udun/ ja sen kasteen/ joka warhain lankeepi. Ja/ niinkuin akanat/ joka luwasta poispuhaltaan/ niinkuin sawu totoista (ikkunoista).
13:4 Mutta mine olen sinun HERRAS Jumalas hamast Egiptin maalda/ ia sinun pideis tosin ei mwta Jumalata tundeman/ paitzi minun/ ia ei ycten Wapactaia/ waan minua ainoata.
Mutta minä olen sinun HERRASI Jumalasi hamasta Egyptin maalta/ ja sinun pitäisi tosin ei muuta jumalata tunteman/ paitsi minun/ ja ei yhtää wapahtajaa/ waan minua ainoata.
13:5 Mine tosin surin sinusta Coruessa/ sijnä carckias maasa/
Minä tosin surin sinusta korwessa/ siinä karkeassa maassa/
13:6 Mutta ette he rauitut ouat/ ia kyllä saanuet/ nin heiden sydhemens ylespaisui/ senuoxi he minua vnoctauat.
Mutta että he rawitut owat/ ja kyllä saaneet/ niin heidän sydämensä ylöspaisui/ senwuoksi he minua unohtawat.
13:7 Nin mine mös tadhon olla heiden coctans quin iocu Jalopeura/ ia quin Pardi tielle tadhon heite weijuue/
Niin minä myös tahdon olla heidän kohtaansa kuin joku jalopeura/ ja kuin pardi tiellä tahdon heitä wäijyä/
13:8 Mine tadhon heite cohdata/ ninquin se Carhu/ ionga Poiat poisotetut ouat. Ja tadhon heiden paadhitun sydhemens rickireueiste/ Ja tadhon heite sielle ylessödhe/ quin iocu Jalopeura/ Pedhot pite heite rickirepimän.
Minä tahdon heitä kohdata/ niinkuin se karhu/ jonka pojat poisotetut owat. Ja tahdon heidän paadutetun sydämensä rikkirewäistä/ Ja tahdon heitä siellä ylössyödä/ kuin joku jalopeura/ Pedot pitää heitä rikki repimän.
13:9 Israel sine wiet sinus Onnettomudhen/ Waan sinun Terueydhes minus ainoas seisopi.
Israel sinä wiet sinusi onnettomuuteen/ Waan sinun terweytesi minussa ainoassa seisoopi.
13:10 Cussa ombi sinun Kuningas/ ioca sinua auttais caikis sinun Caupungeis/ Ja sinun Domaris/ ioista sine sanoit/ Anna minulle Kuningas ia Pämiehie.
Kussa ompi sinun kuningas/ joka sinua auttaisi kaikissa sinun kaupungeissa/ Ja sinun tuomarisi/ joista sinä sanoit/ Anna minulle kuningas ja päämiehiä.
13:11 Mine tosin annoin sinulle * Kuningan/ minun wihasani/ ia tadhon sen sinulda poisotta minun hirmudhesani.
Minä tosin annoin sinulle kuninkaani/ minun wihassani/ ja tahdon sen sinulta pois ottaa minun hirmuisuudessani.
13:12 Se Ephraimin Pahateco ombi coconsidhottu/ ia henen syndins ombi salattu/
Se Ephraimin pahateko ompi kokoon sidottu/ ja hänen syntinsä ompi salattu/
13:13 Sille henelle pite Kipu tapactuman ninquin Wastoinoleuaisella. Sille hen on yxi tyhme Lapsi/ sen aian pite tuleman/ ette heiden Lapsens pite huckanduman.
Sillä hänellä pitää kipu tapahtuman niinkuin wastoinolewaisella. Sillä hän on yksi tyhmä lapsi
13:14 * Mutta Mine tadhon heite Heluetist vlospäste/ ia Coolemasta wapacta. Coolema/ Mine tadhon sinulle yxi Myrcki olla/ Heluetti/ Mine tadhon sinulle yxi Surma olla.
Mutta minä tahdon heitä helwetistä ulospäästää/ ja kuolemasta wapahtaa. Kuolema/ Minä tahdon sinulle yksi myrkky olla/ Helwetti/ Minä tahdon sinulle yksi surma olla.
13:15 Quitengi ombi se Lohutos minun silmeni edest peitetty/ Sille henen pite weliesten waihel eroittaman.
Kuitenkin ompi se lohdutus minun silmäni edestä peitetty/ Sillä hänen pitää weljesten waiheilla eroittaman.
13:16 Ydhen Itetwlen pite tuleman yles Coruesta/ ia henen Caiuons curactuman/ ia henen Lecteins quiuama'. Sen saman pite raateleman caikein calliman Calun Tauaran.
Yhden itätuulen pitää tuleman ylös korwesta/ ja hänen kaiwonsa kurahtuman/ ja hänen lähteensä kuiwaman. Sen saman pitää raateleman kaikkein kalliimman kalun tawaran.

XIV. Lucu.

Hen sosittele ia cutzupi caiki Euangeliumin tyge/ Syndiens tundeman ia nijte Uskossa andexianoman/ ia Christusen teden sulan Jumalan Armon ia laupiudhen päle Loottaman.

14:1 Samarian pite autiaxi tuleman/ Sille he ouat heiden Jumalans couacoruaiset/ Heiden pite Miecan lepitze langeman/ ia heiden Nooret Lapsens rickipaiskattaman/ ia heiden Wastoinoleuaiset Waimot pite rickireuäistemen.
Samarian pitää autioksi tuleman/ Sillä he owat heidän Jumalansa kowakorwaiset/ Heidän pitää miekan läwitse lankeaman/ ja heidän nuoret lapsensa rikki paiskattaman/ ja heidän wastoinolewaiset waimot pitää rikki rewäistämän.
14:2 KIenne sinus Israel sinun HERRAS Jumalas tyge/ Sille sine olet la'genut sinun Pahateghos tedhen.
Käännä sinus Israel sinun HERRASI Jumalasi tykö/ Sillä sinä olet langennut sinun pahantekosi tähden.
14:3 Ottacat nämet Sanat teillen/ ia käendeket teiten HERRAN tyge/ ia sanocat henelle. Anna meille caiki synnit andeixi/ ia tee meille hyue/ nin me tadhom wffrata meiden Hwlten Mullit.
Ottakaat nämät sanat teillen/ ja kääntäkäät teitän HERRAN tykö/ ja sanokaat hänelle. Anna meille kaikki synnit anteeksi/ ja tee meille hywää/ niin me tahdomme uhrata meidän huulten mullit.
14:4 Eipe Assurin pidhe meite auttaman/ enge me tadho sillen astua Oricten päle/ eike enembete sanoa meiden Käsialanne tyge/ Te oletta meiden Jumalan. Waan anna nijlle Oruoillen Armo leute sinun tykös.
Eipä Assurin pidä meitä auttaman/ enkä me tehdo silleen astua orien päällä/ eikä enempää sanoa meidän käsialamme tykö/ Te olette meidän jumalan. Waan anna niille orwoille armo löytää sinun tykösi.
14:5 Nin minun pite taas parandaman heiden poiskeumisens/ kernasti mine heite racastan/ Nin minun pite Wihani heiste poiskändemen.
Niin minun pitää taas parantaman heidän poiskäymisensä/ kernaasti minä heitä rakastan/ Niin minun pitää wihani heistä poiskääntämän.
14:6 Mine tadhon Israelil olla ninquin iocu Amuncaste/ ette henen pite/ ninquin Rosin/ cucostaman/ ia henen Jwrttens pite läuiemen ninquin Libanon.
Minä tahdon Israelille olla niinkuin joku aamukaste/ että hänen pitää/ niinkuin ruusun/ kukoistaman/ ja hänen juurten pitää lewiämän niinkuin Libanon.
14:7 Ja henen Oxians heitens vloswenyttemen/ ette hen itze olis nin lustinen/ quin iocu Oliupw/ ia henen pite haijun andaman ninquin Libanon.
Ja hänen oksiansa heitäns uloswenyttämän/ että hän itse olisi niin lystinen/ kuin joku öljypuu/ ja hänen pitää hajun antaman niinkuin Libanon.
14:8 Ja heiden pite taas istuman heiden Winapuuns warion ala/ Jyuiste heitens rauitzeman/ ia cucostaman ninquin Winapuun. Ja Henen muistons pite ninquin Libanon winan oleman.
Ja heidän pitää taas istuman heidän wiinapuunsa warjon alla/ Jywistä heitänsä rawitseman/ ja kukoistaman niinkuin wiinapuun. Ja hänen muistonsa pitää niinkuin Libanon wiinan oleman.
14:9 O Ephraim/ Pois Epeiumaloittes cansa/ Mine tadhon henen cwlella ia iodhatta. Mine tadhon olla ninquin wiherieinen Hånga/ Minussa pite sinun Hedelmes leutemen.
Oi Ephraim/ Pois epäjumaloittesi kanssa/ Minä tahdon hänen kuulla ja johdattaa. Minä tahdon olla niinkuin wiheriäinen honka/ Minussa pitää sinun hedelmäsi löytämän.
14:10 Cuca on wijsas/ ette hen neite ymmerdheis/ ia nopsa/ ioca neite merkitzis ? Sille ne HERRAN Tiet ouat oikiat/ ia ne Wanhurskat heisse waeldauat/ Mutta ne ylitzekeumerit nijsse samois langeuat.
Kuka on wiisas/ että hän näitä ymmärtäisi/ ja nopsa/ joka näitä merkitsisi? Sillä ne HERRAN tiet owat oikeat/ ja ne wanhurskaaat heissä waeltawat/ Mutta ne ylitsekäymärit niissä sanoissa lankeewat.

Hoseast Prophetast Loppu.


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14