Propheta ZacharJa.

Alcupuhe ZacharJan Prophetan päle.

SAmalla aialla quin Haggeuski/ nin temekin ZacharJa sarnasi/ Ette Jerusalem ia se Templi pidheis iellens ylesrakettaman/ Ja sen haiotetun Canssan/ iellens ychteen cocoman.
Senpäle ette yxi Regimenti ia Asetus pidheis taas sen Lxx/ woodhen Fangiuxen perestä sijnä Makunnas ylesoiettaman. Ja hen on tosin yxi nijste caikein lodhulinen Prophetaist. Sille hen edestoopi monet suloiset ia turualiset Näghyt/ ia monet ysteueliset ia makiat Sanat andapi. Joilla hen site murhelist ia haiottu Canssa/ lohutta ia wahuista/ site Rakennosta ia Regimenti päle rupeaman.
Jotca haman sihen aican asti/ oli swren ia moninaisen wastanseisomisen kersinyt. Neite hen tekepi. v. Lucuhun asti. Nyt/ ette henelle olit sangen syuet/ salaat ia Pimiet Näghyt ( iotca lehes Danielin Näghöin caltaiset ouat ) ilmoitetydh.
Joinenga Näkyin toimituxis/ seke ne Hebreerit/ ette mös Ne Christitut hicouat ia tölens nijte ymmerteuet. Senteden Me nijte ylitzecarkam tesse Somen Tulkituxes/ ia nin me haem ia poimem teste Prophetast ( quin muistakin pidhemist ) ne selkeimet ia meille tarpelisemat Sententiat/ Puhet/ Sarnat/ Opit ia Weisut.
Joska HERRA Jumala ette seke Ne/ ette mwdh pyhet Ramatut tesse Seurakunnas/ quin tuliski/ alati/ aina ia wisusti Luetaisijn/ sarnataisijn/ weisataisijn Lexyis/ ia mutoin prucataisijn. Sille caiki mite kirioitettu ombi/ se on meiden Opixi kirioitettu. Ro. xv. ZacharJa Propheta


Propheta ZacharJa

I. Lucu.

Hen neuuopi Parannosta tekemen/ Ettei me synnises Elemes ia muis Pahudes meiden Isiä noudhatasimma.

1:1 Cadhexenna Cwcautena sine Toisna woonna Kuningan Dariusen/ tapactui Teme HERRAN Sana ZacharJan tyge/ sen Berechian poian/ Iddon poian/ sen Prophetan/ ia sanoi.
Kahdeksantena kuukautena sinä toisena wuonna kuningas Dareuksen/ tapahtui tämä HERRAN sana Zacharjan tykö/ sen Berechian pojan/ Iddon pojan/ sen prophetan/ ja sanoi.
1:2 HERRA ombi wihainen ollut teidem Isein päle. Ja sanos heille.
HERRA ompi wihainen ollut teidän isäin päälle. Ja sanos heille.
1:3 NIN sanopi se HERRA Zebaoth/ Kiendeket teiten minun tykeni/ sanopi se HERRA Zebaoth/ Nin mine tadhon kiete minun teiden tygenne/ sanopi se HERRA Zebaoth.
Niin sanoopi se HERRA Zebaoth/ Kääntäkäät teitän minun tyköni/ sanoopi se HERRA Zebaoth/ Niin minä tahdon kääntää minun teidän tykönne/ sanoopi se HERRA Zebaoth.
1:4 Elket olco ninquin teiden Iseet/ ioille ne entiset Prophetat sarnasit/ sanoden/ Palatkat teiden pahoista Teisten/ ia teiden heijusta menostan. Mutta euet he cwlluet/ eike minua totelluet/ sanopi se HERRA.
Älkäät olko niinkuin teidän isät/ joille ne entiset prophetat saarnasit/ sanoen/ Palatkaat teidän pahoista teistän/ ja teidän häjystä menostan. Mutta eiwät he kuulleet/ eikä minua totelleet/ sanoopi se HERRA.
1:5 Cwssa nyt ouat teiden Iset ia Prophetat? Wielekö he eleuet?
Kussa nyt owat teidän isät ja prophetat? Wieläkö he eläwät?
1:6 Eikö nin ole tapactanut? Ette minun Sanan/ ia minun Oikiudhen/ iotca mine keskin/ minun Palueliani/ Prophetain cautta/ ouat teiden Isein sattunut? Ette heiden teuty palaiaman/ ia sanoman/ Quin se HERRA Zebaoth aiatteli meille tedhexens/ senielkin quin me kieuttim meiden/ ia teimme/ nin ikenens hen mös meille tehnyt on.
Eikö niin ole tapahtunut? Että minun sanani/ ja minun oikeuden/ jotka minä käskin/ minun palwelijani/ prophetain kautta/ owat teidän isiin sattunut? Että heidän täytyy palaaman/ ja sanoman/ Kuin se HERRA Zebaoth ajatteli meille tehdäksensä/ senjälkeen kuin me käytimme meitän/ ja teimme/ niin ikänänsä hän myös meille tehnyt on.
1:12 Nin wastasi se HERRAN Engeli ioca minun cansan puhui ia sanoi. HERRA Zebaoth/ Quincauuan et sine tachdo armachta Jerusalemin ylitze/ Ja ninen Judan Caupungein ylitze/ ioinenga päle sine olet wihainen ollut neisse seitzemenkymmenden aiastaican?
Niin wastasi se HERRAN enkeli joka minun kanssani puhui ja sanoi. HERRA Zebaoth/ Kuin kauan et sinä tahdo armahtaa Jerusalemin ylitse/ Ja niiden Judan kaupunkein ylitse/ joidenka päälle sinä olet wihainen ollut näissä seitsemänkymmentä ajastaikaan?
1:13 Ja se HERRA wastasi sille Engelille/ ioca minun cansani puhui/ ysteueliset sanat ia lohuliset sanat.
Ja se HERRA wastasi sille enkelille/ joka minun kanssani puhui/ ystäwälliset ja lohdulliset sanat.
1:14 Ja se Engeli ioca minua puhutteli/ sanoi minulle/ Sarna ia sano/ Neite sanopi se HERRA Zebaoth. Mine olen sangen kiuanut Jerusalemin ia Zionin ylitze/
Ja se enkeli joka minua puhutteli/ sanoi minulle/ Saarnaa ja sano/ Näitä sanoopi se HERRA Zebaoth. Minä olen sangen kiiwannut Jerusalemin ja Zionin ylitse/
1:15 Mutta mine olen iwri wihainen ninen corein Pacanain päle. Sille mine olin waan wähe wihainen/ Mutta he autit häuitoxehen.
Mutta minä olen juuri wihainen niiden korein pakanain päälle. Sillä minä olin waan wähän wihainen/ Mutta he autit häwitykseen.
1:16 Senteden sanopi HERRA/ Mine tadhon palaita Jerusalemin tyge Laupiudhen cansa/ Ja minun Honen pite henes ylesrakettaman.
Sentähden sanoopi HERRA/ Minä tahdon palata Jerusalemin tykö laupeuden kanssa/ Ja minun huoneen pitää hänessä ylösrakettaman.
1:17 Ja sarna enembi/ ia sanos/ Neite sanopi se HERRA Zebaoth. Taas minun Caupungini pite hyuesti kieumen/ Ja HERRAN pite Zionin taas lohuttaman/ ia Jerusalemin taas wloswalittaman.
Ja saarnaa enempi/ ja sanos/ Näitä sanoopi se HERRA Zebaoth. Taas minun kaupunkini pitää hywästi käymän/ Ja HERRAN pitää Zionin taas lohduttaman/ ja Jerusalem taas uloswalittaman.

II. Lucu.

Jerusalem/ pite sen ffangiuxen ielkin/ sangen toisen modhon saaman. Joca Christusen Waldakunnan/ kirkon ia Sarnan. merkitze.

2:1 JA mine ylesnostin silmeni/ ia näin/ ia catzo/ yxi Mies piti kädhesens Mitan Nooran.
Ja minä ylösnostan silmäni/ ja näin/ ja katso/ yksi mies piti kädessänsä mittanuoran.
2:2 Ja mine sanoin/ Cuhungas menet? Mutta hen sanoi minulle. Että mine Jerusalemin mittaisin/ ia catzoisin/ quinga pitken ia quinga Laauian sen oleman pite.
Ja minä sanoin/ Kuhunkas menet? Mutta hän sanoi minulle. Että minä Jerusalemin mittaisin/ ja katsoisin/ kuinka pitkän ja kuinka lawean sen oleman pitää.
2:3 Ja catzo/ Se Engeli/ ioca minun cansan puhui vloslexi/ Ja yxi toinen Engeli vlosmeni henen wastans/ ia sanoi.
Ja katso/ Se enkeli/ joka minun kanssani puhui ulosläksi/ Ja yksi toinen enkeli ulosmeni hänen wastaansa/ ja sanoi.
2:4 Jooxe toonna/ ia puhu sille piltille/ ia sanos. Jerusalem pite asutetuxi tuleman ilman Mwrita/ sen swriman Inhimisten ia Cariain palioudhen teden/ iotca henes oleman pite.
Juokse tuonne/ ja puhu sille piltille/ ja sanos. Jerusalem pitää asutetuksi tuleman ilman muuritta/ sen suurimman ihmisten ja karjain paljouden tähden/ jotka hänessä oleman pitää.
2:5 Ja Mine tadhon/ sanopi HERRA/ yxi tulinen Mwri henen ymberillens oleman/ ia tadhon henesse olla/ Ja tadhon Minuani Cunnialisesta henesse osotta.
Ja minä tahdon/ sanoopi HERRA/ yksi tulinen meri hänen ympärillensä olemaan/ ja tahdon hänessä olla/ Ja tahdon minuani kunniallisesti hänessä osoittaa.
2:6 Woi/ woi Paecat vlos/ sijte Pohian Maasta/ sanopi HERRA/ Sille mine haiotin teite Neliehin Twlihin Taiwan ala/ sanopi HERRA.
Woi/ woi paetkaat ulos/ siitä pohjan maasta/ sanoopi HERRA/ Sillä minä hajoitin teitä neljään tuuleen taiwaan alla/ sanoopi HERRA:
2:7 Woi Zion/ ioca asut sen Tytteren Babelin tyken/ poispakene/
Woi Zion/ joka asut sen tyttären Babelin tykönä/ poispakene/
2:8 Sille nin sanopi se HERRA Zebaoth. Hen lehetti minua ninen pacanain tyge/ iotca teite raatelluet olit/ Heiden Waltans sai lopun. Joca teihin rupepi/ SE rupepi henen Silmenstären päle.
Sillä niin sanoopi se HERRA Zebaoth. Hän lähetti minua niiden pakanain tykö/ jotka teitä raadelleet olit/ Heidän waltansa sai lopun. Joka teihin rupeepi/ Se rupeepi hänen silmänteränsä päälle.
2:9 Sille catzo/ mine tadhon minun käteni heiden ylitzens ylesnosta/ ette heiden pite nijllen Raateluxexi oleman/ iotca ennen paluelit heite. Ette teiden pite ymmertemen/ ette se HERRA Zebaoth minun lehettenyt on.
Sillä katso/ minä tahdon minun käteni heidän ylitsensä ylösnostaa/ että heidän pitää niillen raatelukseksi oleman/ jotka ennen palwelit heit. Että teidän pitää ymmärtämän/ että se HERRA Zebaoth minun lähettänyt on.
2:10 Iloitze ia riemuitze sine tyter Zion/ Sille catzo/ Mine tulen/ ia tadhon asua sinun tykenes/ sanopi HERRA.
Iloitse ja riemuitse sinä tytär Zion/ Sillä katso/ Minä tulen/ ja tahdon asua sinun tykönäsi/ sanoopi HERRA.
2:11 Silloin palio pacanoit pite heitens HERRALLE altiaxi andaman/ Ja ne pite minun Cansan oleman. Ja mine tadhon sinun tykenes asua/ ettes ymmerdheisit/ Ette minun se HERRA Zebaoth sinun tyges lehettenyt on.
Silloin paljon pakanoita pitää heitänsä HERRALLE alttiiksi antamaan/ Ja ne pitää minun kansan olemaan. Ja mene tahdon sinun tykönäsi asua/ ettäs ymmärtäisit/ Että minun se HERRA Zebaoth sinun tykösi lähettänyt on.
2:12 Ja HERRAN pite Judan perimen Osaxens sijnä pyhese Maasa/ ia pite Jerusalemin taas vloswalitzeman.
Ja HERRAN pitää Judan perimän osaksensa siinä pyhässä maassa/ ja pitää Jerusalemin taas uloswalitseman.
2:13 Caiki Liha waickenecon HERRAN edes/ Sille hen on ylesnosnut henen pyheste Siastans.
Kaikki liha waietkoon HERRAN edes/ Sillä hän on ylösnoussut hänen pyhästä sijastansa.

III. Lucu.

Sarnaian edest ialo Lohutos/ Nin mös Christusest.

3:1 JA minulle osotettijn se Ylimeinen pappi Josua/ seisodhen sen HERRAN Engelin edes. Ja Satan seisoi henen oikealla kädhellens/ ette hen hende wastanseisois.
Ja minulle osoitettiin se ylimmäinen pappi Josua/ seisoen sen HERRAN enkelin edessä. Ja satan seisoi hänen oikealla kädellänsä/ että hän häntä wastaan seisoisi.
3:2 Ja HERRA sanoi Satan tyge/ HERRA se rangaiskon sinua Satan/ Ja/ se HERRA sinua rangaiskon ioca Jerusalemin vloswalitzi. Eikö teme ole yxi Kekäle/ ioca Tulesta temmattu on?
Ja HERRA sanoi satan tykö/ HERRA se rankaiskoon sinua satan/ Ja / se HERRA sinua rankaiskoon joka Jerusalemin uloswalitsi. Eikö tämä ole yksi kekäle/ joka tulesta temmattu on?
3:3 Ja Josua oli puetettu saastaisis waatteis/ ia seisoi sen Engelin edes.
Ja Josua oli puetettu saastaisissa waatteissa/ ja seisoi sen enkelin edessä.
3:4 Joca wastaten sanoi nijlle/ iotca henen tykenens seisoit. Poisottacat heneste ne saastaiset waattet/ ia hen sanoi henelle. Catzo/ Mine olen sinun synnis sinusta poisottanut/ ia puettanut sinun Juhla waatteilla/
Joka wastaten sanoi niille/ jotka hänen tykönänsä seisoit. Poisottakaat hänestä ne saastaiset waatteet/ ja hän sanoi hänelle. Katso/ Minä olen sinun syntisi sinusta poisottanut/ ja puettanut sinun juhlawaatteilla/
3:5 ia sanoi. Pangat puchdas Lacki henen Pääns päle/ ia he panit puchtan Lakin henen pääns päle/ ia he puetit waattet henen pälens. Ja HERRAN Engeli seisoi sielle.
ja sanoi. Pankaat puhdas lakki hänen päänsä päälle/ ja he panit puhtaan lakin hänen päänsä pääle/ ja he puetit waatteet hänen päällensä. Ja HERRAN enkeli seisoi siellä.
3:6 Ja se HERRAN Engeli todhisti Josualle/ ia sanoi/ Nein sanopi se HERRA Zebaoth.
Ja se HERRAN enkeli todisti Josualle/ ja sanoi/ Näin sanoopi se HERRA Zebaoth.
3:7 Jos sine waellat minun Teiteni päle/ ia pidhet minun wartion/ Nin sinun pite minun Honen hallitzeman/ ia minun Cartanoitan ketket. Ja mine annan sinulle mutomat nijste/ quin tesse seisouat/ ette he sinun saattaisit.
Jos sinä waellat minun teitteni päällä/ ja pidät minun wartion/ Niin sinun pitää minun huoneeni hallitseman/ ja minun kartanoitani kätket. Ja minä annan sinulle muutamat niistä/ kuin tässä seisowat/ että he sinun saattaisit.
3:8 Waariota Josua sine ylimeinen Pappi/ sine ia sinun ysteues/ iotca sinun edeses asuuat/ Sille he ouat sulat Ihmeet.
Waarinota Josua sinä ylimmäinen pappi/ sinä ja sinun ystäwäsi/ jotka sinun edessäsi asuwat/ Sillä he owat sulat ihmeet.
3:9 Sille Catzo/ mine tadhon anda minun Paluelian Zemah tulla/ Sille catzo sen ainoan Kiuen päle/ ionga mine Josuan eten laskenut olen/ pite seitzemen Silme oleman. Mutta catzo/ Mine tadhon sen vloshacata/ sanopi se HERRA Zebaoth/ Ja tadhon sen Maan Synnit/ ychtene peiuene poisotta.
Sillä katso/ minä tahdon antaa minun palwelijan Zemah tulla/ Sillä katso sen ainoan kiwen päälle/ jonka minä Josuan eteen laskenut olen/ pitää seitsemän silmää oleman. Mutta katso/ Minä tahdon sen uloshakata/ sanoopi se HERRA Zebaoth/ Ja tahdon sen maan synnit/ yhtenä päiwänä poisottaa.
3:10 Silloin sanopi se HERRA Zebaoth/ cutzupi toinen toisens Winapuuns ia ficunapuuns ala.
Sillon sanoopi se HERRA Zebaoth/ kutsuupi toinen toisens wiinapuunsa ja wiikunapuunsa alle.

IV. Lucu.

Se Cullainen Kyntilenialka/ ombi Jumalan Sana Canssan seas Prophetain cautta sarnattu. Jolla ne heicot omattiedhot lohutetan ia yleswalghistetaan/ Wan ne Caxi Oliunpwth on Josua Hengelises/ Ja SeruBabel Mailmaises wirghas

4:1 JA se Engeli/ ioca minun cansan puhui/ tuli iellens/ ia ylesherätti minun/ ninquin iocu vnest ylesheräteteisijn. Ja sanoi minulle/ Mites näet?
Ja se enkeli/ joka minun kanssan puhui/ tuli jällens/ ja ylösherätti minun/ niinkuin joku unesta ylösherätettäisiin. Ja sanoi/ Mitäs näet?
4:2 Mutta mine sanoin/ Mine näen/ ia catzo. Nin seisoi yxi Kyntilialka coconans Cullasta/ ydhen Malian cansa sen Pään päle/ Ja seitzemen Lampu henen pälens olit Ja aina seitzemen Cauha cullakin Lampus.
Mutta minä sanoin/ Minä näen/ ja katso. Niin seisoi yksi kynttilänjalka kokonansa kullasta/ yhden maljan kanssa sen pään päällä/ Ja seitsemän lamppua hänen päällänsä olit. Ja aina seitsemän kauhaa kullakin lampussa.
4:3 Olit mös caxi Oliopuuth sen tykene. Yxi sen Malian oikealla polella/ se toinen wasemalla.
Olit myös kaksi öljypuuta sen tykönä. Yksi sen maljan oikealla puolella/ ja toinen wasemmalla.
4:4 Ja mine wastasin ia sanoin sen Engelin tyge ioca minun cansani puhui. Minun HERRAN/ Mite se on?
Ja minä wastasin ja sanoin sen enkelin tykö joka minun kanssani puhui. Minun HERRAN/ Mitä se on?
4:5 Ja se Engeli/ ioca minun cansani puhui/ wastasi/ ia sanoi minulle. Etkös tiedhe mite se on? Mutta mine sanoin/ En/ minun Herran/
Ja se enkeli/ joka minun kanssani puhui/ wastasi/ ja sanoi minulle. Etkös tiedä mitä se on? Mutta minä sanoin/ En/ minun Herran/
4:6 Ja hen wastasi/ ia sanoi minulle. Se on se HERRAN sana Serubabelist/ Eipe sen pidhe tapactuman iongun Sotawäen eli woiman cautta/ Wan minun Hengeni cautta/ sanopi se HERRA Zebaoth.
Ja hän wastasi/ ja sanoi minulle. Se on HERRAN sana Serubabelista/ Eipä sen pidä tapahtuman jonkun sotawäen eli woiman kautta/ Waan minun Henkeni kautta/ sanoopi se HERRA Zebaoth.
4:7 Cucas olet sine swri woori/ ionga teuty quitengin Serubabelin eten/ tasaisexi Kedhoxi tuleman. Ja henen pite sen ensimeisen Kiuen laskeman/ Nin ette hwdhetan/ Onnexi/ Onnexi.
Kukas olet sinä suuri wuori/ jonka täytyy kuitenkin Serubabelin eteen/ tasaiseksi kedoksi tuleman. Ja hänen pitää sen ensimmäisen kiwen laskeman/ Niin että huudetaan/ Onneksi/ Onneksi.

V. Lucu.

Se Lendeue Kiria henen Mitans cansa ouat Inhimisten Opit/ iotca caiki tachtouat mitat heiden Regulains/ Sätyins/ ia pitemisens cansa/ Jotca Jumalan Sanat toisinkiendeuet. Caxi sielle ouat Wala/ se on/ Wäre Oppi/ ia Warcaus/ quin on/ Ahneus/ Jotca quitengin Jumalan Sanan ia Palueluxen edest pidheten.

5:1 JA mine ylesnostin minun Silmeni/ ia näin/ Ja catzo/ sijnä oli yxi Lendeue Kiria.
Ja minä ylösnostin minun silmäni/ ja näin/ Ja katso/ siinä oli yksi lentäwä kirja.
5:2 Ja hen sanoi minulle/ mites näet? Mutta mine sanoin/ Mine näen ydhen Lendeuen Kirian/ ioca on caxikymmende Kynere pitke/ ia Kymmende kynere leuiä.
Ja hän sanoi minulle/ mitäs näet? Mutta minä sanoin/ Minä näen yhden lentäwän kirjan/ joka on kaksikymmentä kyynärää pitkä/ ja kymmentä kyynärää leweä.
5:3 Ja hen sanoi minulle/ Se on se Kirous/ ioca vloskieupi ylitze caiken Maan. Sille iocainen Warghas temen Kirian perest/ hurscaxi Domitaan/ ia caiki Walapattoiset temen Kirian perest Wighattomaxi Domitaan.
Ja hän sanoi minulle/ Se on kirous/ joka ylöskäypi ylitse kaiken maan. Sillä jokainen waras tämän kirjan perästä/ hurskaaksi tuomitaan/ ja kaikki walapattoiset tämän kirjan perästä wiattomaksi tuomitaan.
5:4 Mutta Mine tadhon sen edestootta/ sanopi se HERRA Zebaoth/ ette sen pite tuleman Warcaille cotians/ ia nijlle/ iotca minun Nimeni cautta wärin wannouat. Ja sen pite pysymen heiden Honeisans/ ia pite sen poisculuttaman henen puidhens ia Kiueins cansa.
Mutta minä tahdon sen edestuottaa/ sanoopi se HERRA Zebaoth/ että sen pitää tuleman warkaille kotiansa/ ja niille/ jotka minun nimeni kautta wäärin wannowat. Ja sen pitää pysymän heidän huoneissansa/ ja pitää sen poiskuluttaman hänen puidensa ja kiwiensä kanssa.
5:5 Ja se Engeli/ ioca minun cansan puhui/ vloslexi/ ia sanoi minulle/ Ylesnosta Silmes ia näe/ mite sielde vloskeu.
Ja se enkeli/ joka minun kanssan puhui/ ulosläksi/ ja sanoi minulle/ Ylösnosta silmäsi ja näe/ mitä sieltä ylöskäwi.
5:6 Ja mine sanoin/ Mite se on? Mutta hen sanoi. Yxi Mitta sielde vloskieupi/ Ja sanoi/ Se ombi heiden Mootons iocaitzes Makunnas.
Ja minä sanoin/ Mitä se on? Mutta hän sanoi. Yksi mitta sieltä uloskäypi/ Ja sanoi/ Se ompi heidän muotonsa jokaisessa maakunnassa.
5:7 Ja catzo/ yxi Centneri Siantina twles häilyi/ Ja oli sielle yxi waimo istudhen Mitan keskelle/
Ja katso/ yksi sentneri siantinaa tuulessa häilyi/ Ja oli siellä yksi waimo istuen mitan keskellä/
5:8 Ja hen sanoi/ Se ombi see Jumalatoin Oppi. Ja hen heitti sen Mitan keskelle/ Ja laski sen Siantinan Pistyn ylhelle sen Mitan aucon päle.
Ja hän sanoi/ Se ompi se jumalatoin oppi. Ja hän heitti sen mitan keskelle/ Ja laski sen siantinan pystin ylhäälle sen mitan aukon päälle.
5:9 Ja mine ylesnostin Silmeni ia näin/ ia catzo/ Caxi Waimoa vloslexit/ ia heille olit Sijuet/ ioita Twli aioi/ ia Sijuet olit ninquin Storckein sijuet. Ja he ylesnostit sen Mitan Maan ia Taiuan wälille/
Ja minä ylösnostin silmäni ja näin/ ja katso/ Kaksi waimoa ulosläksit/ ja heillä olit siiwet/ joita tuuli ajoi/ ja siiwet oli niinkuin storkein (nälkäkurjen) siiwet. Ja he ylösnostit sen mitan maan ja taiwaan wällille/
5:10 Ja mine sanoin Engelille/ ioca minun cansan puhui/ Cuhunga he sen Mitan wieuet?
Ja minä sanoin enkelille/ joka minun kanssan puhui/ Kuhunka he sen mitan wiewät?
5:11 Mutta hen sanoi minulle/ Ette henelle yxi Hoone raketaisijn ( Sinearin maalle/ ia sielle walmistetaisijn/ ia henen Peruxens päle asetetaisijn.
Mutta hän sanoi minulle/ että hänelle yksi huone rakettaisiin (Sinearin maalle/ ja siellä walmistettaisiin/ ja hänen peruksensa päälle asetettaisiin.

VI. Lucu.

Euangelium cautta ylen palio hywytte saadhan Sille se Zemach/ ioca tulkitan Casuoxi/ ia Christusen merkitze/ Hen on Templin ia Christikunnan Pijspa ia Kuningas/ iotca Wirgat ne Caxi cullan ia Hopian Crwnu merkitzeuet.

6:1 JA mine taas ylesnostin Silmeni/ ia näin/ Ja catzo/ Sielle olit Neliet Rattat/ ne vloskeuit cadhen Woren keskelde/ Ja ne Woret olit Cupariset woret.
Ja minä taas ylösnostit silmäni/ ja näin/ Ja katso/ Siellä olit neljät rattaat/ ne uloskäwit kahden wuoren keskeltä/ Ja ne wuoret olit kupariset wuoret.
6:2 Ensimeisen Rattan edes olit Ruskiat Orhit/ ia sen toisen Rattan edes olit Mustat Orhit.
Ensimmäisen rattaan edessä olit ruskeat orhit/ ja sen toisen rattaan edessä oli mustat orhit.
6:3 Mutta sen Colmanen Rattan edes olit Walkiat Orhit/ Sen Neliennen Rattan edes olit Prokit wäkeuet Orhit.
Mutta sen kolmannen rattaan edessä olit walkeat orhit/ Sen neljännen rattaan edessä olit prokit (kirjawat) wäkewät orhit.
6:4 Ja mine wastasin/ ia sanoin sille Engelille/ ioca minun cansan puhui/ Minun HERRAN/ Cutca näme ouat?
Jossa ne mustat orhit olit/ ja ne menit pohjaan päin/ ja ne walkeat heitä noudatit/ Mutta ne prokit meni lounaan päin.
6:5 ia wastaten Engeli/ sanoi minulle. Ne ouat ne Neliet Twlet Taiuan alla/ iotca vloskieuuet/ ette he edesastuisit sen caikein Maiadhen Haltian edes.
ja wastaten enkeli/ sanoi minulle. Ne owat ne neljät tuulet taiwaan alla/ jotka yloskäwit/ että he edesastuit sen kaikkein maiden haltijan edessä.
6:6 Jossa ne Mustat Orhit olit/ ne menit Pohian pein/ ia ne walkiat heite noudhatit/ Mutta ne Prokit menit Lounan pein.
Jossa ne mustat orhit olit/ ne menit pohjaan päin/ ja ne walkeat heitä noudatit/ Mutta ne prokit lounaan päin.
6:7 Ja ne Wäkeuet lexit ia ymberinsmenit/ nin ette he caiken lepitzekeuit/ Ja hen sanoi Menget ia ymberins waeldacat Maata.
Ja ne wäkewät läksit ja ympärinsmenit/ niin että he kaiken läwitse käwit/ Ja hän sanoi Menkäät ja ympäriinsä waeltakaat maata.
6:8 Ja he waelsit Maan lepitze/ Ja hen cutzui minua ia puhutteli minua/ ia sanoi. Catzo/ ne iotca Pohian pein vlosmeneuet/ andauat minun Hengen leuäte sijnä Pohian Maasa.
Ja he waelsit maan läwitse/ Ja hän kutsui minua ja puhutteli minua/ ja sanoi. Katso/ ne jotka pohjaan päin ulosmenewät/ antawat minun henkeni lewätä siinä pohjan maassa.
6:9 Ja se HERRAN Sana tapactui minulle/ ia sanoi/
Ja se HERRAN sana tapahtui minulle/ ja sanoi/
6:10 Ota nijlde fangilda/ Heldaist ia Tobiast/ ia Jedaiast/ Ja tule sinne samalla peiuelle/ ia siselmene Josian sen Zephanian Honesen/ iotca Babiloniast tulluet ouat.
Ota niiltä wangilta/ Heldailta ja Tobialta/ ja Jedaialta/ Ja tule sinne samalla päiwällä/ ja sisälle menee Josian sen Zephanian huoneeseen/ jotka Babyloniasta tulleet owat.
6:11 Mutta ota Hopia ia Culta/ ia tee Crunut/ ia pane Josuan/ sen ylimeisen Papin pään päle/ sen Jozadachin poian.
Mutta ota hopea ja kulta/ ja tee kruunut/ ja pane Josuan/ sen ylimmäisen papin pään päälle/ sen Jozadachin pojan.
6:12 Ja sanos Henelle/ Nin sanopi se HERRA Zebaoth/ Catzo/ yxi Mies on/ ioca cutzutan Zemach. Sille henen alans pite sen casuaman/ Ja sen pite rakendaman sen HERRAN Templin/
Ja sanos hänelle/ Niin sanoopi se HERRA Zebaoth/ Katso/ Yksi mies on/ joka kutsutaan Zemach. Sillä hänen allansa pitää sen kaswaman/ Ja sen pitää rakentaman sen HERRAN templin/
6:13 Ja sen HERRAN Templin pite henen rakendaman. Ja henen pite Cunnian candaman/ ia istuman ia hallitzeman henen Stolins päle. Henen pite mös Papin oleman Stolins päle/ Ja Rauhan pite heiden molemilla oleman.
Ja sen HERRAN templin pitää hänen rakentaman. Ja hänen pitää kunnian kantaman/ ja istuman ja hallitseman hänen tuolinsa päällä. Hänen pitää myös papin oleman tuolinsa päällä/ Ja rauhan pitää heidän molemmilla oleman.
6:14 Ja ne Crunut pite oleman/ sen Helemin/ Tobiam/ Jedaian/ ia Henin sen Zephanian Poian/ muistoxi sijnä HERRAN Templise.
Ja ne kruunut pitää oleman/ sen Helemin/ Tobian/ Jedaian/ ja Henin sen Zephanian pojan/ muistoksi siinä HERRAN templissä.
6:15 Silloin te ymmerdhette/ ette se HERRA Zebaoth ombi minun lehettenyt teiden tygen. Ja sen pite tapactuman/ ios te mwtoin cwleuaiset olisitta sen teiden HERRAN Jumalan änen.
Silloin te ymmärrätte/ että se HERRA Zebaoth ompi minun lähettänyt heidän tykön. Ja sen pitää tapahtuman/ jos te muutoin kuulewaiset olisitte sen teidän HERRAN Jumalan äänen.

VII. Lucu.

Eipe Paastot eli mwdh Inhimisten Sädhyt miteken Jumalan edes kelpa/ ellei Jocaitzille Oikiutta tedhä/ ia liaten ninen Waiuaisten ia Lehimeisten.

7:1 JA se tapactui Nelienden Wooten sen Kuningan Dariusen ette HERRAN. Sana tapactui Zacharian tyge/ Nelienden peiuen/ sijte ydhexest Cwcaudhest/ ioca Chisleu cutzutan.
Ja se tapahtui neljännen wuoden sen kuningas Dareuksen että HERRAN sana tapahtui Zacharian tykö/ neljännen päiwän/ siitä yhdeksännestä kuukaudesta/ joka Chisleu kutsutaan.
7:2 Coska SarEzer ia RegemMelech/ ynne heiden Miestens cansa/ lähetit Bethelin rucoleman HERRAN eteen.
Koska Sarezer ja RegemMelech/ ynnä heidän miestensä kanssa/ lähetit Betheliin rukoilemaan HERRAN eteen.
7:3 Ja annoit sanoa Papeille/ iotca olit sen HERRAN Zebaothin Honen ymberille/ ia Prophetille. Wielekö minun nyt tule idkijä widhendenä Cwcautena/ ia waiuaman minuani ninquin mine sen tein tehenasti mutamis aiastais?
Ja annoit sano papeille/ jotka olit sen HERRAN Zebaothin huoneen ympärillä/ ja prophetaille. Wieläkö minun nyt tulee itkeä wiidentenä kuukautena/ ja waiwaaman minuani niinkuin minä sen tein tähän asti muutamissa ajastajois?
7:4 Ja se HERRAN Zebaothin Sana tapactui minulle/ ia sanoi.
Ja se HERRAN Zebaothin sana tapahtui minulle/ ja sanoi.
7:5 Sanos caikille Maan Canssaille ia Papeille. Coska te paastosit ia parghuitta widhenes ia seitzemennes Cwcaudhes/ neisse Seitzemes kymmenes wosis/ Olettaco te nin Minulle paastonuet.
Sanos kaikille maan kansoille ja papeille. Koska te paastosit ja paruitte wiidennessä ja seitsemännessä kuukaudessa/ näissä seitsemässä kymmenessä wuosissa/ oletteko te niin minulle paastonneet.
7:6 Eli coska te söit ia ioitta/ Eikö te sönyet ia ionuet Teillen itzellen? Eikö teme se ole/ iota HERRA annoi sarnata ninen entisten Prophetain cautta/ coska wiele Jerusalem asutettin/ ia oli kylle/ ynne henen Caupungeins ymberille/ ia quin Inhimiset sielle asuit/ seke Etelen pein ette Laxoissa.
Eli koska te söit ja joitte/ Eiko te syöneet ja juoneet teille itsellen? Eikö tämä ole se/ jota HERRA antoi saarnata niiden entisten prophetain kautta/ koska wielä Jerusalem asutettiin/ ja oli kyllä/ ynnä hänen kaupunkeinsa ympärille/ ja kuin ihmiset siellä asuit/ sekä etelään päin että laaksoissa.
7:7 Ja se HERRAN Sana tapactui ZachariJan tyge/ sanoden/
Ja se HERRAN sana tapahtui Zacharian tykö/ sanoen.
7:9 Nin sanopi se HERRA Zebaoth. Oikein Domitkat/ ia Jokainen osottacan Hywytte ia Laupiutta henen Weliens cochtan.
Niin sanoopi se HERRA Zebaoth. Oikein tuomitkaat/ ja jokainen osoittakaan hywyyttä ja laupeutta hänen weljeänsä kohtaan.
7:10 Ja elket wärytte techkö Leskille/ ia Oruoille/ Mucalaisille/ ia keuhille/ Ja elken kengen paha aiatelko henen Sydhemesens/ weliens wastan.
Ja älkäät wääryyttä tehkö leskille/ ja orwoille/ muukalaisille/ ja köyhille/ Ja älkään kenkään pahaa ajatelko hänen sydämessänsä/ weljeänsä wastaan.
7:11 Mutta euet he neiste tactonuet wariotta/ ia kiensit selkens minun tykeni/ ia he Coruans tukitzit/ ettei heiden cwleman pideis.
Mutta eiwät he näistä tahtoneet warjottaa/ ja käänsit selkänsä minun tyköni/ ja he korwansa tukitsit/ ettei heidän kuuleman pitäisi.
7:12 Ja asetit heiden Sydhemens/ ninquin ( Adamantin ettei he cwlisit Laki ia Sanoia/ iotca HERRA Zebaoth lehetti Hengelläns ninen entisten Prophetain cauta.
Ja asetit heidän sydämensä/ niinkuin (Adamantin ettei he kuulisit lakia ja sanoja/ jotka HERRA Zebaoth lähetti hengellänsä niiden entisten prophetain kautta.
7:13 Senteden ombi nin swri wiha HERRALDA Zebaothilda tullut/ ia nin on tapactunut quin sarnattijn. Mutta ettei he tactonuet cwlla/ Nin en mineken tadhonnut cwlla coska he hwsit/ sanopi HERRA Zebaoth.
Sentähden ompi niin suuri wiha HERRALTA Zebaothilta tullut/ ja niin on tapahtunut kuin saarnattiin. Mutta ettei he tahtoneet kuulla/ Niin en minäkään tahdonnut kuulla koska he huusit/ sanoopi HERRA Zebaoth.
7:14 Jurinin mine olen heite haiottanut caickein Pacanain seas/ ioita euet he tundenuet. Ja Maa on heiden ielkens autiaxi ienyt/ ettei kengen sijnä sisel waella eli asu/ ia se kempinen Maa ombi autiaxi techty.
Juuri niin minä olen heitä hajoittanut kaikkein pakanain seassa/ joita eiwät he tunteneet. Ja maa on heidän jälkeensä autioksi jäänyt/ ettei kenkään siinä sisälle waella eli asu/ ja se kempinen maa ompi autioksi tehty.

VIII. Lucu.

Lupauxet Jumalan Siugnauxist/ Ette ne Hengelisest Oikiutta puhuisit ia Sarnaisit/ ia ne Mailmaiset oikein domitzisit ia hallitzisit/ Ja mös päldiskein racastaisit keskenens.

8:1 JA HERRAN Sana tapactui minulle/ ia sanoi/ Nein se HERRA Zebaoth sanopi.
Ja HERRAN sana tapahtui minulle/ ja sanoi/ Näin se HERRA Zebaoth sanoopi.
8:2 Mine olen Zionin ylitze sangen kiuanut/ ia olen swres wihas heiden ylitzens kiuanut.
Minä olen Zionin ylitse sangen kiiwannut/ ja olen suures wihassa heidän ylitsensä kiiwannut.
8:3 Nein sanopi HERRA/ Mine kiennen itzeni taas Zionin tyge/ Ja tadhon Jerusalemis asua. Nin ette Jerusalem pite Totudhen Caupungixi cutzuttaman/ ia se HERRAN Zebaothin wori/ Pyhydhen Worexi.
Näin sanoopi HERRA/ Minä käännän itseni taas Zionin tykö/ Ja tahdon Jerusalemissa asua. Niin että Jerusalem pitää totuuden kaupungiksi kutsuttaman/ ja se HERRAN Zebaothin wuori/ pyhyyden wuoreksi.
8:4 Nein sanopi se HERRA Zebaoth/ Edespein pite asuman Jerusalemin Cadhuilla wanhat Miehet ia waimot/ iotca Sauualla noiauat swren wanhudhens teden.
Näin sanoopi se HERRA Zebaoth/ Edespäin pitää asuman Jerusalemin kadulla wanhat miehet ja waimot/ jotka sauwalla nojaawat suuren wanhuutensa tähden.
8:5 Ja ne Caupungin Catut pite teunens oleman pienist Piltist ia Picoista/ iotca sen Cadhuilla leikitzeuet.
Ja ne kaupungin kadut pitää täynnänsä oleman pienistä piltistä ja piikoista/ jotka sen kaduilla leikitsewät.
8:6 Nein sanopi se HERRA Zebaoth/ Jos teme näky madhotoin/ olis temen ylitzeienydhen Canssan silmein edes telle aialla/ Pidheiskö se senteden madhotoin oleman minun Silmeni edes/ sanopi se HERRA Zebaoth
Näin sanoopi se HERRA Zebaoth/ Jos tämä näky mahdotoin/ olit tämän ylitse jääneiden kansan silmäin edessä tällä ajalla/ Pitäiskö se sentähden mahdotoin oleman minun silmäni edessä/ sanoopi se HERRA Zebaoth.
8:7 Nein sanopi se HERRA Zebaoth/ Catzo/ Mine tadhon lunasta minun Canssan/ sijte Itemaalda/ ia sijte Lensimaalda tadhon heite saatta Jerusalemin asuman.
Näin sanoopi se HERRA Zebaoth/ Katso/ Minä tahdon lunastaa minun kansani/ siltä itämaalta/ ja siitä länsimaalta tahdon heitä saattaa Jerusalemiin asuman.
8:8 Ja heiden pite minun Canssan oleman/ Ja minun pite heiden Jumalans oleman/ Totudhes ia wanhurskaudhes.
Ja heidän pitää minun kansani oleman/ Ja minun pitää heidän Jumalansa oleman/ totuudessa ja wanhurskaudessa.
8:9 NEin sanopi se HERRA Zebaoth/ Wahuistacat teiden kädhen/ iotca telle aialla/ nämet Sanat cwletta/ Prophetain swun cautta/ sinä peiuene/ iona se HERRAN Zebaothin Honen perustos laskettijn ette Templi raketaisijn.
Näin sanoopi se HERRA Zebaoth/ Wahwistakaat teidän käden/ jotka tällä ajalla/ nämät sanat kuulettaa/ prophetan suun kautta/ sinä päiwänä/ jona se HERRAN Zebaothin huoneen perustus laskettiin että templi rakettaisiin.
8:10 Sille ennen neite peiuie olit Inhimisten töödh turhat/ ia se Juchtain töö ei miteken ollut/ Ja ei ollut waiuasta Rauha/ heille iotca vlos ia silselmenit. Waan mine sallin caiki Inhimiset menne/ cungin henen Lehimeistens wastan.
Sillä ennen näitä päiwiä olit ihmisten työt turhat/ ja se juhtain työ ei mitäkään ollut/ Ja ei ollut waiwasta rauhaa/ heille jotka ulos ja sisälle menit. Waan minä sallin kaikki ihmiset mennä/ kunkin hänen lähimmäistänsä wastaan.
8:11 Mutta em mine nyt tadho nin tedhä minun ylitzeienydhen Canssalle/ quin nijlle entisille peiuille/ sanopi se HERRA Zebaoth/
Mutta en minä nyt tahdo niin tehdä minun ylitsejääneiden kansalle/ kuin niille entisillä päiwillä/ sanoopi se HERRA Zebaoth/
8:12 wan heiden pite Rauhan Siemen oleman. Winapuun pite henen Hedelmens andaman/ Ja Maan henen Casuons andaman/ ia Taiuan pite henen Castens andaman/ ia ne minun Canssani ylitzeienyet pite neite caikia omistaman.
waan heidän pitää rauhan siemen oleman. Wiinapuun pitää hänen hedelmänsä antaman/ Ja maan hänen kaswonsa antaman/ ja taiwaan pitää hänen kasteensa antaman/ ja ne minun kansani ylitse jääneet pitää näitä kaikkia omistaman.
8:13 Ja sen pite tapactuman/ ette quin te/ iotca Judan Honesta/ ia Israelin Honesta/ oletta olluet yxi Kirous Pacanaiten seas/ nin mine tadhon teite lunasta/ ette teiden pite ydhen Siugnauxen oleman. Nin elket sijs pelietkö/ ia wahuistacat teiden kädhen.
Ja sen pitää tapahtuman/ että kuin te/ jotka Judan huoneesta/ ja Israelin huoneesta/ olette olleet yksi kirous pakanaiden seassa/ niin minä tahdon teitä lunastaa/ että teidän pitää yhden siunauksen oleman. Niin älkäät siis peljätkö/ ja wahwistakaat teidän kädet.
8:14 Nein sanopi se HERRA Zebaoth/ Quin mine aiattelin teite cadhotta/ coska teiden Iset minun wihoitit/ sanopi se HERRA Zebaoth/ ia en site catunut.
Näin sanoopi se HERRA Zebaoth/ Kuin minä ajattelin teitä kadottaa/ koska teidän isät minun wihoitit/ sanoopi se HERRA Zebaoth/ ja en sitä katunut.
8:15 Juri nin mine nyt woroin aiattelen neille peiuille hyuesti tedhä Jerusalemin ia Judan Honen wastan Elket swingan/ pelieckö.
Juuri niin minä nyt wuoroin ajattelen näille päiwillä hywästi tehdä Jerusalemin ja Judan huoneen wastaan. Älkäät suinkaan/ peljätkö.
8:16 Mutta teme on se/ quin teiden tekemen pite/ Jocainen puhucan Totudhen Lehimeisens cansa/ oikein domitcat/ ia saattacat Rauha teiden Porteisan.
Mutta tämä on se/ kuin teidän tekemän pitää/ Jokainen puhukaan totuuden lähimmäisensä kanssa/ oikein tuomitkaat/ ja saattakaat rauha teidän porteissan.
8:17 Ja elken kengen paha aiatelco sydhemesens henen Lehimeisens wastan/ ia elket wärie waloia racastaco. Sille ette neite caickia mine wihan/ sanopi HERRA.
Ja älkäät kenkään pahaa ajatelko sydämessänsä hänen lähimäisensä wastaan/ ja älkäät wääriä waloja rakastakako. Sillä että näitä kaikkia minä wihaan/ sanoopi HERRA.
8:18 Ja se Herran Zebaothin sana tapactui minulle/ ia sanoi/
Ja se Herran Zebaothin sana tapahtui minulle/ ja sanoi.
8:19 Nin sanopi se HERRA Zebaoth. Ne nelienen/ widhenen/ seitzemenen/ ia kymmenennen Cwcaudhen Paastot/ pite kiendymen Judan Honelle iloxi ia riemuxi/ ia ihaisexi wodhen iuhlaxi/ waiuoin racastacat Tottwtta ia Rauha.
Niin sanoopi se HERRA Zebaoth. Ne neljännen/ wiidennen/ seitsemännen/ ja kymmenennen kuukauden paastot/ pitää kääntymän Judan huoneelle iloksi ja riemuksi/ ja ihanaiseksi wuoden juhlaksi/ waiwoin rakastakaat totuutta ja rauhaa.
8:20 Neite sanopi se HERRA Zebaoth/ Edespeiten pite wiele palio Canssa tuleman/
Näitä sanoopi se HERRA Zebaoth/ Edespäiten pitää wielä paljon kansaa tuleman/
8:21 ia monein Caupungen Burgharit/ Ja ydhen Caupungin Burgharit pite sen toisen tyge menemen/ ia sanoman. Kieukem rucoleman HERRAN eteen/ ia etzimen site HERRA Zebaoth/ Me tadhoma kieudhe teiden cansan.
Ja monien kaupunkein purgharit (asuwaiset)/ ja yhden kaupungin purgharit pitää sen toisen tykö menemän/ ja sanoman. Käykäämme rukoilemaan HERRAN eteen/ ja etsimään sitä HERRAA Zebaothia/ Me tahdomme käydä teidän kanssan.
8:22 Sillens tuleuat palio Canssa/ ia Pacanat iouckolla tuleuat/ etzimen site HERRA Zebaoth Jerusalemis/ rucoleman HERRAN eteen.
Sillens tulewat paljon kansaa/ ja pakanat joukolla tulewat/ etsimään sitä HERRA Zebaothia Jerusalemissa/ rukoilemaan HERRAN eteen.
8:23 Nin sanopi se HERRA Zebaoth/ Sille aialla pite kymmenen Mieste caikinaisist Pacanain kieliste käsittemen ydhen Judalaisen Miehen waattenpalten/ ia sanoman. Me tadhomma kieudhe teiden cansan/ Sille me cwlimma ette Jumala teiden cansan ombi.
Niin sanoopi se HERRA Zebaoth/ Sillä ajalla pitää kymmenen miestä kaikkinaisista pakanain kielistä käsittämän yhden juutalaisen miehen waatteenpalteen/ ja sanoman. Me tahdomme käydä teidän kanssan/ Sillä me kuulimme että Jumala teidän kanssan ompi.

IX. Lucu.

Ensin on Ennustos/ Ette Pacanat pite Christusen Euangeliumijn tuleman. Sijtte Hen itze ia henen Waldakunnans caunist vlosmaalatan Nin mös henen Oppins/ iosta sydhemet Jumalas ia Lehimeises ysteueliset ouat/ sen Christusen Weren Lijton cauta/ Jotca Pitkeisen Leimaudhexi/ Jyuexi/ ia Pwroxi werdhautetaan.

9:7 JA Mine tadhon poisotta Pacanain Weren heiden Suustans/ ia heiden Cauhistoxens heiden Hambaistans. Ette heiden pite mös meiden Jumalalle ylitziemen/ ette he olisit ninquin ne Pämiehet Judas/ Ja Ekron olis ninquin ne Jebuseit.
Ja minä tahdon poisottaa pakanain weren heidän suustansa/ ja heidän kauhistuksensa heidän hampaistansa. Että heidän pitää myös meidän Jumalalle ylitse jäämän/ että he olisit niinkuin ne päämiehet Judassa/ Ja Ekron olisi niinkuin ne Jebuseit.
9:8 Ja Mine tadhon Itze scantzata ymberi minun Honein Sotawäelle/ iotca vlos ia siselwaeldauat/ Ettei sillen pidhe heiden pälens se Waatia menemen/ Sille nyt mine catzoin sen minun Silmilleni.
Ja minä tahdon itse skantsata ympäri minun huoneen sotawäelle/ jotka ulos ja sisälle waeltawat/ Ettei silleen pidä heidän päällensä se waatia menemään/ Sillä nyt minä katsoin sen minun silmilläni.
9:9 Mutta Sine Tyter Zion iloitze wäkeuesti/ Ja Sine Tyter Jerusalem riemuitze. Catzo/ sinun Kuningas tulepi sinulle/ Wanhurskas ia Auttaia/ Kieuhe/ ia aiapi ydhen Asin päle/ ia ydhen Asintamman warsan päle.
Mutta sinä tytär Zion iloitse wäkewästi/ Ja sinä tytär Jerusalem riemuitse. Katso/ sinun kuningas tuleepi sinulle/ Wanhurskas ja auttaja/ Köyhä/ ja ajaapi yhden aasin päällä/ ja yhden aasintamman warsan päällä.
9:10 Sille mine tadhon Rattan poisotta Ephraimist/ ia Orhit Jerusalemist/ ia se Sodhan Joutzi pite seriettemen/ Sille henen pite Rauhan opettaman Pacanain seas. Ja henen HERRAUDENS pite oleman Merest/ nin haman Meren asti/ ia Wirdhasta hamaan Mailman loppuhun asti.
Sillä minä tahdon rattaan poisottaa Ephraimista/ ja orhit Jerusalemista/ ja se sodan jousi pitää särjettämän/ Sillä hänen pitää rauhan opettaman pakanaiden seassa. Ja hänen HERRAUTENSA pitää oleman merestä/ niin hamaan mereen asti/ ja wirrasta hamaan maailman loppuun asti.
9:11 Sine mös vloslasket sinun Weres Lijton cautta/ sinun fangijs/ sijte Coopasta iossa ei wettäken ollut.
Sinä myös uloslasket sinun weresi liiton kautta/ sinun wankisi/ siitä kuopasta jossa ei wettäkään ollut.
9:12 Nin palaitkat sis Linnahan/ Te quin Toiuossa fangitut oletta. Sille mös tenepene tadhon mine ilmoitta/ ia caxikertaiset sinulle maxa.
Niin palatkaat siis linnahan/ Te kuin toiwossa wangitut olette. Sillä myös tänäpänä tahdon minä ilmoittaa/ ja kaksikertaiset sinulle maksaa.
9:13 Sille mine olen Judan minullen Joutzexi wetänyt/ ia Ephraimin hanginut. Ja tadhon o Zion sinun Lapses ylesherätte/ ylitze sinun Lapses o Grekinmaa/ ia asetan sinun ninquin Sangaritein Miecan.
Sillä minä olen Judan minullen jouseksi wetänyt/ ja Ephraimin hankinnut. Ja tahdon oi Zion sinun lapsesi ylösherättää/ ylitse sinun lapsesi oi Krekinmaa/ ja asetan sinun niinkuin sankareitten miekan.
9:14 HERRAN pite heiden ylitzens ilmestymen/ ia henen Noolens pite vloslectemen/ ninquin Pitkeisen Leimaus. Ja HERRAN Jumalan pite * Basunalla soittaman/ ia menepi ninquin Lounat twli.
HERRAN pitää heidän ylitsensä ilmestymän/ ja hänen nuolensa pitää uloslähtemän/ niinkuin pitkäisen leimaus. Ja HERRAN Jumalan pitää basuunalla soittaman/ ja meneepi niinkuin lounat tuuli.
9:15 Sen HERRAN Zebaothin pite heite soieleman/ ette he ylessöisit/ ia alans saisit Lingokiuein cansa. Ette he ioisit ia rämeieisit ninquin Winasta/ ia teutetyxi tulisit ninquin Malia/ ia ninquin Altarin saruet.
Sen HERRAN Zebaothin pitää heitä suojeleman/ että he ylössöisit/ ja alansa saisit linkokiwein kanssa. Että he joisit ja riemuitsisit niinkuin wiinasta/ ja täytetyksi tulisit niinkuin malja/ ja niinkuin alttarin sarwet.
9:16 Ja HERRA heiden Jumalans pite sillä aialla heite auttaman/ ninquin henen Canssans Lauman/ Sille pyhet Kiuet pite henen Maallans ylesnostettaman.
Ja HERRA heidän Jumalansa pitää sillä ajalla heitä auttaman/ niinkuin hänen kansansa lauman/ Sillä pyhät kiwet pitää hänen maallansa ylösnostettaman.
9:17 Sille mite hyue heille ombi muidhen edest? eli mite cauniutta heille ombi muidhen edest? Jyue/ quin Nooricaiset Ja Wina/ quin Neitzyet/ elette
Sillä mitä hywää heillä ompi muiden edestä? eli mitä kauneutta heillä ompi muiden edestä? Jywiä/ kuin nuorukaiset. Ja wiina/ kuin neitsyet/ elätte

* Basunalla ) se on/ Euangelium/ ioca vinisepi ninquin Lounat twli ia on pwskambi quin mwdh Twlet. Nin oli Apostoliten Sarna quin yleswedhetty Joutzi/ ia quin Isoin Ilma/ pitkeisen Jylinet ia Leimauxet/ coska he iulghistit Jumalan Wihan ylitze caiken Jumalattoman pysyuen. Ja ettei Hyuet Töödh Inhimist Wapadha/ Wan sula Wsko Christusen päle. Ja quin Mailma ei maltanut nämet Jylinet kerssie nin osotetan/ quinga Jumala omans wariele/ sihenasti he ylessöisit ia woittaisit Christuselle ne vskottomat/ Ja heite Jumalan Sanalla/ ninquin Lingolla/ alaspaiskasit. Nin ne Christusen kieuhet Sanansaattaiat keuit ymberi Mailman/ wäkeuimmet Waldakunnat/ ia quin Joopunet/ ei Vinasta/ wan pyhen Hengen armosta/ he teutit Jumalan keskyn wirghan pelkemete. Ette he Euangeliumin Jyuen ia Winan/ annoit Inhimisten maista/ ioista he wekeuexi ia iloisexi Hengisse tulit.

X. Lucu.

10:1 NIn anocat nyt HERRALDA * Ectosadhet/ nin HERRAN pite * Piluen tekemen/ ia andapi teille kylle Sadhet/ caiken Casuon warten Kedhossa.
Niin anokaat nyt HERRALTA ehtoosateet/ niin HERRAN pitää pilwen tekemään/ ja antaapi teille kyllä sateet/ kaiken kaswun warten kedossa.
10:2 Sille ne Epeiumalat puhuuat sula Waiua/ Ja ne Noidhat näkeuet sulan Walhen/ ia puhuuat waiuoin Unia/ Ja heiden Lohutoxens ei Miteken ole. Senteden he kieuuet exyxis ninquin Lauma/ ia nändyuet/ ettei heille ole ychten Paimenda.
Sillä ne epäjumalat puhuwat sulaa waiwaa/ Ja ne noidat näkewät sulan walheen/ ja puhuwat waiwoin unia/ Ja heidän lohdutuksensa ei mitäkään ole. Sentähden he käywät eksyksissä niinkuin lauma/ ja nääntywät/ ettei heille ole yhtään paimenta.
10:3 Minun wihan ombi iulmistunut nijnen Paimenten ylitze/ ia mine tadhon ne Caurit etziskelle. Sille se HERRA Zebaoth pite henen Laumans etziskelemen/ nimiten/ site Judan honecht/ ia hangitzepi heite ninquin ylenwalmistetun Sotahewoisen.
Minun wihani ompi julmistunut niiden paimenten ylitse/ ja minä tahdon ne kauriit etsiskellä. Sillä se HERRA Zebaoth pitää hänen laumansa etsiskelemän/ nimittäin/ sitä Judan huonetta/ ja hankitseepi heitä niinkuin ylenwalmistetun sotahewosen.
10:4 Ne * Nurcat/ * Naulat/ Sotaioutzi/ ia Waatiat/ pite caiki heilde poistuleman.
Ne nurkat/ naulat/ sotajousi/ ja waatijat/ pitää kaikki heiltä poistuleman.
10:5 Ja quitengin pite heiden oleman/ ninquin Kempit/ iotca Loghan tallauat Cadhuilla Sodhassa/ ia pite sotiman. Sille HERRAN pite heiden cansans oleman/ ette ne Ratzasmiehet häpiehen tulisit.
Ja kuitenkin pitää heidän oleman/ niinkuin kempit/ jotka lokaan tallaawat kaduilla sodassa/ ja pitää sotiman. Sillä HERRAN pitää heidän kanssansa oleman/ että ne ratsasmiehet häpeään tulisit.
10:6 Ja mine tadhon wahwista sen Judan Honen/ ia sen Josephin Honen autta. Ja tadhon heite iellens sillenpanna Sioillens. Sille mine armaitzen heiden pälens/ Ja heiden pite oleman/ ninquin he ennengin olit/ quin mine heite poissyseisin.
Ja minä tahdon wahwistaa sen Judan huoneen/ ja sen Josephin huoneen auttaa. Ja tahdon heitä jällens silleen panna sijoillens. Sillä minä armaitsen heidän päällensä/ Ja heidän pitää oleman/ niinkuin he ennenkin olit/ kuin minä heitä poissysäisin.
10:7 Sille mine HERRA heiden Jumalans tadhon heite cwllella/ ia Ephraimin pite oleman/ ninquin iocu Sangari/ ia heiden sydhemens pite iloitzeman ninquin Winasta. Sihen pite mös heiden Lapsens näkemen/ ia riemuitzeman/ ette heiden Sydhemens pite HERRASSA iloiszna oleman.
Sillä minä HERRA heidän Jumalansa tahdon heitä kuulla/ ja Ephraimin pitää oleman/ niinkuin joku sankari/ ja heidän sydämensä pitää iloitseman niinkuin wiinasta. Siihen pitää myös heidän lapsensa näkemän/ ja riemuitseman/ että heidän sydämensä pitää HERRASSA iloisena oleman.
10:8 Mine tadhon heillen puhalta ia heite coota/ Sille mine tadhon heite lunasta/ ia heiden pite paliouttaman ninquin he olit ennengin olluet.
Minä tahdon heillen puhaltaa ja heitä koota/ Sillä minä tahdon heitä lunastaa/ ja heidän pitää paljouttaman niinkuin he olit ennenkin olleet.
10:9 Ja mine tadhon heite kylue Canssain secan/ ette he minua muistaisit caucaisis mais/ ia elemen pite Lasteins cansa/ ia palaiaman.
Ja minä tahdon heitä kylwää kansain sekaan/ että he minua muistaisit kaukaisissa maissa/ ja elämän pitää lasteinsa kanssa/ ja palajamaan.
10:10 Sille mine tadhon heite iellenstoodha Egyptin maalda/ ia tadhon heite coota Assyriast/ ia saattaman heite Gileadijn maan ia Libanon/ ia ei se pidhe heille vlottuman siaxi.
Ja minä tahdon heitä jällens tuoda Egyptin maalta/ ja tahdon heitä koota Assyriasta/ ja saattaman heitä Gileadin maan ja Libanon/ ja ei se pidä heille ulottuman sijaksi.
10:11 Ja Henen pite sen achtan Meren lepitze kieumen/ ia ne Meren allot lömen/ ette caiki Wirdhat poisquiuaisit. Silloin se prami Syrias pite alettaman/ ia se Waltica Egyptis lackaman pite.
Ja hänen pitää sen ahtaan meren läwitse käymän/ ja ne meren aallot lyömän/ että kaikki wirrat poiskuiwaisit. Silloin se prami Syriassa pitää alettaman/ ja se waltikka Egyptissä lakkaaman pitää.
10:12 Mine tadhon heite wahwista HERRASSA/ ette heiden pite henen Nimehens waeldaman/ sanopi HERRA
Minä tahdon heitä wahwistaa HERRASSA/ että heidän pitää hänen nimehensä waeltaman/ sanoopi HERRA.

XI. Lucu.

Ennustos/ ette Juttain Waldakunda/ ionga he pysit wastan Euangelium wariella/ tuli Romarein cautta huckan. Sille Libanon ia Basan/ se on/ Templi ia Jerusalemin Caupungi/ pite ynne autiaxi tuleman. Senuoxi/ ettei he Christusta heiden oikiat HERRANS omistaneet/ Van wäret Prophetat/ iotca Ahneudhens teden/ Canssan wiettelit. Teste Sarnasta he tahdoit Zacharian tappa. Sihen Judas heite auttoi myydhen heille Colmenkymmenen peningijn. Oho site ialo hinda. Senteden Christus on serkenyt sen sulaisen Paimene' Sauuan/ se on/ Euangelium/ Jwttailda poisottanut. Ja sen toisen Couan Sauuan/ se on/ Lain/ wffrinens etc. Haaskanut. Nin ette heiden Oikia käsiuartens poisquiui/ Ja Oikia Silme on soghaistu. Se on/ Seke Oppi ette Eleme/ ouat heiden epeuskons teden/ turmeltut. etc.

11:1 AVA * Libane sinun Porteis/ ette Tvli sinu' Cedris ylespoltais.
Avaa Libanon sinun porttisi/ että tuuli sinun sedris ylöspolttaisi.
11:2 Uluocat te Hongat/ Sille Cedrit ouat langenuet/ Ja se cunnialinen Rakennos on häuitetty. Uluocat te Tammet Basan/ Sille se wahwa Metze ombi poishacattu.
Ulwokaat te hongat/ Sillä sedrit owat langenneet/ Ja se kunniallinen rakennus on häwitetty. Ulwokaat ne tammet Basan/ Sillä se wahwa metsä ompi poishakattu.
11:3 Paimenet cwllan vluouan/ Sille heiden cunnialinen Rakennos ombi häuitetty. Cwllan ninen * Jalopeurain penickain kiliuus/ Sille se * Jordanin pramaus on häuitetty.
Paimenet kuullaan ulwowan/ Sillä heidän kunniallinen rakennus ompi häwitetty. Kuullaan niiden jalopeurain penikkain kiljuwuus/ Sillä se Jordanin prameus on häwitetty.
11:4 Neite sanopi se HERRA minun Jumalan/ * Caitze ne Teuras Lambat.
Näitä sanoopi se HERRA minun Jumalani/ Kaitse ne teuraslampaat.
11:5 Sille heiden herrans nijte teurastauat/ eike lwle site syndi oleuan. Myuet nijte/ ia sanouat/ Kijtetty olcoon HERRA/ iopa mine Ricas olen/ ia heiden paimenens euet heite säste.
Sillä heidän herransa niitä teurastawat/ eikä luule sitä synti olewan. Myywät niitä/ ja sanowat/ Kiitetty olkoon HERRA/ jopa minä rikas olen/ ja heidän paimenensa eiwät heitä säästä.
11:6 Senteden eipe mine tadho sillen säste Maan asuuaisi/ sanopi HERRA. Ja catzo/ Mine iäten Inhimiset iocaitzen toinen toisens käsijn/ ia heiden * Kuningains käsijn/ ette he Maan musertaisit/ enge mine tadho heite autta heiden käsistens.
Sentähden eipa minä tahdo silleen säästää maan asuwaisia/ sanoopi HERRA. Ja katso/ Minä jätän ihmiset jokaisen toinen toisensa käsiin/ ja heidän kuninkainsa käsiin/ että he maan musertaisit/ enkä minä tahdo heitä auttaa heidän käsistänsä.
11:7 Ja * mine caitzen teuras Lambat/ ninen radholisten Lambaiten polesta. Ja otin minullen caxi * Sauua/ Ydhen mine cutzuin Sulaisen/ Mutta sen toisen Couan/ ia caitzin Lambait.
Ja minä kaitsen teuraslampaat/ niiden raadollisten lampaiden puolesta. Ja otin minullen kaksi sauwaa/ Yhden minä kutsuin sulaisen/ mutta sen toisen kowan/ ja kaitsin lampaita.
11:8 Ja mine huckasin colmet * Paimenda ychten Cwcauten/ Sille em mine heite maltanut kersie/ Eike he minua kersineet.
Ja minä hukkasin kolmet paimenta yhteen kuukautena/ Sillä en minä heitä mahtanut kärsiä/ Eikä he minua kärsineet.
11:9 Ja mine sanoin/ Em mine tadho teite * caitzea/ Mike coole/ se coolkaan/ Mike nändy/ se nändyken/ ia ne Ylitziänyet ylessöken toinen toisens Lihan.
Ja minä sanoin/ En minä tahdo teitä kaitsea/ Mikä kuolee/ se kuolkaan/ Mikä nääntyy/ se nääntyköön/ ja ne ylitse jääneet ylössyököön toinen toisensa lihan.
11:10 Ja mine otin minun Sauuan/ Sulaisen/ ia särijn sen/ ette mine rickoisin minun * Lijttoni/ ionga mine caikille Canssoille tehnyt olin/
Ja minä otin minun sauwan/ sulaisen/ ja särjin sen/ että minä rikkoisin minun liittoni/ jonka minä kaikille kansoille tehnyt olin/
11:11 ia se ricottijn sinä peiuenä. Ja ne radholiset Lambat/ iotca minun cansani pidhit/ sijte sen tunsit/ ette se HERRAN Sana oli.
ja se rikottiin sinä päiwänä. Ja ne raadolliset lampaat/ jotka minun kansani pidit/ siitä sen tunsit/ että se HERRAN sana oli.
11:12 Ja mine mös sanoin heille. * Jos nin teille kelpapi/ nin edestoocat tenne/ nin palio quin mine maxan/ Jollei/ nin sallicat olla. Ja he punnitzit nin palio quin mine maxoin/ colmekymmende Hopia penningit.
Ja minä myös sanoin heille. Jos niin teille kelpaapi/ niin edestuokaat tänne/ niin paljon kuin minä maksan/ Jollei/ niin sallikaat olla. Ja he punnitsit niin paljon kuin minä maksoin/ kolmekymmentä hopeapenningit.
11:13 Nin sanoi HERRA minulle/ Heite pois/ ette se annetaisijn Sauenwalaialle/ oho se ialo Summa/ iolla mine heilde aruattu olen. Ja mine otin ne colmekymmende Hopia penningit/ ia heitin ne HERRAN Honesen/ ette ne annetaisijn Sauenwalaialle.
Niin sanoi HERRA minulle/ Heitä pois/ että se annettaisiin sawenwalajalle/ oho se jalo summa/ jolla minä heiltä arwattu olen. Ja minä otin ne kolmekymmentä hopeapenningitä/ ja heitin ne HERRAN huoneeseen/ että ne annettaisiin sawenwalajalle.
11:14 Ja mine särijn sen toisen minun * Sauuani/ Couan/ ette mine rickoisin welieinkeskuxet Judan ia Israelin vaihel.
Ja minä särjin sen toisen minun sauwani/ kowan/ että minä rikkoisin weljein keskukset Judan ja Israelin waiheella.
11:15 Ja HERRA sanoi minulle/ Ota wiele sinulles sen * Hullun Paimenen Aset.
Ja HERRA sanoi minulle/ Ota wielä sinullesi sen hullun paimenen aseet.
11:16 Sille catzos/ mine ylesheräten Paimenet Maasa/ iotca site Nändyue euet etzi/ Site rickilötye ia site musertu euet paranna/ Ja site Teruechte euet tottele. Wan söuet paramin ninen Lihauiten Lihat/ ia heiden sorcans he rickireuäiseuet.
Sillä katsos/ minä ylösherätän paimenet maassa/ jotka sitä nääntywää eiwät etsi/ Sitä rikkilyötyä ja sitä musertua eiwät paranna/ Ja sitä terwettä eiwät tottele. Waan syöwät paremmin niiden lihawien lihat/ ja heidän sorkkansa he rikkirewäiset.
11:17 O Epeiumaliset Paimenet/ iotca Lauman ylenandauat. Tulcaan * Miecca heiden Käsiuardhens päle/ ia heiden oikian Silmens päle. Poisquiuakon heiden Käsiuardhens/ ia heiden oikia Silmens tulcoon pimiexi.
Oi epäjumaliset paimenet/ jotka lauman ylenantawat. Tulkaan miekka heidän käsiwartensa päälle/ ja heidän oikean silmänsä päälle. Poiskuiwakoon heidän käsiwartensa/ ja heidän oikea silmänsä tulkoon pimeäksi.

XII. Lucu.

Seke Juttat ette Pacanat/ tactouat cutzua ne Wapatut Jelkiniänyet/ Wan he ouat heillen myrcky/ Coorma/ Köysi/ cadhotus etc. Ja tesse hen/ ne Jerusalemin Porgharit/ se on/ Christikunnan lohutta/ waicka Mailma/ Euangelium poishylke ia cadhotta pyte/ Ne Christitut quitengin voittauat/ iotca ouat henelle Coormakiui/ ioca Sijrtteiens leicka ia loucka/ Ja quin Cuma vgni/ iossa eike pw eli Corsi kestä. Tähen Campauxen hen lupa Christikunnallens/ Armon/ se on/ Synnein andexiandamisen/ Ja Rucouxen Hengen. Ette heille tesse kersimises olis Rauhalinen ia leuolinen Omatieto/ Jumalan Laupiuden/ ia henen awns päle vissin turuan/ Rucouxens cautta/ ia sillens Christusen cansa Ristins candauat.

12:1 TEME on se HERRAN Sanan Coorma ylitze Israelin. Sanopi HERRA/ ioca Taiuat vloswenyttä/ ia Maan perusta/ ia tekepi Inhimisen Hengen henesse.
Tämä on se HERRAN sanan kuorma ylitse Israelin. Sanoopi HERRA/ joka taiwaat uloswenyttää/ ja maan perustaa/ ja tekeepi ihmisen hengen hänessä.
12:2 Catzo/ mine tadhon * Jerusalemin tädhe Horiumisen Picarixi/ caikille Canssoille sielle ymberille. Sille sen pite mös * Judan cochtaman/ coska Jerusalem scantzatan.
Katso/ minä tahdon Jerusalemin tähden horjumisen pikariksi/ kaikille kansoille siellä ympärillä. Sillä sen pitää myös Judan kohtaaman/ koska Jerusalem skantzataan.
12:3 Ja quitengin samalla aialla tadhon mine Jerusalemin tedhä * Coormakiuexi caikillen Canssoillen. Ninmonda quin henen tactouat poissijrtä/ pite heitens sihen repimen. Sille caicki Pacanat Maan päle/ pite heitens cocoman hende vastan.
Ja kuitenkin samalla ajalla tahdon minä Jerusalemin tehdä kuormakiweksi kaikille kansoille. Niin monta kuin hänen tahtowat pois siirtää/ pitää heitänsä siihen repimän. Sillä kaikki pakanat maan päällä/ pitää heitänsä kokoaman häntä wastaan.
12:4 Silloin/ sanopi se HERRA/ tadhon mine caicki * Orhit carcauaisexi saatta/ ia heiden Ratzaians tyhmexi. Mutta ylitze Judan Honen/ mine tadhon auata minun Silmeni/ ia caickein Canssain Orhit sokiudhella rangaista.
Silloin/ sanoopi se HERRA/ tahdon minä kaikki orhit karkaawaiseksi saattaa/ ja heidän ratsastajansa tyhmäksi. Mutta ylitse Judan huoneen/ minä tahdon awata minun silmäni/ ja kaikkein kansain orhit sokeudella rangaista.
12:5 Ja ne Judan Pämiehet pite heiden sydhemisens sanoman/ Olcoon ne Porgharit Jerusalemis waan hyues turuas/ HERRAS Zebaothis heiden Jumalassans.
Ja ne Judan päämiehet pitää heidän sydämissänsä sanoman/ Olkoon ne porgharit Jerusalemissa waan hywässä turwassa/ HERRASSA Zebaothissa heidän Jumalassansa.
12:6 Sille aialla/ Mine tadhon ne Judan Pämiehet cwmaxi * Ugnixi panna puidhen seas/ ia quin tulisen kekälen Cordhes. Ette he ylessöisit seke oikialla ette wasemalla polella/ caiki Canssat ymberillens. Ja * Jerusalem pite taas asuttaman Siallens/ Jerusalemis.
Sillä ajalla/ Minä tahdon ne Judan päämiehet kuumaksi uuniksi panna puiden seassa/ ja kuin tulisen kekäleen korressa. Etä he ylössöisit sekä oikealla että wasemmalla puolella/ kaikki kansat ympärillänsä. Ja Jerusalem pitää taas asuttaman sijallensa/ Jerusalemissa.
12:7 Ja HERRAN pite ne Judan Maiat wapactaman/ ninquin muinengi. Senpäle ettei se Dauidin * Hone pideis ylensangen kerskaman/ eike ne Jerusalemin Porgharit Judan wastan.
Ja HERRAN pitää ne Judan majat wapahtaman/ niinkuin muinenkin. Senpäälle ettei se Dawidin huone pitäis ylensangen kerskaaman/ eikä ne Jerusalemin porgharit Judan wastaan.
12:8 Nijlle peiuille pite HERRAN ne Jerusalemin Porgharit warieleman/ ia sen pite tapactuman/ ette se quin silloin * heicko on/ heiden seasans/ sen pite oleman ninquin Dauid. Ja se Dauidin Hone pite nin oleman/ quin Jumalan Hone/ ninquin HERRAN Engeli heiden edessens.
Niillä päiwillä pitää HERRAN ne Jerusalemin porgharit warjeleman/ ja sen pitää tapahtuman/ että se kuin silloin heikko on/ heidän seassansa/ sen pitää oleman niinkuin Dawid. Ja se Dawidin huone pitää niin oleman/ kuin Jumalan huone/ niinkuin HERRAN enkeli heidän edessänsä.
12:9 Silloin mine tadhon aiatella poishucutta caiki Pacanat/ iotca Jerusalemin vastan lecteneet ouat.
Silloin minä tahdon ajatella poishukuttaa kaikki pakanat/ jotka Jerusalemin wastaan lähteneet owat.
12:10 MUTTA ylitze Dauidin Honen/ ia ylitze Jerusalemin Porgharein/ tadhon * mine vloswodhatta SEN ARMON ia RUCOUXEN HENGEN. Sille heiden pite minun poleni * catzoman/ ionga he Läuistenyet ouat/ ia * parcuman ninquin iocu Ainocaistans parcupi. Ja heiden pite henen ylitzens murechtiman/ ninquin Ainocaistans idkisi.
Mutta ylitse Dawidin huoneen/ ja ylitse Jerusalemin porgharein/ tahdon minä uloswuodattaa sen armon ja rukouksen hengen. Sillä heidän pitää minun puoleeni katsoman/ jonka läwistäneet owat/ ja parkuman niinkuin joku ainokaistansa parkuupi. Ja heidän pitää hänen ylitsensä murehtiman/ niinkuin ainokaistansa itkisi.
12:11 Silloin pite swren Walitosidkun oleman Jerusalemis/ ninquin se oli liki * Hadadrimon/ sijnä kedhos * Megiddos.
Sillon pitää suuren walitusitkun oleman Jerusalemissa/ niinkuin se oli liki Hadadrimon/ siinä kedossa Megiddos.
12:12 Ja sen Maan pite * walittaman/ iocainen Sucukunda erinens. Dauidin Honen Sucukunda erinens/ ia heiden waimons erinens.
Ja sen maan pitää walittaman/ jokainen sukukunta erinensä. Dawidin huoneen sukukunta erinensä/ ja heidän waimonsa erinensä.
12:13 Nathan Honen Sucukunda erinens/ ia heiden Waimons erinens. Leuin Honen Sucukunda erinens/ ia heiden Waimons erinens. Simein Honen Sucukunda erinens/ ia heiden Waimons erinens.
Nathan huoneen sukukunta erinensä/ ja heidän waimonsa erinensä. Lewin huoneen sukukunta erinensä/ ja heidän waimonsa erinensä. Simein huoneen sukukunta erinensä/ ja heidän waimonsa erinensä.
12:14 Nin mös caiki mwdh ylitziänyet Sucukunnat/ itzecuki erinens/ ia heiden Waimons mös erinens.
Niin myös kaikki muut ylitsejääneet sukukunnat/ itsekukin erinensä/ ja heidän waimonsa myös erinensä.

XIII. Lucu.

Tai mös on Ennustos Christusen Waldakunnast/ Udhes Testamentis/ iossa pite Auoian ledhe/ se on/ pyhe Caste/ syndie wastan/ oleman. Jolla Me Christusen weres/ synnein andexiandamises ia pyhes Henges/ castettaman. Item/ sijne pite mös pudhas Oppi oleman/ iolla wighat laitetan/ ia Inhimiset paratan. Sitelehin ennustetan/ ette Miecan/ se on/ Cooleman pite Christusen tappaman/ Surexi Pahanoxexi. Ja echke caxi Osa langeuat/ nin se Colmas Tule/ se on/ Ristin cautta/ wiedhen/ coetellan ia kircastetan/ ette he Jumalata Auxenshutaisit/ tundisit ia kijtteisit. Sille paitzi Ristit ia Waiuat/ eike vsko eli Rucous harioiteta.

13:1 SILLE aialla/ pite auoion * Lädhe/ Dauidin Honelle ia Jerusalemin Porgharille/ oleman synnin ia saastaudhen wastan.
Sillä ajalla/ pitää awoin lähde/ Dawidin huoneelle ja Jerusalemin porgharille/ oleman synnin ja saastauden wastaan.
13:2 Sille aialla/ sanopi se HERRA Zebaoth/ tadhon mine ne Epeiumaloiten Nimet Maasta poiscadhotta/ ettei sillen pidhe heite muistettaman. Tadhon mös ne Noidhat ia Saastaiset Henget poisaia maalda.
Sillä ajalla/ sanoopi HERRA Zebaoth/ tahdon minä ne epäjumaloitten nimet maasta poiskadottaa/ ettei silleen pidä heitä muistettaman. Tahdon myös ne noidat ja saastaiset henget poisajaa maalta.
13:3 Ette tapactuman pite/ ios iocu sijtte noidhuisi/ nin pite henen Isens ia Eitens henelle sanoman/ iotca henen synnyttenet ouat/ teuty sinun coolla/ Sille sine puhut walecht HERRAN Nimeen. Ja nin henen Isens ia eitens/ iotca henen synnyttenet ouat/ hende * lepitzepistemen/ coska hen noitu.
Että tapahtuman pitää/ jos joku siitä noituisi/ niin pitää hänen isänsä ja äitinsä hänelle sanoman/ jotka hänen synnyttäneet owat/ täytyy sinun kuolla/ Sillä sinä puhut waletta HERRAN nimeen. Ja niin hänen isänsä ja äitinsä/ jotka hänen synnyttäneet owat/ häntä läwitsepistämän/ koska hän noituu.
13:4 Sille sen pite sille aialla tapactuman/ Ette ne Noidhat pite häpien alaisexi tuleman heiden Näkyens cansa/ quin he nijste noituuat. Ja euet pidhe enembe * Jouhi waatet pukeman/ iolla he wietteleuet.
Sillä sen pitää sillä ajalla tapahtuman/ että ne noidat pitää häpeän alaiseksi tuleman heidän näkyensä kanssa/ kuin he niistä noituwat. Ja eiwät pidä enempää jouhiwaattees pukeman/ jolla he wiettelewät.
13:5 Wan hen sanopi/ Em mine Propheta ole/ wan Peltomies/ Sille mine olen norudhestani oriana ollut.
Waan hän sanoopi/ En minä propheta ole/ waan peltomies/ Sillä minä olen nuoruudestani orjana ollut.
13:6 Mutta ios sijs henelle sanotaisijn/ Mitke * Haauat ne ouat sinun käsises? Nin hen wastapi/ Nein mine olen haauoittu heiden Honeissans/ iotca minua racastauat.
Mutta jos siis hänelle sanottaisiin/ Mitkä haawat ne owat sinun käsissäsi? Niin hän wastaapi/ Näin minä olen haawoitettu heidän huoneissansa/ jotka minua rakastawat.
13:7 YLesherä/ o Miecca/ minun Paimenen ylitze/ ia sen Miehen ylitze/ ioca minulle se Lehinen ombi/ sanopi se HERRA Zebaoth. Löö Paimen/ ia nin Lauma haiopi/ Nin mine tadon käteni kände nihin * piskuisten pein.
Ylösherää/ oi miekka/ minun paimeneni ylitse/ ja sen miehen ylitse/ joka minulle se läheinen ompi/ sanoopi se HERRA Zebaoth. Lyö paimenta/ ja niin lauma hajoaapi/ Niin minä tahdon käteni kääntää niihin piskuisten päin.
13:8 Ja sen pite tapactuman/ sanopi HERRA/ Jossa Makunnas caxi Osa olisit/ ne pite poisiuritettaman ia huckuman/ Ja se colmas osa sihen iellensiepi.
Ja sen pitää tapahtuman/ sanoopi HERRA/ jossa maakunnas kaksi osaa olisit/ ne pitää poisjuuritettaman ja hukkuman/ ja se kolmas osa siihen jällens jääpi.
13:9 Ja sen Colmanen Osan mine tadhon viedhä * Tulen lepitze/ ia sen pudhista/ ninquin Culta pudhistetaan/ ia kircasta/ ninquin Culta kircastetaan. Nemet sijs minun Nimeni auxens hutaman pite/ ia mine tadhon heite cwllella. Mine tadhon sanoa/ Se on minun Canssan/ Ja heiden pite sanoman/ HERRA minun Jumalan.
Ja sen kolmannen osan minä tahdon wiedä tulen läwitse/ ja sen puhdistaa/ niinkuin kulta puhdistetaan/ ja kirkastaa/ niinkuin kulta kirkastetaan. Nämät siis minun nimeni awuksensa huutaman pitää/ ja minä tahdon heitä kuunnella. Minä tahdon sanoa/ Se on minun kansani/ ja heidän pitää sanoman/ HERRA minun Jumalani.

XIV. Lucu.

Waicka mutomat temen Luun/ Antichristusest/ ia ninen Uskolistein kiusamisest/ ioca piti aiallans tapactuman/ ymmersit. Mutomat taas luleuat Prophetan puhuuan sijte wimeisest Jerusalemin Häuitoxest quin iocu wooren Lohckemus ioca nijlde Romarilda tapactui/ quin tosiki on. Ja ette Se Hengelinen Jerusalem pite caikes Mailmas Euangeliumin cautta vlosleuitettemen/ sijte Oliun Meeste ruueten/ iosta Christus ylesastui. Nin ette nijlle Christituille pite Peiue ilman walkiuta oleman/ ioca Ectost ensin walghista. Se on/ heille pite vscossa ia Omastiedhossa lohutos oleman. Wan Mailman edes ( Toimen aruiost nijlle on murhe ia waiua/ tuleuaisen Elemeen saccha.

14:1 CATZO/ se peiue HERRALLE tuleui/ Ette sinun Saalihis pite sinussa vlosiaettaman.
Katso/ se päiwä HERRALLE tulewi/ että sinun saalihisi pitää sinussa ulosajettaman.
14:2 Sille minun pite cocoman caikinaiset Pacanat/ Jerusalemin wastan sotimaan. Ja se caupungi pite woitettaman/ ne Honet röueten/ ia Waimot raiskatan. Poli Osa Caupungista pite Fangittuna poiswietemen/ ia se ylitziänyt Canssa ei * pidhe Caupungist vlosaiettaman.
Sillää minun pitää kokoaman kaikkinaiset pakanat/ Jerusalemin wastaan sotimaan. Ja se kaupunki pitää woitettaman/ ne huoneet ryöwätään/ ja waimot raiskataan. Puoli osaa kaupungista pitää wangittuna poiswietämän/ ja se ylitsejäänyt kansa ei pidä kaupungista ulosajettaman.
14:3 Mutta HERRAN pite vloslectemen ia * sotima' nijte Pacanoita wastan/ ninquin hen on tottunut Sodhan aialla sotiman.
Mutta HERRAN pitää uloslähtemän ja sotimaan niitä pakanoita wastaan/ niinkuin hän on tottunut sodan ajalla sotimaan.
14:4 Silloin henen Jalcans pite sen Oliu * mäen päle seisoman/ ioca lesse Jerusalemi on Iteen pein. Ja se oliu Meki pite halkeman/ Idheste haman Lendeen/ sangen lauialda toinen toisestans. Nin ette se toinen Osa Mäke/ pohiaisen pein/ ia se toinen Lounan pein.
Silloin hänen jalkansa pitää sen Öljymäen päällä seisoman/ joka läsna Jerusalemia on itään päin. Ja se Öljymäki pitää halkeaman/ idästä hamaan länteen/ sangen lawialta toinen toisestansa. Niin että se toinen osa mäkeä/ pohjoiseen päin/ ja se toinen lounaan päin.
14:5 Ja teiden pite pakeneman sen Laxon teden/ ioca ombi neinen minun Worteni waihel/ Sille se Laxo Mäkein waihel pite vlottuman Azalin asti. Ja pakeneman pite ninquin muynen pakenit sen Maa' Järistoxen teden/ sen Judan Kuningan * Usian aicana. Silloin minun HERRAN Jumalan pite tuleman/ ia * caiki Pyhet sinun cansas.
Ja teidän pitää pakeneman sen laakson tähden/ joka ompi näiden minun wuorteni waiheella/ Sillä se laakso mäkein waiheella pitää ulottuman Azaliin asti. Ja pakeneman pitää niinkuin muinen pakenit sen maanjäristyksen tähden/ sen Judan kuninkaan Ussian aikana. Silloin sinun HERRAN Jumalan pitää tuleman/ ja kaikki pyhät sinun kanssasi.
14:6 Sihen aican ei pidhe Walkius oleman/ wan wilu ia Pacainen/
Siihen aikaan ei pidä walkeus olemaan/ waan wilu ja pakkanen/
14:7 ia yxi peiue pite oleman/ ioca HERRALLE tuttaua on/ Eike peiue taica öö/ Ja Echton polen pite walkius oleman.
ja yksi päiwä pitää oleman/ joka HERRALLE tuttawa on/ eikä päiwä taikka yö/ Ja ehtoon puolen pitää walkeus oleman.
14:8 Silloin pite Jerusalemist eleuet * wedhet vloswotaman/ Poli osa nijste sen ite Meren pein/ ia se toinen poli Osa sen wimeisen poleen/ Ja sen pite seke kesel ette Taluel tapactuman.
Silloin pitää Jerusalemista eläwät wedet uloswuotamaan/ puoli osaa niista sen itämereen päin/ ja se toinen puoli osa sen wiimeisen puoleen/ Ja sen pitää sekä kesällä että talwella tapahtuman.
14:9 Ja HERRAN pite Kuningan oleman/ caiken Maan ylitze. Sihen aican/ pite HERRAN wan ainoan oleman/ ia henen Nimens wan ainoan.
Ja HERRAN pitää kuninkaan oleman/ kaiken maan ylitse. Siihen aikaan/ pitää HERRAN waan ainoan oleman/ ja hänen nimensä waan ainoan.
14:10 Ja coco * Makunnas ymberikeudhen/ ninquin tasaisen Kedhon päle/ Gibeast nin Rimon asti/ Lounast nin Jerusalemin asti. Sille SEN pite yleskorghotettaman/ ia asetettaman henen Sialens. BenJamin Portist/ haman sen ensimeisen Portin sian/ ia haman sihen Culmain Portin/ Ja sijte Hananeelin Tornist/ haman Kuningan Perssuin asti.
Ja koko maakunnassa ympärikäyden/ niinkuin tasaisen kedon päälle/ Gibeasta niin Rimoon asti/ lounaasta niin Jerusalemiin asti. Sillä sen pitää ylöskorotettaman/ ja asetettaman hänen sijallensa. Benjamin portista/ hamaan sen ensimmäisen portin sijaan/ ja hamaan siihen kulmain portin/ ja siitä Hananelin tornista/ hamaan kuninkaan perssuin (wiinakuurnaan) asti.
14:11 Ja henese pite asuttaman/ ia ei sillen pidhe ychten Raatelust oleman. Sille Jerusalem pite sangen irstasti asuman.
Ja hänessa pitää asuttaman/ ja ei silleen pidä yhtään raatelusta oleman. Sillä Jerusalem pitää sangen irstaasti asuman.
14:12 Ja teme pite Rangastoxen oleman/ iolla HERRA caiki Canssa rangaiseman pite/ iotca sotineet ouat Jerusalemin wastan. Heiden * Lihans pite poisraukeneman/ quin he wiele Jalcains päle seisouat/ Ja heiden Silmens waipuuat heiden leuissens/ ia heiden Kielens poisraukene heiden suusans.
Ja tämä pitää rangaistuksen oleman/ jolla HERRA kaikki kanssa rankaiseman pitää/ jotka sotineet owat Jerusalemin wastaan. Heidän lihansa pitää poisraukeneman/ kuin he wielä jalkansa päällä seisowat/ Ja heidän silmänsä waipuwat heidän läwissänsä/ ja heidän kielensä poisraukenee heidän suussansa.
14:13 Sihen aican pite Herran swren metelen heiden secans yleskihoittaman/ ette iocainen pite sen toisens kädheste rupeman/ ia kätens laskeman sen toisen kädhen päle.
Siihen aikaan pitää Herran suuren metelin heidän sekaan ylöskiihoittaman/ että jokainen pitää sen toisensa kädestä rupeeman/ ja kätensä laskeman se toisen käden päälle.
14:14 Sille mös * Judan pite Jerusalemin wastan sotiman/ ette cootan caikein Pacanain Tauarat sen ymberille/ Culda/ Hopia/ Waattet sangen palio.
Sillä myös Judan pitää Jerusalemin wastaan sotiman/ että kootaan kaikkein pakanain tawarat sen ympärillä/ kultaa/ hopeaa/ waatteet sangen paljon.
14:15 Ja silloin pite teme Rangastus ylitzekeumen/ Orichten/ Mulein/ Camelien/ Asein/ ia caikinaisten Eleinden iotca ninen Sotawäes ouat/ ninquin temeki Rangastus on.
Ja silloin pitää tämä rangaistus ylitsekäymän/ oritten/ muulein/ kamelien/ aasein/ ja kaikkinaisten eläinten jotka niiden sotawäessä owat/ niinkuin tämäkin rangaistus on.
14:16 JA Caiki ylitziänyet caikein Pacanain seas/ iotca Jerusalemin wastan lexit/ pite iocawosi ylesastuman site HERRA Kuningast Zebaoth cumartaman/ ia sen * Lectimaian Juhla pitemen.
Ja kaikki ylitsejääneet kaikkein pakanain seassa/ jotka Jerusalemin wastaan läksit/ pitää jokawuosi ylösastuman sitä HERRAA kuningasta Zebaothia kumartaman/ ja sen lehtimajan juhlan pitämään.
14:17 Mutta iocainen Sucukunda Maan päle/ quin ei tenne Jerusalemin * ylesmenis/ site Kuningasta/ HERRA Zebaoth cumartaman/ heiden ylitzens ei pide Saadhe tuleman.
Mutta jokainen sukukunta maan päällä/ kuin ei tänne Jerusalemiin ylösmenisi/ sitä kuningasta/ HERRAA Zebaothia kumartaman/ heidän ylitsensä ei pidä sade tuleman.
14:18 Ja ellei ne Egypterein Sucukunda ylesmenisi/ ia tulisi/ eike heiden pälens pidheis mös sataman. Temen pite sen Rangastoxen oleman/ iolla HERRAN pite caiki Pacanat rangaiseman/ Jotca euet ylestule sitä Lectimaian Juhla pitemeen.
Ja ellei ne egypterein sukukunta ylösmenis/ ja tulisi/ eikä heidän päällens pitäis myös sataman. Tämän pitää sen rangaistuksen oleman/ jolla HERRAN pitää kaikki pakanat rankaiseman/ jotka eiwät ylöstule sitä lehtimajan juhlaa pitämään.
14:19 Sille sen pite ninen Egypterein ia caikein Pacanain syndi oleman/ Jotca euet ylestule site Lectimaian Juhla pitemeen.
Sille sen pitää niiden egypterein ja kaikkein pakanain synti oleman/ jotka eiwät ylöstule sitä lehtimajan juhlaa pitämään.
14:20 Sihen aican/ pite sen * Orichten Sodhanhangitoxen HERRALLE Pyhen oleman. Ja ne Cattilat HERRAN Honees pite oleman ninquin ne Waskimaliat Altarin edes.
Siihen aikaan/ pitää sen oritten sodanhankituksen HERRALLE pyhän oleman. Ja ne kattilat HERRAN huoneessa pitää oleman niinkuin ne waskimaljat alttarin edessä.
14:21 Sille Cattilat/ seke Judaas ette Jerusalemis/ pite HERRAN Zebaothin pyhitetty oleman. Nin ette caicki/ iotca vffrata tactouat/ pite tuleman/ ia ottaman nijte/ ia nijsse keittemen. Ja eikengen * Cananeus pide sillen HERRAN Zebaothin Hones oleman/ sihen aican Loppu Zachariast Prophetast.
Sillä kattilat/ sekä Judassa että Jerusalemissa/ pitää HERRAN Zebaothin pyhitetty oleman. Niin että kaikki/ jotka uhrata tahtowat/ pitää tuleman/ ja ottaman niitä/ ja niissä keittämän. Ja eikenkään kananeus pidä silleen HERRAN Zebaothin huoneessa oleman/ siihen aikaan loppu Zachariast prophetasta.

Loppu Zachariast Prophetast.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14