P. Pawalin Epistola Romarein tygö .

II. Lucu .

 

PAwali osotta myös nijstä/ jotca ulconaisest näkywät olewan hywät ja nuhtettomat/ ja nijn owat olewanans muita paremmat/ että he muita duomidzewatkin/ nijn ei he ole sentähden wapat: waan että he himoidzewat tehdä sitä sala cuin he muisa laittawat/ owat hekin sijs Jumalan wihan ja Lain kirouxen alla/ v. 1.
Ja waicka ei caikilla ole Jumalan kirjoitettu Laki/ nijncuin Judalaisilla: tietäwät he cuitengin luonnosta jollakin tawalla Lain/ ja pitä sentähden sen jälken duomittaman/ v. 11.
Mutta Judalaiset/ joilla on Jumalan kirjoitettu Laki/ ja ei sitä cuitengan pidä/ pitä Lain jälken duomittaman/ v. 17.

 

Room 2:1 SEntähden/ ihminen/ et sinä taida idziäs syyttömäxi tehdä/ waicka cuca sinä olet joca duomidzet: Sillä josa sinä toista duomidzet/ sijnä sinä idzes duomidzet/ ettäs juuri sitä teet/ jotas duomidzet.
Room 2:2 Sillä me tiedämme että Jumalan duomio on oikia/ nijden päälle jotca sencaltaista tekewät.
Room 2:3 Eli luuletcos/ ihminen/ sinä joca nijtä duomidzet jotca sencaltaista tekewät/ ja sinä myös sitä teet/ että sinä wäldät Jumalan duomion?
Room 2:4 Eli cadzotcos ylön hänen hywydens/ kärsimisens ja pitkämielisydens rickauden? Etkös tiedä että Jumalan hywys wetä sinua parannuxeen?
Room 2:5 Mutta sinun cowudes ja catumattoman sydämes jälken/ cartutat sinä wihan idzelles wihan päiwänä/
Room 2:6 Cosca Jumalan oikia duomio ilmaundu/ joca anda idzecullengin hänen töidens perän:
Room 2:7 Nimittäin/ jotca pyytäwät ylistystä/ cunniata ja catomatoinda meno kärsimisellä hywisä töisä/ ijancaickisen elämän.
Room 2:8 Mutta nijlle jotca rijtaiset owat/ eikä cuule totuutta/ waan wääryttä/ on tulewa närkästys ja wiha:
Room 2:9 Murhe ja waiwa caickein ihmisten sieluin päälle/ jotca paha tekewät: ensist Judalaisille/ nijn myös Grekeille.
Room 2:10 Mutta kijtos/ cunnia ja rauha caikille nijlle jotca hywä tekewät: ensist Judalaisille/ nijn myös Grekeille.
Room 2:11 Sillä ei Jumala cadzo ihmisen muodon jälken.
Room 2:12 Caicki jotca ilman Laita owat syndiä tehnet/ ne myös ilman Laita duomitan: ja caicki jotca Lais owat syndiä tehnet/ ne Lain cautta duomitan:
Room 2:13 Sillä ei ne ole Jumalan edes wanhurscat/ jotca Lain cuulewat: mutta ne jotca Lain töilläns täyttäwät/ ne wanhurscana pidetän.
Room 2:14 Sillä jos pacanat/ joilla ei Lakia ole/ tekewät luonnostans sitä cuin Laki ano/ nijn he/ waicka ei heillä Laki ole/ owat idze heillens Laki/
Room 2:15 Että he osottawat Lain työt olewan kirjoitetut heidän sydämihins/ ja nijn heidän omatundons todista/ ja nijden ajatuxet/ jotca keskenäns candawat ja heitäns syyttömäxi tekewät:
Room 2:16 Sinä päiwänä/ cosca Jumala ihmisten salaisudet on duomidzewa Jesuxen Christuxen cautta/ minun Evangeliumini perästä.
Room 2:17 CAdzo/ sinä cudzutan Judalaisexi/ ja sinä luotat idzes Lakijn/ ja kerscat sinuas Jumalasta/ ja tiedät hänen tahtons.
Room 2:18 Ja että sinä olet Laista neuwottu/ nijn sinä coettelet mitä paras tehdä olis.
Room 2:19 Ja luulet idzes sokiain johdattajaxi/ ja nijden walkeudexi/ jotca pimeis owat.
Room 2:20 Ja tyhmäin curittajaxi/ ja yxikertaisten opettajaxi/ ja sinullas olewan muodon ja totuuden tunnon Laista.
Room 2:21 Sinä opetat muita ja et idziäs opeta. Sinä saarnat: ei pidä warastaman/ ja sinä idze warastat. Sinä sanot: ei pidä huorin tehtämän/ ja sinä idze teet huorin.
Room 2:22 Sinä cauhistut epäjumalita/ ja raatelet sitä Jumalalda cuin hänen tule.
Room 2:23 Sinä kerscat idziäs Laista/ ja häwäiset Jumalata Lain ylidzekäymisellä:
Room 2:24 Sillä teidän tähtenne tule Jumalan nimi pilcatuxi pacanain seas/ nijncuin kirjoitettu on.
Room 2:25 YMbärinsleickaus kelpa/ jos sinä Lain pidät? mutta jollet sinä Lakia pidä/ nijn sinun ymbärinsleickauxes on esinahaxi käändynyt.
Room 2:26 Jos sijs esinahca Lain wanhurscauden pitä/ etkös luule hänengän esinahcans luettawan hänelle ymbärinsleickauxexi?
Room 2:27 Ja nijn se joca luonnostans esinahca on ja täyttä Lain/ pitä sinua duomidzeman/ joca bookstawin ja ymbärinsleickauxen Lain ylidzekäyt.
Room 2:28 Sillä ei se ole Judalainen/ joca ulconaisest Judalainen on: ei myös se ole ymbärinsleickaus cuin ulconaisest lihas tapahtu.
Room 2:29 Mutta se on Judalainen/ joca sisällisest salattu on/ ja sydämen ymbärinsleickaus/ on ymbärinsleickaus/ joca Henges tapahtu ja ei bookstawis/ jonga ylistys ei ole ihmisildä/ waan Jumalalda.

 

Vers. 4. Pitkämielisydens ) Se on hywä tapa/ että jocu hitast wihastu/ ja wääryttä nuhtele: mutta kärsimys on/ cosca paha kärsitän tawaran/ ruumin eli cunnian puolesta/ waicka se oikeudellakin tapahduis: hywys on/ caickinainen ruumillinen hywä työ/ ja ystäwälinen meno.
v. 13. Jotca Lain töilläns täyttäwät ) Cadzo Lev. 18:5.
v. 14. Luonnostans ) Luonnollinen Laki on: mitä sinä sinulles tahdot tehtäwän/ eli wäldettä muilda/ nijn tee sinäkin se/ ja wälda toista. Johon coco Mosexen Laki suljetan/ nijncuin Christus sano/ Matth. 7. josta Laista ei pacanat muuta tee cuin ulconaisia töitä/ nijncuin Judalaisetkin Mosexen Laista: Ja tämä on se walitus ja syy/ että yxi syndi on suurembi toista/ cuin Lakia wastan tehdän.
v. 22. Raatelet ) Jumalan on cunnia/ sen caicki tecopyhät häneldä warastawat.
v. 26. Esinahca ) Nijn P. Pawali cudzu pacanat/ ettei he ollet ymbärinsleicatut/ nijncuin Judalaiset olit.
v. 29. Henges ) Hengexi cudzutan se cuin Jumala ylönluonnollisest waicutta: Bookstawixi/ caicki cuin ihminen idzestäns ilman Hengen awuta teke.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16