P. Pawalin Epistola Romarein tygö .

XV. Lucu .

 

APostoli neuwo wielä heickoja kärsimän/ ja ahkeroidzeman että caicki yximielisest Jumalata palwelisit: Nijncuin Christus/ waicka hän yxinäns Judalaisille saarnais/ wahwistaxens Isille lupausta: nijn on hän cuitengin wastanottanut ne sokiat pacanat/ ennustusten jälken/ v. 1.
Sano hänen rohken kirjoituxens syyn/ että hän oli heidän Apostolins/ ja sentähden teki hän parhain heidän cansans/ v. 14.
Sano myös tulewans Romijn/ Hispaniaan matcustaisans/ ja cuin hän ensin olis jotain Jerusalemis toimittanut/ v. 22.
Ano/ että he muistaisit händä rucouxisans Jumalan tygö/ v. 30.

 

Room 15:1 MUtta meidän/ jotca wäkewät olemma/ tule heickoin woimattomutta kärsiä/ eikä idzellemmme kelwata.
Room 15:2 Nijn sowittacan jocainen meistä idzens/ että hän kelpais lähimmäisellens sijnä cuin hywä on/ parannuxexi:
Room 15:3 Sillä ei Christuscan idzellens kelwannut/ waan nijncuin kirjoitettu on: heidän pilckans/ jotca sinua pilckaisit/ langeisit minun päälleni.
Room 15:4 Sillä mitä ennen kirjoitettu on/ se on meille opixi kirjoitettu/ että meillä kärsimisen ja Ramattuin lohdutuxen cautta toiwo olis.
Room 15:5 Mutta kärsimisen ja lohdutuxen Jumala/ andacon että te keskenän yximieliset olisitta/ Jesuxen Christuxen perän:
Room 15:6 Että te yximielisest yhdestä suusta kijtäisitte Jumalata/ ja meidän HERran Jesuxen Christuxen Isä.
Room 15:7 Sentähden corjatcat toinen toistan/ nijncuin Christuskin on meitä Jumalan cunniaxi corjannut.
Room 15:8 MUtta minä sanon: Jesus Christus on ollut ymbärinsleickauxen palwelia Jumalan totuuden tähden/ wahwistaman sitä lupausta cuin Isille tapahtunut oli.
Room 15:9 Mutta että pacanat laupiuden edestä Jumalata kijttäisit/ nijncuin kirjoitettu on: sentähden kijtän minä sinua pacanain seas/ ja weisan sinun Nimees.
Room 15:10 Ja taas hän sano: iloitcat pacanat hänen Canssansa cansa.
Room 15:11 Ja taas: kijttäkät HERRA caicki pacanat/ ja caicki Canssa ylistäkän händä.
Room 15:12 Ja taas sano Esaias: sen pitä oleman Jessen juuren/ joca on nousewa pacanoita hallidzeman/ jonga päälle pacanat toiwoman pitä.
Room 15:13 Mutta toiwon Jumala täyttäkön teitä caikella riemulla ja rauhalla/ uscosa/ että teillä Pyhän Hengen woiman cautta täydellinen toiwo olis.
Room 15:14 MInä tiedän hywästi/ rackat weljeni/ että te oletta hywyttä täynäns/ caikella tundemisella täytetyt/ että te woitta toinen toistanne neuwo.
Room 15:15 Minä olen cuitengin puolittain rohkiast teidän tygön/ rackat weljet/ kirjoittanut/ muistuttain teille sen armon puolesta/ cuin minulle Jumalalda on annettu.
Room 15:16 Että minun pitä oleman pacanain seas Jesuxen Christuxen palwelian/ Jumalan Evangeliumita uhramas/ että pacanatkin olisit Jumalalle otollinen uhri/ Pyhän Hengen cautta pyhitetyt.
Room 15:17 Sentähden minulla on/ josta minä Jesuxes Christuxes kerscan/ että minä Jumalata palwelen:
Room 15:18 Sillä en minä rohke mitän puhua/ ellei Christus sitä minun cauttani waicutais/ saattaman pacanoita cuuliaisexi/ sanan ja työn cautta/ merckein woimalla ja ihmetten cautta/ ja Jumalan Hengen wäellä.
Room 15:19 Nijn että minä hamasta Jerusalemist/ ja nijsä ymbärins/ Illyricumin asti/ olen caicki Christuxen Evangeliumilla täyttänyt.
Room 15:20 Ja minä olen ollut ahkera Evangeliumita saarnaman/ joisa Christuxen nimi ei ennen mainittucan ollut/ etten minä muucalaisen perustuxen päälle rakennais/ waan nijncuin kirjoitettu on:
Room 15:21 Joille ei ensingän hänestä julistettu ollut/ nijden pitä sen näkemän: ja jotca ei hänestä mitän cuullet ole/ nijden pitä ymmärtämän.
Room 15:22 Se myös on syy/ mingätähden minä olen usein estetty teidän tygön tulemast.
Room 15:23 Nyt ettei minun ole näisä maacunnisa enä sia/ ja minä olen jo monda wuotta halainnut teidän tygönne tulla.
Room 15:24 Sentähden cosca minä Hispaniaan waellan/ nijn minä tulen teidän tygön: sillä minä toiwon/ että cosca minä sen cautta matcustan/ nijn minä saan teidän nähdä/ ja nijn teildä sinne saatetaisin. Cuitengin/ että minä ennen saisin kerran minuni teistä ilahutta.
Room 15:25 MUtta nyt minä waellan tääldä Jerusalemijn/ Pyhille palwelusta tekemän:
Room 15:26 Sillä ne Macedoniasta ja Achajasta owat mielelläns Jerusalemin köyhiä Pyhiä warten yhteidzen awun coonnet.
Room 15:27 He owat sen mielelläns tehnet/ nijncuin he sijhen heille welcapäätkin owat: Sillä jos pacanat owat heidän hengellisestä tawarastans osallisexi tullet/ nijn on cohtullinen/ että he myös heitä heidän ruumillisella tawarallans palwelewat.
Room 15:28 Cosca minä sijs sen asian päättänyt olen/ ja heille tämän hedelmän lukinnut/ tahdon minä teidän cauttan Hispaniaan palata.
Room 15:29 Mutta minä tiedän/ cosca minä teidän tygönne tulen/ että minä tulen Christuxen Evangeliumin täydellisellä siunauxella.
Room 15:30 Mutta minä neuwon teitä/ rackat weljet/ meidän HERran Jesuxen Christuxen cautta/ ja Hengen rackauden cautta/ että te minun cansani kilwoittelisitte rucouxis minun edestäni Jumalan tygö/ että minä Judeas epäuscoisista pelastettaisin.
Room 15:31 Ja että minun palweluxen/ cuin minä teen Jerusalemis/ olis Pyhille otollinen.
Room 15:32 Että minä ilolla teidän tygönne tulisin/ Jumalan tahdon cautta/ ja minuani ynnä teidän cansan toiwutaisin.
Room 15:33 Mutta rauhan Jumala olcon teidän caickein cansan/ Amen.

 

Vers. 1. Heickoin ) Tämä Lucu puhu heicoista heidän elämäsäns/ nijncuin ne jotca julki synneihin ja ricoxijn langewat/ että nijtäkin pitä kärsittämän ja ei hyljättämän/ sijhenasti cuin he taas wahwistuisit. Nijncuin edellinengin Lucu neuwo heickoin omantunnon cansa oleman.
v. 8. Ymbärinsleickauxen palwelia ) se on/ että hän oli Apostoli/ käskyläinen/ Saarnaja ja Judalaisten opettaja/ waan erinomattain pacanoille lähetetty. v.14. Minä tiedän ) se on/ waicka et te minun kirjoitustani tarwidze/ nijn cuitengin minun wircan/ joca minulla Jumalan armosta on/ minua waati sekä teitä että jocaista opettaman ja neuwoman.
v. 17. Että minä Jumalata palwelen ) se on/ että minä olen Jumalan Pappi.
v. 20. Mainittucan ) Että te ennen oletta opetetut/ sentähden olen minä sitä hitammin teidän tygönne riendänyt/ sillä mualla oli sia/ jos ei Christus ennen saarnattu ollut.
v. 28. Lukinnut ) se on/ uscollisest ja hywästi warjelduna andanut.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16