P. Pawalin Epistola Romarein tygö .

VIII. Lucu .

 

PÄättä sijs Pawali nämät/ ja sano: waicka wanhurscailla Christuxes on aina Lihan cansa sota/ nijn ei heisä ole cuitengan laitettapa: sillä ei he seura Liha waan Henge/ ja Christus on heidän wapahtanut synnin ja cuoleman Lain alda/ v. 1.
Neuwo heitä aina Lihan töitä Hengellä cuolettaman/ että he olisit Jumalan lapset/ ja Christuxen cansaperilliset/ v. 12.
Lohdutta heitä ristin alla/ että heidän pitä täsä mailmas Christuxen cansa jotakin kärsimän/ v. 17.

 

Room 8:1 NIin ei ole nijsä mitän laitettapa/ jotca Jesuxes Christuxes owat/ ja ei waella Lihan/ waan Hengen jälken.
Room 8:2 Sillä Hengen Laki/ joca Christuxes Jesuxes eläwäxi teke/ on minun synnin ja cuoleman Laista wapahtanut.
Room 8:3 Sillä se cuin Laille oli mahdotoin ( että hän Lihan cautta oli heicoxi tullut ) sen Jumala teki/ ja lähetti Poicans syndisen Lihan hahmos/ ja duomidzi synnin Lihas/ synnin cautta.
Room 8:4 Että se wanhurscaus/ jota Laki waati/ meisä täytetyxi tulis/ jotca emme sillen Lihan jälken waella/ waan Hengen jälken.
Room 8:5 Sillä ne jotca lihalliset owat/ owat lihallisis ajatuxis/ mutta ne jotca hengelliset owat/ ajattelewat hengellisiä:
Room 8:6 Sillä Lihan halu on cuolema/ ja Hengen halu on elämä ja rauha.
Room 8:7 Että Lihan halu on wiha Jumalata wastan/ ettei se ole Jumalan Laille cuuliainen/ eikä woickan.
Room 8:8 Mutta jotca lihalliset owat/ ei ne taida olla Jumalalle otolliset.
Room 8:9 Waan et te ole lihalliset/ mutta hengelliset/ jos muutoin Jumalan Hengi asu teisä: mutta jolla ei ole Christuxen Hengi/ ei se ole hänen omans.
Room 8:10 Jos sijs Christus teisä on/ nijn ruumis tosin on cuollut synnin tähden/ mutta Hengi on elämä wanhurscauden tähden.
Room 8:11 Jos nyt sen Hengi/ joca Jesuxen cuolluista ylösherätti/ asu teisä: nijn myös se/ joca Christuxen cuolluista herätti/ on teidän cuolewaisen ruuminne eläwäxi tekewä/ sentähden että hänen Hengens teisä asu.
Room 8:12 NIin en me nyt ole/ rackat weljet/ welcapäät Lihalle/ että me Lihan jälken eläisimme:
Room 8:13 Sillä jos te Lihan jälken elätte/ nijn te cuoletta: mutta jos te Lihan sisun Hengen cautta cuoletatte/ nijn te saatte elä.
Room 8:14 Sillä caicki jotca Jumalan Hengellä waicutetan/ ne owat Jumalan lapset.
Room 8:15 Sillä et te ole saanet orjuden Henge/ että teidän wielä pidäis pelkämän: mutta te oletta saanet walittuin lasten Hengen/ josa me huudamme: Abba racas Isä.
Room 8:16 Se Hengi todista meidän Hengellemme/ että me olemma Jumalan lapset.
Room 8:17 Jos me olemma Lapset/ nijn me olemma myös perilliset/ nimittäin/ Jumalan perilliset/ ja Christuxen cansaperilliset. Jos me muutoin ynnä kärsimme/ että me hänen cansans cunniaan tulisimma.
Room 8:18 SIllä/ sixi minä sen pidän/ ettei tämän nykyisen ajan waiwat/ ole sen cunnian werta/ cuin meille ilmoitetan:
Room 8:19 Sillä ikäwä luondocappalden ikäwöidzemys/ odotta Jumalan lasten ilmoitusta.
Room 8:20 Että luondocappalet owat turmeluxen ala annetut/ wastoin oma tahtoans/ waan hänen tähtens/ joca ne alaandanut on/ toiwoxi.
Room 8:21 Sillä luondocappalet pitä myös turmeluxen orjudesta wapaxi tuleman/ Jumalan lasten cunnialiseen wapauteen.
Room 8:22 Sillä me tiedämme/ että jocainen luondocappale huoca ja ikäwöidze aina tähänasti meidän cansamme.
Room 8:23 Mutta ei ainoastans ne/ waan myös me/ joilla Hengen vdistus on/ huocamme idzelläm sitä lasten walidzemista/ ja odotamme meidän ruumisten lunastusta.
Room 8:24 Sillä me olemma jo wapadetut/ cuitengin toiwosa. Mutta jos toiwo näky/ nijn ei se ole toiwo: sillä cuinga jocu taita toiwo/ jonga hän näke?
Room 8:25 Mutta jos me sitä toiwomma/ jota en me näe/ nijn me odotamme sitä kärsimises.
Room 8:26 JA myös Hengi autta meidän heickouttam. Sillä embä me tiedä mitän rucoilla/ nijncuin tulis/ waan Hengi rucoile meidän edestämme/ sanomattomilla huocauxilla.
Room 8:27 Mutta joca sydämen cadzo/ hän tietä mitä Hengen mieles on: sillä hän rucoile Pyhäin edestä/ Jumalan mielen jälken.
Room 8:28 Mutta me tiedämme/ nijlle jotca Jumalata racastawat/ caicki cappalet parhaxi käändywän/ nijlle jotca aiwoituxen jälken cudzutut owat:
Room 8:29 Sillä jotca hän on edescadzonut/ ne hän on Poicans cuwan caltaisexi säätänyt/ että hän olis esicoinen monen weljen keskellä.
Room 8:30 Jotca hän on säätänyt/ ne hän on myös cudzunut/ ja jotca hän cudzunut on/ ne hän on myös wanhurscaxi tehnyt/ ja jotca hän wanhurscaxi teki/ ne hän on myös cunnialisexi tehnyt.
Room 8:31 MItästä me sijs tähän sanomma? Jos Jumala on meidän edestäm/ cuca woi meitä wastan olla?
Room 8:32 Joca ei omacan Poicans armahtanut/ waan andoi hänen caickein meidän edestäm/ Eiköstä hän myös anna meille caickia hänen cansans?
Room 8:33 Cuca tahto Jumalan walittuin päälle canda? Jumala teke wanhurscaxi.
Room 8:34 Cuca tahto cadotta? Christus on cuollut. Ja/ hän on myös ylösherätetty/ ja on Jumalan oikialla kädellä rucoilemas hywä meidän edestäm.
Room 8:35 Cuca tahto meitä Jumalan rackaudesta eroitta? waiwaco/ eli ahdistus? eli waino? eli nälkä? eli alastomus? eli hätä? eli miecka?
Room 8:36 Nijncuin kirjoitettu on: Sinun tähtes me cuoletetan yli päiwä/ me pidetän nijncuin teurastettawat lambat.
Room 8:37 Mutta nijsä caikisa me woitamme hänen cauttans/ joca meitä on racastanut.
Room 8:38 Sillä minä olen wahwa sijtä/ ettei cuolema eikä elämä/ ei Engelit eikä Esiwallat/ ei wäkewydet/ eikä nykyiset taicka tulewaiset/ ei corkeus eikä sywyys/ eli jocu muu luondocappale/ taida meitä Jumalan rackaudesta eroitta/ joca on Jesuxes Christuxes meidän HERrasam.

 

Vers. 1. Laitettapa ) Waicka syndi wielä lihas kiucuidze/ nijn ei hän cuitengan taida ihmistä cadotta: sillä Hengi on wanhurscas joca soti sitä wastan Mutta cusa ei Hengi ole/ sijnä Laki Lihan cautta heicoxi tule/ ja ylidzekäydän/ nijn että Lain on mahdotoin ihmistä autta/ mutta ainoastans Syndihin ja Cuolemahan. Sentähden lähetti Jumala Poicans/ ja sälytti meidän syndimme hänen päällens/ ja autti nijn meitä Lakia täyttämän hänen Hengens cautta.
v. 3. Synnin cautta ) Syndi on täsä ricosuhri/ ionga Christus Ristin päällä teki/ ja sen cautta poisotti ja cadotti synnin Nijncuin se myös on/ Esa. 53:10. 2. Cor. 5:21.
v. 5. Lihalliset ) Lihallisia ajatella/ se on/ ei mitän Jumalasta lucua pitä/ ei totella händä/ ei minäkän händä pitä ja ei mitän hänestä ymmärrä: Mutta Hengellisiä ajatella/ on taas tätä wastan.
v. 21. Turmeluxen orjudesta ) Nimittäin/ ettei heidän pidä jumalattomia/ heidän pahan haluns jälken/ enä palweleman/ caickinaises pahudes.
v. 22. Ikäwöidze ) Nijncuin Waimo lasta synnyttäisäns waiwatan.
v. 29. Jotca hän on edescadzonut ) Nimittäin/ jotca hänen armons cautta Christuxen päälle olit uscowat.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16