P. Pawalin Epistola Romarein tygö .

V. Lucu .

 

PAwali kirjoitta wielä Uscon wanhurscauden hyödytyxest ja hedelmäst/ joca on: rauha ja wapa käyminen Jumalan tygö/ toiwo tulewaisest cunniast/ kerscaus murhesa ja Pyhän Hengen osallisus/ v. 1.
Teke caunin wertauxen Christuxen ja Adamin waihelle: Että nijncuin syndi ja cuolema owat Adamin cautta mailmaan tullet: nijn myös on armo ja elämä tullut Christuxen cautta/ v. 12.

 

Room 5:1 ETtä me sijs olemma Uscon cautta wanhurscaxi tullet/ nijn meillä on rauha Jumalan cansa/ meidän HERramme Jesuxen Christuxen cautta/
Room 5:2 Jonga cautta meidän on wapa käymys Uscosa/ tähän Armohon/ josa me olemma/ ja kerscamme meitäm toiwosta/ joca meillä on sijtä tulewaisesta cunniasta/ cuin Jumala meille anda.
Room 5:3 Mutta ei ainoastans sijtä: waan me kerscamma myös meitäm waiwasa/ sillä me tiedämme/ että waiwa saatta kärsimisen:
Room 5:4 Mutta kärsimys saatta coetuxen/ coetus saatta toiwon/ muttta toiwo ei anna häpiään tulla.
Room 5:5 Sillä Jumalan rackaus on wuodatettu meidän sydämihin/ Pyhän Hengen cautta/ joca meillen annettu on.
Room 5:6 Sillä myös Christus/ cosca me wielä heicot olimma ajan jälken/ on meidän syndisten edestäm cuollut.
Room 5:7 Tuscalla nyt jocu cuolis wanhurscangan edestä/ ehkä hywän edest jocu taidais cuolla.
Room 5:8 Sentähden Jumala ylistä hänen rackauttans meidän cohtamme/ että Christus on meidän edestämme cuollut/ cosca me wielä syndiset olimma.
Room 5:9 Nijn me sijs paljo enämmin warjellan hänen cauttans wihan edestä/ että me hänen cauttans wanhurscaxi tullet olemma.
Room 5:10 Sillä jos me Jumalan cansa olemma sowitetut/ hänen Poicans cuoleman cautta/ cosca me wielä hänen wihollisens olimma: paljo enämmin me autuaxi tulemma hänen elämäns cautta/ että me sowitetut olemma.
Room 5:11 Mutta ei ainoastans sijtä/ waan me kerscamma myös meitäm Jumalasta/ meidän HERran Jesuxen Christuxen cautta/ jonga cautta me olemma sowinnon saanet.
Room 5:12 SEntähden/ nijncuin yhden ihmisen cautta on syndi mailmaan tullut/ ja synnin tähden cuolema/ ja nijn on cuolema yldynyt caickein ihmisten päälle/ että caicki owat syndiä tehnet:
Room 5:13 Sillä syndi oli mailmas haman Lakin asti. Mutta cusa ei Lakia ole/ ei siellä myös syndiä totella.
Room 5:14 Waan cuolema wallidzi Adamista haman Mosexen asti/ nijtäkin jotca ei syndiä tehnet ollet/ sencaltaisella ylidzekäymisellä cuin Adam/ joca on sen cuwa/ cuin jälken tulewa oli.
Room 5:15 MUtta ei nijn lahjan cansa ole cuin synnin: sillä jos monda owat yhden ihmisen synnin tähden collet: nijn on paljo enämmin Jumalan Armo ja lahja monelle runsast Jesuxen Christuxen cautta tapahtunut/ joca ainoa Ihminen armosa oli.
Room 5:16 Ja ei lahja ole ainoastans yhden synnin päälle/ nijncuin caickein cadotus on yhden syndisen/ yhden synnin tähden tullut: sillä duomio on tullut yhdestä synnistä cadotuxexi/ mutta lahja autta monesta synnistä wanhurscauten.
Room 5:17 Sillä jos cuolema on yhden synnin tähden wallinnut/ sen yhden cautta: paljon enämmin ne/ jotca saawat Armon ja lahjan täyttämisen wanhurscaudexi/ pitä wallidzeman elämäs yhden Jesuxen Christuxen cautta.
Room 5:18 Sillä nijncuin yhden ihmisen synnin tähden on cadotus tullut caickein ihmisten päälle: nijn on myös yhden wanhurscauden cautta/ elämän wanhurscaus tullut caickein ihmisten päälle.
Room 5:19 Sillä nijncuin yhden ihmisen cuulemattomuden tähden monda owat syndisexi tullet: nijn myös monda tulewat yhden cuuliaisuden tähden wanhurscaxi.
Room 5:20 MUtta Laki on myös tähän tullut/ että syndi wäkewämmäxi tulis/ mutta cusa syndi on wäkewä/ siellä on cuitengin Armo paljo wäkewämmäxi tullut:
Room 5:21 Että nijncuin syndi on wallinnut cuolemaxi/ nijn myös Armo on wallidzewa wanhurscaudes/ ijancaickisexi elämäxi/ Jesuxen Christuxen meidän HERramme cautta.

 

Vers. 11. Jumalasta ) Että Jumala on meidän omam/ ja me olemma hänen omans/ ja hywydet owat meille yhteiset/ hänestä ja hänen cansans/ caikesa edescadzomises.
v. 14. Cuwa ) Nijncuin Adam on meidän synnilläns/ ilman meidän ricoxitam/ cadottanut: nijn on myös Christus hänen wanhurscaudellans/ ilman meidän ansiotam/ meidän wapahtanut.
v. 17. Yhden synnin ) Täsä puhutan perisynnistä/ joca on Adamin cuulemattomudest tullut/ josta caicki se cuin meisä on/ on syndi.
v. 19. Yhden ihmisen ) Nijncuin Adamin syndi on meidän omaxemma tullut/ nijn on myös Christuxen wanhurscaus meidän omaxemma tullut.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16