P. Pawalin Epistola Romarein tygö .

IX. Lucu .

 

PAwali sano idzens olewan murhellisen/ että hänen suculaisens Judalaiset olit hyljätyt/ joilla cuitengin parembi meno oli cuin pacanoilla/ v. 1.
Wasta kysymyxen/ ja osotta ettei walidzemus ole tapahtunut jongun sugun jälken/ v. 6.
eli ansiost/ waan armost/ v. 10.
Wasta myös nijtä/ jotca Jumalan sentähden wääräxi sanowat/ v. 14.
Mutta hylkäminen on tapahtunut Jumalan oikeudest/ nijtä wastan jotca hänen kärsimyxens ylöncadzowat/ v. 22.
Näyttä Prophetaista pacanat otettawan/ mutta Judalaiset hyljättäwän/ v. 25.
Syy on: että pacanat ottawat uscon wastan Christuxen päälle/ ja tulewat sen cautta wanhurscaxi: mutta Judalaiset edziwät wielä nyt heidän wanhurscauttans Lain cautta/ v. 30.

 

Room 9:1 MInä sanon totuuden Christuxes/ ja en walehtele/ nijncuin minun omatundon minulle Pyhäs Henges todista/
Room 9:2 Että minulla on suuri murhe ja alinomainen kipu sydämesäni.
Room 9:3 Minä olen pyynnyt kirotuxi tulla Christuxelda minun weljeini tähden/ jotca lihan puolesta minun langoni owat.
Room 9:4 Jotca owat Israelitat/ joiden on Lasten Oikeus ja Cunnia/ ja Lijtot/ ja Laki/ ja Jumalan palwelus/ ja lupauxet.
Room 9:5 Joiden myös Isät owat/ joista CHRISTUS lihan puolesta syndynyt on/ joca on caickein Jumala/ ylistetty ijancaickisest/ Amen.
Room 9:6 MUtta en minä näitä sentähden puhu/ että Jumalan sana on huckunut: sillä ei ne ole caicki Israelitat/ jotca Israelist owat.
Room 9:7 Ei myös ne ole caicki lapset/ jotca Abrahamin siemen owat: Waan Isaachis pitä sinulle siemen cudzuttaman.
Room 9:8 Se on/ ei ne ole Jumalan Lapset/ jotca Lihan puolesta Lapset owat: mutta ne jotca Lupauxen puolesta Lapset owat/ ne siemenexi luetan:
Room 9:9 Sillä tämä on Lupauxen sana: tällä ajalla minä tulen/ ja Saralla pitä poica oleman.
Room 9:10 MUtta ei se ainoastans nijn tapahtunut/ waan Rebecka synnytti myös Isaachist meidän Isästäm.
Room 9:11 Sillä ennen cuin lapset synnyitkän/ ja cosca ei he wielä hywä eikä paha tehnet ollet: Että Jumalan aiwoitus pidäis walidzemisen jälken seisowainen oleman:
Room 9:12 Ei töiden ansiost/ waan cudzumisen armost/ sanottin hänelle näin:
Room 9:13 Suuremman pitä wähembätä palweleman. Nijncuin kirjoitettu on: Jacobia minä racastin/ mutta Esauta wihaisin.
Room 9:14 MItästä me tähän sanomma? Ongo sijs Jumala wäärä:
Room 9:15 Pois se: Sillä hän sano Mosexelle: Jollen minä olen armollinen/ sillen minä olen armollinen/ ja ketä minä armahdan/ sitä minä armahdan.
Room 9:16 Nijn ei se nyt ole jongun tahdos eli juoxus/ waan Jumalan armos:
Room 9:17 Sillä Ramattu sano Pharaolle: juuri sentähden olen minä sinun herättänyt/ osottaxeni minun wäkeäni sinusa/ että minun nimen caikesa maasa julistettaisin.
Room 9:18 Ja nijn hän armahta ketä hän tahto/ ja paadutta kenengä hän tahto.
Room 9:19 NIin sinä sanot minulle: mixi hän sijs meitä nuhtele? Cuca taita hänen tahtons wastan olla? O ihminen parca! cuca sinä olet/ joca Jumalan cansa rijdellä tahdot?
Room 9:20 Sanoco jongunlainen työ tekiällens?
Room 9:21 Mixis minun sencaltaisexi tehnyt olet? Eikö Sawenwalajalla ole walda/ yhdestä sawencappalesta tehdä yhtä astiata cunniaxi/ ja toista häpiäxi?
Room 9:22 Sentähden jos Jumala tahto wihans osotta ja woimans ilmoitta/ on hän suurella kärsimisellä kärsinyt hänen wihans astioita/ jotca owat cadotuxeen walmistetut:
Room 9:23 Että hän tiettäwäxi tekis hänen cunnians rickauden/ hänen laupiudens astioille/ jotca hän cunniahan on walmistanut.
Room 9:24 Jotca hän myös cudzunut on/ nimittäin/ meitä ei ainoastans Judalaisista/ waan myös pacanoista.
Room 9:25 Nijncuin hän Osean cautta sano: Minä tahdon cudzua sen minun Canssaxeni/ joca ei minun Canssan ollutcan: ja minun rackaxeni/ joca ei minun rackan ollutcan.
Room 9:26 Ja pitä tapahtuman/ että siellä cuin heille sanottin: et te ole minun Canssan: pitä heitä eläwän Jumalan lapsixi cudzuttaman.
Room 9:27 Mutta Esaias huuta Israelin edestä: jos Israelin lasten lucu olis nijncuin sanda meresä/ nijn cuitengin tähtet autuaxi tulewat.
Room 9:28 Sillä culuttamus ja lyhendämys pitä tapahtuman wanhurscaudexi. Ja idze HERra on sen häwityxen maan pääldä hillidzewä.
Room 9:29 Nijncuin Esaias ennen sanoi: ellei HERra Zebaoth olis meille siemendä jättänyt/ nijn me olisimma ollet cuin Sodoma/ ja sencaltaiset cuin Gomorra.
Room 9:30 MItästä me tähän sanomma? Me sanomma: pacanat/ jotca ei ole wanhurscautta pyytänet/ owat saanet wanhurscauden/ mutta minä sanon sijtä wanhurscaudest joca uscosta tule.
Room 9:31 Mutta Israel joca wanhurscauden Lakia on pyytänyt/ ei ole wanhurscauden Lakia saanut.
Room 9:32 Mingätähden? Ettei he sitä uscosta/ mutta Lain töistä edzeit: sillä he owat loucannet idzens Louckauskiween. Nijncuin kirjoitettu on:
Room 9:33 Cadzo/ minä panen Zionijn louckauskiwen/ ja pahennuxen callion: joca hänen päällens usco/ ei händä pidä häwäistämän.

 

Vers. 13. Wihaisin ) Ei Jumala mitän wiha caikista hänen tegoistans/ Sap. 11:25. waan wihata on täsä/ halwembana pitä. Nijncuin Christus/ Luc. 14:26. puhu: Joca ei wiha Isäns ja Äitiäns/ etc. ei hän taida olla minun Opetuslapsen/ se on/ joca ei halwembana pidä Isä ja äitiä/ etc. cuin minua.
v. 18. Paadutta ) Cadzo/ Exod. 7:3. ja 9:16.
v. 22. Jotca owat walmistetut ) Täsä tule wisu waari otta sijtä eroituxest: että wihan astiat owat hyljätyt/ sano hän/ ja että Jumala on heitä suurella kärsimisellä kärsinyt/ ja että ne owat cadotuxeen walmistetut: Mutta laupiuden astiat owat walitut/ sano hän/ ja että Jumala on idze heidän walmistanut. Josta nähdän/ ettei Jumala ole nijn cadotettuja cuin walittuja walmistanut/ waan he owat idzens sijhen eroittanet ja owat Perkeleldä walmistetut/ Hos. 13:9.
v. 28. Hillidzewä ) Waicka suurin osa lange/ ja uscottomaxi tulewat/ nijn ei hän cuitengan tahdo caickia anda langeta/ waan pitä tähtet tähdellä/ ja lewittä nijden cautta sitä runsammin hänen Sanans ja Armons/ jonga cautta he wanhurscaxi ja pyhäxi tulewat.
v. 30. Uscosta ) Cadzos tätä cuin Pawali kertoi ja päättä täsä puhens pacanain wanhurscaudest ja heidän walidzemisestans/ nijncuin ne olisit yxi cappale/ asia/ syy ja tila molembijn. Ja sano heidän uscon cautta wanhurscaxi tullen/ sentähden owat he myös walitut/ sijnä cuin Jumala on nähnyt heidän uscons Christuxen päälle/ ei nijncuin jongun työn eli ansion/ waan nijncuin sen jonga cautta heidän piti hänen armons käsittämän.
v. 33. Louckauskiwen ) Ei usco että Christus teke ihmiset wanhurscaxi/ paidzi töidän ansiota/ sentähden he idzens hänehen louckawat jn pahenewat.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16