P. Pawalin Epistola Romarein tygö .

XI. Lucu .

 

PAwali lohdutta Judalaisia/ ettei hekän ole peräti hyljätyt/ waan osa heistä wielä nyt tallella pidetän/ v. 1.
Neuwo pacanoita/ ettei he cudzumisestans ylpeilis v. 17.
jotca myös taitan kyllä hyljättä/ ja Judalaiset taas otetta/ jollei he heidän epäuscosans pysy/ v. 21.
Ihmettele Jumalan tutkistelemattomia Duomioita täsä asias/ v. 33.

 

Room 11:1 NIin minä sijs sanon: ongosta Jumala Canssans hyljännyt? Pois se: sillä minä olen myös Israeliteri/ Abrahamin siemenestä/ ja BenJaminin sugusta.
Room 11:2 Ei Jumala ole Canssans hyljännyt/ jonga hän ennen on edescadzonut. Ettekö te tiedä mitä Ramattu Eliasta sano? Cuinga hän mene Jumalan eteen Israeli wastan/ ja sano:
Room 11:3 HERra/ he owat tappanet sinun Prophetas/ ja sinun Altaris cukistanet/ ja minä olen ainoastans jäänyt/ ja he wäjywät minungin hengeni.
Room 11:4 Mutta mitä Jumalan wastaus sano hänelle? Minä olen minulleni jättänyt seidzemen tuhatta miestä/ jotca ei ole Baalin edesä polwens taiwuttanet.
Room 11:5 Nijn on jäänyitten cansa tälläkin ajalla tapahtunut/ Armon walidzemisen jälken.
Room 11:6 Mutta jos se armosta on/ nijn ei se ole töiden ansiosta: sillä ei armo muutoin armo oliscan. Mutta jos se on töiden ansiosta/ nijn ei se sillen armo ole/ muutoin ei ansio olis ansio.
Room 11:7 CUingasta sijs? Jota Israel edzi/ sitä ei hän saa/ mutta walitut sen saawat/ ja ne muut owat paatunet.
Room 11:8 Nijncuin kirjoitettu on: Jumala on andanut heille vppiniscaisen Hengen/ silmät ettei he näkis/ ja corwat ettei he cuulis/ haman tähän päiwän asti.
Room 11:9 Ja Dawid sano: heidän pöytäns tulcon heille paulaxi/ ja satimexi/ ja pahennuxexi/ ja costoxi.
Room 11:10 Heidän silmäns soetcon ettei he näkis/ ja heidän selkäns aina taipucon.
Room 11:11 NIin minäkin sanon: owatco he sentähden heidäns loucannet/ että heidän pidäis langeman? Pois se/ waan heidän langemisestans tapadui pacanoille autuus/ että hän sais heitä kijwaxi heidän tähtens.
Room 11:12 Mutta jos heidän langemisens on mailman rickaus/ Ja heidän wähennöxens on pacanain rickaus cuinga paljo enämmin cosca heidän lucuns täytetäisin?
Room 11:13 Teille pacanoille minä puhun/ että minä pacanain Apostoli olen/ ylistän minä minun wircani.
Room 11:14 Ja jos minä taidaisin jollakin tawalla/ nijtä jotca minun lihani owat/ kijwaxi saada/ ja muutamatkin heistä autuaxi saatta.
Room 11:15 Sillä jos heidän cadotuxens mailman sowindo olis/ mitästä heidän corjamisens muuta olis cuin elämä cuolleista?
Room 11:16 Sillä jos alcu on pyhä/ nijn on myös coco taikina pyhä: ja jos juuri on pyhä/ nijn owat myös oxat pyhät.
Room 11:17 MUtta jos muutamat oxista owat murtunet/ ja sinä/ joca medzäöljypuu olit/ olet nijhin jällens istutettu/ ja olet sijtä juuresta osallisexi tullut/ ja sen öljypuun höystöstä/ nijn älä ylpeile oxia wastan.
Room 11:18 Mutta jos sinä heitä wastan ylpeilet/ nijn tiedä ettet sinä juurta canna/ waan juuri canda sinua.
Room 11:19 Ja sinä sanot: oxat owat murtunet/ että minun piti sijhen jällens istutettaman.
Room 11:20 Se on oikein sanottu: he owat murtunet heidän epäuscons tähden/ mutta sinä pysyt uscon cautta.
Room 11:21 Älä ole röyckiä/ waan pelkä: Sillä jos ei Jumala luonnolisia oxia armahtanut/ cadzo/ ei hän sinuacan armahda.
Room 11:22 Sentähden cadzo täsä Jumalan hywyttä ja angarutta: angarutta nijsä/ jotca langeisit/ mutta hywyttä idze sinusas/ jos sinä ainoastans hywydes pysyt/ muutoin sinäkin poisleicatan.
Room 11:23 Ja ne jällens istutetan/ ellei he heidän epäuscosans pysy: sillä kyllä Jumala woi heidän jällens istutta.
Room 11:24 Sillä jos sinä olet luonnolisesta medzäöljypuusta carsittu/ ja olet wastoin luondo hywään öljypuuhun istutettu: cuinga paljo enämmin ne/ jotca luonnoliset owat/ heidän omaan öljypuuhuns istutetan?
Room 11:25 SIllä en minä tahdo salata teildä/ rackat weljet/ tätä salaisutta/ ettet te olis ylpiät/ että paatumus on puolittain Israelille tullut/ sijhenasti cuin pacanain täyttämys tulis:
Room 11:26 Ja nijn caicki Israel autuaxi tule. Nijncuin kirjoitettu on: se tule Zionista/ joca päästä/ ja jumalattoman menon Jacobista poiskäändä.
Room 11:27 Ja tämä on minun Testamentin heidän cansans/ cosca minä poisotan heidän syndins.
Room 11:28 Evangeliumin puolesta minä tosin heitä teidän tähten wihollisna pidän: mutta walidzemisen puolesta minä heitä Isäin tähden racastan.
Room 11:29 Sillä ei Jumala lahjojans ja cudzumistans cadu:
Room 11:30 Sillä et tekän muinnen Jumalan päälle usconet/ waan nyt te oletta laupiuden heidän epäuscons cautta saanet.
Room 11:31 Nijn ei he ole tahtonet sitä laupiutta usco/ cuin teille on tapahtunut/ että heillengin laupius tapahduis:
Room 11:32 Sillä Jumala on caicki epäuscon ala sulkenut/ että hän caickia armahdais.
Room 11:33 O sitä Jumalan rickauden/ wijsauden ja tunnon sywyttä: cuinga tutkimattomat owat hänen duomions/ ja käsittämättömät hänen tiens.
Room 11:34 Cuca on HERran mielen tiennyt? Eli cuca on hänen neuwonandajans ollut?
Room 11:35 Eli cuca on hänelle jotakin ennen andanut/ jota hänelle pidäis jällens maxettaman? Sillä hänestä/ ja hänen cauttans/ ja hänesä/ owat caicki: jolle olcon cunnia/ ijancaickisest/ Amen.

 

Vers. 2. Edescadzonut ) Ei ne caicki ole Jumalan Canssa/ jotca Jumalan Canssaxi cudzutan/ sentähden waicka enin osa hyljätäisin/ jotca ei edescadzotut ole/ nijn cuitengin Jumalan Canssa jää tallelle edescadzotuisa.
v. 7. Walitut ) se on/ jotca owat walitut Jumalan Canssaxi.
v. 15. Heidän cadotuxens ) Nijncuin ei Laki ole sitäwarten säätty/ että syndi sen cautta enänis/ waan että se tuttaisin/ nijn ei myös Judalaiset ole pacanain parannuxen tähden langennet/ mutta että he sen cautta saatetaisin pacanoita uscosa seuraman. Nijncuin ennengin sanottin: Laki on hywä/ ja on cuitengin tila enimbijn syndeihin: nijn on myös Judalaisten langemus paha/ ja on cuitengin pacanoille hywäxi.
v. 16. Alcu ) Alguxi cudzutan täsä se cuin ensin taikinasta otetan.
v. 20. Epäuscons tähden ) Cadzo taas syytä/ mingätähden muutamat owat hyljätyt/ ja muutamat walitut.
v. 26. Caicki Israel ) Nimittäin/ oikia Israel/ jotca uscolliset ja walitut Jumalan lapset owat/ Judalaisista ja pacanoista cootut.
v. 32 Epäuscon ala sulkenut ) Tämä on caiken sen päätös/ cuin Pawali on täsä Epistolas opettanut/ että caicki ihmiset owat idzestäns epäuscoiset/ eikä tottele Jumalata/ nijncuin 14. Psal. on kirjoitettu/ ja nijncuin 3. Lugus ennen sanottu on: Että caicki owat syndiset/ ja ei yxikän taida omalla ansiollans autuaxi tulla/ mutta caicki tarwidzewat Jumalan Armo.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16