Toinen Maccaberein Kirja .

Esipuhe toisest Maccaberein Kirjast .
TÄmä on olewanans toinen Maccaberein Kirja/ nijncuin nimi osotta/ mutta ei se taida oikein olla/ että hän monicahtoja asioita luettele jotca ennen ensimäisen Kirjan asioita tapahtunet owat/ eikä edemmä ulotu cuin Judas Maccabeuxeen/ se on/ seidzemenden Lucun asti ensimäisest Kirjast/ että hän paremmin ensimäisexi cuin toisexi pidäis cudzuttaman.
Eli jos hän pitä cudzuttaman eri Kirjaxi/ ja ei toisexi Maccaberein Kirjaxi/ Alium Mutta me annam tämän nijn olla/ sen caunin Historian tähden seidzemest Martyrist Maccabereist/ ja heidän äitistäns ja monen muun asian tähden.
Mutta se näky/ ettei se ole caicki yhden teco/ mutta cocon haettu monesta Kirjasta.
On hänes myös cowa solmu. 14. Lugus. v. 37.
Rasiaxest/ joca idzens surmais/ jolla myös P. Augustinus ja muut wanhat Isät idzens waiwannet owat.
Sillä sencaltaiset työt ei kelpa/ ja ei ole kijtettäwät/ ehkä ne kärsittä ja hywin selitettä taittaisin.
Nijn Kirjoitta hän myös Antiochuxen cuoleman paljo toisin/ cuin ensimmäinen Kirja.
Ja pian sanottu/ nijncuin ensimäinen Kirja pyhän Ramatun secaan otettapa on/ nijn on tämä toinen sijtä hyljättäpä/ ehkä jotain hywä sijnä on.
Mutta nämät caicki olcon Christillisen lukian haldun annettu/ duomita ja tutkia.
Täsä toises Maccaberein Kirjas pidetän wuotten lucu nijncuin ensimäisesäkin/ että sijnä on enimmäst endiset Historiat: ja ei ulotu edemmä cuin Judas Maccabeuxen wijmeiseen wuoteen.

Toinen Maccaberein Kirja

I. Lucu .

JUdalaiset Jerusalemist kirjoittawat weljeins tygö Egyptijn/ kijttäwät Jumalata joca heidän oli auttanut wihollisistans ja surmannut Antiochuxen/ v. 1.
Anda myös heidän tietä minä päiwänä he tahdoit Juhlana pitä Templin pyhityst/ v. 18.
Jutellen cuinga tuli Templist kätkettin/ ennen Babelin fangiusta/ ja sijtte Nehemialda löyttin/ v. 19.
Nijn myös Nehemian rucous ja Pappein kijtoswirsi. v. 24.

2 Makk 1:1 ME Judalaiset teidän weljen/ jotca Jerusalemis ja coco Judan maalla asumme/ toiwotamme teille Judalaisille meidän weljillem/ jotca Egyptis oletta/ onne ja terweyttä.
2 Makk 1:2 Jumala siunatcon teitä/ ja muistacon hänen lijttons/ jonga hän Abrahamille/ Isaachille ja Jacobille uscollisille palwelioillens luwannut on.
2 Makk 1:3 Ja andacon teille wagan sydämen/ että te hänen Laisans lujana ja wahwana pysyisitte/
2 Makk 1:4 Ja lainatcon teillen että te wiriät olisitte hänen käskyisäns/ ja lohduttacon teitä.
2 Makk 1:5 Hän cuulcon teidän rucouxen/ ja älkön teitä hyljätkö tuscasa.
2 Makk 1:6 Nijn me alati teidän edestän rucoilem.
2 Makk 1:7 Me olem teidän tygön kirjoittanet suurimmas tuscasam/ cosca Jason ja hänen jouckons pyhästä maasta ja waldacunnasta ercani/
2 Makk 1:8 Ja poltit meidän porttim ja wuodatit wiatoinda werta. Nijn me rucoilim ja HERra cuuli meitä/ ja me uhraisim hänelle sämbyläjauhoja/ ja sytytim lamput/ ja panim näkyleiwät edes.
2 Makk 1:9 Ja anom/ että te nyt meidän cansam pidäisitte Kircon wihkimyst Casleun Cuulla.
2 Makk 1:10 Kirjoitettu yhdexändenä wuonna seidzemettäkymmendä toista sata Cuningas Demetriuxen aicana.
2 Makk 1:11 Me Jerusalemis ja caikes Judeas wanhimbain cansa/ ja Johannes/ toiwotamme Aristobuluxelle Cuningas Ptolomeuxen opetusisälle/ joca Papillisest sugust on/ ja muille Judalaisille cuin Egyptis owat/ onne ja terweyttä. Me kijtämme hywästä syystä Jumalata/ että hän meidän nijn suuresta tuscasta pelastanut on/ jotca idzem nijn wäkewätä Cuningasta wastan warjeleman piti.
2 Makk 1:12 Sillä Jumala on meidän wihollisem sijtä pyhästä Caupungista ajanut pois Persian asti.
2 Makk 1:13 Siellä Cuningas hänen woittamattomalla joucollans Nanen Kircos tapettin/ Nanen Pappein cawaludest.
2 Makk 1:14 Sillä cosca Antiochus sinne tuli ystäwinens/ naisjumalan Dianan tygö/ nijncuin naiman händä/ ja caiken rahan Templistä huomenlahjaxi ottaman.
2 Makk 1:15 Ja cosca Nanen Papit sen ymmärsit/ ja hän muutamain cansa Cappelijn mennyt oli/ lukidzit he hänen peräns Kircon/
2 Makk 1:16 Ja lasketit hänen ja caicki cuin hänen cansans olit/ kiwillä cuoliaxi/ sijtte hackaisit he hänen cappaleixi/ ja heitit heidän sieldä ulos.
2 Makk 1:17 Jumalan olcon alati kijtos/ että hän jumalattomat nijn on poisottanut.
2 Makk 1:18 Että me wijdendenä colmattakymmendenä päiwänä Casleun Cuulla ajattelemme Templin wihkimystä pitä/ olemma me tahtonet teille tietä anda/ että te myös meidän cansam sitä Juhla pidäisitte/ Nijncuin se päiwä pidetän/ jona Nehemia tulen löytänyt on/ cosca hän Templin ja Altarin rakensi/ ja taas uhrais.
2 Makk 1:19 Sillä cosca meidän Isäm Persiaan wietin/ owat Papit tulen Altarilda sywään cuiwaan cuoppan kätkenet ja tähdellä pitänet/ ettei sitä kengän tietänyt.
2 Makk 1:20 Cosca nyt Nehemia/ ei monda wuotta sijtte/ Jumalan tahdosta Cuningalda cotia lähetettin/ lähetti hän nijden Pappein jäänyet suculaiset/ jotca sen tulen kätkenet olit/ että he sen jällens edzisit. Waan/ nijncuin he meille ilmoittanet owat/ ei he löytänet tulda/ waan sakian weden/ sitä hän on käskenyt ammunda ja tuoda.
2 Makk 1:21 Cosca nyt caicki uhrixi walmistettu oli/ on Nehemia käskenyt/ että heidän piti weden halcoin ja uhrin päälle/ joca halcoin päällä oli/ walaman.
2 Makk 1:22 Cosca he sen tehnet olit/ ja Auringo hywin nosnut oli/ ja pilwet cadonnet pois/ nijn syttyi suuri tuli/ jota he caicki ihmettelit.
2 Makk 1:23 Nijn rupeisit Papit ja Canssa rucoileman/ sijhenasti cuin uhri palanut oli/ ja Jonathan weisais edellä/ mutta muut wastaisit händä Nehemian cansa.
2 Makk 1:24 Mutta tämä oli Nehemian rucous: HERra meidän Jumalam/ joca caicki cappalet luonut olet/ ja olet peljättäpä/ wäkewä ja hurscas/ ja laupias/ ja ainoastans se oikia Cuningas ja woideltu.
2 Makk 1:25 Joca ainoastans caicki lahjat annat/ joca ainoastans hurscas/ Caickiwaldias ja ijancaickinen olet/ joca Israelin pelastat caikesta pahasta/ joca meidän Isäm walinnut ja pyhittänyt olet.
2 Makk 1:26 Ota tämä uhri coco Israelin edest/ ja warjele ja pyhitä sinun perindös.
2 Makk 1:27 Coco meitä hajotettuja jällens yhten/ pelasta heitä jotca pacanoita palweleman pitä/ ja näe meidän ylöncadzettam/ jota jocainen hämmästy/ että pacanat ymmärräisit/ että sinä meidän Jumalam olet.
2 Makk 1:28 Rangaise heitä jotca meitä sortawat/ ja suurella pilcalla meitä häwäisewät/
2 Makk 1:29 Istuta jällens sinun Canssas sinun pyhään paickas/ nijncuin Moses sanonut on.
2 Makk 1:30 Sitälikin weisaisit Papit Kijtoswirren/ sijhenasti cuin uhri culunut oli.
2 Makk 1:31 Sijtte käski Nehemia sen lijan weden suurten kiwein päälle caata/
2 Makk 1:32 Sieldä myös käwi liecki ulos.
2 Makk 1:33 Mutta se culutettin Altarin tulen liekildä. Se on cohta ilmei tullut/ ja Persian Cuningan corwijn/ cuinga sijtä paicast cuhunga tuli kätketty oli/ wesi löytty ja se uhrit sytyttänyt oli.
2 Makk 1:34 Nijn coetteli sitä myös Cuningas/ ja andoi sen paican eroitta ja pyhittä/
2 Makk 1:35 Ja andoi paljo raha sijhen.
2 Makk 1:36 Ja Nehemian cumpanit nimitit sen paican/ Nechparixi/ suomexi puhdistus/ muutamat cudzuwat hänen myös Nephtarixi.

Vers. 13. Tapettin ) Tämä näky camalaxi/ että Antiochuxen cuolema täsä toisella tawalla kirjoitetan/ cuin. 1. Macc. 6:16. ja 2. Macc. 9:28.
v. 19. Puhutan cuinga tuli on kätketty ja sijtte jällens löytty. Item, cap. 2:1. ja 4. cuinga Jeremia oli kätkenyt tulen/ Tabernaclin ja Arkin/ josta Jeremia/ Nehemia ja Esra ei mitän puhu.

II. Lucu .

JUdalaisten wietäis Babelijn/ anda Jeremia kätke tulen/ Tabernaclin ja Arkin Nebon wuorelle/ v. 1.
Tästä ja Templin wihkimisest on kirjoitettu nijsä kirjoisa cuin Nehemia ja Judas annoi coota/ v. 9.
Mutta täsä Kirjas Maccaberein Historia lyhykäisest cocon wedetän nijstä wijdestä Kirjasta cuin Jason on kirjoittanut. v. 20.

2 Makk 2:1 RAmatuista myös löytän/ että Jeremia Propheta/ nijden jotca wietin pois/ käskenyt oli tulen otta myötäns/ cuin ennen sanottu on.
2 Makk 2:2 Ja andanut heille Lain/ ja käskenyt/ ettei he HERran käskyjä unhotais/ eikä annais idzens wietellä/ cosca he culdaiset ja hopiaiset jumalat ja heidän caunistuxens näkewät.
2 Makk 2:3 Ja on sencaltaisita muita paljon heille käskenyt/ ettei he Lakia heidän sydämestäns unhotais.
2 Makk 2:4 Nijn oli se myös sijnä Kirjoituxes/ että Propheta Jumalan käskystä heille käskenyt oli/ että he todistuxen majan ja Arkin myötäns ottaisit.
2 Makk 2:5 Cosca he nyt wuoren tygö tulit/ jonga päällä Moses ollut oli/ ja HERran perindömaan nähnyt/ löysi Jeremia yhden luolan/ sinne hän pisti majan ja Arkin ja sawuuhrin Altarin/ ja peitti luolan.
2 Makk 2:6 Mutta muutamat jotca cansa menit/ tahdoit sen luolan merkitä/ mutta ei tainnet löytä.
2 Makk 2:7 Cosca Jeremia sen ymmärsi/ nuhteli hän heitä/ ja sanoi: Tätä paicka ei pidä yhdengän ihmisen tietämän/ sijhen asti cuin HERra hänen Canssans coco/ ja heillen leppy/ silloin HERra heillen sen kyllä ilmoitta.
2 Makk 2:8 Ja HERran cunnia nähdän pilwesä/ nijncuin se Mosexen aican näkyi/ ja cuin Salomo rucoili/ että hän sen paican pyhitäis.
2 Makk 2:9 Ja Jeremia luetteli myös heille/ cuinga Salomo uhrannut oli/ cosca Kircko wihittin ja Templi walmis oli.
2 Makk 2:10 Cuinga Moses HERra rucoillut/ ja tuli taiwast uhrit culuttanut oli. Nijn rucoili myös Salomo/ ja tuli culutti myös polttouhrin.
2 Makk 2:11 Ja cuin Moses sanonut oli/ että hänen uhrins oli tulelda culutettu ja ei syöty/
2 Makk 2:12 Nijn myös Salomo on cahdexan päiwä uhrannut.
2 Makk 2:13 Ne caicki löytän nijsä kirjoituxis/ jotca Nehemian aicana kirjoitetut owat/ Ja nijncuin hän Cuningasten/ Prophetain ja Dawidin Kirjat/ ja Cuningasten kirjoituxet/ uhrista hakenut oli/ ja yhden Kirjaläjän nijstä coonnut:
2 Makk 2:14 Nijn myös Judas on tehnyt/ ja mitä Kirjoja sodan olles maalla oli tullut pois/ on jällens hakenut cocon.
2 Makk 2:15 Ja ne meillä täsä owat/ tahdotteco nijtä luke/ nijn andacat meildä tuoda.
2 Makk 2:16 Että me nyt sencaltaista Juhla pitä tahdomme/ tahdoimme me kirjoitta teidän tygön/ sillä teidän tule myös sitä pitä.
2 Makk 2:17 Mutta me toiwomme Jumalan tygö/ että HERra joca Canssans autta/ ja perinnön meille jällens anda.
2 Makk 2:18 Nimittäin/ waldacunnan ja Pappiuden/ nijncuin hän Laisa luwannut on/ pian meidän päällem armahta/ ja coco meidän jällens yhten awarasta mailmasta pyhän paickan.
2 Makk 2:19 Nijncuin hän jo suuresta tuscasta meitä pelastanut/ ja sen paican puhdistanut on.
2 Makk 2:20 MUtta Historia Judas Maccabeuxest/ ja hänen weljistäns/ ja ylimmäisen Papin puhdistuxest/ ja Altarin wihkimisest:
2 Makk 2:21 Ja sodasta Antiochus Epiphanesta wastan/ ja hänen poicans Eupatori:
2 Makk 2:22 Ja sijtä merkistä taiwasa/ joca nijlle/ jotca Judalaisten menoja urhollisest warjelit/ ilmandunut on/ että heitä nijn wähä joucko coco maan ryöstit/ ja suuren pacanain paljouden pacoon lyönyt/ ja heidän peräns kijruhtanet owat.
2 Makk 2:23 Ja päälisexi Templistä/ cuinga se jällens rakettin/ nijncuin jocapaicas jo sijtä tietän/ ja Caupungi hänen wapaudens jällens saanut/ että caicki muut Lait kieldyt/ ja ainoastans HERran pidettämän pitä/ joca meille nyt hywä suo/ ja armollinen on.
2 Makk 2:24 Nämät ja monda muuta/ jotca Jason wijdes Kirjas kirjoittanut on/ aiwoimma me täsä lyhykäisest coota.
2 Makk 2:25 Sillä me näemme/ cuinga lucu secoitettu on/ että työläs on Historiat oikein ymmärtä/ että se nijn on secoitettu yhten.
2 Makk 2:26 Sentähden olemma me tahtonet tehdä/ että sitä mielellä luetaisin/ paremmin ymmärrettäisin/ ja jocaidzelle tarpellinen olis.
2 Makk 2:27 Ja tosin me tiedäm/ että meidän myös nijn työläxi tule/ että me sijhen waiwan ruwennet olemma/ sillä sijhen tarwitan paljon työtä ja suuri wireys.
2 Makk 2:28 Nijncuin ei se ilman waiwata tapahdu/ joca pidon walmista tahto ja wierasten hywä tehdä. Cuitengin en me sijtä lucua pidä/ waan mielelläm tähän työhön rupemme muiden hywäxi.
2 Makk 2:29 Idze Historias en me mitän muuta/ waan annam olla nijncuin se ennen kirjoitettu on/ ainoastans että me lyhemmäxi tahdom coota.
2 Makk 2:30 Ja nijncuin puuseppä/ cosca hän uden huonen rakenda/ ei muusta lucua pidä/ waan että hän tekis että se wahwa olis/ cuinga se maalattaman ja caunistettaman pitä/ sijtä anda hän muiden murhettia.
2 Makk 2:31 Nijn myös me teem/ ja sen/ joca tämän Historian ensist kirjoittanut on/ sijtä murhen pitä/ cuinga hän caicki puhunut/ ja caicki cappalet wiriäst tehnyt on.
2 Makk 2:32 En me muuta tahdo tehdä/ waan lyhemmäxi coota.
2 Makk 2:33 Ja rupemme nyt Historian/ ja tahdomme tämän ainoastans Esipuhexi sano/ ettei Esipuhe enämbi olis cuin coco Historia.

III. Lucu .

Templin rickaus ilmoitetan Apolloniuxelle/ v. 1.
Cuningas lähettä Heliodoruxen ottaman Templin raha: waan ylimmäinen Pappi estä ja coco Caupungi rucoile HERra ja murhetti/ v. 7.
Helioborus näke Jumalan arcun tygö tulduans harniscoitetun sotamiehen/ ja caxi nuorta miestä/ jotca lyöwät hänen maahan/ v. 22.
Onias ylimmäinen Pappi rucoile Jumalata hänen edestäns/ että hän hengens pitäis. v. 31.

2 Makk 3:1 COsca nyt jällens Jerusalemis hywäs rauhas asuttin/ ja Laki woimasans oli/ että se ylimmäinen Pappi Onia nijn jumalinen oli/ ja nijn wijsust sijtä waarin piti.
2 Makk 3:2 Myönnyit myös Cuningat Caupungita cunnioittaman/ ja lähetit jaloja lahjoja Templijn/
2 Makk 3:3 Nijn että Seleucus Asian Cuningas hänen tawaroistans määräis/ caiken culutuxen cuin uhrijn tarwittin.
2 Makk 3:4 Sijhen aican oli yxi Templin haldia/ Simon nimeldä/ yxi BenJamiteri/ se oli ylimmäisen Papin wihamies/ ettei hän hänen elkiwallaisuttans Caupungis sallinut.
2 Makk 3:5 Mutta että Onias oli händä wäkewämbi/ meni hän Apolloniuxen Thrasein pojan tygö/ alemmaisen Syrian ja Phenician Päämiehen/ ja sanoi hänelle:
2 Makk 3:6 Cuinga Jumalan arcku Jerusalemis määrätöin ricas oli cullast/ ja sangen paljon lijaxi cuin uhrixi tarwittin/ ja Cuningas sen kyllä sais otta.
2 Makk 3:7 Cosca nyt Apollonius tuli Cuningan tygö/ sanoi hän hänelle/ mitä Simon hänelle rahasta ilmoittanut oli.
2 Makk 3:8 Silloin määräis Cuningas Heliodoruxen Camarerins/ ja käski hänen sen rahan tuoda. Hän walmisti idzens/ ja sanoi: että hän alemmaises Syrias ja Phenicias tecoja wastan ottawa oli/ mutta hänen aiwoituxens oli/ että hän Cuningan käskyn toimitta tahdoi.
2 Makk 3:9 Cosca nyt Heliodorus Jerusalemijn tuli/ ja ylimmäinen Pappi oli hänen ottanut ystäwälisest wastan/ jutteli hän hänelle/ mitä hänen Herrans hänelle käskenyt oli/ ja mitä warten hän siellä oli/ Ja kysyi/ jos nijn olis taicka ei.
2 Makk 3:10 Nijn ylimmäinen Pappi wastais: yxi osa on meidän tacam pandu/ joca on leskein ja orwoin: toinen on Tobias Hircanuxen/ joca cuuluisa mies oli.
2 Makk 3:11 Ja ei ensingän nijn ollut/ cuin se pettäjä Simon sanonut on/ sillä ei enämbi ole/ cuin neljä sata Leiwiskätä hopiata/ ja caxi sata lewiskätä culda.
2 Makk 3:12 Nijn olis se suuri cauhistus/ jos se nijn otetaisin pois/ ja ne/ jotca heidän caluns usconet owat pyhään Templijn/ joca caikes mailmas nijn corkiast cunnioitettu ja pelastettu on/ tulis omans paidzi.
2 Makk 3:13 Mutta Heliodorus piti Cuningan käskyn/ hänen piti sen ottaman/ ja tuli määrättynä päiwänä Templijn/ ja tahdoi sitä nähdä.
2 Makk 3:14 Nijn nousi suuri walitus Caupungis/
2 Makk 3:15 Papit olit pyhäs caunistuxesans Altarin edes/ ja huusit Jumalan tygö taiwasen/ joca idze käskenyt on/ ettei tallella pandua calua tuhlatais/ että hän nijllen/ jotca sijhen paickan tallelle pannet olit/ tallella pidäis.
2 Makk 3:16 Mutta ylimmäinen Pappi käytti idzens surkiast/ ettei kengän händä ilman armahtelemata nähdä woinut/ sillä se nähtin hänesä/ cosca hän nijn caswoilda muuttunut oli.
2 Makk 3:17 Sillä hän oli nijn peräti hämmästynyt/ että hän coconans wapisi/ josta kyllä ymmärrettin/ cuinga paha hänen mielens oli.
2 Makk 3:18 Mutta Canssa juoxit sinne ja tänne cocon huoneis/ ja rucoilit keskenäns: Sillä he näit Templin ylöncadzotuxi tulewan.
2 Makk 3:19 Ja waimot puit säkit päällens/ juoxendelit ymbärins catuja/ ja neidzet/ jotca ei muutoin ihmisten seas ollet/ juoxit porttein ja muurein päälle.
2 Makk 3:20 Monicahdat ackunoilla olit/ ja nostit caicki heidän kätens taiwasen päin/ ja rucoilit.
2 Makk 3:21 Molemmat olit surkiat/ että Canssa nijn keskenäns hämmästyxis oli/ ja ylimmäinen Pappi nijn murhellinen oli.
2 Makk 3:22 Cosca he näin Caickiwaldiasta Jumalata rucoilit/ että hän heidän tawarans/ jotca sen sinne pannet olit/ warjelis.
2 Makk 3:23 Aicoi Helidorus aiwoituxens päättä.
2 Makk 3:24 Ja cosca hän Jumalan arcun tykönä seisoi sotawäen cansa/ teki Caickiwaldias Jumala suuren ihmen/ että hän/ ja ne jotca hänen ymbärilläns olit hämmästyit Jumalan woimasta/ ja tulit suureen pelcoon ja wapistuxeen.
2 Makk 3:25 Sillä he näit hywin walmistetun hewoisen/ sen seljäs istui hirmuinen radzasmies/ carcais caikella woimallans Heliodoruxen päälle/ ja löi händä molemmilla etisillä jalgoillans/ ja sillä miehellä cuin hewoisen seljäs oli/ oli coconainen culdainen harnisca päällä.
2 Makk 3:26 He näit myös caxi nuorta miestä/ jotca olit wäkewät ja caunit/ ja sangen jalost waatetetut/ ne seisoit Heliodoruxen cahden puolen/ ja löit wahwast händä/
2 Makk 3:27 Että hän näändynynnä maahan putois/ ja näky catois häneldä.
2 Makk 3:28 Nijn he otit hänen/ joca äsken suures cunnias/ ja caiken hänen sotawäkens cansa/ tawarahuonesen mennyt oli/ ja cannoit hänen sieldä pois istuimella/ ja hänen woimans ei händä mitäkän auttanut.
2 Makk 3:29 ( Että julkisesta HERran woima tuta taittin ) ja hän oli nijn cuolema kielis/ eikä yhtän sana puhunut.
2 Makk 3:30 Mutta Judalaiset kijtit Jumalata/ että hän Templins nijn cunnioittanut oli.
2 Makk 3:31 JA Templi joca ennen pelco ja wapistusta täynnä oli/ tuli ilo ja riemua täyten/ tästä Caickiwaldian Jumalan ihmest: Mutta muutamat Heliodoruxen ystäwät tulit/ ja rucoilit Oniat rucoileman HERra/ että hän Heliodoruxelle/ joca parhallans wijmeises hengen hädäs oli/ elämän lainais.
2 Makk 3:32 Ja että ylimmäinen Pappi pelkäis pahan luulon Judalaisist tulewan/ nijncuin he olisit Heliodoruxelle jotain tehnet/ uhrais hän hänen edestäns/ että hän terwexi tulis.
2 Makk 3:33 Ja että hän rucoili/ näyi ne caxi nuorta miestä jällens heidän endisis waatteisans/ ja sanoit Heliodoruxelle: kijtä ylimmäistä Pappia Oniat suuresta: Sillä hänen tähtens on HERra sinulle elämän andanut.
2 Makk 3:34 Ja ilmoita jocapaicas HERran suurta woima/ ettäs taiwasta piesty olet. Ja cosca he sen puhunet olit/ catoisit he.
2 Makk 3:35 Mutta Heliodorus uhrais HERralle/ ja kijtti händä suurest/ että hän hänelle elämän andanut oli/ ja kijtti Oniat.
2 Makk 3:36 Ja meni sijtte jällens Cuningan tygö/ ja sanoi jocaidzelle/ cuinga hän silmilläns corkeimman Jumalan työt nähnyt oli.
2 Makk 3:37 Mutta cosca Cuningas kysyi hänelle/ kenengä hän lähetäis Jerusalemijn/ joca jotain toimitta taidais.
2 Makk 3:38 Wastais händä Heliodorus: Jos sinulla jocu wihamies on/ taicka jocu joca sinua tahto sysätä pois waldacunnast/ lähetä se sinne/ cosca se nijn piestän cuin minä/ ja eläwänä sieldä palaja/ nijns hänen jällens kyllä mahdat otta.
2 Makk 3:39 Sillä Jumala on woimallisest sijnä paicas/ ja jonga asuinsia taiwas on/ cadzele sitä/ ja warjele sen/ ja jotca sitä wahingoitta tahtowat/ rangaise hän/ ja lyö heidän cuoliaxi. Täsä olcon kyllä tawarahuonesta/ ja Heliodoruxest.

Vers. 29. Woima tuta ) Tämän työn pitäkän silmäins edes caicki ne/ cuin nijn rohkiast ryöstäwät mitä Kirckoin ja Jumalan palweluxeen annettu on: Sillä Jumala ei cadzo kenengän wäke eli woima/ ja löytä kyllä neuwon sencaltaista Jumalan ylöncadzetta rangaistaxens/ nijncuin se ansainnut on.

IV. Lucu .

SImon alca suuren riiden Oniat ylimmäistä Pappia wastan/ v. 1.
Seleucuxen cuoleman jälken/ lupa Jason Antiochuxelle sangen paljon/ että hän pääsis ylimmäisexi Papixi/ anda raketa harjoitushuonet ja pacanaliset tawat Jerusalemis: Lähettä myös colme sata drachmat Tyrumijn uhraman Herculexelle/ v. 7.
Antiochus Egyptist tulduans otetan Jasonilda hywin wastan: Mutta colmen wuoden peräst saa Menelaus ylimmäisen Papin wiran häneldä pois/ joca pannan cohta pois/ ja Lysimachus tule siaan jällens/ v. 21.
Tharsis tapahtu capina/ ja Menelaus toimitta Andronicuxen ja anda tappa Onian/ Antiochus anda mestata Andronicuxen sijnä paicas/ v. 30.
Lysimachuxen päällen cannetan Templin warcauden tähden/ ja ne jotca candawat hänen päällens/ duomitan wiatoinna cuolemahan/ v. 39.

2 Makk 4:1 MUtta Simon/ joca sen tawaran ilmoittanut ja Isäns maan pettänyt oli/ panetteli Oniat/ cuinga hän sen muotoisen onnettomuden matcan saattanut oli/ cuin Heliodoruxelle tapahtunut oli.
2 Makk 4:2 Ja andoi hänelle syyn/ että hän hangidzi Herraxi maalle/ joca cuitengin Caupungille hywä teki/ ja hänen Canssallens uscollisest hywä soi/ ja lujast piti Jumalan Lain:
2 Makk 4:3 Cosca nyt wiha ja waino nijn suuri oli/ että Simonin joucko monicahtoja sentähden surmais/
2 Makk 4:4 Ja Onia näki/ että paljon pahutta sijtä eripuraisudesta tulewa oli/ että Apollonius alemmaisen Syrian Päämies nijn kiucuidzi/ ja Simonin coirutta wahwisti:
2 Makk 4:5 Meni hän Cuningan tygö/ ei candaman Canssan päälle/ waan maacunnan ja Canssan hywäxi:
2 Makk 4:6 Sillä hän näki/ että jollei Cuningas sijhen mitän tekis/ nijn ei olis mahdollinen pitkäldä rauha pitä/ eikä Simonin coirutta estä.
2 Makk 4:7 Mutta cosca Seleucus cuollut oli/ ja hallitus Antiochus Epiphanexelle tuli/ pyyti Jason Onian weli ylimmäisexi Papixi.
2 Makk 4:8 Ja lupais Cuningalle/ jos hän sen toimitais/ colme sata ja cuusikymmendä leiwiskätä hopiata/ ja muusta saalistans cahdexankymmendä leiwiskätä/
2 Makk 4:9 Ja päälisexi lupais hän myös muutoin hänelle kirjoituxella sata ja wijsikymmendä leiwiskätä/ jos hänen sallitaisin harjoitushuoneita raketa/ ja nijtä Jerusalemijn Antiochuxen tawalla wiedä.
2 Makk 4:10 Cosca Cuningas sijhen mielistyi/ ja Jason Pappiuden sai/ harjoitti hän cohta Canssans pacanoitten taiwois.
2 Makk 4:11 Ja ne hywät cunnialiset tawat/ jotca wanhoilda Cuningailda asetetut olit/ pani hän peräti pois Johannexen Eupolemuxen Isän cautta/ joca Ruomijn lähetetty oli/ Ruomalaisten cansa lijtto tekemän/ ja häwitti wanhat cunnialiset Lait/ ja asetti toiset häpiäliset tawat siaan.
2 Makk 4:12 Linnan ala rakensi harjoitushuonet/ ja sääsi/ että ne wäkewimmät nuoret miehet siellä idzens harjoittelisit.
2 Makk 4:13 Ja pacanalinen meno nijn sai wallan:
2 Makk 4:14 Ettei Papit enä uhrista eikä Templistä lucua pitänet/ waan juoxit harjoitushuonesen/ ja cadzoit cuinga pallia lyötin/ ja muita coiran paria tehtin:
2 Makk 4:15 Ja hyljäisit nijn Isäins tawat/ ja pidit pacanaliset parembana.
2 Makk 4:16 Heidän täytyi myös sen kyllä maxa: sillä Jumala lähetti heidän päällens juuri ne/ joidenga perän he nijtä harjoituxia tehdä tahdoit/ rangaiseman heitä.
2 Makk 4:17 Sillä ei Jumalan sanasta pidä leickiä tehtämän/ kyllä se wijmein maxetan.
2 Makk 4:18 Cosca nyt se suuri harjoitus Tyros pidettin/ ja Cuningas idze tykönä oli:
2 Makk 4:19 Lähetti se pahan elkinen Jason monicahtoja Antiochenereitä/ nijncuin he olisit ollet Jerusalemist/ että he myös harjoituxia cadzelisit/ ja lähetti heidän myötäns colme sata Drachmat/ että sijtä Herculexelle uhrataisin. Mutta ne joiden se käsketty oli/ näit ettei se sowelias ollut eikä tahtonet sijhen panna/ waan johongun muuhun:
2 Makk 4:20 Sentähden waicka hän Herculexelle uhrixi lähettänyt oli/ toimitit he cuitengin laiwat sen edestä.
2 Makk 4:21 Mutta että Ptolomeus Philometor/ se nuori Egyptin Cuningas/ hänen ensimäisen Herran päiwäns kirjoittanut oli/ Silloin lähetti Antiochus Apolloniuxen Mnestein pojan/ nijlle Herran päiwille Egyptijn. Mutta cosca hän ymmärsi/ ettei händä tahdottu Esimiehexi/ palais hän tacaperin/ ja ajatteli cuinga hän waldacundans rauhasa pidäis.
2 Makk 4:22 Ja tuli Joppeen ja sieldä Jerusalemijn/ ja otettin Jasonilda ja Caupungilda cunnialisest wastan/ ja johdatettin sisälle tulisoitoilla ja suurella ilolla/ sijtte waelsi hän jällens Pheniciaan.
2 Makk 4:23 Mutta colmen wuoden perästä lähetti Jason Menelauxen/ ennen nimitetyn Simonin weljen/ Cuningalle raha wiemän/ ja hänelle monicahtoja tarpellisia asioita muistuttaman.
2 Makk 4:24 Ja cosca hän Cuningan tykönä armoon tuli/ liehacoidzi hän hänen edesäns/ ja saatti ylimmäisen Papin wiran idzellens/ ja andoi Cuningalle colme sata leiwiskätä hopiata enämbi cuin Jason:
2 Makk 4:25 Ja tuli nijn Cuningan käskyst Jerusalemijn/ ja teki/ ei nijncuin ylimmäinen Pappi/ waan nijncuin kiuckuinen ja tyly mies/ ja nijncuin julma medzän peto.
2 Makk 4:26 Näin Jason/ joca oli sysännyt pois wirasta hänen weljens/ toisen cautta jällens tuli sijtä sysätyxi pois/ ja täytyi Ammorrerein maalle paeta/
2 Makk 4:27 Ja Menelaus piti wallan/ mutta cosca ei hän sitä raha/ cuin hän Cuningalle luwannut oli/ woinut anda/ cosca Sostratus linnan Päämies häneldä sitä anoi.
2 Makk 4:28 Nijncuin Cuningas hänen käskenyt oli/ andoi Cuningas heidän molemmat cudzua eteens/
2 Makk 4:29 Ja pani Menelauxen pois/ ja pani hänen weljens Lysimachuxen hänen siaans/ ja Sostratuxen hän pani Cyprijn Päämiehexi.
2 Makk 4:30 Cosca se nijn toimitettu oli/ nostit Tharsiterit ja Malloterit capinan/ että he Cuningan waimolle annetut olit.
2 Makk 4:31 Nijn Cuningas kijrust walmisti idzens sitä capinata asettaman/ ja jätti siaans Förstin Andronicuxen linnan isännäxi.
2 Makk 4:32 Cosca Menelaus sen tietä sai/ ajatteli hän hänelläns tilan olewan wanhan wircans päästä/ ja warasti monicahtoja culda Clenodiait Kircost/ ja andoi Andronicuxelle ja monicahtoja myi Tyroon/ ja muihin ymbäriasuwaisijn Caupungeihin.
2 Makk 4:33 Cosca Onia sen cuuli/ meni hän yhten rauhalliseen paickan Daphneen/ joca Antiochian edes on/ ja nuhteli händä.
2 Makk 4:34 Mutta Menelaus tuli Andronicuxen tygö yxin/ ja neuwoi händä ottaman Oniat kijnni:
2 Makk 4:35 Hän teki nijn/ ja meni hänen tygöns/ ja puhui hänen cansans petollisest/ andoi hänelle myös kätens ja walan/ että hän olis saanut pois hänen wapasta paicastans/ sillä hän tiesi/ ettei Onia mitän hywä häneldä toiwonut. Ja cosca hän nijn makioilla sanoilla wietellyt oli/ pisti hän hänen cuoliaxi/ wastoin caicke Lakia/ se ei ainoastans ollut Judalaisten mielestä paha/ mutta oli myös mielicarwaus monellen pacanoista/ että hän sen hurscan miehen nijn surmannut oli.
2 Makk 4:36 Cosca nyt Cuningas Cilicias caicki toimittanut oli/ ja jällens cotia waelsi/ juoxit Judalaiset joca Caupungis hänen tygöns/ ja monicahdat pacanoista/ ja walitit hänen edesäns/ että Onia wiatoinna murhattu oli:
2 Makk 4:37 Ja Antiochus murhetti sydämestäns/ ja surcutteli/ että se hurscas cunnialinen mies oli tullut pois nijn surkiast.
2 Makk 4:38 Ja julmistui Andronicuxen päälle/ ja andoi Purpura waatten/ ja muut caunistuxet rijsua pois/ ja wietä hänen nijn caiken Caupungin läpidze/ ja wijmein mestata sijnä paicas/ cusa hän Onian pistänyt olit. Nijn on hänen Jumala jällens ansions jälken rangaisnut.
2 Makk 4:39 Mutta cosca Lysimachus hänen weljens Menelauxen neuwosta paljon Templistä warastanut oli/ ja se Canssan seas ilmei tullut oli/ cocois Canssa idzens Lysimachusta wastan/ cosca cullaiset Clenodiat jo olit tullet pois.
2 Makk 4:40 Cosca Canssa coonnut ja sangen wihoisans oli/ walmisti Lysimachus colme tuhatta miestä/ ja tahtoi idzens wäkiwallalla warjella/ ja pani heidän päällens yhden wanhan cawalan Päämiehen.
2 Makk 4:41 Cosca Borgarit sen näit/ otit monicahdat kiwiä/ monicahdat wahwat corennot/ monicahdat heitit tuhca silmillen.
2 Makk 4:42 Että nijn monda heistä haawoitettin/ ja monicahdat peräti maahan lyötin/ ne muut caicki juoxit sieldä pois/ ja otit Kircon ryöstäjän kijnni tawaraarcun tykönä.
2 Makk 4:43 Sijtte otit he hänen oikeuden eteen/
2 Makk 4:44 Ja että Cuningas Tyron päin tullut oli/ annoit ne colme wanhimmilda lähetetyt asian tulla hänen etens/ että hän sijtä duomidzis.
2 Makk 4:45 Cosca Menelaus woitettin/ lupais hän Ptolomeuxelle paljon raha/ jos hän hänen Cuningan tykönä wallallens rucoilis.
2 Makk 4:46 Nijn meni Ptolomeus yxinäns Cuningan tygö hänen Salijns/ josa hän idzens wilwoitteli/ ja wietteli Cuningan.
2 Makk 4:47 Että hän Menelauxen/ joca caicke pahutta matcan saattanut oli/ wallallens päästi/ ja ne köyhät cuolemaan duomidzi/ jotca cuitengin Tattarittengin tykönä wiattomaxi löytyt ja tutut olisit.
2 Makk 4:48 Nijn surmattin wiattomast ne/ jotca Canssan ja Templin asioita uscollisest toimittanet olit.
2 Makk 4:49 Sitä oli monicahtain mieli Tyros paha/ ja saatoit heidän cunnialisest maahan.
2 Makk 4:50 Mutta Menelaus pysyi wiras monicahtain woimallisten awusta/ cuin huowis olit/ joiden hänestä hyödytys oli/ ja tuli päiwä päiwäldä pahemmaxi/ ja toimitti Borgareille paljon paha.

Vers. 7. Pyyti Jason ) Cusa epäjumalan palwelus wallan saa/ siellä ei oikeudest/ cunnialisudest/ walast/ uscollisudest eli lupauxest lucua pidetä: waan ahneus/ ylpeys/ petos ja wäärys wallidze caicki/ nijncuin täsä nähdän/ Jasonis/ Antiochuxes/ Menelauxes/ Andronicuxes/ Lysimachuxes: Sillä epäjumalan palwelus on alcu/ syy ja caicken pahuteen loppu/ Sap. 14:27.

V. Lucu .

ANtiochus toisen kerran mennesäns Egyptijn/ näke ihmellisen sodan merkin ilmas. Ja Jason tule tuhannella miehellä ottaman Jerusalemi/ waan hänen täyty jällens paeta ja cuolla maan culkiana/ v. 1.
Taas tule Antiochus/ otta Jerusalemin ja tappa caicki ne cuin hän löytä ja ryöstä Templin/ v. 11.
Mene ryöstölläns Antiochiaan/ jättäin monicahtoja coiran parisia Jerusalemijn/ lähettä myös Apolloniuxen sinne/ joca monda tappa: Waan Judas Maccabeus pääse/ ja pakene corpeen/ v. 22.

2 Makk 5:1 SIlloin meni Antiochus toisen kerran Egyptijn.
2 Makk 5:2 Mutta coco Caupungis nähtin neljäkymmendä päiwä järjestäns ilmas/ radzasmiehet cullaisis harniscois pitkäin keihästen cansa sodas.
2 Makk 5:3 Ja nähtin cuinga he toinen toisens cansa taistelit/ ja kilwillä ja keihäillä heitäns warjelit/ ja cuinga he mieckans wedit/ ja toinen toisens päällen ambuisit/ ja cuinga ne cullaiset harniscat kijlsit/ ja cuinga heillä moninaiset harniscat olit.
2 Makk 5:4 Silloin jocainen rucoili/ ettei se mitän paha awistais.
2 Makk 5:5 Mutta walhehuuto nousi/ cuinga Antiochus piti cuollen. Silloin otti Jason tuhannen miestä tygöns/ ja löi äkistä Caupungin päälle.
2 Makk 5:6 Ja cosca hän wäkinens muurin päälle nosnut oli/ ja Caupungin woittanut/ pakeni Menelaus linnaan. Mutta Jason tappoi hänen Borgareitans surkiast/ ja ei ajatellut/ waicka hänen menestyi ystäwitäns wastan/ että se suuri onnettomus oli/ waan ajatteli/ hän woitti wihollisens/ ja woitti omat Borgarins.
2 Makk 5:7 Ei cuitengan saanut hän waldacunda/ waan sai hänen palckans/ cuin hän ansainnutkin oli/ ja pakeni häpiällä jällens Ammoriterein maalle.
2 Makk 5:8 Siellä wijmein cannettin hänen päällens Aretan Arabian Cuningan edes/ että hänen Caupungista Caupungijn paeta täydyi/ eikä cusacan rauha saanut: Ja jocainen händä wihais/ nijncuin sitä/ joca hänen Laistans luopui/ ja jocainen händä kiroili/ nijncuin pettäjätä ja oman Isäns maan wihamiestä/ ja on nijn Egyptijn ajettu.
2 Makk 5:9 Ja nijncuin hän paljo wäke Isäns maalda oli ajanut pois/ nijn hänen myös täytyi wiheljäisydes cuolla Lacedemonias/ cusa hän idzens luuli turwis olewan/ että he keskenäns ystäwät olit.
2 Makk 5:10 Mutta nijncuin hän monda hautamata oli heittänyt pois/ nijn on hän myös cuollut/ ettei kengän händä murhettinut/ ja ei ole ainoastans nijn onnetoin ollut/ että hän omalle Isäns maalle haudataisin/ mutta ei ole myös muallacan hauta saanut.
2 Makk 5:11 COsca Cuningas sen cuuli/ ajatteli hän Judean peräti hänestäns luopuwan/ ja meni kiucusans Egyptist/ ja otti Jerusalemin wäkiwallalla/
2 Makk 5:12 Ja käski sotamiehet cuoliaxi lyödä ilman armota/ jotca he löysit catuilda ja huoneista.
2 Makk 5:13 Nijn tapettin yxi toisens cansa nuoret ja wanhat/ miehet ja waimot/ lapset ja neidzet/ nijn myös kehdos olewaiset lapset.
2 Makk 5:14 Nijn että colmena päiwänä teloitettin cahdexankymmendä tuhatta/ neljäkymmendä tuhatta fangixi otettin/ ja liki cahdexankymmendä tuhatta myytin.
2 Makk 5:15 Mutta ei Antiochus näihin wielä tytynyt/ waan sattui myös caicken pyhimbän siaan maan päällä/ ja Menelaus se pettäjä wei hänen sinne.
2 Makk 5:16 Silloin ryöwäis hän hänen kirotuilla käsilläns pyhät astiat/ ja caicki mitä muut Cuningat Templijn andanet olit/ caunistuxexi ja cunniaxi/ ne temmais hän hänen sydisillä käsilläns pois.
2 Makk 5:17 Ja ylpeili suurest/ ja ei nähnyt/ että HERra sen salli nijllen tapahtuwan/ jotca Caupungis olit/ heidän syndeins tähden.
2 Makk 5:18 SE oli syy/ että Jumala sen pyhän paican nijn häpiälisest toimitetta andoi/ muutoin olis Antiochuxelle tapahtunut cuin Heliodoruxellengin/ joca Cuningas Seleucuxelda lähetettin tawaraarckua cadzoman/ ja sentähden hywin hosuttin/ että hänen täytyi ylpiästä aiwoituxestans lacata.
2 Makk 5:19 Sillä ei Jumala ole Canssa walinnut paican tähden/ waan paican Canssan tähden.
2 Makk 5:20 Sentähden piti se pyhä Templi myös kärsimän/ cosca Canssa rangaistin/ nijncuin hän myös Canssa hywäxens nautidzi. Sillä cosca Templi wihollisilda woitettin/ cosca HERra wihastui: Nijn on hän tullut jällens cunniaan ja toimeen/ cosca HERra heille jällens leppyi.
2 Makk 5:21 Mutta lucu caikista cuin Antiochus Templist ottanut oli/ on cahdexantoista kymmendä sata leiwiskätä hopiata/ ne hän otti myötäns/ ja meni cohta Antiochiaan/ sencaltaisella coreudella ja ylpeydellä/ että hän ajatteli maan tehdä purjehdettawaxi nijncuin meren/ ja meren waellettawaxi nijncuin maan.
2 Makk 5:22 Ja jätti Jerusalemijn peräns muutamita wircamiehiä häijyjä coiran parisita/ Philippuxen Phrygiast/ joca wielä pahembi ja hullumbi oli/ cuin hänen isändäns.
2 Makk 5:23 Garizimin Andronicuxen ja molembain heidän cansans Menelauxen/ joca wielä pahembi oli cuin caicki muut waiwaman oma Canssans.
2 Makk 5:24 Että Antiochus Judalaisia nijn peräti wihais/ lähetti hän heillen sen häpemättömän pahanelkisen Apolloniuxen/ cahdellakymmenellä ja colmella tuhannella miehellä maalle/ ja käski hänen caicki caswanet miehet tappa/ mutta waimot ja nuoren wäen myydä.
2 Makk 5:25 Cosca hän Jerusalemin eteen tuli/ teeskeli hän idzens rauhallisexi Sabbathin päiwän asti/ jona Judalaiset pyhä pitäwät: Silloin käski hän nopiast hänen wäkens walmista heitäns.
2 Makk 5:26 sangen paljon.
2 Makk 5:27 Mutta Judas Maccabeus pakeni sieldä yhdexän weljens cansa corpeen ja wuorille/ ja oli siellä caickein cansa cuin hänen tygöns tullet olit/ ruohoilla/ ettei hän olis saastainen pacanain seas.

Vers. 21. Cahdexantoistakymmendä sata leiwiskätä ) tekewät 1080000. Cruunua/ se on/ kymmenen tynnyritä culda/ ja cahdexankymmendä Cruunua.

VI. Lucu .

ANtiochus anda saastutta Templin/ uhrata kielttyä uhria/ ja ricko Sabbathin/ ne myös cuin pacanain Caupungeis asuit/ waaditan epäjumalan palweluxeen/ ja cuoletetan/ v. 1.
Sen salli Jumala coetellaxens ja curittaxens omians/ v. 12.
Eleazarusta wanha miestä waaditan cowin syömän Lais kielttyä ruoca: Mutta cosca ei hän sitä tee/ waiwatan händä ja lyödän cuoliaxi/ v. 18.

2 Makk 6:1 MUtta wähän ajan peräst/ lähetti Cuningas yhden wanhan miehen Antiochiast/ että hänen piti Judalaisia waatiman luopuman heidän Isäins Laist/ ja ettei he Jumalan Laist enä mitän pidäis.
2 Makk 6:2 Ja että hän Jerusalemin Templin saastutais/ ja cudzuis sen Jovis Olympiuxen Kircoxi/ ja Garizimin Templin Xeniuxen Kircoxi/ että muucalainen wäki siellä asui.
2 Makk 6:3 Mutta sencaltainen surkia meno teki jocaidzelle sangen paha/
2 Makk 6:4 Sillä pacanat söit ja joit Templis/ ja teit caickinaista häpiälistä meno waimoin cansa pyhäs paicas/ ja weit paljon sisälle/ joita ei pitänyt.
2 Makk 6:5 Altarilla uhrattin Laisa kielttyjä uhreja/
2 Makk 6:6 Ja ei pidetty Sabbathia eikä endisiä Juhlia/ eikä yxikän uscaldanut ilmoitta heitäns Judalaisexi.
2 Makk 6:7 Waan he waadittin wäkiwallalla joca Cuucausi uhraman/ cosca Cuningan syndymä päiwä oli. Mutta cosca Bacchuxen päiwä pidettin/ silloin waadittin Judalaiset käymän wiherjäisillä seppeleillä Bacchuxen cunniaxi.
2 Makk 6:8 Oli myös Ptolomeuxen neuwosta käsky annettu pacanain Caupungeihin/ jotca Jerusalemin ymbärillä olit/ että heidän Judalaisia jocapaicas uhraman waatiman piti.
2 Makk 6:9 Ja jos monicahdat lujana pysyit/ ettei he pacanain cansa pitä tahtonet/ ne cohta piti tapettaman. Sijnä nähtin suuri surkius.
2 Makk 6:10 Caxi waimo tuotin edes/ että he heidän poicans ymbärinsleicannet olit/ nijden rindoin sidottin lapsucaiset/ ja wietin ymbärins caiken Caupungin/ ja heitettin wijmein muurin ylidze.
2 Makk 6:11 Muutamat olit yöllä idzens lymyttänet luolijn/ että he olisit Sabbathia pitänet/ ne ( cuin Philippus sen tietä sai ) poltettin/ Sillä ei he tahtonet idzens warjella/ ettei he Sabbathia rickonet olis.
2 Makk 6:12 Mutta minä rucoilen lukia/ ettei hän pahennuis tästä surkiudesta/ waan muistais/ ettei heille se rangaistus tapahdu cadotuxexi/ waan meille cartamisexi.
2 Makk 6:13 Sillä se on suuri armo/ cosca Jumala syndisitä estä/ ettei heille aina menesty/ ja on cohta heidän tykönäns rangaisemas.
2 Makk 6:14 Sillä meidän HERra Jumala/ ei kärsi meitä nijn cauwan cuin muita pacanoita/ jotca hän anda mennä sijhen asti cuin he heidän syndins mitan täyttänet owat/ että hän heitä sijtte rangaisis.
2 Makk 6:15 Waan estä meitä etten me aiwa paljo tekis/ ja hän wijmein meille costais.
2 Makk 6:16 Sentähden ei ikänäns hän peräti meildä armons ole ottanut pois. Ja waicka hän meitä onnettomudella curittanut on/ ei hän cuitengan Canssans peräti hyljännyt ole.
2 Makk 6:17 Tämän minä olen täsä neuwoxi sano tahtonut/ nyt me jällens palajam Historian.
2 Makk 6:18 Oli yxi erinomainen Kirjanoppenut Eleazarus/ wanha ja cuitengin caunis mies/ sen suun he wäkiwallalla awaisit/ että hän söis sian liha/
2 Makk 6:19 Mutta hän tahtoi ennen cunnialla cuolla cuin häpiällä elä/ ja kärsi sen kärsiwälisest.
2 Makk 6:20 Ja cosca hän waiwatta wietin/ nuhteli hän nijtä jotca kieltyä liha söit tämän elämän tähden.
2 Makk 6:21 Mutta ne cuin asetetut olit Canssa waatiman wastoin Lakia sian liha syömän/ että he nijn cauwan hänen tundenet olit/ otit he hänen yhten paickan/ ja sanoit: he tahdoit tuoda hänelle liha/ jota hän syödä tohtis/ waan hän teeskelis/ nijncuin se olis uhrattu sian liha/ ja söis Cuningan mielen noutexi/
2 Makk 6:22 Että hän nijn hengens pidäis/ ja nautidzis wanha ystäwyttä.
2 Makk 6:23 Mutta hän ajatteli/ cuinga se hänen wanhalle ijällens ja harmalle päällens/ nijn myös hänen cunnialiselle elämällens hamas nuorudest/ nijn myös Jumalan pyhälle Laille sowelias oli/ Ja sanoi rohkiast: Lähettäkät minua maan ala hautan.
2 Makk 6:24 Sillä se sopis pahoin minun wanhalle ijälleni/ että minä nijn teeskelisin/ että nuoret ajattelis: Eleazarus/ joca yhdexän kymmenen ajastaicainen oli/ on myös pacanaxi tullut.
2 Makk 6:25 Ja he nijn minun teeskelemiseni cautta wietelläisin/ että minä idzeni ihmisten edes nijn laitaisin/ ja minun elämäni/ nijn piscuisen ajan cuin minulla wielä elämist on/ nijn pelastaisin/ se olis minulle ijancaickinen häpiä.
2 Makk 6:26 Ja mitä minun sijtä olis/ ehkä minä nyt ihmisten rangaistuxen wälttäisin/ cosca en minä Jumalan käsiä/ eläwänä taicka cuolluna wälttä taida.
2 Makk 6:27 Sentähden tahdon minä nyt iloisest cuolla/ nijncuin minun wanhan miehen sopi.
2 Makk 6:28 Ja nuorille jättä hywän tawan minun jälkeni/ että he mielelläns ja iloisest sen cunnialisen ja pyhän Lain tähden cuolisit.
2 Makk 6:29 Cosca hän nämät sanat puhunut oli/ wietin hän waiwatta. Mutta ne jotca händä johdatit/ ja ennen hänen ystäwäns ollet olit/ julmistuit hänen päällens nijden sanain tähden: Sillä he luulit hänen kiusalla sanonen.
2 Makk 6:30 Mutta cosca he händä lyönet olit/ että hänen jo cuoleman piti/ huocais hän ja sanoi: Se HERra jolda ei mitän salattu ole/ tietä että minä ne haawat ja suuren kiwun/ jotca minä minun ruumisani kärsin/ olisin kyllä wälttä taitanut/ jos minä tahtonut olisin/ mutta sielun puolest kärsin minä mielelläni Jumalan tähden. Ja on nijn erinnyt pois/ ja on nijn hänen cuolemallans lohdullisen opin jättänyt/ ettei se ainoastans nuoria/ waan jocaista cunnialisuten neuwoman pitä.

Vers. 11. Ei he tahtonet idzens warjella ) Lue selitys 1. Macc. 2:34.

VII. Lucu .

SEidzemen weljestä äitinens waaditan syömän sian liha: Cosca ei he sitä tee/ anda Cuningas mestata cuusi heistä/ v. 1.
Äiti on myös sangen rohkia/ neuwoin heitä kärsimiseen/ v. 20.
Antiochus otta nuorimman pojan/ lupa hänelle suuret rickaudet/ jos hän Laista luopuis: Hän neuwo myös äitiä/ että hän wahwistais poicans sijhen: waan he pysywät lujast Jumalan Laisa/ ja molemmat surkiast surmatan/ v. 24.

2 Makk 7:1 OTettin myös seidzemen weljestä heidän äitins cansa fangixi/ ja ruoskilla ja nauhoilla piestin/ ja waadittin Cuningalda sian liha syömän/ joca heille Lais kieltty oli.
2 Makk 7:2 NIjn sanoi wanhin heistä: Mitäs paljon kysyä tahdot/ ja meildä tietä? Me tahdom ennen cuolla/ cuin jotain tehdä meidän Isäim Lakia wastoin.
2 Makk 7:3 Silloin julmistui Cuningas ja käski nopiast panna pannut ja cattilat tulelle.
2 Makk 7:4 Cosca se tehty oli/ käski hän wanhimmalda leicata pois kielen/ ja hacata pois kädet ja jalat/ että muut weljet ja äitin näkemän piti.
2 Makk 7:5 Cosca nyt näin rajaricoxi tehty oli/ andoi hän hänen tuleen wiedä ja pannusa paista. Ja cosca liecki jocapaicasta pannuun löi/ neuwoit he toinen toistans keskenäns äitins cansa/ että he rohkiast cuolisit/
2 Makk 7:6 Ja sanoit: HERra Jumala kyllä näke oikeuden/ ja on meille armollinen/ nijncuin Moses wirresäns todista/ Ja on palwelioillens armollinen.
2 Makk 7:7 Cosca ensimäinen nijn erinnyt oli/ wietin myös toinen sinne/ että he heidän coirudens hänelle näyttäisit/ ja wedit häneldä nahan ja carwat pois/ ja kysyit hänelle/ jos hän sian liha syödä tahdois/ eli caiken ruumins caickein jäsendens cansa waiwatta anda?
2 Makk 7:8 Hän wastais kielelläns ja sanoi: En minä tee. Nijn he otit hänen/ ja waiwaisit händä nijncuin ensimäistäkin.
2 Makk 7:9 Cosca hän wijmeises hengen riutumas oli/ sanoi hän: Sinä kirottu ihminen otat minulda tosin tämän ajallisen elämän/ waan caiken mailman HERra herättä meidän/ jotca hänen Lakins tähden cuolem/ ijancaickiseen elämään.
2 Makk 7:10 Sijtte otit he colmannen/ ja teit myös heidän coiruttans hänelle. Ja cosca he häneldä sitä waadeit/ lyckäis hän kielens rohkiast ulos/ ja ojensi kätens/ ja sanoi rohkiast:
2 Makk 7:11 Nämät jäsenet Jumala taiwast on minulle andanut/ sentähden annan minä ne mielelläni otetta hänen Lakins tähden:
2 Makk 7:12 Sillä minä toiwon/ että hän ne minulle anda jällens. Mutta Cuningas ja hänen palwelians ihmettelit/ että se nuorucainen nijn rohkia oli/ eikä kipua mitän totellut.
2 Makk 7:13 Cosca tämä myös cuollut oli/ pijnaisit he myös neljättä/ ja ruoskit hänen.
2 Makk 7:14 Mutta cosca hänen jo cuoleman piti/ sanoi hän: Se on suuri lohdutus/ että me toiwom/ cosca ihmiset meitä surmawat/ että Jumala meidän herättä jällens/ Mutta et sinä herätetä elämään.
2 Makk 7:15 Senjälken otit he wijdennen/ ja ruoskit myös hänen. Se cadzoi Antiochuxen päälle/ ja sanoi hänelle:
2 Makk 7:16 Sinä olet ihminen ja täyty cuolla. Mutta ettäs maan päällä woimallinen olet/ nijn sinä teet mitäs tahdot.
2 Makk 7:17 Mutta et sinä sitä mahda ajatella/ että Jumala meidän peräti hyljännyt on/ odota wähä aica/ nijn sinä saat ymmärtä/ cuinga wäkewä Jumala on/ joca sinun ja sinun sucus rangaise.
2 Makk 7:18 Tämän perästä wietin myös cuudes edes/ joca myös sanoi/ cosca hänen jo cuoleman piti: et sinä minua nijn petä. Sillä me olem tämän pijnan kyllä ansainnet/ sijnä että me olemma tehnet syndiä meidän Jumalatam wastan/ ja hän teke hirmuisest meillen.
2 Makk 7:19 Mutta et sinä nijn pääse/ ettäs kiucuidzet Jumalata wastan.
2 Makk 7:20 Mutta se oli suuri ihme äitis/ ja on sencaltainen teco kyllä mahdollinen kirjoitetta: Sillä hän näki caicki seidzemen poicans yhtenä päiwänä toinen toisens peräst pijnattawan/ ja kärsei sen suurella kärsimisellä/ sen toiwon tähden/ cuin hänellä oli Jumalan tygö.
2 Makk 7:21 Sijtä tuli hän nijn rohkiaxi/ että hän poikians yhtä toisen perän kielelläns lohdutti/ ja sai urhollisen sydämen/ ja sanoi heille:
2 Makk 7:22 Minä olen teidän äitin/ ja olen teidän synnyttänyt/ mutta henge ja elämätä en ole minä teillen andanut/ engä teidän jäsenitän nijn tehnyt.
2 Makk 7:23 Sentähden se/ joca mailman ja caicki ihmiset luonut on/ anda teille hengen ja elämän jällens/ nijncuin te nyt hänen Lakins tähden sen waaraan ja aldixi annatte.
2 Makk 7:24 Cosca Antiochus sen cuuli/ luuli hän händäns cadzowan ylön ja pilckawan kielelläns/ ja otti nuorimman pojan eteens/ joca wielä jäänyt oli/ ja neuwoi händä hywillä sanoilla/ ja puhui hänen cansans walalla wannoin/ jos hän hänen Isäins Laista luopua tahdois/ nijn löydäis hän hänestä armollisen Herran/ ja tekis hänen rickaxi ja Herraxi.
2 Makk 7:25 Mutta cosca ei se tahtonut idzens wietellä anda/ andoi Cuningas äitin hänen eteens tulla/ ja neuwoi händä poicans nijn neuwoman/ että hän hengis pysyis.
2 Makk 7:26 Cosca hän händä monilla sanoilla rucoillut oli: Lupais hän sen tehdä.
2 Makk 7:27 Mutta hän pilckais ainoastans Tyrannia/ sillä hän meni poicans tygö/ ja puhui sala kielelläns hänen cansans/ ja sanoi: sinä minun racas lapsen/ jota minä yhdexän Cuucautta minun sydämeni alla candanut olen/ ja colme ajastaica imettänyt olen/ ja suurella waiwalla caswattanut/ armada sijs minun päälleni.
2 Makk 7:28 Cadzo taiwast ja maata/ ja caickia mitä nijsä on/ nämät caicki on Jumala tyhjästä tehnyt/ ja me ihmiset olemma myös nijn tehdyt/
2 Makk 7:29 Sentähden älä pelkä murhajata/ waan cuole mielelläs/ nijncuin weljeskin/ että sinun armollinen Jumala weljeis cansa tekis eläwäxi jällens/ ja andais minulle jällens.
2 Makk 7:30 Cosca äiti wielä poicans cansa näin puhui/ sanoi nuorucainen: Mitä te odotatte: Älkät sitä ajatelco/ että minä Tyrannille täsä cuuliainen olen/ waan minä tahdon Lain pitä/ joca meidän Isillem Mosexen cautta annettu on.
2 Makk 7:31 Mutta sinä joca Judalaisille caicke paha teet/ et pääse nijn meidän HERraldam Jumalaldam.
2 Makk 7:32 Me kärsim meidän syndeim tähden/ se on tosi/
2 Makk 7:33 Ja waicka eläwä Jumala hetken aica meidän päällem wihainen on/ ja meitä rangaise ja curitta/ nijn cuitengin hän palwelioillens armollinen on.
2 Makk 7:34 Mutta sinä jumalatoin kirottu ihminen/ älä sinun wallastas paljon ylpeile/ ja älä luota turhan toiwon päälle/ ettäs Jumalan lapsia wainot/
2 Makk 7:35 Sillä et sinä ole wielä sen Caickiwaldian Jumalan duomiota wälttänyt.
2 Makk 7:36 Minun weljeni/ jotca wähän aica idzens pijnata annoit/ he odottawat nyt ijancaickista elämätä Jumalan lupauxen jälken: Mutta sinun pitä Jumalan duomion jälken rangaistuxi tuleman/ nijncuin sinä ylpeydelläs ansainnut olet.
2 Makk 7:37 Minä tahdon minun ruumini ja hengeni/ minun Isäini Lain tähden anda nijncuin minun weljenikin/ ja Jumalan tygö huuta/ että hän pian Canssallens armollinen olis. Muuta sinun täyty wielä tunnusta suuren pijnan ja waiwan cautta/ että hän ainoastans oikia Jumala on.
2 Makk 7:38 Mutta Jumalan wiha minus ja minun weljisäni lacka/ joca oikiast syystä on tullut coco meidän Canssam päälle.
2 Makk 7:39 Cosca Cuningas sen cuuli/ tuli hän hulluxi ja kiuckun/ ja andoi händä wielä cowemmin pijnata cuin muita/ Sillä se oli hänelle ylöncadze/ että he wielä händä pilckaisit.
2 Makk 7:40 Nijn myös tämä caunist cuoli/ ja on caiken turwans pannut Jumalan päälle.
2 Makk 7:41 Wijmeiseldä myös äiti mestattin.
2 Makk 7:42 Nijn paljon olcon kyllä pacanalisist uhreist/ ja hirmuisest pijnast.

Vers. 1. Sian liha syömän ) Oli kieltty Judalaisten Lais/ Lev. 11:7. Cuitengin ei he täsä erinomaisest sentähden sodi/ waan Jumalan Lain/ heidän uscons ja Jumalan palweluxen tähden/ ettei he sijtä luowuis: Sillä sitä Antiochus edzi/
v. 24. Ja että se oli Jumalan palweluxest/ ja ei syömisest ( Sillä Antiochus ei sijhen ainoastans olis tytynyt ) Sentähden tahdoit he ennen cuolla/ cuin wäärillen opettaillen ja Tyrannillen jotakin myötä anda/ eli saatta muita heidän tawallans luopuman heidän Isäins Laist pacanaliseen Jumalan palweluxeen/ Sup. cap. 6:24. ja 28. Muutoin olis sencaltainen syöminen hädän aicana ei wähemmin sallittu/ cuin se/ että Dawid söi näkyleiwist/ 1. Sam. 21:6.

VIII. Lucu .

JUdas Maccabeus coco jääneist cuusi tuhatta miestä ja warusta idzens/ v. 1.
Nicanor ja Gorgias tule suurella joucolla händä wastan/ v. 8.
Waan Judas lohdutta ja neuwo wäkens/ jutellen cuinga Jumala ihmellisest autta hänen Canssans/ v. 12.
Lyö heitä ja woitta/ saa paljon ryöstö/ ja kijttä Jumalata/ v. 21.
Tappele usein Bacchidexen ja Timotheuxen cansa/ v. 30.

2 Makk 8:1 MUtta Judas Maccabeus ja hänen cumpanins menit sala sieldä ja tääldä kylijn ja huudit cocon heidän langons/ ja jotca muutoin Judalaisten uscos pysynet olit/ että hän lähes cuusi tuhatta miestä cocon sai.
2 Makk 8:2 Ja he rucoilit Jumalata/ että hän cadzois sen köyhän Canssan puolen/ joca jocaidzelda waiwattu oli/ ja armadais Templitä/ jonga jumalattomat ihmiset saastuttanet olit/ ja turmeldua Caupungita/ joca peräti autiana oli.
2 Makk 8:3 Ja että hän cuitengin sitä wiatoinda werta/ joca hänen tygöns huuta/ cuulis:
2 Makk 8:4 Ja wiattomia lapsia/ jotca wastoin caicke oikeutta pistettin läpidze/ muistais/ ja costais hänen nimens pilcan.
2 Makk 8:5 JA Maccabeus jouckoinens waiwais pacanoita jalost/ sillä HERra lackais wihastans ja oli heillen taas armollinen.
2 Makk 8:6 Hän carcais tietämätä Caupungein ja kyläin päälle/ ja sytytti ne/ ja woitti ne soweliammat paicat/ ja teki wihollisillen suuren wahingon.
2 Makk 8:7 Mutta enimmäst teki hän ne yöllä/ että hänen töistäns lewiäldä puhuttin.
2 Makk 8:8 Mutta cosca Philippus näki/ että hän enämmin ja enämmin wäkewämmäxi tuli/ että hän nijn menestyi/ kirjoitti hän Ptolomeuxen alemmaisen Syrian ja Phenician Päämiehen tygö/ apua anoin/ sillä Cuningalle sijtä paljon oli.
2 Makk 8:9 Silloin lähetti Ptolomeus parhan ystäwäns/ Nicanorin Patroclin pojan/ cahdella kymmenellä tuhannella miehellä Judalaisia peräti häwittämän/ ja andoi hänelle Päämiehen cansans Gorgiaxen nimeldä/ joca harjandunut sotamies oli.
2 Makk 8:10 Mutta Nicanor ajatteli/ että hän fangituista Judalaisista sen rahan tahdoi saada/ jonga Cuningas Ruomalaisille wuosi wuodelda piti andaman/ nimittäin/ caxi tuhatta leiwiskätä.
2 Makk 8:11 Sentähden lähetti hän cohta sinne ja tänne/ Caupungeihin meren tygö/ ja andoi cuulutta/ cuinga hän Judalaisia myydä tahdoi/ yhdexänkymmendä yhten leiwiskän/ sillä ei hän luullut rangaistusta Jumalalda nijn läsnä olewan.
2 Makk 8:12 Cosca Judas cuuli sijtä joucosta/ joca Nicanorilla oli/ sanoi hän Judalaisille/ jotca hänen tykönäns olit/ että sotajoucko tulewa oli.
2 Makk 8:13 Jotca pelcurit olit/ ja ei ollut sitä uscallusta Jumalan tygö/ että hän rangaisepa oli/ ne juoxit sieldä ja pakenit.
2 Makk 8:14 Mutta ne muut myit caicki mitä heillä oli/ ja rucoilit HERra että hän pelastais ne jotca Nicanor myynyt oli/ ennen cuin hän heidän fangixi saanut oli.
2 Makk 8:15 Ja waicka ei hän sitä heidän tähtens tekis/ että hän cuitengin tekis sen lijton tähden cuin hän heidän Isäins cansa tehnyt oli/ ja hänen cuuluisan suuren nimens tähden/ jonga perän he nimitetyt owat.
2 Makk 8:16 Cosca nyt Maccabeus wäkens oli coonnut liki cuusi tuhatta miestä/ neuwoi hän heitä ensist/ ettei he hämmästyis wihollisia/ eikä pelkäis pacanain paljoutta/ jotca heitä wastoin oikeutta wäärydellä waiwaisit/ waan warjelisit idzens miehullisest.
2 Makk 8:17 Ja muistaisit sitä häpiätä cuin he pyhälle Caupungille tehnet olit/ ja cuinga he Caupungin häwäisnet ja waiwannet ja Lain olit pannet pois.
2 Makk 8:18 He luottawat ( sanoi hän ) heidän harniscoihins/ ja owat täynäns uhcausta/ mutta me luotam meidän Caickiwaldian Jumalam/ joca taita ei ainoastans yhdes silmän räpäyxes nijtä jotca nyt tulewat meitä wastan/ mutta myös coco mailman ylis alaisin cukista.
2 Makk 8:19 Hän luetteli myös heille caicki Historiat/ cuinga Jumala nijn usein armollisest heidän Isiäns auttanut oli. Cuinga Sennacherib sadalla/ cahdexalla kymmenellä ja wijdellä tuhannella yhtenä yönä tuli pois.
2 Makk 8:20 Cuinga sijnä tappeluxes Babelis oli käynyt Galaterejä wastan/ cuinga he caicki suureen tuscaan joutunet olit/ cahdexan tuhatta Judalaista/ ja neljä tuhatta Macedonialaista/ cuinga Macedonialiset pelgosta alallans olit/ ja ne cahdexan tuhatta Judalaista ainoastans Jumalan awulla/ sata ja caxikymmendä tuhatta miestä lyönet/ ja suuren hywyden sen cautta saanet.
2 Makk 8:21 Cosca hän tämän caltaisilla sanoilla heidän sydändäns rohwaisnut oli/ että he Lain ja Isäns maan edestä mielelläns cuolisit:
2 Makk 8:22 Teki hän neljä joucko/ ja asetti weljens ensimäisexi rindasotan/ että he sen johdataisit/ nimittäin Simon/ Joseph ja Jonathan/ ja andoi cullengin wijsitoistakymmendä sata miestä.
2 Makk 8:23 Sijtte andoi hän Eleazaruxen pyhä Kirja luke/ ja andoi heille merkin/ että heitä Jumala auttawa oli/ ja meni nijn muiden edellä sotan/ ja otti yhten Nicanorin cansa.
2 Makk 8:24 Mutta Caickiwaldias Jumala autti heitä että he coco joucon pacon löit ja hawoitit monda/ ja tapoit liki yhdexän tuhatta.
2 Makk 8:25 Ja ajoit nijtä taca/ jotca Judalaisia ostaman tullet olit/ ja otit heidän rahans.
2 Makk 8:26 Cuitengin heidän täytyi palata: sillä se oli Sabbathin ehto/ se oli syy/ että he lackaisit heitä ajamast taca.
2 Makk 8:27 Sijtte he otit saalin/ ja otit harniscat ja aset/ ja pidit Sabbathin/ ja ylistit ja kijtit Jumalata/ joca heidän sinä päiwänä pelastanut oli/ ja jällens alcanut hänen armons heille osottaman.
2 Makk 8:28 Sabbathin jälken jagoit he saalin waiwaisille/ leskille ja orwoille/ ja lijan pidit he heillens ja lapsillens.
2 Makk 8:29 Ja he pidit yhteisen rucouxen/ että laupias Jumala wihans peräti heistä pois käändäis.
2 Makk 8:30 Sijtte tappelit he usein Timotheuxen ja Bacchidexen cansa/ ja löit enämmän cuin caxikymmendä tuhatta miestä/ ja woitit linnat/ ja jagoit saalin tasan keskenäns/ ja maan culkiain/ orwoin/ leskein ja wanhain.
2 Makk 8:31 Ja cosca he saalin ottanet olit/ weit he aset linnoin/ ja weit suuren ryöstön Jerusalemijn.
2 Makk 8:32 Ja tapoit yhden jumalattoman Päämiehen Timotheuxen puolelda/ joca Judalaisia sangen cowan waiwannut oli.

IX. Lucu .

ANtiochus Persiast tulduans/ kysy cuinga Nicanorin ja Timotheuxen käwis/ ja riendä costaman Judalaisillen: Waan Jumala lyö hänen sairaudella/ puto waunusta sangen heicoxi/ v. 1.
Nöyryttä idzens HERran edes/ ja tahto tehdä Jerusalemille ja Templille hywä/ v. 12.
Ja ettei tauti tahdo luopua/ waan enämmin ja enämmin lisäyndy/ kirjoitta hän Judalaisten tygö/ ja teke poicans Cuningaxi/ ja cuole/ v. 18.

2 Makk 9:1 JUuri sijhen aican täytyi Antiochuxen Persiast häpiällä mennä pois:
2 Makk 9:2 Sillä cosca hän Persepolijn mennyt oli/ ja oli siellä ruwennut Kircko ryöstämän/ ja Caupungita woittaman/ nousit borgarit ja warjelit idzens/ ja ajoit Antiochuxen tacaperin/ että hänen häpiällä täydyi mennä pois.
2 Makk 9:3 Cosca hän Ecbathanas oli/ sai hän cuulla/ cuinga Nicanorin ja Timotheuxen käynyt oli.
2 Makk 9:4 Nijn hän julmistui ja aicoi Judalaisille sen häpiän costa/ ja waelsi päiwät ja yöt/ että hän pian sinne jouduis: sillä Jumalan wiha waati händä/ että hän nijn ylpiäst puhunut oli/ että nijn pian cuin hän Jerusalemijn tulis/ nijn hän tahdois Caupungist cuolluitten haudan tehdä.
2 Makk 9:5 SEntähden rangais hänen Caickiwaldias HERra Israelin Jumala/ salaisella rangaistuxella/ jota ei kengän parata taitanut. Sillä nijn pian cuin hän ne puhunut oli/ tuli hänelle sencaltainen wadzatauti/ ja nijn suuri kipu suolijns/ ettei händä autetta taittu.
2 Makk 9:6 Ja tosin hänelle tapahtui juuri oikein/ että hän muita moninaisilla ja ennen cuulemattomilla pijnoilla waiwannut oli.
2 Makk 9:7 Ei hän cuitengan luopunut hänen haastostans/ waan tuli kiuckuisemmaxi/ ja paloi pahudesta Judalaisia wastan/ ja kijruhti/ ja ajaisans putois hän waunuista nijn cowan/ että caicki hänen jäsenens kipiät olit.
2 Makk 9:8 Silloin täytyi hänen ( joca ennen suurest ylpeydest ajatteli/ hän tahtoi meren wallita/ ja wuoret toinen toisens päälle panna ) yhdest ainoast langemisest cannetta paarein päällä/ että jocainen ilmeisest näki hänesä Jumalan woiman.
2 Makk 9:9 Caswoit myös madot sijtä kirotusta ruumista/ ja mätäni suurella kiwulla/ että coco cappalet hänen ruumistans putoisit/ ja haisi nijn pahoin/ ettei kengän sitä kärsiä woinut.
2 Makk 9:10 Ja joca ennen ajatteli taiwan lijcuttawans/ sitä ei kengän canda tainnut sen kärsimättömän hajun tähden.
2 Makk 9:11 Silloin hänen täytyi ylpeydestäns lacata/ ja tunde/ että häneen Jumala nijn ruwennut oli/ ja kipu aina enäni.
2 Makk 9:12 JA cosca hän idze wijmeiseldä sitä hajua ei enä kärsiä woinut: Nijn hän sanoi: Se on oikein että ihminen Jumalan edes nöyryttä idzens/ ja ettei cuolewainen ihminen nijn röyckiä olis/ että hän idzens luulis Jumalan caltaisexi.
2 Makk 9:13 Ja se pahanelkinen rupeis rucoileman HERra/ joca ei sillen tahtonut armahta hänen päällens.
2 Makk 9:14 Ja lupais että hän pyhän Caupungin/ jonga hän ennen häwittä aicoi/ ja cuolluitten haudan sijtä tehdä/ piti asuwaiset wapaxi päästämän.
2 Makk 9:15 Ja Judalaiset/ joita ei hän ennen kelwollisexi lukenut haudatta/ waan linnuille ja pedoille syödä anda/ ne hän tahdoi wapaxi päästä nijncuin Athenangin Borgarit.
2 Makk 9:16 Ja sen pyhän Templin/ jonga hän ennen ryöstänyt oli/ tahdoi hän caickinaisella caunistuxella caunista jällens/ ja paljo enä pyhiä caluja sinne anda cuin siellä ennen ollut oli. Ja mitä wuosi wuodelta uhrijn menemän piti/ sen tahdoi hän omastans anda.
2 Makk 9:17 Nijn myös idze tahdoi Judalaisexi tulla/ ja jocapaicas Jumalan woima kijttä ja julista.
2 Makk 9:18 MUtta tauti ei tahtonut luopua hänestä/ sillä Jumalan wanhurscas wiha oli tullut rascast hänen päällens/ epäili hän hengestäns/ ja kirjoitti tämän nöyrän kirjan Judalaisten tygö/ cuin seura:
2 Makk 9:19 Antiochus Cuningas ja Försti/ taridze Jumalisille Judalaisille terwetystäns.
2 Makk 9:20 Jos te lapsinenna raidisna ja terwenä oletta/ ja teidän käy hywin/ sijtä minä kijtän Jumalata/ waan minä olen sangen kipiä.
2 Makk 9:21 Että minä mielelläni tahdoisin yhteisen rauhan pitä/ nijncuin tarwe myös waati/ sijtte cuin minä Persian tiellä kipiäxi tulin/ olen minä armollisest ajatellut teidän uscollisuden ja ystäwyden päälle.
2 Makk 9:22 Ehkä minä toiwon idzeni paranewan.
2 Makk 9:23 Ja että minun Isän/ cosca hän ylimmäisijn maacundijn meni/ teki Cuningan hänen peräns.
2 Makk 9:24 Että tiettämän piti/ ( Jos jotakin tapahtuis/ eli muutoin rijta nousis ) cuca Herra olis/ ja ettei waldacunda hajotettais.
2 Makk 9:25 Nijn myös minä/ että minä näen/ cuinga ymbäriasuwaiset Förstit minun waldacundani himoidzewat/ jos minun pahoin käwis/ olen minä minun poicani Antiochuxen Cuningaxi/ tehnyt/ jonga minä usein teillen cuuluttanut olen/ cosca minä ylimmäisijn maacundijn waelsin/ sen minä myös nyt teillen cuulutan.
2 Makk 9:26 Sentähden minä neuwon ja rucoilen teitä/ caickein hywäin töiden tähden/ cuin minä caikille yhteisest/ ja erinomaisest idzecullekin osottanut olen/ että te minulle ja minun pojalleni tästälähin ystäwäliset ja uscolliset olisit.
2 Makk 9:27 Sillä minä toiwon hänen ystäwälisen ja armollisen teille olewan/ ja minun tapani seurawan.
2 Makk 9:28 Nijn cuoli se murhaja ja Jumalan pilckaja Antiochus suures kiwus/ nijncuin hän muillen tehnyt oli/ muucalaisella maalla ja corwes/ surkialla cuolemalla.
2 Makk 9:29 Ja Philippus/ joca hänen cansans caswatettu oli/ saatti hänen maahan/ ja että hän Antiochuxen poica pelkäis/ pakeni hän Egyptijn Cuningas Ptolomeus Philometorin tygö.

X. Lucu .

JUdas woitta Templin/ puhdista sen ja uhra siellä/ juuri sinä päiwänä jona pacanat sen saastuttanet olit/ v. 1.
Antiochus Eupator Cuningaxi tulduans/ pane Lysian Päämiehexi: Mutta Ptolomeus Macro pannan pois: Gorgias myös tehdän Päämiehexi/ ja asetta idzens Judalaisia wastan/ v. 10.
Judas rohwaise idzens/ woitta monda linna/ ja tappa ne cuin nijsä owat/ v. 16.
Timotheus tule sangen suurella joucolla händä wastan/ Mutta Jumala autta händä ihmellisestä/ että he lyödön/ ja Timotheus pakene Gazaraan. Judas tule sen eteen/ woitta Caupungin ja tappa Timotheuxen/ v. 24.

2 Makk 10:1 NIin andoi Jumala Maccabeuxelle ja hänen joucollens rohkeuden/ että he Templin ja Caupungin woitit jällens/
2 Makk 10:2 Ja cukistit ne muut Altarit ja kircot/ cuin pacanat sinne ja tänne catuille rakendanet olit.
2 Makk 10:3 Ja sijtte cuin he Templin puhdistanet olit/ teit he toisen Altarin ja otit limpsiötä ja iskit walkian/ ja uhraisit taas/ joca ei cahdes ajastajas ja cuudes Cuucaudes tapahtunut ollut/ ja uhraisit suidzutust/ ja sytytit lamput/ ja panit näkyleiwät edes.
2 Makk 10:4 Cosca nämät caicki tapahtunet olit/ langeisit he caswoillens maahan HERran eteen/ ja rucoilit ettei hän heitä enämbi sencaltaiseen tuscaan tulla andais. Waan jos he enämbi olit syndiä tekewät händä wastan/ että hän heitä armollisest rangaisis/ eikä andais heitä Jumalan pilckaitten/ ja julmain pacanain käsijn.
2 Makk 10:5 Ja Jumala laitti sen nijn/ että sinä päiwänä. Templi puhdistettin/ jona päiwänä pacanat sen saastuttanet olit/ nimittäin/ wijdendenä colmattakymmendenä päiwänä Casleun Cuusta.
2 Makk 10:6 Ja he pidit ilolla cahdexan päiwä pyhä/ nijncuin Juhla Lehtimajois. Ja ajattelit/ että he ennen paljo aica heidän Lehtimajan Juhlans corwesa ja luolisa/ nijncuin medzän pedot/ pitänet olit.
2 Makk 10:7 Ja cannoit cuckaisita ja wiherjäisiä oxia ja Palmuja/ ja kijtit Jumalata/ joca heille woiton andanut oli/ hänen Templiäns puhdista.
2 Makk 10:8 He annoit myös käskyn caikillen Judalaisillen/ että se päiwä wuosi wuodelda pyhitetäisin.
2 Makk 10:9 Ja näin on Antiochuxest Epiphanexest loppu.
2 Makk 10:10 NYt seura Antiochus Eupatorist/ sen jumalattoman Antiochuxen pojast/ mitä sota hänen ajallans alati ollut on.
2 Makk 10:11 Cosca Eupator Cuningaxi tuli/ pani hän Lysian/ joca ennen Päämies Phenicias ja Celosyrias oli/ ylimmäisexi Förstixi.
2 Makk 10:12 Mutta Ptolomeus Macron/ joca mielelläns Judalaiset olis oikeudella warjellut/ että he sijhenasti nijn paljon wäkiwalda ja wääryttä kärsinet olit/ ahkeroidzi että heidän piti saaman rauhas olla.
2 Makk 10:13 Sentähden cannoit hänen ystäwäns hänen päällens Eupatorin edes/ ja cudzuit hänen julkisest pettäjäxi/ että hän Cyprin luodon/ jonga Philometor hänen halduns andoi/ Antiochus Epiphanexelle andanut oli/ ja täytyi halwimmas wiras olla. Ja hän murhetti nijn cowan että hän idzens myrkyllä surmais.
2 Makk 10:14 Cosca Gorgias näiden paickain Päämiehexi tuli/ otti hän sotaväke/ ja asetti idzens erinomaisest Judalaisia wastan.
2 Makk 10:15 Sitä myös rupeisit Edomerit tekemän/ cusa he woit/ ajoit Judalaiset pois linnoista ja soweliaista kylistä/ ja otit tygöns luopunet Judalaiset/ jotca olit ajetut pois Jerusalemist.
2 Makk 10:16 SIlloin tuli cocon Maccabeus ja hänen jouckons ja rucoilit/ että Jumala heidän puoldans pidäis.
2 Makk 10:17 Ja carcaisit Edomerein päälle wahwoin kylijn/ ja otit heidän wäkiwallalla/ ja surmaisit caicki mitä muurin päällä heitä wastas olit/ ja mitä he muutoin käsitit/ cahtenkymmenen tuhanden asti.
2 Makk 10:18 Mutta heildä pääsi cahten wäkewän tornijn yhdexän tuhatta/ jotca heitäns olit warustanet päällecarcaust wastan.
2 Makk 10:19 Silloin asetti Maccabeus Simonin/ Josephin ja Zacheuxen/ ja andoi heille nijn paljon wäke/että he wäkewät kyllä olit carcaman päälle/ mutta hän idze meni edemmä muiden Caupungitten eteen.
2 Makk 10:20 Mutta Simonin joucko andoi idzens wietellä rahalla/ nijldä jotca tornis olit/ ja otit wijsi neljättäkymmendä tuhatta culdapenningitä nijldä/ ja päästit heidän sieldä.
2 Makk 10:21 Cosca Maccabeus sen tietä sai/ cudzui hän cocon Päämiehet/ ja candoi heidän päällens/ että he heidän weljens olit rahan myynet/ ja wihamiehet olit sieldä päästänet pois:
2 Makk 10:22 Ja andoi heidän tappa nijncuin pettäjät/ ja carcais cohta nijden cahden tornin päälle.
2 Makk 10:23 Ja hänelle menestyi/ ja surmais nijsä cahdesa linnasa enä cuin caxikymmendä tuhatta miestä.
2 Makk 10:24 MUtta Timotheus/ jonga Judalaiset ennen lyönet olit/ walmisti idzens paljolla muucalaisella wäellä/ ja cocois suuren joucon hewoismiehiä Asiasta/ ja tuli sillä ajatuxella/ että hän Judalaiset peräti häwitäis.
2 Makk 10:25 Ja cosca hän maalle tuli/ rucoili Maccabeus ja hänen jouckons HERra/ ja panit tuhca päidens päälle/ ja puit säkit päällens.
2 Makk 10:26 Ja langeisit maahan Altarin eteen/ ja rucoilit/ että Jumala heille armollinen ja heidän wihollisillens armotoin olis/ ja asetais idzens nijtä wastan/ jotca idzens asettawat händä wastan/ nijncuin Lais kirjoitettu on.
2 Makk 10:27 Cosca he nyt näin rucoillet olit/ otit he asens/ ja menit hywän matcan ulos Caupungin eteen/ sijhenasti että he wihollisten tygö tulit.
2 Makk 10:28 Ja nijn pian cuin Auringo nousi tappelit he/ waicka ei se yhtäläinen joucko ollut/ sillä Judalaisilla oli hywä turwa Jumalan tygö ( joca wahwa woiton mercki on ) ne toiset olit ainoastans alcanet sulasta coirudesta ja ylpeydestä.
2 Makk 10:29 COsca sota cowimmallans oli/ näyit wihollisille taiwast wijsi jalo miestä hewoisten päällä cullaisilla suidzilla/ jotca käwit Judalaisten edellä/ ja caxi olit Maccabeuxen tykönä/ ja warjelit hänen heidän aseillans/ ettei händä kengän haawoitta taitanut.
2 Makk 10:30 Ja ambuisit nuolia ja pitkäisen leimauxia wihollisten päälle/ että he secaunsit ja pakenit.
2 Makk 10:31 Ja lyötin caxikymmendä tuhatta ja wijsi sata jalcawäest/ ja cuusi sata hewoismiestä.
2 Makk 10:32 MUtta Timotheus pakeni Gazaran päin wahwaan kylään/ joca Chereaxella Päämiehellä oli.
2 Makk 10:33 Nijn pijritti Maccabeus ja hänen jouckons sen neljäxi päiwäxi.
2 Makk 10:34 Mutta jotca kyläs olit luotit sen päälle/ että se nijn corkialla oli/ ja pilckaisit ja häwäisit ylön muodottamast.
2 Makk 10:35 Mutta wijdendenä päiwänä wihaistui caxikymmendä nuorta miestä sen pilcan tähden/ ja juoxit miehullisest/ caraten muurin tygö/ ja tapoit kiucus mitä tuli heidän wastans.
2 Makk 10:36 Nijtä seuraisit muut ja astuit muurin päälle ja sytytit tornin ja poltit ne Jumalan pilckajat.
2 Makk 10:37 Monicahdat hackaisit porteja/ että coco joucko pääsi sisälle/ ja woitit nijn Caupungin ja tapoit Timotheuxen/ joca idzens cuoppan lymyttänyt oli/ ja hänen weljens Cherean Apollophanexen cansa.
2 Makk 10:38 Cosca he nämät toimittanet olit/ ylistit he HERra kijtoswirrellä/ joca Israelille nijn suuren hywän työn näyttänyt/ ja heillen woiton andanut oli.

XI. Lucu .

LYsias coco suuren joucon ja mene Judean/ v. 1.
Judas rucoile Jumalata ja mene heitä wastan/ lyö heistä paljon nijn että Lysian täyty paeta/ v. 6.
Teke rauhan Judalaisten cansa/ ja kirjoitta heidän tygöns/ v. 13.
Cuningas wahwista sen kirjallans Lysian tygö/ andain heillen Templin jällens. Kirjoitta myös idze Judalaisten tygö/ ja salli heidän rauhas waelda hänen maallans/ v. 23.
Kirjoittawat myös Ruomalaiset heidän tygöns/ wahwistain Antiochuxen tegon/ v. 34.

2 Makk 11:1 COsca Lysias Cuningan edustosmies ja lango ja ylimmäinen neuwonandaja nämät caicki tietä sai/ oli hänen mielens sangen paha.
2 Makk 11:2 Ja cocois yhten cahdexankymmendä tuhatta miestä ja caiken hewoismies joucon ja meni Judalaisia wastan/ sijnä luulos/ että hän pacanat Caupungihin panis.
2 Makk 11:3 Ja että hän Templin nautidzis hänen wuosi tarpeixens/ nijncuin muutkin pacanain kircot ja Pappius wuosi wuodelda myydän.
2 Makk 11:4 Mutta ei hän ajatellut että Jumala wielä wäkewämbi on/ waan luotti suuren jouckons päälle/ cuin hänellä oli hewois ja jalcawäest/ ja nijden cahdexankymmenen Elephantin päälle.
2 Makk 11:5 Cosca hän nyt Judean tuli/ sioitti hän idzens yhden kylän eteen/ Bethzura nimeldä/ joca Jerusalemist oli wijden wacomitan tacana wuorella.
2 Makk 11:6 Cosca Maccabeus ja jotca hänen cansans olit sen cuulit/ että hän kylän woittanut oli/ rucoilit he ja caicki joucko HERra huocauxilla ja kyynelillä/ että hän yhden hywän Engelin lähetäis/ joca Israeli auttais.
2 Makk 11:7 Ja Maccabeus oli ensimäinen joca hänens warusti/ ja neuwoi muita/ että he hänen cansans coettelisit ja weljiäns auttaisit.
2 Makk 11:8 Ja menit nijn toinen toisens cansa ulos. Mutta nijn pian cuin he ulos Jerusalemin eteen tulit/ näkyi heille yxi hewoisinens walkeis waatteis ja culdaisis haarniscois/ ja meni heidän edelläns.
2 Makk 11:9 Nijn he kijtit laupiasta Jumalata/ ja olit rohkiat lyömän heidän wihollisians/ waicka he wielä julmimmat pedot olis ollet/ ja olis rautainen muuri heidän edesäns.
2 Makk 11:10 Sencaltaisella sydämellä waelsi coco joucko edeskäsin heidän auttajans cansa/ jonga heille se laupias Jumala taiwast lähettänyt oli.
2 Makk 11:11 Ja carcaisit wihollistens päällen nijncuin Lejonit/ ja löit heistä yxi toistakymmendä tuhatta jalcawäke/ ja cuusitoistakymmendä sata hewoismiestä.
2 Makk 11:12 Ja caicki muut pacoon carcotit/ että enin osa cuin sieldä palais/ haawoitettu oli. Ja Lysias idze myös häpiälisest pakeni ja pääsi pois. Cuitengin oli Lysias toimellinen mies.
2 Makk 11:13 Cosca hän nyt sitä tappelusta/ jonga hän cadottanut oli/ idzelläns ajatteli/ ja näki Judalaiset woittamattomaxi/ että heitä Caickiwaldias Jumala nijn autti/ lähetti hän heidän tygöns/ ja taridzi heille rauha.
2 Makk 11:14 Ja lupais myös/ että hän Cuningan saattais heidän ystäwäxens.
2 Makk 11:15 Se kelpais Maccabeuxelle/ sillä hän sen näki parahaxi. Ja Cuningas mielistyi sijhen sowindon/ cuin Lysias Maccabeuxen ja Judalaisten cansa tehnyt oli.
2 Makk 11:16 Ja kirja jonga Lysias kirjoitti Judalaisten tygö/ oli näin: Lysias toiwotta Judalaisille terweyttäns.
2 Makk 11:17 JOhannes ja Absolom teidän lähetyxen/ toit yhden kirjan/ ja owat rucoillet sitä asiata/ jonga tähden he lähetetyt olit.
2 Makk 11:18 Mitä nyt Cuningallen ilmoittamist on ollut/ olen minä tehnyt/ ja hän on caickijn mitä tarpellinen on/ suostunut.
2 Makk 11:19 Jos te nyt sanan ja lupauxenne pidätte/ nijn minä myös edespäin ahkeroidzen teidän parastan cadzo.
2 Makk 11:20 Ja joca cappalesta erinäns/ on teidän ja minun lähetyxelläni käsky teitä pidemmäldä neuwo.
2 Makk 11:21 Tälläns olcat Jumalan huomas/ Annettu 148. wuonna/ 24. päiwänä Dioscorin Cuusta.
2 Makk 11:22 Cuningan kirja oli näin: Antiochus Cuningas/ terwettä hänen weljens Lysiasta.
2 Makk 11:23 ETtä meidän Isäm tääldä erinnyt on/ ja Jumalaxi tullut/ ei ole meille mitän rackamba/ cuin se että rauha meidän waldacunnasam olis/ että jocainen omans cadzo sais.
2 Makk 11:24 Me cuulemme nyt/ ettei Judalaiset ole tahtonet suostua heidän Jumalan palweluxens muutoxeen pacanain tawalla/ waan tahtowat heidän uscosans pysyä/ ja anowat/ että he sijnä saisit pysyä.
2 Makk 11:25 Että me nyt sen hywäxi löydämme/ että tämä Canssa myös rauhas eläis/ ja alallans olis/ nijn on meidän tahtom/ että heillen heidän Templins jällens annetan/ ja annetan olla heidän hallituxesans ja menoisans/ nijncuin heidän esiisänsäkin ollet owat.
2 Makk 11:26 Sentähden tee sinä hywin/ ja lähetä muutamita heidän tygöns/ heidän cansans rauha tekemän/ Että cosca he meidän tahtom tietäwät/ surutoinna owat/ ja heidän töistäns pelkämätä pitäwät waarin.
2 Makk 11:27 Cuningan kirja Judalaisten tygö/ oli näin:
2 Makk 11:28 Antiochus Cuningas/ toiwotta Judalaisten Radille ja Canssalle/ terweyttäns. Jos teidän caickein hywin käwis/ sen me mielelläm cuulisim/ meidän käy hywin.
2 Makk 11:29 Menelaus on meille ilmoittanut/ että te tahdotte waelda meidän maallam/ ja teidän asian meidän tykönäm toimitta.
2 Makk 11:30 Sentähden caicki ne Judalaiset cuin tämän ja colmannenkymmenen päiwän wälillä Huhticuusta waeldawat/ pitä wapa tie oleman/ idzens pitä ruas ja muus heidän Lakins jälken/ cuin ennengin.
2 Makk 11:31 Ei myös kenengän pidä mitän paha tapahtuman/ sentähden/ cuin tähän asti meillen tehty on.
2 Makk 11:32 Todistuxexi olen minä Menelauxen teidän tygön lähettänyt/ teillen lewiämmäldä tätä ilmoittaman.
2 Makk 11:33 Tälläns olcat Jumalan huomas 148. wuonna/ 15. päiwänä Huhticuusta.
2 Makk 11:34 Kirjoitit myös Ruomalaiset Judalaisten tygö/ cuin seura:
2 Makk 11:34 Quintus Memmius ja Titus Manlius Ruomalaisten sanansaattajat taridzewat Judalaisillen heidän terwetystäns.
2 Makk 11:36 CAickijn cuin Lysias Cuningan suculainen teillen myötä andanut on/ suostumma me myös. Mutta että hänellen näky se hywäxi/ muutamat asiat Cuningan tygö anda tulla/ nijn sowitelcat keskenän/ ja lähettäkät nopiast jocu meidän tygöm/ että me yhdistäisim idzem toinen toisem cansa/ sillä me menem parhallans Antiochiaan.
2 Makk 11:37 Sentähden kijruhtacat teitän/ ja lähettäkät monicahtoja/ että me tiedäisim teidän mielen. Tälläns olcat Jumalan huomas.

Vers. 23. Jumalaxi tullut ) Tämä on alcu ja oikia syy epäjumalan palweluxeen/ että ne jotca jotakin erinomaista mailmas toimittanet owat/ ihmisten hywäxi/ eli ne cuin woimalliset ollet owat/ ja suurta wäkiwalda tehnet/ tahtowat sijtte palwelusta/ nijncuin jumalat/ ja sijtä saada ijancaickista nime. Nijn myös cosca jocu tahtoi edesmennyillens suurta cunniata näyttä/ owat he heidän cuwans pannet ylös/ ja cuuluttanet heitä jumaloixi/ uhrannet ja palwellet nijtä: Sijtä tule että muutamat owat sanonet idzens syndynexi jumalan sugusta. On sentähden epäjumalan palwelus/ sula ihmisten ylpeys ja turhan cunnian pyyndö/ Sap. 14:14.

XII. Lucu .

SYrialaisten Päämiehet waiwawat cuitengin Judalaisia/ upottain caxi sata Judalaista Joppes/ Judas poltta heidän hahtens/ lyö monda cuoliaxi/ nijn myös Jamnias/ v. 1.
Woitta Arabialaiset ja Caspin woimallisen Caupungin/ v. 10.
Maahan lyö myös Timotheuxen wartiat ja hänen jouckons/ Timotheus pakene/ v. 17.
Ephronis lyö hän wijsi colmattakymmendä tuhatta/ v. 27.
Mene Gorgiast wastan/ woitta hänen/ ja lähettä caxi tuhatta Drachmat Jerusalemijn/ ricosuhrixi/ nijden edest cuin Israelist lyötin/ v. 32.

2 Makk 12:1 CAhdexandena wijdettäkymmendä wuotena toista sata/ wijdendenä toistakymmendenä päiwänä Huhticuusta/ cosca tämä sowindo näin päätetty oli/ meni Lysias Cuningan tygö/ waan Judalaiset wiljelit peldons.
2 Makk 12:2 Mutta sen paican Päämiehet/ Timotheus ja Apollonius jalon Apolloniuxen poica/ ja Hieronymus ja Demophon/ Nicanorin Cyprin Päämiehen cansa/ ei heille andanut rauha eikä lepo.
2 Makk 12:3 Ja Joppen asuwaiset teit petollisen työn/ sillä he saatit Judalaiset jotca heidän tykönäns asuit sijhen mieleen/ että he waimoinens ja lapsinens menisit nijhin haaxijn/ jotca he walmistanet olit/ nijncuin he hywät ystäwät olisit ollet.
2 Makk 12:4 Cosca Judalaiset sen teit/ cuin Caupungis päätetty oli/ eikä mitän waara peljännet/ ja tulit merelle/ upotit he heidän caicki/ caxi sata ihmistä.
2 Makk 12:5 Cosca Judas cuuli/ cuinga hirmuisest hänen weljeins cansa tehty oli/ käski hän Canssans ylös/ ja huusi sitä wanhurscasta Duomarita tygöns.
2 Makk 12:6 Ja meni nijtä wastan jotca hänen weljens murhannet olit/ ja sytytti yöllä portin/ ja poltti caicki hahdet/ ja mitä wäke porteis oli/ tappoi hän miecalla.
2 Makk 12:7 Mutta että Caupungi suljettu oli/ meni hän pois sillä mielellä/ että hän pian jällens tulis/ ja Caupungin pijritäis.
2 Makk 12:8 Ilmoitettin myös hänelle/ cuinga Jamnian asuwaiset sencaltaista aiwoit Judalaisille/ jotca asuit heidän tykönäns.
2 Makk 12:9 Sentähden carcais hän myös yöllä heidän päällens/ ja poltti heidän porttins ja caicki hahdet/ että se walkia Jerusalemijn näkyi/ joca cuitengin cahta sata ja neljäkymmendä wacomitta sieldä oli.
2 Makk 12:10 SIitte meni hän yhdexän wacomitta edes/ Timotheusta wastan/ nijn carcaisit wijsi tuhatta Arabialaista ja wijsi sata hewoismiestä hänen päällens/ ja tappelit hänen cansans/ ja teit suuren murhan.
2 Makk 12:11 Ja Judas jouckoinens/ sai Jumalan awulla woiton: Ja että Arabialaiset woitetut olit/ rucoilit he rauha/ ja lupaisit hänellen eläimitä/ ja myös muutoin händä autta.
2 Makk 12:12 Judas ajatteli/ cuin myös tosi oli/ he taidaisit hänellen tarpelliset olla/ ja lupais heillen rauhan. Ja cosca he sen toinen toisellens luwannet olit/ menit he cotians jällens.
2 Makk 12:13 HÄn ängäis myös yhten Caupungijn/ joca silloilla warjeldu/ ja muurilla suljettu oli/ cusa moninaista Canssa asui/ ja cudzuttin Caspixi.
2 Makk 12:14 Waan ne cuin Caupungisa olit/ luotit heidän wahwan muurins päälle/ ja suuren warans päälle ruasta/ ja ei paljo Judasta eikä hänen wäestäns lucua pitänet/ ja he päälisexi pilckaisit heitä/ ja häwäisit ja kiroilit pahasti.
2 Makk 12:15 Nijn huusi Judas ja hänen jouckons sen caiken mailman wäkewän HERran tygö/ joca Josuan aicana/ ilman caikita sotaaseita ( joita päällecarcamises tarwitan ) Jerihon maahan cukistanut oli.
2 Makk 12:16 Ja juoxit kiucus muurin tygö/ ja woitit Caupungin/ ja tapoit määrättömän paljon ihmisiä/ että oja/ joca sijnä tykönä oli/ kyllä cahta wacomitta lewiä/ näkyi cuin sula weri.
2 Makk 12:17 Sitälikin menit he edemmä/ seidzemen sata ja wijsikymmendä wacomitta/ ja tulit Tharahn puoleen/ Judalaisten tygö/ jotca Tubianereixi cudzuttin.
2 Makk 12:18 Mutta ei he löytänet Timotheusta/ Sillä hän oli sieldä paennut ja ei mitän toimittanut/ waan että hän yhden kylän wahwast warustanut oli.
2 Makk 12:19 Nijn nousi caxi Päämiestä Maccabeuxen joucosta/ nimittäin/ Dositheus ja Sosipator/ ja tapoit caicki heistä/ jotca Timotheus warjeluxexi jättänyt oli/ enä cuin kymmenen tuhatta wäkewätä.
2 Makk 12:20 Mutta Maccabeus aseitti wäkens/ ja jacoi monicahtoin jouckoin/ ja meni Timotheusta wastan/ jolla oli sata ja caxikymmendä tuhatta jalcamiestä/ ja wijsitoistakymmendä sata hewoismiestä.
2 Makk 12:21 Cosca Timotheus ymmärsi/ että Judas tuli händä wastan/ lähetti hän waimot ja lapset/ ja jotca ei sotan kelwannet/ yhten kylän Carnioon/ joca soucalla wuorella oli/ ettei sitä pijrittä saatu.
2 Makk 12:22 Mutta cosca hän ensimäisen Maccabeuxen joucon nähdä sai/ tuli wihollisillen pelco/ että se heitä wastan oli/ ja idzens näytti/ joca caicki cappalet näke/ ja rupeisit pakeneman yxi sinne/ toinen tänne/ että he idze keskenäns wahingoidzit ja haawoitit.
2 Makk 12:23 Mutta Judas meni peräs/ ja löi jumalattomat/ ja tappoi colmekymmendä tuhatta.
2 Makk 12:24 Ja Timotheus tuli Dositheuxen ja Sosipatorin käsijn/ ja rucoili heitä hartast/ ettei he händä tappais: Sillä hänellä oli paljo heidän Isiäns ja weljiäns/ joidenga myös täydyis cuolla/ jos hän tapetaisin.
2 Makk 12:25 Cosca hän nyt luwannut oli määrättynä päiwänä wahingoittamata heidän jällens anda heillen/ päästit he hänen weljeins tähden wallallens.
2 Makk 12:26 Sijtte meni Maccabeus Carniota ja Atargatiota päin/ ja tappoi wijsicolmattakymmendä tuhatta miestä.
2 Makk 12:27 Tämän matcan ja tapon peräst/ meni sitä wahwa Caupungita Ephronita wastan/ cusa Lysias/ ja muutoin paljon wäke oli. Mutta ne nuoret miehet/ jotca Caupungin edes olit/ warjelit idzens urhollisest/ sillä heillä oli nuolia ja aseita kyllä.
2 Makk 12:28 Nijn he huusit HERran tygö/ joca woimallisest wihollisten wäkewyden särke/ ja woitit Caupungin/ ja tapoit wijsicolmattakymmendä tuhatta miestä.
2 Makk 12:29 Sijtte menit he sieldä Schytialaisten Caupungita wastan/ joca cuusi sata wacomitta Jerusalemist on.
2 Makk 12:30 Mutta että Judalaiset/ jotca Schytialaisten seas asuit/ todistit heistä/ että he caicke ystäwyttä heillen sillä cowalla ajalla näyttänet olit/ käytit he myös heidäns ystäwälisest heitä wastan/ ja kijtit heitä sen edest/ Ja anoit edespäingin heidän Canssans wastan nijn hywän tahtoiset oleman.
2 Makk 12:31 Ja palaisit nijn Jerusalemijn/ ja tulit juuri Helundaina cotia.
2 Makk 12:32 MUtta Helundain jälken menit he Gorgiasta Edomiteritten Päämiestä wastan.
2 Makk 12:33 Se cohtais heidän colmella tuhannella jalcamiehellä ja neljällä sadalla hewoismiehellä.
2 Makk 12:34 Ja cosca tappeleman ruwettin/ tuli sijnä monicahtoja Judalaisia pois.
2 Makk 12:35 Ja Dositheus wäkewä hewoismies Bacenorixen joucosta sai Gorgiaxen kijnni/ ja piteli händä hamesta/ ja wei händä wäkiwallalla/ ja tahtoi hänen eläwäldä fangixi otta. Mutta Thracian hewoismies ajoi hänen tygöns/ ja hackais häneldä käsiwarren pois/ nijn että Gorgias pääsi Moresaan.
2 Makk 12:36 Cosca Gorgiaxen joucko wielä idzens warjelit/ ja hätä käsis oli/ huusi Judas HERran tygö/ että hän heitä auttais ja heidän puolestans sodeis.
2 Makk 12:37 Ja huusi hänen wäkens Ebrean kielellä/ ja rupeis weisaman. Silloin Gorgiaxen wäki tapaturmast käänsit idzens pacoon.
2 Makk 12:38 Ja Judas meni wäkinens Odollamin Caupungijn/ ja että se wielä Helundai wijcko oli/ puhdistit he heidäns Lain jälken/ ja pidit siellä Sabbathia.
2 Makk 12:39 TOisna päiwänä tulit he Judan tygö/ cuolluitans ottaman/ nijncuin tapa on/ ja hautaman heitä Isäins tygö.
2 Makk 12:40 Cosca he nyt risuit/ löysit he cungin cuollen paidan alda Clenodiait Jamnian epäjumalita/ jotca Judalaisille Laisa kieltyt owat.
2 Makk 12:41 Nijn se tuli jocaidzellen ilmei/ mingätähden nämät tapetut olit.
2 Makk 12:42 Silloin he kijtit Jumalata wanhurscasta Duomarita/ joca salatyön nijn ilmei saattanut oli/ ja rucoilit händä/ ettei hän tämän synnin tähden heitä caickia häwitäis. Ja Judas se jalo Sangari neuwoi joucko lohdulliset/ että he edespäin synnist idzens warjelisit/ cosca he silmilläns näit/ nämät heidän syndeins tähden tapetuxi.
2 Makk 12:43 Sijtte käski hän heidän awun coota/ caxi tuhatta Drachmat hopiata/ ne hän lähetti Jerusalemijn ricosuhrixi/ ja teki hywin ja jalosti sijnä/ että hän heitä ylösnousemisest neuwoi.
2 Makk 12:44 Sillä jos ei hän sitä toiwonut olis/ ettei ne jotca tapetut olis ylösnousis/ olis turha ja hulluus ollut cuolluitten edestä rucoilla.
2 Makk 12:45 Waan että hän muisti/ että jotca oikias uscosa cuolewat/ toiwowat ilo ja autuutta/ on hywä ja pyhä ajatus ollut/
2 Makk 12:46 Sentähden on hän myös näiden cuolluitten edestä rucoillut/ että heillen synnit andexi annetaisin.

Vers. 43. Ricosuhrixi ) Jos Judas jotakin sencaltaista tehnyt on/ eli jos se hywin ja oikein tehty on/ sen me annam silläns olla. Mutta sen me tiedäm/ että waicka Jumala Mosexen Laisa wisusti on andanut kirjoitta caicki uhrit/ joilla hän tahto palwelda/ ei cuitengan ole mitän mainittu uhreista cuolluitten edest. Ei myös mahda kengän Jumalata palwella toisella tawalla/ cuin sillä jonga hän idze sanasans meillen ilmoittanut on.

XIII. Lucu .

ANtiochus tule sangen suurella joucolla Judeat wastan/ johonga Menelaus händä wahwista/ ja sentähden häneldä tapetan/ v. 1.
Judas ja Canssa huutawat Jumalan tygö/ mene wihollisten puolen Modinijn/ ja lyö heistä neljä tuhatta: Antiochus mene Bethzuran eteen/ cusa ei hän mitän toimita/ v. 9.
Saa tietä Philippuxen linnan Isändäns Antiochias hänestä luopuwan/ teke sijs rauhan Judalaisten cansa/ cunnioitta Templiä ja Judasta paljon/ v. 23.

2 Makk 13:1 YHdexändenä wuonna wijdettäkymmendä toista sata/ ilmoitettin Judalle ja hänen joucollens/ että Antiochus Eupator suurella joucolla Judeat wastan tuli.
2 Makk 13:2 Ja Lysias hänen edustusmiehens ja ylimmäinen neuwonandajans hänen cansans/ ja heillä oli sata ja kymmenen tuhatta Grekiläistä jalcamiestä/ ja wijsi tuhatta ja colme sata hewoismiestä ja caxi colmattakymmendä Elephantia/ ja colme sata waunua rautaisilla pijlillä.
2 Makk 13:3 Oli myös Menelaus mennyt heidän puolellens/ ja neuwonut Antiochusta suuresta ulcocullaisudesta Isäns maata häwittämän/ ettähän sen cautta ylimmäisen Papin wiran olis saanut.
2 Makk 13:4 Mutta caickein Cuningasten Cuningas käänsi Antiochuxen mielen/ että hän sen carcurin rangais. Sillä Lysias täytti hänen caiken tämän lewottomuden syyxi/ sentähden andoi hän hänen Bereaan wiedä/ ja heidän maans tawalla siellä tappa.
2 Makk 13:5 Sillä siellä oli yxi torni wijttäkymmendä kynärätä corkia täynnä tuhca/ ja tuhwan päällä oli ymbärijuoxewainen ja pijckinen ratas.
2 Makk 13:6 Sen päällä murettin Jumalan pilckajat ja suuret pahan tekiät.
2 Makk 13:7 Sencaltaisella cuolemalla täytyi myös Menelauxen cuolla/ ja ei haudattaman.
2 Makk 13:8 Ja hänellen tapahtui oikein/ sillä hän usein HERran Altarita wastan/ cusa se pyhä tuli ja tuhca oli/ syndiä tehnyt oli/ piti hänen myös tuhwan päällä cuoleman.
2 Makk 13:9 Mutta Cuningas oli sangen kiucus Judalaisten päällen/ ja aicoi nijn hirmuisest heillen tehdä/ cuin hänen Isänsäckin tehnyt oli:
2 Makk 13:10 Sen ymmärsi Judas/ ja käski caiken Canssan rucoilla HERra päiwällä ja yöllä/ että hän heitä nyt/ cuin usein ennengin/ heitä wastan auttais/ jotca Lain/ Isän maan/ ja pyhän Templin ryöstätä tahdoit.
2 Makk 13:11 Ja ettei hän Canssans/joca näpiäst hengens wetänyt oli/ kirottuiden pacanain käsijn andais.
2 Makk 13:12 Cosca he nyt sitä yximielisest teit/ ja rucoilit laupiasta Jumalata itculla ja paastolla/ ja macaisit coco colme päiwä maasa/ lohdutti heitä Judas/ ja käski tulla tygöns.
2 Makk 13:13 Ja cosca hän ja wanhimmat yhdes oli/ piti hän neuwo heidän cansans/ että hän tahtoi/ ennen cuin Cuningas jouckoinens Judean tulis/ ja Caupungin woittais/ händä wastan mennä/ ja Jumalan awulla lopetta asian.
2 Makk 13:14 Ja andoi nijn idzens Jumalan haldun/ ja neuwoi wäkens sotiman rohkiast cuoleman asti/ warjella Lakia/ Templitä/ Caupungita/ Isän maata ja Esiwalda.
2 Makk 13:15 Ja sioitti idzens Modinijn/ ja andoi heillen tämän sanan merkixi: Jumala anda woiton. Sijtte nousi hän ylös yöllä parasten sotamiesten cansa/ ja carcais Cuningan leirijn/ ja löi cuoliaxi neljä tuhatta miestä/ ja ensimäiset Elephantit/ caickein nijden cansa cuin tornisa olit.
2 Makk 13:16 Nijn saatoit he suuren hämmästyxen ja pelgon coco leirijn.
2 Makk 13:17 Ja menit cunnialisest ja onnellisest sieldä huomeneldain cosca päiwä coitti/ sillä Jumala oli heidän auttajans ollut.
2 Makk 13:18 Mutta Cuningas/ cosca hän coetellut oli/ että Judalaiset nijn rohkiat olit/ palais hän ja meni sieldä tietöindä matca/
2 Makk 13:19 Ja wei wäkens Bethzuran Judalaisten linnan eteen/ josa ei wartioita ollut.
2 Makk 13:20 Mutta hän lyötin sieldä myös pacoon/ ja ei mitän toimittanut/ waan sai wahingon/ Sillä Judas toimitti caicki mitä tarwittin linnahan.
2 Makk 13:21 Mutta Judalaisist oli yxi Rodochus nimeldä/ se ilmoitti wihollisille caicki salaudet/ mutta hän sai sen tietä/ ja sai hänen kijnni/ ja ajoi sieldä pois.
2 Makk 13:22 SIitte sai Cuningas toisen miehen/ ja teki rauhan nijden cansa Bethzurast/ ja meni sieldä/ ja tappeli Judan cansa/ ja woitettin.
2 Makk 13:23 Ja että hän oli tietä saanut/ että Philippus luopunut oli/ jonga hän Antiochiaan peräns linnan isännäxi jättänyt oli/ hämmästyi hän cowin. Ja andoi suositella Judalaisten cansa/ ja sopi heidän cansans ja wannoi sen walan pitäwäns/ ja oli nijn heidän ystäwäns.
2 Makk 13:24 Ja uhrais ja cunnioitti Templi/ ja piti idzens ystäwälisest Caupungita wastan. Ja otti Maccabeuxen ystäwäxens/ ja teki hänen Päämiehexi Ptolemaidist Gerrenerin asti.
2 Makk 13:25 Mutta cosca Cuningas Ptolemaijn tuli/ ei ne Ptolemailaiset mielelläns sitä sowindota nähnet/ sillä he pelkäisit ettei heitä uscotais/ nijncuin ei he myös sanans pitänet ollet.
2 Makk 13:26 Silloin Lysias julkisest nousi/ ja wastais Cuningan puolest/ ja puhui nijn heidän cansans/ että he sijhen tydyit/ ja asetti heidän/ että heidän caicke hywä häneldä toiwoman piti. Sijtte waelsi hän tacaperin Antiochiaan jällens. Näin on tämän Cuningan matcustus ja cotia palajaminen ollut.

XIV. Lucu .

ALcimus canda Judan ja Judan Canssan päälle: Sentähden lähettä hän Nicanorin heitä wastan/ v. 1.
Judas huuta Jumalalda apua/ ja lyö händä: Nicanor ajattele tehdä rauhan Judan cansa/ v. 15.
Sitä walitta Alcimus Cuningan edes/ sentähden käsketän Nicanor fangixi ottaman Judast/ mutta hän pakene pois: Nicanor wanno Templin maahan cukistawans/ v. 26.
Hän tahto myös fangixi otta yhden cunnialisen miehen Rhazis nimeldä/ mutta hän pistä idzens läpidze/ ja pudotta alas muurilda/ v. 37.

2 Makk 14:1 COlmen wuoden perästä/ ymmärsi Judas ja hänen jouckons/ että Demetrius Seleucuxen poica/ Tripolijn paljolla wäellä ja paljoilla haaxilla tullut oli/
2 Makk 14:2 Ja maan woittanut/ ja Antiochuxen Lysiaxen hänen edustusmiehens cansa lyönyt oli.
2 Makk 14:3 Mutta Alcimus/ joca ennen ylimmäinen Pappi oli ollut/ ja häpiälisest luopunut oli kiusauxen ajalla/ ja nyt ajatteli/ ettei hän hengisä pysywä/ eikä jällens ylimmäiseen Papin wircaan tulla tainnut.
2 Makk 14:4 Meni hän Cuningas Demetriuxen tygö/ ensimäisnä wuonna cuudettakymmendä toista sata/ ja wei hänelle cullaisen Cruunun/ Palmut ja Öljypuun oxat/ jotca Templin omat olit.
2 Makk 14:5 Ja ensimäisen päiwän hän wijwytteli/ että hän sowelian aicans näkis hänen kiuckuhuns.
2 Makk 14:6 Cosca Demetrius hänen Radin eteen cudzua ja kysyä andoi/ cuinga Judalaisten menot oleman piti/ ja mitä he teit? Wastais hän näin: Judalaiset/ jotca heidäns hurscaxi nimittäwät/ joidenga Päämies Judas Maccabeus on/ kehoittawat aina sota ja capinata/ eikä suo waldacunnalle rauha.
2 Makk 14:7 Owat myös minulda minun Isällisen cunniani: nimittäin/ Pappiuden ryöwännet/ sentähden olen minä tänne tullut.
2 Makk 14:8 Ensist Cuningallen hywäxi/ ja että minä uscollinen olisin. Toisen kerran/ että minä myös mielelläni minun Canssalleni neuwo toimitaisin: Sillä sen muotoisella pahalla menolla coco meidän sucucundam hucku:
2 Makk 14:9 Sentähden cadzocan Cuningas nijhin asioihin ja hänen cuuluisan hywydens tähden/ maacunda ja coco meidän sucucundam täsä asias neuwocon ja auttacon.
2 Makk 14:10 Sillä nijncauwan cuin Judas elä/ on mahdotoin/ että rauha maalla olis.
2 Makk 14:11 Cosca hän nämät puhunut oli/ julmistuit myös ne muut Judasta wastan/ ja kehoitit Demetriuxen händä wastan.
2 Makk 14:12 Että hän cohta Nicanorin Päämiehen Elephantien calun päälle cudzui/ ja asetti hänen Päämiehexi Judalaisia wastan.
2 Makk 14:13 Ja käski hänen Judan tappa ja hänen jouckons hajotta/ ja Alcimuxen ylimmäisexi Papixi panna.
2 Makk 14:14 Silloin cocounsit Nicanorin tygö caicki pacanat/ jotca Judas oli ajanut pois maalda/ ja toiwoit Judalaisten wahingosta heillens onne.
2 Makk 14:15 Cosca Judas ja hänen jouckons cuulit/ että Nicanor oli tulos heitä wastan/ ja pacanat joca haaralda joucoittain hänen tygöns tulit/ tuhcaisit he idzens/ ja huusit Jumalan tygö/ joca hänen Canssans mailman algusta warjellut/ ja hänen jouckons ilmeisest auttanut oli.
2 Makk 14:16 Cosca heitä heidän Päämiehens käski/ nousit he ylös/ ja carcaisit wihollisten päälle wähän Caupungin Dessan tykönä.
2 Makk 14:17 Mutta Simon Judan weli tartui Nicanorijn/ ja Nicanor olis pikimmäldäns lyöty/ että wiholliset hänen sawuttanet olit/ ennencuin hän heidän huomaidzi.
2 Makk 14:18 Cosca Nicanor cuuli Judalla sencaltaisia tuimia miehiä olewan/ jotca ei hengens ja tawaratans säästänet Isäns maan tähden/ pelkäis hän/ eikä tahtonut heidän cansans enämbi tapella.
2 Makk 14:19 Waan lähetti hänen tygöns Possidoniuxen/ Theodotuxen ja Mathathiaxen rauha hänen cansans tekemän.
2 Makk 14:20 Cosca he nyt cauwan sijtä neuwo pitänet olit/ ja heidän Päämiehens wäelle caicki asiat tietä andanut oli/ ja he asiasta soweit/ suostuit he sijhen sowindon.
2 Makk 14:21 Ja määräisit yhden päiwän cosca he molemmat yxinäns piti tuleman yhten.
2 Makk 14:22 Cosca se päiwä joutui/ pandin cummallengin istuin. Ja asetti monicahtoja harniscoihin/ ei cauwas sijtä/ ettei wiholliset tapaturmast händä pettäis. Ja puhuit toinen toisens cansa heidän tarpens.
2 Makk 14:23 Ja Nicanor oli Jerusalemis cauwan/ ja ei mitän tehnyt heitä wastan/ ja andoi mennä pois sotawäkens.
2 Makk 14:24 Ja piti Judan cunnias Canssan edes/ ja käytti idzens ystäwälisest hänen cansans.
2 Makk 14:25 Neuwoi myös händä naiman ja lapsia sijttämän. Näin otti Judas emännän/ ja oli hywäs rauhas/ ja pyysi elatustans.
2 Makk 14:26 Cosca Alcimus näki nämät caxi sopiwan ja rauhan tehnen/ meni hän jällens Demetriuxen tygö ja candoi Nicanorin päälle/ että hän petollisexi tullut oli: sillä hän oli Judan/ Cuningan wihamiehen/ hänen siaans ylimmäisexi Papixi tehnyt.
2 Makk 14:27 Nijn käättin Cuningas tämän pahan elkisen walhesta/ ja suurest wihastui/ ja kirjoitti Nicanorin tygö/ ettei hänelle millän muoto se kelwannut/ että hän Judalaisten cansa rauhan tehnyt oli/ ja käski hänen kijrusta otta kijnni Maccabeuxen/ ja Antiochiaan lähettä.
2 Makk 14:28 Cosca tämä käsky Nicanorin tygö tuli/ tuli hän murhellisexi/ ja oli pahalla mielellä/ ettei hän lupaustans pitänyt/ ja ei cuitengan Judas mitän rickonut ollut.
2 Makk 14:29 Mutta cuitengin/ ettei hän Cuningasta wastan mitän tehdä tohtinut/ aicoi hän hänen otta kijnni cawaluxella.
2 Makk 14:30 Mutta cosca Maccabeus ymmärsi/ ettei hän nijn ystäwälisest hänen cansans ollut cuin ennen/ ja näkyi/ ettei se mitän hywä awistanut/ otti hän monicahtoja tygöns/ ja lymytti idzens hänen edestäns.
2 Makk 14:31 Mutta cosca Nicanor näki/ että Maccabeus hänen cawalast ennättänyt oli/ meni hän sijhen cauniseen pyhän Templijn/ ja käski Pappein/ jotca siellä uhraisit/ sitä miestä sieldä ulos andaman.
2 Makk 14:32 Mutta cosca he corkiast ja callist wannoit/ ettei he tiennet cusa hän oli/ ojensi hän oikian kätens Templin puolen/ ja wannoi.
2 Makk 14:33 Jos et te minulle Judast sidottuna anna/ nijn minä tämän Jumalan huonen cukistan/ ja Altarin maahan rewin/ ja panen Bacchuxen caunin kircon sijhen siaan.
2 Makk 14:34 Ja cosca hän nämät puhunut oli/ meni hän sieldä pois. Mutta Papit nostit kätens taiwasen päin/ ja huusit hänen tygöns/ joca aina meidän Canssan warjellut on/ ja sanoit:
2 Makk 14:35 HERra/ waicka et sinä mitän tarwidze/ on se cuitengin sinun hywä tahtos/ että sinun Templis/ josa sinä asut/ meidän seasam olis.
2 Makk 14:36 Sentähden sinä Pyhä Jumala/ jonga caicki omat owat mitkä pyhät owat/ warjele wielä sinun huones/ jonga me äskettäin puhdistanet olemma/ ettei se jällens saastutetais ja tukidze pahain suut.
2 Makk 14:37 MUtta Nicanorille sanottin Jerusalemis olewan yxi mies wanhimmista/ Rhazis nimeldä/ joca Isällisiä käskyjä racasti/ ja jolla jocapaicas hywä kijtos/ ja sencaltainen ystäwys hänen Borgarittens seas oli/ että jocainne hänen Judalaisten Isäxi cudzui.
2 Makk 14:38 Hänen päällens oli myös ennen tätä aica canenttu ja händä wainottu/ ja oli hengens miehullisest waaran andanut/ Judalaisten uscon tähden.
2 Makk 14:39 Cosca Nicanor näyttä tahdoi/ cuinga cowin hän Judalaisten päälle wihainen oli/ lähetti hän enä cuin wijsi sata sotamiestä/ ottaman händä kijnni.
2 Makk 14:40 Sillä hän luuli/ cosca hän hänen fangixi saanut olis/ hän olis heille suuren wahingon tehnyt.
2 Makk 14:41 Mutta cosca he tornin porttijn/ cusa hän oli/ carcaisit/ ja käskit tulda tuoda/ porttia sytyttäxens/ ja hän ymmärsi hänens fangina olewan/ tahtoi hän idzens pistä läpidze.
2 Makk 14:42 Sillä hän tahtoi ennen cunnialla cuolla/ cuin jumalattomain käsijn tulla/ ja heildä häpiälisest pilcatta/ Mutta sijnä hädäs ei hän idzens oikein osannut.
2 Makk 14:43 Cosca he joucottain hänen tygöns sisälle menit/ juoxi hän muurin päälle/ ja syöxi idzens rohkiast Canssan secaan.
2 Makk 14:44 Mutta he wältit/ että hänellä sia olis ollut. Ja hän putois cuwettens päälle/ mutta wielä hän cuitengin eli.
2 Makk 14:45 Ja nousi kiucuisans ylös/ waicka hän cowin werta wuoti/ ja haawat kipiät olit/ ja juoxi Canssan läpidze/ ja astui corkian kiwen päälle.
2 Makk 14:46 Ja cosca hänestä caicki weri ulos juosnut oli/ otti hän cuitengin suolet ruumistans/ ja heitti ne sotamiesten keskelle/ ja huusi Jumalan tygö: joca elämän ja hengen HERra on/ että hän ne hänelle jällens andais/ ja nijn hän cuoli.

Vers. 41. Idzens pistä läpidze ) Tämän cappalen P. Augustinus hywästä syystä hyljä/ jonga tähden/ ei tämä kirja ole myös wanhoilda Isildä suurna pidetty.

XV. Lucu .

NIcanor aicoi Judan päälle carata Samarias/ v. 1.
Judas neuwo omians/ jutellen heille näyn/ jonga hän nähnyt oli/ v. 7.
Näke wiholliset usiaxi ja hywin warustetuxi/ huuta Jumalalda apua: Nicanor käy edes/ ja tapetan ja hänen cansans wijsi neljättäkymmendä miestä/ v. 20.
Hänen kätens hacatan poicki/ ja pääns/ ja wiedän Jerusalemijn/ v. 28.

2 Makk 15:1 MUtta cosca Nicanor cuuli/ että Judas wäkinens Samarias oli/ ajatteli hän Sabbathina heidän päällens ilman hädätä carata.
2 Makk 15:2 Ja cosca Judalaiset/ jotca hän cansans menemän waatinut oli/ händä neuwoit/ ettei hän nijn surkiast heitä surmais/ waan säästäis pyhäpäiwän tähden/ jonga Jumala idze cunnioittanut ja pyhittänyt oli.
2 Makk 15:3 Kysyi heille se pääcoira: Se cuin Sabbathin pitä käskenyt on/ ongo hän HERra taiwas?
2 Makk 15:4 Ja cosca he wastaisit händä/ on/ hän on se eläwä HERra/ hän on taiwan HERra/ joca seidzemennen päiwän pyhittä käskenyt on.
2 Makk 15:5 Wastais hän sijhen: Nijn olen minä Herra maan päällä/ ja käsken teidän teitän walmista/ ja Cuningan tahto toimitta.
2 Makk 15:6 Mutta ei hän cuitengan taitanut hänen aiwoitustans täyttä. Mutta Nicanor öyckäis ja kerscais/ ja oli täydes todes/ että hänen suuren cunnian saaman piti Judasta.
2 Makk 15:7 Mutta Maccabeuxella oli wahwa turwa ja toiwo/ että HERra oli händä auttawa.
2 Makk 15:8 Ja lohdutti nijtä jotca hänen cansans olit/ ettei he pelkäis pacanoita jotca tulit heitä wastan/ ja muistelis nijtä apuja/ cuin heille usein ennen taiwast tapahtunut oli.
2 Makk 15:9 Ja myös nyt seurawaista woitto ja apua/ jonga heille HERra lähettäwä oli/ toiwoisit.
2 Makk 15:10 Näin lohdutti hän heitä Laista ja Prophetaista ja muistutteli heille ne onnelliset endiset tappeluxet/ ja nijn teki heidän rohkiaxi.
2 Makk 15:11 Ja cosca hän heitä nijn neuwonut oli/ luetteli hän myös heillen/ cuinga pacanat rickonet olit/ ja teit wastan heidän walans/ ja nijn warusti heitä/ ei luottain keihästen ja kilpein päälle/ waan Jumalan sanalla.
2 Makk 15:12 Hän sanoi myös heillen yhden näyn/ joca uscottapa oli/ jonga hän nähnyt oli/ josta he caicki sydändä sait/ ja tämä oli se näky. Onia ylimmäinen Pappi/ ihmellinen/ cunnialinen/ laupias ja puhelias mies/ joca nuorudestans hywis taiwois harjoitellut oli/ ojensi kätens/ ja rucoili caiken Judan Canssan edest.
2 Makk 15:13 Sijtte näkyi hänelle toinen wanha cuuluisa mies calleis waatteis/ ja sangen cunnialisella muodolla.
2 Makk 15:14 Ja Onia sanoi Judalle: Tämä on Jeremia Jumalan Propheta/ joca sinun weljiäs sangen racasta/ ja rucoile alati Canssan ja pyhän Caupungin edest.
2 Makk 15:15 Sijtte andoi Jeremia käsilläns Judalle culdaisen miecan/ ja sanoi hänelle:
2 Makk 15:16 Ota tämä pyhä miecka/ jonga Jumala sinulle anda/ sillä sinun pitä wiholliset lyömän.
2 Makk 15:17 Cosca Judas heitä sencaltaisilla cauneilla sanoilla/ jotca heillen sydändä ja rohkeutta annoit/ lohduttanut oli/ he mielistyit/ ettei he leiriä tehdä tahtonet/ waan cohta wihamiesten tygö mennä/ ja carata rohkiast heidän päällens/ ja lopetta asian: sillä Caupungi/ Jumalan palwelus ja Templi waaras olit.
2 Makk 15:18 Ja tosin/ waimoja ja lapsia/ weljiä ja langoja/ ei he nijn paljo totellet/ waan heidän suurin murhens oli pyhästä Templistä.
2 Makk 15:19 Ja ne jotca Caupungijn jäit/ olit suures murhes heidän sotawäestäns.
2 Makk 15:20 Cosca sotimisen aica joutui/ ja wiholliset idzens coonnet olit/ heidän järjestyxens tehnet/ Elephantit siallens asettanet/ ja hewoismiehet molemmillen puolillen pannet olit.
2 Makk 15:21 Ja Maccabeus wiholliset näki/ ja heidän moninaiset asens/ ja hirmulliset pedot/ nosti hän kätens taiwasen päin/ ja rucoili ihmellistä Jumalata/ joca caicki näke: sillä hän kyllä hywin tiesi/ ettei woitto harniscain cautta tule/ waan Jumala anda sen kellengä hän suo/ ja rucoili näin:
2 Makk 15:22 HERra/ sinä olet Engelis Jehiskian Judan Cuningan aicana lähettänyt/ ja se löi Sennacheribin leiris sata ja wijsi yhdexättäkymmendä tuhatta miestä.
2 Makk 15:23 Nijn lähetä myös nyt ( sinä taiwan HERra ) hywä Engeli meidän edelläm/ wihollisia peljättämän.
2 Makk 15:24 Anna heidän hämmästyä sinun wäkewätä käsiwarttas/ jotca Jumalan pilcalla sinun pyhä Canssas wastan tulewat/ ja näin Judas lackais puhumast.
2 Makk 15:25 Näin tuli Nicanor ja hänen jouckons/ waskitorwien soitoilla ja suurella huudolla.
2 Makk 15:26 Mutta Judas ja hänen jouckons löit wihollisia rucouxella Jumalan tygö/ huutamisella ja käsilläns he tappelit/ mutta sydämelläns huusit Jumalan tygö.
2 Makk 15:27 Ja löit wijsi neljättäkymmendä tuhatta miestä/ ja iloidzit suurest/ että Jumala idzens nijn armollisexi näyttänyt oli.
2 Makk 15:28 Cosca tappo loppui/ ja he menit pois jällens/ tuttin Nicanor harniscoistans/ että hän myös tapettu oli.
2 Makk 15:29 Silloin nousi suuri huuto ja riemu/ ja kijtit Jumalata kielelläns.
2 Makk 15:30 Ja Judas/ joca hengens ja tawarans Canssans edestä aldixi andanut/ ja nuorudestans Canssallens paljon hywä tehnyt oli/ käski Nicanorin pään ja kädet hacata pois olcapäinens/ ja cansans Jerusalemijn wiedä.
2 Makk 15:31 Cosca hän sinne tuli/ cudzui hän wäkens cocon/ ja asetti Papit Altarin eteen/ ja lähetti linnaan wihollisten perän/
2 Makk 15:32 Ja näytti Nicanorin pään/ ja pilckajan käden/ jonga hän Cackiwaldian pyhä huonetta wastan ojendanut/ ja idzestäns paljon kerscannut oli.
2 Makk 15:33 Hän leickais myös jumalattomalda Nicanorilda kielen/ ja käski cappaleixi linduin eteen hacata/ ja käden/ jolla hän hulluutta tehnyt oli/ Templin puoleen ripusta.
2 Makk 15:34 Ja caicki Canssa kijtit Jumalata taiwast/ ja sanoit: kijtetty olcon se joca Caupungins warjellut on/ ettei se ole rijwatuxi tullut.
2 Makk 15:35 Ja pani Nicanorin pään ylös/ että sen jocainen linnasta nähdä taisi/ julkisexi tiedoxi/ että HERra heitä auttanut oli.
2 Makk 15:36 Se myös yximielisest caikilda päätettin/ ettei sitä päiwä unhotetais/
2 Makk 15:37 Waan pyhänä pidetäisin/ nimittäin/ colmattakymmendä päiwä cahdest toistakymmenest Cuusta/ joca Syrian kielellä Adarixi cudzutan/ päiwä ennen Mardocheuxen Juhla.
2 Makk 15:38 Näin tahdon minä nyt tämän Kirjan tälläns päättä/ sijtte cuin Nicanor tuli pois/ ja Judalaiset Caupungin jällens woitit.
2 Makk 15:39 Ja jos minä otollisexi tehnyt olen/ nijncuin minä mielelläni tahtoisin/ mutta jos se halpa on/ nijn olen minä cuitengin tehnyt nijn paljo cuin minä woinut olen.
2 Makk 15:40 Sillä wijna eli wettä aina juoda ei ole otollinen/ waan toisinans wijna/ toisinans wettä/ se on suloinen: Nijn on myös suloinen cosca moninaisia luetan. Tämä olcon loppu.

Toisen Maccaberein Kirjan Loppu.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15