Tobian Kirja

Esipuhe Tobian Kirjasta .
MItä Judithan kirjast sanottu on/ se taitan myös tästä Tobian Kirjasta sanotta.
Jos se on Historia/ nijn se on caunis pyhä Historia: Mutta jos se on ajateldu/ nijn on se totisest corkialla lahjalla lahjoitetun Poetan oikia/ caunis/ terwellinen ja tarpellinen ajatus.
Ja on tiettäwä/ että Judalaisten seas on ollut monda sencaltaista Runoin ajatusta/ joita he owat harjoitellet Pyhä päiwinä ja Sabbathina/ ja nijn iloisest nuoruden mieleen Jumalan sanan ja työt muistuttanet/ erinomaisest/ cosca he hywäs rauhas ja hallituxes ollet owat.
Sillä heillä on sangen jaloja miehiä ollut/ nijncuin: Prophetaita/ weisaita/ Runoja ja sencaltaisita/ jotca Jumalan sana wiriäst ja caikilla tawoilla opettanet owat.
Ja Jumala tekis/ että Grekiläiset heidän Commaedians ja Tragaedians tawat olisit Judalaisilda ottanet/ nijncuin myös paljo muutakin taito ja Jumalan palwelust.
Sillä nijncuin Judith anda hywän ja totisen Tragaedian: Nijn anda myös Tobia/ jalon/ suloisen/ jumalisen Commaedian.
Sillä nijncuin Judithan kirja näyttä cuinga maacunnalle ja Canssalle usein surkiast tapahtu/ cuinga Tyrannit ensist tuimast kiucuidzewat/ ja wijmeiseldä häpiälisestä maahan langewat: Nijn näyttä myös tämä kirja/ cuinga toisinans jumalisen talonpojan ja Borgarin pahoin käy/ mitä wastoinkäymistä awiosädys on: Taas/ cuinga Jumala aina armollisesta autta/ ja wijmeiseldä ilolla päättä.
Että Awiowäki oppisit kärsimisen/ ja mielelläns kärsisit caickinaista waiwa/ toiwos/ oikias Jumalan pelgos ja lujas uscos.
Ja näyttä Grecan Exemplar enimmäst/ cuin tämä olis ollut Leicki: sillä se puhu caicki Tobian nimellä/ nijncuin Leikeis ihmisten tapa on.

Sijtte on yxi oppenut mies sen muotoisen sowittanut toimelliseen puhesen Tähän myös nimet sopiwat yhten: Sillä Tobia on nijn paljo cuin hurscas mies/ se sijttä taas toisen Tobian/ ja täyty elä murhes ja waaras/ sekä Tyrannein että kylänmiestens tähden.
Tule päälisexi ( ettei yxikän cowa onni yxinäns olis ) sokiaxi/ wijmeiseldä hänen rackan Hannans cansa eripuraisexi/ he lähettäwät pois heidän poicans/ ja on tosin surkia ja murhellinen elämä.
Hanna on armollinen/ se on/ racas taloin emändä/ joca sowinnos ja rackaudes elä miehens cansa.
Perkele Asmodeus cudzutan tappajaxi eli turmeliaxi/ se on coco Perkele/ cuin caicki estä ja turmele/ ettei ihminen lasten ja perhen cansa cuhungan joudu.
Sara/ on taistelia eli woittaja/ joca wijmeiseldä wallan saa ja woitta.
On sijnä Engeli Raphael/ se on/ Läkidziä eli parandaja/ hän cudzu hänens Asariaxi/ se on/ Auttajaxi eli turwaxi/ sen suuren Asarian pojaxi/ se on/ Jumalan ( joca on corkein turwa ) käskyläisexi eli lähdetyxexi.
Sillä Jumala autta taloja pitämän/ ja on awiowäen apu/ muutoin ei he cusan täldä Asmodeuxelda wapat olis.
On sentähden myös tämäkin kirja meille Christityille tarpellinen ja hywä luke/ nijncuin cuuluisan Hebrean Runoin/ joca ei turhia/ waan parhaita cappaleita mainidze/ ja nijtä sangen Christillisest toimitta ja kirjoitta.
Sencaltaista kirja oikein seura Jesus Sirach/ nijncuin oikia yhteisen Canssan ja Perhen Isännän opettaja ja lohduttaja cakis asiois/ ja on Tobia juuri cuwa sencaltaiseen kirjaan.
Tobian Historia sopi/ 3232. wuoteen/ ennen Christuxen syndymät: 739. 4. Reg. 17:6.

Tobian Kirja

I. Lucu .

TObia yxi nijstä fangeista/ jotca Salmanasser wei pois/ jumalinen/ andelias ja hurscas mies/ v. 1.
Tule emändäns Hannan ja poicans Tobian cansa Niniween/ elä siellä jumalisesta/ ja wälttä epäjumalita/ ja löytä armon Cuningan tykönä/ v. 9.
Pakene pois Sanheribin tyranniuden tähden/ sijhenasti että Cuningas cuoliaxi lyötin pojildans v. 18.

Tob 1:1 OLi yxi mies nimeldä Tobia/ Naphthalin sugusta/ yhdestä ylimmäisen Galilean Caupungista/ ylembänä Asserita tien wieres wasemalle kädelle merta cohden.
Tob 1:2 Se myös fangixi wietin Salmanasserin Assyrian Cuningan aicana. Ja waicka hän nijn muucalaisten seas fangina oli/ ei hän cuitengan Jumalan sanasta luopunut.
Tob 1:3 Ja caicki mitä hänellä oli/ jacoi hän weljillens ja tuttawillens/ jotca hänen cansans fangina olit.
Tob 1:4 Ja ehkä hän nuorin mies oli Naphtathalin sugusta/ ei cuitengan hän idzens lapsillisest käyttänyt.
Tob 1:5 Ja cosca muutoin jocainen palweli cullaisita wasicoita/ jotca Jerobeam Israelin Cuningas oli tehdä andanut/ wältti hän cuitengin sitä cauhistusta.
Tob 1:6 Ja piti idzens Templijn ja Jerusalemin Jumalan palweluxeen/ ja palweli siellä HERra/ ja rucoili Israelin Jumalata/ andoi myös hänen esicoisens ja kymmenexens aiwa uscollisest.
Tob 1:7 Nijn että hän aina colmandena wuonna/ muucalaisillen/ Leskillen ja orwoillen heidän kymmenexens andoi.
Tob 1:8 Ne hän piti nuorudestans HERran Lain jälken.
Tob 1:9 COsca hän nyt caswanut oli/ otti hän waimon Naphthalin sugusta Hannan nimeldä/ ja sijtti yhden pojan/ jonga hän myös Tobiaxi nimitti.
Tob 1:10 Ja opetti hänen nuorudest Jumalan sanas/ Jumalata pelkämän ja syndiä wälttämän.
Tob 1:11 Ja cosca hän caiken sucuns/ waimons ja lapsens cansa wietin pois fangein seas. Niniwen Caupungijn.
Tob 1:12 Ja jocainen söi pacanain uhrista ja ruasta/ wältti hän ja ei saastuttanut idzens sencaltaisella rualla.
Tob 1:13 Ja että hän coco sydämestäns HERra pelkäis/ andoi Jumala hänelle armon Salmanasserin Assyrian Cuningan edes.
Tob 1:14 Että hän andoi hänelle luwan käydäxens cunga hän tahdoi/ ja toimitta mitä hänellä tekemistä oli.
Tob 1:15 Nijn hän meni caickein tygö/ jotca fangina olit/ ja lohdutti heitä Jumalan sanalla.
Tob 1:16 Ja hän tuli Medinin Caupungijn Ragexeen/ ja hänen myötäns oli kymmenen Leiwiskä hopiata/ jotca Cuningas hänelle andanut oli.
Tob 1:17 Ja cosca hän muinen Israelitain seas näki yhden/ Gabel nimeldä hänen sugustans/ joca sangen köyhä oli/ andoi hän hänelle sen rahan/ ja otti kirjoituxen häneldä.
Tob 1:18 SIjtte pitkän ajan perästä/ Salmanasserin cuoleman jälken/ cosca hänen poicans Sennaherib hänen jälkens hallidzi/ joca Israelin lasten wihamies oli.
Tob 1:19 Käwi Tobia jocapäiwä caickein Israelitain tykönä/ ja lohdutti heitä/ ja jacoi idzecullengin hänen hywydestäns woimans jälken.
Tob 1:20 Isowaisia hän ruockei/ alastomia hän waatetti/ tapetuita ja cuolleita hän hautais.
Tob 1:21 Mutta Cuningas Sennaherib oli paennut Judeast/ cosca Jumala hänen lyönyt oli/ hänen pilckamisens tähden. Cosca hän nyt palais/ oli hän kiucuisans/ ja andoi paljo Israelin lapsia tappa/ nijden ruumit toimitti Tobia hautaan.
Tob 1:22 Mutta cosca Cuningas sen tietä sai/ käski hän hänen tapetta/ ja otti häneldä caiken hänen tawarans.
Tob 1:23 Waan Tobia pakeni waimons ja poicans cansa/ ja piti idzens sala hywäin ystäwäins tykönä.
Tob 1:24 Waan wijden päiwän perästä wijdettäkymmendä tapettin Cuningas omilda pojildans.
Tob 1:25 Ja Tobia tuli jällens cotians/ ja caicki hänen tawarans annettin hänelle jällens.

II. Lucu .

TObia hauta cuolleita/ jotca catuilla lyödyt olit/ eikä anna idzens estä sijtä/ v. 1.
Tule sokiaxi ja hänen ystäwäns pilckawat händä/ v. 10.
Neuwo myös emändätäns/ ettei hän ryhtyis toisen caluun/ josta hän wihastu ja häwäise händä/ v. 19.

Tob 2:1 SEnjälken HERran juhlapäiwänä/ cosca Tobia huonesans culuisan wieraspidon walmistanut oli.
Tob 2:2 Sanoi hän pojallens: mene ja cudzu ne jumaliset meidän sugustam meidän cansam rualle.
Tob 2:3 Ja cosca hän palais/ sanoi hän Isällens Tobialle: yxi Israelita on cuolluna catulla.
Tob 2:4 Nijn nousi Tobia cohta pöydän tykö/ ennen cuin hän söi/ ja meni sen cuolluen ruumin tygö/ ja otti sen/ ja candoi hänen sala huonesens/ että hän sen sala hautais yöllä.
Tob 2:5 Ja cosca hän ruumin sala kätkenyt oli/ söi hän leipäns murheisans/
Tob 2:6 Ja ajatteli sitä sana cuin HERra Amos Prophetan cautta puhunut oli. Teidän juhlapäiwän pitä murhepäiwixi tuleman.
Tob 2:7 Ja meni yöllä ja hautais sen cuolluen:
Tob 2:8 Mutta hänen ystäwäns nuhtelit händä/ ja sanoit: Äsken käski Cuningas sinun tapetta sen asian tähden/ ja sinä olet sijtä sijhen sijtä pääsnyt/ ja cuitengin hautat cuolleita.
Tob 2:9 Mutta Tobia pelkäis Jumalata enämmän cuin Cuningasta/ ja candoi salaisest cocon ne tapetut/ ja piti sala huonesans/ ja yöllä hän hautais heidän.
Tob 2:10 Mutta se tapahtui yhtenä päiwänä/ cosca hän cotia tuli cuolleita hautamast/ ja oli wäsyxis/ ja nojais seinuxelle/ ja nuckui.
Tob 2:11 Pascansi pääskyinen pesästäns/ se putois palawana hänen silmijns/ josta hän tuli sokiaxi.
Tob 2:12 Mutta sencaltaisen waiwan andoi Jumala tulla hänen päällens/ että jälkentulewaiset oppisit kärsimän: nijncuin pyhästä Hiobista.
Tob 2:13 Ja että hän nuorudestans Jumalata peljännyt/ ja hänen käskyns pitänyt oli/ ei hän wihastunut eikä napisnut Jumalata wastan/ että hän oli andanut hänen sokiaxi tulla:
Tob 2:14 Waan pysyi lujana Jumalan pelgos/ ja kijtti Jumalata caiken elinaicans.
Tob 2:15 Ja nijncuin Cuningat pyhä Hiobi nauroit/
Tob 2:16 Nijn myös Tobiat nauroit hänen ystäwäns/ ja sanoit: Cusa nyt sinun uscalluxes on/ jonga tähden sinä sinun almuisas andanut/ ja nijn paljo cuolluita haudannut olet?
Tob 2:17 Ja Tobia nuhteli heitä/ ja sanoi: älkät sanoco nijn:
Tob 2:18 Sillä me olem pyhäin lapset/ ja odotam elämätä/ jonga Jumala anda nijlle/ jotca uscos wahwana ja lujana pysywät hänen edesäns.
Tob 2:19 MUtta Hanna hänen emändäns teki wiriäst työtä käsilläns/ ja ruockei hänen kehrämisellä.
Tob 2:20 Mutta se tapahtui/ että hän nuoren wuohen toi cotia.
Tob 2:21 Ja cosca hänen miehens Tobia cuuli sen määkywän/ sanoi hän: Cadzocat/ ettei se warastettu ole/ andacat händä isännällens jällens: sillä ei meidän sowi syödä warastetusta calusta/ eikä sijhen ryhtyä.
Tob 2:22 Sijtä puhesta wihastui hänen emändäns/ wastais ja sanoi: Tästä nähdän/ että sinun uscalluxes ei ole mitän/ ja sinun almuisas owat huckunet.
Tob 2:23 Sencaltaisilla ja muilla sanoilla/ soimais hän hänelle hänen wiheljäisyttäns.

III. Lucu .

TObia rucoile Jumalalda syndiäns andexi/ ja että hän hänen rauhas corjais mailmasta/ v. 1.
Juuri sinä päiwänä/ cuin Sara Raguelin tytär häwäistin Isäns pijcalda/ paasto hän ja rucoile/ että Jumala käännäis pois hänestä sen häwäistyxen/ v. 7.
Lohdutta idzens Jumalan hywydellä/ v. 21.
Jumala cuule molembain heidän rucouxens lähettäin Engelins Raphaelin heille awuxi sillä hetkellä/ v. 24.

1 Tob 3:1 SIlloin huocais Tobia rascast/ ja rupeis itkemän/ ja rucoileman/ ja sanoi:
1 Tob 3:2 HERra sinä olet hurscas/ ja caicki sinun työs owat oikiat ja sula hywyys ja uscollisus.
1 Tob 3:3 Ja nyt minun HERran ole minulle armollinen/ ja älä costa minun syndiäni/ älä muistele minun eikä minun Isäini pahoja tecoja.
1 Tob 3:4 Sillä en me sinun käskyjäs pitänet/ nijn me myös olem annetut meidän wihollisillem/ että he meitä ryöstäwät/ fangina pitäwät ja tappawat/ ja olem häwäistyxexi/ nauroxi ja pilcaxi tullet muucalaisille/ cuhungas meidän hajottanut olet.
1 Tob 3:5 Ja nyt HERra/ hirmuiset owat sinun duomios/ etten me sinun käskyjäs pitänet ole/ engä oikein sinun edesäs waeldanet.
1 Tob 3:6 Ah HERra osota minulle armo/ ja corja minun hengen rauhas: sillä minä tahdoisin paremmin cuolla/ cuin elä.
1 Tob 3:7 JA se tapahtui sinä päiwänä/ että Sara Raguelin tytär Mederein Caupungist Ragexest myös pahoin häwäistin ja soimattin hänen Isäns pijcalda.
1 Tob 3:8 Se oli annettu seidzemelle miehelle toinen toisens jälken/ ja yxi paha hengi Asmodi nimeldä/ oli heidän caicki tappanut/ cohta cuin he wuotesen tulit hänen tygöns.
1 Tob 3:9 Sentähden soimais händä hänen Isäns pijca/ ja sanoi: Jumala tehkön/ etten me ikänäns sinusta näkis yhtäkän poica/ eli tytärtä maan päällä/ sinä miestes murhaja.
1 Tob 3:10 Tahdotcos minungin tappa/ nijncuin sinä he seidzemen miestä tappanut olet? Nijden sanain tähden meni hän camarijn huonen päälle/ ja ei syönyt eikä juonut colmena päiwänä.
1 Tob 3:11 Ja ei lacannut rucoilemast ja itkemäst/ ja rucoili Jumalata/ että hän hänen sijtä häwäistyxest wapahdais.
1 Tob 3:12 Sijtte colmandena päiwänä/ cosca hän rucouxens päättänyt oli/ kijtti hän Jumalata ja sanoi:
1 Tob 3:13 Kijtetty olcon sinun nimes HERra meidän Isäim Jumala: sillä cosca sinä wihastut/ osotat sinä armon ja hywyden/ ja ahdistuxes sinä synnit andexi annat nijlle/ jotca sinua rucoilewat.
1 Tob 3:14 Sinun puoles minun HERran/ käännän minä caswoni.
1 Tob 3:15 Sinun tygös minä nostan silmäni/ ja rucoilen sinua/ ettäs minun pelastaisit tästä rascast häwäistyxest/ eli minun tääldä corjaisit.
1 Tob 3:16 Sinä tiedät HERra/ etten minä miestä himoinnut ole/ ja olen minun sieluni puhdasna pitänyt caikista pahoista himoista.
1 Tob 3:17 Engä ole coscan häpemättömäin ja riwoin joucos ollut.
1 Tob 3:18 Miestä ottaman olen minä mielistynyt sinun pelgosas/ ja en hembeydestä.
1 Tob 3:19 Taicka en ole minä heidän/ elickä ei he minun wertaiseni ollet/ ja sinä olet minua mitämax/ säästänyt toiselle miehelle:
1 Tob 3:20 Sillä sinun neuwos ei ole ihmisen woimas.
1 Tob 3:21 Mutta sen minä kyllä todexi tiedän/ joca Jumalata palwele/ se kiusauxen jälken lohdutetan/ ja murhest pelastetan/ ja curituxen jälken löytä armon.
1 Tob 3:22 Sillä et sinä mielisty meidän cadotuxem: sillä saten peräst annat sinä Auringon paista/ ja pargun ja itcun peräst täytät sinä meidän ilolla.
1 Tob 3:23 Sinun nimelles/ Israelin Jumala/ olcon ijancaickinen kijtos ja ylistys.
1 Tob 3:24 Sillä hetkellä cuultin heidän molembain rucouxens HERralda taiwas.
1 Tob 3:25 Ja se pyhä Raphael/ HERran Engeli lähetettin heitä molembita auttaman/ että heidän rucouxens yhtä haawa tuotin HERran eteen.

Vers. 9. Soimais ) Cosca jumalattomat ihmiset meitä häwäisewät/ pitä meidän sen kärsiwälisest kärsimän nijncuin Jumalan rangaistuxen/ ja andaman Jumalalle coston. Nijn teki Dawid/ 2. Sam. 16:9.

IV. Lucu .

TObia luule cuolewans/ cudzu poicans ja neuwo cuuliaisuten wanhembitans wastan/ Jumalan pelcoon/ v. 1.
ja laupiuteen waiwaisita wastan/ v. 7.
Puhtauteen/ siweyteen ja wacuuteen/ v. 13.
Käske hänen ano Gabelilda Ragexest sitä hopiata/ cuin hän hänelle lainannut oli. v. 21.

Tob 4:1 COsca Tobia luuli rucouxens cuulduxi/ että hänen cuoleman piti/ huusi hän poicans tygöns ja sanoi hänelle:
Tob 4:2 Racas poican/ cuule minun sanani/ ja pidä ne lujast sinun sydämesäs.
Tob 4:3 Cosca Jumala minun sieluni corja/ nijn hauta minun ruumini/ ja cunnioita sinun äitiäs caickena elinaicanas.
Tob 4:4 Muista mitä waara hän kärsei/ cosca hän sinun sydämens alla candoi.
Tob 4:5 Ja cosca hän cuole/ nijn hauta händä minun wiereeni.
Tob 4:6 Ja caickena sinun elinaicanas pidä Jumala silmäis edes ja sydämesäs/ ja carta ettes mihingän syndijn mielisty/ ja Jumalan käskyä wastan tee.
Tob 4:7 Sinun tawarastas auta köyhiä/ ja älä käännä idzes pois köyhästä/ nijn Jumala taas armollisesta cadzo sinun päälles.
Tob 4:8 Cusas taidat/ nijn auta tarwidzepa:
Tob 4:9 Jos sinulla paljo on/ nijn anna runsast/ jos sinulla wähä on/ nijn anna sijtä wähästä hywällä mielellä.
Tob 4:10 Sillä sinä cocot sinulles hywän palcan tuscasa.
Tob 4:11 Sillä almu pelasta caikesta synnistä ja cuolemasta/ ja ei hyljä hädäsä:
Tob 4:12 Almu on hywä lohdutus corkeimman Jumalan edes.
Tob 4:13 Carta poican caickinaista salawuoteutta/ ja paidzi sinun oma waimos/ älä kenengän muuhun suostu.
Tob 4:14 Älä anna ylpeyden hallita eikä sinun sydämesäs eli sinun sanoisas/ sillä se on caiken cadotuxen alcu.
Tob 4:15 Joca sinun työtäs teke/ anna hänelle cohta hänen palckans/ ja älä kiellä keldäkän ansaittua palckans.
Tob 4:16 Jotes tahdo sinulles tehtä/ älä sitä myös toiselle tee.
Tob 4:17 Jaa leipäs isowaiselle/ ja peitä alastomia waatteillas:
Tob 4:18 Anna almua sinun leiwästäs ja wijnastas jumalisten hautamisis/ ja älä syö elickä juo synnisten cansa.
Tob 4:19 Kysy aina neuwo wijsaille.
Tob 4:20 Ja kijtä aina Jumalata/ ja rucoile/ että hän sinun hallidzis/ ja ettäs caikis sinun töisäs seuraisit hänen sanans.
Tob 4:21 SInun pitä myös tietämän poican/ että minä kymmenen leiwiskä hopiata lasna ollesas/ lainaisin Gabelille Ragexes Medenis/ ja hänen kirjoituxens on minulla.
Tob 4:22 Sentähden ajattele cuingas hänen tygöns tulisit/ ja anoisit sen rahan ja andaisit hänen kirjoituxens.
Tob 4:23 Älä murheti poican/ me olemma tosin köyhät/ mutta me saamme paljo hywä/ jos me Jumalata pelkämme/ wältäm syndiä/ ja teemme hywä.

Vers. 11. Almu pelasta caikesta synnistä ) Lue Infr. c. 12:9.

V. Lucu .

NUori Tobia otta kirjoituxen Isäldäns/ v. 1.
Mene ulos ja löytä Engelin/ jonga hän luule nuorexi miehexi/ joca walmis on waeldaman sitä tietä/ v. 5.
Cudzu sen Isäns tygö/ v. 10.
Cosca Isä cuule hänen/ lähettä hän heidän matcan/ v. 16.
Hänen äitins murhetti että hän mene pois/ mutta Tobia hänen miehens lohdutta händä. v. 22.

Tob 5:1 SIlloin wastais nuori Tobia Isällens/ ja sanoi: Caicki mitäs minulle sanonut olet/ minun Isän/ tahdon minä tehdä.
Tob 5:2 Mutta cuinga minun tätä raha anoman pitä/ en minä tiedä/ ei hän minua tunne/ engä minä händä. Mitä minun pitä merkixi wiemän/ että hän minun uscois? En tiedä minä myös tietä sinne.
Tob 5:3 Nijn wastais händä Isäns ja sanoi: Hänen kirjoituxens on minulla/ coscas sen hänelle näytät/ nijn hän cohta sinulle anda rahan.
Tob 5:4 Mene nyt pois ja edzi sinulles uscollinen cumpani/ joca palcan edest sinun cansas menis/ ettäs ne rahat minun eläisäni jällens saisit.
Tob 5:5 Nijn meni nuori Tobia ulos/ ja löysi yhden caunin nuorucaisen cumpanin seisomast/ joca oli pukenut ja walmistanut waeldaman/ ja ei tietänyt/ että se Jumalan Engeli oli.
Tob 5:6 Terwetti händä/ ja sanoi: Custas olet hywä cumpanin?
Tob 5:7 Ja hän sanoi: Minä olen yxi Israelita.
Tob 5:8 Tobia sanoi hänelle: Tiedätkös tien Medenin maalle? Hän wastais: Tiedän kyllä/ ja olen usein waeldanut/ ja olen maja ollut meidän weljem Gabelin tykönä/ joca asu Ragexes Medenis/ joca on Egbathanan wuorella.
Tob 5:9 Ja Tobia sanoi hänelle: Odotas wähä aica/ sijhenasti että minä sen Isälleni sanon.
Tob 5:10 Ja Tobia meni ja sanoi sen Isällens/ ja Isä ihmetteli/ ja rucoili että se nuorucainen tulis sisälle.
Tob 5:11 Ja hän meni sisälle wanhan tygö/ ja terwetti händä/ ja sanoi: Jumala andacon sinulle ilo.
Tob 5:12 Ja Tobia sanoi hänelle: mikä ilo minulla oleman pidäis/ jonga pimeydes istuman pitä/ ja taiwan walkeutta en nähdä taida?
Tob 5:13 Ja nuorucainen sanoi hänelle: Ole kärsiwäinen/ Jumala sinua pian autta.
Tob 5:14 Ja Tobia sanoi hänelle: tahdotcos minun poicani johdatta Ragexen Medenijn Gabelin tygö? Nijn minä annan sinulle sinun palckas coscas palajat. Ja Engeli sanoi hänelle:
Tob 5:15 Minä tahdon hänen sinne wiedä/ ja jällens sinun tygös tänne tuoda.
Tob 5:16 Ja Tobia sanoi hänelle/ minä rucoilen sinua/ sano minulle/ mistä sugusta ja kenengä sucunnasta sinä olet?
Tob 5:17 Ja Engeli Raphael sanoi: ole äneti/ eikö sijnä kyllä ole/ että sinulla on sanansaattaja/ mitä sinun tarwitan tietämän custa minä olen?
Tob 5:18 Cuitengin ettäs sitä wähemmin pelkäisit/ nijn minä sanon sinulle: Minä olen Azaria/ suuren Ananian poica.
Tob 5:19 Ja Tobia sanoi: sinä olet hywästä sugusta/ minä rucoilen sinua/ ettes wihastuis/ että minä sinun sucuas kysynyt olen.
Tob 5:20 Ja Engeli sanoi: minä tahdon sinun poicas terwenä sinne ja jällens tänne saatta.
Tob 5:21 Tobia wastais: nijn mengät matcan/ Jumala olcon teidän cansan tiellä/ ja hänen Engelins johdatttacon teitä.
Tob 5:22 SIlloin walmisti Tobia idzens/ ja caicki mitä hän cansans otta tahdoi/ ja siunais Isäns ja äitins/ ja meni matcans cumpaninens.
Tob 5:23 Ja hänen äitins rupeis itkemän/ ja sanoi:
Tob 5:24 Meidän wanhudem lohdutuxen olet sinä ottanut ja lähettänyt pois/ minä soisin ettei se raha ikänäns olis ollut/ jonga tähden sinä hänen olet lähettänyt pois.
Tob 5:25 Me olisim tytynet meidän köyhyteem/ se olis suuri rickaus/ että meidän poicam tykönäm olis.
Tob 5:26 Ja Tobia sanoi: älä itke/ meidän poicam mene raitina ja palaja terwenä/ ja sinun silmäs näkewät hänen.
Tob 5:27 Sillä minä uscon/ että Jumalan hywä Engeli johdatta hänen/ ja caicki hywin toimitta mitä hänen toimittamist on/ nijn että hän ilolla jällens meidän tygöm palaja.
Tob 5:28 Nijn hänen äitins waickeni/ ja tytyi sijhen.

Vers. 18. Azaria ) Mitä nämät ja muut nimet merkidzewät/ annetan Esipuhes tietä.

VI. Lucu .

TYgrixen wirran tygö tulduans saa Tobia suuren calan/ v. 1.
Sijtä hän otta sydämen/ sapen/ ja maxan/ Engelin käskyst woitexi/ v. 5.
sijtte neuwotan häneldä ottaman Sara Raguelin tytärtä emännäxens/ v. 10.
Mutta että Tobia estele/ v. 14.
Opetta Engeli händä/ cuinga hänen täsä asias idzens käyttämän pitä. v. 16.

Tob 6:1 JA Tobia meni matcans/ ja yxi coira juoxi hänen cansans. Ja ensimäisen päiwän matcana tulit he Tygrixen wirran tygö.
Tob 6:2 Ja hän meni pesemän jalcojans/ ja cadzo/ suuri cala hyppäis sieldä/ ja tahdoi nieldä hänen.
Tob 6:3 Jota Tobia hämmästyi/ ja huusi täydellä änellä/ ja sanoi: Herra/ hän tahto minun syödä.
Tob 6:4 Ja Engeli sanoi hänelle: tartu hänen kiduximins/ ja wedä händä ylös. Ja hän weti hänen maalle/ nijn hän pyrisi hänen jalcains edes.
Tob 6:5 Silloin sanoi Engeli: Halcaise cala cahtia/ sydän/ sappi ja maxa pidä sinulles: sillä ne owat sangen hywät woitexi.
Tob 6:6 Ja monicahdat cappalet calasta he paistoit/ ja otit cansans matcalle: ne muut he suolaisit ewäxi matcalle/ sijhenasti että he tulisit Ragexen Medenijn.
Tob 6:7 Nijn Tobia kysyi Engelille/ ja sanoi hänelle: Minä rucoilen sinua Azaria weljen/ ettäs sanoisit minullen/ mitä woiteita nijstä cappaleista tehdä taitan/ jotcas minun käskit tähdellä pitä?
Tob 6:8 Nijn Engeli sanoi: Coscas cappalen sydändä panet tulisten hijlden päälle/ nijn se carcotta caickinaiset köpelit miehen ja waimon tykö/ nijn ettei he enä wahingoitta taida.
Tob 6:9 Ja calan maxa on hywä silmiä woidella/ että calwo pois culuis.
Tob 6:10 JA Tobia sanoi: cuhunga me poickemme:
Tob 6:11 Ja Engeli wastais ja sanoi: Täsä on yxi mies Raguel nimeldä/ sinun langos sinun sugustas/ hänellä on ainoastans yxi tytär/ Sara nimeldä/ ja ei yhtän muuta lasta.
Tob 6:12 Sinulle on caicki hänen tawarans aiwoitut/ ja sinä otat hänen tyttärens.
Tob 6:13 Ano sijs händä hänen Isäldäns/ nijn hän anda hänen sinulle emännäxi.
Tob 6:14 Nijn sanoi Tobia: minä olen cuullut/ että hän jo ennen seidzemelle miehelle annettu on/ ne caicki owat cuollet/ päälisexi sanotan/ että paha hengi on heidän tappanut.
Tob 6:15 Sentähden pelkän minä/ ettei minun myös nijn käwis/ nijn cuolisit minun wanhembani murheisins/ että minä ainoa poica olen.
Tob 6:16 Silloin sanoi Engeli Raphael/ cuule minä sanon sinulle/ keiden päälle Perkelellä walda on.
Tob 6:17 Nimittäin/ nijden päälle/ jotca cadzowat Jumalan ylön/ ja waiwoin haureuden tähden waimoja ottawat/ nijncuin järjettömät eläimet.
Tob 6:18 Mutta sinä/ coscas morsiames cansa camarijn tulet/ pitä sinun colme päiwä pitämän sinus pois hänestä/ ja hänen cansans rucoileman.
Tob 6:19 Ja sinä yönä coscas panet calan maxan tulisten hijlden päälle/ nijn Perkele tule carcotetuxi.
Tob 6:20 Toisna yönä pitä sinun hänen tygöns menemän sijwollisest nijncuin pyhät Patriarchat.
Tob 6:21 Colmandena yönä sinä saat siunauxen/ että terwet lapset teistä syndywät.
Tob 6:22 Mutta cosca colmas yö culunut on/ nijn sinun pitä neidzen tygö Jumalan pelgos menemän/ enä hedelmän himosta cuin pahasta halusta/ että sinä ja sinun lapses siunauxen saisit/ joca Abrahamin siemenelle luwattu on.

Vers. 19. Maxan ) Jos Jumala tahto tämän caltaisilla näkywäisillä cappaleilla autta/ nijn hän taita heille kyllä anda ylön luonollisen woiman/ nijncuin hän andoi ficunalle woiman paranda Jehiskian cuolematautia/ 4. Reg. 20:7. Ja Christus syljellä ja tomulla paransi sokian silmät/ Ioh. 9:6. Marc. 8:23. Muutoin ei auta mikän ruumillinen cappale/ juuret/ wedet eli woitet/ ajaman pois Perkelettä: Waan sydämelinen rucous Jumalan tygö uscosa taita sen ainoastans toimitta/ jonga Christus näyttä/ Marc. 9:29.

VII. Lucu .

RAguel otta Tobian ystäwälisest huonesens/ v. 1.
Joca ano häneldä hänen tytärtäns Sara/ v. 9.
Raguel anda tyttärens emännäxi/ siuna heitä ja kijttä Jumalata/ v. 13.

Tob 7:1 JA he menit Raguelin tygö/ ja Raguel otti wastan heidän iloisesta.
Tob 7:2 Ja hän cadzoi Tobian päälle/ ja sanoi Hannalle emännällens: cuinga tämä nuori mies on meidän langom muotoinen.
Tob 7:3 Ja cosca hän sen puhunut oli/ sanoi hän: custa te oletta minun weljeni? He sanoit: Me olem Naphthalin sugusta/ nijstä fangeista cuin Niniwes owat.
Tob 7:4 Raguel sanoi: Tunnettaco minun weljeni Tobian? Ja he sanoit: Me tunnem hänen hywin.
Tob 7:5 Ja cuin hän nyt paljo hywä puhui Tobiasta/ sanoi Engeli Raguelille: Tobia jongas perän kysyt/ on tämän nuoren miehen Isä.
Tob 7:6 Ja Raguel nojais hänen puoleens/ itki/ rupeis hänen caulaans/ ja suuta andoi hänen/ ja sanoi:
Tob 7:7 Hywästi siunattu ole sinä minun racas poican: sillä sinä olet juuri jolon miehen poica.
Tob 7:8 Ja Hanna hänen emändäns/ ja Sara hänen tyttärens rupeisit myös itkemän.
Tob 7:9 SIitte käski Raguel tappa lamban ja walmista ruoca. Ja cuin he heitä rucoilit pöydän tygö istuman/ sanoi Tobia:
Tob 7:10 En minä tänäpän syö engä juo/ ellet sinä myötä anna minulle minun rucoustani/ ja lupa minulle Sara sinun tytärtäs.
Tob 7:11 Cosca Raguel sen cuuli/ peljästyi hän muistain mitä nijlle seidzemelle miehelle tapahtunut oli/ joille hän ennen hänen tyttärens andanut oli/ ja pelkäis/ että tällen myös nijn tapahtuman piti.
Tob 7:12 Ja cosca ei hän wastata tahtonut/ sanoi Engeli hänelle: Älä pelkä hänelle anda pijca/ sinun tyttäres on hänelle aiwoittu waimoxi: sillä hän pelkä Jumalata/ sentähden ei pitänyt yxikän muista sinun tytärtäs saaman.
Tob 7:13 Silloin sanoi Raguel: en minä epäile/ ettei Jumala minun catkeroita kyynelitäni ja rucouxiani cuullut ole.
Tob 7:14 Ja uscon/ että hän sitä warten on teidän andanut minun tygöni tulla/ että minun tyttären tämän sais hänen sugustans/ Mosexen Lain jälken/ ja älä nyt mitän epäile/ minä annan hänen sinulle.
Tob 7:15 Ja otti tyttärens käden/ ja löi sitä Tobian käteen/ ja sanoi: Abrahamin Jumala/ Isaachin Jumala/ Jacobin Jumala/ olcon teidän cansan/ ja auttacon teitä yhten/ ja andacon hänen siunauxens runsast teille.
Tob 7:16 Ja he otit kirjan ja kirjoitit Awiolijton/
Tob 7:17 Ja kijtit Jumalata ja pidit wieraspito.
Tob 7:18 Ja Raguel cudzui tygöns Hannan hänen waimons/ ja käski hänen toisen camarin walmista.
Tob 7:19 Ja weit sinne Saran heidän tyttärens/ ja hän itki.
Tob 7:20 Ja hän sanoi hänelle? Ole rohkia minun tyttären/ taiwan HERra andacon sinulle ilon/ sijtä murhesta cuin sinä kärsinyt olet.

VIII. Lucu .

EHtollisen jälken cosca Tobia tule Camarijn Neidzen cansa/ pane hän maxa hijlille/ v. 1.
Ja he molemmin nousewat ja rucoilewat hartast Jumalata/ v. 4.
Waan Raguel on cowan murhellinen heidän tähtens/ v. 11.
Mutta cosca hän löytä heidän terwenä macamast toinen toisens cansa/ ihastu hän/ v. 13.
Hän kijttä emändinens Jumalata/ v. 16.
Anda walmista pidon/ ja iloidze ystäwäins cansa/ v. 19.

Tob 8:1 JA ehtollisen jälken weit he nuoren Tobian neidzen tygö Camarijn.
Tob 8:2 Ja Tobia muisti Engelin sanat/ ja otti säkistäns cappalen maxa/ ja pani sen tulisille hijlille.
Tob 8:3 Ja Raphael Engeli otti sen hengen fangixi/ ja sitoi hänen cauwas Egyptin corpeen.
Tob 8:4 Sijtte neuwoi Tobia neidzyttä/ ja sanoi: Sara/ nouse ja rucoilcam Jumalata tänäpän ja huomena/ sillä nämät colme yötä me rucoilcam/ ja olcam yhdes nijncuin Awiowäki.
Tob 8:5 Sillä me olem pyhäin lapset/ ei meidän sowi sitä säätyä nijn alca cuin pacanain/ jotca Jumalan cadzowat ylön.
Tob 8:6 Ja he nousit ylös ja rucoilit hartast/ että Jumala heitä warjelis.
Tob 8:7 Ja Tobia rucoili/ ja sanoi: HERra minun Jumalan/ sinä meidän Isäim Jumala/ sinua kijttäkän/ taiwas/ maa/ meri/ caicki wedet ja lähtet/ ja caicki luodut/ mitä nijsä on.
Tob 8:8 Sinä olet tehnyt Adamin maan tomusta/ ja olet hänelle andanut Hewan apulaisexi.
Tob 8:9Ja nyt HERra/ sinä tiedät/ etten minä pahasta himosta tätä minun sisartani waimoxeni ottanut ole/ waan että minä lapsia sijtäisin/ jonga cautta sinun pyhä nimes ijancaickisest kijtetäisin ja ylistettäisin.
Tob 8:10 Ja Sara sanoi: HERra armahda meidän päällem/ että me molemmin terwenä mahdaisim meidän wanhudem saawutta.
Tob 8:11 Puoli yöstä huusi Raguel palweliatans/ ja meni hauta tekemän.
Tob 8:12 Sillä hän sanoi: mitämax/ hänelle on nijn tapahtunut/ cuin muillengin seidzemelle/ jotca hänen kihlannet olit.
Tob 8:13 Ja cuin he haudan tehnet olit/ tuli Raguel waimons tygö/ ja sanoi:
Tob 8:14 Lähetä pijca/ ja anna cadzo/ jos hängin cuollut on/ että me hänen ennen päiwä hautaisim.
Tob 8:15 Ja pijca meni Camarijn löysi heidän molemmat terwenä ja raidisna/ macawan toinen toisens tykönä.
Tob 8:16 Ja se toi heille sen hywän sanoman. Ja Raguel waimoinens kijtit Jumalata/ ja sanoit:
Tob 8:17 Me kijtäm sinua HERra Israelin Jumala/ ettei se tapahtunut jota me pelkäisim. Sillä sinä olet laupiudes meillen näyttänyt/ ja olet meidän wihollisem/ joca meidän paha teki/ pois ajanut. Sinä olet armahtanut näitä cahta ainocaista lasta.
Tob 8:18 Ja nyt HERra/ anna heidän aina sinua kijttä sencaltaisen armon edestä/ ja sinulle aina kijtost uhrata/ että muut ihmiset heisä tundisit/ että sinä ainoa Jumala olet caikes mailmas.
Tob 8:19 Ja Raguel käski cohta täyttä haudan/ ennencuin päiwä tulis.
Tob 8:20 Ja käski waimons taas walmista ehtolisen/ ja toimitti heille caickinaiset tarpet tielle.
Tob 8:21 Ja hän andoi tappa caxi lihawata härkä ja neljä lammasta ja cudzui caicki lähimmäisens ja ystäwäns wieraxi.
Tob 8:22 Ja Raguel neuwoi ja rucoili suurest Tobiat/ wijpymän tykönäns caxi wijcko. Ja caikesta hänen tawarastans andoi hän puolen Tobialle/ ja teki kirjoituxen/ että hänen cuolemans jälken/ se toinen puoli myös Tobian olis.

Vers. 3. Otti sen hengen ) Näin lähettä Jumala pyhät Engelit hywillen warjeluxexi/ ja anda heille woiman häijyin hengein päälle/ ettei he wahingota tekis/ Psal. 91:11.

IX. Lucu .

TObia rucoile Engelitä menemän Gabelin tygö Ragexeen ottaman raha häneldä/ ja cudzuman händä häihin/ v. 1.
Hän teke nijn/ v. 6.
Cosca he tulewat Raguelin huonesen/ terwettäwät heitä/ ja iloidzewat heidän cansans Jumalan pelgos. v. 8.

Tob 9:1 SIlloin huusi Tobia Engelin tygöns ( sillä hän luuli hänen ihmisexi ) ja sanoi hänelle: Azaria weljen/ minä rucoilen sinua/ cuule minun sanan.
Tob 9:2 Waicka minä idzeni sinulle omaxi palweliaxes andaisin/ nijn ei cuitengan se mitän olis sinun hywäin tecois suhten.
Tob 9:3 Cuitengin rucoilen minä/ ota tämä palwelia ja Cameli ja mene Gabelin tygö Ragexeen Medenis/ ja anna hänelle tämä kirjoitus/ ja ota häneldä se raha/ ja rucoile händä minun häihini tuleman.
Tob 9:4 Sillä sinä tiedät/ minun Isän luke hetket ja päiwät/ ja jos minä päiwängin enä wijwyn/ nijn hänen sieluns tule murhellisexi.
Tob 9:5 Ja sinä tiedät cuinga hartast Raguel minua rucoillut on/ etten minä häneldä kieldä taida.
Tob 9:6 SIlloin otti Engeli Raphael neljä Raguelin palweliata/ ja caxi Cameliä/ ja meni Ragexeen/ ja löysi Gabelin/ ja andoi hänelle kirjoituxen/ ja sai rahan häneldä.
Tob 9:6 Ja ilmoitti hänelle caicki mitä tapahtunut oli Tobian pojalle ja cudzui händä häihin.
Tob 9:7 Ja cosca he ynnä tulit Raguelin huonesen/ löysit he Tobian pöydän tykönä/ ja cadzo/ hän nousi heidän tähtens/ ja annoit suuta toinen toisens.
Tob 9:8 Ja Gabel itki/ ja kijtti Jumalata/ ja sanoi: Israelin Jumala siunatcon sinua/ sillä sinä olet cunnialisen/ hurscan ja jumalisen miehen poica/ joca waiwaisille paljo hywä tehnyt on.
Tob 9:9 Siunatut olcon sinun waimos ja teidän wanhemban.
Tob 9:10 Ja Jumala andacon teidän nähdä teidän lapsen/ ja lasten lapset colmanden ja neljänden polween/ ja siunattu olcon sinun sucus Israelin Jumalalda/ joca hallidze ja wallidze ijancaickiseen.
Tob 9:11 Ja cuin he caicki Amen sanonet olit/ istuit he pöydän tygö/ waan he atrioidzit ja iloidzit Jumalan pelgos.

X. Lucu .

TObian wijpymisestä rupe wanha Tobia emändinens suurest murhettiman/ äiti caickein enimmän/ v. 1.
Tobia lohdutta händä/ mutta ei mitän auta/ v. 6.
Raguel nähtyäns ettei hän enä taitanut nuorta Tobiat tykönäns pidättä/ anda hän hänelle tyttären ja puolen hänen tawaratans/ siuna heitä ja päästä tyköns/ v. 8.

Tob 10:1 COsca nuori Tobia häidens tähden cauwan oli pois/ rupeis wanha Tobia hänen Isäns murhettiman ja sanoi: mixi minun poican nijn cauwan pois on/ ja mikä händä wijwyttä.
Tob 10:2 Mitämax/ Gabel on cuollut/ ja ei kengän tahdo hänelle raha maxa.
Tob 10:3 Ja tulit sangen murhellisexi/ Tobia ja Hanna hänen emändäns/ ja itkit molemmin/ ettei heidän poicans määrätyllä ajalla cotia palannut.
Tob 10:4 Ja hänen äitins itki nijn ettei hän tahtonut idzens lohdutta anda/ ja sanoi: Woi minun poican/ Woi minun poican/ mixi me olem päästänet sinun waeldaman/ meidän ainoan ilom/ meidän ainoan lohdutuxem wanhudesam/ meidän sydämem ja meidän perillisem.
Tob 10:5 Meillä olis kyllä tawarat ollut/ jos en me sinua olis pois päästänet.
Tob 10:6 Ja Tobia sanoi hänelle/ ole äneti ja hywäs turwas/ ei meidän poicam Jumalan awulla hätä ole/ hänellä on uscollinen cumpani cansans.
Tob 10:7 Waan ei hän tahtonut idzens anda lohdutta/ ja juoxi jocapäiwä ulos ja cadzoi joca cujalle/ custa hänen tuleman piti/ jos hän josacusa hänen näkis.
Tob 10:8 MUtta Raguel sanoi wäwyllens Tobialle: pysy meidän tykönäm/ minä tahdon sanan lähettä Tobialle sinun Isälles/ ja hänen tietä anda/ ettäs terwenä olet.
Tob 10:9 Ja Tobia sanoi: minä tiedän että minun Isän ja äitin parhallans lukewat jocaidzen päiwän ja hetken/ ja owat minun tähteni cowin murheisans.
Tob 10:10 Ja cosca Raguel monilla sanoilla rucoili Tobiata/ ettei hän millän muotoa sitä tekis/ andoi hän hänelle Saran/ ja andoi hänelle puolen caikesta hänen tawarastans/ palwelioista/ pijcoista/ carjasta/ Cameleistä ja härjistä ja paljon raha/ ja andoi hänen terwenä ja iloisna tyköns mennä pois/ ja sanoi:
Tob 10:11 HERran pyhä Engeli olcon sinun cansas tiellä/ ja saattacon sinun terwenä cotia jällens/ ettäs löytäisit sinun wanhembas terwenä/ ja Jumala andacon minun silmäni nähdä teidän lapsen ennen cuin minä cuolen.
Tob 10:12 Ja wanhemmat otit tyttärens/ ja suuta annoit hänen/ ja päästit hänen tyköns.
Tob 10:13 Ja neuwoit händä että hän pidäis miehens wanhemmat cunnias/ nijncuin omatkin wanhembans/ racastais miestäns/ hallidzis wisust perhen/ pidäis idzens cunnialisest.

XI. Lucu .

HAranijn tulduans/ mene Tobia Engelin cansa edellä woittain/ v. 1.
Äiti äkättyäns heidän ilmoitta sen miehellens/ v. 5.
Raphael neuwo mitä hänen tekemän pitä/ v. 7.
Hänen wanhembans tulewat händä wastan/ v. 9.
Tobia otta calan sappe/ woitele Isäns silmät/ ja hän saa näköns/ v. 13.
Ja Sara tule jouckoinens seidzemen päiwän perästä. v. 18.

Tob 11:1 JA tiellä cosca he tulit Haranijn/ joca on puoli wälis Niniwet/ ensimäisnä päiwänä toistakymmendä/ sanoi Engeli.
Tob 11:2 Weljen Tobia/ sinä tiedät/ mihingä tilaan sinä jätit Isäs.
Tob 11:3 Jos sinun tahtos on/ nijn käykäm edellä/ ja andacam sinun waimos carjan cansa jäljestä tulla.
Tob 11:4 Ja cosca se Tobialle kelpais/ sanoi Raphael/ ota myötäs calan sappe/ ja he menit nijn edellä.
Tob 11:5 MUtta Hanna istui jocapäiwä tien wieres mäellä/ nijn että hän sai cadzo cauwas ymbärillens.
Tob 11:6 Ja cosca hän sijnä paicas cadzeli/ näki poicans cauca ja tunsi cohta hänen/ ja juoxi ilmoittaman miehellens/ ja sanoi: Cadzo/ sinun poicas tule.
Tob 11:7 Ja Raphael sanoi Tobialle/ cohta cuin sinä huonesen tulet/ nijn rucoile ja huuda HERran tygö/ ja kijtä händä/ ja mene sijtte Isäs tygö/ ja anna suuta hänen.
Tob 11:8 Ja woitele cohta hänen silmäns calan sapella/ cuin sinulla on/ nijn hänen silmäns cohta aukenewat/ ja sinun Isäs taas näke ja suurest iloidze.
Tob 11:9 Nijn juoxi coira edellä/ jonga he cansans ottanet olit/ ja liehacoidzi hännälläns/ hyppeli ja oli iloinen.
Tob 11:10 Ja hänen sokia Isäns nousi äkist/ ja kijruhti nijn cowin/ että hän louckais idzens. Nijn hän cudzui palwelian tygöns/ joca händä talutti kädestä cohtaman poicans.
Tob 11:11 Sitä teki myös äiti/ ja he suuta annoit hänen ja itkit molemmin ilosta.
Tob 11:12 Ja cosca he rucoillet olit ja kijttänet Jumalata/ istuit he caicki maahan.
Tob 11:13 Silloin otti Tobia calan sappe/ ja woiteli Isäns silmät.
Tob 11:14 Ja hän kärsi sitä puolen hetke/ ja caihi läxi hänen silmistäns/ nijncuin munan calwo.
Tob 11:15 Ja Tobia otti sen/ ja rewäis pois hänen silmistäns/ ja sai cohta hänen näköns jällens.
Tob 11:16 Ja he kijtit Jumalata/ hän ja hänen emändäns ja caicki cuin sen tietä sait.
Tob 11:17 Ja Tobia sanoi: minä kijtän sinua HERra sinä Israelin Jumala/ ettäs minua curitit ja autit minua jällens/ nijn että minä rackan poicani saan nähdä jällens.
Tob 11:18 Ja seidzemen päiwän perästä tuli Sara hänen poicans waimo/ caiken hänen perhens/ carjans ja Cameleins cansa/ ja toi paljo raha cansans/ nijn myös sen rahan/ cuin hän Gabelilta saanut oli.
Tob 11:19 Ja Tobia jutteli wanhemmillens cuinga paljo hywä Jumala hänelle tehnyt oli/ sen cumpanin cautta/ cuin hänen cansans waeldanut oli.
Tob 11:20 Ja Achior ja Nabath Tobian langot/ tulit hänen tygöns ja toiwotit hänelle onne/ iloidzit hänen cansans caikesta sijtä hywästä/ cuin HERra hänelle andanut oli:
Tob 11:21 Ja he söit yhdes seidzemen päiwä ja olit iloiset.

Vers. 13. Calan sappe ) Lue selitys/ Supr. cap. 6:19.

XII. Lucu .

TObia Isäns cansa ehdoittele mitä heidän pidäis andaman sille nuorelle miehelle/ joca händä seurannut oli/ v. 1.
Taridzewat puolen caikesta sijtä cuin he myötäns tuonet olit/ v. 4.
Waan hän käske heidän kijttä Jumalata/ sencaltaisen armon edestä/ v. 6.
Ilmoitta heille/ cuinga Jumala oli cuullut heidän rucouxens/ ja että hän on HERran Engeli/ v. 11.
Lohdutta heitä/ ja cato heidän silmäins edest/ v. 16.

Tob 12:1 SIjtte cudzui Tobia poicans tygöns/ ja sanoi: mitä me annam sille pyhälle miehelle/ joca sinun cansas waeldanut on.
Tob 12:2 Ja Tobia wastais Isäns: cuinga me taidam maxa hänelle ne hywät työt cuin hän minulle tehnyt on?
Tob 12:3 Hän on minun terwenä wienyt pois/ ja tuonut cotia jällens: hän toi sen rahan Gabelilda idze/ ja autti minua tälle emännälle/ nijn hän myös ajoi pois pahan hengen/ ja teki hänen wanhembans iloisexi/ Ja/ hän autti minua idze/ cosca minun suuri cala niellä tahdoi/ ja andoi sinulle näkös jällens/ ja on tehnyt meille sangen paljon hywä:
Tob 12:4 Cuinga sijs me taidam maxa hänelle sencaltaiset hywät työt? Mutta minä rucoilen sinua Isän/ taridze hänelle puoli caikesta sijtä tawarasta cuin me myötäm tuonet olem/ että hän ne ottais.
Tob 12:5 JA molemmat sekä Isä että poica/ cudzuit hänen erinäns/ ja rucoilit händä ottaman puolen caikesta sijtä tawarasta/ cuin he myötäns tuonet olit.
Tob 12:6 Ja hän sanoi heille salaisest: kijttäkät ja cunnioittacat taiwan Jumalata jocaidzen edes/ että hän teille sencaltaisen armon näyttänyt on.
Tob 12:7 Cuningasten ja Förstein neuwo ja salaisutta pitä salattaman/ mutta Jumalan töitä pitä corkiasti ylistettämän ja julistettaman.
Tob 12:8 Sencaltainen rucous paastolla ja almuisalla on parembi cuin paljo culda/ coota tawaraxi.
Tob 12:9 Sillä almuisat wapahtawat cuolemasta/ pyhkiwät pois synnit/ ja pitäwät elämäs.
Tob 12:10 Mutta jumalattomat saattawat idzens pois hengeldäns.
Tob 12:11 Nijn minä nyt ilmoitan teille totuden/ ja en sala sitä salaista käskyä.
Tob 12:12 Cosca sinä nijn catkerasti itkit ja rucoilit ja nousit rualda/ ja hautaisit cuolleita/ kätkit ruumit sala huoneses/ ja hautaisit ne yöllä/ silloin minä cannoin sinun rucouxes HERran eteen.
Tob 12:13 Ja ettäs Jumalalle kelpaisit/ nijn sen piti nijn oleman/ ilman kiusausta ei sinun pitänyt oleman/ ettäs coetelluxi olisit tullut.
Tob 12:14 Ja Jumala on minun lähettänyt parandaman sinua/ ja ajaman pois sitä paha henge/ joca Saran sinun poicas emännän tykönä oli.
Tob 12:15 Ja minä olen Raphael/ yxi nijstä seidzemest Engelist/ jotca seisomme HERran edes.
Tob 12:16 JA cosca he sen cuulit/ hämmästyit he/ wapisit ja langeisit maahan caswoillens.
Tob 12:17 Ja Engeli sanoi heille: olcat hywäs turwas/ ja älkät peljätkö:
Tob 12:18 Sillä se cuin minä teidän tykönän ollut olen/ sen on Jumala nijn tahtonut/ kijttäkät ja cunnioittacat händä.
Tob 12:19 Minä olin syöpänäni ja juopanani teidän cansan/ mutta minä nautidzen näkymätöindä ruoca/ jota ei yxikän ihminen nähdä taida.
Tob 12:20 Ja nyt on aica/ että minä menen taas hänen tygöns/ joca minun on lähettänyt/ cunnioittacat te Jumalata ja ilmoittacat hänen ihmeitäns.
Tob 12:21 Ja cosca hän sen sanonut oli/ catois hän heidän silmäins edest/ ja ei he händä enämbi nähnet.
Tob 12:22 Ja he langeisit maahan colmexi hetkexi/ ja cunnioitit Jumalata: sijtte nousit he ja sanelit nijtä/ ja ilmoitit hänen suuria ihmeitäns.

Vers. 9. Almuisat wapahtawat ) Tämä pitä nijn ymmärrettämän/ että ne hywät työt/ jotca uscost tapahtuwat/ oikiasta Christillisestä rackaudesta Jumalata ja lähimmäistä wastan/ estäwät usein ruumilliset rangaistuxet/ Dan. 4:24. Cuitengin nijn/ että Jumala enimmän cadzo meidän uscoam/ josta sen caltaisten töiden alcu on. Mutta elämä/ syndein andexiandamus ja autuus tulewat Jumalan armosta/ Christuxen weren ja ansion tähden ainoastans/ uscon cautta ja ei töiden. Nijncuin Canonici kirjoituxet opettawat/ Act. 4:12. Rom. 3:20. Gal. 2:16. Eph. 2:8. 1. Ioh. 1:8.

XIII. Lucu .

TObia weisa kijtost HERralle hänen hywydens tähden/ joca rangaise ja otta jällens armoihins. Kehoitta myös muita Jumalan ihmellisiä töitä ilmoittaman/ v. 1.
Sijtte ennusta hän Jerusalemin jällens rakettawan/ v. 11.

Tob 13:1 MUtta Tobia awais suuns/ kijtti Jumalata/ ja sanoi: HERra/ sinä olet suuri ja wäkewä Jumala/ ja sinun waldacundas pysy ijancaickisehen/ sinä curitat ja lohdutat jällens.
Tob 13:2 Sinä taidat sysätä Helwettijn/ ja taas otta sieldä ulos/ sinun kättäs ei taida kengän wälttä.
Tob 13:3 Te Israelin lapset/ kijttäkät HERra/ ja ylistäkät händä pacanain edes.
Tob 13:4 Sillä sentähden on hän teidän hajottanut pacanain secaan/ jotca ei händä tunne/ ilmoittaman hänen ihmeitäns/ ja että pacanat ymmärräisit/ ettei kengän ole Caickiwaldias Jumala/ waan hän ainoastans.
Tob 13:5 Hän on curittanut meitä meidän syndeim tähden/ ja hänen laupiudestans hän meitä jällens autta.
Tob 13:6 Cadzocat mitä hän meidän cansam tehnyt on/ ja kijttäkät händä pelgolla ja wapistuxella/ kijttäkät händä hänen töisäns/ ja ylistäkät händä joca ijancaickisest hallidze.
Tob 13:7 Ja minä myös tahdon kijttä händä täsä maasa/ josa me fangina olemme: sillä hän on näyttänyt ihmens syndiselle Canssalle.
Tob 13:8 Sentähden palaitcat te syndiset/ ja tehkät jotakin hywä Jumalan edes/ ja uscocat että hän teille hywä osotta.
Tob 13:9 Ja minä tahdon nyt sydämestäni iloita Jumalas.
Tob 13:10 Kijttäkät HERra te hänen walittuns/ pitäkät ilopäiwiä ja kijttäkät händä.
Tob 13:11 JErusalem sinä Jumalan Caupungi/ Jumala rangaise sinua sinun töides tähden/ mutta hän taas armahta sinua.
Tob 13:12 Kijtä HERra hänen lahjains edest/ ja ylistä ijancaickista Jumalata/ että hän taas rakennais sinun majas/ ja tois jällens caicki sinun fangis/ nijn ettäs iloidzisit ijancaickisest.
Tob 13:13 Sinun pitä paistaman nijncuin kircas walkeus/ ja caikis mailman äris pitä sinua cunnioitettaman.
Tob 13:14 Caucaiselda maalda pitä sinun tygös tuldaman/ ja lahjoja cannettaman.
Tob 13:15 Sinusa pitä rucoildaman HERra/ ja sinua pitä pyhäxi cudzuttaman/ HERran suurta nime pitä sinusa rucoildaman.
Tob 13:16 Kirotut pitä oleman caicki/ jotca cadzowat sinua ylön/ cadotetuxi pitä tuleman caicki/ jotca sinua pilckawat/ siunatut pitä oleman caicki/ jotca sinua rakendawat.
Tob 13:17 Mutta sinun pitä iloidzeman sinun lapsistas: sillä he tulewat caicki siunatuxi/ ja pitä coottaman HERran tygö.
Tob 13:18 Autuat owat ne jotca sinua racastawat/ ja jotca sinulle onne toiwottawat.
Tob 13:19 Minun sielun kijttäkän HERra: sillä HERra meidän Jumalam lunasta Jerusalemin Caupungin caikista hänen murheistans.
Tob 13:20 Autuas minäkin olen/ jos tähtet minun sugustani saawat nähdä Jerusalemin hänen cunniasans.
Tob 13:21 Jerusalemin portit pitä Saphirist ja Smaragdist raketut oleman/ ja caicki hänen muurins calleista kiwistä/ joca curilda.
Tob 13:22 Walkiasta ja puhtasta Marmorista pitä caicki hänen catuns lasketut oleman/ ja joca catulla pitä weisattaman Hallelujah.
Tob 13:23 Kijtetty olcon Jumala/ joca hänen on corgottanut/ ja hänen waldacundans pysykön ijancaickisest hänen päälläns/ Amen.

XIV. Lucu .

TObia elä sijtte neljäkymmendä wuotta/ ja cuole/ v. 1.
cudzu cuolemans edellä poicans ja poicans lapset/ ilmoitta heille Niniwen häwitettäwän ja Jerusalemin rakettawan jällens/ v. 5.
neuwo heitä lähtemän Niniwestä/ cosca he hänen ja hänen emändäns haudannet olit/ v. 10.
Tobia mene Niniwest/ cosca hän äitins haudannut oli/ Medenijn appens tygö/ josa myös hängin cuole/ cosca hän 99. ajastaica elänyt oli/ v. 14.

Tob 14:1 COsca nämät olit tapahtunet/ ja Tobia oli näkyns saanut jällens/ eli hän wielä sijtte caxi wijdettäkymmendä ajastaica/ ja näki lapsens lapset.
Tob 14:2 Ja cosca hän sadan ja cahden ajastajan wanha oli/ haudattin hän Niniwes cunnialisest:
Tob 14:3 Sillä cosca hän cuusi cuudettakymmendä ajastaica wanha oli/ tuli hän sokiaxi/ ja cuudendenakymmendenä wuonna sai hän näkyns jällens.
Tob 14:4 Ja sen muun ikäns culutti hän iloisest/ ja menestyi Jumalan pelgos/ ja cuoli hywäs rauhas.
Tob 14:5 MUtta ennen cuolematans/ cudzui hän poicans Tobian eteens/ ja seidzemen nuorta poicaista/ hänen poicans lasta/ ja sanoi heille:
Tob 14:6 Niniwe pitä pian häwitettämän: sillä ei HERran sana puutu. Mutta Medenis pitä wielä sijtte cauwan rauhan oleman/ ja meidän weljem/ jotca Israelin maalda hajotetut owat/ pitä tuleman jällens.
Tob 14:7 Ja meidän maam/ joca nyt kylmillä on/ pitä jocapaicas asutuxi tuleman/ ja Jumalan huone/ joca poldettu on/ pitä rakettaman jällens/ ja caicki jotca Jumalata pelkäwät/ pitä sinne tuleman jällens.
Tob 14:8 Ja pacanat pitä myös hylkämän heidän epäjumalans/ ja pitä tuleman Jerusalmijn/ ja siellä asuman.
Tob 14:9 Ja caicki pacanat ja Cuningat pitä siellä iloidzeman/ ja palweleman Israelin Jumalata.
Tob 14:10 Nijn cuulcat nyt minun poicani teidän Isänne: palwelcat HERra totudes/ ja olcat wagat hänes/ ja turwatcat häneen täydellisest.
Tob 14:11 Tehkät mitä hän käskenyt on/ ja opettacat sencaltaisita teidän lapsillen/ että he myös almua andaisit/ että he aina Jumalata pelkäisit/ ja luottaisit hänen päällens caikesta sydämestäns.
Tob 14:12 Ja/ rackat lapset/ cuulcat minua/ ja älkät pysykö täsä Niniwes/ waan cosca te teidän äitin haudannet oletta minun tyköni minun hautaani/ nijn noscat menemän tääldä pois.
Tob 14:13 Sillä minä näen/ että Niniwen syndi lopetta hänen.
Tob 14:14 JA cohta äitins cuoleman jälken meni Tobia Niniwest emändäns/ lastens ja lasten lastens cansa Medenijn appens ja hänen emändäns sucuin tygö/ ja löysi heidän raidisna ja terwenä hywäsä woimasans/ ja hän holhois heitä.
Tob 14:15 Ja cosca he cuolit/ painoi hän myös heidän silmäns kijnni/ ja sai nijn caiken perinnön ja Raguelin tawaran/ ja eli haman wijdenden polween/ ja näki lapsens ja lastens lapset.
Tob 14:16 Ja cosca hän yhdexänkymmenen ja yhdexän wuotinen oli/ jotca hän Jumalan pelgos ilolla elänyt oli/ hautaisit hänen hänen sucuns.
Tob 14:17 Ja caicki hänen sucuns elit jumalisest/ ja cunnialisest: Nijn että he sekä Jumalalle että ihmisille/ ja caikille cuin maacunnas asuit otolliset olit.

Tobian Kirjan loppu.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14