Judithan Kirja

Esipuhe Judithan Kirjasta .
JOs jocu taidais totisista ja wagoista Historiaista osotta/ ne cuin täsä Kirjas kirjoitetan/ nijn tämä olis jalo ja callis Kirja: Mutta hän näky työläst sopiwan ajan ja Ramatun Historiain cansa/ joca on ollut suurin syy/ ettei hän ole nijn täydellisexi luettu/ eikä Ebrean Bibliaan ole kirjoitettu.
Muutamat luulewat ettei se ole Historia/ mutta muutoin jalo/ pyhän ja hengellisen miehen teco/ joca on tahtonut kirjoitta ja osotta sen suuren onnen ja woiton/ cuin Jumala Judan Canssalle jocapaicas andoi caickia heidän wihollisians wastan.
Nijncuin Salomo corkias weisusans morsiamesta weisa/ jolla hän ei ketän muuta ajattele cuin coco Israelin Canssa: ja nijncuin P. Johannes ilmestyskirjasans/ ja Daniel monda cuwa ja eläindä/ kirjoittawat: joilla ei he sencaltaisia ihmisiä/ mutta coco Christillist seuracunda ja waldacunda ymmärtäwät.
Ja Christus idze puhu usiast mielelläns wertauxilla Evangeliumis; nijncuin hän taiwan waldacunnan wetä kymmenen Neidzen.
Item/ Cauppamiehen ja Pärlyn/ sinapin siemenen/ calamiehen ja nuotan/ paimenen ja lamban/ etc. werraxi.
Cuitengin owat Isät wanhan aican saldinet tämän kirjan Christillises seuracunnas luetta ja pidettä/ sen suuren ja moninaisen hyödyllisen opin tähden/ joca täsä löytän/ erinomattain/ että täsä nijn jalost opetetan/ cuinga ihmisen pitä uscos lujast Jumalaan turwaman ja händä rucoileman/ cosca kiusaus ja waiwa ahdista.
Jonga tähden myös Wijsauden Kirja/ joca Tyranneja cowast rangaise/ ja Jumalan laupiutta ylistä/ sangen jalost ja soweliast tätä seura/ jota myös tämäkin Kirja caunist opetta.

Judithan Kirja

I. Lucu .

ARphaxad woimallinen Cuningas Medis/ v. 1.
woitetan NebucadNezarilda Niniwen Cuningalda/ v. 5.
NebucadNezar tule ylpiäxi/ ja tahto hallita Judalaisia ja ymbäriolewaisia maacundia/ v. 7.
waan he cadzowat hänen ylön/ v. 11.

Judit 1:1 ARphaxadilla Medein Cuningalla oli monda maacunda ja Canssa: ja hän rakensi jalon ja suuren Caupungin/ jonga hän cudzui Ecbathanaxi.
Judit 1:2 Hänen muurins teki hän aiwan wuojon kiwistä/ seidzemenkymmendä kynärätä corkiaxi ja colmekymmendä kynärätä paxuxi.
Judit 1:3 Hän teki tornin sata kynärätä corkiaxi/ ja caxikymmendä kynärätä paxuxi/ neliculmaisexi: Ja Caupungin portit teki hän nijn corkiaxi cuin tornitkin.
Judit 1:4 Ja luotti idzens hänen suureen sotawäkeens ja woimaans.
Judit 1:5 MUtta NebucadNezar Assyrian Cuningas hallidzi sijnä suures Caupungis Niniwes/ ja sodei toisna toistakymmendenä wuotena hänen hallituxens ajalla/ Arphaxadia wastan.
Judit 1:6 Ja Canssa joca asui Euphratin/ Tygrin ja Hydaspen wirran tykönä/ autti händä/ ja löi hänen sillä suurella Raganin kedolla/ joca muinen Ariochin Elassarin Cuningan oli ollut.
Judit 1:7 Silloin tuli NebucadNezarin waldacunda woimallisexi/ ja hänen sydämens ylpiäxi.
Judit 1:8 Ja hän lähetti sanan caikille nijlle/ jotca asuwat Cicilias/ Damascus/ Libanonilla/ Carmelis ja Kedaris/ ja nijlle Galileas/ ja sillä suurella Esdrelomin kedolla.
Judit 1:9 Ja caikille nijlle jotca olit Samarias/ ja toisella puolella Jordanita/ haman Jerusalemin asti: ja coco Gesemin maalle/ haman Ethiopian wuoren asti.
Judit 1:10 Caickein nijden tygö lähetti NebucadNezar Assyrian Cuningas sanansaattajat.
Judit 1:11 Mutta he cadzoit ne caicki ylön/ ja annoit sanansaattajat häpiällä cotia palaita.
Judit 1:12 Silloin wihastui Cuningas NebucadNezar sangen cowin caickein nijden maacundain päälle/ ja wannoi Cuningalisen istuimens ja waldacundans cautta/ että hän caikille näille maacunnille tahtoi costa.

II. Lucu .

NEbucadNezar pitä neuwo caickein Ruhtinastens ja woimallistens cansa/ v. 1.
ja lähettä Holofernexen hänen sotaruhtinans paljolla Canssalla/ Cameleillä/ rualla/ cullalla ja rahalla/ matcan/ v. 4.
joca woitta caicki maacunnat ja wahwat Caupungit/ hamast Mesopotamiast Cicilian/ ja Joppen tygö/ ja mene sijtte Damascuun/ v. 12.

Judit 2:1 COlmandena toistakymmendenä Cuningas NebucadNezarin wuotena/ toisna colmattakymmendenä päiwänä/ ensimäisellä cuulla/ tuli päätetyxi NebucadNezarin Assyrian Cuningan huonesa/ että hänen piti costaman.
Judit 2:2 Ja hän cudzutti tygöns caicki neuwonandajans/ Ruhtinans ja Päämiehens/ ja neuwo piti salaisest heidän cansans.
Judit 2:3 Ja ilmoitti heille cuinga hän oli aicoinut caicki nämät maacunnat saatta hänen waldacundans ala.
Judit 2:4 Cosca se heille caikille nijn kelpais: cudzui Cuningas NebucadNezar hänen sotaruhtinans Holofernexen/
Judit 2:5 Ja sanoi: mene caickia waldacundia wastan/ jotca lännesä owat/ ja erinomattain nijtä wastan/ jotca owat cadzonet ylön minun sanani.
Judit 2:6 Ei sinun pidä yhtän waldacunda säästämän/ mutta caicki wahwat Caupungit pitä sinun minulle alammaisexi tekemän.
Judit 2:7 NIjn Holofernes cudzui cocon sodanpäämiehet/ ja Assyrian sotawäen Ruhtinat/ ja walmisti wäke sotaan/ nijncuin Cuningas hänelle käskenyt oli/ sata ja caxikymmendä tuhatta jalcamiestä/ ja caxitoistakymmendä ambuwaista hewoismiestä.
Judit 2:8 Ja andoi caiken sotawäen mennä edelläns/ epälucuiset Camelit/ ärettömän wiljan/ härjät ja lambat/ hänen Canssallens.
Judit 2:9 Ja andoi tuoda caikest Syriast jywiä leirijns.
Judit 2:10 Mutta culda ja raha otti hän sangen paljo myötäns/ Cuningan Camarista.
Judit 2:11 Ja meni matcan coco sotajoucon cansa/ waunuin/ radzasmiesten ja ambujitten cansa/ jotca peitit maan nijncuin heinäsircat.
Judit 2:12 Sijttecuin hän oli waeldanut Assyrian maan ären ylidzen/ tuli hän sen suuren Angen wuoren tygö/ wasemalle puolelle Ciciliata/ ja woitti caicki heidän kyläns ja wahwat Caupungins.
Judit 2:13 Ja cukisti sen cuuluisan Caupungin Melothin/ ja ryösti caiken wäen Tharsis: ja Ismaelin lapset jotca corwes asuit lounan päin Chellonin maasa.
Judit 2:14 Ja hän waelsi Phrathin wirran ylidze/ ja tuli Mesopotamiaan/ ja cukisti caicki corkiat Caupungit cuin hän löysi/ Mamren ojasta haman meren asti.
Judit 2:15 Ja woitti siellä Cicilian rajat/ Joppen rajoihin asti/ jotca lounasta päin owat.
Judit 2:16 Ja wei myös Madianin lapset pois/ ja ryösti caicki heidän tawarans: ja tappoi caicki ne/ jotca olit händä wastan/ miecan terällä.
Judit 2:17 Sijtte meni hän alas Damascun maalle elonaicana/ ja poltti caiken heidän elons/ ja andoi hacata maahan caicki heidän puuns ja wijnapuuns.
Judit 2:18 Ja coco maacunda pelkäis händä.

III. Lucu .

HOlofernes woitta Mesopotamian/ Syrian/ Lybian ja Cicilian/ v. 1.
ja otta heidän parhat nuorucaisens ja sotawäkens: josta caicki Canssa hämmästywät/ ja andawat idzens hänen alans/ v. 7.
Mutta hän cukista heidän Caupungins ja lyö maahan heidän epäjumalans/ v. 11.
ja mene Gabaan Edomerein tygö/ ja saatta heidän alans/ v. 14.

Judit 3:1 SIlloin lähetit Cuningat ja Ruhtinat Syriast/ Mesopotamiast/ Syrian Sobalist/ Lybiast ja Ciliciast heidän sanansaattajans caikista Caupungeista ja maacunnista.
Judit 3:2 Jotca tulit Holofernexen tygö/ ja sanoit: käännä wihas pois meidän pääldäm: sillä se on parembi/ että me palwelemma sitä suurta Cuningasta NebucadNezarita/ ja olemma sinulle cuuliaiset/ ja jäämme elämän/ cuin että me hucumme/ ja en me cuitengan mitän woita.
Judit 3:3 Caicki meidän Caupungim/ tawaram/ wuorem/ cuckulam/ peldom/ härkäm/ lambam/ wuohem/ hewoisem ja Camelim/ ja mitä meillä on.
Judit 3:4 Nijn myös meidän perhem owat caicki sinun/ tee nijden cansa mitäs tahdot.
Judit 3:5 Me myös ja meidän lapsem olemma sinun palwelias.
Judit 3:6 Tule meidän tygöm/ ja ole meidän armollinen Herram/ pidä meitä palwelianas nijncuins tahdot.
Judit 3:7 Nijn läxi Holofernes alas wuorelda caiken sotawäkens cansa/ ja woitti wahwat Caupungit ja coco maacunnan.
Judit 3:8 Ja otti sieldä parhan wäen palweluxeens/ cuin hän heidän seastans löysi.
Judit 3:9 Josta caicki maacunnat suurest hämmästyit/ nijn että Ruhtinat ja ylimmäiset caikista Caupungeista/ ynnä Canssan cansa tulit händä wastan.
Judit 3:10 Ja otit hänen wastan Crantzeilla/ kyntelillä/ dantzilla/ trumbuilla ja huiluilla.
Judit 3:11 Ja ei cuitengan taitanet nijngän armo löytä:
Judit 3:12 Sillä hän cukisti heidän Caupungins/ ja hackais maahan heidän medzistöns.
Judit 3:13 Sillä NebucadNezar oli hänen käskenyt häwittä caicki jumalat maacunnista/ että caicki Canssa/ jotca Holofernes oli waatiwa alans/ pidäis hänen ainoana jumalana.
Judit 3:14 Cosca hän oli Syrian Sobalin/ Apamean ja Mesopotamian läpidze waeldanut/ tuli hän Edomerein tygö Gabaan maalle:
Judit 3:15 Ja woitti heidän Caupungins/ ja oli sijnä colmekymmendä päiwä/ sillä wälillä andoi hän caicki sotawäkens tulla cocon.

Vers. 12. Nämät maacunnat owat ollet Judan maan wierellä/ ja waicka heillä oli tila oppia oikiata Jumalan palwelusta/ nijn he cuitengin owat epäjumalita palwellet/ sentähden saldi Jumala tulla rangaistuxen heidän päällens.

IV. Lucu .

ISraelille tule hämmästys: sillä he pelkäwät Holofernexen tekewän myös nijn Judalle/ Jerusalemille ja Templille/ v. 1.
Mutta he warjelewat wuoret ja tiet Jerusalemita päin/ ja rucoilewat Jumalata/ v. 3.
Papin Jojakimin sanan jälken/ v. 11.

Judit 4:1 COsca Israelin lapset/ jotca Judan maalla asuit/ sen cuulit/ pelkäisit he händä suurest.
Judit 4:2 Ja wapistus ja hämmästys oli heidän päällens tullut: sillä he pelkäisit hänen nijn tekewän Jerusalemille ja HERran Templille/ cuin hän muillekin Caupungeille/ ja heidän epäjumalains huoneille tehnyt oli.
Judit 4:3 Sentähden lähetit he coco Samarian maan ymbärins haman Jerihon asti/ ja wahwistit linnat wuorilla.
Judit 4:4 Ja teit muurit kyläins ymbärille/ ja toimitit heillens wilja sodan waraxi.
Judit 4:5 Ja Pappi Jojakim kirjoitti caickein tygö jotca asuit Esdrelomia päin/ se on/ sitä suurta keto päin Dothaimis.
Judit 4:6 Ja caickein nijden tygö joiden cautta wihollinen sai tulla/ että he warjelisit cuckulat wuorilla/ Jerusalemita päin.
Judit 4:7 Ja Israelin lapset teit nijncuin Jojakim HERran Pappi heille oli käskenyt.
Judit 4:8 JA caicki Canssa huusi hartast HERran tygö/ ja nöyrytit heitäns/ he ja heidän waimons/ paastolla ja rucouxella.
Judit 4:9 Mutta Papit pugit säkit päällens/ ja lapset macaisit HERran Templin edes/ ja he peitit HERran Altarin säkillä.
Judit 4:10 Ja he huudit HERran Israelin Jumalan tygö yximielisest/ ettei heidän lapsens ja waimons wiedäis pois/ ja ettei heidän Caupungins häwitettäis/ ja Pyhäns saastutetais/ ja ettei he pacanoilda häwäistyxi tulis.
Judit 4:11 Ja Jojakim/ HERran ylimmäinen Pappi/ käwi ymbärins/ neuwoi coco Israelin Canssa/ ja sanoi:
Judit 4:12 Teidän pitä tietämän että HERra on teidän rucouxen cuulewa/ jos et te lacka paastomast ja rucoilemast HERran edes.
Judit 4:13 Ajatelcat Mosesta HERran palwelia/ joca ei miecalla/ mutta pyhällä rucouxella löi Amalechin/ joca luotti idzens hänen woimaans/ ja wäkeens ja sotajouckoons/ kilpeens/ waunuihins ja radzasmiehijns.
Judit 4:14 Nijn se myös pitä tapahtuman caikille Israelin wihollisille/ jos te nijn idzenne parata tahdotta cuin te nyt ruwennet oletta.
Judit 4:15 Tämän neuwon jälken rucoilit he HERra/ ja jäit HERran eteen:
Judit 4:16 Nijn että Papit käwit säkis/ ja pidit tuhca pääns päällä/ ja teit HERralle polttouhria.
Judit 4:17 Ja rucoilit caicki HERra caikest sydämest/ että hän tahdois edziä hänen Canssans Israeli.

Vers. 12. Totinen parannus ja sydämelinen rucous/ on paras wälicappale hädäsä/ nijn Moses woitti Amalechin rucouxella/ Exod. 17:11. Jehiskia myös rucoili Assyrialaisia wastan/ 4. Reg. 19:18.

V. Lucu .

Holofernes cuule Israelin idziäns warustawan/ wihastu ja kysy mikä Canssa tämä on/ v. 1.
Achior wasta ja juttele coco heidän Historian hamast Abrahamist/ v. 5.
cuinga he läxit Egyptist/ cuinga taiwan Jumala autti heitä/ että he sait Canaan maan/ ja taas rangais heitä cosca he syndiä teit/ v. 10.
Mutta Holofernexen palweliat pitäwät NebucadNezarin ylimmäisnä jumalana/ ja uhcawat Achioria ja Judalaisia/ v. 26.

Judit 5:1 JA se sanottin Holofernexelle Assyrian sodanpäämiehelle/ että Israelin lapset warustit idzens/ ja tahdoit idzens warjella/ ja cuinga he olit ottanet waarin cuckuloista mäjillä.
Judit 5:2 Silloin julmistui Holofernes/ ja cudzui caicki Moabiterein ja Ammoniterein ylimmäiset ja Päämiehet/ ja sanoi heille:
Judit 5:3 Sanocat/ mikä Canssa se on/ joca wuorilla asu? Cutca heidän suuret Caupungins owat/ mitä he woiwat/ ja mitkä heidän sotawäkens ja Cuningans owat?
Judit 5:4 Että he ainoastans muista idäisellä maalla cadzowat meitä ylön/ ja ei ole tullet meitä wastan/ ottaman meitä wastan rauhalla.
Judit 5:5 SIlloin wastais Achior caickein Ammonin lasten Päämies/ ja sanoi: minun Herran/ jos sinä tahdot mielelläs cuulla/ nijn minä sanon sinulle totuuden/ mikä Canssa wuorilla asu/ ja en minä tahdo walhetella sinun edesäs.
Judit 5:6 Tämä Canssa on Chaldeast tullut: Ja on ensist asunut Mesopotamias/ ettei he tahtonet seurata heidän Isäins jumalita Chaldeas.
Judit 5:7 Sentähden hyljäisit he heidän Isäins säädyt/ joilla paljo jumalita oli/
Judit 5:8 että he palwelisit yhtä ainoata taiwan Jumalata/ joca heidän käski mennä sieldä pois/ ja asua Haranis.
Judit 5:9 Cosca caikisa nijsä maacunnis callis aica oli/ waelsit he alas Egyptin maalle/ siellä owat he paljoxi tullet neljäs sadas ajastajas/ ettei heitä taittu luke.
Judit 5:10 Mutta cosca Egyptin Cuningas waiwais heitä sawen candamisella ja tijlein tegolla/ raketta hänen Caupungitans. Huusit he heidän HERrans tygö/ joca löi Egyptin moninaisilla widzauxilla.
Judit 5:11 Cosca Egyptiläiset olit ajanet pois heidän tyköns/ ja waiwa lackais heistä/ ja he tahdoit heitä taas rasitta ja wiedä orjuteen jällens.
Judit 5:12 Awais taiwan Jumala meren/ nijn että wedet cahden puolen seisoit nijncuin muurit/ ja he käwit cuiwin jalwoin meren pohjas ja pääsit pois.
Judit 5:13 Mutta cosca Egyptiläiset kijrutit heidän peräns coco jouckons cansa/ tulit he caicki upotetuxi mereen/ nijn ettei yxikän jäänyt/ joca sen muille olis ilmoittanut.
Judit 5:14 Ja cosca tämä Canssa tuli punaisesta merestä/ sioitit he idzens Sinain wuoren corpeen/ josa ei yxikän ihminen ennen asua eli elä taitanut.
Judit 5:15 Siellä tuli haikia wesi makiaxi/ nijn että he sait juoda/ ja he sait leipä taiwast neljäkymmendä ajastaica.
Judit 5:16 Ja cuhunga he menit ilman joudzita/ nuolita/ kilwitä ja miecata/ siellä soti Jumala heidän edestäns/ ja he sait woiton.
Judit 5:17 Ja ei yxikän tainnut tätä Canssa wahingoitta: mutta ainoastans silloin/ cosca he luowuit heidän HERrans Jumalans käskyistä:
Judit 5:18 Sillä nijn usein cuin he rucoilit muita cuin heidän Jumalatans/ nijn he lyötin ja wietin pois häpiällä.
Judit 5:19 Mutta nijn usein cuin he caduit/ että he heidän Jumalans käskyistä poikennet olit/ andoi taiwan Jumala heille taas woiton heidän wihollisians wastan.
Judit 5:20 Sentähden häwitit he Cananerein Cuningat/ Jebuserit/ Phereserit/ Hetherit/ Hewerit/ Amorrerit/ ja caicki woimalliset Hesbonis/ ja otit heidän maans ja Caupungins.
Judit 5:21 Ja he menestyit nijncauwan cuin ei he syndiä tehnet heidän Jumalatans wastan: sillä heidän Jumalans wiha wääryttä.
Judit 5:22 He owat myös usein ennen tätä aica ollet ajetut pois monelda Canssalda/ ja wiedyt pois wieralle maalle/ että he olit poikennet sijtä käskystä/ jonga Jumala heille oli andanut/ että heidän piti sijnä waeldaman.
Judit 5:23 Mutta he owat äsken tullet sijtä wiheljäisydestä/ josa he ollet olit/ sijttecuin he olit käändänet idzens HERran heidän Jumalans tygö/ ja nijn owat asettanet idzens tälle wuorelle: ja asuwat Jerusalemis/ josa heidan Pyhäns on.
Judit 5:24 Sentähden/ minun Herran/ anna kysellä/ jos tämä Canssa on syndi tehnyt Jumalatans wastan/ nijn me menemmä sinne ylös/ ja heidän Jumalans anda totisest heitä sinun käsijs/ nijn että sinä heitä saat waatia.
Judit 5:25 Mutta jos ei he ole syndiä tehnet heidän Jumalatans wastan/ nijn en me woi mitän heitä wastan: sillä heidän Jumalans warjele heidän/ ja me tulemma häpiään caikesa maasa.
Judit 5:26 COsca Achior näitä sanonut oli/ tulit caicki Holofernexen Päämiehet wihaisexi/ ja ajettelit händä tappa/ ja sanoit toinen toisellens:
Judit 5:27 Cuca tämä on/ joca sitä sano tohti/ että Israelin lapset taitawat warjella idzens Cuningas NebucadNezarita ja hänen sotajouckons wastan? Eikö he caicki ole alastomat/ ja ei yxikän ole sotamies?
Judit 5:28 Mutta että Achior näkis hänen walhetellexi/ nijn käykämme sinne ylös/ ja cosca me heidän parhan wäkens käsitämme/ nijn me annam Achiorin ynnä heidän cansans pistä läpidzen/ että caicki Canssa ymmärräis NebucadNezarin olewan Jumalan/ ja ei yhdengän muun.

Vers. 23. äsken tullet ) Cahdesti tulit Israelin lapset wiedyxi pois ennen Christuxen aica: ensist Salmanasserilda/ joca woitti Samarian/ ja wei Israelin Assyriaan/ nämät ei tullet tacaperin/ mutta toiset tulit heidän siaans/ jotca asuit Samarias/ 4. Reg. 17:6. Toisen kerran woitettin Jerusalem NebucadNezarilda/ ja Canssa wietin Babelin fangeuteen/ josa he olit 70. ajastaica/ 4. Reg. 25. 2. Par. 36.

VI. Lucu .

HOlofernes wihastu suurest Achiorin päälle/ ja jättä hänen sidottuna Israeliterein käsijn/ v. 1.
cosca hän tule Betuliaan/ sano hän heille caicki Holofernexen sanat ja aicoimisen/ v. 10.
mutta Canssa itke/ ja rucoile HERra/ v. 14.

Judit 6:1 SIlloin julmistui Holofernes Achiorin päälle/ ja sanoi:
Judit 6:2 Cuinga sinä rohket ennusta/ että Israelin Canssalla on warjelus heidän Jumalaldans? cosca me nyt lyömme heidän nijncuin yhden miehen/ pitä sinun näkemän/ ettei yhtän muuta Jumalata ole paidzi NebucadNezarita.
Judit 6:3 Ja päälisexi pitä myös sinungin Assyrian miecalla pistettämän läpidze/ ja coco Israelin pitä sinun cansas huckuman.
Judit 6:4 Nijns saat ymmärtä/ että NebucadNezar caiken mailman Herra on/ cosca sinä minun miecallani pistetän läpidze/ ja macat Israelin lyötyin cansa cuolluna/ ja sinun täyty cuolla ja huckua.
Judit 6:5 Mutta jos sinä luulet/ että sinun ennustuxes on tosi/ nijn et sinä tarwidze hämmästyä eli walistua.
Judit 6:6 Nijncuin heille käy/ nijn pitä myös sinulle käymän: sillä minä lähetän nyt sinun heille/ että minä rangaisisin sinua ynnä heidän cansans.
Judit 6:7 NIjn käski Holofernes palwelians Achiorin otta kijnni/ ja wiedä Betuliaan Israelin lasten käsijn. Ja Holofernexen palweliat otit hänen kijnni.
Judit 6:8 Ja cosca he tulit kedon ylidze/ wuoren tygö/ menit ambujat heitä wastan.
Judit 6:9 Silloin poickeisit he wuoren siwulle/ ja sidoit Achiorin käsist ja jalgoist puuhun/ sysäisit maahan ja jätit hänen rippuman/ ja menit Herrans tygö jällens.
Judit 6:10 Mutta Israelin lapset tulit alas Betuliasta hänen tygöns/ ja päästit hänen wallallens/ ja weit hänen Betuliaan/ ja asetit hänen Canssan keskelle/ ja kyselit häneldä/ cuinga hänen cansans mendy oli/ ja mingätähden Assyrialaiset olit hänen hirttänet.
Judit 6:11 SIlloin olit Caupungin Päämiehet/ Ozia Michan poica/ Simeonin sugusta/ ja Charmi/ joca myös Othonielixi cudzuttin.
Judit 6:12 Achior sanoi wanhinden ja caiken Canssan edes/ caicki mitä Holofernes hänelle kysynyt/ ja hän hänelle wastannut oli/ ja cuinga Holofernexen wäki sijtä wastauxest tahdoit hänen tappa.
Judit 6:13 Mutta Holofernes oli käskenyt hänen anda Israelin lasten käsijn/ että cosca hän Israelin lapset sais lyödyxi/ rangaisis ja surmais hän myös hänen/ nimittäin/ Achiorin/ että hän oli sanonut: taiwan Jumala on heidän warjeluxens.
Judit 6:14 Cosca Achior caickia näitä puhunut oli/ langeis caicki Canssa caswoillens/ rucoilit HERra ja itkit yhten suuhun.
Judit 6:15 Ja rucoilit yximielisest HERra/ ja sanoit: HERra taiwan ja maan Jumala/ cadzo heidän ylpeyttäns/ ja meidän wiheljäisyttäm/ ja cadzo armollisest sinun pyhiäs/ ja osota ettes nijtä hyljä/ jotca toiwowat sinun päälles/ ja että sinä cukistat ne maahan/ jotca idzeens ja heidän wäkeens luottawat.
Judit 6:16 Ja nijn he itkit ja rucoilit caiken sen päiwän/ ja lohdutit Achiorita/ ja sanoit:
Judit 6:17 Meidän Isäim Jumala/ jonga woima sinä ylistänyt olet/ on sinulle nijn costawa/ ettei he saa iloita sinusta/ mutta sinä saat nähdä cuinga he lyödyxi ja maahan caatuxi tulewat.
Judit 6:18 Ja cosca HERra meidän Jumalam pelasta meidän/ nijn olcon Jumala sinun cansas meidän seasam/ ja jos sinä tahdot/ nijn sinä saat caickein sinun omaistes cansa asua meidän seasam.
Judit 6:19 COsca nyt Canssa toinen toisestans ercanit/ otti Ozia hänen cansans huonesens/ ja walmisti suuren ehtolisen:
Judit 6:20 Ja cudzui tygöns caicki wanhimmat/ ja wirwotit idzens/ että he cauwan olit ennen paastonnet.
Judit 6:21 Nijn Canssa taas cudzuttin cocon/ ja he rucoilit apua Israelin Jumalalda/ heidän cocouxisans caiken yösen.

Vers. 4. Mailman Herra ) Turhan cunnian pyyndö on epäjumalan palweluxen alcu/ joca myös on juuri caicken pahuteen/ Sap. 14:27. ja sijhen wijmein joutu/ että he rupewat Tyranneja ja jumalattomia ihmisiä jumalalans pitämän.

VII. Lucu .

HOlofernes mene Betulian eteen/ ja pijrittä sen/ v. 1.
socaise heidän wesilähtens caikilda haaroilda/ v. 6.
cosca wesi rupe puuttuman/ ja suuri hätä on Caupungis/ tahtowat he anda Caupungin wihollisille/ v. 11.
Mutta Ozia lohdutta heitä/ ja käske heidän wielä odotta wijsi päiwä/ v. 22.

Judit 7:1 TOisna päiwänä käski Holofernes sotawäkens olla walmisna Betuliata wastan.
Judit 7:2 Ja hänellä oli sata ja caxikymmendä tuhatta jalcamiestä/ ja caxitoistakymmendä tuhatta hewoismiestä: paidzi sitä joucko cuin hän oli ottanut joca Caupungista/ cusa hän jongun maacunnan saanut oli.
Judit 7:3 Tämä sotajoucko walmisti idzens Israelin lapsia wastan/ ja sioitti idzens wuorelle/ Dothaimin cohdalle/ aina Belmast haman Chelmonin asti/ joca on Esdrelomin cohdalla.
Judit 7:4 Cosca Israelin lapset näit Assyrian Canssan paljouden/ langeisit he maahan/ ja prijscotit tuhca pääns päälle/ ja rucoilit caicki yximielisest/ että Israelin Jumala tahdois näyttä laupiudens Canssallens.
Judit 7:5 Ja he warustit idzens aseinens/ ja pidit waarin wuorten cuckuloist/ ja warjelit nijtä yöt ja päiwät.
Judit 7:6 Mutta cosca Holofernes waelsi sijtä ymbärins/ ymmärsi hän että ulcoisella puolella Caupungita oli caiwo/ joca toreilla Caupungijn johdatettu oli/ nämät torit andoi hän poicki hacata.
Judit 7:7 Ja waicka ei wähät caiwot ollet caucana muurista/ joista he sala wettä toit/ nijn nijsä oli tuskin nijn paljo cuin he idzens wirwotta taisit.
Judit 7:8 Sentähden tulit Ammoniterit ja Moabiterit Holofernexen tygö/ ja sanoit: ei Israelin lapset tohdi warjella idzens meitä wastan/ mutta owat wuorilla ja cuckuloilla/ joisa he rauhas owat.
Judit 7:9 Sentähden anna warjelda caiwot/ ettei he sais wettä/ nijn täyty heidän cuolla miecata/ eli hätä waati heidän andaman Caupungin/ jonga he luulewat woittamattoman olewan/ että se on wuorilla.
Judit 7:10 Tämä neuwo kelpais Holofernexelle ja hänen sotawäellens/ ja asetit sata miestä joca caiwon tygö.
Judit 7:11 COsca he caxikymmendä päiwä olit caiwo wartioinnet/ ja Betulias ei ollut enä wettä/ ei caiwois eikä mualla/ nijn ettei he yhtän päiwä sillen idzens tainnet wirwotta/ ja heidän täydyi jocapäiwä mitata wettä Canssalle.
Judit 7:12 Silloin tulit miehet ja waimot/ nuoret ja wanhat Ozian tygö/ ja wanhimmat walitit/ ja sanoit:
Judit 7:13 Jumala olcon teidän ja meidän waihellam Duomari/ että te saatatte meidän sencaltaiseen hätään/ ettet te anna meidän tehdä rauha Assyrialaisten cansa.
Judit 7:14 Että Jumala on meitä cuitengin tahtonut anda heidän käsijns/ ja ei meillä ole yhtän apua/ mutta täyty näändyä janoon heidän silmäins edes/ ja huckua surkiast.
Judit 7:15 Sentähden Canssa cudzucat cocon/ että me annaisim idzem Holofernexen halduun:
Judit 7:16 Sillä se on parembi että me annamme meidäm ja pääsemme hengijn cunnioittain Jumalata/ cuin että me hucumme/ ja tulemme caikelle mailmalle häpiäxi/ ja täyty nähdä että meidän waimom ja lapsem surkiast meidän silmäim edes cuoleman pitä.
Judit 7:17 Me todistamme tänäpän taiwan ja maan ja meidän Isäim Jumalan edes/ joca meitä rangaise meidän syndeim tähden/ että me olemma rucoillet teitä andaman Holofernexelle Caupungita/ etten me äkist cuolis miecalla/ ja ettem me caicki näändyis janosta.
Judit 7:18 Silloin oli suuri itcu ja walitus caikella Canssalla/ muutamat seisoit cauwan ja huusit Jumalan tygö/ ja sanoit:
Judit 7:19 Me olemma syndiä tehnet ynnä meidän Isäim cansa/ me olemma wäärin tehnet ja ollet jumalattomat.
Judit 7:20 Mutta sinä olet laupias/ sentähden ole meille armollinen/ ja rangaise idze meitä/ ja että me sinun tunnustamme/ nijn älä meitä hyljä pacanain käsijn/ jotca ei sinua tunne.
Judit 7:21 Ettei he kerscais/ sanoden: cusast nyt on heidän Jumalans.
Judit 7:22 COsca he cauwan huutanet ja itkenet olit/ ja jo jotakin jällens waickenit:
Judit 7:23 Nousi Ozia/ itki ja sanoi: hywät weljet/ olcat cuitengin kärsiwäiset/ ja odottacam wielä wijsi päiwä Jumalan apua.
Judit 7:24 Jos hän tahto meille armon osotta/ ja hänen nimens cuuluisaxi tehdä.
Judit 7:25 Jos ei meitä näinä wijtenä päiwänä auteta/ nijn me teemme nijncuin te anonet oletta.

VIII. Lucu .

JUdith yxi leski Betulias cuule nämät/ v. 1.
ja lähettä Caupungin wanhinden tygö/ ja nuhtele heitä/ että he panit Jumalalle ajan ja määrän/ v. 9.
neuwo heitä nöyryttämän idzens HERran edes/ ja rucoileman händä/ ja nijn lohduttaman Canssa pyhist ihmisist/ v. 16.
ja anda tietä/ että hän tahto mennä wihollisten tygö/ ja anda idzens weljeins edestä hengen waaraan/ v. 28.

Judit 8:1 TÄmä tuli Judithan eteen/ joca leski oli/ Merarin tytär/ Uzin pojan/ Josephin pojan/ Ozian pojan/ Elain pojan/ Jamnorin pojan/ Gedeonin pojan/ Raphaimin pojan/ Achitobin pojan/ Malchian pojan/ Enanin pojan/ Nathanian pojan Sealthielin pojan/ Simeonin pojan.
Judit 8:2 Ja hänen miehens nimi oli ollut Manasse/ joca elonaicaca cuollut oli:
Judit 8:3 Sillä cosca hän oli kedolla työwäen tykönä/ tuli hän heldestä sairaxi/ ja cuoli Betulias omas Caupungisans/ ja haudattin Isäins cansa.
Judit 8:4 Hän jätti Judithan jälkens/ joca colme ajastaica oli leskenä ollut/ ja cuusi cuucautta.
Judit 8:5 Ja oli tehnyt hänen huonens päälle erinomaisen Camarin/ josa hän pijcoinens oleskeli.
Judit 8:6 Ja oli puetettu säckijn/ ja paastois jocapäiwä paidzi Sabbathia/ vtta cuuta/ ja muita Israelin huonen juhlia.
Judit 8:7 Ja hän oli ihana ja ricas/ ja hänellä oli paljo palcollisia/ ja tarhat täynäns härkiä ja lambaita.
Judit 8:8 Ja hänestä puhui jocainen hywin/ että hän pelkäis Jumalata/ ja ei yxikän tietänyt hänestä mitän pahutta sano.
Judit 8:9 Cosca tämä Judith cuuli/ että Ozia oli luwannut anda Caupungin wijden päiwän perästä Assyrialaisille: lähetti hän wanhinden/ Cambrin ja Carmin perän.
Judit 8:10 Ja cosca he tulit hänen tygöns/ sanoi hän heille: mikä se pitä oleman että/ Ozia on luwannut anda Caupungin Assyrialaisille/ jos ei meitä wijdes päiwäs auteta.
Judit 8:11 Mitkä te oletta/ että te kiusatte Jumala?
Judit 8:12 Ei nijn sowi armo kerjätä/ mutta pikemmin wiha ja waino.
Judit 8:13 Tahdattaco te asetta HERralle ajan ja päiwän teidän mielen jälken/ cosca hänen pidäis auttaman?
Judit 8:14 Cuitengin on HERra kärsiwäinen/ sentähden pitä meidän sitä catuman/ ja edzimän armo kyyneleillä.
Judit 8:15 Sillä ei Jumala wihastu nijncuin jocu ihminen/ ettei hän idzens anna lepyttä.
Judit 8:16 Sentähden pitä meidän nöyryttämän idziäm/ sydämest/ ja händä palweleman.
Judit 8:17 Ja meidän pitä itkein händä rucoileman/ että hän suosions peräst tahdois osotta meille laupiuden. Ja nijncuin meidän nyt täyty murhetti heidän ylpeydens tähden: että me tämän surun jälken taas iloidzisim.
Judit 8:18 Etten me meidän Isäim syndiä ole seurannet/ jotca heidän Jumalans hyljäisit/ ja palwelit wieraita jumalita.
JJudit 8:19 ongatähden he heidän wihollisillens annettin/ lyötin/ fangittin ja häwäistin/ mutta en me tunne muuta jumalata/ cuin hänen ainoan.
Judit 8:20 Ja tahdomme nöyrydellä toiwo häneldä apua ja lohdutusta/ nijn HERra meidän Jumalam wapahta meidän werem meidän wihollisildam/ ja sorta ja häpiään saatta caicki pacanat/ jotca meitä wainowat.
Judit 8:21 JA te rackat weljet/ jotca wanhimmat oletta/ lohduttacat Canssa puheillan/ ajatteleman cuinga meidän Isäm myös kiusattin/ että heitä coetellaisin/ jos he palwelisit Jumalata sydämestäns.
Judit 8:22 Muistuttacat heille/ cuinga meidän Isäm Abraham monella tawalla coeteldin/ ja tuli Jumalan ystäwäxi/ sijtte cuin hän moninaisella ahdistuxella coeteldu oli.
Judit 8:23 Nijn on myös Isaac/ Jacob/ Moses/ ja caicki jotca Jumalalle owat otolliset ollet/ pysynet wahwana/ ja owat monda murhetta woittanet.
Judit 8:24 Mutta muut jotca ei tahtonet otta murhetta wastan Jumalan pelgosa/ mutta owat kärsimättömydest nurisnet Jumalata wastan/ ja pilcannet.
Judit 8:25 Ne cadotettin turmelialda ja kärmeildä.
Judit 8:26 Älkäm sentähden olco kärsimättömät täsä waiwas.
Judit 8:27 Mutta tunnustacamme/ että tämä rangaistus on Jumalalda paljo wähembi cuin meidäm syndim owat/ ja uscocam/ että meitä curitetan nijncuin hänen palwelioitans parannuxeen/ ja ei codotuxeen.
Judit 8:28 SIjhen wastais Ozia/ ja wanhimmat: se on caicki tosi cuin sinä sanonut olet/ ja sinun sanoisas ei ole mitän wilppi/
Judit 8:29 Rucoile sentähden meidän edestän HERra: sillä sinä olet pyhä ja jumalinen waimo.
Judit 8:30 Ja Judith sanoi: että te luuletta sen olewan Jumalalda/ cuin minä sanonut olen:
Judit 8:31 Nijn coetelcat nyt/ jos se/ jota minä olen aicoinut tehdä/ on Jumalalda/ että Jumala andais sen menestyä.
Judit 8:32 Olcat tämä yö portin tykönä/ cosca minä menen sijtä ulos pijcoineni/ ja rucoilcat että HERra näinä wijtenä päiwänä/ cuin te sanonet oletta/ tahdois lohdutta hänen Canssans Israeli.
Judit 8:33 Mutta mitä minä aicoinut olen/ nijn ei teidän pidä sitä tutkiman/ waan rucoilcat ainoastans minun edestäni HERra meidän Jumalatam/ sijhenasti cuin minä ilmoitan teille mitä teidän pitä tekemän.
Judit 8:34 Ja Ozia/ Judan Försti/ sanoi hänelle: mene rauhaan/ HERra olcon sinun cansas/ ja costacon meidän tähtem wihollisille. Ja nijn he läxit pois hänen tyköns.

IX. Lucu .

JUdith rucoile että Jumala tahdois lyödä Assyrialaiset/ nijncuin hän muinen löi Sichimiterit/ v. 1.
ja Egyptiläiset/ v. 6.
että hän annais myös hänelle rohkeutta hänen aicoimisesans/ v. 14.
Että Jumalan palwelus pysyis woimasans/ ja Jumalan nimi ainoastans ylistettäisin/ v. 19.

Judit 9:1 SIjtte meni Judith Camarijns/ ja puetti idzens säckijn/ ja prijscotti tuhca pääns päälle/ ja langeis HERran eteen/ huusi händä/ ja sanoi:
Judit 9:2 HERra minun Isäni Simeonin Jumala/ joca annoit hänelle miecan/ rangaista pacanoita/ jotca neidzeitä häwäisit ja häpiään saatit.
Judit 9:3 Ja annoit fangita heidän waimons ja tyttärens/ ja ryöstäytit heitä sinun palweliais cautta/ jotca sinun kijwauxesas palawat olit.
Judit 9:4 Auta minua köyhä leske/ HERra minun Jumalan: sillä caicki apu joca muinen ja sijtte joscus on tapahtunut/ on sinulda tullut/ ja mitä sinä tahdot/ sen pitä tapahtuman.
Judit 9:5 Sillä jos sinä autta tahdot/ nijn ei se taida olla puuttuwainen/ ja sinä tiedät hywin/ cuinga wihollisia pitä rangaistaman.
Judit 9:6 Cadzo Assyrialaisten sotajoucko/ nijncuins muinen Egyptiläisten sotajoucko cadzoit/ cosca he sinun palwelioitas ajoit taca suurella joucolla/ ja luotit heitäns waunuihins/ radzasmiehins/ ja paljoon wäkeens.
Judit 9:7 Mutta cosca sinä cadzoit heidän päällens/ nijn he tulit epäilewäisexi.
Judit 9:8 Ja sywyys kiruhti heidän ylidzens/ ja wedet upotit heidän.
Judit 9:9 Nijn myös nyt näillekin tapahtucon/ HERra/ jotca idzens luottawat heidän wäkeens/ waunuihins/ keihäisins ja joudzijns.
Judit 9:10 Ja ei tunne sinua/ eikä muista/ että sinä HERra meidän Jumalam/ olet se joca sodat asetat algusta/ ja sinä cudzutan oikialla toimella HERraxi.
Judit 9:11 Ojenna käsiwartes nijncuin endisinä aicoina/ ja lyö wihollisia sinun woimallas/ että he sinun wihasas huckuisit/ jotca kehuwat että he tahtowat sinun Pyhäs cukista/ ja rijwata sinun nimes Tabernaclin/ ja lupawat miecallans lyödä maahan sinun Altaris.
Judit 9:12 Rangaise heidän ylpeydens omalla miecallans.
Judit 9:13 Että hän omain silmäins cautta käsitettäisin/ cosca hän cadzo minun päälleni/ ja nijn minun suloisten sanaini cautta wietellyxi tulis.
Judit 9:14 Anna minulle rohkeus/ etten minä händä eli hänen wäkens hämmästyis/ mutta että minä hänen cukistaisin.
Judit 9:15 Se on sinun nimelles cunniaxi/ että waimo on caatanut hänen maahan.
Judit 9:16 Sillä sinä HERra taidat ilman wäen paljoutta anda woiton/ ja ei ole sinun halua hewoisten wäkewyteen/ ei myös ylpiät ole coscan sinulle otolliset ollet: mutta sinulle owat aina otolliset radollisten ja nöyräin rucouxet.
Judit 9:17 O HERra taiwan Jumala/ wetten luoja ja caickein luotuin HERra/ cuule minun köyhän rucouxen/ joca ainoastans minuni sinun laupiutes luotan.
Judit 9:18 Ajattele sinun lijttos HERra/ ja anna minun suuhuni sanat/ mitä minun puhuman ja ajatteleman pitä/ anna minulle sijhen onni.
Judit 9:19 Että sinun huones pysyis/ ja caicki pacanat ymmärräisit sinun Jumalaxi/ ja ei yhtäkän muuta/ waan sinun ainoan.

Vers. 2. Annoit hänelle miecan ) Tämän Simeonin tecoja nuhtele Pyhä Hengi sangen cowin Patriarchan Jacobin cautta/ Gen. 34:30. cap. 49:5. Mutta että Hemorin poica/ joca Dinan häwäis/ tapettin/ ynnä hänen Isäns ja monen muun cansa/ sen on Jumala nijn andanut tapahtua/ että hän tahdoi osotta hänen angaran wihans syndiä wastan.

X. Lucu .

JUdith riisu pois leskiwaattens/ ja anda pijcallens wijna/ öljy ja ruoca lauckun/ ja mene hänen cansans ulos Caupungin portista/ v. 1.
Amulla tule hän Assyrialaisten wartiain tygö/ v. 11.
jotca hänen wiewät Holofernexen majaan/ joca sangen callis on/ v. 17.

Judit 10:1 COsca hän rucoilemast lacannut oli/ nousi hän ja cudzui pijcans:
Judit 10:2 Ja meni huonesen alas/ ja rijsui säkin/ ja pani pois leskiwaattens.
Judit 10:3 Ja pesi idzens ja woiteli calleilla wesillä/ ja palmicoidzi hiuxens/ ja pani päälijnan päähäns/ ja otti caunit waattet päällens/ ja caunisti idzens odzarihmoilla ja seppeleillä/ ja puki päällens caicki hänen caunistuxens.
Judit 10:4 Ja HERra andoi hänelle armon/ että hän oli sangen ihana nähdä: sillä ei hän caunistanut idzens hecumasta/ mutta Jumalan cunniaxi.
Judit 10:5 Ja hän andoi pijcallens wijnaleilin ja öljyastian/ ja laucun josa oli ficunoita/ jauhoja ja leipiä/ joita hänen syömän piti/ ja hän meni matcan.
Judit 10:6 Ja hän löysi portin tykö Ozian ja wanhimmat jotca händä odotit/ nijncuin määrätty oli.
Judit 10:7 Ja he ihmettelit hänen cauneuttans.
Judit 10:8 Mutta ei he kysynet mitä hän aicoinut oli/ waan päästit hänen ulos/ ja sanoit: meidän Isäim Jumala andacon sinulle armons/ ja sinun aicoimises menestyä/ että Israel iloidzis sinusta/ ja sinun nimes tulis luetuxi pyhäin secaan.
Judit 10:9 Ja caicki jotca sijnä olit/ sanoit: Amen/ Amen.
Judit 10:10 Mutta Judith rucoili/ ja meni matcans hänen pijcans cansa.
Judit 10:11 Ja cosca hän warahin amulla meni alas wuorelda/ cohtaisit händä Assyrialaisten wartiat/ ja carcaisit hänen päällens/ ja kysyit hänelle/ custa hän oli tullut/ ja cunga hän tahdoi mennä:
Judit 10:12 Hän wastais: minä olen Hebrealainen waimo/ ja olen heidän tyköns paennut: sillä minä tiedän heidän tulewan teidän käsijn.
Judit 10:13 Että he owat cadzonet teitä ylön/ ja ei tahdo armo edziä/ ja idzens mielelläns anda. Sentähden olen minä aicoinut tulla Förstin Holofernexen eteen/ että minä ilmoitaisin hänelle heidän salaudens/ ja sanoisin hänelle/ cuinga huokiast hän heidän taidais woitta/ nijn ettei hän yhtän miestä tarwidze sijnä hucata.
Judit 10:14 Cosca he nijn puhuit/ cadzoit he hänen päällens/ ja ihmettelit sangen suurest/ että hän oli nijn ihana/ ja sanoit:
Judit 10:15 Se sinua kyllä auttawa on/ ettäs sen neuwon löytänyt olet/ tullaxes meidän herram tygö.
Judit 10:16 Sillä cosca sinä tulet hänen eteens/ nijn on hän sinulle armollinen/ ja sinä olet sangen sydämest hänelle otollinen.
Judit 10:17 Ja he weit hänen Holofernexen majaan/ ja sanoit hänest hänelle: ja cosca hän tuli hänen eteens/ syttyi hän händä wastan.
Judit 10:18 Ja hänen palwelians sanoit toinen toisellens: Hebrean Canssa ei ole suingan ylöncadzottapa/ josa nijn ihanat waimot owat/ engöst me sencaltaisten ihanaisten waimoin tähden sotis?
Judit 10:19 Cosca Judith näki Holofernexen istuwan teldans alla/ joca caunist cudottu oli/ purpurast ja cullast/ Smaragdilla ja monella callilla kiwellä caunistetttu:
Judit 10:20 Langeis hän hänen eteens maahan/ ja cumarsi händä: ja Holofernes käski hänen nosta.

Vers. 12. Hän wastais ) Nijn owat ne pyhät toisinans Jumalan ja hänen seuracundans wiholliset pettänet/ ja se on luwallinen/ ainoastans ettei jocu puhu eli tee hänen uscons ja oma tundons wastan/ eli walans ja lupaustans wastan.

XI. Lucu .

Judith ylistä Holofernexen ja NebucadNezarin walda/ ja hywä hallitusta/ v. 1.
ja sano hänelle mingäcaltaisen hädän ja wapistuxen alla Judalaiset olit/ että he Jumalan wihoittanet olit/ v. 8.
ilmoitta hänens olewan Jumalalda lähetetyn/ että hänen pitä julistaman heidän cadotuxens/ v. 13.
tämä kelpa Holofernexelle ja Assyrialaisille sangen hywin/ v. 18.

Judit 11:1 JA Holofernes sanoi hänelle: ole hywäs turwas ja älä pelkä: sillä en minä ikänäns ole kellengän wahingota tehnyt/ joca idzens Cuningas NebucadNezarin ala mielelläns andanut on.
Judit 11:2 Ja jos ei sinun Canssas olis cadzonut minua ylön/ nijn en minä coscan yhtäkän asetta heitä wastan ylöndänyt olis.
Judit 11:3 Sano sijs/ mingätähden sinä olet heidän tyköns paennut ja tullut minun tygöni?
Judit 11:4 JUdith wastais/ ja sanoi: cuule sinun palweliatas armollisest: jos sinä nijn tehdä tahdot/ cuin sinun pijcas sinulle sanowa on/ nijn HERra anda sinulle onnen ja woiton.
Judit 11:5 Jumala andacon NebucadNezarille onne ja terweyttä: coco maan Cuningalle/ joca on sinun lähettänyt caickia uppiniscaisia rangaiseman: sillä sinä taidat hänelle alemmaisexi tehdä/ ei ainoastans Canssa/ mutta myös caicki pedot kedolla.
Judit 11:6 Sinun toimes ja wijsaudes on cuuluisa coco mailmasa/ ja joca mies tietä sinun olewan jaloimman Ruhtinan coco waldacunnasa/ ja sinun hywä hallituxes ylistetän caickein ylidze.
Judit 11:7 Me tiedämme myös mitä Achior sanonut on/ ja cuinga sinä sitä wastan hänelle tehnyt olet:
Judit 11:8 Sillä meidän Jumalam on nijn wihainen meidän syndeim tähden/ että hän on Prophetais cautta andanut ilmoittan tahtowans rangaista Canssa syndeins tähden.
Judit 11:9 Että nyt Israelin Canssa tietä wihoittanens heidän Jumalans/ nijn he owat sinua hämmästynet:
Judit 11:10 Kärsiwät myös päälisexi suurta nälkä/ ja heidän täyty janon tähden näändyä.
Judit 11:11 He owat nyt aicoinet teurasta heidän carjans/ juodaxens nijden werta.
Judit 11:12 Ja syödäxens sitä pyhä uhria/ jywistä/ wijnasta/ öljystä/ josta Jumala heildä kieldänyt on/ ettei heidän sijhen pidäis ryhtymän. Sentähden on se tosi/ että heidän pitä huckuman/ jotca sencaltaista tekewät.
Judit 11:13 Ja että minä sen tiedän/ olen minä heildä paennut/ ja HERra on minun lähettänyt sinun tygös näitä sinulle sanoman.
Judit 11:14 Sillä waicka minä olen tullut sinun tygös/ nijn en minä ole cuitengan sentähden Jumalasta luopunut/ mutta tahdon wielä nyt minun Jumalatani palwella sinun tykönäs/ ja sinun pijcas pitä menemän ulos Jumalata rucoileman.
Judit 11:15 Joca minulle ilmoitta/ cosca hän tahto heitä rangaista heidän syndeins tähden/ nijn minä tulen ja teen sinulle tiettäwäxi/ ja wien sinun keskelle Jerusalemita/ nijn että sinä saat haldus caiken Israelin Canssan/ nijncuin lambat/ joilla ei paimenda ole/ ja ei coiracan tohdi hauckua sinua:
Judit 11:16 Sillä Jumala on minulle nämät ilmoittanut:
Judit 11:17 Että hän on heille wihainen/ ja nijn on minun tänne lähettänyt sinulle sanoman.
Judit 11:18 TÄmä puhe kelpais Holofernexelle ja hänen palwelioillens/ ja he ihmettelit hänen wijsauttans/ ja sanoit keskenäns:
Judit 11:19 Ei ole tämän waimon caltaista maan päällä cauneudes ja wijsaudes.
Judit 11:20 Ja Holofernes sanoi hänelle: sen on Jumala nijn laittanut/ ja lähettänyt sinun tänne/ ennencuin Canssa minun käsijni tulewat.
Judit 11:21 Jos sinun Jumalas tämän nijn teke cuin sinä sanot/ nijn hänen pitä myös oleman minun Jumalan/ ja sinä olet isoixi tulewa Cuningas NebucadNezarin tykönä/ ja sinun nimes tule ylistetyxi coco waldacunnas.

Vers. 12. Sitä pyhä uhria ) Dawid söi sijtä leiwästä cuin Jumalalle oli uhrattu/ 1. Sam. 21:6. ja ettei se tapahtunut ehdosta ja Jumalan ylöncadzesta/ mutta hädästä ja ahdistuxesta: sentähden ei sitä luettu hänelle synnixi/ nijncuin Christus sano/ Matth. 12:3.
V. 21. Oleman minun Jumalan ) Tämä on caickein wiecasten tapa/ että he tahtowat palwella Jumalata/ jos heille sijtä jocu woitto olis: mutta jos hätä tule päälle/ nijn he caicki hyljäwät.

XII. Lucu .

HOlofernes anda hänen olla tawaramajas/ tahto händä rawita pöydäldäns/ mutta ei Judith tahdo/ v. 1.
saldi myös hänen mennä colme päiwä ulos ehtona ja amulla rucoileman/ v. 4.
cudzu neljändenä päiwänä ylimmäiset palwelians/ ja Judithan wieraxens/ v. 10.
joca tule ja syö hänen tykönäns mitä hänen pijcans oli hänelle walmistanut/ v. 13.
Ja Holofernes juopui peräti/ v. 20.

Judit 12:1 SIlloin andoi hän hänen mennä tawaramajaans oleman/ ja käski ruockia händä hänen omalda pöydäldäns.
Judit 12:2 Mutta Judith wastais/ ja sanoi: en minä wielä tohdi syödä sinun ruastas/ etten minä syndiä tekis/ mutta minulla on idze wähä myötäni/ josta minä tahdon syödä.
Judit 12:3 Holofernes sanoi: coscas sen syöt cuin sinun myötäs on/ custasta me sijtte enä saamme sinulle?
Judit 12:4 Judith wastais: minun herran/ nijn totta cuin sinä elät/ ennen cuin sinun pijcas sen caiken on syönyt/ nijn Jumala on minun cauttani toimittawa/ mitä hänen mielesäns on.
Judit 12:5 Ja cosca palweliat tahdoit hänen wiedä majaan/ nijncuin käsketty oli: Rucoili hän että he saldisit hänen mennä ulos ehtona ja amulla/ rucoileman HERra.
Judit 12:6 Nijn Holofernes käski Camarerins saldi hänen colme päiwä wapast käydä ulos ja sisälle/ rucoileman Jumalata.
Judit 12:7 Ja hän läxi ehtona ulos sijhen orcoon Betulian eteen/ ja pesi idzens wedesä.
Judit 12:8 Sijtte rucoili hän HERra Israelin Jumalata/ että hän tahdois anda hänelle menestystä/ wapahtaman hänen Canssans.
Judit 12:9 Ja meni jällens majaan/ ja piti hänens puhtana/ eikä syönyt mitän ennen ehtota.
Judit 12:10 Ja neljändenä päiwänä teki Holofernes lähimmäisille palwelioillens ainoastans ehtolisen/ ja sanoi Bagaolle Camarerillens: mene ja puhu sille Hebrean waimolle/ ettei hän estele tullaxens minun tygöni.
Judit 12:11 Sillä se olis suuri häpiä Assyrialaisille/ että sencaltainen waimo pääsis ilman macamat meidän tyköäm/ ja nijn wiettelis miehen.
Judit 12:12 Nijn tuli Bagao Judithan tygö/ ja sanoi: o ihanainen waimo/ älä estele tulla minun herrani tygö/ cunniaxi/ ja syömän/ ja juoman ja iloidzeman hänen cansans.
Judit 12:13 Silloin sanoi Judith: cuinga minä tohdin sen kieldä minun herraldani?
Judit 12:14 Caicki mitä hänelle otollinen on/ tahdon minä mielelläni tehdä/ caickena minun elinaicanani.
Judit 12:15 Ja hän nousi ja caunisti idzens/ meni hänen eteens/ ja seisoi hänen edesäns.
Judit 12:16 Silloin lijckui Holofernexen sydän: sillä hän syttyi himohon hänen tygöns.
Judit 12:17 Ja sanoi hänelle: istu/ juo ja ole iloinen: sillä sinä olet löytänyt armon minun tykönäni.
Judit 12:18 Judith wastais: ja Herra/ minä tahdon olla iloinen: sillä en minä ole ollut minun alinaicanani nijn corkiast cunnioitettu.
Judit 12:19 Ja hän söi ja joi hänen cansans/ mitä hänen pijcans hänelle walmistanut oli.
Judit 12:20 Ja Holofernes oli iloinen hänen cansans/ ja joi nijn paljon/ ettei hän ikänäns nijn paljon juonut ollut.

Vers. 11. Se olis suuri häpiä ) Moni nijstä/ jotca woimalliset owat mailmas/ lange suruttomuteen/ irtauteen/ ja muihin pahoijn wicoihin/ ettei he pelkä ihmisten rangaistuxia/ ja löytäwät usein sijhen soweliat palweliat. Ja heille näky se olewan häpiälinen/ että sencaltainen tila käy heitä ohidzen. Mutta Jumala costa ja wihastu/ ja ei anna sitä olla rangaisemata. Luc 2. Sam. 11. selitys.

XIII. Lucu .

JUdith jää yxinäns hänen majaans/ ja cosca hän nucku/ wetä Judith miecan/ hacka poicki hänen caulans ja anda pään pijcallens/ v. 6.
menewät Caupungin portin eteen/ huutawat wartiata/ ja cudzuwat wanhimmat/ v. 11.
Cosca he näkewät mitä tapahtunut oli/ ylistäwät Jumalata ja kijttäwät Judithata/ v. 18.
Achior cudzutan näkemän mitä HERra hänen wihollisillens tehnyt oli/ v. 26.

Judit 13:1 EHtona hiljan menit hänen palwelians heidän majoihins/ ja olit caicki juopunet.
Judit 13:2 Ja Bagao lukidzi Holofernexen majan/ ja meni matcans.
Judit 13:3 Ja Judith jäi yxinäns hänen tygöns majahan.
Judit 13:4 Cosca Holofernes macais wuotes ja oli juoxis nuckunut:
Judit 13:5 Sanoi Judith pijcallens/ että hän seisois owen edes ja wartioidzis.
Judit 13:6 JA Judith astui wuoten tygö/ ja rucoili salaisest kyynelillä/ ja sanoi:
Judit 13:7 HERra Israelin Jumala wahwista minua/ ja auta minua armollisest täyttämän sitä työtä/ jota minä sinuun luottain olen aicoinut tehdä/ että sinä corgotaisit Caupungis Jerusalemin/ nijncuin sinä luwannut olet.
Judit 13:8 Sencaltaisen rucouxen jälken meni hän pään puoleen wuodetta/ ja otti miecan joca sijnä ripui ja weti sen ulos/ ja tarttui hänen hiuxijns/ ja sanoi taas:
Judit 13:9 O HERra Jumala wahwista minua tällä hetkellä.
Judit 13:10 Ja hän hackais händä cahdesti curckuun caikella woimalla: sijtte leickais hän pois hänen pääns/ ja wieritti ruumin wuotesta ulos/ ja otti waattens cansans.
Judit 13:11 SIjtte meni hän ulos/ ja andoi pijcallens Holofernexen pään/ ja käski pistä lauckuun.
Judit 13:12 Ja menit ynnä ulos nijncuin heidän tapans oli/ nijncuin he olisit tahtonet mennä rucoileman läpi leirin/ ja käwit ymbärins sen orgon/ että he olisit salaisest tullet Caupungin portin tygö.
Judit 13:13 Ja Judith huusi wartioita: awatcat portti: sillä Jumala on meidän cansam/ joca Israelille on andanut woiton.
Judit 13:14 Cosca wartiat cuulit hänen änens/ cudzuit he cohta sinne Caupungin wanhimmat.
Judit 13:15 Jotca caicki tulit hänen tygöns: sillä he epäilit jo ettei hänen pitänyt palajaman.
Judit 13:16 Ja he wiritit tulisoittoja/ ja käwit händä ymbärins/ nijncauwan cuin hän lakialle tuli.
Judit 13:17 Ja hän käski heidän olla wait/ ja cuulla/ ja sanoi näin: KIjttäkät HERra meidän Jumalatam/ joca ei nijtä hyljä/ jotca hänen päällens uscowat.
Judit 13:18 Hän on osottanut laupiuden hänen pijcans cautta/ nijncuin hän Israelin huonelle on luwannut/ ja on tänä yönä maahan lyönyt hänen Canssans wihollisen/ minun kätteni cautta.
Judit 13:19 Ja hän weti ulos Holofernexen pään/ osotti heille sen/ ja sanoi: cadzocat/ tämä on Holofernexen pää Assyrialaisten sodan päämiehen/ ja cadzocat/ täsä on waate/ jonga alla hän macais juopununna/ josa HERra meidän Jumalam waimon käden cautta on hänen surmannut.
Judit 13:20 Nijn totta cuin HERra elä/ nijn on hän minua Engelins cautta warjellut/ etten minä ole saastutetuxi tullut/ nijncauwan cuin minä olen ulcona ollut: ja on andanut minun tänne ilman synnitä jällens palaita suurella woitolla ja ilolla.
Judit 13:21 Sentähden kijttäkät händä caicki: sillä hän on hywä ja autta aina.
Judit 13:22 JA he caicki kijtit HERra/ ja sanoit hänelle: kijtetty olcon HERra/ joca tänäpän on sinun cauttas saattanut meidän wihollisem häpiään.
Judit 13:23 Ja Ozia Israelin Canssan Ruhtinas sanoi hänelle: siunattu loet sinä tytär HERralda/ caickein ylimmäiseldä Jumalalda/ ylidzen caickia waimoja maan päällä.
Judit 13:24 Ja kijtetty olcon HERra joca taiwan ja maan luonut on/ joca sinulle onnen on andanut tappa meidän wihollistem Päämiestä.
Judit 13:25 Ja on tehnyt sinun nimes cuuluisaxi/ ylistettä caikilda jotca HERran töitä tutkiwat/ ettes ole säästänyt henges sinun Canssas murhes ja hädäs/ mutta olet sen wapahtanut HERran meidän Jumalamme edes.
Judit 13:26 Ja caicki Canssa sanoi: Amen/ Amen.
Judit 13:27 SIjtte toit he Achiorin edes/ jolle Juditha sanoi: Israelin Jumala/ jota sinä cunnioitit/ että hän sinun wihollisilles costa taita/ hän on tänä yönä jumalattoman pään särkenyt minun kätteni cautta.
Judit 13:28 Ja että sinä sen näkisit/ nijn on täsä Holofernexen pää/ joca Israelin Jumalata ylpeydes häwäis/ ja sinua cuolemalla uhcais/ sanoden: cosca Israelin Canssa käsitetän/ nijn tahtoi hän sinun ynnä heidän cansans anda pistä läpidzen.
Judit 13:29 Ja cosca Achior näki Holofernexen pään/ hämmästyi hän nijn ettei hän parembi cuollutta ollut.
Judit 13:30 Mutta cosca hän jällens toipui/ langeis hän hänen jalcains juureen/ ja sanoi:
Judit 13:31 Siunattu olet sinä sinun Jumalaldas caikisa Jacobin majoisa: sillä Israelin Jumala tule sinun cauttas ylistetyxi caickein Canssain seas/ jotca sinusta cuulla saawat.

Vers. 8. Otti miecan ) Tämä Judithan työ on luettapa nijden secaan/ jotca cudzutan facta Heroica, joita ei sowi caickein seurata: sillä sijhen tarwitan Jumalan ilmestys ja erinomainen waicutus/ joca on perustettu Jumalan lupaxen päälle: muutoin taita pian tapahtua/ että se joca idzens anda waaraan/ taita myös sijnä tulla pois. Lue 1. Sam. 17. selitys.

XIV. Lucu .

JUdith neuwo Canssa ripustaman Holofernexen päätä muurin päälle/ ja carcaman Assyrialaisten päälle/ v. 1.
jotca nijn tekewät/ v. 7.
mutta Assyrialaiset rupewat capinoidzeman Holofernexen majan owen edes/ että hän olis herännyt/ v. 8.
Cosca he sijhen tulewat/ näkewät he ruumin päätöinnä macawan weresäns/ v. 13.
josta suuri walitus ja huuto tule Assyrialaisten leirijn/ v. 15.

Judit 14:1 SIjtte sanoi Judith caikelle Canssalle: rackat weljet/ cuulcat minua/ nijn pian cuin päiwä tule/ nijn ripustacat pää ulos muurin ylidzen.
Judit 14:2 Ja ottacat teidän mieckan/ ja caratcat caicki ulos yhdesä joucosa suurella huudolla.
Judit 14:3 Nijn wartiat pakenewat herättämän heidän herrans sotiman.
Judit 14:4 Ja cosca Päämiehet tulewat Holofernexen majaan/ ja saawat nähdä ruumin macawan weresäns/ nijn he hämmästywät.
Judit 14:5 Ja cosca te ymmärrätte/ että he owat epäyxes/ ja pakenewat/ nijn seuratcat wahwast peräs: sillä HERra on andanut heitä teidän jalcain ala.
Judit 14:6 COsca Achior näki että Israelin Jumala auttanut oli/ hyljäis hän sen pacanalisen menon/ ja uscoi Jumalan päälle/ ja andoi idzens ymbärinsleicata/ ja tuli Israelin jouckoon luetuxi/ hän ja caicki hänen jälkentulewaisens/ aina haman tähän päiwän asti.
Judit 14:7 JA cosca päiwä coitti/ ripustit he pään muurin päälle/ ja otit mieckans ja carcaisit ulos yhdesä joucosa suurella riecunalla.
Judit 14:8 Cosca wartiat sen näit/ juoxit he Holofernexen majan tygö.
Judit 14:9 Ja ne jotca siellä olit/ nostit capinan hänen majans edes/ josta hänen piti heräjämän.
Judit 14:10 Sillä ei he tohtinet colcutta/ eikä mennä sisälle Assyrian Förstin majaan.
Judit 14:11 Mutta cosca Assyrian Päämiehet tulit/ sanoit he majan wartialle:
Judit 14:12 Mengät sisälle ja herättäkät händä: sillä hijret owat juosnet ulos heidän läwistäns/ ja owat nijn rohkiaxi tullet/ että he uscaldawat meitä härsytellä.
Judit 14:13 Nijn Bagao meni sisälle/ ja astui waatten tygö/ ja colcutti kädelläns: sillä hän luuli hänen macawan Judithan tykönä.
Judit 14:14 Ja hän cuuldeli jos hän lijckuis: cosca ei hän sitä cuullut/ nijn hän nosti waatetta. Ja cosca hän näki ruumin päätöinnä weresä macawan maan päällä/ huusi hän ja walitti suurella änellä/ ja rewäis waattens ricki.
Judit 14:15 Ja cadzoi Judithan majaan/ ja cosca ei hän löytänyt händä/ juoxi hän ulos sotawäen tygö/ ja sanoi:
Judit 14:16 Yxinäinen Hebrean waimo on coco NebucadNezarin huonen Assyriast häwäisnyt/ ja saattanut nauroxi coco mailman edes: sillä Holofernes maca siellä cuolluna maasa/ ja hänen pääns on häneldä hacattu pois.
Judit 14:17 Cosca Assyrian Päämiehet sen cuulit/ rewäisit he ricki heidän waattens/ ja hämmästyit sangen suurest/ ja heidän seasans oli suuri huuto.

XV. Lucu .

ASsyrialaiset pakenewat hämmästyxestä/ v. 1.
Israelin miehet ajawat heitä taca caikista Caupungeista/ ja saawat suuren saalin/ v. 3.
Jojachim tule cadzoman Juditha/ ja he ylistäwät händä/ v. 9.
Judithalle annetan saalin jaos paljon calleita caluia/ jotca Holofernexen ollet olit/ v. 13.

Judit 15:1 COsca sotawäki sen cuuli/ että Holofernexen pää oli pois/ hämmästyit he ja tyhmistyit/ ja ei tietänet mitä heidän piti tekemän/ ja nijn catois heidän rohkeudens.
Judit 15:2 Ja pakenit/ että he heidäns pelastaisit Hebrereildä/ jotca he näit tulewan wastans.
Judit 15:3 JA cuin Israelin lapset näit wiholliset pakenewan/ kijrutit he heidän peräns/ suurella huudolla ja trometeillä.
Judit 15:4 Mutta että Assyrialaisten joucko hajotettu oli/ ja Israelin lapset heidän jouckoons tulit/ löit he caicki jotca he käsitit.
Judit 15:5 Ja Ozia lähetti caickijn Caupungeihin Israelin maalle:
Judit 15:6 Että heidän piti walmit oleman jocaidzes Caupungis wihollisia ajaman taca maacunnasta ulos.
Judit 15:7 Mutta se wäki joca jäi Betuliaan/ tuli Assyrian leirijn/ ryösti ja wei pois mitä Assyrialaiset sijhen jättänet olit/ ja sait sijtä paljo calua.
Judit 15:8 Mutta cosca ne toiset palaisit/ toit he myötäns caicki mitä he olit cansans wienet eläimistä ja muista caluista. Ja coco maacunda tuli rickaxi sencaltaisesta saalista.
Judit 15:9 SIjtte tuli Jojakim ylimmäinen Pappi Jerusalemist Betuliaan/ caickein Pappein cansa/ cadzoman Juditha.
Judit 15:10 Ja hän meni heidän tygöns. Nijn caicki ylistit händä/ ja sanoit:
Judit 15:11 Sinä olet Jerusalemin Cruunu/ Israelin ilo: sinä olet caiken Canssan cunnia/ joca nijn jalon työn tehnyt olet/ ja nijn suuren hywän työn Israelille osottanut olet/ että Jumala on taas heitä lunastanut. Siunattu olet sinä Jumalan edes ijancaickisest.
Judit 15:12 Ja caicki Canssa sanoi: Amen/ Amen.
Judit 15:13 Ja cosca he colmekymmendä päiwä saalista jacanet olit:
Judit 15:14 Annoit he Judithalle callit cappalet/ jotca Holofernexellä olit/ cullast/ hopiast/ waatteist ja calleista kiwistä.
Judit 15:15 Ja jocainen oli iloinen/ weisaisit ja hyppäisit sekä nuoret että wanhat.

XVI. Lucu .

JUdith weisa HERralle kijtoswirren/ sen jalon woiton edest/ jonga hän oli hänen kätens cautta andanut/ v. 1.
he menewät Jerusalemijn ja ripustawat Holofernexen sotaaset Templijn/ uhrawat ja iloidzewat/ v. 22.
Judith oli leskenä Betulias caiken elinaicans/ ja haudatan hänen miehens Manassen tygö/ v. 26.

Judit 16:1 NIjn weisais Judith HERralle tämän weisun/ ja sanoi:
Judit 16:2 SOittacat HERralle trumbuilla/ ja helistäkät hänelle Cymbaleilla. Weisatcat hänelle usi wirsi: olcat iloiset/ ja huutacat hänen nimens.
Judit 16:3 HERra on se joca sodat asetta taita/ HERra on hänen nimens.
Judit 16:4 Hän soti hänen Canssans edestä/ että hän meitä wapahdais caikilda meidän wihollisildam.
Judit 16:5 Assur tuli sildä wuorelda pohjasta/ suurella wäellä. Hänen paljoudens peitti wedet/ ja hänen hewoisens peitit maan.
Judit 16:6 Hän uhcais poltta minun maani/ ja tappa minun nuoret mieheni/ lapset ja neidzet wiedä pois.
Judit 16:7 Mutta HERra Caickiwaldias Jumala on hänen rangaisnut/ ja andanut hänen waimon käsijn.
Judit 16:8 Sillä ei yxikän mies/ eikä Sangari ole händä lyönyt maahan/ ja ei yxikän uljas ole häneen ruwennut. Mutta Judith Merarin tytär on cauneudellans hänen lyönyt maahan.
Judit 16:9 Sillä hän rijsui pois lesken waattet/ ja otti päällens caunit waattet/ Israelin lasten iloxi.
Judit 16:10 Hän pesi hänens callilla wedellä/ ja palmicoidzi hiuxens/ pettämän händä.
Judit 16:11 Hänen caunit kengäns teit hänen sokiaxi/ hänen ihana muotons käänsi hänen sydämens: mutta hän hackais pois hänen pääns.
Judit 16:12 Nijn että Persianit ja Medit hämmästyit sencaltaista miehullista työtä.
Judit 16:13 Ja Assyrialaisten joucko murhetit/ cosca minun wiheljäiseni tulit edes/ jotca janosta näändynet olit.
Judit 16:14 Nuoret poicaiset pistit heitä läpidzen/ ja löit heitä pacoon nijncuin lapsia. He owat lyödyt maahan HERran minun Jumalani joucolda.
Judit 16:15 WEisatcamme utta wirtä HERralle meidän Jumalallem.
Judit 16:16 HERra Jumala/ sinä olet woimallinen Jumala/ joca teet suuria töitä/ ja ei yxikän taida olla sinua wastan.
Judit 16:17 Caicki cappalet pitä sinua palweleman/ ja mitä sinä sanot/ sen pitä tapahtuman. Cosca sinä annat jolleculle rohkeuden/ sen täyty käydä edes/ ja ei yxikän taida olla sinun sanas wastan.
Judit 16:18 Wuorten täyty wäristä/ ja kiwet sulawat sinun edesäs nijncuin medenwaha.
Judit 16:19 Mutta ne jotca sinua pelkäwät/ nijlle sinä tahdot osotta suuren armon.
Judit 16:20 Sillä caicki uhri ja lihawus on ylön huono sinun edesäs: mutta HERran pelco se on sangen suuri. Woi pacanoita/ jotca minun Canssani wainowat: Sillä Caickiwaldias HERra costa heille/ ja edzi heitä costopäiwänä.
Judit 16:21 Hän on costawa heidän ruumisans tulella ja madoilla/ ja heidän pitä palaman ja kituman ijancaickisest.
Judit 16:22 SEncaltaisen woiton jälken/ meni caicki Canssa Betuliast Jerusalemijn rucoileman HERra/ ja puhdistit idzens/ ja uhraisit polttouhria/ ja mitä he luwannet olit.
Judit 16:23 Ja Judith ripusti caicki Holofernexen sotaaset Templijn: ja sen waatten/ jonga hän hänen wuotestans ottanut oli/ että sen piti oleman annettu HERralle aldixi ijancaickisest.
Judit 16:24 Ja Canssa oli iloinen Jerusalemis/ Judithan cansa Pyhän tykönä/ colme Cuucautta/ ja pidit juhla woitosta.
Judit 16:25 Sijtte meni cukin cotians jällens.
Judit 16:26 Ja Judith tuli myös cotians jällens Betuliaan/ ja tuli suurest cunnioitetuxi coco Israelin maalla.
Judit 16:27 Ja ei hän ottanut miestä hänen ensimäisen miehens Manassen cuoleman jälken.
Judit 16:28 Ja hän tuli sangen wanhaxi/ ja oli hänen miehens huones/ sijhenasti cuin hän tuli sadan ja wijden ajastajan wanhaxi. Ja hän teki hänen pijcans wapaxi. Sijtte cuoli hän Betulias/ ja haudattin hänen miehens Manassen wiereen.
Judit 16:29 Ja Canssalla oli murhe ja walitus hänestä seidzemen päiwä. Ja hän jacoi caicki hänen caluns hänen miehens ystäwille.
Judit 16:30 Ja nijncauwan cuin hän eli/ ja wielä cauwan sen jälken/ ei kengän rohjennut mennä Israeli wastan. Ja he pidit sen woittopäiwän Ebrerein seas suurna juhlana ja pyhänä ijancaickisest.

Vers. 22. Ja uhraisit ) Cosca Jumala on meitä wapahtanut meidän wihollisildam/ ja on andanut meille woiton/ nijn händä pitä sen edest suurest kijtettämän: Ja annettaman Jumalan palweluxen awuxi/ ja saarnamiesten ylöspitämisexi/ ja Jumalan cunniaxi.

Judithan Kirjan loppu.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16