Ensimäinen Maccaberein Kirja .

Esipuhe ensimäisestä Maccaberein Kirjasta .
TÄmä Kirja on myös yxi nijstä/ joita ei löytä Ebrean Biblias/ ehkä hän on puheis ja sanois nijncuin muutkin Pyhän Ramatun Kirjat/ ja ei olis ollut mahdotoin luetta nijden secaan/ että hän nijn hywä ja tarpellinen on/ ymmärtä Propheta Danieli sijnä 11. lugus: sillä mitä Daniel sijnä lugus ennusta sijtä cauhistuxest/ ja Israelin Canssan tuscast/ sijtä wähästä awusta ( cuin hän sijnä sano ) ja suuresta wainosta sekä Pakanoilda että petollisilda Judalaisilda/ sen tämä Kirja näyttä olewan täytetyn Cuningas Antiochus Epiphanexen alla/ joca Maccaberein aicana nijn julmasti toimitti Judalaisi/ ja Jumalan palweluxen/ jonga hän aicoi peräti häwittä.
Jongatähden on tämä Kirja myös meille Christityille tarpellinen lukea: Ensin/ että se Antiochus pidetän Antichristuxen cuwana/ joca sencaltaisen julmuden/ ja Jumalan palweluxen häwityxen eteens otti/ ei paljo ennen Christuxen ensimäistä tulemista; opemme sijtä tundeman sen oikian Antichristuxen/ joca sen toisen ja wijmeisen Christuxen tulemisen edellä Jumalan Canssa ( se on Christityitä ) ja sitä oikiata ja totista Jumalan palwelusta häwittä ja pyytä lyödä maahan.
Että cosca sencaltaista tapahtu/ ja meille on silmäin edes/ etten me hämmästyis/ waan wahwistaisim meitäm sillä toiwolla/ että me ynnä caickein Christittyiden cansa wielä lopullakin ylös pidetyxi tulemma/ ehkä cuinga suuri waino ja Perkelen hirmuisus joscus tarjona olla taidais: sillä me näemme kyllä sen awun/ waicka hän näky wähä ja pieni olewan/ jonga Jumala jo alcanut on meille osotta.
Ja pyhä Evangelium on se miecka/ jolla Antichristuxen cansa meidän aicanam urhollisesta taistellan/ ehkä se tapahtu suurella weren wuodatuxella ja waiwalla/ nijn ei cuitengan ilman hänen julkista wahingotans ja langemustans.
Nijncuin Jumala Maccaberein miecan cautta hänen Canssallens awun teki/ waicka ei se tapahtunut ilman wainota ja suurta sydämen surua/ cuitengin puhdistit he wielä sijtte Templin/ ja asetit jällens Jumalan palweluxen ja saatit Canssan yhten/ sen endisen hallituxen alla: Nijn myös Evangelium tähän aican puhdista caiken epäjumalan palweluxen/ ja nijncuin Christus sano/ että hänen Engelins pitä percaman caicki pahennuxet hänen waldacunnastans/ ja cocoman jällens oikiat Christityt yhten sijhen oikian wanhan Christilliseen uscoon/ totisijn hywijn töihin/ ja Jumalan palweluxeen.
Sitälikin: että me myös meitäm sillä lohdutaisimme/ että Jumala autti heitä ei ainoastans Antiochusta ja pacanoita wastan/ mutta myös pettäitä ja luopuneita Judalaisia wastan/ jotca heidäns annoit pacanain puolelle/ ja kehoitit heitä wainoman/ waiwaman ja tappaman heidän oma Canssans ja weljiänsä/ nijn että jos ne wäärät Christityt ja eriseuraiset wielä nyt asettawat idzens meitä wastan/ waiwaman ja wahingoittaman Antichristuxen tawalla/ nijn cuitengin pitä meidän oleman hywäs turwas ja ei pelkämän.
Sillä Daniel on nämät caicki sanonut ja ilmoittanut/ meille lohdutuxexi/ että se nijn on tapahtuwa/ että meidän omangin Canssam lapset pitä osottaman petoxens/ ja kehoittawat muitakin meitä wainoman.
Sentähden en me taida parembata meno saada/ cuin oli jumalisilla Judan Canssan seas/ heidän petollisten weljeins keskellä Antiochuxen/ eli heidän Antichristuxens wallan aicana.
Mutta wijmeiseldä cuitengin ne wihamiehet ja pettäjät sangen woimallisesta Jumalalda rangaistan/ ja heidän Tyranneudens ja petoxens ei ole ilman costota: että me iloisest ja wahwalla uscalluxella cadzoisimme meidän Antichristuxitam/ Tyranneja ja wääriä opettaita/ ja odotaisim heidän suuria ja ylpeitä uhcauxians/ ollen wahwat ja lujat/ ettei he cauwan nijn saa tehdä/ paljo wähemmin sitä täyttä/ mitä he mieliwät.
Mutta ( nijncuin Antiochus ja ne pettäjät ) kyllä hopus heidän ansaitun palckans saawat/ nijncuin se jo enimmitten tapahtunut on/ ja wielä nyt päiwä päiwäldä enämmin tapahtuwan näky/ waicka paatunet ja sokiat ei sitä tottele/ ei myös sijtä mitän ole/ sillä he tahtowat kiusata/ nijncuin muut ennen tehnet owat/ jonga Jumala pian tapahtuwan suocon/ Amen.
Tämä Kirja alca lyhykäisest hänen Historians sijtä ajast cuin Alexander Magnus rupeis wallidzeman Asias: ja on täsä 198. wuoden aica/ haman Simon Maccabeuxen cuoleman asti.
SIllä sijtä ajast cuin Alexander löi Dariuxen ja sai Persian waldacunnan/ nijn Seleucuxen asti joca ensimäinen Cuningas oli Syrias 20. wuotta.
Sijtä ajast nijn Antiochus Magnuxen asti/ 88. wuotta.
Sijtä nijn Antiochus Epiphanexen asti/ 49. wuotta.
Sijtte Judan Maccabeuxen asti/ 9. wuotta.
Sijtä ajast cuin Judas alcoi sodan Antiochusta wastan/ nijn Simon Maccabeuxen cuoleman asti/ 32. wuotta.
Ja sijnä loppuwat Maccaberein Kirjat.
Simonin cuolemast/ Christuxen syndymään 133. wuotta.
Sillä cosca Simon cuollut oli/ wallidzi hänen poicans Johannes/ joca myös Hircanuxexi cudzuttin 31. wuotta.
Hänen poicans Aristobulus 1. wuoden.
Hänen jälkins hänen weljens Alexander 27. wuotta.
Hänen emändäns Alexandra 9. wuotta.
Sijtte Alexandrin poica Aristobulus 4. wuotta Sijhen aican tuli Pompejus ja sai Jerusalemin ja Templin/ cosca mailman algusta oli culunut 3909. ennen Christuxen syndymätä 62. wuotta.
Hän teki Hircanuxen Aristobuluxen weljen ylimmäisexi Papixi: Se hallidzi Gabiniuxen Antipatrin ja hänen poicains wallan aicana/ ( jotca sen wallan Ruomalaisilda olit saanet ) 26. wuotta/ Herodexen waldan asti.
Silloin Herodes ( joca oli Antipatrin Idumerein Cuningan poica ) sai Jerusalemin/ ynnä hallituxen cansa/ ja wallidzi 37. wuotta.
Sijtte ei Judalaiset saanet enä yhtän Cuningasta omasta Canssastans/ Jacob Patriarchan sanan jälken.

Ensimäinen Maccaberein Kirja

I. Lucu .

Sijtte cuin Alexander Magnus oli saanut Persian/ ja monda maata ja waldacunda ja cuoli/ v. 1.
Jacawat hänen Päämiehens ja Sangarins waldacunnan idze keskenäns/ joista tule Antiochus/ v. 9.
Sijhen aican lange Israel epäjumalan palweluxeen/ v. 12.
Mutta Antiochus wahwista hänens/ ja saa Egyptin ja suuren saalin/ tule myös Jerusalemijn ja ryöstä Templin/ v. 17.
Cahden wuoden perästä lähettä hän sodan Päämiehen/ joca ryöstä Caupungin ja wahwista linnan ja häwittä Jumalan palweluxen/ v. 30.
Sijtte käske Antiochus/ että yhdencaltainen Jumalan palwelus pitä oleman coco waldacunnas/ ja asetta pacanalisen jumalan palweluxen Jerusalemis/ v. 43.

1 Makk 1:1 ALexander/ Philippuxen poica Macedonian Cuningas/ joca ennen Grecan maalla hallinut oli/ läxi Chitimin maacunnasta suurella sotajoucolla/ otti wahwat Caupungit:
1 Makk 1:2 Ja löi Dariuxen Persian ja Medein Cuningan/ ja sen jälken muut Cuningat caikis maacunnis woitti alans.
1 Makk 1:3 Ja aina waelsi edemmä/ ja otti caicki maat/ ja waldacunnat/ ja ei kengän rohjennut idzens asetta händä wastan.
1 Makk 1:4 Ja hän tuli yldynexi/ oli myös hänellä sangen jalo sotajoucko.
1 Makk 1:5 Cosca hän ne waldacunnat oli saanut alans/ tuli hän sairaxi.
1 Makk 1:6 Waan cuin hän hawaidzi/ että hänen piti cuoleman:
1 Makk 1:7 Cudzui hän tygöns hänen Förstins/ jotca nuorudest olit hänen cansans caswanet/ ja sääsi heidän eläisäns maacundain Ruhtinoixi.
1 Makk 1:8 Ja Alexander cuoli cosca hän caxitoistakymmendä wuotta oli wallinut.
1 Makk 1:9 Jälken hänen cuolemans tuli waldacunda hänen Ruhtinoillens/ he otit maacunnat cukin paickans/ ja teit heidäns Cuningoixi.
1 Makk 1:10 Ja he/ ja heidän jälkentulewaisens hallidzit cauwan aica/ ja suuri sota oli heidän wälilläns/ ja paljon tusca jocapaicas mailmas.
1 Makk 1:11 JA yhdestä näistä Ruhtinoista syndyi wahingolinen pahuden juuri/ nimeldä Antiochus Epiphanes/ joca Ruomisa oli ollut tacauxena hänen Isäns sen suuren Antiochuxen edestä. Ja tämä Antiochus Epiphanes rupeis hallidzeman sadalla colmelkymmenellä ja seidzemellä wuodella Grekin waldacunnasta.
1 Makk 1:12 Nijhin aicoin olit Israelis wäärät miehet/ jotca yllytit Canssa/ ja sanoit: tehkämme lijtto ymbäriasuwaisten pacanain cansa/ ja ruwetcam heidän jumalan palweluxens: Sillä meidän on täytynyt kärsiä paljo pahutta sijtä ajasta/ cuin me olemma nosnet pacanoita wastan.
1 Makk 1:13 Tämä neuwo kelpais heille hywin/ ja he lähetit muutamita Canssasta Cuningan tygö:
1 Makk 1:14 Joca käski heidän otta pacanain säädyt.
1 Makk 1:15 Silloin he asetit Jerusalemis pacanalisen harjoitus huonen/
1 Makk 1:16 Eikä ymbärileickausta pitänet/ ja langeisit pois pyhästä lijtosta/ ja pidit idzens nijncuin pacanat/ ja olit peräti paadutetut tekemän caickinaista syndiä ja häpiätä.
1 Makk 1:17 Cosca Antiochus oli wahwistanut hänens waldacunnasans/ aicoi hän myös saada Egyptin waldacunnan/ ja nijn pitä molemmat waldacunnat.
1 Makk 1:18 Ja hän meni Egypijn sangen wahwana/ waunuin/ Elephantein/ Hewoismiesten/ ja laiwain paljoudella.
1 Makk 1:19 Waan Ptolomeus pelkäis ja pakeni/ ja langeis monda Egyptin miehistä haawoitettuna.
1 Makk 1:20 Ja Antiochus sai wahwimmat Caupungit Egyptis/ ja kiscoi suuren saalin ja wei pois.
1 Makk 1:21 Mutta cosca Antiochus Egyptis tämän woiton saanut oli/ ja palais cotians sadalla ja colmannella wuodella wijdettäkymmendä/ ja waelsi Israelin läpidze/ ja tuli Jerusalemijn suurella joucolla/
1 Makk 1:22 Ja meni röyckiästi Pyhään/
1 Makk 1:23 Ja andoi otta pois cullaisen Altarin/ kyntiläjalan/ ja ne cappalet cuin sen päällä olit/ ja leipäuhri pöydän/ ja picarit/ ja maljat/ cullaiset lusicat/ Esiripun ja Cruunut/ ja cullaiset Templin caunistuxet/ ja löi caicki ricki:
1 Makk 1:24 Ja otti hopian ja cullan/ ja caicki callit astiat ja kätketyt tawarat ne cuin hän löysi/ ja wei myötäns omalle maallens:
1 Makk 1:25 Ja andoi paljo wäke surmata/ ja puhui röyckiästä.
1 Makk 1:26 Ja suuri sydämen suru oli coco Israelis/ ja caikis paicois/ joisa he asuit:
1 Makk 1:27 Ja Päämiehet murhedit/ ja wanhimmat ja nuorucaiset/ neidzet ja waimot suurest surcastuit/ miehet ja waimot walitit.
1 Makk 1:28 Ja coco maacunda oli surullinen sijtä julmudesta/ cuin siellä tapahdui:
1 Makk 1:29 Ja coco Jacobin huone oli täytetty catkerudella.
1 Makk 1:30 JA cahden wuoden perästä lähetti Cuningas Päämiehen ( joca ennen weron päällä oli ollut ) Judeaan/ hän tuli Jerusalemijn suurella wäellä:
1 Makk 1:31 Ja andoi ystäwälisest/ että hänen piti pääsemän sisälle/ ja ei luwannut mitän wahingota tehdä/ waan se oli caicki petos.
1 Makk 1:32 Cosca he uscoit hänen ja salleit tulla sisälle/ carcais hän petoxella Caupungin päälle.
1 Makk 1:33 Ja löi paljon Canssa Israelist ja ryöstäis Caupungin:
1 Makk 1:34 Ja poltti huonet/ cukisti muurit/ ja wei pois waimot/ lapset ja carjan.
1 Makk 1:35 Ja Dawidin Linnan hän wahwisti wahwoilla muureilla ja torneilla:
1 Makk 1:36 Ja asetti sijhen jumalattoman joucon/ joca sijnä caickia pahutta teki/
1 Makk 1:37 Ja ryöwäisit aset ja elatuxen Jerusalemin Caupungista/ ja andoi sinne tuota.
1 Makk 1:38 Ja he pijritit Pyhän/ ja wäijyit Canssa/ jotca Templijn menit/ ja löit Caupungin asuwaiset pyhäs sias/ että he olisit estänet Jumalan palweluxen/ ja wuodatit pyhäs sias paljon wiatoinda werta ja saastutit sen.
1 Makk 1:39 Ja Jerusalemin asuwaiset pakenit ja muucalaiset jäit siaan:
1 Makk 1:40 Waan ne jotca sijnä syndynet olit/ piti lähtemän pois.
1 Makk 1:41 Pyhä sia oli kylmillä/ pyhä päiwät tulit caicki murhepäiwixi/ ja Sabbathit ei ollet muuta cuin tusca/ ja caicki heidän cunnians tyhjän raukeis:
1 Makk 1:42 Nijn cuuluisa cuin Jerusalem oli ennen ollut/ nijn surkian ja waiwalloisen täydyi sen sijhen aican olla.
1 Makk 1:43 JA Antiochus annoi myös ymbäri caiken waldacundans käskyn/ että caicki Canssa yximielisestä piti yhdencaltaisen Jumalan palweluxen pitämän.
1 Makk 1:44 Silloin hyljäisi caicki Canssa heidän Lakins/ ja mielistyit Antiochuxen käskyyn:
1 Makk 1:45 Ja monda Israelist sijhen langeisit/ ja uhraisit epäjumalille ja rijwaisit Sabbathin.
1 Makk 1:46 ANtiochus lähetti myös kirjat Jerusalemijn/ ja caickijn Judan Caupungeihin/ josa hän käski että heidän piti pacanain jumalan palweluxen ottaman wastan.
1 Makk 1:47 Ja polttouhrin ja ruocauhrin ja syndiuhrin pyhäs sias/ Sabbathin/ ja muut juhlapäiwät maahan lyömän:
1 Makk 1:48 Ja käski että Pyhän ja sen pyhän Canssan piti saastutettaman:
1 Makk 1:49 Ja andoi panna Altarit/ kircot/ ja epäjumalat:
1 Makk 1:50 Ja uhrata sian lihoja ja muita saastaisia eläimitä:
1 Makk 1:51 Ja kielsi ymbärisleickauxen pois/ ja käski Canssan totutetta caickijn cauhistuxijn/ että heidän piti Jumalan Lain ja oikeuden unhottaman/ ja toiset tawat ottaman:
1 Makk 1:52 Ja cuca ikänäns ei ollut täsä asias Antiochuxelle cuuliainen/ se piti surmattaman.
1 Makk 1:53 Tämän käskyn andoi hän käydä ulos caickijn waldacundijns ja asetti Päämiehet/ jotca Canssa piti waatiman caickia sencaltaisia pitämän:
1 Makk 1:54 Nämät toimitit että Judan maalla uhrattin/ ja käskit että nijn piti pidettämän:
Ja monda Canssast luowuit Jumalan Laist heidän tygöns/ he teit caicke pahutta maacunnas.
1 Makk 1:55 Ja carcotit Israelin Canssan pois/ että heidän täydyi lymyttä idzens ja kätke luolijn/ nijncuin muutkin juoxiamet.
1 Makk 1:56 SAdalla ja wijdennellä wuodella wijdettäkymmendä/ wijdendenä päiwänä toistakymmendä Casleun Cuulla annoi Cuningas Antiochus panda häwityxen julman cuwan Jumalan Altarille.
1 Makk 1:57 Ja andoi panda Altarit ylös joca Judan Caupungis/ nijn että jocamies catuilla julkisest ja huonens edes suidzuttaman ja uhraman piti.
1 Makk 1:58 Ja andoi repiä ricki HERran Lakikirjat ja poldetta:
1 Makk 1:59 Ja murhata caicki ne joiden tykönä Jumalan lijton Kirjat löyttin/ ja jotca HERran Lain pidit.
1 Makk 1:60 Ja tätä he teit heidän sotawäkens cansa joca Cuu/ cosca Canssa tuli cocon Caupungeisa.
1 Makk 1:61 Ja wijdendenä päiwänä colmattakymmendä Cuusta/ uhraisit he Altarilla/ jonga he rakendanet olit HERran Altarita wastan.
1 Makk 1:62 Ja ne waimot/ jotca heidän lapsens ymbärileickaisit/ tapettin/ nijncuin Antiochus oli käskenyt:
1 Makk 1:63 Wanhimmat tapettin huoneisans/ ja lapset hirtettin.
1 Makk 1:64 Mutta monda Israelin Canssast olit wahwat/ ja ei tahtonet syödä saastaista/ ja annoit ennen idzens tapetta/ cuin he idzens saastutit.
1 Makk 1:65 Eikä tahtonet luopua Jumalan pyhästä Laista/ sentähden tulit he surmatuxi.

Vers. 11. Grekin waldacunnasta ) Seleucus oli ensimäinen Cuningas Syrias Alexandrin cuoleman jälken. Hän rupeis wallidzeman A. M. 3661. Sijtä ajast nijn Antiochus Epiphanexen asti olit 137. wuotta: Nijn cauwan oli Syrian waldacunda/ ja täsä Kirjas aljetan caicki wuosilugut Syrian waldacunnan algust: se on/ sijtä ajasta/ cosca Seleucus rupeis wallidzeman. Josta Iosephuskin alca wuosilugun/ lib. 12. cap. 6.

II. Lucu .

PAppi Matathias ja hänen poicans surewat Jerusalemin wahingota/ v. 1.
ei tahdo hyljätä Lakia eikä uhrata epäjumalille/ waan pakenewat wuorille/ v. 15.
Monda nijstä jotca pakenewat/ tapetan Cuningan wäeldä/ ettei he tahdo idzens warjella Sabbathina/ v. 31.
Mutta Matathias wahwista hänens ja woitta pacanat/ ja asetta Jumalan palweluxen/ v. 39.
Cosca hän tule wanhaxi/ ja pitä cuoleman/ neuwo hän poicans miehullisest sotiman Lain ja Jumalan Canssan edestä/ v. 49.

1 Makk 2:1 NIjnä päiwinä nousi Pappi Matathias Johannexen poica/ Simeonin pojan/ Joarimin sugusta Jerusalemist:
1 Makk 2:2 Joca asui Modin wuorella/ ja hänellä oli wijsi poica:
1 Makk 2:3 Johannes lijalda nimeldä Gaddis/
1 Makk 2:4 Simon lijalda nimeldä Thasi/
1 Makk 2:5 Judas lijalda nimeldä Maccabeus/ Eleazar lijalda nimeldä Aaron/
1 Makk 2:6 ja Jonathas lijalda nimeldä Apphus.
1 Makk 2:7 Nämät murhetit sangen cowin sitä suurta surkeutta/ cuin Judeas ja Jerusalemis oli. Ja Matathias walitti ja sanoi: woi että minä sitä warten synnyin/ että minun pitä näkemän minun Canssani ja pyhän Caupungin häwityxen/ ja wielä sijttekin alallans oleman/ ja andaman wihollisen tehdä nijncuin hän idze tahto.
1 Makk 2:8 Muucalaiset pitäwät hallusans Pyhän/ ja Jumalan Templi on nijncuin duomittu ihminen:
1 Makk 2:9 Sen caunistuxet owat wiedyt pois/ wanhat owat catuilla lyödyt/ ja nuoret miehet muucalaisilda syöstyt läpidze:
1 Makk 2:10 Waldacunda on tullut caickein pacanain saalixi/ ja he tekewät sen autiaxi.
1 Makk 2:11 Caicki sen cunnia on tullut pois: joca oli Drotningi/ nyt on hän pijca:
1 Makk 2:12 Cadzo/ meidän Pyhäm ja meidän kerscauxem/ ja cunniam on pois/ pacanat owat sen häwittänet/ kellengä ilo enä elä olis?
1 Makk 2:13 Ja Matathias rewäis waattens:
1 Makk 2:14 Hän ja hänen poicans/ ja puit säkit päällens/ ja murhedit sangen rascasti.
1 Makk 2:15 Cosca Antiochuxen käskyläiset sinne tulit/ waatiman myös nijtä jotca Modin Caupungijn paennet olit/ luopuman Jumalan Laista/ ja epäjumalille uhraman/ ja pyhä sawua suidzuttaman:
1 Makk 2:16 Silloin luopui monda Israelin Canssast heidän tygöns: mutta Matathias ja hänen poicans pysyit wahwana.
1 Makk 2:17 Ja Antiochuxen käskyläiset sanoit Matathiaxelle: sinä olet ylimmäinen ja woimallisin täsä Caupungis/ ja sinulla on monda poica ja suculaista/
1 Makk 2:18 Sentähden astu sinä ensin edes/ ja tee mitä Cuningas on käskenyt/ nijncuin caicki maacunnat/ nijn myös Judan miehet/ jotca wielä Jerusalemis owat/ tehnet owat: nijn Cuningas leppy sinulle ja sinun pojilles/ ja lahjoitta sinulle hopiata ja culda/ ja suuria lahjoja.
1 Makk 2:19 Ja Matathias wastais lujast/ ja sanoi: jos wielä caicki maacunnat Antiochuxelle cuuliaiset olisit/ ja jocainen heidän Isäins laista luowuisit/ ja mielistyisit Cuningan käskyyn:
1 Makk 2:20 En cuitengan minä/ ja minun poicani ja weljeni tahdo hyljätä Isäin Lakia/ sijtä meitä Jumala warjelcon:
1 Makk 2:21 Ei se olis meille hywä/ että me Jumalan sanasta ja Laista luowuisimme.
1 Makk 2:22 En me tahto mielistyä Antiochuxen käskyyn/ ja uhrata: engä luopua meidän Laistam ja toisia säätyjä otta.
1 Makk 2:23 Cosca hän nämät sanat puhunut oli/ tuli yxi Judalainen caickein silmäin nähden/ ja uhrais epäjumalalle Altarille Modin Caupungis/ nijncuin Cuningas oli käskenyt.
1 Makk 2:24 Ja Matathias näki sen/ ja se pisti hänen sydämeens/ ja hänen kijwauxens syttyi Lain tähden.
1 Makk 2:25 Ja hän carcais ja tappoi sen Judalaisen Altarin edes/ ja Antiochuxen käskyläisen/ joca uhraman waadei.
1 Makk 2:26 Ja cukisti kijwauxen Lain tähden/ nijncuin Phinees teki Zambrille Salomin pojalle.
1 Makk 2:27 Ja Matathias corgotti änens caiken Caupungin edes/ sanoden: jolla on kijwaus Laista/ ja tahto pitä lijton/ hän käykän minun cansani Caupungista ulos.
1 Makk 2:28 Nijn pakeni hän ja hänen poicans wuorille/ ja jätti Caupungijn caicki mitä hänellä oli.
1 Makk 2:29 Ja monda hurscast ihmist läxit erimaihin.
1 Makk 2:30 Ja olit siellä waimoinens/ lapsinens ja carjoinens/ sillä julmus oli sangen suurexi paisunut.
1 Makk 2:31 Mutta cosca Cuningan wäki Jerusalemis Dawidin Caupungis cuulla sait/ että muutamat olit idzens asettanet Cuningan käskyä wastan/ ja andanet heidäns Caupungist ulos erimaihin salaisijn paickoijn/ että he olisit heidäns lymyttänet ja pelastanet/ ja että paljo Canssa oli heidän seuraans mennyt.
1 Makk 2:32 Kijrutit he heitäns carcaman heidän päällens Sabbathin päiwänä/ ja annoit heille sanoa: wieläkö te nyt tahdotte cowacorwaiset olla?
1 Makk 2:33 Käykät ulos ja tehkät mitä Cuningas on käskenyt/ ja te saatte olla rauhas. Ja he wastaisit: en me tahdo lähte/ engä rickoa Sabbathi nijncuin Cuningas käske.
1 Makk 2:34 Ja he hyöcköisit sodalla heidän päällens/ ja ne jotca siellä olit/ ei heitäns warjellet.
1 Makk 2:35 Eikä kiwekän heittänet/ eikä myös luolangan suuta tukinnet/ waan sanoit:
1 Makk 2:36 Me tahdomme näin cuolla meidän wiattomudesam.
1 Makk 2:37 Taiwas ja maa pitä todistaman/ että te meitä wäärin ja wiattomast tapatte.
1 Makk 2:38 Ja nijn he langeisit heidän päällens Sabbathina/ ja tapoit heidän/ ja heidän waimons ja lapsens tuhannen ihmistä/ ja heidän carjans.
1 Makk 2:39 Cosca Matathias ja hänen ystäwäns sen cuulla sait/ murhedit he sangen cowin/ ja sanoit toinen toisellens:
1 Makk 2:40 Jos me caicki nijn tehdä tahdom/ cuin meidän weljemme tehnet owat/ ja emme sodi pacanoita wastan/ että me warjelisim meidän hengem ja Lakim/ nijn ei heidän ole työtä meitä peräti hucutta.
1 Makk 2:41 Ja he päätit keskenäns/ sanoden: jos he tulewat meidän päällem Sabbathina/ nijn warjelcam meitäm/ etten me caicki huckuis/ nijncuin meidän weljem wuorten rotcois murhatut owat.
1 Makk 2:42 Ja suuri joucko hurscaita ihmisiä cocoisit heitäns yhten/ jotca caicki Laisa olit pysywäiset.
1 Makk 2:43 Ja caicki jotca julmuden tähden paennet olit/ tulit heidän tygöns.
1 Makk 2:44 Ja he myös nousit ja löit monda jumalatoinda ja eriseuraista heidän kijwauxesans ja wihasans: mutta ne muut pakenit ja pääsit pacanain secaan.
1 Makk 2:45 Sijtte Matathias ja hänen ystäwäns waelsit lujasti Israelin maata ymbärins ja cukistit jällens Altarit:
1 Makk 2:46 Ja ymbärinsleickaisit lapset/ jotca wielä ymbärinsleickamat olit/ ja hyöcköisit jumalattomitten päälle.
1 Makk 2:47 Ja se menestyi heille/ nijn että he pysyit Laisa caickein pacanain ja Cuningasten woima wastan.
1 Makk 2:48 Ettei jumalattomat yhtäkän woimutta heisä saanet.
1 Makk 2:49 MUtta cosca Matathias juuri wanha oli/ sanoi hän ennen cuolematans pojillens: nyt on tullut meidän päällem suuri ahdistus ja waino/ ja suuri julmus ja rascas rangaistus:
1 Makk 2:50 Sentähden rackat poicani/ pitäkät kijwaus Lain tähden/ ja älkät säästäkö teidän hengen meidän Isäim lijton tähden/ ja mielenne johdattacat mitkä tegot meidän Isäm heidän aicanans tehnet owat.
1 Makk 2:51 Nijn te woitatte suuren cunnian ja ijancaickisen nimen.
1 Makk 2:52 Abraham kiusattin/ ja oli wahwa uscos/ se luettin hänelle wanhurscaudexi.
1 Makk 2:53 Joseph hänen waiwasans piti käskyn/ ja tuli Egyptin Herraxi.
1 Makk 2:54 Phinees meidän Isäm piti kijwauxen HERran cunnian tähden/ ja sai todistuxen/ että Pappius piti hänelle ijäti oleman.
1 Makk 2:55 Josua toimitti sen käskyn/ cuin hänelle annettu oli/ sentähden tuli hän ylimmäisexi Päämiehexi Israelis.
1 Makk 2:56 Caleb annoi todistuxen ja nuhteli Canssa/ sentähden sai hän erinomaisen perimisen.
1 Makk 2:57 Dawid oli uscollinen/ ja oikiamielinen Jumalan edes/ sentähden perei hän Cuningalisen waldacunnan ijancaickisest.
1 Makk 2:58 Elia piti kijwauxen Laista/ ja otettin ylös taiwasen.
1 Makk 2:59 Anania/ Azaria ja Misael uscoit/ ja tulesta pelastettin.
1 Makk 2:60 Daniel wiattomudens tähden pelastettin Lejonin kidasta.
1 Makk 2:61 Näin mieleen johdattacat mitä cullakin ajalla tapahtunut on/ nijn te löydätte/ että caicki ne/ jotca Jumalaan uscaldawat/ pysywät wahwana.
1 Makk 2:62 Sentähden älkät peljätkö jumalattomain uhcauxia/ sillä heidän cunnians on loca ja toucka:
1 Makk 2:63 Tänäpän hän on corgotettu/ huomen hän maasa maca/ ja ei mitän ole cosca hän on tullut maaxi jällens/ ja hänen ajatuxens on huckunut.
1 Makk 2:64 Sentähden rackat lapset/ olcatte rohkiat ja wahwat Lais/ nijn Jumala teitä corgotta jällens.
1 Makk 2:65 Teidän weljen Simon on wijsas/ cuulcat händä aina nijncuin Isä.
1 Makk 2:66 Judas Maccabeus on wäkewä ja jalo sotamies/ hänen pitä oleman Päämiehen ja sotiman:
1 Makk 2:67 Ja ottacat teidän tygön caicki ne/ jotca Lain pitäwät: Costacat se wäkiwalda cuin teidän Canssallen tehty on/
1 Makk 2:68 Ja maxacat pacanoille senjälken cuin he ansainnet owat/ ja lujasti pysykät Laisa.
1 Makk 2:69 Sijtte hän siunais heitä ja tuli cudzutuxi hänen Isäins tygö/ cuin hän oli sadan ja cuuden wijdettäkymmenen ajastaicainen/ Ja hänen poicans hautaisit hänen/ hänen Isäns hautaan Modin Caupungis/ ja coco Israel murhedi händä rascast.

Vers. 34. Ricko Sabbathi ) Sabbathi pitä pyhitettämän Jumalan käskyn jälken/ nijn cuitengin/ että me ajattelem Christuxen newo/ Marc. 2:27. Että Sabbath on tehty ihmisen tähden/ että hän idzens lewätäis/ ja mieleens johdatais Jumalan työt/ cunnioitais Jumalata/ ja oppis tundeman hänen. Mutta hywä tehdä Sabbathina ei ole kieltty/ autta ihmist/ ja corjata waarast tulo/ eli muuta cuin ihmiselle on säätty rawinnoxi/ ettei se tulis turmelluxi/ Matth. 12:2. Marc. 3:2. Luc. 6:9.
v. 69. Ajastaicainen ) nimittäin/ Syrian waldacunnast.

III. Lucu .

JUdas Maccabeus tule Päämiehexi hänen Isäns siaan/ v. 1.
Lyö Apolloniuxen/ ja Seronin Syrian Päämiehen/ v. 10.
Antiochus wihastu sentähden sangen cowin/ ja lähettä Lysian Judan maacunda häwittämän/ v. 27.
Mutta Judas yhdistä hänens weljeins cansa/ cocowat wäen/ ja mene Misphatijn/ siellä he rucoilewat/ ja huutawat HERra/ v. 42.
Sijtte hän asetta wäen ja mene matcan/ v. 54.

1 Makk 3:1 JA Judas joca cudzuttin Maccabeuxexi tuli hänen Isäns siaan/ ja hänen weljens.
1 Makk 3:2 Ja caicki jotca hänen Isäns cansa yhtä pitänet olit/ autit händä wihollisia wastan/ ja sodeit Israelin edest ilolla.
1 Makk 3:3 Ja Judas saatti suuren cunnian hänen Canssallens: hän oli hänen harniscoisans nijncuin Sangari/ ja warjeli miecallans hänen sotajouckons:
1 Makk 3:4 Hän oli rohkia nijncuin Lejoni/ ja pelkämätöin nijncuin nuori kiljuwa Lejoni/ cosca hän juoxe saalin jälken.
1 Makk 3:5 Hän edzei luopuneita ja jumalattomia/ jotca waadeit Canssa luopuman Laista/ rangais ja poltti heidän/
1 Makk 3:6 Nijn että hänen wihollisens pelkäisit händä caikis paicois/ ja pakenit/ ja luopunet tulit poljetuxi/ ja hän sai onnen ja woiton.
1 Makk 3:7 Tästä sai moni Cuningas carwan mielen/ waan Jacobille oli se iloxi/ ja hänelle idze ijancaickisexi muistoxi ja cunniaxi.
1 Makk 3:8 Hän waelsi Judan Caupungein läpidze/ ja surmais jumalattomia/ ja poisti wihan Israelist/
1 Makk 3:9 Ja hän oli cuuluisa jocapaicas maacunnis/ nijn että caicki maahan poljetut pakenit hänen tygöns.
1 Makk 3:10 Sitä wastan cocois Apollonius pacanoist/ ja Samariast suuren sotawäen/ sotiman Israeli wastan.
1 Makk 3:11 Cosca Judas sen cuuli/ meni hän händä wastan/ ja sodei hänen cansans/ ja tappoi hänen ja suuren joucon wihollisia ynnä hänen cansans/ waan ne jotca pääsit/ pakenit/ ja Judas sai heidän caluns:
1 Makk 3:12 Ja otti Apolloniuxen miecan/ jonga hän sijtte cannoi caiken elinaicans.
1 Makk 3:13 Senjälken/ cosca Seron sodanpäämies Syriasta sai cuulla hurscat pitäwän yhtä Judan cansa/ ja siellä olewan cogos suuren sotawäen joucon/ sanoi hän:
1 Makk 3:14 Minä tahdon woitta cunnian/ että minä ylistettäisin coco waldacunnas/ ja tahdon lyödä Judan ja hänen jouckons/ jotca Cuningan käskyn owat cadzonet ylön.
1 Makk 3:15 Sentähden hangidzi hän hänens/ ja suuri wäki meni hänen cansans/ costaman Israelille/ ja tulit haman BethHoronin asti.
1 Makk 3:16 Silloin meni Judas händä wastan wähällä joucolla: mutta cosca he sait nähdä wiholliset/ sanoit he Judalle:
1 Makk 3:17 Meitä on wähä/ ja me olemma myös heicot paastosta/ cuinga sijs me woimme lyödä/ nijn suurta ja wäkewätä joucko?
1 Makk 3:18 Mutta Judas sanoi/ se taita kyllä tapahtua/ että wähä joucko woitta suuren: sillä Jumala taita kyllä anda woiton/ nijn wähän joucon cuin paljongin cautta.
1 Makk 3:19 Sillä woitto tule taiwast/ ja ei wäen paljoudesta.
1 Makk 3:20 He uscaldawat heidän suureen wäkeens/ ja aicoiwat tappa ja häwittä meitä/ meidän waimom ja lapsem:
1 Makk 3:21 Waan meidän pitä meitäm warjeleman/ ja sotiman meidän hengem edest ja meidän Lakim edest:
1 Makk 3:22 Sentähden on Jumala heitä maahan lyöpä meidän silmäim edes: ei teidän pidä heitä pelkämän.
1 Makk 3:23 Cosca hän näin puhunut oli/ hyöcköis hän hopust wihollisten päälle/ ennen cuin he sen äckäisit/ ja löi Seronin ja hänen wäkens pacoon/
1 Makk 3:24 Ja ajoi heitä taca BethHoronist alaspäin nijn lakialle kedolle/ ja löi heistä cuoliaxi cahdexan sata/ ja ne jotca pääsit/ pakenit Philisterein maalle.
1 Makk 3:25 Nijn tuli suuri pelco caikille Canssoille ymbäristöllä Judan ja hänen weljens edes/
1 Makk 3:26 Ja caikis maacunnis puhuttin Judast ja hänen tegoistans/ ja se tuli myös Cuningan corwille.
1 Makk 3:27 COsca Antiochus nämät caicki cuulla sai/ julmistui hän ylönpaldisest/ lähetti ja annoi käskyn caicken hänen waldacundaans/ ja cocois suuren wäen/
1 Makk 3:28 Ja otti hänen tawarastans/ ja walmisti wuoden palcan/ ja andoi käskyn/ että caikis paicois piti oldaman walmina sotaan.
1 Makk 3:29 Mutta cosca hän näki/ ettei hänellä ollut raha täydexi/ ja ettei maacunda nijn paljon anda woinut/ sen sodan tähden cuin hän cauwan oli pitänyt Lakia wastan/ pelkäis hän/ ettei hän woinut sencaltaista culutusta wasta tehdä/ cuin sijhen päiwän asti:
1 Makk 3:30 Sillä hän palcka ja lahjoja enämmän oli andanut ulos/ cuin caicki Cuningat hänen edelläns:
1 Makk 3:31 Sentähden tuli hän surullisexi/ ja matcusti Persian maata werollisexi laskeman/ ja cocoman paljon raha.
1 Makk 3:32 Ja hän jätti siaans yhden Päämiehen Cuningan asiain päälle coco waldacundaans/ ruweten Euphratist/ nijn haman Egyptin asti.
1 Makk 3:33 Ja andoi hänen caswatta hänen poicans nuoren Antiochuxen/ sijhen asti cuin hän palajawa oli.
1 Makk 3:34 Ja andoi hänelle puolen sotawäestä/ ja Elephanteista/ ja käski händä caikista asioista/ ja Judan ja Jerusalemin asuwaisista:
1 Makk 3:35 Että hänen piti sinne lähettämän enä sotawäke/ jotca olisit surettanet ja häwittänet jäänen Canssan Israelis ja Jerusalemis/ ja asettanet muucalaiset sinne asuman:
1 Makk 3:36 Ja että pacanoille piti maa jaettaman.
1 Makk 3:37 Sillä seidzemendenä wuotena wijdettäkymmendä toista sata/ läxi Cuningas hänen Caupungistans Antiochiasta/
1 Makk 3:38 Ja meni Euphraten wirran ylidze/ ja waelsi ylimmäises maacunnas.
1 Makk 3:39 Mutta Lysias walidzi muutamita Cuningan ystäwistä Päämiehixi/ nimittäin/ Ptolomeuxen Dorimenin pojan/ Nicanorin ja Gorgian/ ja andoi heille neljä tuhatta jalcamiestä/ ja seidzemen tuhatta hewoismiestä/ että heidän piti menemän Judan maahan/ ja häwittämän Judalaisia/ nijncuin Cuningas oli käskenyt.
1 Makk 3:40 Cosca he nyt tällä wäellä lähtenet olit/ tulit he ja sioitit heidäns Ammaonin tygö/ tasaiselle kedolle.
1 Makk 3:41 Cosca sen maacunnan cauppamiehet ymbäristöllä sen cuulit/ tulit he leirijn/ ja toit myötäns paljon raha/ ostaxens Israelin lapsia orjaxens. Ja Syriast/ ja muista pacanoista meni enä sotawäke heidän tygöns.
1 Makk 3:42 COsca nyt Judas ja hänen weljens näit/ että waino enäni ja wihollinen macais heidän rajoillans/ ja he sait ymmärtä/ että Cuningas oli käskenyt hucata caiken Judean:
1 Makk 3:43 Rohwaisit he idzens ja olit yhtä pitäwäiset/ että he tahdoit heidän Canssans awuxi ehtiä/ ja sotia Pyhän edest:
1 Makk 3:44 Mingätähden cocoisit he heidän sotawäkens yhten/ että he olisit aicanans walmit sotiman/ ja rucoileman Jumalalda armo ja apua.
1 Makk 3:45 Mutta sijhen aican oli Jerusalem autia/ ja ei siellä yxikän Israelin lapsist enä asunut/ ja Pyhä oli saastutettu epäjumalalla/ joca sinne pandu oli/ ja pacanat asuit linnas/ ja caicki cunnia oli Jacobist otettu pois/ ei myös siellä cuulunut huilua eikä candeletta.
1 Makk 3:46 Sentähden tulit Canssa yhten Mizpas/ joca on Jerusalemin cohdalla: sillä Mizpas piti endisin aicoin Israelin rucoileman.
1 Makk 3:47 Täsä paicas tulit he myös nyt cocon/ paastoisit/ ja puit säkit heidän päällens/ ja panit tuhca pääns päälle/ ja rewäisit waattens ricki.
1 Makk 3:48 Ja toit Lakikirjat edes/ jotca pacanat olit edziä andanet/ kirjoittaxens nijhin heidän epäjumalans cuwat.
1 Makk 3:49 He weit myös sinne Pappein waattet/ esicoiset ja kymmenexet: teit Nazareuxia/ jotca määrätyst ajast piti ottaman waarin/ ja huusit surkiast taiwasen/ sanoden:
1 Makk 3:50 Mitä me nyt näille teemme? ja cuhunga me nämät wiemme?
1 Makk 3:51 Sillä sinun Pyhäs on saastutettu ja papit owat ajetut pois:
1 Makk 3:52 Ja cadzo/ pacanat cocowat heitäns meitä wastan/ että he meidän peräti cadotaisit.
1 Makk 3:53 Sinä tiedät mitä heidän mielesäns on meitä wastan. Cuinga me taidamme heidän edesäns olla/ jollet sinä meitä auta meidän Jumalam.
1 Makk 3:54 Senjälken annoi Judas cudzua Canssan Basunalla cocon/
1 Makk 3:55 Ja asetti hallituxen Päämiehet/ Esimiehet/ wäen asettajat/ ja tuhannein/ satain/ wijdenkymmenein/ ja kymmendein johdattajat:
1 Makk 3:56 Ja andoi cuulutta/ että jotca cartanoita rakendanet olit/ ja waimon kihlannet/ ja wijnapuita istuttanet/ eli jotca pelcurit olit/ piti cotians palajaman/ nijncuin Laki anda myötä.
1 Makk 3:57 Sijtte he läxit matcan/ ja sioitit idzens myös Ammaonin tygö/ etelän puolelle.
1 Makk 3:58 Ja Judas neuwoi wäkens ja sanoi: Hangitcat ja älkät hämmästykö/ että te huomenexi walmit olisitta sotiman pacanoita wastan/ jotca meitä/ ja meidän Pyhäm aicoiwat maahan lyödä.
1 Makk 3:59 Sillä se on meille parambi/ että me cuolemme sodas/ cuin se että me näemme sencaltaista tusca/ joca on tullut meidän Canssam ja Jumalan palweluxem päälle. Mutta nijncuin Jumalan tahto on taiwaisa/ nijn tapahtucon.

Vers. 37. Seidzemendenä ) Nimittäin/ Syrian waldacunnast.
v. 49. Mizpas ) Iud. 20:2. 1. Sam. 7:9.

IV. Lucu .

GOrgias tule händä wastan/ wijdellä tuhannella miehellä/ jotca Judas lyö ja ryöstä leirin/ v. 1.
Lysias coco paljon wäke händä wastan: waan Judas rucoile HERra/ carca hänen päällens/ ja lyö hänen pacoon/ v. 26.
Sijtte hän mene Jerusalemijn/ ja puhdista Pyhän/ udista Altarin/ asetta Jumalan palweluxen/ v. 36.
Ja he uhrawat suurella ilolla ja kijtoxella/ rakendawat ja wahwistawat Pyhän ja Bethzuran/ v. 52.

1 Makk 4:1 JA Gorgias otti wijsi tuhatta jalcamiestä/ ja tuhannen parasta radzasmiestä/ ja meni yöllä salaisest Judalaisten leirijn/ että hän olis tietämätä langennut heidän päällens:
1 Makk 4:2 Ja muutamat nijstä cuin Linnas maannet olit/ olit heidän johdattajans.
1 Makk 4:3 Waan Judas sai sen ymmärtä/ nijn hän nousi/ ja wahwin wäki hänen cansans/ ennättämän ja pettämän wihollisia:
1 Makk 4:4 Ja lyömän heitä cosca he wielä siellä ja täällä hajalla olit.
1 Makk 4:5 Cosca Gorgias Judan leirin tygö tuli/ ja ei sieldä ketän löynnyt/ edzei hän heitä wuorten päällä: sillä hän luuli heidän paennen hänen edestäns.
1 Makk 4:6 Mutta Judas riensi/ että hän warhain amulla olis joutunut kedolle wäliään colmella tuhannella miehellä/ joilla ei cuitengan harniscoita ollut/ waan ainoastans heidän waattens ja asens.
1 Makk 4:7 Cosca he näit että wiholliset hywin hangitut ja raudoitetut olit/ ja että heillä olit jalot sotaaset/ ja harjoitettu sotawäki/ sanoi Judas wäellens:
1 Makk 4:8 Älkät peljätkö tätä suurta joucko/ ja älkät hämmästykö heidän woimans:
1 Makk 4:9 Muistacat cuinga meidän Isäm punaises meres tulit pelastetuxi/ cosca Pharao suurella sotajoucolla heitä ajoi taca:
1 Makk 4:10 Ja nyt huutacam taiwasen/ nijn HERra myös meitä armahta/ ja muista sen lijton/ jonga hän meidän Isillem tehnyt on/
1 Makk 4:11 Ja lyö meidän wihollisem maahan meidän silmäim edes tänäpän/ ja caicki pacanat pitä ymmärtämän/ että se Jumala on/ joca autta ja pelasta Israelin.
1 Makk 4:12 Cosca pacanat näit että Judas tuli heitä wastan:
1 Makk 4:13 Läxit he myös leiristäns sotiman Judasta wastan.
1 Makk 4:14 Mutta Judas annoi puhalda waskitorwijn ja löi wihollisia/ ja pacanat lyötin pacoon/ ja he pakenit sildä wäliäldä/ ja ne jälkimmäisit langeisit miecan edes:
1 Makk 4:15 Sillä Judas ajoi heitä taca haman Assaremotin ja Edomin asti/ Asdotin ja Jamnian asti/ ja heistä langeis siellä colme tuhatta miestä.
1 Makk 4:16 Mutta cuin Judas ja hänen sotawäkens palais heitä taca ajamast/ haastoi hän wäkens/ ja sanoi: ei teidän pidä mitän saalista ottaman:
1 Makk 4:17 Sillä meidän pitä wielä kerran sotiman wihollisia wastan.
1 Makk 4:18 Gorgias on wäkinens meidän edesäm mäellä/ sentähden seisocat nyt nijn cuin te asetetut oletta wihollista wastan/ ja warjelcat teitän ja cuin te oletta wiholliset lyönet/ nijn te saatte pelkämät ja ilman waarata saalin otta.
1 Makk 4:19 Cosca Judas näitä puhui/ näyi yxi joucko:
1 Makk 4:20 Ja Gorgias näki että hänen wäkens lyöty oli/ ja heidän leirins poldettu/ sillä hän näki sawun/ josta hän ymmärsi/ mitä tapahtunut oli:
1 Makk 4:21 Näit he myös Judan ja hänen sotawäkens wäliällä olewan hangitut sotaan:
1 Makk 4:22 Sentähden hämmästyi Gorgias sangen cowan/ ja pakeni pacanain maalle.
1 Makk 4:23 Ja niin käänsi Judas hänens tacaperin saalin päälle/ cuin leiris oli/ ja sai suuren tawaran/ paljon culda/ hopiata/ Silckiä/ Purpurata/ ja paljon muuta rijsta.
1 Makk 4:24 Sijtte menit he cotians/ kijtit ja cunnioitit Jumalata weisuilla/ ja sanoit: kijttäkät HERra/ sillä hän on laupias/ ja hänen laupiudens pysy ijancaickisest.
1 Makk 4:25 Tänäpän sai Israel cuuluisan woiton.
1 Makk 4:26 MUtta ne pacanat jotca pääsnet olit/ tulit Lysian tygö/ ja sanoit hänelle cuinga heillen tapahtunut oli.
1 Makk 4:27 Cosca Lysias sen cuuli/ tuli hän sangen murhellisexi/ ettei se nijn tapahtunut/ cuin Cuningas oli käskenyt.
1 Makk 4:28 Sentähden cocois Lysias taas toisna wuonna cohta sen perästä paljon sotawäke/ cuusikymmendä tuhatta jalcamiestä/ ja wijsi tuhatta radzasmiestä lyömän Judalaisia.
1 Makk 4:29 Tämä sotajoucko meni Idumeaan/ ja sioitti idzens Bethzuran tygö: Sinne tuli myös Judas kymmenellä tuhannella miehellä.
1 Makk 4:30 Mutta cosca hän näki että wihollisella nijn paljo wäke oli/ rucoili hän ja sanoi:
1 Makk 4:31 Kijtos olcon sinulle sinä Israelin wapahtaja/ sinä joca sinun palwelias Dawidin käden cautta löit sen suuren Sangarin/ ja coco pacanain sotajoucon annoit Jonathanin Saulin pojan ja hänen palwelians käsijn/ minä rucoilen sinua/ ettäs myös tahdoisit nämät meidän wihollisem anda sinun Canssas Israelin käsijn/ että he heidän wäkens ja radzasmiestens cansa häpiään tulisit:
1 Makk 4:32 Anna heille hämmästynyt ja wapisewa sydän/ ja lyö heitä nijden miecalla cuin sinua racastawat:
1 Makk 4:33 Että caicki mahdaisit sinua kijttä ja cunnioitta/ jotca sinun nimes tundewat.
1 Makk 4:34 Sijtte löi hän heitä/ ja Lysian wäestä langeis wijsi tuhatta miestä.
1 Makk 4:35 Mutta cosca Lysias näki että hänen wäkens pakenit/ ja Judalaiset olit rohkiat/ ja walmit sekä cunnialisest elämän/ että cunnialisest cuoleman/ meni hän Antiochiaan ottaman sotawäke jällens/ että hän wielä wahwembana olis tullut Judalaisia wastan.
1 Makk 4:36 Mutta Judas ja hänen weljens sanoit: että meidän wihollisem on carcotettu/ nijn käykäm puhdistaman ja udistaman pyhä sia.
1 Makk 4:37 Sentähden tuli sotawäki yhten/ ja menit caicki ylös Zionin päälle.
1 Makk 4:38 Ja cosca he näit/ että pyhä sia oli häwitetty/ ja Altari saastutettu/ portit poldetut/ ja esicartanois wesat ja ruohot caswoit/ nijncuin medzäs ja mäellä/ ja Pappein asumasiat maahan rauwennexi.
1 Makk 4:39 Silloin he rewäisit waattens/ ja itkit catkerast/ ja panit tuhca pääns päälle/
1 Makk 4:40 Langeisit maahan caswoillens/ ja annoit soitta waskitorwella/ ja huusit taiwasen.
1 Makk 4:41 Ja Judas asetti yhden joucon/ estämän wihollisia/ jotca Linnasa olit/ cosca hän oli puhdistawa pyhä sia.
1 Makk 4:42 Ja asetti sijhen Papit/ jotca ei idzens saastuttanet/ waan olit ollet pysywäiset Laisa.
1 Makk 4:43 Nämät puhdistit pyhän sian/ ja weit pois cauhistuxen/ ja saastaiset kiwet saastaiseen paickan.
1 Makk 4:44 Ja että polttouhrin Altari myös saastutettu oli/ pidit he neuwo cuinga sen cansa piti heidän tekemän/ ja löysit hywän neuwon/ nimittäin:
1 Makk 4:45 Että sen piti peräti maahan purjettaman/ ettei sijtä pahennusta pitänyt tuleman/ että pacanat olit saastuttanet sen/ sentähden lyötin se caicki maahan.
1 Makk 4:46 Ja panit tallelle kiwet mäelle lähes huonetta/ erinomaiseen paickan/ sijhen asti cuin jocu Propheta olis tullut/ ja sanonut mitä nijllä piti tehtämän.
1 Makk 4:47 Mutta he otit toiset udet wuolemattomat kiwet Lain jälken/ ja teit uden Altarin/ sencaltaisen cuin se endinengin oli ollut:
1 Makk 4:48 Ja rakensit pyhän huonen jällens ja istuimet ja Pappein olinsiat huoneisa:
1 Makk 4:49 Ja annoit udet pyhät astiat tehdä/ cullaisen kyntiläjalan/ SuidzutusAltarin ja pöydän/ ja weit ne jällens Templijn:
1 Makk 4:50 Ja panit sawucalun Altarille/ ja sytytit lamput kyntiläjalas walistaman Templisä/
1 Makk 4:51 Panit leiwät pöydälle/ ja ripustit esiripun/ ja toimitit Templin caunist jällens.
1 Makk 4:52 Ja wijdendenä päiwänä colmattakymmendä yhdexännes Cuucaudes/ joca cudzutan Casleu/ cahdexandena wuotena wijdettäkymmendä toista sata/
1 Makk 4:53 Nousit he warhain ylös/ ja uhraisit Lain jälken polttouhrin Altarilla.
1 Makk 4:54 Tämä oli se ensimäinen uhri sijtte cuin pacanat Pyhän saastuttanet olit/ ja tämä uhri uhrattin weisuilla/ huiluilla/ candeleilla/ ja Cymbaleilla.
1 Makk 4:55 Ja caicki Canssa langeis caswoillens/ rucoilit ja kijtit HERra taiwast/ joca heille onnen ja woiton andanut oli:
1 Makk 4:56 Ja pidit uden Altarin juhla cahdexan päiwä/ ja uhraisit sen päällä polttouhria/ ja kijtosuhria ilolla.
1 Makk 4:57 Ja caunistit Templin cullaisilla krantzeilla/ ja kilweillä/ ja teit udet portit/ ja asuinhuonet.
1 Makk 4:58 Ja suuri ilo oli Canssan seas/ että se häpiä heildä otettin pois/ jonga pacanat olit saattanet heidän päällens.
1 Makk 4:59 Ja Judas ja hänen weljens/ ja caicki Israelin Canssa mielistyit joca wuosi pidettä/ wijdennest päiwäst colmattakymmendä Casleun Cuucaudella cahdexan päiwä/ sen uden Altarin juhla ilolla ja kijtoxella.
1 Makk 4:60 Ja he rakensit lujat muurit ja tornit Templin ymbärins Zionin wuorella/ nijn ettei pacanat taitanet saada ja häwittä Pyhä nijncuin ennen.
1 Makk 4:61 Ja Judas pani sotawäke warjeleman Pyhä/ hän wahwisti myös Bethzuran/ että Canssalla olis linna Idumeat wastan/ josa he olisit taitanet warjella heitäns.

Vers. 8. Sanoi Judas )
v. 24. Kijttäkät HERra )
v. 30. Rucoili hän ) Judas on täsä opixi caikille sodan Päämiehille/ sijnä ettei hän waatimisella/ sadatuxella eli toralla hänen wäkens sotaan aseta wihollisia wastan: waan jumalisilla manauxilla/ kijtoxilla ja rucouxilla Jumalan tygö. Ja cuin Jumala hänelle woiton andoi wihollisistans/ nijn se oli hänen ensimäinen ja suurin ahkerudens/ cuin hän piti Templist/ uhrist ja Jumalan palweluxest.
v. 43. Saastaiset kiwet ) Epäjumalan Altarit/ jotca Templijn raketut olit.
v. 52. Casleu ) On meille November, cuun jälken laskein.
v. 59. Uden Altarin Juhla ) Tästä Juhlapäiwästä puhu Johannes Evangelista/ cap. 10.
v. 12.

V. Lucu .

JUdas lyö Idumerit/ Beanin ja Ammonin lapset/ v. 1.
ja ne pacanat jotca olit Galaadijn ja Galileaan tullet/ v. 9.
Sijtte autta hän weljejäns/ jotca pijritetyt olit: ja woitta wahwat Caupungit Galaadis/ v. 24.
Hän lyö myös Timotheuxen jouckoinens/ cukista Carnaimin/ johonga he paennet olit/ ja Ephronin/ v. 37.
Mutta Joseph ja Azaria lyötin/ ettei he Judan sana totellet/ v. 55.
Nijn Judas meni Esaun lapsia wastan/ woitti Hebronin ja Asdodin/ Philisterein maacunnas/ v. 65.

1 Makk 5:1 MUtta cosca pacanat ymbäristöllä cuulit/ että Altari oli jällens pandu ylös/ ja Pyhä puhdistettu/ julmistuit he sangen cowin:
1 Makk 5:2 Ja ajattelit cuinga he woisit häwittä coco Jacobin sucucunnan/ ja rupeisit tappaman caickia Judalaisia heidän rajoisans.
1 Makk 5:3 Mutta Judas waelsi Idumeaan Esaun lapsia wastan/ ja hyöcköis heidän päällens Arabathis/ cusa he Israelin lapset pijrittänet olit/ ja löi monda Idumereistä cuoliaxi/ ja otti heidän caluns pois.
1 Makk 5:4 Ja että myös Beanin lapset olit tiellä pettänet ja murhannet Israelin lapsia:
1 Makk 5:5 ajatteli Judas myös sitä/ ja peräti hucutti heidän/ ja poltti heidän linnans/ caickein nijden cansa jotca sijnä olit.
1 Makk 5:6 Senjälken waelsi hän Ammonin lapsia wastan/ jotca hywin warustetut olit/ ja heillä oli paljo sotawäke ja heidän Päämiehens oli Timotheus.
1 Makk 5:7 Sentähden wuodatti Judas paljon werta heidän cansans/ ja sai woiton/
1 Makk 5:8 Ja woitti Jazerin Caupungin ja muut ymbäriolewaiset kylät/ ja palais Judean jällens.
1 Makk 5:9 Mutta pacanat Galaadis hangidzit myös Israeli wastan heidän rajoisans/ heitä surettaman.
1 Makk 5:10 Waan Canssa pakeni Datheman linnaan/ ja kirjoitit Judan ja hänen weljeins tygö/ näin: Caicki pacanat täsä ymbäristöllä owat coonnet idzens meitä wastan/ meitä caickia häwittämän/ ja heidän Päämiehens on Timotheus.
1 Makk 5:11 Nämät tahtowat tulla wäkirynnäköllä meidän linnaam/ johonga me olemma paennet:
1 Makk 5:12 Sentähden me rucoilemma/ että sinä tulisit meille awuxi warjeleman meitä/ meitä on wähä:
1 Makk 5:13 Sillä wiholliset owat monda maahan lyönet/ ja Tubis tappanet liki tuhatta miestä ja wienet pois heidän waimons/ lapsens ja tawarans.
1 Makk 5:14 Cosca tämä Kirja luettin/ tulit toiset sanan saattajat Galileast/ jotca rewäisit ricki heidän waattens/ surcuttelit ja sanoit/ että pacanat caikista Caupungeista sijnä ymbäri owat waeldanet suurella woimalla Galilean läpidzen:
1 Makk 5:15 Ptolomaist/ Tyrost ja Zidonist/ ja että coco Galilea oli täynäns wihollisia/ jotca tullet olit Israeli häwittämän.
1 Makk 5:16 COsca Judas ja Canssa tämän cuulit/ pidit he neuwo/ cuinga he olisit woinet autta heidän weljejäns täsä waiwas.
1 Makk 5:17 Ja Judas käski hänen weljens Simonin walita idzellens erinomaisen wäen/ ja menemän Galileaan auttaman weljejäns: nijn tahdoi hänen weljens Jonathan matcusta Galaadijn.
1 Makk 5:18 Ja teki Josephin Zaharian pojan/ ja Azarian sen wäen Päämiehixi/ cuin cotia jäi warjeleman Judat/ ja käski heidän hallita Canssa/
1 Makk 5:19 Ja kielsi lähtemäst wihollisia käsittelemän/ sijhen asti cuin hän olis tullut jällens.
1 Makk 5:20 Ja Simon waelsi Galileaan colmella tuhannella miehellä: Judas Galaadijn cahdexalla tuhannella.
1 Makk 5:21 Cosca Simon tuli Galileaan/ tappeli hän monasti pacanain cansa/ ja woitti/ ja ajoi heitä taca haman Ptolomain portin eteen/
1 Makk 5:22 Nijn että liki colme tuhatta pacanata tapettin/ ja Simon otti heidän tawarans.
1 Makk 5:23 Sijtte tuli hän jällens hänen weljeins tygö Galileaan ja Arabathijn/ ja käski heidän waimoinens ja lapsinens matcusta hänen cansans Judeaan/ ja wei heidän sinne suurella ilolla.
1 Makk 5:24 MUtta Judas Maccabeus ja Jonathan hänen weljens matcustit Jordanin ylidze erimaahan/ colmen päiwäcunnan matcan.
1 Makk 5:25 Silloin tulit heidän tygöns ne Nabatherit/ ja otit heidän ystäwälisest wastan/ ja juttelit heille cuinga weljillens Galaadis käwi:
1 Makk 5:26 Ja että monda oli wiety fangina pois Barasaan/ Bosorijn/ Alimaan/ Casboon/ Magetijn/ ja Carnaimijn/ jotca caicki olit suuret ja lujat Caupungit/ että myös monda nijsä muisa Galaadin Caupungeis fangina olit.
1 Makk 5:27 Sentähden he mielistyit/ että he cohta huomeneltain senjälken tahdoit matcusta nijtä wahwoja Caupungeita wastan/ nijtä wäkisin ottaman.
1 Makk 5:28 Ja Judas palais päiwäcunnan matcan/ ja meni Bosorin Caupungin päälle/ ennen cuin he taisit pitä waarins/ ja sai sen wäkisin/ ja annoi sijnä tappa caicki miehenpuolen/ ja otti heidän tawarans/ ja poltti Caupungin.
1 Makk 5:29 Senjälken meni hän cohta yöllä linnaan johon hänen weljens ahdistetut olit:
1 Makk 5:30 Ja cuin hän huomeneltain sinne tuli/ näki hän siellä sangen suuren joucon wäke/ joiden ei lucua tietty/ jotca ticapuita ja sotaaseita cannoit/ ja algoit rindarynnäköllä hyöckömän sisälle.
1 Makk 5:31 Ja Caupungis oli surkia huuto/ nijn että se cajahti ylös taiwasen.
1 Makk 5:32 Silloin neuwoi Judas wäkens sotiman weljeins edestä ja auttaman heitä.
1 Makk 5:33 Ja teit colme joucko ja löit taca heidän päällens/ ja andoi waskitorwet soida/ waan Canssa huusi corkiast/ ja rucoilit Jumalata.
1 Makk 5:34 Mutta cosca Timotheuxen sotajoucko näit/ että Judas oli heidän tacanans/ pakenit he/ ja lyötin cowin/ nijn että heistä cuoli sinä päiwänä liki cahdexan tuhatta.
1 Makk 5:35 Sijtte matcusti Judas Masphaan ja käwi sen päälle wäkirynnäköllä/ ja sai sen/ ja annoi myös sijnä tappa caicki miehenpuolen/ otti tawaran/ ja poltti Caupungin.
1 Makk 5:36 Sijtte woitti hän Casbonin/ Magetin/ Bosorin ja muut Caupungit Galaadis.
1 Makk 5:37 Mutta Timotheus cocois taas suuren joucon/ ja sioitti idzens Raphonin cohdalle/ sillä puolella oja.
1 Makk 5:38 Nijn lähetti Judas miehet sinne tutkiman ja cadzoman cuinga wahwa wihollinen oli/ ja cuinga he macaisit.
1 Makk 5:39 Nämät toit hänelle tiedon/ että se oli sangen suuri joucko caikista pacanoista ymbäristöldä/ ja heillä oli myös palckawäke Arabiast/ ja tämä wäki macais toisella puolella oja/ ja olit warustetut tappeleman: sentähden meni Judas ylös heitä wastan.
1 Makk 5:40 Ja Timotheus sanoi Päämiehillens: jos Judas tule ojan tygö/ ja on nijn rohkia/ että hän tohti tänne tulla ylidzen/ nijn emme woi olla händä wastan/ waan hän lyö meidän:
1 Makk 5:41 Mutta jos hän pelkä ja ei uscalla tänne ojan ylidze/ nijn me tahdomme weden ylidze hänen tygöns/ hyökötä hänen päällens/ ja lyömme hänen.
1 Makk 5:42 Cosca Judas tuli ojan tygö/ asetti hän Papit randaan/ ja annoi heille käskyn caicke wäke waatiman/ ettei yxikän olis jäänyt/ waan ollet awulliset lyömän wihollisia.
1 Makk 5:43 Cosca Judas tuli jouckoinens weden ylidze/ pakenit wiholliset/ ja pudotit heidän asens/ ja tulit yhten Templijn Carnaimin Caupungis.
1 Makk 5:44 Mutta Judas sai Caupungin/ ja poltti Templin/ ja caicki ne jotca sijnä olit. Näin Carnaim cukistettin/ ja ei woinut olla Judasta wastan.
1 Makk 5:45 Sijtte annoi Judas tulla cocon caiken Israelin Canssan cuin Galaadis oli/ pienet ja suuret/ waimot ja lapset/ menemän hänen cansans Judeaan.
1 Makk 5:46 Ja heidän matcasans tulit he yhden suuren wahwan Caupungin tygö Ephron nimeldä/ joca oli walda maanties/ jonga ymbäri ei he tainnet mennä/ waan heidän piti waeldaman sen läpidze:
1 Makk 5:47 Ja ne Ephronist ei tahtonet päästä Judasta sen läpidze/ waan olit Caupungis ja pidit portit kijnni.
1 Makk 5:48 Mutta Judas lähetti heidän tygöns/ sanoi heille rauhan/ ja rucoili ystäwälisest/ että he olisit heidän laskenet läpidze/ ja ei heille pitänyt yhtän wahingota tapahtuman hänen Canssaldans. Ei hän mitän muuta anonut/ waan ainoastans waelda läpidze/ mutta ne Ephronis ei tahtonet heitä päästä sisälle.
1 Makk 5:49 Nijn Judas cuulutti/ ja sanoi caikelle sotawäelle/ että idzecungin heistä piti astuman siallens/ ja hyöckömän wäkirynnäköllä Caupungijn/ cukin joucko paicastans.
1 Makk 5:50 Ja nijn he teit coco sen päiwän/ ja caiken sen yön/ ja sait Caupungin.
1 Makk 5:51 Ja Judas annoi sijnä tappa caiken miehenpuolen/ otti heidän tawarans/ ja cukisti Caupungin/ ja waelsi sen läpidze cuolluitten ruumisten ylidze/
1 Makk 5:52 Ja tulit Jordanin ylidze tasaiselle kedolle.
1 Makk 5:53 Ja Judas waadei joutuman Canssa/ joca peräs oli/ ja lohdutti heitä caiken sen matcan sijhen asti/ cuin hän wei heidän Judan maahan.
1 Makk 5:54 Silloin menit he ylös Zionin wuorelle suurella ilolla/ ja uhraisit polttouhria/ että Jumala oli heille woiton andanut/ ja saattanut ilolla cotians jällens
1 Makk 5:55 Mutta cosca Judas ja Jonathan wielä Galaadis olit/ ja Simon heidän weljens Galileas Ptolemain edes:
1 Makk 5:56 Ja Joseph Zacharian poica/ ja Azaria Päämiehet/ cuulit heidän woitostans/ ja suurista töistäns/ sanoit he:
1 Makk 5:57 Me tahdomma myös woitta cunnian/ ja lyödä pacanoita/ jotca täsä ymbäri asuwat/
1 Makk 5:58 Ja annoit käskyn sotawäellens/ että heidän piti nouseman/ ja matcustit Jamniaan.
1 Makk 5:59 Nijn Gorgias käwi ulos heitä wastan sotawäkinens/ ja löi Josephin ja Azarian pacoon/ ja ajoi heitä taca haman Judan maalle.
1 Makk 5:60 Ja Israelist tuli pois sinä päiwänä paljon wäke/ nimittäin/ liki caxi tuhatta miestä.
1 Makk 5:61 Ettei he Judan ja hänen weljens käskyä totellet/ ja olit sen tehnet omast röyckeydestäns woittaxens cunniata:
1 Makk 5:62 Ehkei he ollet ne miehet jotca Jumalalda suodut olit/ että Israel heidän cauttans piti autetuxi tuleman.
1 Makk 5:63 Mutta Judasta ja hänen weljistäns pidettin paljo coco Israelis/ ja caickein pacanain seas/
1 Makk 5:64 Ja cusa heidän nimens mainittin/ sijnä he ylistettin.
1 Makk 5:65 Ja Judas meni ulos weljinens Esaun lapsia wastan lounan päin/ ja sai Hebronin ja ne kylät ymbäristöldä/ ja poltti hänen muurins ja tornins/
1 Makk 5:66 Ja palais jällens pacanain maalle Samariaan/
1 Makk 5:67 Josa oli monda Pappia tapettu/ jotca myös röyckiät olit ollet/ ja käsitellet pacanoita neuwomat ja ilman käskytä.
1 Makk 5:68 Sijtte waelsi Judas Asdodijn/ pacanain maalle/ ja epäjumalan Altarit cukisti/ ja poltti epäjumalat/ ja otti saalin Caupungeista ja tuli jällens cotians Judan maalle.

VI. Lucu .

ANtiochus Elemaidin edes olles/ sai cuulla cuinga asiat Judeas olit käynet/ tule hän cuolamatautijns/ v. 1.
Anda poicans Philippuxen haldun/ ja cuole ja hänen poicans tule Cuningaxi hänen siaans/ v. 10.
Mutta Judas ahdista Zionin linna/ ja cuin se cannetan Antiochuxen edes/ tule hän Bethzuraan suurella wäellä/ v. 18.
Judas mene händä wastan/ ja lyö häneldä cuusi sata miestä/ v. 42.
Ja ne Bethzuras andawat myötä näljän tähden: sijtte hän ahdista Pyhä/ ja teke rauhan Judalaisten cansa/ ja matcusta Philippusta wastan/ joca oli Antiochias metelin nostanut/ v. 49.

1 Makk 6:1 MUtta cosca Cuningas Antiochus waelsi sinne ja tänne ylinäises waldacunnas/ sanottin hänelle sijtä cuuluisasta Caupungista Elimadist/ joca oli Persian maacunnas/ että sijnä oli paljo culda ja hopiata/ ja suuret rickaudet/
1 Makk 6:2 Ja että Templis olit suuret tawarat ja cullaiset waattet/ harniscat ja kilwet/ jotca Philippuxen poica/ Cuningas Alexander Macedoniast/ sijhen andanut olit.
1 Makk 6:3 Tuli sentähden Antiochus sen Caupungin ala/ saaman ja ryöstämän sitä/ mutta ne jotca Caupungis olit/ olit warustetut/
1 Makk 6:4 Sentähden olit he walmit warjeleman heitäns. Ja ei Antiochus tainnut mitän toimitta/ waan täydyi palata jällens tietäns myöden Babelita päin suurella murhella.
1 Makk 6:5 Silloin sai hän sanoman/ että hänen sotawäkens/ jonga hän Judan maalle lähettänyt oli/ lyöty oli/ ja Lysian oli täytynyt paeta.
1 Makk 6:6 Ja että Judalaiset olit woittanet hänen leiristäns suuret tawarat/ ja paljon kilpiä/ joilla he sijtte olit idzens paremmin warustanet/ ja tullet woimallisemmaxi:
1 Makk 6:7 Ja olit heittänet ulos cauhistuxen Jerusalemin Templistä/ ja wahwistanet Pyhän jällens wahwalla muurilla/ nijncuin ennengin/ ja owat myös wahwistanet Bethzuran.
1 Makk 6:8 Cosca Antiochus tämän cuuli/ hämmästyi hän sangen suurest/ ja tuli ylönpaldisesta murhellisexi/ ja laski hänens wuotelle/ ja tuli murhesta sairaxi/ ettei hänen aicoimisens menestynyt/ ja wijpyi cauwan sijnä Caupungis.
1 Makk 6:9 Sillä murhe/ jota se oli pidemmäldä/ sitä se oli rascambi hänellä/ ja teki hänen nijn heicoxi/ että hän ymmärsi hänens sen cautta cuolewan.
1 Makk 6:10 Sentähden cudzui hän ystäwäns tygöns/ ja sanoi heille: En minä taida enä unda saada suuren murhen ja sydämen surun tähden/ cuin minulla on.
1 Makk 6:11 Woi cuinga caicki minun menoni toisin päin käändynyt on. Nijncauwan cuin minä olen hallinnut/ on minulla ilo ja woitto ollut/ ja olen minun omildani racastettu ja suurna pidetty.
1 Makk 6:12 Mutta nyt olen minä nijn sydämestä murhellinen/ ja minun mieleni johtu se paha/ cuin minä Jerusalemis tehnyt olen/ cosca minä caicki culda ja hopiaastiat Templistä wein pois/ ja annoin tappa wiattomat ihmiset Judeas.
1 Makk 6:13 Sijtä tule nyt minulla caicki tämä onnettomus ja täyty wieralla maalla täsä surus cuolla.
1 Makk 6:14 Ja hän cudzui yhden hänen ystäwäns Philippuxen/ sen hän asetti coco waldacunnan Päämiehexi/ ja annoi hänelle Cruunun/ caapun ja sormuxen.
1 Makk 6:15 Ja käski hänen caswatta hänen poicans nuoren Antiochuxen/ ja asetta waldacundaan.
1 Makk 6:16 Ja nijn Antiochus cuoli sijnä Caupungis/ yhdexändenä ajastaicana wijdettäkymmendä toista sata.
1 Makk 6:17 Cosca Lysias cuuli että Cuningas cuollut oli/ teki hän Antiochus Epiphanexen pojan Cuningaxi/ sen nuoren Antiochuxen/ jonga opetusisä hän oli ollut/ ja nimitti hänen Eupatorixi.
1 Makk 6:18 Ja pacanat joiden Zionin linna wielä oli hallus/ teit Israelin Canssalle paljon wahingota Pyhäs/ sillä heillä oli hywä luja linna:
1 Makk 6:19 Sentähden ajatteli Judas ahdista heitä/ että hän olis heidän surettanut.
1 Makk 6:20 Ja Canssa tuli cocon wijdendenä kymmendenä wuotena toista sata/ ja toit eteen caickinaisia sodan ja ambumisen aseita.
1 Makk 6:21 Ja muutamat pacanoista läxit linnasta menemän Cuningan tygö apua anoman.
1 Makk 6:22 Heidän seuraans annoit idzens monda/ jotca Israelist luopunet olit/ ja menit heidän cansans Cuningan tygö/ ja sanoit:
1 Makk 6:23 Mixes tahdo costa meidän weljillem/ ja mixes rangaise heitä? Sillä me tahdomme olla sinun Isälles alimmaiset/ ja hänen käskyllens cuuliaiset:
1 Makk 6:24 Sentähden meidän Canssa luowuit meistä/ ja cusa he sait meistä jongun kijnni/ nijn he tapoit ja jagoit meidän perimisem keskenäns.
1 Makk 6:25 Ja ei ainoastans ole waiwannet meitä/ mutta sencaltaista owat he tehnet coco maacunnasa.
1 Makk 6:26 Ja owat ahdistanet linnan Jerusalemis/ ottaxens sitä/ ja owat wahwaxi rakendanet Pyhän ja Bethzuran.
1 Makk 6:27 Ellet sinä nyt riennä sinuas estämän heitä/ nijn he tulewat wahwemmaxi/ ja tekewät enä wahingota/ ja et sinä taida sijtte enä heitä hillitä.
1 Makk 6:28 Cosca Cuningas sencaltaisita cuuli/ julmistui hän sangen suuresti/ ja annoi cudzua cocon hänen Ruhtinans/ ja jalcawäen ja hewoiswäen Päämiehet/
1 Makk 6:29 Ja otti muucalaista palckawäke luotocunnista/
1 Makk 6:30 Ja cocois sata tuhatta miestä jalcawäke/ ja caxikymmendä tuhatta radzasmiestä/ ja caxi neljättäkymmendä Elephantia/ jotca sotaan olit harjoitetut.
1 Makk 6:31 Tämä sotawäki waelsi Idumean läpidze/ ja cosca he tulit maalle/ pijritit he Bethzuran ja asetit sen alla monencaltaiset sodanneuwot/ mennäxens wäkirynnäköllä sisälle. Mutta Judalaiset tulit ulos ja poldit ne rakennuxet/ ja sodeit miehullisest.
1 Makk 6:32 Ja Judas läxi Zionin linnasta/ ja tuli sotawäen cansa Bethzacharaan Cuningan leiriä wastan.
1 Makk 6:33 Silloin oli Cuningas huomeneltain warhain ylhällä ennen päiwä/ ja johdatti sotawäen Bethzacharan tielle/ ja andoi asetta rindasodan/ ja waskitorwe soitta/
1 Makk 6:34 Ja prijscotta Elephantit punaisella wijnalla ja Morin marjan nestellä/ kehoittaxens heitä käymän edes ja wihastuman.
1 Makk 6:35 Ja jacoi Elephantit jouckoin keskelle/ että cungin Elephandin tygö oli asetettu tuhannen jalcamiestä rautalakeilla ja harniscoilla/ ja wijsi sata hewoismiestä.
1 Makk 6:36 Nämät otit waarin Elephantista/ nijn ettei he wälttänet pois hänen tyköns/ ja cuhunga Elephanti käättin/ sinne myös heidän piti idzens käändämän.
1 Makk 6:37 Ja cukin Elephanti cannoi tornia puusta/ josa caxi neljättäkymmendä sotamiestä oli/ ja sen miehen joca eläindä ajoi ja hallidzi.
1 Makk 6:38 Ne muut hewoismiehet asetti hän molemmille puolille estämän jalcawäke/ toinen toisestans hajomast.
1 Makk 6:39 Ja cosca Auringo coitti ja paisti nijden cullaisten kilpein päälle/ leimahti coco wuori sijtä/ nijncuin se caicki olis ollut tuli.
1 Makk 6:40 Ja Cuningan sotawäest meni yxi osa wuorelle/ ja yxi osa alahalle lakialle kedolle/ hywäs asetuxes ja wisust/
1 Makk 6:41 Ja joca heidän cuuli/ se peljästyi sijtä hirmuisest pauhinast/ ja suurest wäen paljoudest/ ja sijtä helinäst/ jonga heidän harniscans ja rautans heistäns annoit sillä se oli sangen suuri ja hywin warrustettu wäki.
1 Makk 6:42 Ja Judas myös käwi edes jouckoinens warjeleman händäns/ ja löi cuusi sata cuoliaxi Cuningan wäestä.
1 Makk 6:43 Ja Eleazar nimeldä/ Sauran poica/ otti waarin yhdestä Elephantista/ että se oli suurin ja jalommast hangittu cuin muut/ ja luuli Cuningan sen päällä olewan/
1 Makk 6:44 Ja rohkeis sen kimpuun/ että hän olis awun saattanut Canssallens Israelille/ ja saanut ijancaickisen nimen/
1 Makk 6:45 Ja juoxi sen tygö suurella rohkeudella/ ja tungi idzens wihollisten läpidze/ ja tappoi monda heistä/ molemmilda puolildans/
1 Makk 6:46 Ja annoi idzens Elephandin ala/ ja pisti sen nijn että Elephanti langeis hänen päällens ja cuoli/ cuoli hän myös idze sen alla.
1 Makk 6:47 Mutta että Judalaiset näit/ että Cuningan sotawäki nijn wäkewä oli/ wältit he siwulle ja hyljäisit wiholliset sillä erällä.
1 Makk 6:48 Mingätähden meni Cuningan sotawäki Jerusalemijn/ ja tulit Judeaan.
1 Makk 6:49 Mutta ne jotca Bethzuras olit/ ei woinet enä sijnä olla näljän tähden/ sillä se oli seidzemes wuosi/ jolla piti maalle lewon andaman. Ja he sait luwan Cuningalda että heidän piti menemän ulos pelkämätä.
1 Makk 6:50 Nijn Cuningas otti Bethzuran/ ja pani sijhen sotawäen/ warjeleman linna/
1 Makk 6:51 Ja waelsi Zionijn/ ja pijritti Pyhän cauwaxi aica/ ja walmisti sijnä caickinaiset ambumus aset.
1 Makk 6:52 Mutta Israelin Canssa warjeli idzens Pyhäs monda päiwä/ ja teit he myös ambumus ja sotaaseita wihollisia wastan.
1 Makk 6:53 Mutta ei heillä myös ollut mitän syötäwätä/ että se oli seidzemes wuosi/ ja ne wierat Judalaiset/ jotca pacanain maalda Judeaan tuodut olit/ että he olisit siellä ollet suruttomat/ olit caiken rawinnon culuttanet/
1 Makk 6:54 Ja pyhät olit sangen harwat: sillä he cuolit näljästä/ sentähden täytyi heidän erata toinen toisestans/ ja idzens jaca muihin Caupungeihin.
1 Makk 6:55 Sillä wälillä sai Lysias ymmärtä/ että Philippus/ jolle Cuningan Isä sen nuoren Cuningan ja waldacunnan hänen eläisäns oli haldun andanut/
1 Makk 6:56 Oli jällens tullut Persiast ja Medist/ sillä sotawäellä/ jonga Cuningas sinne wienyt oli: ja Philippus rupeis hallidzeman.
1 Makk 6:57 Sentähden riensi hän pois Judeasta cotians jällens waldacundaan/ ja sanoi Cuningalle ja Päämiehille: Me kärsimme waiwa/ ja ei ole meillä mitän syötäwätä/ ja meildä on paljo wäke tullut pois/ ja tämä sia on sangen wahwa/ ja meillä on kyllä cotona waldacunnas toimittamist/ jotca asiat corkemmat owat.
1 Makk 6:58 Tehkäm rauha tämän Canssan cansa/ ja sallicam heidän pitä heidän Lakins/ nijncuin he ennengin pitänet owat.
1 Makk 6:59 Sillä ainoastans sentähden he wihaiset owat ja sotiwat/ että me tahdomme panna pois heidän Lakins.
1 Makk 6:60 Tämä puhe kelpais Cuningalle ja Päämiehille hywin.
1 Makk 6:61 Ja Cuningas lähetti heidän tygöns/ tekemän rauha heidän cansans: Mutta cuin he tulit ulos heidän linnastans/ meni Cuningas sinne sisälle:
1 Makk 6:62 Ja cuin Cuningas näki että se nijn wahwa oli/ nijn ei hän pitänyt walans/ waan käski caicki muurit ymbärildä lyödä jällens maahan.
1 Makk 6:63 Sijtte waelsi hän kijrusta Antiochiaan. Silloin sai hän ymmärtä että Philippus oli siellä idzens tehnyt Cuningaxi/ sentähden sodei hän hänen cansans/ ja otti Caupungin jällens.

VII. Lucu .

DEmetrius Seleucuxen poica tule jällens waldacundans/ ja Antiochus tapetan sotawäeldäns/ v. 1.
Demetrius teke Bacchidexen sodan Päämiehexi/ ja Alcimuxen ylimmäisexi Papixi/ v. 5.
He pettäwät ja surmawat monda/ ja candawat Judan päälle/ v. 10.
Sentähden lähettä Demetrius Päämiehens Nicanorin/ joca pyytä käsittä Judast/ ja syljeskele Pappia/ ja wanno Pyhän polttawans/ v. 26.
Mutta Papit rucoilewat HERra: ja Nicanor mene BethHoronijn/ siellä hän lyödän Judalda jouckoinens/ v. 36.

1 Makk 7:1 ENsimäisnä wuonna cuudettakymmendä toista sata/ tuli Demetrius Seleucuxen poica Ruomista jällens hänen waldacundans/ ja sai yhden mericaupungin wähällä wäellä/ ja hallidzi sijnä nijncuin Cuningas.
1 Makk 7:2 Ja cosca hän Pääcaupungijn Antiochiaan tuli/ otti sotawäki Antiochuxen ja Lysian kijnni/ andaxens heitä Demetriuxen haldun.
1 Makk 7:3 Waan cosca se Demetriuxelle sanottin/ kielsi hän heitä andamasta tulla hänen silmäins eteen:
1 Makk 7:4 Sentähden tappoi sotawäki heidän.
1 Makk 7:5 Cosca Demetrius oli waldacunnan saanut/ tuli hänen tygöns monda jumalatoinda ja luopunutta Israelist/ ja ylimmäinen heistä oli Alcimus/ joca olis mielelläns ollut ylimmäinen Pappi:
1 Makk 7:6 Nämät candelit Judan ja heidän oman Canssans päälle/ ja sanoit: Judas ja hänen weljens owat tappanet/ eli ajanet ulos meidän maaldam caicki jotca sinulle tahdoit cuuliaiset olla.
1 Makk 7:7 Sentähden lähetä sinne jocu jonga sinä uscot/ ja anna cadzoa cuinga he meidän ja Cuningan maan owat häwittänet/ ja anna heitä rangaista ja caickia cuin pitäwät heidän cansans.
1 Makk 7:8 Sentähden teki Cuningas Bacchidexen hänen ystäwäns ( joca jalo oli waldacunnas/ ja jonga Cuningas paljon uscoi ) coco sen maacunnan Päämiehexi/ tuolla puolen Euphratin wirran/
1 Makk 7:9 Ja lähetti hänen cansans sen luopunen Alcimuxen/ jonga hän myös ylimmäisexi Papixi teki/ ja käski hänen Israelin Canssa rangaista.
1 Makk 7:10 Ja he menit Judaan maalle suurella wäellä/ ja lähetti sanansaattajat Judan ja hänen weljeins tygö sowindo toimittaman/ ja teettelit idzens nijncuin he olisit tahtonet pitä rauhan heidän cansans: Waan se oli caicki petos:
1 Makk 7:11 Sentähden ei Judas heitä usconut/ sillä hän näki että he nijn jalost hangitut olit/ ja näin suurella wäellä waelsit.
1 Makk 7:12 Mutta monda Pappia tuli Alcimuxen ja Bacchidexen tygö/ ja monda muuta hurscasta/ jotca Israelis olit/ ja toiwoit hywä Alcimuxesta/
1 Makk 7:13 Ja anoit rauha/ ja sanoit:
1 Makk 7:14 Alcimus on Pappi Aaronin sugusta/ ei hän meitä petä.
1 Makk 7:15 Alcimus lupais heille rauhan/ ja teki walan/ ja sanoi: En me tahdo teille/ engä teidän ystäwillen mitän paha tehdä.
1 Makk 7:16 Cosca he nijn uscoit hänen/ annoi hän otta kijnni cuusikymmendä heistä/ ja tappoi caicki yhtenä päiwänä/ nijncuin kirjoitettu on:
1 Makk 7:17 Sinun Pyhäis lihat owat he pedoille andanet/ he owat wuodattanet werta ymbäri Jerusalemin/ nijncuin wettä/ ja ei ollut siellä ketän/ joca heitä hautais.
1 Makk 7:18 Sentähden tuli sangen suuri pelco ja cauhistus Canssalle/ jotca walitit/ ettei Alcimuxes ollut totutta eikä uscollisutta/ sillä ei hän pitänyt walans.
1 Makk 7:19 Ja Bacchides waelsi matcans Jerusalemist ja pijritti Bethzechan/ ja lähetti ja andoi otta monda kijnni/ jotca ensin olit idzens andanet hänen tygöns/ waan petoxen tähden jällens luopunet hänestä/ ja andoi monda heistä tappa/ ja heittä suureen luolaan.
1 Makk 7:20 Sijtte annoi Bacchides maan Alcimuxen huldun/ ja jätti sotawäke hänelle/ ja hän meni jällens Cuningan tygö.
1 Makk 7:21 Ja Alcimus aicoi wäkiwallalla olla ylimmäinen Pappi/
1 Makk 7:22 Ja weti tygöns caicki luopunet Israelist/ ja otti wäkisin Judan maan alans/ ja waiwais Israelin Canssa sangen rascasti.
1 Makk 7:23 Cosca Judas näki/ että Alcimus ja ne luopunet Israelist teit paljon wahingota Israelis/
1 Makk 7:24 Meni hän taas ymbäri coco Judan/ ja rangais ne luopunet/ ja esti ettei he enä sinne eikä tänne rohjennet maacunnas waelda.
1 Makk 7:25 Mutta cosca Alcimus näki/ että Judas ja hänen wäkens jällens woimaans tulit/ ja ettei hän tainnut olla heitä wastan/ meni hän jällens Cuningan tygö/ ja cannoi cowin heidän päällens.
1 Makk 7:26 Sentähden lähetti Cuningas sinne yhden suuren Ruhtinan Nicanorin/ joca Israelin Canssalle juuri armotoin oli/ ja käski hänen peräti Israelin Canssan häwittä.
1 Makk 7:27 Ja Nicanor meni suurella wäellä Jerusalemijn/ ja lähetti sanan Judan ja hänen weljens tygö petoxella/ joca piti teettelemän nijncuin hän tahtonut olis rauha heidän cansans tehdä/ ja sanoa:
1 Makk 7:28 Minä tahdon pitä rauhan teidän cansan/ ja wähällä wäellä tulla sowinnos puhutteleman sinua.
1 Makk 7:29 Näin tuli Nicanor Judan tygö/ ja otit toinen toisens wastan/ ja puhuttelit keskenäns sowinnolla: waan se oli toimitettu/ että Judan piti siellä otettaman kijnni.
1 Makk 7:30 Se tuli Judalle tiettäwäxi/ että Nicanor oli tullut ottaman händä kijnni petoxella/ sentähden cartti hän händä/ eikä tahtonut enämbi tulla hänen tygöns.
1 Makk 7:31 Ja cosca Nicanor sen hawaidzi/ että hänen aiwoituxens oli julki tullut/ meni hän Judasta wastan/ ja tappeli hänen cansans CapharSalaman tykönä.
1 Makk 7:32 Sijnä tuli pois Nicanorilda wijsi tuhatta miestä/ ja hänen wäkens täydyi paeta Dawidin linnaan.
1 Makk 7:33 Tuli myös Nicanor senjälken ylös Pyhään Zionin wuorelle: ja Papit ja wanhimmat menit ulos ottaman händä rauhallisest wastan/ ja andaman hänen nähdä/ että he Cuningan tähden suuren uhrin tehnet olit.
1 Makk 7:34 Mutta Nicanor sylki heitä/ ja heidän Jumalan palwelustans/ häwäis ja saastutti uhrin/ ja wannoi walan/ ja sanoi:
1 Makk 7:35 Ellet te saata Judasta ja hänen wäkens minun käsijni/ nijn minä tahdon poltta tämän huonen/ nijn pian cuin minä rauhas tähän jällens tulen: Ja waelsi matcans suures julmudes.
1 Makk 7:36 Mutta Papit menit sisälle/ ja astuit Altarin eteen Templis/ itkit ja sanoit:
1 Makk 7:37 HERra/ että sinä tämän huonen walinnut olet/ sinua täsä rucoilda ja sinusta saarnatta:
1 Makk 7:38 Nijn me rucoilemma/ ettäs tahdoisit costa Nicanorille/ ja hänen joucollens/ ja muista/ että he sinun Pyhäs/ ja sinua pilcannet owat/ ja ettäs tahdoisit heitä carcotta pois maasta/ ja sorta heitä maahan.
1 Makk 7:39 Ja Nicanor waelsi matcans Jerusalemist/ ja sioitti hänens BethHoronin tygö: Sijhen tuli myös yxi joucko Syriast händä auttaman.
1 Makk 7:40 Mutta Judas asetti hänen wäkens händä wastan Adasaris/ colme tuhatta miestä/ rucoili Jumalata/ ja sanoi:
1 Makk 7:41 HERra Jumala/ cosca Cuningas Sennaheribildä lähetetyt miehet sinua pilckaisit/ lähetit sinä Engelin joca löi maahan sata cahdexankymmendä ja wijsi tuhatta miestä.
1 Makk 7:42 Nijn lyö myös tänäpängin nämät meidän wihollisem meidän nähtem/ ja duomidze Nicanor hänen suurten pahain tecoins jälken/ että muut ymmärräisit sinun händä sentähden rangaisnen/ että hän sinun Pyhäs häwäisnyt on.
1 Makk 7:43 Ja colmandena päiwänä toistakymmendä Adarin Cuusta tappelit he toinen toisens cansa/ ja Nicanor tuli caickein ensimäisnä lyödyxi.
1 Makk 7:44 Ja cosca hänen wäkens sen näit/ heitit he asens pois ja pakenit.
1 Makk 7:45 Mutta Judas ajoi heitä taca päiwäcunnan matcan Adasarast haman Gasaran asti/ ja andoi waskitorwella soitta/
1 Makk 7:46 Että caicki Canssa caikista kylistä ymbärins sen maacunnan/ olisit tullet hänen tygöns händä auttaman/ ja lyömän wihollisia:
1 Makk 7:47 Ja he tulit Judan tygö/ ja pidit taas yhtä hänen cansans. Näin tuli Nicanorin wäki lyödyxi/ ettei yxikän heistä pääsnyt. Ja Judas otti heidän rijstans/ ja wei myötäns: Waan Nicanorista andoi hän pään hacata pois/ ja oikian käden/ jonga hän walasans nostanut oli/ cosca hän pilckais ja uhcais Pyhä/ ja annoi sekä pään että käden wiedä pois/ ja Jerusalemis ripusta ylös.
1 Makk 7:48 Silloin Canssa tuli jällens suurest iloisexi/ ja pidit tämän päiwän pyhänä suurella ilolla/
1 Makk 7:49 Ja sääsit että sinä päiwänä joca wuosi/ nimittäin colmandena päiwänä toistakymmendä Adarin Cuulla piti pyhä pidettämän. Ja näin tuli rauha jällens Israelin maalle wähäxi ajaxi.

Vers. 1. Seleucus ) On ollut Antiochus Magnuxen poica/ ja Demetrius Seleucuxen poica on ollut panttina Ruomis Isäns edestä: sieldä hän carais pois/ nijncuin Iosephus kirjoitta Antiquit l. 12. Cap. 15. Ja Iustin. l. 34 ja tuli waldacundaans/ josa hän perillinen oli Isäns Seleucuxen jälken/ joca oli Cuningas ollut Syrias caxitoistakymmendä ajastaica. Mutta Antiochus Epiphanes/ josta cap. 1. 11. puhutan: on ollut Seleucuxen weli.
v. 43. Adar ) On Februarius/ Cuucautten lucuin jälken.

VIII. Lucu

COsca Judas saa cuulla Ruomalaisten toimellisudest/ suuresta woimast/ ja woitost Hispaniast/ Frankrijkist/ Macedoniast/ Asiast ja Greciast/ v. 1.
Lähettä hän Eupolemuxen ja Jasonin/ ja teke lijton heidän cansans/ v. 17.
Ruomalaiset kirjoittawat myös Demetriuxen tygö/ että hänen piti salliman Judalaiset olla rauhas/ v. 31.

1 Makk 8:1 MUtta Judas cuuli/ että Ruomalaiset olit sangen woimalliset/ ja mielelläns otit muucalaisia heidän warjeluxens ala/ jotca heildä apua edzeit/ ja pidit heidän sanans uscollisudes ja toimellisudes.
1 Makk 8:2 Sillä hän cuuli/ cuinga woimallisia töitä he olit Frankrijkin asuwaisia wastan tehnet/ jotca he waatinet/ ja alans saattanet olit.
1 Makk 8:3 Ja cuinga suurta sota he Hispanias pitänet olit/ ja sen wuoren josta culda ja hopiata caiwetan/ olit heildä ottanet pois/ ja että he monda caucaista maacunda Ruomista suurella toimella ja wahwudella olit woittanet/ ja alans saattanet.
1 Makk 8:4 Että he myös monda jalo Cuningasta/ jotca heidän maacundaans olit woimallisest astunet/ maahan lyönet olit ja ajanet pois/ ja heidän waldacundans ottanet alans.
1 Makk 8:5 Ja että he äsken Philippuxen Kithimin Cuningan/ ja senjälken hänen poicans Persen olit woittanet.
1 Makk 8:6 Cuuli hän myös sijtä suuresta Antiochuxesta/ Asian Cuningasta/ joca Ruomalaisia wastan oli mennyt sadalla ja cahdella kymmenellä Elephandilla/ jalosti hangituilla sotaneuwoilla ja waunuilla:
1 Makk 8:7 Waan Ruomalaiset löit hänen sotawäkens/ ja ahdistit hänen nijn että hänen täydyi rauha rucoilla: ja laskit hänen/ ja hänen jälkentulewaisten perillistens päälle suuren weron/ jonga heidän piti Ruomalaisille joca wuosi andaman/ ja wielä päälisexi täydyi lähettä Ruomalaisille weron pandixi ja tacauxexi yhden corkian miehen.
1 Makk 8:8 Otit he myös häneldä pois Jonian/ Asian ja Lydian/ ne caickein parhat maacunnat/ ja annoit ne Cuningas Eumenille.
1 Makk 8:9 Nousit myös Grekiläiset heitä wastan suurella wäellä:
1 Makk 8:10 Waan he lähetit yhden Päämiehen heitä wastan/ joca löi heidän ja sai maan/ ja andoi Caupungeisa muurit jaotta/ että heidän täydyi rauhan pitä/ ja cuuliaiset olla.
1 Makk 8:11 Sencaltaisen miehuden osotit he caickia wihollisians wastan/ nijn että he caickia nijtä ahdistit/ jotca heitä wastan idzens asetit.
1 Makk 8:12 Mutta ystäwittens ja lijttoweljeins cansa pidit he hywän rauhan uscollisest/ ja olit nijn waldiat että heitä caikis maacunnis peljättin.
1 Makk 8:13 Jota he autit/ se tuli warjeluxi/ ja sai olla maallans: waan jota he tahdoit sorta/ hän tuli ajetuxi pois maaldans ja waldacunnastans: he olit sangen waldiat.
1 Makk 8:14 He olit nijn yxiwacaiset/ ettei yxikän heistä tehnyt idziäns Cuningaxi.
1 Makk 8:15 Ja ei heillä myös ollut Cuningasta/ mutta Neuwonandajat/ colme sata ja caxikymmendä miestä/ jotca hywin hallidzit:
1 Makk 8:16 Ja joca wuosi he walidzit yhden Päämiehen/ jonga hallus oli caicki heidän maacundans/ ja händä piti caicki cuuleman. Ei myös siellä ollut coreutta/ wiha taicka eripuraisutta heidän keskenäns.
1 Makk 8:17 JA Judas walidzi Eupolemumin Johannexen pojan/ joca oli Jacobin poica/ ja Jasonin/ Eleazarin pojan/ ja lähetti heidän Ruomijn tekemän ystäwyttä ja lijtto Ruomalaisten cansa/ että he olisit heille awulliset ollet/
1 Makk 8:18 Ettei Israelin Cuningan waldacunda olis tullut poljetuxi alas Grekin cautta.
1 Makk 8:19 Nämät waelsit Ruomijn sangen pitkän matcan/ ja tulit Radin eteen/ ja sanoit:
1 Makk 8:20 Judas Maccabeus ja hänen weljens/ ja Judan Canssa owat lähettänet meidän teidän tygön/ tekemän rauha ja lijtto teidän cansan/ että te tahdoisitte meitä otta teidän warjeluxen ala/ nijncuin ystäwitä ja lijttoweljiä.
1 Makk 8:21 Se kelpais Ruomalaisille hywin/
1 Makk 8:22 Ja annoit kirjoitta lijton waskisijn tauluijn/ jotca he lähetit Jerusalemijn muistoxi sencaltaisesta rauhasta ja lijtosta/ ja oli näin kirjoitettu:
1 Makk 8:23 JUmala andacon Ruomalaisille ja Judalaisille onne ja rauha/ sekä wedellä että maalla/ ja warjelcon heitä sodista ja wihollisista ijancaickisest.
1 Makk 8:24 Mutta jos Ruomalaisille sota tapahtu/ taicka Ruomis/ eli heidän maacunnisans/ ia paickacunnisans:
1 Makk 8:25 Nijn Judalaiset pitä uscollisest auttaman Ruomalaisia/ senjälken cuin tarwe on/ ja ei pidä heidän Ruomin wihollisille mitän elatust/ aseita/ raha/ laiwoja/ eli muuta tarwetta salliman.
1 Makk 8:26 Näitä anowat Ruomalaiset Judalaisilda/ ja Judalaisten tule nämät cappalet uscollisest pitä/ ilman petoxeta ja wilpitä.
1 Makk 8:27 Sitä wastan: Jos Judalaisille sota tarjona on/ nijn pitä Ruomalaiset uscollisest heitä auttaman/ senjälken cuin tarwe waati/
1 Makk 8:28 Ja ei pidä heidän Judasten wihollisille elatusta/ aseita/ raha/ laiwoja/ taicka muita tarpeita lähettämän.
1 Makk 8:29 Tätä lupawat Ruomalaiset Judalaisille/ ja tahtowat sencaltaisen lijton uscollisest ja ilman petosta pitä. Näin on lijtto Ruomalaisten ja Judalaisten wälille tehty.
1 Makk 8:30 Mutta jos tästedes jombicumbi puoli ajattele sijhen enämbätä lisätä/ taicka jotakin muutta/ eli sijtä wähendä/ sijhen pitä molemmille puolille woima oleman. Ja mitä he sijhen lisäwät/ taicka sijtä wähendäwät/ se pitä caicki lujana ja wahwana pidettämän.
1 Makk 8:31 JOs myös Cuningas Demetrius Judan Canssalle wäkiwalda teke/ sijtä me olemma kirjoittanet hänen tygöns tällä tawalla: Mixi sinä waiwat meidän ystäwitäm ja lijttoweljiäm?
1 Makk 8:32 Jos he tästälähin candawat sinun päälles/ nijn meidän pitä heitä warjeleman/ ja tahdomme sinun kimpuus sekä wedellä että maalla.

Vers. 5. Kithimin ) Se on Macedonia.

IX. Lucu .

DEmetrius lähettä Bacchidexen ja Alcimuxen suurella sotajoucolla Judasta wastan: mutta Judas mene ulos cahdexalla sadalla miehellä/ ja soti heidän cansans/ ja tule lyödyxi/ v. 1.
Judan cuoleman jälken tule Jonathan sodan päämiehexi hänen siaans/ v. 23.
Hän costa hänen weljens Johannexen cuoleman/ v. 35.
Ja lyö Bacchidexen pacoon Jordanin tykönä/ v. 43.
Alcimus cuole/ v. 54.
Bacchides tule jällens ja maca Bethbesenin alla: Mutta Simon lyö hänen pacoon/ ja Jonathan teke rauhan hänen cansans/ v. 58.

1 Makk 9:1 SIllä wälillä/ cuin Demetrius ymmärsi että Nicanor sotajouckoinens lyöty ja woitettu oli/ lähetti hän jällens Judeaan nämät caxi/ Bacchidexen ja Alcimuxen ja heidän cansans parhan sotawäkens/ jotca sodisa alati oikialla puolella pidettin.
1 Makk 9:2 Nämät menit Galgala päin/ ja annoit heidäns Maslothin ala Arbelas/ ja sait sen/ ja tapoit paljon wäke.
1 Makk 9:3 Senjälken toisna wuonna cuudettakymmendä toista sata matcustit he Jerusalemijn/
1 Makk 9:4 Ja sieldä Bereaan cahdella kymmenellä tuhannella jalcamiehellä/ ja cahdella tuhannella hewoismiehellä.
1 Makk 9:5 Ja Judas oli Laisan tykönä colmella tuhannella miehellä.
1 Makk 9:6 Waan cosca hänen wäkens näki/ että wihollisia nijn suuri joucko oli/ hämmästyit he ja pakenit/ nijn ettei enämbi Judan tygö jäänyt cuin cahdexan sata miestä.
1 Makk 9:7 Cosca Judas tämän näki/ ettei hänen sotawäkens yhdesä pysynyt/ ja wiholliset cummingin täytit hänen päällens/ tuli hän surullisexi: Ja cosca hän näki/ ettei hänellä tila ollut rohgaista wäkens/ ja saatta heitä yhten jällens:
1 Makk 9:8 Sanoi hän täsä ahdistuxes jäänyille: ylös/ ja coetelcam/ jos me wihollisten kimpuun tohdim/ ja heitä lyödä taidamme.
1 Makk 9:9 Mutta ei he tahtonet/ waan estelit sen pois/ ja sanoit: Ei se ole mahdollinen että me jotain taidamme tehdä: mutta anna meidän tällä erällä wälttä/ ja palaita pois/ ja hakea meidän weljem yhten/ jotca meildä paennet owat: Sijtte me tahdomme jällens tulla wihollisten tygö/ ja lyödä heitä: nyt on meitä sangen wähä.
1 Makk 9:10 Mutta Judas sanoi: pois se/ että meidän pitä pakeneman: jos meidän aicam on tullut/ nijn me tahdom cunnialisest cuolla meidän weljeim tähden/ ja ei sallia meidän cunniatam häpiäxi tulla.
1 Makk 9:11 JA wiholliset nousit/ ja asetit heidäns cukin paickans näin: Ensimäiset olit ambujat/ ja parhat sotamiehet seisoit ensimäisnä.
1 Makk 9:12 Hewoismiehet olit jaetut cahten jouckon/ yxi joucko cummallengin puolellen: Pääruhtinas Bacchides oli oikialla puolella. Tällä järjestyxellä astuit he edes/ suurella huudolla/ ja trometin änellä.
1 Makk 9:13 Nijn annoi myös Judas trometijn puhalda/ ja meni heidän tygöns/ ja tappeli heidän cansans/ huomenesta haman ehtosen asti/ nijn että maa järisi sijtä suuresta metelistä.
1 Makk 9:14 Cosca Judas näki/ että Bacchides idze ja suuri joucko oli oikialla puolella/ nijn hän carcais idze sen päälle/ hän ja ne muut jotca ei hengens säästänet/ ja peljätit heidän/
1 Makk 9:15 Ja löit sen joucon oikialda puolelda pacoon/ ja ajoit heitä taca aina Asdodin wuoren tygö.
1 Makk 9:16 Mutta cosca ne/ jotca wasemalla puolella olit/ näit sen että Judas ajoi heitä taca/ riensit he myös Judan perän.
1 Makk 9:17 Nijn täytyi Judan käändä hänens nijtä wastan/ ja warjeli idzens cauwan. Ja sijnä tapahdui suuri weren wuodatus/ nijn että monda tuli haawoitetuxi/ ja cuoliaxi lyödyxi molemmilda puolilda.
1 Makk 9:18 Ja Judas myös wijmeiseldä tuli lyödyxi/ nijn pakenit ne jotca jäänet olit.
1 Makk 9:19 Ja Jonathan ja Simon otit heidän weljens Judan ruumin/ ja hautaisit hänen Isäns hautan Modin Caupungis.
1 Makk 9:20 Ja Israelin Canssa surit Judast cauwan aica/ ja walitit händä sangen rascast/ ja sanoit:
1 Makk 9:21 Woi että se Sangari langennut on/ joca Israeli warjellut ja wapahtanut on.
1 Makk 9:22 Tämä on Historia Judasta/ mutta hän on wielä monda muuta suurta miehullista asia tehnyt/ jotca ei caicki paljouden tähden ole kirjoitetut.
1 Makk 9:23 JUdan cuoleman jälken/ tulit jumalattomat ja huikendelewaiset jällens woimallisexi coco Israelin maalla.
1 Makk 9:24 Ja sijhen aican oli suuri nälkä maalla/ nijn että caicki Canssa andoi idzens Bacchidexen ala.
1 Makk 9:25 Silloin walidzi Bacchides jumalattomia miehiä/ jotca hän teki wircamiehixi/
1 Makk 9:26 Ja andoi joca paicas edziä Judan cumpaneita/ ja ystäwitä/ ja eteens tuoda/ että hän olis costanut heille/ ja pilcannut heitä.
1 Makk 9:27 Ja Israelis oli sencaltainen suru ja ahdistus/ ettei sen werta ole ollut jälken Prophetain ajan.
1 Makk 9:28 Sentähden tulit Judan cumpanit cocon/ ja sanoit Jonathanille:
1 Makk 9:29 Sinun weljes Judan cuoleman jälken/ ei ole meillä yhtän enä hänen caltaistans/ joca meitä warjelis meidän wihollisildam ja Bacchidexen käsistä/ jotca meitä wainowat:
1 Makk 9:30 Sentähden walidzemma me sinun hänen siaans Esimiehexi ja Pääruhtinaxi/ pitämän tätä sota:
1 Makk 9:31 Ja nijn tuli Jonathan heidän Esimiehexens ja hallidzi hänen weljens sias.
1 Makk 9:32 Cosca Bacchides tämän ymmärsi/ annoi hän edziä händä/ että hän olis surettanut hänen.
1 Makk 9:33 Cosca Jonathan ja Simon hänen weljens sen ymmärsit/ pakenit he/ ja caicki ne jotca heidän cansans olit Thecoen corpeen/ ja sioitit idzens Asparin weden tygö.
1 Makk 9:34 Tämän sai Bacchides tietä/ joca nousi/ ja meni heitä wastan.
1 Makk 9:35 JA Jonathan oli lähettänyt hänen weljens Johannexen yhden Päämiehen hänen ystäwäins Nabatherein tygö/ rucoileman heitä/ että he heidän rijstans ja tawarans heidän Caupungijns ottanet olisit/ ja tallella pitänet.
1 Makk 9:36 Mutta Jambrin pojat läxit ulos Magdabanin Caupungista ja langeisit Johannexen päälle/ ja otit hänen kijnni/ ja otit häneldä caicki mitä hänen myötäns oli/ ja weit heidän Caupungijns.
1 Makk 9:37 Senjälken ilmoitettin Jonathanille ja Simonille hänen weljellens/ että Jambrin pojat walmistit suuret häät ja piti tuoman morsiamen Nadabast suurella coreudella/ sillä se oli Päämiehen tytär Canaan maalda.
1 Makk 9:38 Nijn Jonathan ja Simon ajattelit sitä/ että nämät heidän weljens Johannexen tappanet olit/ sentähden menit he ylös/ ja kätkit heidäns wuoren ongaloihin ja wartioidzit Jambrin lapsia.
1 Makk 9:39 Cosca ylkä sijtä matcusti ystäwinens/ ja paljolla wäellä ja tawaralla/ huiluilla ja trumbuilla/ ja calleilla caunistuxilla/
1 Makk 9:40 Carcais Simon ja Jonathan alas wuorelda/ ja löit heitä ja tapoit monda/ nijn että ne jotca pääsit/ täytyi paeta wuorelle/ ja otit pois heidän rijstans.
1 Makk 9:41 Silloin häät murhexi muutuit/ ja huiluin ilo itcuxi.
1 Makk 9:42 Näin costit he sen murhan/ joca heidän weljellens tehty oli/ ja palaisit jällens/ ja waelsit Jordanin tygö.
1 Makk 9:43 NIjn tuli myös Bacchides Jordanin tygö suurella sotajoucolla Sabbathina.
1 Makk 9:44 Ja Jonathan sanoi hänen Canssallens:
1 Makk 9:45 Ylös/ ja warustacat teitän tappeleman/ sillä et te saa täsä nyt lewos olla/ nijncuin ennen/ sillä wiholliset owat saapuilla/ meidän täyty warjella meitäm/ emme cuitengan taida wälttä: sillä meillä on wiholliset/ sekä edesäm/ että peräsäm: nijn on Jordanin wirta yhdellä puolella/ toisella owat suot ja wuoret.
1 Makk 9:46 Sentähden pitä teidän huutaman taiwasen/ että te wihollisten käsist autetaisin.
1 Makk 9:47 Ja he tulit tappeleman/ ja Jonathan löi Bacchidestä: mutta Bacchides annoi hänens tacaperin.
1 Makk 9:48 Silloin carcais Jonathan ja hänen wäkens Jordanijn/ ja tulit wirran ylidze: waan Bacchidexen wäki ei tohtinut anda idzens wirtaan.
1 Makk 9:49 Ja sinä päiwänä langeis Bacchidexen puolelda tuhannen miestä.
1 Makk 9:50 Sentähden palais Bacchides Jerusalemijn/ ja rupeis wahwistaman Caupungeita maasa/ hän andoi raketa portit/ ja corkiat muurit/ Jerihon ymbäri/ Amaonin/ BethHoronin/ Bethelin/ Tamnatanin/ Pharanin ja Toponin/
1 Makk 9:51 Ja pani nijhin sotawäke wartioixi/ jotca Israeli waiwaman piti.
1 Makk 9:52 Nijn myös andoi hän wahwista Bethzuran/ Gazan ja linnan Jerusalemis/ ja pani myös sijhen sotawäke ja toimitti heille rawinnon/
1 Makk 9:53 Ja otti ne ylimmäisten lapset pandixi/ ja piti ne kijnni Jerusalemin linnas.
1 Makk 9:54 Colmandena wuonna cuudetta kymmendä toista sata/ toisella Cuucaudella/ käski Alcimus myös maahan jaotta sisälliset muurit cartanosta/ joca caickein likin Templin edes oli/ jotca pyhät Prophetat olit andanet raketa.
1 Makk 9:55 Ja cosca tähän työhön ruwettin/ löi Jumala Alcimuxen/ nijn että tämä aiwoitus tuli taas estetyxi: sillä hän halwattin nijn/ ettei hän saanut mitän puhua/ taicka jotain toimitta ja laitta hänen asioistans/
1 Makk 9:56 Ja nijn hän cuoli suuresa kiwusa.
1 Makk 9:57 Mutta cosca Bacchides näki että Alcimus cuoli/ matcusti hän jällens Cuningan tygö: nijn oli rauha ja lepo maasa caxi wuotta.
1 Makk 9:58 Mutta ne huikendelewaiset maalla pidit neuwo/ ja sanoit: Jonathan ja hänen seurans istuwat alallans/ heillä on rauha/ ja owat suruttomat/ cudzucam nyt taas Bacchides/ hän taidais caicki heidän otta kijnni yhtenä yönä.
1 Makk 9:59 Ja he menit Bacchidexen tygö/ ja sanoit hänelle heidän neuwons.
1 Makk 9:60 Nijn Bacchides nousi ylös suurella wäellä/ ja lähetti kirjat salaisesta hänen cumpanittens tygö Judan maalle/ että he Jonathanin/ ja caicki ne jotca hänen cansans olit/ piti ottaman kijnni. Mutta tämä neuwo tuli Jonathanille tiettäwäxi/ sentähden ei he mitän matcan saanet:
1 Makk 9:61 Waan Jonathan otti kijnni liki wijsi kymmendä ylimmäistä huikendelewaisten ja jumalattomitten joucost/ ja andoi heidän tappa.
1 Makk 9:62 Sijtte poickeisit Jonathan ja Simon wäkinens corpeen yhten alascukistettun kylähän Bethbesenijn/ sen hän rakensi jällens/ ja teki wahwaxi.
1 Makk 9:63 Cosca nyt Bacchides sen tietä sai/ nousi hän caiken hänen wäkens cansa/ sijhen myös ajoi Judalaiset nouseman cansans/
1 Makk 9:64 Ja meni Bethbesenijn/ ja oli sen alla cauwan aica/ ja käwi wäkirynnäköllä sen päälle/ ja teki ambumus ja muut sotaaset eteen.
1 Makk 9:65 Mutta Jonathan annoi Caupungin weljens Simonin haldun/ ja meni yhdellä joucolla ulos/
1 Makk 9:66 Ja löi Odarenin ja hänen weljens ja Phaseronin lapset heidän majoisans. Waan että se menestyi hänelle/ langeis enä Canssa hänen tygöns/ nijn että hän tuli wäkewemmäxi.
1 Makk 9:67 Silloin tuli myös Simon Caupungista wihollisten leirijn/ ja poltti sodan rakennuxet/ ja löi Bacchidexen pacoon.
1 Makk 9:68 Ja Bacchides sai sangen catkeran sydämen/ että hänen aiwoituxens ja neuwons oli turha/
1 Makk 9:69 Ja wihastui petollisten Judalaisten päälle/ jotca hänelle sitä neuwo olit andanet/ että hän jällens tuli sijhen maacundan/ ja annoi heistä monda tappa/ ja walmisti hänens menemän matcans jällens omalle maallens.
1 Makk 9:70 COsca Jonathan sen ymmärsi/ lähetti hän sanan hänelle tehdäxens rauha hänen cansans/ ja rucoili händä/ että hän olis andanut saalin jällens/ ja fangit irralle.
1 Makk 9:71 Sijhen mielistyi Bacchides mielelläns/ ja teki nijncuin Jonathan anoi/ ja wannoi hänelle walan/ ettei hän enä tahtonut tehdä hänelle paha caickena elinaicanans/ ja annoi hänelle jällens calun/ ja Judan fangit irrallen/ ja palais omalle maallens/ ja ei enä tullut Judan maalle.
1 Makk 9:72 Näin taas tuli rauha Israelijn/ ja Jonathan asui Machmas/ ja hallidzi sijnä Canssa/ ja häwitti luopunet Israelist.

Vers. 18. Lyödyxi ) Judas olis ilman epäilemät täsä paremmin tehnyt/ että hän olis wälttänyt/ että hänellä oli nijn wähä wäke: Mutta me näemme tästä/ ettei yxikän ihminen ole nijn täydellinen/ että hän aina taita ymmärtä mikä hywä neuwo olis.

X. Lucu .

ALexander Antiochus Epiphanexen poica tule Ptolemaidijn/ Demetrius walmista hänens ja edzi Jonathanin ystäwyttä/ v. 1.
mutta Alexander kirjoitta Jonathanin tygö/ ja teke hänen ylimmäisexi Papixi/ v. 15.
Cosca Demetrius sen cuule/ lupa hän Judalaisille paljon wapautta/ waan ei he usco händä/ v. 22.
Demetrius mene Alexandri wastan/ ja lyödän/ v. 48.
ja Alexander otta Cleopatran Ptolemeuxen tyttären waimoxens: ja hän ja Ptolemeus teit Jonathanille paljo cunniata/ v. 59.
Demetriuxen poica tule Apolloniuxen cansa Jonathani wastan/ waan Jonathan lyö heidän pacoon/ saa monda Caupungita ja palaja Jerusalemijn/ v. 76.

1 Makk 10:1 CUudendena kymmendenä wuonna toista sata/ tuli Alexander Antiochus Epiphanexen poica/ ja sai Ptolemain Caupungin/ ja hallidzi sijnä.
1 Makk 10:2 Mutta cosca Demetrius sen tietä sai/ cocoisi hän suuren sotawäen/ ja meni Alexandri wastan/ ajaman händä pois.
1 Makk 10:3 Sentähden kirjoitti Demetrius Jonathanin tygö/ ja sanoi hänelle/ että hän tahdoi pitä rauhan hänen cansans/ ja tehdä hänelle caickia hywä.
1 Makk 10:4 Sillä hän ajatteli: se on parembi/ että minä wedän hänen minun tygöni ennen cuin hän mene Alexandrin puolelle minua wastan/
1 Makk 10:5 Että minä tapoin hänen weljens/ ja hänelle ja hänen Canssallens paljo paha tehnyt olen.
1 Makk 10:6 Ja Demetrius kirjoitti Jonathanin tygö/ ja annoi hänelle luwan otta ylös ja pitä sotawäke/ ja tehdä sotaaseita/ ja että hän hänen lijttoweljens piti oleman/ ja käski että Jonathanille piti annettaman ne pantifangit jällens irralle/ jotca linnas olit.
1 Makk 10:7 Sentähden tuli Jonathan Jerusalemijn/ ja annoi luke tämän kirjan caiken Canssan edes/ ja nijden jotca linnasa olit.
1 Makk 10:8 Cosca he nyt cuulit/ että Cuningas hänelle annoi luwan ja wallan otta sotawäke/ ja tehdä sotaaseita/ ja että Cuningas piti hänen lijttoweljenä/ pelkäisit he händä sangen suurest/
1 Makk 10:9 Ja annoit hänelle pantifangit irralle/ ja Jonathan andoi ne jällens heidän wamhimmillens.
1 Makk 10:10 Näin rupeis Jonathan asuman Jerusalemis/ ja rakendaman ja parandaman Caupungita/
1 Makk 10:11 Ja annoi raketa muurit/ ja wahwista Zionin wuoren hywillä wahwoilla muureilla/ caicki hacatuista kiwistä.
1 Makk 10:12 Näin tuli Jerusalem jällens wahwaxi raketuxi/
1 Makk 10:13 Ja pacanat wähista Caupungeista/ jotca Bacchides oli andanut wahwaxi tehdä/ pakenit omalle maallens/
1 Makk 10:14 Mutta pidit ainoastans Bethzuran/ ja ne luopunet juoxit sinne/ sillä se oli heidän asuinsians.
1 Makk 10:15 Cosca Alexander ymmärsi/ että Demetrius pyyti ystäwyttä pitä Jonathanin cansa/ ja cuuli ne kijtettäwät työt cuin Jonathan ja hänen weljens tehnet olit/ sanoi hän:
1 Makk 10:16 Sencaltaista jalo miestä en me taida löytä/ sentähden tahdomma me kirjoitta hänen tygöns/ että hän meidän ystäwäm ja lijttoweljem oleman pitä/
1 Makk 10:17 Ja kirjoitti näin:
1 Makk 10:18 Cuningas Alexander toiwotta weljellens Jonathanille terweyttä.
1 Makk 10:19 Me cuulemma sinua ylistettäwän jaloxi miehexi/ ja mahdollisexi meidän ystäwäxem/
1 Makk 10:20 Sentähden asetamma me sinun/ sinun Canssas ylimmäisexi Papixi/ ja sinun pitä cudzuttaman Cuningan ystäwäxi/ ja nyt lähetämme sinulle purpurawaatten/ ja cullaisen Cruunun/ sentähden pidä uscollisesta meidän cansam/ ja ole meidän ystäwäm.
1 Makk 10:21 Ja nijn puki Jonathan päällens Papin waattet/ cuudendena kymmendenä wuonna toista sata/ seidzemennellä Cuucaudella Lehtimajan Juhlapäiwänä/ ja cocois sotajoucon ja annoi paljo sotaaseita tehdä.
1 Makk 10:22 Mutta cosca Demetrius tämän ymmärsi/ tuli hän sangen surullisexi/
1 Makk 10:23 Että Alexander häneldä Judalaiset poiswäänsi tygöns/ ja sen cautta tuli woimallisemmaxi/
1 Makk 10:24 Ja ajatteli hän myös ystäwälisestä kirjoitta heidän tygöns/ ja cunniata ja tawarata luwata/ että heidän piti hänellen apua lupaman.
1 Makk 10:25 Ja kirjoitti näin:
1 Makk 10:26 Cuningas Demetrius toiwotta Judalaisille terweyttä:
1 Makk 10:27 Me olemma cuullet/ ettet te meistä luowu/ meidän wihollistem puolelle/ waan caikella uscollisudella meidän cansam pidätte/ josta meille on hywä mieli ja suuri ilo.
1 Makk 10:28 Sentähden rucoilemma me/ että te wielä nyt nijn tästedes tahdoisitte meille uscolliset olla/ ja ei anda teitän wäätä pois minun puoleldani.
1 Makk 10:29 Tämän teidän uscollisuden me tahdom maxa/ ja kewittä teildä monet rascaudet/ ja anda enä wapautta/ ja armo tehdä.
1 Makk 10:30 Ja nyt minä annan caikille Judalaisille weron wapaxi/ suolatullin/ Cruunun tegon/ colmannen mitan jywistä/ ja puolen caickinaisest puun hedelmäst/ joca minulle tulis: tämän cuorman alda pitä tästedes Judan maa/ ja ne colme kihlacunda/ jotca sijhen lisätyt owat Samariast ja Galileast/ aina wapat oleman/
1 Makk 10:31 Ja Jerusalem pitä pyhä ja wapa oleman caikesta tegosta/ werosta/ ja kymmenexistä.
1 Makk 10:32 Minä tahdon myös Jerusalemin linnan teille jällens awata/ ja ylimmäisen Papin haldun anda/ että hänen pitä sen saaman/ ja pitä paneman wäke sinne/ jotca hän tahto/ sitä warjeleman.
1 Makk 10:33 Ja caicki ne Judalaiset/ jotca minun waldacunnasani fangina owat/ pitä wallallens annettaman ja wapat oleman/ ja he ja heidän carjans pitä tegosta wapat oleman.
J1 Makk 10:34 a pitä heille wapaus oleman caikesa minun waldacunnasani/ pitä heidän Sabbathins/ udet Cuunsa/ ja muut määrätyt pyhäpäiwät:
1 Makk 10:35 Ja colme päiwä sekä edellä että jälken juhlapäiwän/ joca mieheldä estämätä oleman heidän Jumalan palweluxesans.
1 Makk 10:36 Ja pitä colmekymmendä tuhatta miestä Judeas walittaman/ nijlle minä tahdon palcan anda/ nijncuin muillengin minun sotawäelleni/ ja ne pitä Cuningan wahwoin Caupungeihin asetettaman.
1 Makk 10:37 Ja nijstä pitä muutamat walittaman/ jotca Cuningalle hänen corkeimmis asioisans nijncuin hänen hywin uscotut Neuwonandajans oleman pitä. Ei pidä myös Judalaisilla yhtän muucalaista/ waan omasta Canssast walitut Päämiehet oleman/ että he heidän Lakins pitäisit/ nijncuin Judangin maalla.
1 Makk 10:38 Ja ne colme kihlacunda Samarian maasa/ ja Galileasa jotca Judean omat owat/ ei pidä yhdengän ala annetut oleman/ waan ainoastans ylimmäisen Papin/ että se tiettäwä olis/ että hän yxinäns sen Herra on.
1 Makk 10:39 Ptolemain Caupungin/ ja ne maacunnat ymbärillä/ jotca sijhen tulewat/ annan minä Jerusalemin Templijn/ sijhen culutuxeen cuin uhrijn tarwitan.
1 Makk 10:40 Ja tahdon myös toimitta Templin rakennuxeen joca wuosi wijsitoistakymmendä tuhatta Sicli hopiata minun omastani:
1 Makk 10:41 Ja mitä minä wanhasta minun wircani puolest olen welcapää ollut andaman Templijn/ se pitä tästedes myös annettaman.
1 Makk 10:42 Ja ne wijsi tuhatta Sicli hopia/ jotca minun wircamieheni Templin ylöscannost owat ottanet pois/ ne pitä taas wuosi wuodelda Pappein omat oleman.
1 Makk 10:43 Ja pitä Templillä tämä wapaus oleman/ että caikes minun waldacunnasani/ joca jongun rangaistuxen ansainnut on/ ja pakene Templijn/ hänen pitä siellä murhetoin oleman hengens ja tawarans puolest.
1 Makk 10:44 Templin rakennuxeen/ ja muurein ja tornein parannuxeen Jerusalemis ja mualla/ tahto Cuningas myös omasta otostans culutuxen anda.
1 Makk 10:45 MUtta cosca tämä kirja luettin Jonathanin ja Canssan edes/ ei he tahtonet usco händä/ eikä sijtä tietäwänäns ollet/
1 Makk 10:46 sillä he tiesit hywin mingäcaltaisen petoxen/ Ja hirmuisen tyranniuden hän ennen Israeli wastan tehnyt oli/
1 Makk 10:47 ja mielistyit/ että he Alexandria piti auttaman/ joca ennen jo ystäwyttä heildä anoi/ ja rauhan luwannut oli: händä he autit jocapaicas.
1 Makk 10:48 Cosca nyt Alexander ja Demetrius toinen toistans wastan menit tappeleman/
1 Makk 10:49 Nijn pakeni Demetriuxen sotawäki/ ja Alexander kijruhti heidän jälkens/
1 Makk 10:50 Ja teki hirmuisen weren wuodatuxen huomenest haman ehtosen asti/ ja Demetrius tuli lyödyxi sinä päiwänä.
1 Makk 10:51 SEnjälken lähetti Alexander sanan Egyptin Cuningan Ptolomeuxen tygö/ tämän asian cansa:
1 Makk 10:52 Että minä olen tullut minun waldacundani jällens/ ja istun Cuningalisella istuimella/ ja saanut hallituxen minulleni/ ja olen carcottanut Demetriuxen/ ja perindömaani woittanut/
1 Makk 10:53 Nijn minä pyydän sinulda ystäwyttä/ ja rucoilen sinua/ että sinä tahdoisit anda sinun tyttäres minulle awioxi/
1 Makk 10:54 Nijn minä tahdon pitä minuni sinua wastan/ nijncuin wäwyn tule/ ja kijtollinen olla/ ja anda hänelle Cuningalisen huomenlahjan.
1 Makk 10:55 Sijhen wastais Ptolomeus/ ja toiwotti Alexandrille onne/ että hän hänen Isäns maalle jällens tullut/ ja hänen waldacundans woittanut oli/
1 Makk 10:56 Ja lupais hänelle nijn tehdä nijncuin hän kirjoittanut oli/ ja käski hänen tulla Ptolemaidijn hänen tygöns/ siellä he tahdoit keskenäns toinen toistans puhutella/ ja sen naimisen päättä.
1 Makk 10:57 TOisna wuonna seidzemettäkymmendä toista sata/ waelsi Ptolemeus hänen tyttärens Cleopatran cansa Egyptistä ja tuli Ptolemaidijn.
1 Makk 10:58 Sijhen tuli myös Cuningas Alexander/ ja Cleopatra annettin Alexandrille/ ja häät pidettin suurella Cuningalisella coreudella.
1 Makk 10:59 JA Cuningas Alexander kirjoitti Jonathanin tygö/ ja cudzui hänen tygöns:
1 Makk 10:60 Nijn tuli Jonathan suurella cunnialla Ptolemaidijn molembain Cuningasten tygö/ ja lahjoitti heille ja heidän ystäwillens callita lahjoja/ cullast ja hopiast/ ja sai ystäwyden heildä.
1 Makk 10:61 JA muutamat luopunet Israelist tulit sinne candaman Jonathanin päälle/
1 Makk 10:62 Waan ei Cuningas tahtonut cuulla heitä/ mutta käski Jonathanin panna pois waattens ja puke purpurawaattet päällens/ joca myös nijn tapahtui.
1 Makk 10:63 Silloin istutti Cuningas hänen siwuuns/ ja andoi käskyn ylimmäisillens/ että he hänen cansans ymbäri Caupungita käymän piti ja cuuluttaman/ ettei kenengän pitänyt candaman hänen päällens/ taicka muutoin händä waiwaman.
1 Makk 10:64 Mutta cosca hänen päällecandajans näit/ että Cuningas händä nijn corkiasti cunnioidzi/ sekä purpuralla että tällä cuulutuxella/ nijn pakenit he caicki matcans.
1 Makk 10:65 Ja Cuningas teki hänelle suuren cunnian/ ja annoi hänen kirjoitta ylimmäisten ystäwittens secaan/ ja teki hänen Päämiehexi/ ja lähimmäisexi Neuwonandajaxens.
1 Makk 10:66 Sijtte waelsi Jonathan jällens Jerusalemijn ilolla/ ja hywäs rauhas.
1 Makk 10:67 WIjdennellä wuodella seidzemettäkymmendä toista sata/ tuli Cuningas Demetrius sen endisen Demetriuxen poica Cretast hänen perindö waldacundans.
1 Makk 10:68 Silloin Alexander peräti suurest hämmästyi/ ja tuli Antiochiaan.
1 Makk 10:69 Mutta Demetrius saatti Apolloniuxen tygöns/ joca oli Päämies alimmaises Syrias/ hän cocois sodan/ ja tuli Jamniaan/ ja lähetti Jonathanin ylimmäisen Papin tygö/ ja andoi sanoa hänelle:
1 Makk 10:70 Ei yxikän tee meille wastusta/ waan sinä ainoa/ ja saatat sen/ että minä cadzotan ylön.
1 Makk 10:71 Sinä olet röyckiä wuorilla/ mutta jos sinä tahdot urhollisen työn tehdä/ nijn tule alas lakialle kedolle/ sijnä coetelcam toinen toistam.
1 Makk 10:72 Jos sinä tahdot kysyä cuinga wahwat me olemma/ minä ja ne muut jotca minua seurawat/ ja minua auttawat/ nijn pitä sinulle sanottaman: Et te taida seisowaiset olla tämän Canssan edes/ joilda teidän Isän cahdesti lyödyt owat omasa maasans/
1 Makk 10:73 Paljon wähemmin taidat sinä lakialla kedolla sencaltaisen wäkewän Canssan edes sekä hewoismiehist että jalcamiehistä seisowainen olla/ sijnä paicas/ josa ei yhtän wuorta eikä waha ole/ joidenga warjoon jocu paeta taidais.
1 Makk 10:74 COsca Jonathan sencaltaisen kerscauxen cuuli/ wihastui hän ja walidzi kymmenen tuhatta miestä/ ja läxi Jerusalemist/ tuli myös hänen tygöns Simon hänen weljens auttaman händä/ ja sioitit idzens Joppen eteen.
1 Makk 10:75 Mutta Joppen Caupungin asuwaiset ei päästänet heitä sisälle/ sillä Apollonius oli pannut sijhen wäke warjeluxexi: sentähden Jonathan langeis heidän päällens wäkirynnäköllä/ ja ne Caupungit peljästyit/ ja awaisit portit.
1 Makk 10:76 Näin sai Jonathan Joppen Caupungin.
1 Makk 10:77 Cosca Apollonius tämän cuuli/ asetti hän hänens Joppen eteen colmella tuhannella hewoismiehellä/ ja paljolla jalcawäellä/
1 Makk 10:78 Ja teetteli idzens nijncuin hän olis tahtonut waelda Asdodijn/ että hän olis hucutellut Jonathanin ulos wäliään/ sillä hänellä oli suuri joucko hewoiswäke/ joihin hän uscalsi. Jonathan riensi hänen peräns Asdodijn/ ja waelsi cukin joucko siasans walmisna tappeleman.
1 Makk 10:79 Mutta Apollonius oli salaisesta jättänyt leirijn tuhannen radzasmiestä:
1 Makk 10:80 Nijn ymmärsi Jonathan/ että wäki oli salattuna hänen tacanans/ sentähden cosca ne hänen wäkens lähenit/ pidätti Jonathan jouckons nijncuin hän oli heidän sioittanut.
1 Makk 10:81 Silloin ambuisit radzasmiehet wäen päälle coco sen päiwän/ huomenesta nijn ehtosen/ sijhen asti että heidän hewoisens wäsyit.
1 Makk 10:82 Sijtte otti Simon hänen wäkens ja löi wihollisia/ nijn radzasmiehet pakenit: sillä he olit wäsynet/
1 Makk 10:83 Ja tulit sinne ja tänne wäliällä hajotetuxi/ ja pakenit Asdodijn/ ja riensit epäjumalan Dagonin Templijn/ että he siellä olisit pelastanet hengens.
1 Makk 10:84 Mutta Jonathan häwitti Asdodin Caupungin/ ja ne kylät ymbärildä/ ja poltti ne. Hän poltti myös epäjumalan Templin caickein nijden cansa/ jotca sinne paennet olit.
1 Makk 10:85 Ja nijden lucu jotca lyödyt ja poltetut olit/ oli yhten liki cahdexan tuhatta miestä.
1 Makk 10:86 SEnjälken waelsi Jonathan sotawäellä Ascalonin tygö/ ja cauppamiehet läxit Caupungist händä wastan/ ja annoit idzens/ ja otit hänen wastan suurella cunnialla.
1 Makk 10:87 Näin palais taas Jonathan Jerusalemijn sotawäkens ja saalins cansa.
1 Makk 10:88 JA cuin Alexander nämät cuuli/ cunnioitti hän Jonathani wielä suuremmast/
1 Makk 10:89 Ja lähetti hänelle cullaisen wyön/ nijncuin tapa on anda ainoastans Cuningasten langoille. Sijhen myös annoi hän hänelle lahjaxi ja omaxi Accaronin/ ja mitä sen alla oli.

XI. Lucu .

PTolomeus tule taas ja tahto Alexandrin aja pois/ v. 1.
Alexander pakene/ ja Zabdel Arabialainen tappa hänen: Ptolomeus myös cuole cohta/ ja Demetrius saa waldacunnan/ v. 14.
Jonathan pijrittä Jerusalemin linnan/ mene sijtte Demetriuxen tygö/ ja anda hänelle colme sata leiwiskä culda/ jonga edestä hän sai coco Judan wapaxi/ v. 20.
Mutta Tryphon ja Antiochian sotawäki asettawat idzens Demetriusta wastan/ nijn Jonathan autta händä colmella tuhannella miehellä/ v. 39.
Cuitengin tule Tryphon/ ja teke Antiochuxen Alexandrin pojan Cuningaxi/ joca pitä Jonathanin corkiasa cunniasa/ v. 54.
Ja Jonathan woitta Ascalonin ja Gazan/ ja lyö Demetriuxen sodan päämieheldä colme tuhatta miestä/ v. 60.

1 Makk 11:1 JA Egyptin Cuningas cocois wäke/ nijn paljon cuin sanda on meren pohjasa/ ja monda hahtia/ meni Alexandrin waldacunda saaman alans/ ja molembita waldacundia hallidzeman.
1 Makk 11:2 Sentähden meni hän Syriaan/ ja oli hywä ystäwä olewanans. Nijn awattin hänen eteens caickein Caupungein portit/ ja käytin händä wastan/ ja otettin cunnialisest wastan/ nijncuin Alexander oli käskenyt: sillä hän oli hänen appens.
1 Makk 11:3 Mutta cuhunga Caupungijn Ptolomeus tuli/ sijhen hän myös jätti sotajoucon wartiaxi
1 Makk 11:4 Ja cuin hän Asdodijn tuli/ osotit he hänelle/ cuinga Jonathan Dagonin Templin ja Caupungin polttanut ja maahan lyönyt oli/ ja cuinga cuolluitten ruumit siellä ja täällä hajotettuna macaisit ja teidein wierin suurin jouckoin haudatut olit.
1 Makk 11:5 Ja sanoit Cuningalle/ että Jonathan sen wahingon oli tehnyt/ saattaxens händä Cuningan wihoin.
1 Makk 11:6 Mutta ei Cuningas sijhen mitän wastannut.
1 Makk 11:7 Ja Jonathan meni myös Cuningasta wastan Joppeen/ siellä he puhuttelit toinen toistans/ ja olit yhdes caiken sen yösen. Ja Jonathan seurais Cuningasta haman Eleutheruxen wirtan asti/ sijtten meni hän jällens Jerusalemijn cotians.
1 Makk 11:8 Ja Cuningas Ptolomeus sai Caupungit haman Seleucian asti lähes merta/ ja ajatteli Alexandrita aja pois.
1 Makk 11:9 Ja lähetti sanan Demetriuxen tygö/ että hän olis tullut hänen tygöns tekemän lijtto hänen cansans. Ja lupais hänelle tyttärens/ joca Alexandrilla oli/ lupais myös autta händä Cuningaxi.
1 Makk 11:10 Ja sanoi catuwans sitä/ että hän Alexandrille tyttärens oli andanut.
1 Makk 11:11 Ja sanoi Alexandrin syyn/ ja sanoi hänen seisonen hänen hengens ja waldacundans jälken.
1 Makk 11:12 Ja osotti wihans julkisest ja eroitti hänens Alexandrin ystäwydestä/ ja otti häneldä tyttärens pois ja annoi Demetriuxelle.
1 Makk 11:13 Ja cuin Ptolomeus tuli Antiochiaan/ pani hän molemmat Cruunut päähäns/ sekä Egyptin että Asian Cruunun.
1 Makk 11:14 Mutta Cuningas Alexander oli sijhen aican Cilicias/ sillä muutamat Caupungit olit siellä hänestä erinnet.
1 Makk 11:15 Cosca hän sai cuulla Ptolomeuxesta/ meni hän sotiman händä wastan hänen cansans/ mutta Ptolomeus oli paremmin warustettu/ ja meni händä wastan ja ajoi hänen pois.
1 Makk 11:16 Ja Alexander pakeni Arabiaan/ että hän siellä olis saanut rauhas olla/ mutta Cuningas Ptolomeus oli sangen woimallinen.
1 Makk 11:17 Mutta Zabdiel Arabiast/ andoi Alexandrin hänen wierans pään hacata pois/ ja lähetti sen Cuningas Ptolomeuxelle/ ja Ptolomeus cuoli colmandena päiwänä senjälken.
1 Makk 11:18 Nijn myös ne sotamiehet/ jotca Ptolomeus oli asettanut Caupungeihin/ tapettin nijldä jotca Caupungeis asuit.
1 Makk 11:19 Näin sai Demetrius waldacunnan/ seidzemendenä wuotena seidzemettäkymmendä toista sata.
1 Makk 11:20 Sijhen aican cocois Jonathan wäkens Judeas omistaxens Jerusalemin linna jällens/ ja andoi sen eteen panna rakennuxet ja sotaaset.
1 Makk 11:21 Nijn muutamat luopuneista menit Cuningas Demetriuxen tygö/ ja cannoit Jonathanin päälle/ ja sanoit/ että hän oli linnan pijrittänyt.
1 Makk 11:22 Silloin wihastui Cuningas suuresti ja meni kijrusti Ptolomaidijn/ ja kirjoitti Jonathanin tygö/ ettei hän linna olis ahdistanut/ mutta cohta tullut hänen tygöns Ptolomaidijn/ siellä hän tahdoi händä muutamista asioista puhutella.
1 Makk 11:23 Mutta cosca tämä sana tuli Jonathanin tygö/ andoi hän linnan olla pijritettynä/ ja walidzi muutamia wanhimmista Israelis ja Papeist/ jotca händä seuraman piti/ ja nousi ja annoi hänens hengen waaran.
1 Makk 11:24 Ja otti monda callista cappalda myötäns/ cullasta/ hopiasta ja waatteista/ ja meni Ptolomaidijn Cuningan tygö/
1 Makk 11:25 ja löysi armon ja ystäwyden hänen tykönäns.
1 Makk 11:26 Cosca sijs ne jotca hänen Canssastans luopunet olit/ candelit hänen päällens/ piti Cuningas hänen cunnias/ nijncuin hän myös ennengin pidetty oli/ ja corgotti hänen caickein Päämiestens edes/
1 Makk 11:27 Ja wahwisti hänen ylimmäisen Papin wircan/ ja caickinaiseen muuhun cunniaan/ joca hänellä sijhen päiwän asti oli ollut/ ja piti hänen ylimmäisnä ystäwänäns.
1 Makk 11:28 JOnathan rucoili myös Cuningast/ että hän caiken Judean/ ja ne colme kihlacunda Samarias ja Galileas olis andanut werotoinna olla/ ja lupais hänelle sen wapauden edestä colme sata leiwiskätä culda.
1 Makk 11:29 Se kelpais Cuningalle ja andoi Jonathanille kirjan näin:
1 Makk 11:30 Cuningas Demetrius toiwotta weljellens Jonathanille ja Judan Canssalle terweyttä:
1 Makk 11:31 Me lähetämme teille kirjoituxen yhdestä kirjasta/ jonga me meidän Isällem Lasthenexelle teidän tähten kirjoittanet olemma/ että teidän sen tietämän pitä.
1 Makk 11:32 Cuningas Demetrius toiwotta Isällens Lasthenexelle terweyttä:
1 Makk 11:33 Me olemma ajatellet meidän ystäwillem ja uscollisille lijttoweljillem Judalaisille tehdä hywä heidän uscollisen ystäwydens tähden meitä wastan.
1 Makk 11:34 Sentähden me wahwistam/ että Papit Jerusalemis caiken Judean ja ne colme Caupungita/ Lydan ja Ramathan/ rajoinens piti omistaman.
1 Makk 11:35 Me teemme heidän myös wapaxi caikesta sijtä cuin he ennen piti Cuningalle wuosittain andaman:
1 Makk 11:36 Ohrista/ hedelmistä/ kymmenexistä/ werosta/ suoloista/ Tulleista/ ja muista Cruunun tegoista pitä heidän tästedes wapat oleman/ ja sencaltainen wapaus pitä heille wahwana ja lujana pidettämän.
1 Makk 11:37 Tämän caltainen kirja pitä annettaman Jonathanille/ jonga hänen pitä paneman pyhälle wuorelle cunnialiseen ja julkiseen siaan.
1 Makk 11:38 Cosca Cuningas Demetrius näki/ että caikes waldacunnas rauha oli/ ja ettei yxikän enämbi asettanut idzens händä wastan/ päästi hän caiken oman maan sotawäen menemän cungin majallens. Mutta muucalaisen sotawäen/ jonga hän pacanoilda luodoista ottanut oli/ piti hän tykönäns/ jonga tähden myös oman maacunnan sotawäki händä suurest wihaisit.
1 Makk 11:39 Mutta cosca Tryphon yxi Päämiehistä/ joca muinen Alexandrin ystäwä oli ollut/ näki että sotawäki Cuningas Demetriusta wihais/ meni hän Emalcuelin/ Arabialaisen tygö/ joca sen nuoren Antiochuxen Alexandrin pojan caswattanut oli.
1 Makk 11:40 Sitä hän neuwoi nuorucaista hänen halduns andaman/ ja lupais hänen asetta Isäns waldacundan jällens. Ja jutteli sillä Arabialaiselle/ cuinga ja mingätähden sotawäki rupeis wihaman Cuningas Demetriusta/ ja nijn wijwyi sen Arabialaisen tykönä cauwan aica.
1 Makk 11:41 Silloin Jonathan kirjoitti Demetriuxen tygö/ ja rucoili händä käskemän nijtä jotca linnas olit/ menemän pois/ ja linna hänellens andaman/ sillä he teit Israelin paljo paha.
1 Makk 11:42 Silloin kirjoitti Demetrius Jonathanin tygö näin: ei ainoastans tätä/ jota sinä anot/ mutta paljo suuremman cunnian ja hywyden minä tahdon sinulle ja sinun Canssalles tehdä/ nijn pian cuin minä taidan.
1 Makk 11:43 Mutta nyt minä olen suures waaras. Sentähden tee nijn hywin minua wastan/ ja lähetä minullen apua. Sillä caicki minun sotawäkeni on minun hyljännyt ja asettanut hänens minua wastan.
1 Makk 11:44 Sentähden lähetti Jonathan hänelle colme tuhatta miestä. Ne tulit Antiochiaan Cuningan tygö/ ja Cuningas ihastui heidän tulemisestans sangen suurest.
1 Makk 11:45 Nijn Canssa nosti Caupungis capinan/ joita oli sata ja caxikymmendä tuhatta miestä/ ja tahdoit tappa Cuningan:
1 Makk 11:46 Mutta Cuningas pakeni linnaans. Silloin sotawäki omisti Caupungin cujat ja tahdoi wäkisellä linna saada.
1 Makk 11:47 Sentähden Cuningas cudzui Judalaiset händäns warjeleman.
1 Makk 11:48 Nijn juoxit caicki Judalaiset Cuningan awuxi/ ja jagoit heidäns Caupungin cujille/ ja löit sinä päiwänä sata tuhatta miestä/ ja sytytit tulen Caupungis/ ja otit heidän tawarans. Näin he autit Cuningasta.
1 Makk 11:49 Cosca Caupungin Canssa näki/ että Judalaiset Caupungin sait halduns/ myönnyit he/ ja huusit Cuningan tygö/ ja rucoilit rauha/ että Judalaiset olisit asetetut/ ettei he myös enämbi wäke tappanet olis/ ja Caupungita peräti häwittänet.
1 Makk 11:50 Nijn tehtin rauha ja Judalaiset heitit asens pois/ ja suurest cunnioitettin Cuningalda/ ja sait corkian nimen coco waldacunnas.
1 Makk 11:51 Ja menit jällens cotians Jerusalemijn/ ja weit myötäns paljon hywyttä/jonga he olit sodisa woittanet.
1 Makk 11:52 Cosca sijs Demetrius taas surutoin oli/ ja rauha oli caikis paicois hänen waldacunnasans/
1 Makk 11:53 Ei hän ensingän pitänyt sitä/ mitä hän Jonathanille luwannut oli/ mutta peräti eroitti idzens hänestä/ ja oli hänelle kijttämätöin hänen hywäin tecoins edestä/ ja osotti hänelle petollisudens.
1 Makk 11:54 WÄhä jälken tuli Tryphon jällens nuoren Antiochuxen cansa/ Tämä Antiochus tuli Cuningaxi/ ja pandin Cruunu hänen päähäns/
1 Makk 11:55 Ja caicki se sotawäki jollen Cuningas Demetrius oli luwan andanut/ tuli hänen tygöns. Cosca he sodeit Demetriuxen cansa/ löit he hänen pacoon ja ajoit händä taca.
1 Makk 11:56 Ja Tryphon otti Elephandit ja woitti Antiochian.
1 Makk 11:57 Ja nuori Antiochus kirjoitti Jonathanin tygö/ ja wahwisti hänen ylimmäisen Papin wircan/ ja myötä andoi että hänen ne neljä Caupungita piti omistaman ja pitämän/ ja oleman Cuningan ystäwänä/
1 Makk 11:58 Ja lähetti hänelle cullaisia astioita/ ja annoi luwan hänelle pitä culda pöydälläns/ ja purpura ja cullaisen wyön canda suolisans.
1 Makk 11:59 Ja Simonin Jonathanin weljen teki hän sen maacunnan Päämiehexi/ Tyrost nijn haman Egyptin asti.
1 Makk 11:60 JA Jonathan läxi ja meni Euphraten ylidze/ ja tuli nijhin Caupungeihin/ jotca olit ymbäristöllä. Ja hänen tygöns meni caicki sotawäki Syriast auttaman händä. Ja cuin hän tuli Ascalonin ala/ käwit cauppamiehet ja cunnialisesti otit hänen wastan/ ja annoit heidäns hänen alans.
1 Makk 11:61 Senjälken meni hän Gazan eteen/ Mutta ne jotca Gazas olit/ ei tahtonet händä päästä sisälle: Sentähden pijritti hän sen Caupungin/ ja poltti ne lähiset esicaupungit ja otti saalin.
1 Makk 11:62 Nijn rucoilit Gazan asuwaiset rauha/ ja Jonathan teki rauhan heidän cansans/ ja otti muutamita heidän lapsians pandixi/ ja lähetti Jerusalemijn/ Mutta hän meni läpidzen maacunnan Damascun asti.
1 Makk 11:63 MUtta cosca hän cuuli/ että Cuningas Demetriuxen Päämiehet olit suurella sodalla tullet Kedexeen/ joca on Galileas/ omistaman sitä maacunda/ jonga Cuningas oli hänelle andanut/
1 Makk 11:64 Meni hän heitä wastan ja jätti weljens Simonin sians.
1 Makk 11:65 Ja Simon meni Bethzuraan/ ja sitä nijn cowin ahdisti cauwan aica/ ettei sijtä yxikän tohtinut tulla ulos.
1 Makk 11:66 Sentähden ne rucoilit rauha/ ja hän teki heidän cansans rauhan/ ja andoi heidän pelkämätä käydä ulos ja omisti Caupungin/ ja pani sijhen sotawäke sitä warjeleman.
1 Makk 11:67 Mutta Jonathan meni sotawäkinens Genesarethin meren tygö/ ja oli huomeneltain warhain ylhällä/ ja tulit Hazarin kedolle/
1 Makk 11:68 Nijn menit pacanat händä wastan lakialle/ ja heillä oli salainen joucko wuorella.
1 Makk 11:69 Cosca Jonathan löi sitä toista jouckoa/ nijn tuli salainen joucko wuorelda hänen päällens.
1 Makk 11:70 Nijn pakeni caicki Jonathanin sotawäki/ nijn ettei muita jäänyt hänen tygöns/ cuin ainoastans sodan Päämiehet/ Matathias Absolomin poica/ ja Judas Calphin poica/
1 Makk 11:71 Silloin repeli Jonathan waattens/ ja pani mulda pääns päälle/ rucoili/
1 Makk 11:72 Ja meni jällens wihollisten tygö/ ja löi heidän pacoon.
1 Makk 11:73 Cosca hänen wäkens/ cuin ennen olit paennet/ sen näit/ käänsit he heidäns auttaman Jonathani jällens/ ja ajoit wihollisians taca haman Kedexen leirin asti.
1 Makk 11:74 Ja he myös sijhen sioitit idzens/ ja sijnä tuli sinä päiwänä tapetuxi liki colme tuhatta pacanata. Senjälken meni Jonathan Jerusalemijn jällens.

Vers. 28. Leiwiskä ) Centner on colme sata leiwiskä/ teke sata ja cahdexan kymmendä tuhatta Cruunua.

XII. Lucu .

JOnathan udista lijton Ruomalaisten cansa/ v. 1.
ja Spartalaisten cansa/ v. 5.
Demetriuxen Päämiehet tulewat Jonathani wastan/
Dcosca he näkewät hänen walmin olewan sotaan/ pakenewat he/ ja Jonathan palaja Jerusalemijn/ v. 24.
Tryphon ajattele cuinga hän sais alans Asian waldacunnan/ sentähden hucutteli hän Jonathani petoxella Ptolemaidijn/ lyö portit kijnni/ ja otta hänen kijnni/ v. 39.
Canssa palaja cotians ja itkewät Jonathani/ v. 51.

1 Makk 12:1 MUtta cosca Jonathan näki hänelläns tilan olewan/ walidzi hän muutamita/ jotca hän Ruomijn lähetti/ udistaman ja wahwistaman lijtto jällens Ruomalaisten cansa.
1 Makk 12:2 Hän kirjoitti myös Spartan asuwaisten tygö/ ja muihin maan paickoihin.
1 Makk 12:3 Cosca lähetetyt miehet tulit Ruomijn/ menit he Raadin eteen/ ja sanoit: Jonathan ylimmäinen Pappi/ ja Judan Canssa owat meitä tänne lähettänet/ udistaman jällens sitä lijtto/ joca meidän wälillem muinen tehtin.
1 Makk 12:4 Ja Ruomalaiset annoit heille tiekirjan/ että heidän piti saaman rauhas cotians palaita.
1 Makk 12:5 JA Jonathan kirjoitti Spartan asuwaisten tygö/ näin:
1 Makk 12:6 Jonathan ylimmäinen Pappi/ Canssan wanhimmat ja muut Papit/ ja Judan Canssa/ toiwottawat wejillens/ jotca Spartas owat/ terweyttä.
1 Makk 12:7 Ennen muutamita ajastaicoja teidän Cuningan Areus/ kirjoitti meidän ylimmäisen Papin Onian tygö/ että te oletta meidän weljem/ nijncuin se kirja sen toden osotta.
1 Makk 12:8 Ja Onia teidän lähetetyt miehet otti cunnialisest wastan/ ja otti teidän ystäwyden ja lijttonne nijncuin kirjas oli kirjoitettu.
1 Makk 12:9 Ja waicka en me tällä erällä muucalaisten apua tarwidze: sillä me turwam meidän Jumalam sanaan/ jota me jocapäiwä luemme:
1 Makk 12:10 Nijn cuitengin me lähetäm teille sanan/ että te udistaisitte ja wahwistaisitte weljellisen ja ystäwälisen lijton meidän wälillem/ etten me sitä unhotais/ sillä sijtte on suuri aica cuin te meidän tygöm lähetitte.
1 Makk 12:11 Se te myös tietkät/ että me aina Juhlapäiwinä ja muina päiwinä cosca uhratan/ meidän rucouxisam ja uhreisam teitä ajattelem/ nijncuin myös weljiä tulekin ajatella.
1 Makk 12:12 Ja teidän cunnian ja terweyden on meidän ilom.
1 Makk 12:13 Mutta wälin aicoina on meillä suuri waiwa ollut/ ja suuri sota Cuningasten cansa tästä ymbäristöldä.
1 Makk 12:14 Mutta en me ole tahtonet teitä/ ja muita meidän ystäwitäm ja lijttoweljiäm waiwata nijsä sodisa.
1 Makk 12:15 Sillä meillä on apu ollut taiwasta/ ja Jumala on meitä warjellut ja maahan lyönyt meidän wihollisem.
1 Makk 12:16 Mutta että me nyt lähetäm nämät meidän asianajajat Numeniuxen Antiochuxen pojan/ ja Antipatrin Jasonin pojan Ruomalaisten tygö/ udistaman ystäwyttä ja lijtto heidän cansans.
1 Makk 12:17 Nijn me olem myös sijnä heille käskyn andanet/ että heidän pidäis myös tuleman teidän tygönne/ ja terwettämän teitä meidän puolestam/ ja andaman teille tämän lähetyskirjan udistetta meidän weljelist lijttom/
1 Makk 12:18 Ja rucoileman tähän wastausta.
1 Makk 12:19 Mutta tämä on kirjoitus sijtä lähetyskirjasta/ jonga Areus Spartan Cuningas muinen meidän tygöm lähetti:
1 Makk 12:20 Areus Spartan Cuningas/ toiwotta Onialle ylimmäiselle Papille terweyttä.
1 Makk 12:21 Me löydäm wanhoista kirjoista/ että Spartan asuwaiset/ ja Judalaiset owat keskenäns ollet weljexet/ ( Sillä molemmat Canssat Abrahamista owat tullet )
1 Makk 12:22 Että me nyt sencaltaisita tiedämme/ rucoilemma me teitä/ että te kirjoitaisitte meidän tygöm/ cuinga teidän käy.
1 Makk 12:23 Ja jos teille nijn kelpa/ nijn pitä meidän carjam/ hywydem ja tawaram ja mitä meillä on/ oleman nijncuin se olis teidän oman. Ja mitä teillä on/ pitä oleman nijncuin se meidän omam olis. Tämän me olem käskenet teille tiettäwäxi tehdä.
1 Makk 12:24 SIjtten cuuli Jonathan/ että Demetriuxen sodanpäämiehet jällens tulit paljo suuremmalla woimalla cuin ennen/ ja tahdoit händä wastan.
1 Makk 12:25 Sentähden meni hän ulos Jerusalemista heitä wastan Hemathin maalle. Sillä ei hän tahtonut odotta nijncauwan/ cuin he olisit kerjinnet hänen maacundans.
1 Makk 12:26 Cosca he wacojat lähetit wihollisten leirijn/ tulit ne jällens ja sanoit/ että wiholliset olit aicoinet sinä yönä langeta heidän päällens.
1 Makk 12:27 Sentähden andoi Jonathan käskyn sotawäellens ehtona/ että heidän piti walwoman/ ja caiken sen yön oleman harniscoisa ja asetettuna/ ja asetti wäke ymbärins leiri wartiaxi.
1 Makk 12:28 Mutta cosca wiholliset näit/ että Jonathan oli hänens walmistanut sotiman/ tuli heille pelco/ nijn että he nousit ja menit matcans. Ja ettei kengän sitä olis ymmärtänyt/ annoit he walkian tehdä usian paickan leirijns.
1 Makk 12:29 Sentähden Jonathan ei luullut heidän menewän pois huomenisen asti/ sillä hän näki tulen olewan usias paicas heidän leirisäns.
1 Makk 12:30 Mutta huomeneltain ajoi hän heitä taca/ waan ei hän käsittänyt heitä: sillä he ennätit päästä ylidzen Eleutheruxen wirran.
1 Makk 12:31 Silloin palais Jonathan Arabialaisten tygö/ jotca cudzutan Zabideixi/ löi heidän ja otti heidän caluns/
1 Makk 12:32 Nijn hän myös palais sieldä/ ja meni Damascuun/ ja häwitti maacunnat caikis paicois sen ymbärildä.
1 Makk 12:33 Mutta Simon meni Ascalonijn ja muihin wahwoin Caupungeihin jotca läsnä olit.
1 Makk 12:34 Sijtten käänsi hän hänens Joppen: sillä hän ymmärsi että ne tahdoit heidäns anda Demetriuxen haldun. Sentähden tuli hän ennäköllä ja omisti Joppen Caupungin/ ja asetti sotawäke sijhen warjeleman Caupungita.
1 Makk 12:35 Senjälken tuli Jonathan cotia jällens/ ja piti neuwo Canssan wanhimmitten cansa/ että muutamat Caupungit Judeas olisit tullet wahwistetuxi/
1 Makk 12:36 Ja Jerusalemin muurit corgotetuxi/ ja yxi corkia muuri linnan ja Caupungin wälillä raketuxi/ että Caupungi linnasta olis tullut eroitetuxi/ nijn ettei ne jotca linnas asuit/ olis saanet tulla nijden päälle jotca Caupungis asuit: Ja ettei kengän olis saanut heidän tygöns wiedä/ eikä heille mitän myydä.
1 Makk 12:37 Cosca wäki tuli yhten/ nijn he rupeisit rakendaman Caupungita. Ja että se muuri cuin oli idän puolella ojan ylidzen/ oli maahan langennut/ rakensit he sen cappalen jällens/ joca cudzutan Caphnata.
1 Makk 12:38 Ja Simon rakensi sen linnan joca cudzutan Adida Sephelas/ ja teki sen wahwaxi/ ja warusti sen wahwalla portilla.
1 Makk 12:39 NIjn aicoi Tryphon Asian waldacunda otta alans/ ja panna Cruunun päähäns/ ja tappa Cuningan sen nuoren Antiochuxen.
1 Makk 12:40 Mutta että hän pelkäis/ että Jonathanin piti sen estämän ja händä wastan oleman/ edzei hän myös tila cuinga hän olis saanut otta Jonathanin kijnni ja surmata.
1 Makk 12:41 Sentähden meni hän Bethsaan/ sinne tuli myös Jonathan neljälläkymmenellä tuhannella hywin warustetulla miehellä.
1 Makk 12:42 Mutta cosca Tryphon näki/ että Jonathanilla nijn suuri wäki oli/ pelkäis hän/ ja ei tohtinut julkisest olla händä wastan/
1 Makk 12:43 Mutta otti hänen wastan cunnialla/ ja käski myös ystäwäns hänen cunnias pitä/ ja annoi hänelle lahjoja/ ja käski sotawäkens nijn Jonathanille cuuliaiset olla/ cuin idze hänellens.
1 Makk 12:44 Ja sanoi Jonathanille: Mixi sinä teet Canssalle nijn suurta waiwa/ cosca ei meidän wälilläm ole yhtän sota?
1 Makk 12:45 Anna heidän palaita cotians/ ja ota sinulles wähä wäke/ jotca sinun tykönäs owat/ ja käy minun cansani Ptolemaidijn. Sen Caupungin minä tahdon anda sinulle/ ja ne muut wahwat Caupungit/ ja tahdon sinun haldus anda caiken sotawäen/ ja Päämiehet. Sillä minun pitä menemän tacaperin jällens/ ja ainoastans sen syyn tähden minä olen tänne tullut/ sentähden cuitengin seura minua.
1 Makk 12:46 Jonathan uscoi hänen ja annoi wäkens mennä pois tyköäns Judeaan cotians/
1 Makk 12:47 Ja piti colme tuhatta waiwoin tykönäns/ joista hän caxi tuhatta lähetti Galileaan/ mutta se yxi tuhat ainoastans seurais händä.
1 Makk 12:48 Cosca Jonathan tuli Ptolemaidin Caupungijn/ annoi Tryphon portit sulke/ ja Jonathanin otta kijnni ja hänen wäkens tappa/
1 Makk 12:49 Ja lähetti sekä jalcamiehiä että radzasmiehiä Galileaan/ lewiälle kedolle hucuttaman sitä Jonathanin toista sotajoucko.
1 Makk 12:50 Mutta cosca he ymmärsit/ että Jonathan oli fangixi otettu wäkinens/ neuwoit he toinen toistans walmistaman heitäns sotaan/ ja menemän rohkiast wihollisia wastan.
1 Makk 12:51 Mutta cosca wiholliset näit heidäns sijnä olewan hengen waaras/ ja että nämät tahdoit heitäns warjella/ käänsit he heidäns/ ja menit matcans.
1 Makk 12:52 Nijn se wäki meni cotians jällens rauhas/ ja itkit Jonathani ja muita jotca hänen seurasans tapetut olit/ ja caicki Israelis olit surulliset Jonathanin tähden.
1 Makk 12:53 Ja caicki pacanat ymbäristöldä rupeisit langeman heidän päällens ja waiwaman Canssa/ ja sanoit:
1 Makk 12:54 Ei heillä ole yhtän Päämiestä eikä holhojata enämbi/ käykäm nyt heitä wastan/ ja häwittäkäm heitä/ ja pyhkikäm pois heidän nimens maan pääldä.

Vers. 19. Areus ) Areus on ollut colmas Cuningas Spartas sen wijmeisen edellä/ ja on suuren sodan pitänyt Macedonian Cuningasten cansa/ ja hänellä on ollut menestys. Hän on myös auttanut nijtä Athenist Antigonusta wastan/ ja on elänyt Antiochus Magnuxen aican asti. Wähä tämän Areuxen jälken/ on Sparta tullut Ruomalaisten ala.

XIII. Lucu .

SImon tule Päämiehexi Jonathanin siaan/ hän wahwista Jerusalemin ja saa Joppen/ v. 1.
Tryphon pitä tarjona Simonille jos hän olis tahtonut lunasta Jonathanin/ hän teke nijn/ waan Tryphon pitä Jonathanin ja tappa hänen/ v. 14.
Hän surmais myös sen nuoren Antiochuxen/ ja oli idze Cuningasna/ v. 31.
Simon wahwista Caupungit/ ja lähettä sanan Demetriuxelle/ ja saa Judan Maacunnan wapaxi/ v. 33.
saa Gazan/ ja woitta Jerusalemin linnan/ v. 41.
Ja hänen poicans Johannexen teke hän ylimmäisexi Papixi/ v. 54.

1 Makk 13:1 COsca Simon cuuli/ että Tryphon suuren sotawäen coonnut oli/ menemän Judalaisia wastan ja häwittämän heitä.
1 Makk 13:2 Ja näki Canssan peljästynen ja hämmästynen/ tuli hän Jerusalemijn/ wahwisti heitä ja sanoi:
1 Makk 13:3 Te tiedätte cuinga suurta sota minä ja minun weljen/ ja Isän/ Lain ja Pyhän edestä olemma pitänet/ ja olemma nähnet sen waiwan/
1 Makk 13:4 Josa caicki Israel on ollut/ josa myös caicki minun weljeni Israelin tähden owat huckunet/ ja ei yxikän heistä sillen muita elä cuin minä yxinäni.
1 Makk 13:5 Nyt en minä tahdo säästä minun hengeni täsä surus ja waiwas/ sillä en minä ole parembi cuin minun weljenikän/ engä myös pyydä parembata meno cuin heillä oli.
1 Makk 13:6 Mutta minä tahdon warjella minun Canssani/ meidän Pyhäm/ meidän waimom ja lapsem: sillä caicki pacanat täsä ymbärins owat julmistunet meidän päällem/ ja cocowat heitäns meitä lyömän.
1 Makk 13:7 Tästä puhesta sai Canssa lohdutuxen jällens/ wahwistuit ja wastaisit/ huusit ja sanoit:
1 Makk 13:8 Sinun pitä oleman meidän Päämiehem Judan ja Jonathanin sinun weljeis sias/ sotiman wihollisia wastan/
1 Makk 13:9 Ja me tahdomme olla sinulle cuuliaiset nijsä caikis cuin sinä meildä anot.
1 Makk 13:10 Nijn cudzui Simon sotawäen yhteen/ ja andoi käskyn/ että Jerusalemin muurit olisit äkidzeldä paratut/ ja Caupungi caicki ymbärins nijden cautta wahwistettu/
1 Makk 13:11 Ja lähetti Jonathanin Absolomin pojan sotajoucon cansa Joppen/ ja Jonathan ajoi wiholliset ulos Joppesta/ ja omisti Caupungin.
1 Makk 13:12 SIlloin meni ulos Tryphon Ptolomaidista suurella sotawäellä/ ja aicoi mennä Judeaan/ ja wei Jonathanin fangina myötäns.
1 Makk 13:13 Mutta Simon käwi händä wastan/ ja asetti leirins lakialle kedolle lähes Addusta.
1 Makk 13:14 Mutta cosca Tryphon ymmärsi/ että Simon weljens Jonathanin sian oli tullut Päämiehexi/ ja ajatteli tapella hänen cansans/ lähetti hän sanan Simonille/ ja annoi hänelle sano:
1 Makk 13:15 Minä olen Jonathanin pitänyt kijnni rahan tähden/ jonga hän wircans puolesta on Cuningalle welca.
1 Makk 13:16 Jos sinä tahdot lähettä minulle sata leiwiskätä hopiata/ ja anda caxi hänen poicans pandixi/ ettei hän meidän tyköäm pakenis pois/ eikä asettelis idziäns meitä wastan/ cosca hän wallallens pääse/ nijn minä tahdon hänen irralle päästä ja sinulle anda.
1 Makk 13:17 Waicka Simon ymmärsi sen caiken olewan petoxen/ cuitengin hän nijn toimitti/ että raha ja lapset tulit Tryphonille lähetetyxi/ ettei Canssa olis cannellut hänen päällens/ ja sanonut:
1 Makk 13:18 Että Jonathanin piti sentähden huckuman/ ettei hän tahtonut händä lunasta.
1 Makk 13:19 Sentähden lähetti hän hänelle ne lapset/ ja sata leiwiskätä hopiata/ mutta Tryphon ei pitänyt lupaustans/ eikä Jonathani irralle päästänyt.
1 Makk 13:20 Ja wielä sijtte Tryphon meni edemmä/ että hän olis taitanut tulla maalle wahingota tekemän/ ja waelsi Hadorin tietä. Mutta Simon sotawäkinens oli jocapaicas hänen siwullans/ ja cunga hän tahdoi mennä/ sen ennätti häneldä Simon.
1 Makk 13:21 NIin myös ne jotca linnas olit lähetit sanan Tryphonille/ että hän olis waeldanut heidän tygöns corwen läpidzen/ ennen cuin Simon olis ennättänyt/ ja että hän olis andanut heille wilja tuoda.
1 Makk 13:22 Sentähden kijrutti Tryphon caickein radzasmiestens cansa menemän heidän tygöns/ mutta sinä yönä tuli sangen suuri lumi ja esti hänen sieldä.
1 Makk 13:23 Sijtte hän meni Galaadijn/ ja Bascaman tykönä annoi tappa Jonathain poikinens/ jotca sijnä haudattin.
1 Makk 13:24 Ja Tryphon meni jällens omalle maallens.
1 Makk 13:25 NIin Simon lähetti noutaman weljens ruumin/ ja pani sen oman Isäns hautaan Modin Caupungis.
1 Makk 13:26 Ja coco Israel walitti cauwan ja itki Jonathani.
1 Makk 13:27 Ja Simon annoi tehdä Isällens ja weljillens corkian haudan wuolduista kiwistä/
1 Makk 13:28 Jonga päälle hän pani seidzemen padzasta/ liki toinen toistans/ Isällens/ äitillens ja neljälle weljellens.
1 Makk 13:29 Ja andoi suuret padzat sen ymbärille tehdä/ ja asetti nijden päälle heidän asens ijancaickisexi muistoxi/ ja asetten siwun annoi panna hacatut hahdet/ jotca purjehtiwaiset meresä näkemän piti.
1 Makk 13:30 Tämä hauta on Modis wielä tänäpänä.
1 Makk 13:31 MUtta Tryphon johdatteli sitä nuorta Antiochusta petollisest sinne ja tänne maacunnis/ sijhen asti cuin hän salaisest hänen tappoi.
1 Makk 13:32 Ja sijtte idze Cruunun pani päähäns/ tuli Asian Cuningaxi/ ja waiwais Judan maacunda sangen cowan.
1 Makk 13:33 Mutta Simon rakensi monda Caupungita Judeas/ paxuilla muureilla/ corkeilla torneilla ja wahwoilla porteilla/ ja toimitti wilja wahwimbin Caupungeihin/
1 Makk 13:34 Ja walituita miehiä lähetti Cuningas Demetriuxen tygö/ rucoileman häneldä liewitystä sijtä cuormasta/ jonga Tryphon oli laskenut hänen päällens: sillä ei Tryphon muuta tehnyt maacunnas/ waan wäkiwalda ja murha.
1 Makk 13:35 Sijhen wastais Demetrius ja kirjoitti näin:
1 Makk 13:36 Cuningas Demetrius toiwotta ylimmäiselle Papille Simonille/ ja wanhimmille/ ja Judan Canssalle terweyttä.
1 Makk 13:37 Sen cullaisen Cruunun ynnä Palmun cansa/ jonga te minulle lähetitte/ olen minä saanut/ ja olemma walmit tekemän rauha teidän cansan/ ja kirjoittaman meidän käskyläistem tygö/ että heidän piti andaman teitä caikesta sijtä cuormasta wapan olla/ josta me ennen olemme luwannet teille wapauden anda.
1 Makk 13:38 Ja mitä me teille luwannet olem/ sen pitä uscollisest lujana ja wahwana pidettämän. Caicki ne linnat jotca te olette rakendanet/ pitä teidän pitämän ja nautidzeman.
1 Makk 13:39 Ja annam andexi caicki/ mitä te toisinans oletta tehnet meitä wastan/ Cruunun tegot ja muut werot/ jotca Jerusalem piti tekemän/ ne annam teille andexi/
1 Makk 13:40 Ja jotca meitä tahtowat palwella/ ne me tahdom otta wastan/ ja meidän wälillä pitä hywä rauha ja yhteys oleman.
1 Makk 13:41 Seidzemendenä kymmendenä wuonna toista sata tuli Israel ensin wapadetuxi pacanain iken alda jällens/
1 Makk 13:42 Ja rupeis kirjoittaman Asiakirjoihins näin: Ensimäisnä Simonin ylimmäisen Papin ja Judalaisten Päämiehen wuonna.
1 Makk 13:43 NIjnä päiwinä pijritti Simon Gazan Caupungin/ ja asetti sen eteen wahwat sodan rakennuxet/ ja wäkisellä woitti Caupungin/ ja sai yhden Tornin/
1 Makk 13:44 Ja ne jotca tulit Tornin päälle/ hyppäisit Caupungijn. Ja Canssa/ joca oli Caupungis/ hämmästyi ja peräti peljästyi/
1 Makk 13:45 Ja juoxit waimoinens ja lapsinens muurein päälle/ repelit waattens ja huusit corkiast/ anoit armo ja sanoit:
1 Makk 13:46 Älä meitä rangaise meidän pahudem jälken/ mutta ole meille armollinen/ nijn me tahdom hywällä mielellä cuuliaiset olla.
1 Makk 13:47 Tämä lepytti Simonin nijn/ ettei hän andanut heitä tappa: Mutta käski heitä mennä Caupungista pois/ ja annoi puhdista ne huonet/ joihin epäjumalat pannut olit.
1 Makk 13:48 Sijtten meni hän Caupungijn/ kijtti ja cunnioitti Jumalata/ ja andoi caicki cauhistuxet otta pois ja häwittä/ ja pani sijhen Canssa/ joca Jumalan Lain piti/ ja teki Caupungin wahwaxi/ ja rakensi jällens sijhen idzellens huonen.
1 Makk 13:49 JA ne jotca Jerusalemin linnas olit/ suljettin nijn ettei yxikän saanut käydä/ ulos taicka sisälle/ eikä mitän osta taicka myydä/ mutta kärseit suurta nälkä/ nijn että monda piti näljäst cuoleman.
1 Makk 13:50 Ja sentähden he huusit Simonin tygö ja rucoilit rauha ja lannistuit. Nijn teki Simon armon heidän cansans ja andoi heidän elä. Mutta heidän piti linnasta menemän pois/ ja Simon andoi linnan jällens puhdista caikista cauhistuxista.
1 Makk 13:51 Ja sai sen colmandena päiwänä colmattakymmendä toisna Cuunna/ ensimäisnä wuotena cahdexattakymmendä toista sata/ ja meni sinne Kijtoswirsillä/ Palmuoxilla ja caickinaisilla Candeleilla/ kijtti Jumalata/ että he sijtä suuresta julmudesta/ joca Israelin päällä oli/ tulit wapadetuxi.
1 Makk 13:52 Ja käski sen päiwän joca wuosi ilolla pyhitettä.
1 Makk 13:53 Ja rakensi wuorella muurit ymbärins Templi/ joca oli läsnä linna/ ja teki ne wielä wahwemmaxi ja asui idze siellä/ ja ne jotca hän tykönäns piti.
1 Makk 13:54 Ja että hän näki poicans Johannexen toimellisen ja kelwollisen miehen olewan/ asetti hän hänen caiken sotawäen Päämiehexi/ ja pani asuman Gazan.

Vers. 16. Leiwiskä ) Sata Talenta tekewät cuusikymmendä tuhatta Cruunua.
v. 51. Wuotena ) Antiochus saa linnan/ wijdendenä wuonna wijdettäkymmendä toista sata/ nijn on tämä pacanoilla ollut/ wijsi colmattakymmendä ajastaica/ satan ja ensimäisen wuoten asti cahdexattakymmendä.

XIV. Lucu .

DEmetrius saadan fangixi Persiaan/ ja Simon pitä maan lewos ja hywäs rauhas/ v. 1.
Ruomalaiset ja Spartalaiset udistawat lijton hänen cansans/ v. 16.
Waan Judan Canssa ja wanhimmat kirjoitit Simonin ja hänen weljeins miehulliset tegot kirjaan/ ja teit hänen Päämiehexi/ v. 27.
Sen wahwisti myös Cuningas Demetrius/ v. 38.

1 Makk 14:1 TOisna wuonna cahdexatta kymmendä toista sata/ cocois Cuningas Demetrius sotawäkens/ ja meni Medijn apua saaman Tryphoni wastan.
1 Makk 14:2 Mutta cosca Arsaces Persian ja Medin Cuningas ymmärsi/ että Demetrius oli mennyt hänen waldacundans/ lähetti hän yhden Päämiehistäns händä wastan/ ja käski hänen fangixi otta ja eläwänä tygöns tuoda.
1 Makk 14:3 Se Päämies löi Demetriuxen sotawäen/ otti hänen kijnni ja wei Cuningas Arsacexen tygö/ nijn piti Arsaces hänen fangina/ ja andoi hänestä otetta waarin.
1 Makk 14:4 SIlloin oli Judeas lepo ja hywä rauha/ nijncauwan cuin Simon oli/ ja Simon hallidzi sangen hywin/ ja teki maacunnalle paljon hywä/ nijn että hän hywällä mielellä pidettin Herrana caickina hänen ikäpäiwinäns.
1 Makk 14:5 Ja hän sai suurella cunnialla Joppen Caupungin/ ja sen sataman/ josta hän sai purjehtia merelle luotolaisten tygö/
1 Makk 14:6 Ja woitti alans maacundia/ ja rajat omasa maasans sijrsi edemmä/ ja päästi monda/ jotca ennen olit poljetut alas ja fangina ollet.
1 Makk 14:8 Hänellä myös oli Gaza ja Bethzura ja Jerusalemin linna/ jonga hän wastudesta puhdisti/ ja ei yxikän tohtinut olla händä wastan.
1 Makk 14:9 Jocainen kyndi peldojans hywäs rauhas/ maa caswoi wiljan/ ja puut hedelmän cannoit.
1 Makk 14:10 Wanhimmat hallidzit ilman estetä ja toimitit caicki hywin/ Cauppalaiset menestyit ja hyödyit caupoisans/ ja walmistit heillens aseita ja neuwoja wihollisia wastan.
1 Makk 14:11 Simon myös toimitti jywiä ja wilja Caupungeihin/ nijn että myös tarpen aicana piti heillä kyllä oleman/ ja hän oli cuuluisa mies caikes mailmas.
1 Makk 14:12 Hän piti rauhan maacunnas/ nijn että caicki Israel iloidzi/
1 Makk 14:13 Ja jocainen nautidzi wijnamäkens ja Krydimaans rauhas/ ja ei he ketän peljännet/ sillä ei yxikän tohtinut heitä waiwata.
1 Makk 14:14 Ja ei Syrian Cuningat tohtinet sijhen aican heille mitän paha tehdä.
1 Makk 14:15 Ja hän teki oikeuden maacunnas/ ja warjeli köyhiä Canssans seas wäkiwalda wastan/ ja rangais caicki wäärät/ ja hucutti jumalattomat.
1 Makk 14:15 Pyhän saatti hän jällens cunniaan/ ja annoi pyhä calua sijhen lisätä.
1 Makk 14:16 Ja cosca se sanoma cuului Ruomis ja Spartas/ että Jonathan tapettu oli/ tulit he caicki surullisexi.
1 Makk 14:17 Mutta cosca Ruomalaiset cuulit/ että Simon hänen weljens oli ylimmäinen Pappi/ ja oli maacunnan omistanut ja wiholliset ajanut pois/
1 Makk 14:18 Nijn he udistit sen lijton/ cuin he ennen Judan ja hänen weljens Jonathanin cansa tehnet olit/ ja kirjoitit waskitauluihin ja lähetit hänelle.
1 Makk 14:19 Se kirjoitus luettin julkisest Canssan edes Jerusalemis.
1 Makk 14:20 Ja Spartast kirjoitettin Simonin tygö näin: Neuwonandajat/ ja Spartan asuwaiset toiwottawat ylimmäiselle Papille Simonille/ ja wanhimmille/ ja Papeille/ ja Judan Canssalle/ omille weljillens/ terweyttä.
1 Makk 14:21 Teidän asianajajat tulit meidän tygöm/ ja sanoit/ että te teidän wihollisen oletta lyönet suurella cunnialla/ ja oletta nyt hywäs rauhas/ josta meille on suuri ilo/ me olemma myös meidän Caupungin kirjoihin andanet kirjoitta/ mitä he sanoit/ näin:
1 Makk 14:22 Judalaisten asianajajat/ Numenius Antiochuxen poica/ ja Antipater Jasonin poica/ tulit meidän tygöm udistaman ystäwyttä Judalaisten ja meidän wälillem.
1 Makk 14:23 Ja me yximielisest toimitimma/ että ne cunnialisest piti otettaman wastan/ ja heidän puhens Caupungin Kirjaan kirjoitettaman ijancaickisexi muistoxi. Tämän wastauxen he kirjoitit Simonille ylimmäiselle Papille.
1 Makk 14:24 Senjälken lähetti Simon Numeniuxen jällens Ruomijn/ wiemän suurta cullaista kilpe/ joca painoi tuhannen leiwiskätä/ ja udistaman lijtto heidän cansans.
1 Makk 14:25 Cosca Ruomalaiset cuulit hänen asians/ sanoit he: Meidän pitä ilman estet tekemän Simonille ja hänen lapsillens cunniata:
1 Makk 14:26 Sillä hän ja hänen weljens owat miehulliset ollet/ ja Israelin warjellet/ ja wiholliset ajanet pois/ Sentähden wahwistit sen Ruomalaiset yximielisest/ että Judalaiset piti wapat oleman/ ja he annoit sen kirjoitta waskitauluihin/ jotca piti Padzaisin lyötämän Zionin wuorelle.
1 Makk 14:27 Tämä seurawainen kirjoitus on tehty cahdexandena päiwänä toistakymmendä Elulin Cuulla/ toisna wuonna cahdexatta kymmendä toista sata ylimmäisen Papin Saramelist colmandena hallituxen wuonna/
1 Makk 14:28 Suures wanhimmitten/ Pappein ja caiken Judan Canssan cocouxes.
1 Makk 14:29 Jocaidzelle olcon tiettäwä ja julkinen/ että nijsä suuris sodis/ cuin meidän maacunnis owat ollet/ Simon Matathiaxen poica/ Jaribin sugusta/ ja hänen weljens/ owat hengens andanet waaran/ ja ollet oman Canssans wihollisia wastan/ ettei Pyhä ja Jumalan Laki olis tullut maahan lyödyxi ja häwitetyxi/ ja owat saattanet Canssans suureen cunniaan.
1 Makk 14:30 Sillä Jonathan cocois Canssan jällens/ ja otti hallituswiran ja tuli ylimmäisexi Papixi.
1 Makk 14:31 Mutta cosca hän cuoli/ tulit wiholliset jällens ja tahdoit häwittä maacunnan ja Pyhän.
1 Makk 14:32 Nijn Simon nousi ja sodei meidän wihollisiam wastan/ ja toimitti meidän sotawäelle aseita/ ja maxoi heidän palckans omasta rahastans ja hywydestäns.
1 Makk 14:33 Ja wahwisti Caupungit Judeas/ ja Bethzuran rajacaupungin/ josa wiholliset ennen asens ja sodan walmistuxet pidit/ ja pani Judalaisia sitä warjeleman.
1 Makk 14:34 Hän wahwisti myös Joppen/ joca on mericaupungi/ ja Gazan/ joca on Asdodin rajoilla: Sillä Gaza oli ennen ollut wihollisten linna/ mutta Simon omisti sen/ ja pani sijhen Judalaisia/ ja asetti sijhen hywän hallituxen.
1 Makk 14:35 Cosca Canssa Simonin uscollisuden ymmärsi/ ja tiesi ne hywät työt cuin hän heille tehnyt oli/ walidzit he hänen Päämiehexens ja ylimmäisexi Papixens hänen hywydens ja uscollisudens tähden/ jonga hän caikelle Canssalle osotti/ ja ahkeroidzi alimmaisillens caicke hywä tekemän.
1 Makk 14:36 Sillä hänen aicanans andoi Jumala menestyxen hänen kättens cautta/ nijn että pacanat meidän maacunnasta ja Jerusalemista ja linnasta tulit ajetuxi pois/ josa he olit/ josta he myös läxit ja häwitit Pyhän/ ja puhtan Jumalan palweluxen socaisit.
1 Makk 14:37 Mutta Simon omisti linnan/ ja pani sijhen Judalaisia warjeleman Jerusalemin Caupungita ja maacunda/ ja corgotti Jerusalemin muurit.
1 Makk 14:38 Ja Cuningas Demetrius wahwisti hänen ylimmäisen Papin wircan/
1 Makk 14:39 Ja piti ystäwänäns/ ja teki hänelle suuren cunnian.
1 Makk 14:40 Sillä hän ymmärsi/ että Ruomalaiset Judalaisten asiamiehiä cunnialisest otit wastan/ ja olit tehnet lijton heidän cansans ja ottanet heitä warjeluxens/
1 Makk 14:41 Ja että Judan Canssalla ja heidän Papeillans yximielisest se neuwo oli/ että Simon piti heidän Päämiehens/ ja ylimmäinen Pappins alinomaisest oleman/ sijhenasti että Jumala heille sen oikian Prophetan olis herättänyt.
1 Makk 14:42 Ja että hänen piti Päämiehen oleman ja Pyhän warjeleman/ ja asettaman käskyläiset maacundan/ ja caicki sodan neuwot ja linnat pitämän hallusans ja woimasans.
1 Makk 14:43 Ja että jocaidzen piti händä cuuleman/ ja caicki käskyt hänen nimelläns käymän ulos/ ja että hänen piti Purpuras ja Cullas käymän.
1 Makk 14:44 Caicki nämät piti uscollisest ja wahwast caikelda Canssalda ja caikilda Papeilda pidettämän/ ja ei yhdengän pitänyt asettaman idzens tätä wastan/ eikä yhdelläkän pitänyt oleman woima maacunnas Canssa yhten cudzua/ eikä Purpurata taicka cullaista wyötä canda/ waan hänen ainoastans.
1 Makk 14:45 Mutta joca teki tätä wastan ja tämän säädyn rickoi/ hänen piti wicapään oleman.
1 Makk 14:46 Näin lupais caicki Canssa Simonille olla cuuliainen.
1 Makk 14:47 Sijhen myös Simon tydyi ja tuli ylimmäisexi Papixi ja Judan Canssan Päämiehexi.
1 Makk 14:48 Ja yhteinen Canssa käski tämän Päätöxen waskisin tauluihin kirjoitta/ ja panda Templin läpikäytäwän julkisen paickan/
1 Makk 14:49 Ja yhden sencaltaisen kirjoituxen sijtä panna weroarckun/ josta Simon ja hänen jälkentulewaisens piti sen aina löytämän.

Vers. 2. Arsaces ) Tästä ajasta owat Parthit woimallisexi tullet Idäisellä maalla/ ja Grekildä on tämä maa tullut pois: Sillä Arsaces oli Parthilainen.
v. 24. Tuhannen leiwiskätä ) Tekewät sata tuhatta Cruunua.
v. 27. Elulin ) On Augustus.
v. 41. Sen oikian Prophetan ) Se on/ Messias: sillä he tiesit Prophetaista/ että Messias oli pian tulewa.

XV. Lucu .

ANtiochus Demetriuxen poica kirjoitta Simonin tygö ja wahwista hänelle wapauden ja hallituxen/ se saa waldacunnan/ aja Tryphonin pois/ ja pijrittä hänen Doras/ v. 1.
Ruomalaiset kirjoittawat caickin ymbäriolewaisin maacundijn/ ja hallidziain tygö/ kieldäin heidän tekemäst Judalaisille jotain estet heidän wapaudesans/ v. 15.
Antiochus pijrittä Tryphonin wielä cowemmin/ ja luopu Simonist eikä pidä endistä lupaustans: Hän lähettä Athenobiuxen ja cuulutta sodan. v. 25.
Tryphon pakene merelle/ ja Cendebeus lähetetän Judalaisia wastan. v. 37.

1 Makk 15:1 JA Cuningas Antiochus Demetriuxen poica/ kirjoitti luodoista Simonin ja Judan Canssan tygö/ näin:
1 Makk 15:2 Cuningas Antiochus toiwotta Simonille ylimmäiselle Papille ja Judan Canssalle terweyttä.
1 Makk 15:3 Että muutamat capinan nostajat owat ottanet minulda pois minun perindö waldacundani/ nijn minä tahdon sen jällens alani otta/ ja saatta sen oikian perillisen ala.
1 Makk 15:4 Ja sentähden olen minä muucalaista wäke ottanut/ ja haaxia teetellyt/ ja tahdon waldacundaani käydä/ että minä capinan nostajat rangaisisin/ jotca minun waldacunnasani paljon wahingota tehnet owat/ ja monda Caupungita häwittänet.
1 Makk 15:5 Sentähden minä annan sinulle caicki ne/ cuin Cuningat ennen sinulle andanet owat.
1 Makk 15:6 Ja annan sinulle woiman myndätä omas maacunnasas. Ja Jerusalem ja Pyhä pitä wapa oleman.
1 Makk 15:7 Sinun omas pitä myös oleman caicki ne linnat jotcas rakendanut olet/ ja caicki mitäs tähän asti pitänyt olet/ ja caicki ne sotaaset jotca sinä tehnyt olet.
1 Makk 15:8 Ja annan sinulle wapauden caikista nijstä cuin Cuningalle tekemän pidäis/ ja muutoin Cuningan omat owat/ tästä ajast ruweten/ nijn ijäxi päiwäxi.
1 Makk 15:9 Ja cosca me meidän waldacundam jällens saamme/ nijn me tahdom sinulle/ ja sinun Canssalles ja Templille wielä suureman cunnian tehdä/ nijn että teidän pitä caikes waldacunnas cuuluisat oleman.
1 Makk 15:10 Neljändenä wuonna cadexattakymmendä toista sata/ tuli Antiochus jällens perindö waldacundans/ ja caicki sotawäki hyljäis Tryphonin/ ja meni hänen tygöns/ ja sangen harwat jäit Tryphonin tygö.
1 Makk 15:11 Cosca Cuningas Antiochus meni hänen jälkens/ pakeni hän Doraan/ joca on meren tykönä:
1 Makk 15:12 Sillä hän näki hänens olewan waaras/ että sotawäki hänen jätti.
1 Makk 15:13 Mutta Antiochus meni hänen jälkens Doraan/ sadalla ja cahdellakymmenellä tuhannella jalcamiehellä/ ja cahdexalla tuhannella radzasmiehellä/
1 Makk 15:14 Ja pijritti Caupungin sekä maalda että wedeldä/ nijn ettei yxikän saanut sijtä käydä ulos taicka sisälle.
1 Makk 15:15 Sijhen aican tuli Numenius Ruomista/ ja muut jotca hänen cansans lähetetyt olit/ ja toit kirjoja Cuningasten tygö ja maacundijn/ joisa oli kirjoitettu näin:
1 Makk 15:16 Lucius Ruomin Borgmestari toiwotta Cuningas Ptolomeuxelle terweyttä.
1 Makk 15:17 Simon ylimmäinen Pappi ja Judan Canssa/ owat lähettänet asians ajajat meidän tygöm/ udistaman ystäwyttä ja lijtto meidän wälillem.
1 Makk 15:18 Ja owat myös lähettänet meille cullaisen kilwen/ joca paina tuhannen leiwiskätä.
1 Makk 15:19 Sentähden me kirjoitam Cuningasten ja muiden Herrain tygö/ ettei heidän Judalaisia wastan mitän tekemän pidä/ eikä heidän taicka heidän Caupungeihins ja maacundijns menemän. Eikä myös pidä heidän ketän auttaman sotiman heitä wastan.
1 Makk 15:20 Sillä me olemma ottanet heildä sen kilwen tygöm.
1 Makk 15:21 Ja jos muutamia cowacorwaisia heidän maacunnastans teidän tygön on paennut/ ne teidän pitä lähettämän ylimmäisen Papin Simeonin tygö/ että hän heitä lains jälken sais rangaista.
1 Makk 15:22 Näin olemma me myös kirjoittanet Cuningas Demetriuxen tygö/
1 Makk 15:23 Ja Attalumin/ Arethan/ ja Arsacexen tygö/ ja caickijn maacundijn/ ja Sampsamexen/ ja Spartalaisten tygö/ ja nijden jotca Delos/ Myndos/ Sicyonis/ Carias/ Samos/ Pamphylias/ Lycias/ Halicarnassos/ Rhodis/ Faselis/ Coos/ Sidenis/ Gortynas/ Gnidos/ Cypris ja Cyrenis asuwat.
1 Makk 15:24 Ja tämän caltaisen kirjan me olemma lähettänet ylimmäiselle Papille Simonille/ ja Judan Canssalle.
1 Makk 15:25 Silloin wei Antiochus wielä toisen sotawäen Doran ala/ cowemmin sitä pijrittämän/ ja pani sodan rakennuxet sen eteen/ ja Caupungin joca tahwolda ahdisti ja Tryphonin sinne sulki/ ettei hän saanut käydä ulos eli sisälle.
1 Makk 15:26 Ja Simon lähetti Antiochuxen awuxi tuhannen hywä ja walittua miestä/ ja paljon culda/ ja hopiata/ ja aseita.
1 Makk 15:27 Mutta Antiochus ei ottanut nijtä wastan/ eikä sitä pitänyt mitä hän ennen luwannut oli/ waan peräti kylmeni Simonita wastan.
1 Makk 15:28 Ja lähetti yhden ystäwistäns hänen tygöns/ nimeldä Athenobiuxen/ händä puhutteleman/ ja sanoman: te oletta Joppen/ ja Gazan ja Jerusalemin linnan omistanet/ jotca caicki minun waldacundani tulewat/
1 Makk 15:29 Ja oletta maacunnan nijden ymbäristöldä häwittänet/ ja suuren wahingon tehnet minun waldacunnasani/ ja oletta omistanet minun perindöni.
1 Makk 15:30 Sentähden anon minä teildä nämät Caupungit jällens/ jotca te oletta ottanet minulda pois/ ja caiken weron nijstä Caupungeista cuin teillä on paidzi Judata.
1 Makk 15:31 Mutta jos et te sitä tahdo tehdä/ nijn andacat minulle nijden Caupungein edestä/ wijsi sata leiwiskätä hopiata/ ja sen wahingon ja weron edestä toiset wijsi sata leiwiskätä/ mutta jos et te sitä tottele/ nijn me tahdom sotia teitä wastan.
1 Makk 15:32 Cosca Athenobius Cuningan ystäwä tuli Jerusalemijn/ ja näki Simonin jalouden/ ja sen corkeuden cuin hänellä oli cullasta ja hopiasta/ ja cuinga hän muutoingin oli jalost walmistettu/ ihmetteli hän sitä sangen suurest/ ja jutteli hänen edesäns mitä Cuningas oli käskenyt. Sijhen annoi Simon hänelle tämän wastauxen:
1 Makk 15:33 Se maacunda cuin me jällens omistanet olem/ on meidän Isäim perindö/ ja ei se kenengän muiden oma ole/ mutta meidän wihollisem owat sen cauwan aica wäkiwallalla ja wäärydellä omanans pitänet.
1 Makk 15:34 Sentähden olemma me nyt meidän omam jällens ottanet/ ja emme kenengän toisen oma.
1 Makk 15:35 Mutta että sinä sitä walitat/ että me Joppen ja Gazan olem ottanet/ sijhen oli se syy/ että nijstä tehtin meidän maacunnallem ja Canssallem suuri wahingo: Mutta cuitengin me tahdom nijden edestä anda sata leiwiskätä.
1 Makk 15:36 Sijhen ei Athenobius mitän wastannut/ waan wihastui/ ja meni matcans Cuningan tygö/ ja ilmoitti hänelle Simonin wastauxen/ ja hänen cunnians ja jaloudens ja caicki mitä hän nähnyt oli. Silloin Cuningas wihastui sangen hirmuisest.
1 Makk 15:37 Mutta Tryphon pääsi pois sieldä ja hahdella pakeni Orthosiaan.
1 Makk 15:38 Nijn Cuningas teki Cendebeuxen merimaacunnan Päämiehexi/ ja andoi hänelle sotawäke sekä radzasmiehiä että jalcamiehiä/
1 Makk 15:39 Ja käski hänen sioitta idzens Judan maan rajoille/ ja wahwista Cedronin Caupungin/ ja rakenda linnan wuorelle/ josta heidän piti Judeaan menemän/ Mutta Cuningas ajoi Tryphonita taca/ käsittäxens händä.
1 Makk 15:40 Cosca sijs Cendebeus tuli Jamniaan/ löi hän Judalaisia ja raateli heidän maacundans/ ja annoi paljon Canssa tappa/ ja otti monda kijnni ja wei pois.
1 Makk 15:41 Ja rakensi Cedronin Caupungin/ ja pani sijhen sotawäke/ että he sieldä rajoilda lähtenet olisit/ ja sulkenet Judalaisten sotawäen tien/ nijncuin Cuningas heidän käskenyt oli.

Vers. 1. Antiochus ) Tämä Antiochus cudzutan lijalda nimeldä Gryphus/ ja sodei Judalaisten cansa/ waicka ei hän paljo toimittanut.
v. 31. Wijsi sata leiwiskätä ) Tämä caicki teke yhten cuusi tynnyriä culda
v. 35. Sata leiwiskätä ) Sata leiwiskätä tekewät cuusikymmendä tuhatta Cruunua.

XVI. Lucu .

SImon teke Judan ja Johannexen hänen poicans Päämiehixi/ he lyöwät Cendebeuxen pacoon/ v. 1.
Mutta Ptolomeus Jerihon Päämies/ Simonin wäwy pyytä hallita/ ja tule Simonin päälle Jerihos/ ja lyö hänen poikinens cuoliaxi/ v. 11.
Tahto myös tappa Johannexen/ joca oli Gazas/ waan se ilmoitetan hänelle/ sentähden otta hän heidän kijnni/ jotca lähetetyt olit/ ja tappa heidän. v. 18.

1 Makk 16:1 SEntähden Johannes meni Gazasta Isäns Simonin tygö/ ja ilmoitti hänelle että Cendebeus oli maalle tullut/ ja paljon wahingota tehnyt.
1 Makk 16:2 Silloin Simon cudzui caxi wanhinda poicans tygöns/ Judan ja Johannexen/ ja sanoi heille: Minä ja minun weljeni ja coco minun Isäni huone/ olemma hamasta nuorudesta nijn tähän aican asti/ sotinet Israelin wihollisia wastan/ ja Jumala on meille onnen andanut/ ja Israel on monasti meidän kättem cautta holhottu.
1 Makk 16:3 Mutta että minä wanha ja heicko olen/ nijn teidän pitä nyt astuman minun ja minun weljeni siaan/ ja menemän sotiman teidän Canssan edestä/ Jumala taiwasta auttacon teitä ja olcon teidän cansan.
1 Makk 16:4 Nijn hän annoi walita maacunnasta caxikymmendä tuhatta sotamiestä/ ja muutamita hewoismiehiä: Tällä joucolla meni Johannes ja Judas Cendebeusta wastan/ ja olit yötä Modinis.
1 Makk 16:5 Mutta huomeneltain cosca he Modinist tulit lakialle kedolle/ tuli suuri sotawäki heitä wastan/ sekä radzasmiehiä että jalcawäke. Ja siellä oli wirta heidän wälilläns.
1 Makk 16:6 Nijn Johannes meni wirran tygö/ ja käänsi hänens wihollisia wastan/ ja cuin hän näki ettei sotawäki tahtonet wirtaan mennä/ nijn hän rohwais idzens ja meni ensist ylidzen/ ja cuin muu wäki sen näit/ menit he myös ylidzen hänen peräsäns.
1 Makk 16:7 Nijn Johannes asetti wäkens rinnan wihollisia wastan/ ja pani hewoismiehet jalcawäen tygö/ mutta wihollisilla oli paljo enämbi sotawäke:
1 Makk 16:8 Cosca sijs Johannes annoi Pappein Basunaan puhalda/ ja löi wihollista/ nijn Cendebeus pakeni/ ja sijnä tuli monda haawoitetuxi ja lyödyxi/ ja ne muut pakenit wahwaan kylään/
1 Makk 16:9 Sijnä sodas tuli myös Judas Johannexen weli haawoitetuxi/ mutta Johannes ajoi taca wihollisia Cedronin linnan asti.
1 Makk 16:10 Ja wiholliset pakenit Azodin paicoille linnoihin. Silloin Johannes poltti ne linnat/ nijn että wihollisista liki caxi tuhatta miestä tuli surmatuxi. Senjälken Johannes meni rauhas cotians Judeaan.
1 Makk 16:11 Mutta siellä oli yxi asetettu Jerihon maan Päämiehexi/ nimeldä Ptolomeus Abobin poica/ joca oli sangen ricas.
1 Makk 16:12 Ja ylimmäinen Pappi Simon oli hänelle andanut tyttärens awioxi/
1 Makk 16:13 Jonga tähden hän myös oli ylpiä sydämest/ ja pyyti maan Ruhtinaxi ja edzei tila Simonita ja hänen poicans petoxella päiwildä otta pois.
1 Makk 16:14 Cosca Simon waelsi ymbärins Judata/ caickia paickoja cadzelemas/ asioita tutkistelemas/ ja hallitusta hywin toimittamas/ ja tuli Jerihoon cahden poicans Matathian ja Judan cansa/ seidzemendenä wuonna cahdexattakymmendä toista sata/ ensimäisnä Cuunna toistakymmendä/ joca cudzutan Sabat:
1 Makk 16:15 Silloin otti Abobin poica heidän wastan linnas/ joca cudzutan Doch/ ja walmisti heille suuren pidon/ mutta se oli petosta täynäns/ sillä hänellä oli sijnä sotawäki kätkettynä.
1 Makk 16:16 Ja cosca Simon ja hänen poicans tulit iloisexi ja juopunexi/ nousi Ptolomeus palwelioinens/ ja otti asens ja carcais Simonin päälle/ sijnä ucsa hän istui/ ja löi hänen ja caxi hänen poicans/ ja heidän palwelians cuoliaxi.
1 Makk 16:17 Tämän häpiälisen petoxen teki Ptolomeus Israelis/ ja osotti pahudens hywäin töiden edestä.
1 Makk 16:18 Senjälken kirjoitti hän Cuningas Antiochuxen tygö/ ja rucoili häneldä sotawäkiä awuxens/ omistaxens maacunda ja Caupungeita ja mitä nijsä oli.
1 Makk 16:19 Hän lähetti myös joucon Gazaan/ surmaman Johannesta/ ja kirjoitti Päämiesten tygö/ ja cudzui heitä tygöns/ ja lupais heille anda suuren palcan ja lahjat.
1 Makk 16:20 Ja lähetti sotawäkens Jerusalemita ja Templiä omistaman.
1 Makk 16:21 Mutta yxi sanansaattaja joudui edellä Gazaan/ joca ilmoitti Johannexelle/ että hänen Isäns ja weljens tapetut oli/ ja että myös händä oli aiwoittu tappa.
1 Makk 16:22 Cosca Johannes nämät cuuli/ peljästyi hän sangen cowin/ ja annoi otta kijnni ne jotca lähetetyt olit händä tappaman/ ja cuin hän ymmärsi/ että tämä oli heidän ajatuxens/ nijn hän annoi heidän tappa.
1 Makk 16:23 Mutta mitä Johannes senjälken muuta teki/ ja millisiä sotia hän piti wihollisia wastan/ ja cuinga hän hallidzi ja muurit rakensi/
1 Makk 16:24 Se on kirjoitettu erinomaiseen kirjaan/ hänen aicans hallituxesta nijncauwan cuin hän Isäns jälken ylimmäinen Pappi oli.

Vers. 14. Sabat ) On Tammi Cuu.

Ensimäisen Maccaberein Kirjan loppu.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16