Propheta Baruch .

Esipuhe Baruchist .
TÄmä kirja on kyllä nöyrä/ waicka cuca tämä Baruch on ollut/ sillä ei se ole uscottapa/ ettei Prophetan Jeremian palwelian/ joca myös Baruchixi cudzuttin/ jolle tämä lähetyskirja omistetan/ pitänyt oleman corkiamman ja rickamman hengesä/ cuin tämä Baruch on: ei myös sowi wuosi lucu yhten tecoin cansa.
Ei cuitengan ole tämä ilman hyödytystä tähän pandu muiden cansa/ että hän kirjoitta nijn cowin epäjumalan palwelusta wastan/ ja muistuttele Mosexen Lakia.

Propheta Baruch

I. Lucu .

BAruch luke kirjans fangein edes Babelis/ v. 1.
Jotca itkewät/ paastowat/ ja rucoilewat/ ja lähettäwät Jerusalemijn Jumalan huonen astiat/ v. 5.
Raha coon cansa/ että heidän pitä uhraman ja rucoileman heidän edestäns/ v. 10.
Tunnustawat syndins ja tottelemattomudens Jumalan Prophetait wastan/ joca on oikia syy tähän rangaistuxeen/ v. 14.

Baar 1:1 TÄmä on puhe/ jonga Baruch Nerian poica/ Mahasian pojan/ Sedechian pojan/ Zedein pojan/ Helchian pojan/ kirjoitti kirjaan Babelis/
Baar 1:2 Wijdendenä wuotena/ seidzemendenä päiwänä Cuucaudesa/ sijhen aican cuin Chalderit olit woittanet/ ja tulella polttanet Jerusalemin.
Baar 1:3 Ja Baruch luki tämän kirjan JechanJan Joakimin pojan Judan Cuningan edes/ ja caiken Canssan corwain cuulden/ joca sijhen tuli/ ja Förstein corwain edes/ ja Cuningan poicain edes/ ja wanhimmitten edes/
Baar 1:4 Ja caiken Canssan edes/ sekä pienden että suurten/ jotca asuit Babelis Suddin wirran tykönä.
Baar 1:5 Ja he itkit/ paastoisit ja rucoilit totisest HERran edes/
Baar 1:6 Ja panit yhten mitä cukin woi/
Baar 1:7 Ja lähetit Jerusalemijn Joakimille Helchian pojalle Salomin pojan/ Papille/ ja ( muille ) Papeille/ ja caikelle Canssalle joca hänen cansans oli Jerusalemis:
Baar 1:8 Hänen wiedäxens Judan maalle ne HERran huonen astiat/ jotca muinen olit otetut Templistä pois/ Sibanin Cuun kymmendenä päiwänä/ nimittäin/ ne hopia astiat jotca Zedechia Hosian poica/ Judan Cuningas oli andanut tehdä/
Baar 1:9 Sijtte cuin NebucadNezar Babelin Cuningas oli wienyt pois JechanJan/ ja Förstit/ ja fangit/ ja jalot/ ja maan Canssan Jerusalemist/ ja tuonut Babelijn.
Baar 1:10 JA kirjoitit heidän tygöns näin: Cadzo/ me lähetämme teille raha/ ostacat sillä polttouhria/ ricosuhria/ suidzutusta ja ruocauhria/ ja uhratcat se meidän HERram Jumalam Altarille:
Baar 1:11 Ja rucoilcat NebucadNezarin Babelin Cuningan hengen edest/ ja hänen poicans Beltsazerin hengen edest/ että heidän päiwäns pidenisit maan päällä/ nijncauwan cuin taiwan päiwät owat:
Baar 1:12 Nijn HERra toimitta meille kyllä ja hywiä päiwiä/ ja me saamme elä Babelin Cuningan NebucadNezarin warjon alla/ ja palwella heitä cauwan/ ja löydäm armon heidän edesäns.
Baar 1:13 Ja rucoilcat meidän edestäm HERra meidän Jumalatam: sillä me olemme rickonet HERra meidän Jumalatam wastan/ ja hänen julmudens ja wihans ei ole käätty meistä pois/ aina tähän päiwän asti.
Baar 1:14 Ja lukecat tämä kirja: sillä sentähden olemma me sen lähettänet teille/ että teidän pidäis sitä lukeman HERran huones pyhä päiwinä ja wuoden aigoilla/ ja sanocat:
Baar 1:15 HERra meidän Jumalam on wanhurscas/ mutta me cannamme meidän häpiäm oikein. Nijncuin se nyt tapahtu nijlle Judast/ ja nijlle Jerusalemist/
Baar 1:16 Ja meidän Cuningaillem/ ja meidän Försteillem/ ja meidän Papeillem/ ja meidän Prophetaillem/
Baar 1:17 Että me HERran edes rickonet/ ja emme händä usconet ole.
Baar 1:18 Ja emme totellet HERran meidän Jumalam ändä/ että me olisimme waeldanet hänen käskyns jälken/ cuin hän meille oli andanut.
Baar 1:19 Ja sijtä ajasta cuin hän meidän Isäm toi Egyptin maalda/ aina tähän päiwän asti/ olemma me ollet HERralle meidän Jumalallem cowacorwaiset/ ja em ole totellet hänen ändäns.
Baar 1:20 Sentähden on nyt meidän päällem tullut se rangaistus ja kirous/ jonga HERra oli julistanut hänen palwelians Mosexen cautta/ cosca HERra johdatti meidän Isäm Egyptin maalda/ andaxens meille maan/ joca wuoti riesca ja hunajata:
Baar 1:20 Ja emme totellet HERran meidän Jumalam ändä/ nijncuin Prophetat meille sanoit/ ne jotca hän meille lähetti: Waan jocainen meni hänen pahan sydämens ajatuxen jälken/ ja palwelim wieraita jumalita/ ja teimme paha HERran meidän Jumalam edes.

II. Lucu .

NE tunnustawat wielä heidän ricoxens/ v. 1.
Rucoilewat syndins andexi/ v. 11.
ja ylistäwät Jumalan laupiutta/ v. 27.

Baar 2:1 JA HERra on pitänyt sanans/ jonga hän puhui meille ja meidän Duomareillem/ Cuningaillem ja Försteillem/ jotca piti hallidzeman Israeli/ ja nijlle Israelist ja Judast.
Baar 2:2 Ja on andanut sencaltaisen suuren rangaistuxen tulla meidän päällem/ nijn ettei sen werta taiwan alla ole tapahtunut cuin Jerusalemille.
Baar 2:3 Nijncuin Mosexen Lais on kirjoitettu/ että ihmisen piti syömän hänen poicans ja tyttärens liha.
Baar 2:4 Ja hän andoi heidän pois orjixi caickin waldacundin/ jotca jocapaicas ymbärillä owat/ häwäistyxexi ja kirouxexi caickein Canssain seas/ jotca owat meidän ymbärilläm/ joidenga secaan HERra heidän hajottanut on.
Baar 2:5 Ja he tulewat ainijan poljetuxi/ ja ei taida nosta jällens: sillä me olemma rickonet HERra meidän Jumalatam wastan/ sijnä etten me ole totellet hänen ändäns.
Baar 2:6 HERra meidän Jumalam on wanhurscas/ mutta me ja meidän Isäm cannamme meidän häpiäm oikein/ nijncuin se nyt on:
Baar 2:7 Caicki se paha cuin HERra on puhunut meitä wastan/ on tullut meidän päällem.
Baar 2:8 Ja emme ole rucoillet HERra/ että jocaidzen pidäis käändämän idzens hänen pahan sydämens ajatuxista.
Baar 2:9 Ja HERra on walwonut meidän onnettomudexem/ jonga hän on andanut meidän päällem tulla: sillä HERra on wanhurscas caikisa hänen töisäns/ cuin hän on meille käskenyt:
Baar 2:10 Mutta emme totellet hänen ändäns/ waeldaxem HERran käskyn jälken/ cuin hän meille oli andanut.
Baar 2:11 JA nyt HERra Israelin Jumala/ joca sinun Canssas Egyptin maalda olet wienyt wäkewällä kädellä/ suurella woimalla ja corkialla wallalla/ tunnustähtein ja ihmetten cautta/ ja olet tehnyt sinun nimes nijncuin se nyt on/
Baar 2:12 Me olemma rickonet/ ja olemma ( sen pahemmin ) ollet jumalattomat/ ja olemma tehnet caicki sinun käskyäs wastan.
Baar 2:13 Woi HERra meidän Jumalam/ lacka sinun julmudestas meidän päällem/ sillä me juuri wähäxi olemme joutunet pacanain seasa/ joihins meidän hajottanut olet.
Baar 2:14 Cuule HERra meidän rucouxem ja meidän anomuxem/ ja auta meitä sinun tähtes/ ja anna meidän löytä armo heidän tykönäns/ jotca meidän owat wienet pois:
Baar 2:15 Että coco mailma tiedäis sinun HERran olewan meidän Jumalam: sillä Israel ja hänen siemenens on nimitetty sinusta.
Baar 2:16 Cadzo HERra sinun pyhästä huonestas/ ja ajattele cuitengin meidän päällem/ cumarra HERra corwas/ ja cuule cuitengin.
Baar 2:17 Awa silmäs HERra/ ja näe cuitengin/ sillä cuolluet helwetis/ joiden hengi on lähtenyt ruumista/ ei puhu HERran cunniasta ja wanhurscaudesta:
Baar 2:18 Waan sielu joca on sangen murhellinen/ ja käy cumarruxis surkiasti/ ja on likimmitten silmäns itkenyt puhki/ ja iso/ se puhu HERra sinun cunniastas ja wanhurscaudestas.
Baar 2:19 Ja nyt HERra meidän Jumalam/ me olemma edesäs meidän rucouxillam/ en meidän Isäim ja meidän Cuningastem tähden/ waan sinun laupiudes tähden/
Baar 2:20 Että sinä olet andanut sinun julmudes ja wihas tulla meidän päällem/ nijncuin sinä sinun palweliais Prophetain cautta olet puhunut/ ja sanonut: Näin sano HERra:
Baar 2:21 Cumartacat teidän olcanne/ ja andacat teitän Babelin Cuningan ala/ nijn te saatte olla maalla/ jonga minä teidän Isillen olen andanut.
Baar 2:22 Mutta jollet te HERran ändä cuule/ andain teitän Babelin Cuningan ala/ nijn minä Judan Caupungeista
Baar 2:23 ja Jerusalemist otan pois ilon ja riemun änen/ ja yljän ja morsiamen änen/ ja coco maan pitä oleman autiana/ ja ei kenengän sijnä asuman.
Baar 2:24 Mutta en me totellet sinun ändäs/ että me olisimme andanet idzem Babelin Cuningan ala/ sentähden olet sinä wahwa ollut sanoisas/ jotcas olet puhunut sinun palweliais Prophetain cautta/ nijn että meidän Cuningastem luut ja meidän Isäim luut heidän haudoistans poisheitetyt ja hajotetut owat/
Baar 2:25 Nijn että he päiwällä Auringosa ja yöllä castesa maannet owat/ ja owat juuri hirmuisest ja cauhiast cuollet näljän/ miecan ja fangiuden cautta.
Baar 2:26 Ja Israelin huonen ja Jumalan huonen pahan tegon tähden/ olet sinä sinun huones/ cusa sinun nimes rucoillan/ nijn andanut cukistetta/ nijncuin nyt nähtäwä on.
Baar 2:27 JA sinä HERra meidän Jumalam olet meidän cansam juuri armollisest ja caiken sinun suuren laupiudes jälken tehnyt/
Baar 2:28 Nijncuin sinä sinun palwelias Mosexen cautta puhunut olet/ sinä päiwänä/ cuin sinä käskit hänen kirjoitta sinun Lakis Israelin lasten edes/ ja sanoit:
Baar 2:29 Jollet te cuule minun ändäni/ nijn pitä totisesta tämän joucon/ joca on kyllä suuri/ sangen wähäxi joutuman pacanain seas/ cunga minä heidän hajotan:
Baar 2:30 Sillä minä kyllä tiedän/ ettei he tottele minua: sillä se on cangia Canssa. Mutta heidän pitä käändämän idzens maalla/ cusa he owat fangina/ ja pitä oppiman tietämän/ minun HERran olewan heidän Jumalans.
Baar 2:31 Ja minä annan heille ymmärtäwäisen sydämen/ ja corwat jotca cuulewat.
Baar 2:32 Nijn pitä heidän sijs ylistämän minua maalla/ cusa he owat fangina/
Baar 2:33 Ja pitä ajatteleman minun nimeäni/ ja käändämän idzens heidän cangeista niscoistans ja heidän ricoxistans: sillä heidän pitä ajatteleman cuinga heidän Isäins käsi käwi/ jotca olit rickonet HERran edes.
Baar 2:34 Ja minä wien heidän jällens sijhen maahan/ jonga minä heidän Isillens/ Abrahamille/ Isaachille ja Jacobille wannonut olin/ ja heidän pitä siellä wallidzeman/ ja minä tahdon enändä heitä ja en wähetä/
Baar 2:35 Ja tahdon tehdä ijancaickisen lijton heidän cansans/ nijn että minä tahdon olla heidän Jumalans ja heidän pitä oleman minun Canssani/ ja en tahdo enä aja pois minun Canssani maalda/ jonga minä heille andanut olen.

Vers. 27. Armollisest ) Jumala on armollinen wihasansackin.
v. 35. Ijancaickisen lijton/ Josta Jeremia puhu/ Cap. 31:33.

III. Lucu .

BAruch rucoile että Jumala andais Israelille andexi hänen pahat tecons/ v. 1.
Opetta heille syyn heidän onnettomuteens/ nimittäin/ että he owat hyljännet sen oikian wijsauden/ v. 9.
Joca on ainoastans Jumalan seuracunnasa ja hänen pyhäsä sanasans v. 22.

Baar 3:1 CAickiwaldias HERRA Israelin Jumala/ täsä suuresa ahdistuxesa ja tuscasa huudan minä sinua.
Baar 3:2 Cuule ja ole armollinen HERra/ sillä me olemma rickonet sinua wastan/
Baar 3:3 Sinä hallidzet ijancaickisesta/ mutta me hucumme jocapaicas.
Baar 3:4 Ijancaickinen HERra Israelin Jumala/ cuule nyt Israelin rucous/ joca on cuoleman kidas/ ja heidän lastens rucous/ jotca rickonet owat sinua wastan/ ja ei ole totellet HERran heidän Jumalans ändä/ sentähden on myös rangaistus ollut jocapaicas meidän päälläm.
Baar 3:5 Älä ajattele meidän Isäim pahoja tecoja/ waan ajattele nyt sinun kättäs/ ja sinun nimes:
Baar 3:6 Sillä sinä HERra olet meidän Jumalam/ nijn me tahdom HERra sinua kijttä.
Baar 3:7 Sillä sentähden olet sinä andanut sinun pelcos meidän sydämijm/ että me huudaisimme sinun nimes/ ja sinua meidän fangiudesam ylistäisimme/ sillä caicki meidän Isäim pahat tegot/ jotca owat sinun edesäs rickonet/ waiwawat meidän sydändäm/
Baar 3:8 Me jotca nyt olemma meidän fangiudesam/ johons meidän ajanut olet/ häwäistyxexi/ kirouxexi ja cauhistuxexi caickein meidän Isäim pahain tecoin tähden/ jotca HERrasta heidän Jumalastans poikennet owat.
Baar 3:9 Cuule Israel elämän käskyä/ ota sijtä ahkera waari/ ja pidä ne hywin.
Baar 3:10 Cuinga se tule Israelijn/ että sinä näännyt pacanain maalla?
Baar 3:11 Ettäs olet wieralla maalla? ettäs saastutat idzes cuollutten seasa? ettäs nijden jouckon luettu olet/ jotca helwettijn menewät?
Baar 3:12 Se on syy/ ettäs olet hyljännyt wijsauden caiwon.
Baar 3:13 Jos sinä olisit pysynyt Jumalan tiellä/ nijn sinä olisit jocapaicas rauhas asunut.
Baar 3:14 Opi sijs oikia wijsaus/ ettäs coettelisit/ cuca se on joca pitkän ijän/ tawaran/ riemun ja rauhan anda.
Baar 3:15 Cuca tietä cusa hän asu? Cuca on ollut hänen Camareisans?
Baar 3:16 Cusa owat pacanain Förstit/ jotca maan petoja hallidzewat?
Baar 3:17 Jotca leikidzewät taiwan linduin cansa/ jotca cocowat hopiata ja culda/ joihinga ihmiset idzens luottawat/ ja ei ikänäns sijtä taida rawituxi tulla.
Baar 3:18 ( Sillä he cocowat idzellens raha/ ja pyytäwät sitä/ ja on cuitengin caicki turha )
Baar 3:19 He owat syöstyt pois ja helwettijn mennet/ ja muut owat tullet heidän siaans.
Baar 3:20 Jälkentulewaiset näkewät kyllä walkeuden/ ja asuwat maan päällä/ ja ei osa cuitengan/ sitä tietä/ cusa wijsaus löytän:
Baar 3:21 Sillä he cadzowat hänen ylön/ nijn myös owat heidän lapsens exynet.
Baar 3:22 Ei hänestä mitän cuulu Canaas/ Themanis ei händä näy.
Baar 3:23 Hagarin lapset edziwät kyllä mailmallista wijsautta/ nijn myös Meranin cauppamiehet ja ne Themanis/ jotca luulewat idzens taitawaxi: Mutta ei he osa cuitengan tietä/ cusa wijsaus löytän.
Baar 3:24 Woi Israel/ cuinga caunis on HERran huone/ cuinga awara ja isoi on sen asumasia?
Baar 3:25 Ei sillä ole yhtän loppua ja on määrämättömän corke.
Baar 3:26 Muinen olit Sangarit/ isoit cuuluisat miehet/ ja jalot sotamiehet/
Baar 3:27 Ei HERra nijtä walinnut/ eikä ilmoittanut heille ymmärryxen tietä:
Baar 3:28 Ja ettei heillä ollut wijsautta/ owat he heidän hulludesans huckunet.
Baar 3:29 Cuca on astunut taiwasen/ ja on hänen tuonut/ ja on hänen pilwistä temmannut alas?
Baar 3:30 Cuca on waeldanut meren ylidzen ja löytänyt hänen/ ja callin cullan werost hänen cotia tuonut?
Baar 3:31 Tärkimmäst/ ei ole ketän/ joca sinne tien tietä josa wijsaus löytän.
Baar 3:32 Mutta se cuin caicki tietä/ hän tunde hänen/ ja on ymmärryxelläns löytänyt hänen/ joca maan ijancaickisest ajast on walmistanut/ ja täyttänyt sen caickinaisilla eläimillä.
Baar 3:33 Joca anda walkeuden coitta/ ja cosca hän sen cudzu jällens/ nijn sen pitä händä totteleman:
Baar 3:34 Tähdet paistawat heidän järjestyxestäns ilolla.
Baar 3:35 Ja cosca hän heitä cudzu/ nijn he wastawat/ täsä me olemma/ ja paistawat ilolla hänen tähtens joca heidän on luonut.
Baar 3:36 Tämä on meidän Jumalam/ ja ei kengän taita werratta häneen.
Baar 3:37 Hän on löytänyt wijsauden/ ja andanut sen hänen palweliallens Jacobille ja Israelille hänen rackallens.
Baar 3:38 Sijtte on hän näkynyt maan päällä/ ja ihmisten cansa asunut.

Vers. 32. Ijancaickisest ajast ) Se on/ mailman algust/ eli ennen paljo aica. Nijncuin se sana ijancaickinen usein pannan pitkän ajan edest/ Gen. 13:15. etc. ja muutoin usein Ramatusa.

IV. Lucu .

BAruch opetta synnin olewan syyn Israelin fangiuteen/ v. 5.
Ja kirjoitta Jerusalemin walituxen hänen lastens tähden/ ja heidän suuren murhens/ v. 8.
Lohdutta heitä taas ja neuwo heitä kärsimyxeen ja rucouxeen Jumalan tygö/ että he autetuxi tulisit/ v. 22.
Mutta heidän wainojans pitä tuleman häpiään/ v. 32.

Baar 4:1 Tämä wijsaus on Jumalan käskykirja ja Laki joca on ijancaickinen: Caicki jotca hänen pitäwät/ saawat elä/ mutta jotca sen unhottawat/ nijden pitä cuoleman.
Baar 4:2 Palaja sijhen Jacob jällens/ ja rupe sijhen/ waella sencaltaisen walkeuden jälken/ joca edesäs paista.
Baar 4:3 Älä muille jätä sinun cunniatas/ ja sinun rijstas muucalaiselle Canssalle. O autuat olcamma me Israelis:
Baar 4:4 Sillä Jumala on meille hänen tahtons ilmoittanut.
Baar 4:5 OLe hywällä mielellä minun Canssan/ sinä Israelin ylistys/
Baar 4:6 Te oletta myydyt pacanoille/ ei häwityxexi/ mutta että te oletta Jumalan wihoittanet/ olet te teidän wihollisten haldun annetut.
Baar 4:7 Sillä te oletta wihoittanet sen cuin teidän on luonut/ sijnä/ ettet te ole Jumalalle/ mutta perkeleille uhrannet.
Baar 4:8 Te oletta unhottanet ijancaickisen Jumalan/ joca teidän on luonut/ ja oletta murhellisexi tehnet Jerusalemin/ joca teidän on caswattanut.
Baar 4:9 Sillä hän on nähnyt Jumalan wihan/ joca teidän päällen piti tuleman/ ja sanonet: Cuulcat te Zionin asuwaiset/ Jumala on andanut minulle suuren murhen:
Baar 4:10 Sillä minä olen nähnyt minun poicaini ja tytärteni fangiuden/ jonga se ijancaickinen heidän päällens on andanut tulla/
Baar 4:11 Minä olen caswattanut heidän ilolla/ mutta itculla ja murhella olen minä nähnyt heitä wietäwän pois.
Baar 4:12 Älkön kengän iloitco minusta/ että minä leski ja monelda hyljätty olen/ minä olen autiaxi tehty/ minun lasteni ricosten tähden:
Baar 4:13 Sillä he owat poikennet Jumalan Laista/ ja ei ole hänen oikeuttans tundenet/ ei he ole elänet Jumalan käskyn jälken/ eikä ole pitänet hänen käskyjäns.
Baar 4:14 Tulcat tänne Zionin asuwaiset/ ja julistacat minun poicaini ja tytärteni fangius/ cuin se ijancaickinen on andanut tulla heidän päällens:
Baar 4:15 Sillä hän on andanut Canssan cauca tulla heidän päällens/ julman Canssan/ tundemattomast kielest/
Baar 4:16 Joiden ei pidä säästämän wanha/ eli armahtaman lapsia. Ne owat wienet pois lesken rackat ( pojat ) ja murhellisexi tehnet yxinäisten tyttäret:
Baar 4:17 Mutta cuinga minä taidan teitä autta?
Baar 4:18 Sillä joca tämän onnettomuden on saattanut teidän päällen/ hän on pelastawa teitä teidän wihollisten käsistä.
Baar 4:19 Lähtekät pois te rackat lapset/ lähtekät pois/ mutta minä olen hyljätty yxinäisexi.
Baar 4:20 Minä olen rijsunut minun ilowaatteni ja pukenut päälleni murhewaattet/ minä tahdon huuta ijancaickisen tygö caickena minum elinaicanani.
Baar 4:21 Olcat hywällä mielellä lapset/ huutacat Jumalan tygö/ nijn hän pelasta teitä wihollisten wallast ja käsist:
Baar 4:22 Sillä wielä minä toiwon sen ijancaickisen auttawan teitä/ ja minä olen saapa ilon Pyhäldä/ sen laupiuden tähden/ joca teille pian meidän ijancaickiselda wapahtajaldam on tapahtuwa.
Baar 4:23 Minä olen andanut teidän mennä murhella ja itculla/ mutta Jumala on andawa teidän minulle jällens ilolla ja riemulla ijancaickisest.
Baar 4:24 Ja nijncuin Zionin asuwaiset owat nähnet teidän fangiudenne/ nijn pitä myös heidän pian näkemän awun teidän Jumalaldan/ joca on tulewa teidän päällen suurella cunnialla ja ijancaickisella lohdutuxella.
Baar 4:25 Te lapset/ kärsikät kärsiwälisest sitä wiha/ joca Jumalalda teidän päällen tule/ sillä sinun wihollises on wainonnut sinua/ ja sinä olet pian näkewä hänen häwityxens/ ja polkewa hänen caulans.
Baar 4:26 Minun lapsucaiseni pitä käymän paha tietä/ he owat wiedyt pois nijncuin lauma/ wihollisilda ryöstetyt.
Baar 4:27 Olcat hywällä mielellä te lapset/ ja huutacat Jumalan tygö: sillä hän/ joca on andanut teitä wietä pois/ ei ole teitä unhottawa.
Baar 4:28 Sentähden/ nijncuin te oletta ahkeroinet poickeman Jumalasta pois/ juuri nijn myös nyt palaitcat/ ja ahkeroitcat kymmenen kerta enä edzimän HERra:
Baar 4:29 Sillä joca tämän rangaistuxen on andanut tulla teidän päällen/ hän on auttawa teitä/ ja ijancaickisen ilon toimittawa.
Baar 4:30 Jerusalem ole hywällä mielellä/ sillä se on sinua lohduttawa/ jostas nimitetty olet.
Baar 4:31 Olcon ne waiwaiset/ jotca sinua waiwannet/ ja sinun langemisestas iloinnet owat. Olcon ne Caupungit waiwaiset/ joita sinun lapses palwellet owat/
Baar 4:32 Ja waiwainen/ joca sinun lapses fangina pitä: sillä nijncuin hän sinun langemisestas iloinnut/ ja sinun häwityxestäs riemuinnut on/
Baar 4:33 Juuri nijn pitä hänen murhellisexi tuleman/ cosca hän tule häwitetyxi.
Baar 4:34 Ja minä otan pois hänen woimans/ johonga hän idzens luotta/ ja käännän hänen kerscauxens walitusitcuxi:
Baar 4:35 Sillä tulen pitä hänen päällens tuleman sildä ijancaickiselda monda päiwä/ ja perkeleillä pitä siellä cauwan asumasian oleman.
Baar 4:36 CAdzo ymbärilles Jerusalem itän päin/ ja cadzo sitä lohdutusta/ joca sinulle tule Jumalalda:
Baar 4:37 Cadzo/ sinun lapses/ jotca owat wiedyt pois/ tulewat/ Ja/ he tulewat cootut sekä idästä että lännestä/ pyhän sanan cautta/ ja ylistäwät Jumalan cunniata.

Vers. 6. Ei häwityxexi ) Tahto nijn paljo sanoa: ricoxen tähden Jumala rangaise lapsians/ että he käännäisit idzens ja huudaisit hänen tygöns/ totutaisit idzens kärsimän/ edzisit HERra wiresti/ nijn he tulewat pelastetuxi/ mutta Jumalan seuracunnan wihollisten pitä huckuman.

V. Lucu .

BAruch lohdutta fangituita Israelist/ ja lupa heille pelastuxen.

Baar 5:1 Rijsu pois pääldäs Jerusalem sinun murhewaattes/ ja pue päälles pyhä caunistus Jumalalda ijancaickisest.
Baar 5:2 Pue päälles Jumalan wanhurscauden hame/ ja pane sen ijancaickisen cunnian Cruunu päähäs:
Baar 5:3 Sillä Jumala on julistawa sinun cunnias coco taiwan alla:
Baar 5:4 Sillä sinun nimes pitä oleman Jumalalda ijancaickisesta. Rauha/ wanhurscaus/ cunnia ja jumalisus.
Baar 5:5 Nouse Jerusalem/ ja astu corkeuteen/ ja cadzo ymbärilles itän päin/ ja cadzo sinun lapsias/ jotca sekä idäst että lännestä cootut owat/ pyhän sanan cautta/ ja iloidzewat/ että Jumala on taas ajatellut heidän päällens.
Baar 5:6 He owat jalcaisin wihollisilda wiedyt pois sinun tykös/ mutta Jumala tuo heitä sinun tygös corgotettuna cunnialla/ nijncuin waldacunnan lapset.
Baar 5:7 Sillä Jumala tahto aleta caicki corkeat wuoret/ ja pitkät rannat ja laxot täyttä maan tasalle/ että Israel sais lewollisest waelda ja kijttä Jumalata.
Baar 5:8 Mutta medzät ja caicki hywin hajawaiset puut/ pitä Jumalan käskyst Israeli warjoman:
Baar 5:9 Sillä Jumala on tuowa Israeli tänne jällens ilolla/ hänen jalolla lohdutuxellans/ laupiudellans/ ja hänen wanhurscaudellans.

VI. Lucu .

JEremian kirja/ josa hän julista heille Babylonian fangiuden/ v. 1.
Sijtte neuwo hän heitä/ ettei heidän pidä palweleman Babylonialaisten jumalita/ ja näyttä monella wahwistuxella/ ettei he taida autta eikä idze heitänskän/ paljo wähemmin muita. v. 5.
TÄmä on kirjoitettu sijtä kirjoituxesta/ cuin Jeremia lähetti heille/ jotca piti wietämän pois fangittuna Babelijn Babelin Cuningalda/ josa hän heille sencaltaista julista/ cuin Jumala oli hänen käskenyt.

Baar 6:1 TEidän ricostenne tähden/ cuin te oletta tehnet Jumalata wastan/ pitä teidän wietämän fangittuna Babelijn NebucadNezarilda Babelin Cuningalda:
Baar 6:2 Ja Babelisa pitä teidän oleman cauwan aica/ nimittäin seidzemenkymmendä wuotta/ sijtte minä taas wien teitä sieldä rauhasa ulos.
Baar 6:3 Mutta sillä wälillä pitä teidän näkemän Babelis olgilla cannettawan hoipata/ culda ja puujumalita/ joita pacanat pelkäwät.
Baar 6:4 Sentähden cawattacat teitän/ ettet te tee sencaltaisia heidän peräns/ ja ettet te tule pacanain wertaisexi:
Baar 6:5 Ja cosca te saatte nähdä Canssan/ joca edellä ja perästä käy/ rucoilewan epäjumalita/ nijn sanocat teidän sydämisän: HERra/ sinua pitä rucoildaman:
Baar 6:6 Sillä minun Engelini pitä oleman teidän tykönänne/ ja minä costan teidän sieluillenne.
Baar 6:7 HEidän kielens on tekiäldä hywin rakettu/ ja he owat caunistetut cullalla ja hopialla/ ja heillä on leicatut kielet/ mutta ei ne ole oikiat kielet/ eikä taida puhua.
Baar 6:8 He caunistawat heidän cullalla/ nijncuin neidzen dantzijn/ panewat Cruunun heidän päähäns/
Baar 6:9 Ja Papit warastawat epäjumalilda hopiata ja culda/ ja culuttawat/ syöwät ja juowat porttoin cansa huorahuonesa/
Baar 6:10 Ja caunistelewat hopiata/ culda ja puujumalita waatteilla/ nijncuin ne olisit ihmiset:
Baar 6:11 Mutta ei ne taida warjella idzens ruostesta ja coista.
Baar 6:12 Ja jos purpura hame puetetan heidän päällens/ nijn pitä tomu pyhittämän pois/ joca laske idzens sen päälle.
Baar 6:13 Ja hän canda waldican kädesäns nijncuin Cuningas/ ja ei taida rangaista yhtän/ joca teke händä wastan/
Baar 6:14 Hänellä on myös miecka ja kirwes kädesä/ mutta ei hän taida idzens warjella warcailda ja ryöstäildä/ sijtä kyllä nähdän/ ettei ne ole jumalat/ sentähden älkät heitä peljätkö.
Baar 6:15 Nijncuin astia jota tarwitan/ on kelpamatoin/ cosca se on särjetty/ juuri nijn on heidän epäjumalans.
Baar 6:16 Cosca he pannan heidän huonesijns/ nijn he tulewat täyten tomu/ nijden jalgoista cuin tulewat sisälle:
Baar 6:17 Ja Papit pitäwät waarin epäjumalain Templin oweilla/ lucuilla ja teljillä/ ettei ne ryöstäildä warastettais/ nijncuin cosca jocu pannan fangiuteen/ ja tallella pidetän/ se cuin on tehnyt Cuningasta wastan/ ja on cuolemaan duomittu.
Baar 6:18 He sytyttäwät heidän eteens lampuja/ ja paljo enämbi heidän eteens cuin idze eteens/ ja ei ne cuitengan näe/ ne owat nijncuin malat huonesa/
Baar 6:19 Ja matelewaiset madot maan päällä syöwät heidän sydämens ja waattens/ ja ei he cuitengan tunne.
Baar 6:20 Heidän caswons owat mustat huonen sawusta.
Baar 6:21 Yököit/ Pääskyiset/ ja muut linnut istuwat heidän pääns päälle/ nijn myös catit.
Baar 6:22 Josta te ymmärrätte ettei ne ole jumalat/ sentähden älkät heitä peljätkö.
Baar 6:23 Culda joca heidän päällens ripustetan heidän caunistuxexens/ ei se paista/ cosca ei ruostesta perata/ Ja cuin ne walettin/ ei he mitän tundenet.
Baar 6:24 Caickinaisest callist ainest owat he tehdyt/ ja ei cuitengan ole heisä henge.
Baar 6:25 Ettei he taida käydä/ nijn pitä heitä oljilla cannettaman/ josta ihmiset kyllä taitawat nähdä/ että he owat häpiäliset jumalat.
Baar 6:26 JA pitä heidän häpemän heistä/ jotca heitä cunnioittawat/ ettei he eikä idze nosta taida/ cosca he putowat maahan/ eikä lijcutta idzens/ cosca jocu pane heidän johungun paickan pystyälle/ ja jos hän callistu/ ei hän taida ojeta idzens ylös. Ja nijncuin uhri pannan cuoluitten eteen/ juuri nijn pannan myös heidän eteens.
Baar 6:27 Mutta heidän Pappins tuhlawat heidän uhrins jotca heille annetan/ nijn myös heidän waimons coreilewat nijstä/ eikä anna sijtä jotain waiwaiselle eli sairalle:
Baar 6:28 Saastaiset waimot/ ja ne jotca macawat lapsen wuotes/ sattuwat heidän uhrijns/ josta te kyllä ymmärrätte/ ettei ne ole jumalat/ sentähden älkät heitä peljätkö.
Baar 6:29 Ja mistä nijtä pidäis jumaloixi cudzuttaman: sillä waimot corjawat culda/ hopia ja puujumalita.
Baar 6:30 Ja Papit istuwat heidän Tempelisäns lewiällä Chuoricapalla/ ajelewat partans/ ja heille on tucka pääsäns/ istuwat paljaspäänä/
Baar 6:31 Ulwowat ja huutawat heidän epäjumalains edes/ nijncuin tapa on cuolluitten hautamises.
Baar 6:32 Papit warastawat heidän waattens/ ja waatettawat nijllä heidän emändäns ja lapsens.
Baar 6:33 Joco hywä eli paha heille tehdän/ nijn ei he cuitengan taida costa/ eikä taida asetta ketän Cuningan wircaan eli panna pois.
Baar 6:34 Ei he taida anda raha eli calua. Jos jocu jotain heille lupa/ ja ei sitä pidä/ nijn ei he welgoi sitä.
Baar 6:35 Ei he taida yhtäkän ihmistä pelasta cuolemast eikä autta heicko wäkewäldä/ ei he taida yhtäkän sokiata tehdä näkemän.
Baar 6:36 Ei he taida ensingän ihmistä autta hädäsä.
Baar 6:37 Ei he armahda leskejä/ eikä auta orwoja:
Baar 6:38 Sillä he owat puu/ cullalla ja hopialla caunistetut/ nijden kiwein caltaiset/ jotca wuoresta lohwaistan sentähden pitä heidän häpiään tuleman/ jotca nijtä cunnioittawat.
Baar 6:39 Cuinga sijs pitä ne jumalina pidettämän/ eli nijxi cudzuttaman?
Baar 6:40 Ettei myös Chalderitkän heistä paljo pidä? Sillä cosca he näkewät mykän/ joca ei taida puhua/ sen he wiewät Belin eteen/ ja sanowat: mykän pitä händä rucoileman/
Baar 6:41 Nijncuin hän sen ymmärräis/ ja waicka he tietäwät/ ettei sillä ole henge/ cuitengin juoxewat he heidän tygöns.
Baar 6:42 Mutta waimot istuwat kircon edes wyötetyt köydellä/ ja candawat hedelmitä uhrixi:
Baar 6:43 Ja jos jocu joca mene ohidzen/ otta yhden heistä/ ja maca hänen/ nijn se kehu sitä muita wastan/ ettei he ole nijn mahdolliset ollet cuin hän/ että köysi olis heistä kirwotetuxi tullut.
Baar 6:44 Caicki mitä heildä tapahtu/ se on sula petos/ cuinga sijs ne pitä jumalina pidettämän/ eli nijn cudzuttaman?
Baar 6:45 Taitawilda culdasepildä owat he nijn tehdyt. JA mitä taitawat tahtowat/ se pitä sijtä tuleman/ ja ei muuta mitän.
Baar 6:46 Ja jotca ne tehnet owat/ ei taida cauwan elä/ cuingast ne owat jumalat/ jotca heildä tehdyt owat?
Baar 6:47 Sentähden ei he muuta anna jälkentulewaisillens cuin pahennuxen ja tilan häpiäliseen epäjumalan palweluxeen:
Baar 6:48 Sillä cosca sota eli muutoin jocu paha nousis/ nijn Papit neuwo pitäwät keskenäns/ cunga he heitäns epäjumalinens lymyttämän pitä.
Baar 6:49 Sentähden kyllä taitan ymmärtä/ ettei ne ole jumalat/ jotca heitäns/ eikä sodast eikä muusta onnettomudest/ warjella taida.
Baar 6:50 Sillä ei he cuitengan muu ole/ cuin puujumalat/ cullatut ja hopialla silatut/ sentähden taitan tästälähin kyllä tietä/ että se on petos/ caikille pacanoille ja Cuningaille ilmoitettu/ ja ei Jumalan/ waan ihmisten käsillä tehdyt/ ja ei yhtän jumalutta ole heisä.
Baar 6:51 Sentähden taita jocainen ymmärtä ettei ne ole jumalat:
Baar 6:52 Sillä ei ne pane yhtän Cuningast maalle/ eikä anna ihmisille sadetta/
Baar 6:53 Ei he hallidze eikä rangaise/ ei lindujacan/ jotca tuulesa sinne ja tänne lendelewät.
Baar 6:54 Cosca puujumalain cullatut ja hopialla silatut huonet tulelda poltetuxi tulewat/ nijn Papit juoxewat sijtä pois/ ja warjelewat idzens wahingosta/ mutta ne palawat nijncuin muutkin malat.
Baar 6:55 Ei he taida olla Cuningaita eli jotacuta sotawäke wastan/ cuinga sijs heitä pitä jumalina pidettämän eli nijxi cudzuttaman?
Baar 6:56 Puujumalat/ hopialla silatut ja cullatut jumalat/ ei taida idzens warcailda ja ryöstäildä warjella/ sillä ne owat heitä wäkewemmät.
Baar 6:57 Nijn että he ryöstäwät heidän ja rijsuwat heidän alasti/ ottawat heidän culdans/ hopians/ waattens/ ja pakenewat/ nijn ei he taida autta heitäns.
Baar 6:58 Sentähden on yxi Cuningas paljo parembi/ joca taita osotta hänen woimans/ eli tarpellinen taloin cappale/ joca talois tarwitan/ eli owi/ joca warjele huonen/ eli puupadzas Cuningalises salis/ cuin sencaltainen woimatoin epäjumala.
Baar 6:59 Auringo/ Cuu ja tähdet paistawat/ ja owat cuuliaiset sijnä/ cuin Jumala heitä käske/
Baar 6:60 Nijn myös pitkäisen leimaus walaise/ nijn että se nähdän/
Baar 6:61 Tuuli puhalda caikesa maasa/ ja cosca Jumala käske pilwet juoxeman coco mailman ylidzen/ nijn he tekewät mitä hän heille käske:
Baar 6:62 Nijn myös tuli ylhäldä poltta ja culutta wuoret ja medzät/ ja teke mitä hänen on käsketty: Mutta epäjumalat ei taida lijcutta idzens/ eikä jotain tehdä.
Baar 6:63 Sentähden ei pidä nijtä pidettämän jumalina/ eikä heitä nijxi cudzuttaman/ sillä ei he taida rangaista eikä autta.
Baar 6:64 ETtä te nyt tiedätte/ ettei he ole jumalat/ nijn älkät heitä peljätkö/
Baar 6:65 Sillä ei he taida Cuningaita kirota eikä siunata.
Baar 6:66 Ei he myös taidä näyttä pacanoille jotain ihmettä taiwas/ ei he taida walaista nijncuin Auringo/ eikä walo anda nijncuin Cuu.
Baar 6:67 Järjettömät luondocappalet owat paremmat heitä/ ne taitawat juosta luolaan ja warjella idzens.
Baar 6:68 Sentähden on se peräti selke/ ettei he ole jumalat.
Baar 6:69 Sillä nijncuin ei peljätys taida mitän warjella krydimaasa/ nijn owat myös heidän epäjumalans/ cullatut ja hopialla silatut jumalat/ ei mihingän kelpawaiset.
Baar 6:70 Ja nijncuin pensas krydimaasa/ jonga päällä caickinaiset linnut istuwat/ eli nijncuin cuollut/ joca on haudasa/ nijn owat heidän puujumalans/ cullatut ja hopialla silatut jumalat.
Baar 6:71 Ja sijtä taitan ymmärtä/ ettei he ole jumalat/ sillä purpurawaate/ joca heidän päälläns on/ syödän coilda/ ja ne idze cansa wijmein/ nijn että jocainen heitä sylke.
Baar 6:72 O sitä onnellista ihmistä/ joca on wanhurscas/ jolla ei myös yhtän epäjumalata ole/ ei se tule nauroxi eikä pilcaxi.

Prophetan Baruchin loppu.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6