P. Marcuxen Evangelium .

VIII. Lucu .

Jesus ruocki neljä tuhatta ihmistä ihmellisest/ v. 1.
Phariseuxet anowat häneldä merckiä/ waan se kieldän heildä pois/ v. 10.
Hän wara Opetuslapsians Phariseusten hapatuxest/ v. 14.
Anda sokelle näköns Bethsaidas/ v. 22.
Tulduans Cesareaan/ kysy hän Opetuslastens usco hänestä/ v. 27.
Ilmoitta heille kärsimisens/ neuwoden heitä kärsimyxeen ja tunnustuxes lujana pysymän/ v. 31.

Mark 8:1 NIjnä päiwinä/ cosca sangen paljo Canssa oli/ eikä ollut heillä mitän syömist/ cudzui Jesus Opetuslapset tygöns/ ja sanoi heille:
Mark 8:2 Minä armahdan Canssa: sillä he owat jo colme päiwä wijpynet minun tykönäni/ ja ei ole heillä mitän syömist/
Mark 8:3 Ja jos minä päästän heidän minun tyköni cotians syömätä/ nijn he waipuwat tielle: sillä muutamat olit heistä cauca tullet.
Mark 8:4 Wastaisit händä Opetuslapset: custa jocu woi näitä rawita leiwillä täsä erämaas ?
Mark 8:5 Ja hän kysyi heille: mondaco leipä teillä on ? he sanoit: seidzemen.
Mark 8:6 Ja hän käski Canssan istua atrioidzeman maan päälle. Ja hän otti ne seidzemen leipä/ cuin hän kijttänyt oli/ mursi hän ja andoi Opetuslastens/ ja he panit Canssan eteen.
Mark 8:7 Ja heillä oli myös wähä calaisita/ ja hän kijtti/ ja käski ne myös panda eteen.
Mark 8:8 Nijn he söit/ ja rawittin. Ja he corjaisit tähtet/ cuin jäänet olit/ seidzemen coria muruja.
Mark 8:9 Ja nijtä cuin söit oli liki/ neljä tuhatta. Ja hän päästi heidän.
Mark 8:10 JA hän astui cohta Opetuslastens cansa hahten/ ja tuli Dalmanuthan maan ärijn.
Mark 8:11 Ja Phariseuxet tulit ja rupeisit häneldä kysymän/ kiusaisit händä/ pyyten häneldä merckiä Taiwast.
Mark 8:12 Ja hän huocais henges ja sanoi: mixi tämä sucu merckiä pyytä ? totisest sanon minä teille: Ei tälle sugulle anneta merckiä.
Mark 8:13 Ja hän jätti heidän/ ja astui taas hahteen/ ja meni ylidze meren.
Mark 8:14 JA he olit unohtanet otta leipä cansans/ eikä ollut heillä enä cuin yxi leipä hahdes myötäns.
Mark 8:15 Ja hän käski heitä/ sanoden: cadzocat ja carttacat Phariseusten hapatuxest/ ja Herodexen hapatuxest.
Mark 8:16 Ja he ajattelit keskenäns/ sanoden: ei meillä ole leipä.
Mark 8:17 Ja cuin Jesus sen ymmärsi/ sanoi hän heille: mitä te kyselettä/ ettei teillä ole leipä ? ettäkö te wielä ymmärrä ? wieläkö teillä nyt on cowettu sydän ?
Mark 8:18 Silmät teillä on/ ja et te näe/ corwat teillä on/ ja et te cuule:
Mark 8:19 Ettäkö te muista/ cosca minä wijsi leipä mursin/ wijdelle tuhannelle ihmiselle/ cuinga monda täysinäistä coria te silloin tähteitä corjaisitta.
Mark 8:20 He sanoit: caxitoistakymmendä. Nijn myös cosca minä ne seidzemen mursin/ neljälle tuhannelle/ cuinga monda täysinäistä coria tähteitä te silloin corjaisitta ? he sanoit: seidzemen.
Mark 8:21 Ja hän sanoi heille: mixet te sijs ymmärrä ?
Mark 8:22 JA hän tuli Bethsaidaan/ ja he toit yhden sokian/ ja rucoilit händä/ että hän rupeis häneen.
Mark 8:23 Ja hän rupeis sen sokian käteen/ ja ulos wei hänen kyläst: ja sylki hänen silmijns/ ja pani kätens hänen päällens/ ja kysyi hänelle/ jos hän jotakin näkis.
Mark 8:24 Nijn hän cadzoi ylös ja sanoi: Minä näen ihmiset käyskendelewän nijncuin minä puita näkisin.
Mark 8:25 Sijtte hän taas pani kätens hänen silmäins päälle/ ja andoi hänen taas cadzoa. Ja se tuli paratuxi/ nijn että hän näki caicki selkiäst.
Mark 8:26 Ja hän lähetti hänen cotians/ sanoden: älä kylään mene/ älä myös kellengän tätä siellä sano.
Mark 8:27 JA Jesus meni Opetuslastens cansa nijhin kylijn Cesarean tygö/ joca cudzutan Philippi. Ja hän kysyi tiellä Opetuslapsillens/ sanoden: kenengä sanowat ihmiset minun olewan ?
Mark 8:28 He wastaisit: Johannes Castajan/ muutamat Elian/ muutamat jongun Prophetaista.
Mark 8:29 Ja hän sanoi heille: kenengästä te sanotta minun olewan ? Petari wastais/ ja sanoi hänelle: sinä olet Christus.
Mark 8:30 Ja hän haasti heitä kellengän hänestä sanomast.
Mark 8:31 Ja hän rupeis heitä opettaman/ ja sanoi: ihmisen Poica on paljo kärsiwä/ ja hyljätän wanhimmilda ja ylimmäisildä Papeilda/ ja Kirjanoppeneilda/ ja tapetan/ ja colmandena päiwänä hän ylösnouse: nijn hän puhui tämän puhen julkisest.
Mark 8:32 Ja Petari otti hänen tygöns/ rupeis händä nuhteleman.
Mark 8:33 Mutta hän käänsi idzens/ ja cadzoi Opetuslastens puoleen/ nuhteli Petarita/ sanoden: mene pois minun tyköni Satan/ sillä et sinä ymmärrä mitkä Jumalan owat/ waan mitä ihmisten on.
Mark 8:34 Ja hän cudzui tygöns Canssan ja Opetuslapsens/ ja sanoi heille: cuca minua tahto seurata/ hän kieldäkän idzens/ ja ottacan ristins päällens/ ja seuratcan minua.
Mark 8:35 Sillä cuca ikänäns tahto hengens hucutta minun ja Evangeliumin tähden/ se hänen wapahta:
Mark 8:36 Sillä mitä se autta ihmistä/ jos hän woitais caiken mailman/ ja sais sielullens wahingon ?
Mark 8:37 Eli mitä ihminen anda sieluns lunastuxexi ?
Mark 8:38 Mutta joca häpe minua ja minun sanani täsa pahas ja syndises sugus/ sitä myös pitä ihmisen Pojan häpemän/ cosca hän tule Isäns cunnias pyhäin Engelitten cansa.

Vers. 24. Puita ) Hän näke wielä nyt pimiäst/ nijncuin cosca jocu näke ihmisen caucana nijncuin puun eli cannon. Nijn on myös meidän alcum tuta Christust/ heicko/ mutta se tule aina wahwemmaxi ja selwemmäxi.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16