P. Marcuxen Evangelium .

III. Lucu .

CHristus paranda yhden miehen Sabbathina/ v. 1.
Phariseuxet pyytäwät händä tappa: sentähden mene hän erinäns meren tygö/ ja paranda monda/ v. 6.
Walidze caxitoistakymmendä Apostolita/ v. 13.
Wasta Phariseusten häwäistyxeen/ ja osotta cuinga he rickowat Pyhä Henge wastan/ v. 20.
Opetta/ cutca hänen oikiat weljens ja sisarens owat/ v. 35.

Mark 3:1 JA hän meni jällens Synagogaan/ ja siellä oli yxi ihminen/ jolla oli cuiwettu käsi.
Mark 3:2 Ja he otit hänestä waarin/ jos hän hänen Sabbathina parannais candaxens hänen päällens.
Mark 3:3 Ja hän sanoi sille ihmiselle/ jolla cuiwettu käsi oli: astu edes.
Mark 3:4 Ja hän sanoi heille: Cumbi sopi Sabbathina tehdä/ hywin eli pahoin ? henge wapahta taicka tappa ? Mutta he waickenit.
Mark 3:5 Nijn hän cadzoi heidän päällens wihaisest/ ja oli murheisans heidän sydämens cowuden tähden/ ja sanoi ihmiselle: ojenna kätes: ja hän ojensi/ ja se käsi tuli terwexi/ nijncuin toinengin.
Mark 3:5 JA Phariseuxet menit/ ja pidit Herodianein cansa neuwo händä wastan/ cuinga he hänen hucutaisit.
Mark 3:6 Mutta Jesus poickeis Opetuslastens cansa meren tygö/ ja paljo Canssa seurais händä Galileasta.
Mark 3:7 ja Judeasta/ ja Jerusalemista/ ja Idumeasta/ ja tuolda puolen Jordanin/ ja jotca Tyron ja Sidonin ymbärillä asuit/ suuri joucko/ jotca hänen tecons cuulit/ ne tulit hänen tygöns.
Mark 3:8 Ja hän käski Opetuslastens toimitta hänellens yhden wenhen Canssan tähden/ ettei he händä ahdistais:
Mark 3:9 Sillä hän oli monda parandanut/ ja caicki joita waiwattin/ tungit hänen päällens/ rupeman häneen.
Mark 3:11 Ja cuin saastaiset henget näit hänen/ langeisit he hänen eteens maahan/ huusit ja sanoit: sinä olet Jumalan Poica.
Mark 3:12 Ja hän haastoi heitä cowin händäns ilmoittamast.
Mark 3:13 JA hän astui ylös wuorelle/ ja cudzui tygöns jotca hän idze tahdoi/ ja he tulit hänen tygöns.
Mark 3:14 Ja hän sääsi ne caxitoistakymmendä oleman hänen tykönäns/ että hän heitä lähetäis saarnaman.
Mark 3:15 Ja että heillä piti woima oleman tautia parata/ ja Perkeleitä ulos aja.
Mark 3:16 Ja annoi Simonille Petarin nimen/
Mark 3:17 Ja Jacobille Zebedeuxen pojalle ja Johannexelle Jacobin weljelle/ annoi hän nimexi Boanerges/ se on/ pitkäisen pojat/
Mark 3:18 Ja Andreaxen/ ja Philippuxen/ ja Bartholomeuxen/ ja Mattheuxen/ ja Thomaxen/ ja Jacobin Alphein pojan/ ja Taddeuxen/ ja Simonin Cananeuxen/
Mark 3:19 Ja Judas Ischariothin/ joca hänen petti.
Mark 3:20 JA he tulit huonesen ja Canssa taas cocounsi/ nijn ettei heillä ollut tila syödäckän.
Mark 3:21 Ja cosca hänen omaisens sen cuulit/ menit he ja tahdoit hänen otta kijnni: sillä he sanoit: hän on mielettömäxi tullut.
Mark 3:22 MUtta Kirjanoppenet/ jotca Jerusalemist olit tullet alas/ sanoit: hänellä on Beelzebub/ ja Perkeleitten päämiehen woimalla hän aja ulos Perkeleitä.
Mark 3:23 Ja hän cudzui heidän tygöns/ ja sanoi heille wertauxilla: Cuinga taita Satanas toisen aja ulos ?
Mark 3:24 Ja jos waldacunda ercane idzens wastan/ nijn ei se waldacunda woi seiso:
Mark 3:25 Ja jos huone ercane idzens wastan/ ei se huone woi seiso:
Mark 3:26 Ja jos Satanas carca ja eroitta hänen idzens wastan/ nijn ei hän woi seiso/ mutta häwiä.
Mark 3:27 Ei woi kengän wäkewän huonesen mennä ja hänen caluans ryöstä/ ellei hän ensin sitä wäkewätä sido kijnni/ ja sijtte ryöstä hänen huonettans.
Mark 3:28 Totisest sanon minä teille: caicki synnit annetan andexi ihmisten lapsille/ pilcatkin/ joilla he Jumalata pilckawat:
Mark 3:29 Mutta joca puhu pilcka Pyhä Henge wastan/ ei hän saa ijancaickisest andexi/ mutta hän on wicapää ijancaickiseen duomioon.
Mark 3:30 Sillä he sanoit: hänellä on saastainen hengi.
Mark 3:31 JA hänen äitins ja weljens tulit/ ja seisoit ulcona/ ja lähetit händä cudzuman ulos.
Mark 3:32 Ja Canssa istui hänen ymbärilläns/ ja sanoit hänelle: Cadzo/ sinun äitis ja weljes kysywät sinua ulcona.
Mark 3:33 Hän wastais heitä/ sanoden: cuca on minun äitin ja weljen ?
Mark 3:34 Ja cosca hän oli cadzonut caickein nijden päälle/ jotca hänen ymbärilläns istuit/ sanoi hän: Cadzo minun äitin ja weljeni.
Mark 3:35 Sillä joca teke Jumalan tahdon/ hän on minun weljeni ja sisareni ja äitini.

Vers. 17. Boanerges ) Pitkäisen lapset/ se tietä/ että Johannexen piti erinomaisest kirjoittaman oikian Evangeliumin/ nijncuin wäkewän saarnan/ joca caicki peljättä/ särke/ käändä/ ja maan hedelmälisexi saatta.
V. 21. Mielettömäxi ) He pelkäisit/ että hän olis ylön paljo händäns waiwannut/ nijncuin me sanomma: sinä tulet hocarixi.
V. 22. Beelzebub ) On isoi kärwäinen/ wapsainen/ eli kärwäisten Cuningas. Sillä nijn Perkele saldi hänens hänen omildans ylöncadzo/ nijncuin suurilda pyhildä.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16