P. Marcuxen Evangelium .

IX. Lucu .

Jesus kircastetan heidän nähtens wuorella: hän opetta heitä Elian tulemisest ennen Herran päiwä/ v. 1.
hänen eteens tuodan rijwattu mykäldä hengeldä/ jota Opetuslapset ei taitanet aja ulos: mutta hän aja/ v. 14.
hän sano heille kärsimisestäns/ ja neuwo heitä yximielisyteen ja nöyryteen/ v. 30.
Silloin sanotan hänelle yhdest/ joca teki ihmeitä hänen nimeens/ v. 38.
Käske heidän wälttä pahennusta/ ja olla yximielisnä/ v. 42.

Mark 9:1 Ja hän sanoi heille: totisest sanon minä teille: muutamat näistä/ jotca täsä seisowat/ ei pidä cuolemata maistaman/ sijhenasti cuin he näkewät Jumalan waldacunnan woimalla tulewan.
Mark 9:2 JA cuuden päiwän peräst/ otti Jesus tygöns Petarin ja Jacobin ja Johannexen/ ja wei heidän corkialle wuorelle erinäns/ ja hän kircastettin heidän nähtens/
Mark 9:3 Ja hänen waattens tulit kijldäwäxi ja sangen walkiaxi nijncuin lumi/
Mark 9:4 ettei yxikän waatten painaja taida nijn walkiaxi paina maan päällä. Ja heille ilmestyi Elias ja Moses/ jotca puhelit Jesuxen cansa.
Mark 9:5 Ja Petari sanoi Jesuxelle: Rabbi/ hywä on meidän täsä olla/ tehkämme tähän colme maja/ sinulle yxi/ Mosexelle yxi ja Elialle yxi.
Mark 9:6 Waan ei hän tiennyt mitä hän puhui: sillä he olit hämmästynet.
Mark 9:7 Ja pilwi tuli ja warjois heitä. Ja äni tuli pilwest/ sanoden: Tämä on minun racas Poican/ cuulcat händä.
Mark 9:8 Ja cohta cuin he ymbärins cadzahdit/ ei he ketän nähnet/ mutta Jesuxen yxinäns heidän cansans.
Mark 9:9 Cosca he menit alas wuorelda/ kielsi Jesus heidän kellengän nijtä sanomast cuin he näit/ sijhenasti cuin ihmisen Poica cuolleista ylösnousis.
Mark 9:10 Ja he pidit sen sanan mielesäns/ ja tutkeit keskenäns/ mitä se olis cuin hän sanoi: ylösnosta cuolluista.
Mark 9:11 Ja he kysyit hänelle/ sanoden: mikä se on cuin Kirjanoppenet sanowat: Elian pitä ensin tuleman ?
Mark 9:12 Hän wastais/ ja sanoi heille: Elias tosin tule ensin ja toimitta caicki. Ja nijncuin on ihmisen Pojasta kirjoitettu/ hänen pitä paljo kärsimän/ ja ylöncadzottaman.
Mark 9:13 Mutta minä sanon teille: Elias on tullut/ ja he teit hänelle mitä he tahdoit/ nijncuin hänestä kirjoitettu oli.
Mark 9:14 JA cuin hän tuli Opetuslastens tygö/ näki hän paljo Canssa heidän ymbärilläns ja Kirjanoppenet kyselewän heildä.
Mark 9:15 Ja cuin caicki Canssa näit hänen/ hämmästyit he/ ja wastan juosten terwetit händä.
Mark 9:16 Ja hän kysyi Kirjanoppenuilda/ mitä te kyselittä keskenän ?
Mark 9:17 Nijn yxi Canssan seast wastais/ ja sanoi: Mestari/ minä toin sinun tygös poicani/ jolla on myckä hengi:
Mark 9:18 Ja cosca hän rupe hänen kimpuuns/ nijn hän repele händä/ ja hän wahtu/ ja kiristele hambaitans/ ja cuiwettu. Ja minä sanoin sinun Opetuslapsilles/ että he ajaisit hänen ulos/ ja ei he woinet.
Mark 9:19 Nijn hän wastais ja sanoi: sinä uscotoin sucucunda/ cuinga cauwan minun pitä oleman teidän cansan ? cuinga cauwan minä teitä kärsin ? tuocat händä minun tygöni.
Mark 9:20 Ja he toit sen hänen tygöns. Ja cohta cuin hengi näki hänen/ rewäis hän händä/ ja langeis maahan ja kieritteli händäns ja wahtui.
Mark 9:21 Ja hän kysyi hänen Isällens: cuinga paljo aica sijtte on/ cuin tämä on hänelle tullut ? hän sanoi/ lapsudest.
Mark 9:22 Ja hän heitti hänen usein tuleen ja wesijn/ että hän hucutais hänen. Mutta jos sinä jotakin woit/ nijn armahda meidän päällem ja auta meitä.
Mark 9:23 Nijn sanoi Jesus hänelle: jos sinä sen uscot/ sillä caicki owat uscowaisille mahdolliset.
Mark 9:24 Ja cohta pojan Isä huusi itkein/ ja sanoi: Herra/ minä uscon/ auta minun epäuscoani.
Mark 9:25 Cosca Jesus näki/ että Canssa juoxi tygö/ nuhteli hän sitä saastaist henge/ sanoden: sinä myckä ja cuuroi hengi/ minä käsken sinua/ mene ulos hänestä/ ja älä enä hänen sisällens mene.
Mark 9:26 Nijn se hengi parcui/ ja repeli cowan händä/ ja ulos läxi. Ja se tuli nijncuin cuollu/ nijn että moni sanoi: hän on cuollut.
Mark 9:27 Mutta Jesus tartui hänen käteens/ ja nosti hänen/ ja se nousi.
Mark 9:28 Ja cuin hän oli huonesen mennyt/ kysyit hänen Opetuslapsens häneldä salaisest: mixemme woinet händä aja ulos ?
Mark 9:29 Ja hän sanoi: tämä lai ei taida millän muulla cuin rucouxella ja paastolla ulosmennä.
Mark 9:30 JA he läxit sieldä ja waelsit Galilean läpidze/ eikä tahtonet sitä kellengän sanoa.
Mark 9:31 Nijn hän opetti Opetuslapsians/ ja sanoi heille: ihmisen Poica ylönannetan ihmisten käsijn/ ja he tappawat hänen/ ja cuin hän on tapettu/ nijn hän colmandena päiwänä ylösnouse.
Mark 9:32 Mutta ei he ymmärtänet sitä cuin hän sanoi: ja pelkäisit myös häneldä kysyä.
Mark 9:33 JA hän tuli Capernaumijn/ ja cotona olles/ kysyi hän heille: mitä te tiellä keskenän kyselittä ?
Mark 9:34 Mutta he waickenit: sillä he olit kysynet keskenäns/ cuca heistä suurin olis.
Mark 9:35 Ja cuin hän istui/ cudzui hän ne caxitoistakymmendä/ ja sanoi heille: joca tahto ensimäinen olla/ sen pitä oleman caickein wijmeisen/ ja caickein palwelian.
Mark 9:36 Ja nijn hän otti yhden lapsen/ ja asetti heidän keskellens.
Mark 9:37 Ja cuin hän otti sen sylijns/ sanoi hän heille: Cuca yhden taencaltaisen lapsen corja minun nimeni tähden/ se corja minun/ ja joca minun corja/ ei hän minua corja/ mutta sen joca minun lähetti.
Mark 9:38 MUtta Johannes wastais hänelle/ sanoden: Mestari/ me näimme yhden sinun nimelläs Perkeleitä ulosajawan/ ja ei hän seura meitä/ ja me kielsim händä meitä seuramast.
Mark 9:39 Nijn Jesus sanoi: ei teidän pitänyt händä kieldämän: sillä ei kengän tee jotacuta woimallista työtä minun nimeni cautta/ joca cohta pahast puhu minusta.
Mark 9:40 Sillä joca ei ole meitä wastan/ se on meidän cansam.
Mark 9:41 Ja cuca juotta teitä wesi picarilla minun nimeeni/ että te oletta Christuxen/ totisest sanon minä teille: ei hänelle suingan sitä pidetä maxamat.
Mark 9:42 Ja cuca yhden nijstä wähimmist/ jotca uscaltawat minun päälleni/ pahenda/ parambi olis hänelle/ jos myllyn kiwi hänen caulaans ripustettu olis/ ja mereen heitetty olis.
Mark 9:43 JOs sinun kätes on sinulle pahennuxexi/ nijn hacka se pois/ parambi on sinun käsipuolna elämähän mennä/ cuin sinulla olis caxi kättä ja mennä Helwettijn/ ijancaickiseen tuleen/
Mark 9:44 Cusa ei heidän matons cuole/ eikä tuli sammuteta.
Mark 9:45 Ja jos sinun jalcas on sinulle pahennuxexi/ hacka se pois/ parambi on sinun ettäs onduwana elämään menet/ cuin sinulla olis caxi jalca/ ja heitetäisin Helwettijn/ ijancaickiseen tuleen/
Mark 9:46 Cusa ei heidän matons cuole/ eikä tuli sammuteta.
Mark 9:47 Ja jos sinun silmäs on sinulle pahennuxexi/ nijn puhcais se/ parambi on sinun silmäpuolla Jumalan waldacundan mennä/ cuin sinulla olis caxi silmä/ ja heitetäisin Helwetin tuleen/
Mark 9:48 Cusa ei heidän matons cuole/ eikä tuli sammuteta.
Mark 9:49 SIllä caicki pitä tulella suolattaman/ ja jocainen uhri pitä suolalla suolattaman.
Mark 9:50 Suola on hywä/ mutta jos suola tule mauttomaxi/ millä te sen höystätte ? pitäkät idze teisänne suola/ ja rauha teidän keskenän.

Vers. 49. Suolattaman ) Wanhas Testamendis caicki uhrit suolattin/ ja jocaidzesta uhrista jotakin poltettin. Sen Christus tähän hengellisest sowitta/ se on/ Evangeliumin opilla/ nijncuin tulella ja suolalla/ pitä wanha Adam/ se on ihmisen paha sisu/ asetetuxi ja suolatuxi tuleman/ cuhunga ei se oppi tule/ sijhen caswawat madot/ se on/ sijnä on paha tundo. Ja nijncuin suola leicka/ nijn tarwitan kärsimys ja rauha/ nijncuin Christus täsä käske.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16