P. Marcuxen Evangelium .

X. Lucu .

Jesus wasta kysymyxeen paricunnan erost/ v. 1.
Otta lapset tygöns ja siuna heitä/ v. 13.
wasta myös rickan nuorucaisen kysymyxeen hywistä töistä/ v. 17.
Nijn myös Petarita/ nijden palcast/ jotca Christuxen tunnustuxen tähden jotakin kärsiwät/ v. 28.
Sano taas heille hänen kärsimisestäns/ v. 33.
Zebedeuxen pojat anowat/ että he pandaisin ylimmäisixi hänen waldacunnasans/ josta muut napisewat: mutta hän neuwo heitä nöyryteen/ v. 35.
Jerichon teillä anda hän sokialle näkyns. v. 46.

Mark 10:1 JA cuin hän sieldä läxi/ tuli hän Judan maan ärille/ sen maacunnan cautta/ joca on sillä puolella Jordanin. Ja Canssa coconnui taas hänen tygöns/ ja nijncuin hän oli tottunut/ nijn hän taas opetti heitä.
Mark 10:2 JA Phariseuxet tulit ja kysyit hänelle: sopico miehen waimons hyljätä ? kiusaten händä.
Mark 10:3 Mutta hän wastaten sanoi heille: cuinga Moses teille käski ?
Mark 10:4 He sanoit: Moses salli erokirjan kirjoitta ja eroitta.
Mark 10:5 Jesus wastaten sanoi heille: teidän sydämen cowuden tähden kirjoitti hän teille sen käskyn.
Mark 10:6 Mutta luonnon algusta on Jumala heidän luonut miehexi ja waimoxi.
Mark 10:7 Sentähden pitä ihmisen eriämän Isästäns ja äitistäns/ ja pitä idzens waimoons yhdistämän/ ja nijn tulewat caxi yhdexi lihaxi.
Mark 10:8 Ja ei he ole sillen caxi/ mutta yxi liha.
Mark 10:9 Mitä sijs Jumala on yhten sowittanut/ ei ihmisen pidä sitä eroittaman.
Mark 10:10 Ja hänen Opetuslapsens kysyit taas cotona sijtä asiasta.
Mark 10:11 Ja hän sanoi heille: joca hänens eroitta waimostans/ ja nai toisen/ se teke huorin händä wastan.
Mark 10:12 Ja jos waimo eriä miehestäns/ ja huole toiselle/ hän teke huorin.
Mark 10:13 JA he toit hänen tygöns lapsia/ että hän heihin rupeis. Nijn Opetuslapset nuhtelit heitä/ jotca nijtä toit.
Mark 10:14 Cosca Jesus sen näki/ närkästyi hän/ ja sanoi heille: sallicat lasten tulla minun tygöni/ ja älkät kieldäkö heitä: sillä sencaltaisten on Jumalan waldacunda.
Mark 10:15 Totisest sanon minä teille: jocainen cuin ei Jumalan waldacunda ota nijncuin lapsi/ ei hän suingan sinne tule.
Mark 10:16 Ja hän otti heitä sylijns/ ja pani kätens heidän päällens/ ja siunais heitä.
Mark 10:17 JA cuin hän tielle lähtenyt oli/ tuli yxi juosten/ cumarsi händä/ kysyi hänelle ja sanoi: hywä Mestari/ mitä minun pitä tekemän/ että minä ijancaickisen elämän perisin ?
Mark 10:18 Nijn Jesus sanoi hänelle: mixis sanot minun hywäxi ? Ei kengän ole hywä/ mutta ainoa Jumala.
Mark 10:19 Kylläs käskyt tiedät: Älä tee huorin/ älä tapa/ älä warasta/ älä wäärä todistust sano/ älä wiettele/ cunnioita Isäs ja äitiäs.
Mark 10:20 Se wastais/ ja sanoi hänelle: Mestari/ nämät caicki olen minä pitänyt hamast minun nuorudestani.
Mark 10:21 Mutta cosca Jesus cadzahti hänen päällens/ racasti hän händä/ ja sanoi hänelle: yxi sinulda puuttu/ mene ja myy caicki mitä sinulla on ja anna waiwaisten/ ja sinä saat tawaran Taiwas/ ja tule minua seuraman/ ottain risti.
Mark 10:22 Mutta hän tuli sijtä puhesta murhellisexi/ ja meni pois murehisans: sillä hänellä oli paljo tawarata.
Mark 10:23 JA cuin Jesus cadzahti ymbärins/ sanoi hän Opetuslapsillens: cuinga työläst rickat tulewat Jumalan waldacundan.
Mark 10:24 Mutta Opetuslapset hämmästyit hänen sanastans. Nijn Jesus taas wastaten sanoi heille: rackat pojat/ cuinga työläs on nijden tulla Jumalan waldacundan/ jotca tawaroihins uscaldawat.
Mark 10:25 Huokiambi on Camelin käydä neulan silmän läpidze/ cuin rickan Jumalan waldacundan.
Mark 10:26 Mutta he ihmettelit wielä sijtte sangen suurest keskenäns/ sanoden: cuca taita autuaxi tulla ?
Mark 10:27 Nijn Jesus cadzahti heidän päällens/ ja sanoi: ihmisten tykönä on se mahdotoin/ mutta ei Jumalan tykönä: sillä caicki cappalet owat Jumalan tykönä mahdolliset.
Mark 10:28 NIjn Petari rupeis sanoman hänelle: cadzo/ me olemma caicki ylönandanet/ ja seurannet sinua.
Mark 10:29 Jesus wastais/ ja sanoi: totisest sanon minä teille: ei ole kengän/ joca jätti huonens/ taicka weljens eli sisarens/ taicka Isäns eli äitins/ taicka waimons eli lapsens/ taicka peldons/ minun ja Evangeliumin tähden.
Mark 10:30 Ellei hän saa jällens nyt tällä ajalla satakertaisest huoneita ja weljiä/ sisarita ja äitiä/ lapsia ja peldoja/ wastoinkäymisellä/ ja tulewaises mailmas ijancaickisen elämän.
Mark 10:31 Mutta monda ensimäistä tule jälkimäisexi/ ja jälkimäistä ensimäisexi.
Mark 10:32 JA he olit tiellä menemäs Jerusalemijn/ ja Jesus käwi heidän edelläns/ ja he hämmästyit/ ja seuraisit händä ja pelkäisit.
Mark 10:33 Ja Jesus otti taas ne caxitoistakymmendä tygöns/ ja rupeis heille sanoman/ mitä hänelle tapahtuwa oli. Cadzo/ me menem ylös Jerusalemijn/ ja ihmisen Poica ylönannetan Pappein päämiehille ja Kirjanoppenuille/ ja he duomidzewat hänen cuolemaan/ ja ylönandawat pacanoille.
Mark 10:34 Ja he pilckawat händä/ ja piexewät hänen ja sylkewät hänen päällens ja tappawat hänen/ ja colmandena päiwänä hän ylösnouse.
Mark 10:35 NIjn tuli hänen tygöns Jacobus ja Johannes Zebedeuxen pojat/ sanoden: Mestari/ me tahdomma/ ettäs meille tekisit mitä me anomma.
Mark 10:36 Hän sanoi heille: mitä te tahdotta minua teillen tekemän ?
Mark 10:37 He sanoit hänelle: Anna toisen meistä istua sinun oikialla/ ja toisen wasemalla puolellas sinun cunniasas.
Mark 10:38 Jesus sanoi heille: et te tiedä mitä te anotta/ woitteco juoda sen Calkin/ cuin minä juon: ja sillä Castella castetta/ jolla minä castetan ?
Mark 10:39 He sanoit: woimma. Sanoi Jesus heille: sen Calkin tosin te juotta/ jonga minäkin juon: ja sillä Castella te castetan/ jolla minäkin castetan:
Mark 10:40 Mutta istua minun oikialla ja wasemalla puolellani/ ei ole minun andamisellani/ mutta se tapahtu nijlle/ joille se walmistettu on.
Mark 10:41 JA cuin ne kymmenen sen cuulit/ rupeisit he närkästymän Jacobin ja Johannexen tähden.
Mark 10:42 Mutta cosca Jesus cudzui heidän tygöns/ sanoi hän heille: te tiedätte että mailmaiset päämiehet hallidzewat/ ja ne jotca woimalliset owat heidän seasans/ nijllä on walda/
Mark 10:43 Mutta ei nijn pidä oleman teidän keskenän/ waan joca teidän seasan tahto suurin olla/ sen pitä teidän palwelian oleman:
Mark 10:44 Ja joca teistä tahto olla ensimäinen/ hänen pitä caickein orja oleman.
Mark 10:45 Sillä ei ihmisen Poica ole tullut palwelda/ mutta palweleman/ ja andaman hengens lunastuxexi monen edestä.
Mark 10:46 JA he tulit Jerichoon. Ja cuin hän läxi Jerichost/ ja hänen Opetuslapsens/ ja suuri joucko Canssa. Nijn istui tien ohes yxi sokia/ Bartimeus Timein poica/ ja kerjäis.
Mark 10:47 Ja cosca hän cuuli että se oli Jesus Nazaretist/ rupeis hän huutaman ja sanoman: Jesu Dawidin Poica/ armahda minua.
Mark 10:48 Ja moni nuhteli händä/ että hän olis ollut äneti. Mutta hän huusi sitä enämmin: Dawidin Poica/ armahda minua.
Mark 10:49 Ja Jesus seisatti ja käski cudzua händä. Ja he cudzuit sen sokian/ ja sanoit hänelle: ole hywällä mielellä/ nouse/ hän cudzu sinua.
Mark 10:50 Nijn hän heitti pois waattens yldäns/ nousi/ ja tuli Jesuxen tygö.
Mark 10:51 Ja Jesus sanoi hänelle: mitäs tahdot/ että minä sinulle tekisin ? Sokia sanoi hänelle: Rabboni/ että minä saisin näkyni.
Mark 10:52 Jesus sanoi hänelle: mene/ sinun uscos teki sinun terwexi. Ja hän sai cohta näkyns jällens/ ja seurais Jesusta tiellä.

Vers. 18. Ei ole kengän hywä ) Jumala on ainoa hywä ja wanhurscas: mutta caicki ihmiset owat syndiset luonnostans/ ja tämä on sanottu Phariseuxia wastan/ jotca luulit ihmiset olewan nijn hywät luonnosta/ että he woisit täyttä Lain: sitä teki myös tämä nuorucainen.
v. 21. Yxi sinulda puuttu ) Se on/ Sinulle on se caiketi turha: sillä sinä tahdot olla hurscas/ ja et tahdo luopua tawarastas minun tähteni/ etkä tahdo minun cansani jotain kärsiä. Sentähden on Mammona tosin sinun jumalas/ jongas parembana pidät cuin minun.
v. 30. Nyt tällä ajalla ) Se on: Joca huonens hyljä Christuxen tunnustuxen tähden/ hän otetan wuoroin Christilliseen seuracundaan/ ja saa uscomattomain weljein edest/ jotca hän on hyljännyt/ monda sata sisarta ja welje Christuxes: Nijncuin Christus sen idze selittä/ Matth. 12:50. Ja peldoins edest saa hän uscon/ joca aina enäne/ jonga hedelmä on ijancaickinen elämä. v. eod. Wastoinkäymisellä ) Joca usco/ hänen pitä kärsimän waino ja wiha/ ja aldixi andaman caicki. Ja hänellä on cuitengin kyllä/ ehkä cuhunga hän joutu/ ja löytä Isän/ sisaren/ weljen/ lapset/ maan/ enä cuin häneldä taita pois tulla.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16