P. Marcuxen Evangelium .

XI. Lucu

Jesus tulduans Jerusalemijn/ lähettä noutaman Asin warsa/ ja aja sillä Jerusalemijn/ v. 1.
Mene ehtona Bethaniaan. Toisna huomena mennesäns Caupungijn/ kiro ficunapuuta/ nijn että se cuiwettu/ v. 11.
tule sijtte Templijn/ ja aja sieldä ulos caupidziat Templis/ v. 15.
Opetta Opetuslapsillens rucouxen woimasta/ v. 19.
Taas colmandena päiwänä tulduans Jerusalemijn/ kysywät häneldä Phariseuxet/ millä woimalla hän näitä caickia teke/ v. 27.

Mark 11:1 JA cuin he lähestyit Jerusalemi/ ja tulit Bethphageen/ ja Bethanian Öljymäen tygö/ lähetti hän caxi Opetuslastans/ ja sanoi heille:
Mark 11:2 Mengät kylään/ joca on teidän edesän/ ja te löydätte cohta tulduan warsan sidottuna/ jonga päällä ei yxikän ihminen istunut ole/ päästäkät se/ ja tuocat tänne.
Mark 11:3 Ja jos jocu kysy teille: mixi te sen teette ? nijn sanocat: Herra sitä tarwidze/ ja cohta hän laske hänen tänne.
Mark 11:4 Nijn he menit/ ja löysit warsan sidottuna ulcona owen tykönä tien haaras/ ja he päästit hänen.
Mark 11:5 Ja muutamat nijstä/ jotca siellä seisoit/ sanoit heille: mitä te warsa päästätte ?
Mark 11:6 Mutta he sanoit heille/ nijncuin Jesus oli käskenyt. Nijn he salleit heidän.
Mark 11:7 Ja he toit warsan Jesuxen tygö/ ja heitit waattens hänen päällens/ ja hän istui sen päälle.
Mark 11:8 Mutta moni hajotti waattens tielle/ ja muutamat carseit oxia puista/ ja hajotit tielle.
Mark 11:9 Ja jotca edellä käwit/ ja myös seuraisit/ huusit sanoden:
Mark 11:10 Hosianna/ kijtetty olcon se/ joca tule Herran nimeen: kijtetty olcon Dawidin meidän Isäm waldacunda/ joca tule Herran nimeen/ Hosianna corkeudes.
Mark 11:11 Ja Herra meni Jerusalemijn/ ja Templijn/ ja cuin hän caicki cadzeli/ läxi hän ehtona Bethaniaan cahdentoistakymmenen cansa.
Mark 11:12 JA toisna päiwänä/ cosca he Bethaniasta läxit/ isois hän.
Mark 11:13 Ja näki taambana ficunapuun/ josa olit lehdet/ nijn hän meni lähes/ jos hän jotakin hänestä löytänyt olis. Ja cuin hän tuli sen tygö/ ei hän muuta löynnyt cuin lehdet: Sillä ei ollut wielä ficunain aica.
Mark 11:14 Ja Jesus sanoi ficunapuulle: älkön tästedeskän kengän sinusta syökö hedelmätä ijancaickisest. Ja hänen Opetuslapsens cuulit sen.
Mark 11:15 JA he tulit Jerusalemijn. Ja Jesus meni Templijn/ ja rupeis ajaman ulos caupidzioita ja ostaita Templis ja waihettajain pöydät/ ja kyhkyisten myyjäin istuimet hän cukisti.
Mark 11:16 Ei hän myös sallinut jongun canda jotakin Templin läpidze.
Mark 11:17 Ja hän opetti/ ja sanoi heille: eikö kirjoitettu ole ? minun huonen pitä cudzuttaman Rucous huonexi caikelle Canssalle/ mutta te oletta sen tehnet ryöwärein luolaxi.
Mark 11:18 Ja Kirjanoppenet ja Pappein päämiehet cuulit sen/ ja edzeit händä hucuttaxens/ sillä he pelkäisit händä/ että caicki Canssa ihmetteli hänen oppians.
Mark 11:19 JA ehtona/ meni Jesus ulos Caupungista.
Mark 11:20 Ja cuin he huomeltain ohidzekäwit/ näit he ficunapuun cuiwetuxi juurinens.
Mark 11:21 Ja Petari muisti/ ja sanoi hänelle: Rabbi/ cadzo se ficunapuu/ jotas kiroisit/ on cuiwettunut.
Mark 11:22 Nijn wastais Jesus ja sanoi hänelle: uscocat Jumalan päälle.
Mark 11:23 Totisest sanon minä teille: jocainen cuin tälle wuorelle sanois/ nouse ja cukistu mereen/ eikä epäile sydämesäns/ mutta usco sen tapahtuwan cuin hän sano/ nijn hänelle tapahtu mitä hän sano.
Mark 11:24 Sentähden sanon minä teille: mitä te rucoillen anotta/ se uscocat teidän saawan/ nijn se tapahtu teille:
Mark 11:25 Ja cosca te seisotta ja rucoiletta/ nijn andexiandacat/ jos teille on jotakin jotacuta wastan/ että teidän Isän/ joca on Taiwahis/ annais myös andexi teidän ricoxen.
Mark 11:26 Jos et te andexianna/ ei myös teidän Isän joca on Taiwahis/ anna andexi teidän ricoxitan.
Mark 11:27 JA he tulit taas Jerusalemijn/ ja cuin hän käweli Templis/ tulit hänen tygöns Pappein päämiehet/ Kirjanoppenet/ ja wanhimmat/ ja sanoit hänelle:
Mark 11:28 Millä woimalla sinä näitä teet ? ja cuca andoi sinulle sen woiman/ ettäs näitä teet ?
Mark 11:29 Jesus sanoi heille: wielä minäkin teildä jotakin kysyn/ wastacat sijs minua: nijn minäkin sanon teille/ millä woimalla minä näitä teen.
Mark 11:30 Johannexen Caste/ olico se Taiwast eli ihmisildä ? wastacat minua.
Mark 11:31 Nijn he ajattelit keskenäns/ sanoden: Jos me sanomma: Taiwast/ nijn hän sano: Mixet te sijs händä usconet ?
Mark 11:32 Mutta jos me sanomma: ihmisildä/ nijn me pelkämme Canssa: sillä caicki pidit Johannexen totisna Prophetana.
Mark 11:33 Ja he wastaisit/ sanoden Jesuxelle: En me tiedä. Ja Jesus wastais/ ja sanoi heille: en minä myös sano teille/ millä woimalla minä näitä teen.

Vers. 10. Hosianna ) Se on: onni ja autuus Dawidin Pojalle: Nijncuin tapa on Cuningaille toiwotta onne heidän cruunattaisans/ 2. Reg. 11:12. Ja nämät sanat owat otetut 118. Dawidin Psalmist/ 25. versust.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16