P. Marcuxen Evangelium .

XIV. Lucu .

WAimo woitele Christuxen Bethanias/ v. 1.
Judas rupe ajatteleman/ cuinga hän hänen pettäis/ v. 10.
Jesus lähettä walmistaman idzellens Jerusalemis/ cusa hän syö Pääsiäis lamban. v. 12.
Säätä ehtolisen/ v. 22.
Mene Krydimaahan rucoileman/ v. 32.
Petetän Judalda/ wiedän fangittuna Caiphan tygö/ v. 42.
Cusa hän cuullan ja duomitan cuolemahan/ v. 53.

Mark 14:1 NIin oli cahden päiwän perästä Pääsiäinen/ ja makianleiwän päiwät. Ja ylimmäiset Papit ja Kirjanoppenet edzeit/ cuinga he cawaludella hänen kijnniottaisit/ ja tappaisit.
Mark 14:2 Nijn he sanoit: ei Juhla päiwänä/ ettei capina nousis Canssasa.
Mark 14:3 JA cuin hän oli Bethanias/ sen spitalisen Simonin huonesa ja atrioidzi/ nijn tuli yxi waimo/ jolla oli Clasi turmelematoinda ja callist Narduxen woidet/ ja hän särki Clasin/ ja wuodatti hänen pääns päälle.
Mark 14:4 Nijn muutamat närkästyit idzelläns/ ja sanoit: mihingä on tapahtunut tämä woiten haascaus ?
Mark 14:5 Sillä tämä olis taittu myytä enämbän cuin colmeen sataan penningijn/ ja annetta waiwaisten/ ja he napisit händä.
Mark 14:6 Nijn Jesus sanoi: sallicat hänen olla rauhas/ mixi te händä waiwatte.
Mark 14:7 Hän teki hywän työn minun cohtani: sillä teillä owat aina waiwaiset/ ja cosca ikänäns te tahdotte/ nijn te saatte heille hywä tehdä.
Mark 14:8 Mutta en minä teillä aina ole: Tämä teki mitä hän woi/ ja ennätti woiteleman minun ruumistani hautamisexi.
Mark 14:9 Totisest sanon minä teille: cusa tämä Evangelium saarnatan caikes mailmas/ nijn myös tämä cuin hän teki/ pitä saarnattaman hänen muistoxens.
Mark 14:10 JA Judas Ischarioth yxi cahdestatoistakymmenest meni ylimmäisten Pappein tygö/ että hän pettäis hänen heille:
Mark 14:11 Cosca he sen cuulit/ ihastuit he ja lupaisit hänelle raha anda. Ja hän edzei/ cuinga hän soweliasti hänen pettäis.
Mark 14:12 JA ensimäisnä makian leiwän päiwänä/ cosca Pääsiäis lammas teurastettin/ sanoit hänelle hänen Opetuslapsens: Cusas tahdot että me menemme/ ja walmistam syödäxes Pääsiäis lamban ?
Mark 14:13 Ja hän lähetti caxi hänen Opetuslapsistans/ ja sanoi heille: mengät Caupungijn/ ja yxi ihminen cohta teidän/ candain wesiastiata/ noudattacat händä.
Mark 14:14 Ja cuhunga hän mene/ sanocat perhen isännälle: Mestari käski sinulle sano: cusa on wierasten huone/ josa minä Opetuslasteni cansa söisin Pääsiäis lamban ?
Mark 14:15 Ja hän osotta teille suuren Salin/ raketun ja walmistetun/ walmistacat siellä meille.
Mark 14:16 Ja hänen Opetuslapsens menit/ ja tulit Caupungijn/ ja löysit nijncuin hän oli heille sanonut. Ja walmistit Pääsiäis lamban.
Mark 14:17 Nijn hän tuli ehtona cahdentoistakymmenen cansa.
Mark 14:18 Ja cuin he istuit pöydän tykönä ja söit/ sanoi Jesus: totisest sanon minä teille: yxi teistä/ joca syö minun cansani/ on minun pettäwä.
Mark 14:19 Ja he tulit murhellisexi/ ja rupeisit idzecukin sanoman: ollengo minä ? Ja toinen: ollengo minä ?
Mark 14:20 Hän wastais/ ja sanoi heille: yxi cahdestatoistakymmenest joca minun cansani fatijn rupe.
Mark 14:21 Ihmisen Poica mene tosin nijncuin hänestä on kirjoitettu/ mutta woi sitä ihmistä/ jonga cautta ihmisen Poica petetän/ se olis hänelle parambi/ jos ei se ihminen olis syndynyt.
Mark 14:22 JA heidän syödesäns otti Jesus leiwän/ kijtti ja mursi/ ja andoi heille/ ja sanoi: ottacat/ syökät/ tämä on minun ruumin.
Mark 14:23 Ja otti Calkin/ kijtti/ ja andoi heille. Ja he joit sijtä caicki.
Mark 14:24 Ja hän sanoi heille: tämä on minun weren/ sen Uden Testamendin/ joca monen edest wuodatetan.
Mark 14:25 Totisest sanon minä teille: en minä sillen juo wijnapuun hedelmäst/ sijhenasti cuin minä sen vden juon Jumalan waldacunnas.
Mark 14:26 JA cuin he kijtoswirren olit sanonet/ menit he Öljymäelle.
Mark 14:27 Ja Jesus sanoi heille: caicki te tänä yönä pahenetta minusa/ nijncuin kirjoitettu on: Minä lyön paimenda ja lambat hajotetan.
Mark 14:28 Mutta sijtte cuin minä ylösnousen/ nijn minä käyn teidän edellän Galileaan.
Mark 14:29 Nijn Petari sanoi hänelle: jos wielä caicki muut pahenisit/ en cuitengan minä pahene.
Mark 14:30 Ja Jesus sanoi hänelle: totisest sanon minä sinulle: tänäpän/ ennen cuin cuckoi cahdesti laula/ sinä colmast minun kiellät.
Mark 14:31 Mutta hän sanoi wielä enämmin: jos minun pidäis cuoleman sinun cansas/ en minä sijttekän kielläis sinua. Nijn sanoit myös caicki.
Mark 14:32 JA he tulit sijhen paickan/ jonga nimi oli Gethsemane. Ja hän sanoi Opetuslapsillens: istucat täsä/ nijncauwan cuin minä menen tuonne rucoileman.
Mark 14:33 Ja hän otti Petarin ja Johannexen ja Jacobin cansans/ ja rupeis wapiseman ja cauhistuman/ ja sanoi heille:
Mark 14:34 Minun sielun on murehisans cuoleman asti/ olcat täsä ja walwocat.
Mark 14:35 Ja hän käwi wähä edemmä/ langeis maahan ja rucoili/ jos mahdollinen olis/ että se aica hänen ohidzens käwis.
Mark 14:36 Ja sanoi: Abba minun Isän/ caicki owat sinulle mahdolliset/ ota pois minulda tämä Calcki/ ei cuitengan nijncuin minä tahdon/ mutta nijncuin sinä.
Mark 14:37 Ja hän tuli ja löysi heidän macamast/ ja sanoi Petarille: Simon macatcos ? Etkös woinut yhtä hetke walwo ?
Mark 14:38 Walwocat/ ja rucoilcat/ ettet te tulis kiusauxeen. Hengi tosin on aldis/ mutta liha on heicko.
Mark 14:39 Nijn hän taas meni pois ja rucoili/ ja puhui endisen puhen.
Mark 14:40 Ja löysi taas palaitesans heidän macamast: sillä heidän silmäns olit uneliat/ eikä tiennet mitä heidän piti händä wastaman.
Mark 14:41 Ja hän tuli colmannen kerran/ ja sanoi heille: nytkö te maata tahdotta ja lewätä ? Jo nyt kyllä on/ se hetki on tullut/ cadzo/ ihmisen Poica ylönannetan syndisten käsijn.
Mark 14:42 Noscat ja mengäm/ cadzo/ joca minun pettä/ se lähesty.
Mark 14:43 JA wielä hänen puhuisans tuli Judas/ joca oli yxi cahdestatoistakymmenest/ ja hänen cansans paljo wäke miecoilla ja seipäillä/ ylimmäisildä Papeilda ja Kirjanoppenuilda ja Wanhimmilda.
Mark 14:44 Nijn pettäjä oli andanut heille yhteisen merkin/ sanoden: kenengä minä suuta annan/ se on/ kijnniottacat händä/ ja wisust poiswiekät.
Mark 14:45 Ja cuin hän tuli/ astui hän äkist hänen tygöns ja sanoi hänelle: Rabbi/ Rabbi/ ja andoi hänen suuta.
Mark 14:46 Mutta ne panit kätens hänen päällens/ ja otit hänen kijnni.
Mark 14:47 Nijn yxi nijstä/ jotca sijnä olit/ weti ulos mieckans/ ja löi ylimmäisen Papin palweliata/ ja hackais pois hänen corwans.
Mark 14:48 JA Jesus sanoi heille: te oletta lähtenet minua nijncuin ryöwäriä miecoilla ja seipäillä kijnniottaman.
Mark 14:49 Minä olen jocapäiwä ollut teidän tykönän/ ja opettanut Templis/ ja et te minua kijnniottanet. Mutta nämät tapahtuwat/ että Ramattu täytetäisin.
Mark 14:50 Nijn caicki Opetuslapset ylönannoit hänen ja pakenit.
Mark 14:51 Ja yxi nuorucainen seurais händä/ jolla oli lijnainen waate paljan ihon päällä.
Mark 14:52 Ja nuoret miehet kijnniotit hänen/ mutta hän jätti sen lijnaisen waattens ja pakeni alasti heildä.
Mark 14:53 JA he weit pois Jesuxen ylimmäisen Papin tygö/ johonga caicki ylimmäiset Papit ja wanhimmat ja Kirjanoppenet olit cocondunet.
Mark 14:54 Mutta Petari noudatti händä taambana/ sijhenasti cuin hän tuli ylimmäisen Papin Salijn/ ja hän istui siellä palweliain seas/ ja lämmitteli walkian tykönä.
Mark 14:55 MUtta ylimmäiset Papit/ ja caicki Raadi edzei todistusta Jesusta wastan/ että he hänen cuolemahan saataisit:
Mark 14:56 Ja ei löynnet/ ja moni todisti wäärin händä wastan/ mutta ei heidän todistuxens ollet soweliat.
Mark 14:57 Ja muutamat tulit ja todistit wäärin händä wastan/ sanoden:
Mark 14:58 Me olemma cuullet hänen sanowan/ minä tahdon tämän Templin/ joca käsillä tehty on/ särke ja colmena päiwänä toisen jällens rakenda/ joca ei ole käsillä tehty.
Mark 14:59 Ja ei nijdengän todistus ollut sowelias.
Mark 14:60 Ja ylimmäinen Pappi nousi/ ja kysyi Jesuxelle/ sanoden: etkös näihin mitän wasta cuin nämät sinua wastan todistawat ?
Mark 14:61 Mutta hän oli äneti/ eikä mitän wastannut. Taas ylimmäinen Pappi kysyi ja sanoi hänelle: oletcos Christus sen siunatun Poica ?
Mark 14:62 Nijn Jesus sanoi: Minä olen. Ja teidän pitä näkemän ihmisen Pojan istuwan woiman oikialla puolella/ ja tulewan Taiwan pilwisä.
Mark 14:63 Nijn ylimmäinen Pappi rewäis waattens/ ja sanoi: Mitä me sillen todistuxia tarwidzem:
Mark 14:64 Te oletta cuullet Jumalan pilcan. MItä te luuletta ? Nijn he caicki duomidzit hänen cuolemaan.
Mark 14:65 Ja muutamat rupeisit sylkemän hänen päällens/ ja peittämän hänen caswojans ja rusicoidzeman händä ja sanoman hänelle: Arwa. Ja palweliat löit händä poskelle.
Mark 14:66 JA Petari oli alhalla Salis/ nijn tuli ylimmäisen Papin pijca.
Mark 14:67 Ja cosca hän näki Petarin lämmittelewän/ cadzahti hän hänen päällens/ ja sanoi: Ja sinäkin olit Jesus Nazarenuxen cansa ?
Mark 14:68 Mutta hän kielsi sanoden: en tunne minä händä/ engä tiedä mitäs sanot. Ja hän meni porstuaan/ ja Cuckoi lauloi.
Mark 14:69 Ja se pijca/ cosca hän näki hänen/ rupeis taas sanoman nijlle/ jotca sijnä seisoit: tämä on yxi heistä.
Mark 14:70 Mutta hän kielsi jällens. Ja taas hetken peräst/ sanoit ne Petarille/ jotca läsnä seisoit: totisest olet sinä yxi heistä: sillä sinä olet Galileus/ cuin sinun puhestakin cuulu.
Mark 14:71 Nijn hän rupeis idziäns sadatteleman/ ja wannoman: en tunne minä sitä miestä/ josta te puhutta. Ja Cuckoi lauloi toisen kerran.
Mark 14:72 Nijn Petari muisti sen sanan/ cuin Jesus hänelle sanonut oli: ennen cuin Cuckoi cahdesti laula/ sinä colmasti minut kiellät. Ja hän rupeis itkemän.

Vers. 5. Colmeen satan penningijn ) Tämä raha taitan arwatta colmenkymmenen Cruunuun.
v. 36. ota pois ) Ei nijn että Christus tahdoi wälttä cuolemata ja autuuden työtä/ jota warten hän oli mailmaan tullut: waan että hän oli totinen ihminen/ nijn hänellä oli myös luonnolinen cuolema/ ja Jumalan wihan pelco/ andoi idzens cuitengin Jumalan cuuliaisuden ala.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16