P. Marcuxen Evangelium .

XV. Lucu .

CHristus annetan Pilatuxen haldun/ v. 1.
Anotan Barrabast wallallens/ ja Jesusta ristinnaulitta/ v. 6.
Pilatus anda ruoskitta ja ristinnaulitta Jesuxen cahden ryöwärin keskelle: Ja hänen waatteistans heitetän arpa/ häwäistän ja pilcatan händä/ v. 15.
Hän anda hengens/ ihmeillä ja suurella änellä/ v. 33.
Ja Joseph Arimathiast hauta hänen/ v. 42.

Mark 15:1 JA cohta huomeneltain pidit ylimmäiset Papit neuwo/ wanhimbain/ Kirjanoppenuin/ ja caiken Raadin cansa/ ja sidottuna poisweit Jesuxen/ ja ylönannoit Pilatuxelle.
Mark 15:2 Ja Pilatus kysyi hänelle: oletcos Judalaisten Cuningas ? Hän wastais ja sanoi hänelle: sinäpä sen sanot.
Mark 15:3 Ja ylimmäiset Papit cannoit cowin hänen päällens.
Mark 15:4 Nijn Pilatus kysyi taas hänelle/ ja sanoi: etkös mitän wasta ? Cadzo/ cuinga paljo he sinun päälles candawat.
Mark 15:5 Mutta ei Jesus sijtte ensingän wastannut/ nijn että Pilatus ihmetteli.
Mark 15:6 MUtta Pääsiäis Juhlana päästi hän heille jongun fangin/ kenengä he anoit.
Mark 15:7 Nijn oli yxi Barrabas nimeldä/ joca capinan nostaitten cansa sidottu oli/ ja capinas murhan tehnyt oli.
Mark 15:8 Ja Canssa meni ja rupeis händä rucoileman/ tekemän heille nijncuin hän aina tottunut oli.
Mark 15:9 Nijn Pilatus wastais heitä/ sanoden: tahdottaco/ että minä päästän teille Judalaisten Cuningan ?
Mark 15:10 Sillä hän tiesi/ että ylimmäiset Papit olit hänen cateudest ylönandanet.
Mark 15:11 Mutta ylimmäiset Papit yllytit Canssa/ että hän heille päästäis Barraban.
Mark 15:12 Nijn Pilatus taas wastais/ ja sanoi heille: mitä te sijs tahdotta että minun pitä tälle tekemän/ jonga te Judalaisten Cuningaxi cudzutta ? nijn he huusit: ristinnaulidze händä.
Mark 15:13 Ja Pilatus sanoi heille: mitäst hän paha on tehnyt ?
Mark 15:14 Mutta he huusit wielä cowemmin: ristinnaulidze händä.
Mark 15:15 Mutta Pilatus tahdoi Canssan mielen nouta/ ja päästi Barraban. Ja andoi Jesuxen ruoskitta ja ristinnaulitta.
Mark 15:16 NIin huowit weit hänen Rastupan/ ja cudzuit cocon caiken joucon.
Mark 15:17 Ja puetit hänen Purpuraan/ ja wäänsit orjantappuraisen Cruunun/ ja panit hänen päähäns.
Mark 15:18 Ja rupeisit händä terwehtämän: Terwe Judalaisten Cuningas.
Mark 15:19 Ja he löit hänen päähäns ruogolla/ ja syljit hänen päällens/ panit polwillens ja cumarsit händä.
Mark 15:20 JA cuin he olit händä pilcannet/ rijsuit he häneldä Purpuran/ ja puetit hänen omijn waatteisijns/ ja weit hänen ristinnaulitta.
Mark 15:21 Ja nijn he waadeit yhtä joca ohidzekäwi ja tuli pellolda/ nimeldä Simon Cyreneus ( Alexandrin ja Rufin Isä ) candaman hänen Ristiäns.
Mark 15:22 Ja he weit hänen siehen siaan/ joca cudzutan Golgatha/ se on/ Pääcalloin paicka.
Mark 15:23 Ja he annoit hänelle wijna juoda Myrrhalla secoitettua. Waan ei hän ottanut.
Mark 15:24 JA cosca he olit hänen ristinnaulinnet/ jaoit he hänen waattens/ ja heitit nijstä arpa/ mitä cungin piti saaman.
Mark 15:25 Ja se oli colmas hetki cuin he hänen ristinnaulidzit.
Mark 15:26 Ja hänen pääns päälle oli kirjoitettu hänen syyns/ nimittäin: Judalaisten Cuningas.
Mark 15:27 Ja he ristinnaulidzit caxi Ryöwäritä hänen cansans/ yhden oikialle/ ja toisen wasemalle puolelle.
Mark 15:28 Ja nijn täytettin se kirjoitus joca sano: hän on pahantekiäin secan luettu.
Mark 15:29 JA ne jotca sijtä ohidzekäwit/ pilckaisit händä/ ja wäändelit päätäns/ sanoden: Woi sinuas/ cuinga jalost sinä Templin maahan jaotat/ ja colmena päiwänä sen jällens rakennat:
Mark 15:30 Wapahda nyt idzes/ ja astu alas rististä.
Mark 15:31 Nijn myös ylimmäiset Papit pilckaisit händä keskenäns Kirjanoppenuitten cansa/ ja sanoit: muita hän autti/ mutta ei hän woi idzens autta.
Mark 15:32 Jos hän on Christus/ ja Israelin Cuningas/ nijn astucan alas Rististä/ että me näkisim/ ja uscoisim. Ja ne jotca hänen cansans ristinnaulitut olit/ pilckaisit myös händä.
Mark 15:33 JA cuudennen hetken perästä/ tuli pimeys caiken maan päälle haman yhdexänden hetken asti.
Mark 15:34 Nijn yhdexännellä hetkellä huusi Jesus suurella änellä/ sanoden: Eli/ Eli/ lamasabthani/ se on: minun Jumalan/ minun Jumalan/ mixis minun/ ylönannoit ?
Mark 15:35 Ja cuin muutamat jotca sijnä seisoit sen cuulit/ sanoit he: cadzo hän huuta Eliast.
Mark 15:36 Nijn juoxi yxi ja täytti sienen eticalla/ ja pani sen ruogon päähän/ taridzi hänen juoda/ sanoden: pidäs/ cadzocam jos Elias tule händä poisottaman.
Mark 15:37 Mutta Jesus huusi suurella änellä/ ja andoi hengens.
Mark 15:38 Ja Templin waate repeis cahtia/ ylhäldä haman alhalle.
Mark 15:39 Cosca Päämies/ joca sijnä hänen cohdallans seisoi/ näki että hän sen muotoisella huudolla hengens andoi/ sanoi hän: totisest oli tämä ihminen Jumalan Poica.
Mark 15:40 Ja siellä oli myös waimoja/ jotca taambana cadzelit/ joiden seas oli Maria Magdalena ja Maria wähemnän Jacobin ja Josen Äiti ja Salome:
Mark 15:41 Jotca myös händä Galileas seurannet ja palwellet olit/ ja monda muuta jotca hänen cansans Jerusalemijn mennet olit.
Mark 15:42 JA ehtona/ että walmistus päiwä oli/ joca on esisabbathi/
Mark 15:43 Tuli Joseph Arimathiast/ yxi cunnialinen Raadimies/ joca myös odotti Jumalan waldacunda/ hän rohkeis mennä Pilatuxen tygö/ ja anoi häneldä Jesuxen ruumista.
Mark 15:44 Nijn Pilatus ihmetteli että hän jo cuollut oli/ ja cudzui tygöns Päämiehen ja kysyi häneldä/ jos hän jo aica cuollut oli.
Mark 15:45 Ja cuin hän asian Päämieheldä ymmärsi/ andoi hän Josephille ruumin.
Mark 15:46 Ja hän osti lijnawaatten/ otti hänen/ ja kääri lijnawaatteisin. Ja pani hänen hautaan/ joca calliohon hacattu oli/ ja wieritti kiwen haudan owelle.
Mark 15:47 Mutta Maria Magdalena/ Ja Josen Maria cadzelit cuhunga hän pandin.

Vers. 25. Colmas hetki ) Se on/ he rupeisit sitä toimittaman/ että Christuxen piti ristinnaulittaman: mutta cuudennella hetkellä on hän ristinnaulittu/ nijncuin muut Evangelistat kirjoittawat.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16