P. Lucan Evangelium .

XXIV. Lucu .

 

ENsimäisnä Sabbathina tulewat waimot haudalle/ Jumalan Engeli ilmoitta heillen Jesuxen ylösnosnexi/ v. 1.
Joca sijtte ilmoitta idzens nijlle cuin Emauxeen menewät/ v. 13.
Ja Apostoleille Jerusalemis/ v. 36.
Selittä heillen Kirjoituxet/ lupa heillen Pyhän Hengen/ siuna heitä: Ja nijn mene hän heildä ylös Taiwasen/ v. 51.

 

Luuk 24:1 MUtta ensimäisnä Sabbathin päiwänä sangen warhain/ tulit he haudalle ja cannoit hywän hajuisia yrtejä/ jotca he olit walmistanet/ ja muutamat heidän cansans.
Luuk 24:2 Nijn he löysit kiwen haudalda poiswieritetyxi.
Luuk 24:3 Ja menit sijhen sisälle/ eikä löynnet HERran Jesuxen ruumista.
Luuk 24:4 Ja se tapahdui/ cosca he sijtte epäilit/ cadzo/ caxi miestä seisoi heidän tykönäns kijldäwisä waatteisa. Nijn he peljästyit/ ja löit caswons maata päin.
Luuk 24:5 Nijn he sanoit heille: mixi te eläwätä cuolluitten seas edzitte?
Luuk 24:6 Ei hän ole täällä/ mutta ylösnousi. Muistacat cuinga hän teille sanoi/ cosca hän wielä Galileas oli/ sanoden:
Luuk 24:7 Ihmisen Pojan pitä ylönannettaman synnisten ihmisten käsijn/ ja ristinnaulittaman/ ja colmandena päiwänä ylösnouseman.
Luuk 24:8 Ja he muistit hänen sanans.
Luuk 24:9 JA he palaisit jällens haudalda/ ja ilmoitit caicki nämät yhdelletoistakymmenelle/ nijn myös caikille muille.
Luuk 24:10 Ja ne olit Maria Magdalena/ ja Johanna/ ja Maria Jacobi/ ja muita heidän cansans/ jotca näitä Apostoleille ilmiotit.
Luuk 24:11 Ja heidän sanans näwyit hielle hourauxexi/ eikä usconet heitä.
Luuk 24:12 Nijn Petari nousi ja juoxi haudalle/ ja curkisti sisälle/ ja näki ainoastans lijnawaattet panduna/ ja poismeni ihmetellen idzelläns sitä cuin tapahtunut oli.
Luuk 24:13 JA cadzo/ caxi heistä menit sinä päiwänä yhten kylän/ joca oli Jerusalemist cuudenkymmenen wacomitan pääsä/ Emaus nimeldä.
Luuk 24:14 Ja puhuit keskenäns caikista nijstä cuin tapahtunut oli.
Luuk 24:15 Ja tapahdui heidän puhuisans ja tutkistellesans keskenäns/ että Jesus idze heitä lähestyi/ ja matcusti heidän cansans.
Luuk 24:16 Mutta heidän silmäns pidettin/ ettei he händä tundenet.
Luuk 24:17 Nijn hän sanoi heille: mitkä puhet ne owat cuin te pidätte keskenän käydesän/ ja oletta murhelliset?
Luuk 24:18 Nijn Cleophas nimeldä wastais/ ja sanoi hänelle: oletcos ainoa muucalainen Jerusalemis/ joca et tiedä mitä siellä näinä päiwinä tapahdui?
Luuk 24:19 Hän sanoi heille: mitä? He sanoit hänelle: Sijtä Jesuxesta Nazarenuxesta/ joca oli wäkewä Propheta töisä ja sanoisa/ Jumalan ja caiken Canssan edes.
Luuk 24:20 Cuinga meidän ylimmäiset Papit ja Päämiehet ylönannoit hänen cuoleman cadotuxeen/ ja ristinnaulidzit hänen.
Luuk 24:21 Mutta me luulimma hänen sixi/ joca Israelin piti lunastaman. Ja sijtte on jo colmas päiwä tänäpän cuin nämät tapahduit.
Luuk 24:22 Owat myös muutamat waimot meistä meitä peljättänet/ jotca warahin amulla tulit haudalle/ ja cuin ei he löytänet hänen ruumistans/
Luuk 24:23 Tulit he ja sanoit: että he Engelingin näyn nähnet olit/ jotca sanoit hänen eläwän.
Luuk 24:24 Ja muutamat meistä menit haudalle/ ja löysit nijncuin waimot olit sanonet/ mutta ei he händä löynnet.
Luuk 24:25 Ja hän sanoi heille: O te tompelit ja hitat sydämest uscoman nijtä caickia/ cuin Prophetat puhunet owat.
Luuk 24:26 Eikö Christuxen pitänyt näitä kärsimän/ ja hänen cunniaans sisällekäymän.
Luuk 24:27 Ja hän rupeis Mosexest/ ja caikist Prophetaist ja selitti heille caicki Kirjoituxet/ cuin hänestä sanotut olit.
Luuk 24:28 Ja he lähestyit kylä/ johonga he menit/ ja hän teetteli hänens edemmä käymän.
Luuk 24:29 Ja he waadit händä/ ja sanoit: ole meidän cansam/ sillä ehto joutu/ ja päiwä on laskenut/ ja hän meni oleman heidän cansans.
Luuk 24:30 Ja se tapahdui/ cosca hän atrioidzi heidän cansans/ otti hän leiwän/ kijtti/ mursi ja andoi heille.
Luuk 24:31 Nijn heidän silmäns aukenit/ ja he tunsit hänen. Ja hän catois heidän edestäns.
Luuk 24:32 Ja he sanoit keskenäns: eikö meidän sydämem meisä palanut/ cosca hän tiellä meitä puhutteli/ ja selitti meille Kirjoituxet?
Luuk 24:33 Ja he nousit sillä hetkellä ja palaisit Jerusalemijn/ ja löysit ne yxitoistakymmendä coosta/ ja ne jotca nijden cansa olit:
Luuk 24:34 Jotca sanoit: HERra on totisest ylösnosnut/ ja ilmannui Simonille.
Luuk 24:35 Ja he juttelit heille mitä tiellä tapahtunut oli/ ja cuinga hän heildä oli tuttu leiwän murtamisesta.
Luuk 24:36 COsca he näistä puhuit/ seisoi Jesus heidän keskelläns/ ja sanoi heille: rauha olcon teille.
Luuk 24:37 Nijn he hämmästyit/ ja pelkäisit/ ja luulit hengen näkewäns.
Luuk 24:38 Ja hän sanoi heille: mitä te pelkätte? Ja mixi sencaltaiset ajatuxet tulewat teidän sydämeen?
Luuk 24:39 Cadzocat minun käsiäni ja jalcojani/ että minä idze olen/ ruwetcat minuun/ ja cadzocat: sillä ei hengellä ole liha eikä luita/ nijncuin te näettä minulla olewan.
Luuk 24:40 Ja cuin hän nämät sanonut oli: osotti hän heille kätens ja jalcans.
Luuk 24:41 Mutta cosca ei he wieläkän usconet ilon tähden/ waan ihmettelit/ sanoi hän heille: Ongo teillä täsä mitän syötäwätä?
Luuk 24:42 Ja he panit hänen eteens cappalen paistettua cala/ ja wähän kimalaisen hunajata.
Luuk 24:43 Ja hän otti sen/ ja söi heidän nähtens.
Luuk 24:44 NIin hän sanoi heille: nämät owat ne sanat/ cuin minä puhuin teille/ cosca minä wielä teidän cansanne olin/ Sillä caicki pitä täytettämän/ mitä kirjoitettu on Mosexen Lais/ ja Prophetais/ ja Psalmeis/ minusta.
Luuk 24:45 Silloin hän awais heidän ymmärryxens/ Kirjoituxia ymmärtämän/ ja sanoi heille:
Luuk 24:46 Nijn on kirjoitettu/ ja näin tuli Christuxen kärsiä/ ja ylösnosta cuolluista colmandena päiwänä.
Luuk 24:47 Ja että hänen Nimeens piti parannusta saarnattaman/ ja syndein andexiandamusta caikis Canssois/ ruweten Jerusalemist.
Luuk 24:48 Mutta te oletta caickein näiden todistajat.
Luuk 24:49 Ja cadzo/ minä lähetän minun Isäni lupauxen teidän päällen. Mutta teidän pitä oleman Jerusalemis/ sijhenasti cuin te puetetan woimalla corkeudesta.
Luuk 24:50 Nijn hän wei heidän haman Bethanian/ nosti kätens/ ja siunais heitä.
Luuk 24:51 Ja se tapahdui/ cosca hän heitä siunannut oli/ ercani hän heistä/ ja meni ylös Taiwasen.
Luuk 24:52 Cosca he händä cumartanet olit/ palaisit he Jerusalemijn suurella ilolla.
Luuk 24:53 Ja olit aina Templis/ kijttämäs ja cunnioittamas Jumalata.

 

Vers. 13. Wacomitta ) Stadium on cappale matca/ 125. askeletta pitkä. Cuitengin enimmäst luetan. 32 Stadiat peniculmaxi.
v. 49. Corkeudesta ) Se tapahtui cosca he sait Pyhän Hengen/ Act. 2:2.

 

 

P. Lucan Evangeliumin loppu.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24