P. Lucan Evangelium .

XIII. Lucu .

 

CHristus sano heille/ mitä Pilatus teki Galilealaisille/ joita hän oli andanut tappa/ neuwoin heitä parannuxeen/ pane myös wertauxen ficunapuusta/ v. 1.
Paranda Sabbathina yhden ramman waimon/ ja wasta Synagogan Päämiestä hänen napinahans/ v. 10.
Werta Jumalan waldacunnan Sinapin jywään/ v. 18.
Taikinaan/ v. 20.
Opetta heitä käymän sisälle ahtasta portista/ v. 23.
Hänelle ilmoitetan Herodexen tahtowan tappa händä/ v. 31.
Walitta Jerusalemi/ joca aina tappa Prophetaita/ v. 34.

 

Luuk 13:1 JA olit muutamat sillä ajalla sijnä/ jotca ilmoitit hänelle Galilealaisist/ joiden weren Pilatus oli heidän uhreins cansa secoittanut.
Luuk 13:2 Ja Jesus wastais/ ja sanoi heille: luulettaco että nämät Galilealaiset olit syndiset caickein Galilealaisten suhten/ että heidän sencaltaista täydyi kärsiä?
Luuk 13:3 Ei/ sanon minä: waan ellet te paranna teitän/ nijn te caicki näin huckan tuletta/
Luuk 13:4 Taicka luulettaco/ että ne cahdexantoistakymmendä/ joiden päälle Silohan Torni langeis ja tappoi/ olit wialliset caickein ihmisten suhten/ cuin Jerusalemis asuwat?
Luuk 13:5 Ei/ sanon minä/ waan ellet te paranna teitän/ nijn te caicki näin huckan tuletta.
Luuk 13:6 SAnoi hän myös tämän wertauxen: yhdellä oli Ficunapuu/ hänen wijnamäesäns istutettu/ ja hän tuli ja edzei hedelmätä hänestä/ ja ei löytänyt.
Luuk 13:7 Nijn hän sanoi wijnamäen haldialle: cadzo/ jo minä olen colmetkin wuotta tullut/ ja edzinyt hedelmätä tästä ficunapuusta/ ja en ole löytänyt/ hacka händä pois/ mixi hän maata estä?
Luuk 13:8 Mutta hän wastais/ ja sanoi hänelle: HERra/ salli hänen wielä tämä wuosi olla/ nijncauwan cuin minä caiwan ymbärins ja sonnitan hänen:
Luuk 13:9 Jos hän sijttekin hedelmöidzis: jollei/ nijn hacka händä sijtte pois.
Luuk 13:10 JA hän opetti Sabbathina yhdes Synagogas:
Luuk 13:11 Ja cadzo/ siellä oli yxi waimo/ jolla oli sairauden hengi cahdexan toistakymmendä wuotta ollut/ ja oli rammittu/ eikä woinut päätäns ylösnosta.
Luuk 13:12 Mutta cosca Jesus sen näki/ cudzui hän hänen tygöns/ ja sanoi hänelle: waimo/ ole wapa sinun taudistas.
Luuk 13:13 Ja hän pani kätens hänen päällens/ ja cohta se ojensi idzens ja kijtti Jumalata.
Luuk 13:14 Nijn Synagogan Päämies närkästyi että Jesus paransi Sabbathina/ ja sanoi Canssalle: cuusi päiwä owat joina sopi työtä tehdä/ nijnä te tulcat ja andacat teitän parata/ ja ei Sabbathina.
Luuk 13:15 Nijn wastais händä HERra/ ja sanoi: sinä ulcocullattu/ eikö cukin teistä päästä nautans eli Asians Sabbathina seimestä ja johdata juomalle?
Luuk 13:16 Eikö myös pidäis tämä Abrahamin tytär Sabbathina päästettämän tästä sitestä/ jolla Sathan on jo cahdexantoistakymmendä wuotta sitonut?
Luuk 13:17 Ja cuin hän näitä sanoi/ nijn häpeisit caicki jotca händä wastan olit. Ja caicki Canssa iloidzi caikista cunnialisista töistä cuin häneldä tehtin.
Luuk 13:18 NIjn hän sanoi: kenengä wertainen on Jumalan waldacunda/ ja kenengä caltaisexi minä sen teen?
Luuk 13:19 Se on Sinapin siemenen wertainen/ jonga ihminen otti/ ja kylwi krydimaahans/ ja se caswoi ja tuli suurexi puuxi/ ja Taiwan linnut pesiwät sen oxisa.
Luuk 13:20 JA hän taas sanoi: kenengä wertaisexi minä Jumalan waldacunnan teen?
Luuk 13:21 Se on hapatuxen caldainen/ jonga yxi waimo otti/ ja pani sen colmen jauhowacan secan/ sijhenasti cuin se caicki happani.
Luuk 13:22 Ja hän waelsi Caupungeita ja kyliä/ ja opetti/ ja matcusti Jerusalemi päin.
Luuk 13:23 NIjn sanoi yxi hänelle: HERra/ wähäköstä nijtä on cuin autuaxi tulewat?
Luuk 13:24 Hän sanoi heille: pyytäkät ahtasta portista mennä sisälle? sillä monda on ( sanon minä teille ) jotca pyytäwät mennä sisälle/ ja ei woi.
Luuk 13:25 Cosca Perhenisändä on nosnut ja owen sulkenut/ nijn teidän pitä ulcona seisoman/ ja owen päälle colcuttaman/ ja sanoman: Herra/ Herra/ awa meille: ja hän wasta ja sano teille: en minä teitä tunne/ custa te oletta.
Luuk 13:26 Nijn te rupiatte sanoman: me olemma syönet ja juonet sinun edesäs/ ja catuilla sinä meitä opetit.
Luuk 13:27 Ja hän on wastawa: minä sanon teille: en minä teitä tunne custa te oletta/ mengät pois minun tyköni caicki te pahantekiät.
Luuk 13:28 Siellä pitä oleman itcu ja hammasten kiristys/ cosca te näettä Abrahamin ja Isaachin ja Jacobin/ ja caicki Prophetat Jumalan waldacunnas/ mutta teitänne ulosajettawan.
Luuk 13:29 Ja heidän pitä tuleman idäst ja lännest/ pohjaisest ja eteläst/ ja Jumalan waldacunnas istuman.
Ja cadzo/ ne owat wijmeiset/ jotca tulewat ensimäisixi/ ja ne owat ensimäiset/ jotca tulewat wijmeisixi.
Luuk 13:30 SInä päiwänä tulit muutamat Phariseuxist/ ja sanoit hänelle: riennä/ ja mene tääldä pois: sillä Herodes tahto sinua tappa.
Luuk 13:31 Hän sanoi heille: mengät ja sanocat sille ketulle/ cadzo/ minä ulosajan Perkeleitä/ ja parannan tänäpän ja huomena/ ja colmandena päiwänä minä lopetan.
Luuk 13:32 Cuitengin pitä minun tänäpän ja huomen ja sen huomenisen päiwän peräst waeldaman: sillä ei taida tapahtu/ että Propheta mualla hucatan/ cuin Jerusalemis.
Luuk 13:33 Jerusalem/ Jerusalem/ joca tapat Prophetat/ ja kiwität heitä/ jotca sinun tygös lähetetän/ cuinga usein minä tahdoin coota sinun lapses nijncuin cana coco poicans sijpeins ala/ ja et te tahtonet?
Luuk 13:34 Cadzocat teidän huonen jätetän teille kylmille: sillä minä sanon teille: et te minua ennen näe/ cuin se aica tule cosca te sanotta: siunattu olcon se joca tule HERran nimeen.

 

Vers. 3. Huckan ) Judalaiset luulit jollen käsi hywästi käwi/ että se oli Jumalalle otollinen/ ja taas jollen wastoin käwi/ se syndisexi luultin.
V. 24. Pyytäwät ) Ne owat ne jotca ilman uscota/ töillä pyytäwät Taiwasen tulla.
V. 33. Cuitengin ) En minä Herodexen tähden pakene/ mutta minun tule muutoin waelda ja minun wircani toimitta.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24